Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0229(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0199/2012

Indgivne tekster :

A7-0199/2012

Forhandlinger :

PV 10/09/2012 - 22
CRE 10/09/2012 - 22

Afstemninger :

PV 11/09/2012 - 10.9
CRE 11/09/2012 - 10.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 02/04/2014 - 18.7
CRE 02/04/2014 - 18.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0312
P7_TA(2014)0262

Vedtagne tekster
PDF 377kWORD 149k
Tirsdag den 11. september 2012 - Strasbourg
Elektronisk identifikation af kvæg ***I
P7_TA(2012)0312A7-0199/2012

Europa-Parlamentets ændringer af 11. september 2012 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og om at lade bestemmelserne om den frivillige mærkningsordning for oksekød udgå (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 43
Forslag til forordning
Overskrift
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og om at lade bestemmelserne om den frivillige mærkningsordning for oksekød udgå

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og om mærkning af oksekød

Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Sporing af oksekød til kilden via identifikation og registrering er en forudsætning for oprindelsesmærkning i hele fødekæden og sikrer beskyttelsen af forbrugerne og folkesundheden.
(4)  Sporing af oksekød til kilden via identifikation og registrering er en forudsætning for oprindelsesmærkning i hele fødekæden. Disse foranstaltninger sikrer beskyttelsen af forbrugerne og folkesundheden og styrker forbrugernes tillid.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Anvendelsen af elektroniske identifikationssystemer ville potentielt strømline sporingsprocesserne gennem automatisk og mere præcis aflæsning og registrering i bedriftsregisteret. Dette ville også muliggøre automatisk rapportering af flytninger af dyr i den elektroniske database og dermed forbedre systemets hastighed, pålidelighed og nøjagtighed.
(6)  Anvendelsen af elektroniske identifikationssystemer ville potentielt strømline sporingsprocesserne gennem automatisk og mere præcis aflæsning og registrering i bedriftsregisteret. Dette ville også muliggøre automatisk rapportering af flytninger af dyr i den elektroniske database og dermed forbedre systemets hastighed, pålidelighed og nøjagtighed. Det ville endvidere forbedre forvaltningen af de direkte betalinger, der foretages til landbrugerne pr. dyr, via bedre kontrol og mindsket risiko for betalingsfejl.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Elektroniske identifikationssystemer baseret på radiofrekvensidentifikation er blevet betydeligt forbedret i de seneste ti år. Teknologien muliggør en hurtigere og mere præcis aflæsning af individuelle dyrekoder direkte i databehandlingssystemerne, hvorved der opnås en reduktion i den tid, der er nødvendig for at kunne spore potentielt inficerede dyr eller inficerede fødevarer, hvilket giver besparelser i arbejdsomkostninger, men samtidig øgede omkostninger til udstyr.
(7)  Elektroniske identifikationssystemer baseret på radiofrekvensidentifikation er blevet betydeligt forbedret i de seneste 10 år, selv om det stadig er nødvendigt at anvende Den Internationale Standardiseringsorganisations (ISO)-standarder, og de vil endvidere skulle afprøves på kvæg. Teknologien muliggør en hurtigere og mere præcis aflæsning af individuelle dyrekoder direkte i databehandlingssystemerne, hvorved der opnås en reduktion i den tid, der er nødvendig for at kunne spore potentielt inficerede dyr eller inficerede fødevarer, samt en forbedring af databaserne og en øget kapacitet til at reagere hurtigt i tilfælde af sygdomsudbrud, hvilket giver besparelser i arbejdsomkostninger, men samtidig øgede omkostninger til udstyr. Hvis den elektroniske identifikation viser sig at være fejlbehæftet som følge af teknologiske svigt, må dette ikke resultere i, at landbrugerne pålægges bøder.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  På baggrund af de teknologiske fremskridt inden for EID er der adskillige medlemsstater, som har besluttet at implementere elektronisk kvægidentifikation på frivillig basis. Disse initiativer må antages at ville føre til udviklingen af forskellige systemer i de enkelte medlemsstater eller hos interessenter. En sådan udvikling ville vanskeliggøre senere harmonisering af tekniske standarder i Unionen.
(9)  På baggrund af de teknologiske fremskridt inden for EID er der adskillige medlemsstater, som har besluttet at implementere elektronisk kvægidentifikation på frivillig basis. Disse initiativer må antages at ville føre til udviklingen af forskellige systemer i de enkelte medlemsstater eller hos interessenter. En sådan udvikling ville vanskeliggøre senere harmonisering af tekniske standarder i Unionen. Det må sikres, at de systemer, der indføres i medlemsstaterne, er interoperable og i overensstemmelse med ISO-standarderne.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Hvis EID bliver obligatorisk i hele EU, kan det have skadelige økonomiske virkninger for visse erhvervsdrivende. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes en frivillig ordning for indførelsen af EID. Under en sådan ordning ville EID blive valgt af brugere, som sandsynligvis vil have umiddelbare økonomiske fordele heraf.
(16)  Hvis EID bliver obligatorisk i hele EU, kan det have skadelige økonomiske virkninger for visse erhvervsdrivende. Desuden er der fortsat praktiske problemer, som forhindrer EID i at fungere effektivt, navnlig med hensyn til teknologiens præcision. Erfaringerne i forbindelse med gennemførelsen af obligatorisk elektronisk identifikation for mindre drøvtyggere viser, at det på grund af mangelfuld teknologi og praktiske vanskeligheder ofte er umuligt at opnå 100 % nøjagtighed. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes en frivillig ordning for indførelsen af EID. En sådan ordning vil gøre, at EID kun vil blive valgt af brugere, som sandsynligvis vil have hurtige økonomiske fordele heraf.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Medlemsstaterne har meget forskellige opdrætssystemer, landbrugsmetoder og sektororganisationer. Medlemsstaterne skal derfor have mulighed for kun at gøre EID obligatorisk i deres område, hvis de finder det hensigtsmæssigt efter overvejelse af alle disse faktorer.
(17)  Medlemsstaterne har meget forskellige opdrætssystemer, landbrugsmetoder og sektororganisationer. Medlemsstaterne skal derfor kun have mulighed for at gøre EID obligatorisk i deres område, hvis de finder det hensigtsmæssigt efter overvejelse af alle disse faktorer, herunder eventuelle negative konsekvenser for små landbrugere, samt efter høring af oksekødssektorens organisationer.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 18
(18)  Dyr, der kommer ind i Unionen fra tredjelande, bør være underlagt de samme identifikationskrav, som gælder for dyr, der er født i Unionen.
(18)  Dyr og kød, der kommer ind i Unionen fra tredjelande, bør være underlagt de samme identifikations- og sporbarhedskrav, som gælder for dyr, der er født i Unionen.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  Forordning (EF) nr. 1760/2000 foreskriver, at den kompetente myndighed skal udstede et pas for hvert dyr, der skal identificeres i henhold til forordningen. Dette skaber en betydelig administrativ byrde for medlemsstaterne. De elektroniske databaser, som medlemsstaterne har oprettet, sikrer i tilstrækkelig grad sporingen af indenlandske flytninger af kvæg. Der skal derfor kun udstedes pas for dyr, der er bestemt til handel inden for Unionen. Når dataudvekslingen mellem de nationale elektroniske databaser er operationel, skal kravet om udstedelse af sådanne pas ikke længere være gældende for dyr, der er bestemt til handel inden for Unionen.
(19)  Forordning (EF) nr. 1760/2000 foreskriver, at den kompetente myndighed skal udstede et pas for hvert dyr, der skal identificeres i henhold til forordningen. Dette skaber en betydelig administrativ byrde for medlemsstaterne. De elektroniske databaser, som medlemsstaterne har oprettet, bør i tilstrækkelig grad sikre sporingen af indenlandske flytninger af kvæg. Der skal derfor kun udstedes pas for dyr, der er bestemt til handel inden for Unionen. Når dataudvekslingen mellem de nationale elektroniske databaser er operationel, skal kravet om udstedelse af sådanne pas ikke længere være gældende for dyr, der er bestemt til handel inden for Unionen.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)
(19a)  Der findes på nuværende tidspunkt ingen specifik lovgivning om kloning. Meningsmålinger har imidlertid vist, at dette spørgsmål er af stor interesse for den europæiske offentlighed. Det vil derfor være passende at sikre, at oksekød, der stammer fra klonede dyr eller fra disses efterkommere, forsynes med en mærkning, der oplyser herom.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) nr. 1760/2000 fastsætter regler for en frivillig ordning for mærkning af oksekød, der omfatter bestemmelser om godkendelse af visse mærkningsspecifikationer, som foretages af den kompetente myndighed i medlemsstaten. Den administrative byrde og de omkostninger, der afholdes af medlemsstaterne og de økonomiske aktører i forbindelse med anvendelsen af ordningen, står ikke i et rimeligt forhold til fordelene ved ordningen. Denne afdeling bør derfor udgå.
(20)  Afdeling II i afsnit II i forordning (EF) nr. 1760/2000 fastsætter regler for en frivillig ordning for mærkning af oksekød, der omfatter bestemmelser om godkendelse af visse mærkningsspecifikationer, som foretages af den kompetente myndighed i medlemsstaten. Den udvikling, som har fundet sted i oksekødssektoren siden vedtagelsen af ovennævnte forordning, gør det nødvendigt at revidere den frivillige mærkningsordning for oksekød. Eftersom den frivillige mærkningsordning for oksekød hverken er effektiv eller nyttig, bør den udgå, uden at dette dog anfægter operatørernes ret til at informere forbrugerne gennem frivillig mærkning. Følgelig skal oplysninger, som går ud over den obligatoriske mærkning – i det konkrete tilfælde det, der kræves i forordning (EF) nr. 1760/2000, artikel 13 og 15 – og som er ekstremt vigtige såvel for forbrugerne og landbrugerne, som f.eks. vedrørende race, foder og opdræt, ligesom for alle andre former for kød overholde den nuværende horisontale lovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne1. Derudover opvejes disse reglers bortfald også af udarbejdelsen af generelle regler til sikring af forbrugerbeskyttelsen i denne forordning.
1 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.
Ændring 14 + 45
Forslag til forordning
Betragtning 22
(22)  For at sikre, at de nødvendige regler for den hensigtsmæssige funktion med hensyn til identifikation, registrering og sporing af kvæg og oksekød anvendes, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 290 for så vidt angår kravene til alternative identifikationsmærker for kvæg, de særlige omstændigheder, hvorunder medlemsstaterne kan forlænge maksimumsfristerne for anvendelsen af identifikationsmærkerne, de data, der skal udveksles mellem de elektroniske databaser i medlemsstaterne, maksimumsfristerne for visse rapporteringsforpligtelser, kravene til identifikationsmærkerne, de oplysninger, der skal medtages i pas og i de individuelle bedriftsregistre, minimumsniveauet for officielle kontroller, identifikationen og registreringen af flytninger af kreaturer, når de sættes på græs om sommeren i forskellige bjergområder, reglerne for mærkning af visse produkter, som skal svare til reglerne i forordning (EF) nr. 1760/2000, definitionerne på hakket oksekød, oksekødsafpuds eller opskåret oksekød, de særlige oplysninger, som kan anføres på mærkerne, mærkningsbestemmelserne i relation til forenklingen af oprindelsesangivelsen, den maksimale størrelse og sammensætning af visse grupper af dyr, godkendelsesprocedurerne i relation til mærkningsbetingelser på emballage til opskåret oksekød samt de administrative sanktioner, medlemsstaterne skal anvende i tilfælde af manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 1760/2000. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af de relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
(22)  For at sikre, at de nødvendige regler for den hensigtsmæssige funktion med hensyn til identifikation, registrering og sporing af kvæg og oksekød anvendes, bør beføjelserne til at vedtage retsakter i henhold til traktatens artikel 290 uddelegeres til Kommissionen for så vidt angår kravene til alternative identifikationsmærker for kvæg, de særlige omstændigheder, hvorunder medlemsstaterne kan forlænge maksimumsfristerne for anvendelsen af identifikationsmærkerne, de data, der skal udveksles mellem de elektroniske databaser i medlemsstaterne, maksimumsfristerne for visse rapporteringsforpligtelser, kravene til identifikationsmærkerne, de oplysninger, der skal medtages i pas og i de individuelle bedriftsregistre, minimumsniveauet for officielle kontroller, identifikationen og registreringen af flytninger af kreaturer, i forbindelse med de forskellige former for græsningsskifte, reglerne for mærkning af visse produkter, som skal svare til reglerne i forordning (EF) nr. 1760/2000, definitionerne på hakket oksekød, oksekødsafpuds eller opskåret oksekød, den maksimale størrelse og sammensætning af visse grupper af dyr, godkendelsesprocedurerne i relation til mærkningsbetingelser på emballage til opskåret oksekød samt de administrative sanktioner, medlemsstaterne skal anvende i tilfælde af manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 1760/2000. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af de relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til registreringen af de bedrifter, der gør brug af alternative identifikationsmærker, de tekniske karakteristika og nærmere regler for udveksling af elektroniske data mellem medlemsstaternes elektroniske databaser, formatet for og udformningen af identifikationsmærkerne, de tekniske procedurer og standarder for gennemførelsen af den elektroniske identifikation af kvæg, formatet for pas og det register, der skal føres for den enkelte bedrift, de nærmere bestemmelser for anvendelsen af de sanktioner, som medlemsstaterne indfører over for brugerne i henhold til forordning (EF) nr. 1760/2000 samt korrigerende foranstaltninger, som medlemsstaterne skal træffe for at sikre, at forordning (EF) nr. 1760/2000 overholdes på korrekt vis, hvis kontrol på sted giver anledning hertil, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.
(23)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1760/2000 med hensyn til registreringen af de bedrifter, der gør brug af alternative identifikationsmærker, de tekniske karakteristika og nærmere regler for udveksling af elektroniske data mellem medlemsstaternes elektroniske databaser, erklæringen om, at informationsudvekslingssystemet mellem medlemsstaterne er fuldt operationelt, formatet for og udformningen af identifikationsmærkerne, de tekniske procedurer og standarder for gennemførelsen af den elektroniske identifikation af kvæg, formatet for pas og det register, der skal føres for den enkelte bedrift samt de nærmere bestemmelser for anvendelsen af de sanktioner, som medlemsstaterne indfører over for brugerne i henhold til forordning (EF) nr. 1760/2000, samt korrigerende foranstaltninger, som medlemsstaterne skal træffe for at sikre, at forordning (EF) nr. 1760/2000 overholdes på korrekt vis, hvis kontrol på sted giver anledning hertil, såvel som de regler, der er nødvendige for at sikre en korrekt anvendelse af de relevante bestemmelser især vedrørende kontroller, administrative sanktioner og de forskellige maksimale frister som fastsat i denne forordning, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)
(23a)  Gennemførelsen af denne forordning bør overvåges. Efterfølgende, og senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden, bør Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport såvel om gennemførelsen af denne forordning som om de tekniske og økonomiske muligheder for at indføre obligatorisk elektronisk identifikation overalt i Unionen. Hvis konklusionen på rapporten bliver, at der skal indføres obligatorisk elektronisk identifikation, bør den i givet fald ledsages af passende lovgivningsmæssige forslag. Denne lovgivning ville eliminere risikoen for konkurrenceforvridning inden for det indre marked.
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 2
1a)  I artikel 2 tilføjes følgende definition:
' »klonede dyr«: dyr produceret ved hjælp af en ikke-seksuel, kunstig reproduktionsmetode med det formål at producere en genetisk identisk eller næsten identisk kopi af et individuelt dyr».
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 2
1b)  I artikel 2 tilføjes følgende definition:
' »efterkommere af klonede dyr«: dyr produceret ved hjælp af en seksuel reproduktionsmetode, hvor mindst en af forfædrene er et klonet dyr».
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1
1.  Alle dyr på en bedrift identificeres ved hjælp af mindst to individuelle identifikationsmærker som tilladt i henhold til artikel 10 og 10a og godkendt af den kompetente myndighed.
1.  Alle dyr på en bedrift identificeres ved hjælp af mindst to individuelle identifikationsmærker som tilladt i henhold til artikel 10 og 10a og godkendt af den kompetente myndighed. Kommissionen sikrer, at identifikatorer, der anvendes i Unionen er interoperable og i overensstemmelse med ISO-standarderne.
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2
Identifikationsmærkerne tildeles bedriften og fordeles og anbringes på dyrene på en måde, der fastlægges af den kompetente myndighed.

Identifikationsmærkerne tildeles bedriften og fordeles og anbringes på dyrene på en måde, der fastlægges af den kompetente myndighed. Dette gælder ikke for dyr, som er født før 1. januar 1998, og som ikke er beregnet til handel på det indre marked.

Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3
Alle mærker til identifikation af det enkelte dyr skal være forsynet med den samme entydige identifikationskode, så det enkelte dyr samt den bedrift, hvor det er født, kan identificeres.

Alle mærker til identifikation af det enkelte dyr skal være forsynet med den samme entydige identifikationskode, så det enkelte dyr samt den bedrift, hvor det er født, kan identificeres. I tilfælde hvor det ikke er muligt, at de to identifikationsmærker bærer den samme identifikationskode, kan den kompetente myndighed som led i sit tilsyn undtagelsesvis tillade, at det andet identifikationsmærke bærer en anden kode, under forudsætning af at der sikres fuld sporbarhed, og at det er muligt at identificere det enkelte dyr, herunder den bedrift, hvor dyret er født.

Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2
De medlemsstater, der gør brug af denne mulighed, sender Kommissionen teksten til sådanne nationale bestemmelser.

De medlemsstater, der gør brug af denne mulighed, sender Kommissionen teksten til sådanne nationale bestemmelser. Kommissionen forsyner derefter de andre medlemsstater med et resumé – på et sprog, der er let forståeligt for de pågældende medlemsstater – af de nationale bestemmelser, der gælder for flytning af dyr til medlemsstater, som har valgt den obligatoriske elektroniske identifikation, og offentliggør disse bestemmelser.

Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 a – stk. 1 – afsnit 1 – litra b
b) 60 dage for det andet identifikationsmærke.
b) 60 dage for det andet identifikationsmærke, af årsager begrundet i dyrenes fysiologiske udvikling.
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 a – stk. 1 – afsnit 2
Intet dyr må forlade den bedrift, hvor det er født, før det er forsynet med to identifikationsmærker.

Intet dyr må forlade den bedrift, hvor det er født, før det er forsynet med to identifikationsmærker, undtagen i tilfælde af force majeure.

Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 a – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
Første afsnit finder ikke anvendelse på dyr, som er født før 1. januar 1998, og som ikke er beregnet til handel på det indre marked.

Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 b – stk. 2 – afsnit 2
Fristen må ikke overstige 20 dage efter de veterinærkontroller, der er omhandlet i stk. 1. Under alle omstændigheder forsynes dyrene med identifikationsmærkerne, inden de forlader bestemmelsesbedriften.

Fristen må ikke overstige 20 dage efter de veterinærkontroller, der er omhandlet i stk. 1. Af årsager begrundet i dyrenes fysiologiske udvikling kan denne periode undtagelsesvis forlænges op til 60 dage, hvad angår det andet identifikationsmærke. Under alle omstændigheder forsynes dyrene med identifikationsmærkerne, inden de forlader bestemmelsesbedriften.

Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 c – stk. 2 – afsnit 2
Den maksimumsfrist, der henvises til i litra b), må ikke overstige 20 dage fra den dato, hvor dyrene ankommer til bestemmelsesbedriften. Under alle omstændigheder forsynes dyrene med identifikationsmærkerne, inden de forlader bestemmelsesbedriften.

Den maksimumsfrist, der henvises til i litra b), må ikke overstige 20 dage fra den dato, hvor dyrene ankommer til bestemmelsesbedriften. Af årsager begrundet i dyrenes fysiologiske udvikling kan denne periode undtagelsesvis forlænges op til 60 dage, hvad angår det andet identifikationsmærke. Under alle omstændigheder forsynes dyrene med identifikationsmærkerne, inden de forlader bestemmelsesbedriften.

Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 c – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)
Uanset artikel 4, stk. 1, tredje afsnit, kan den kompetente myndighed som led i sit tilsyn – i tilfælde, hvor det ikke er muligt at anbringe en elektronisk identifikator med den samme entydige identifikationskode på dyret – tillade, at det andet identifikationsmærke bærer en anden kode, under forudsætning af at der sikres fuld sporbarhed, og at det er muligt at identificere det enkelte dyr, herunder den bedrift, hvor dyret er født.

Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 4 d
Identifikationsmærker må ikke fjernes eller udskiftes uden den kompetente myndigheds tilladelse og kontrol. En sådan tilladelse kan kun gives, hvis fjernelsen eller udskiftningen ikke resulterer i en mangelfuld sporing af dyret.»

Identifikationsmærker må ikke ændres, fjernes eller udskiftes uden den kompetente myndigheds tilladelse og kontrol. En sådan tilladelse kan kun gives, hvis ændringen, fjernelsen eller udskiftningen ikke resulterer i en mangelfuld sporing af dyret.»

Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1
Medlemsstaterne kan udveksle elektroniske data mellem deres elektroniske databaser fra den dato, hvor Kommissionen anerkender, at dataudvekslingssystemet er fuldt ud operationelt.

Medlemsstaterne kan udveksle elektroniske data mellem deres elektroniske databaser fra den dato, hvor Kommissionen anerkender, at dataudvekslingssystemet er fuldt ud operationelt. For at beskytte bedrifternes interesser skal dette ske på en sådan måde, at der sikres databeskyttelse, og at enhver form for misbrug forhindres.

Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 6 – litra c a (nyt)
ca) når dyr eksporteres til tredjelande, skal den sidste bruger aflevere passet til myndighederne på det sted, hvor dyret eksporteres.
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 7 – stk. 5 – litra b
b) indtaster opdaterede oplysninger direkte i den elektroniske database inden for 24 timer efter begivenhedens indtræden.
b) indtaster opdaterede oplysninger direkte i den elektroniske database inden for 72 timer efter begivenhedens indtræden.
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 9 a
Medlemsstaterne sikrer, at de personer, som er ansvarlige for identifikation og registrering af dyrene, får instrukser og vejledning vedrørende de relevante bestemmelser i forordningen og om de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som Kommissionen har vedtaget i henhold til artikel 10 og 10a, og at der gennemføres relevante kurser.

Medlemsstaterne sikrer, at de personer, som er ansvarlige for identifikation og registrering af dyrene, får instrukser og vejledning vedrørende de relevante bestemmelser i forordningen og om de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som Kommissionen har vedtaget i henhold til artikel 10 og 10a, og at der gennemføres relevante kurser. Disse oplysninger stilles gratis til modtagerens rådighed ved hver ændring i de gældende bestemmelser og så ofte, det er nødvendigt. Medlemsstaterne udveksler bedste praksis for at sikre kurser og informationsudveksling af god kvalitet i hele Unionen.

Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 10 – stk. 1 – litra e
e) identifikationen og registreringen af flytninger af kreaturer, når de sættes på græs om sommeren i forskellige bjergområder.
e) identifikationen og registreringen af flytninger af kreaturer i forbindelse med forskellige former for sæsonbetonet græsningsskifte.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)
ba)  Som stk. 5a indsættes:
'5a.  Fra den …* skal erhvervsdrivende og organisationer også anføre det på mærket, hvis oksekødet stammer fra klonede dyr eller efterkommere af klonede dyr.»
»* Seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden.«
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Afsnit II – afdeling II
14)  Artikel 16, 17 og 18 udgår.
14)  Med virkning fra den 1. januar 2014 erstattes titlen på afsnit II, afdeling II med ordene »Frivillig mærkningsordning«, artikel 16, 17 og 18 udgår, og der indføjes følgende artikel 15 a i afsnit II, afdeling II:
'Artikel 15a
Almindelige bestemmelser

Andre angivelser end dem, der er omfattet af afdeling I, og som producenterne eller organisationer, der afsætter oksekød, har anført på mærkningen, skal være objektive, verificerbare af de kompetente myndigheder og forståelige for forbrugerne.

Desuden skal den frivillige mærkning af oksekød respektere den gældende horisontale lovgivning og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne.

Den kompetente myndighed kontrollerer rigtigheden af de frivillige angivelser. I tilfælde af manglende overholdelse af disse bestemmelser fra producenternes eller afsætningsorganisationernes side finder de sanktioner, der er omhandlet i artikel 22, stk. 4a, anvendelse. »

Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 19 – litra b og c
(b) de særlige oplysninger, som kan anføres på mærkerne
(b) definition af og krav til de
særlige oplysninger, som kan anføres på mærkerne
c) mærkningsbestemmelserne i forbindelse med forenklingen af oprindelsesangivelsen
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 17 – litra a
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 3
Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter de nødvendige bestemmelser, herunder de overgangsforanstaltninger, der er påkrævet for indførelsen heraf, vedrørende procedurerne for anvendelse af sanktionerne som omhandlet i andet afsnit. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22b, hvad angår de nødvendige bestemmelser, herunder de overgangsforanstaltninger, der er påkrævet for indførelsen heraf, vedrørende procedurerne og betingelserne for anvendelse af sanktionerne som omhandlet i andet afsnit.

Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 18
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 22 b
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel anførte betingelser.
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel anførte betingelser.
2.  De delegerede beføjelser i artikel 4, stk. 5, og artikel 4a, stk. 2, artikel 5, 7, 10, 14 og 19 samt i artikel 22, stk. 4a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den*
2.  De delegerede beføjelser i artikel 4, stk. 5, og artikel 4a, stk. 2, artikel 5, 7, 10, 14 og 19 samt i artikel 22, stk. 1, andet afsnit og artikel 22, stk. 4a, tillægges for en periode på fem år fra den*
3.  Den i artikel 4, stk. 5, og artikel 4a, stk. 2, artikel 5, 7, 10, 14 og 19 samt i artikel 22, stk. 4a, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 4, stk. 5, og artikel 4a, stk. 2, artikel 5, 7, 10, 14 og 19 samt i artikel 22, stk. 1, andet afsnit og artikel 22, stk. 4a, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.* En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 5, og artikel 4a, stk. 2, artikel 5, 7, 10, 14 og 19 samt artikel 22, stk. 4a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.»
5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 5, og artikel 4a, stk. 2, artikel 5, 7, 10, 14 og 19 samt artikel 22, stk. 1, andet afsnit og artikel 22, stk. 4a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.»
[* Datoen for denne forordnings ikrafttræden eller fra en anden dato fastsat af lovgiver].
* Datoen for denne forordning ikrafttrædelse.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 19 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1760/2000
Artikel 23 a (ny)
19a) Følgende artikel indsættes:

'Artikel 23a
Rapport og lovgivningsmæssig udvikling

Senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden, forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om såvel gennemførelsen af denne forordning som om de tekniske og økonomiske muligheder for at indføre obligatorisk elektronisk identifikation i hele Unionen. Hvis konklusionen på denne rapport bliver, at elektronisk identifikation bør gøres obligatorisk, ledsages den af passende lovgivningsmæssige forslag.».

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0199/2012).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik