Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0023(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0164/2012

Teksty złożone :

A7-0164/2012

Debaty :

PV 10/09/2012 - 29
CRE 10/09/2012 - 29

Głosowanie :

PV 11/09/2012 - 10.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0314

Teksty przyjęte
PDF 280kWORD 39k
Wtorek, 11 września 2012 r. - Strasburg
Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) ***I
P7_TA(2012)0314A7-0164/2012
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0051),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 114 oraz art. 168 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7–0034/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 marca 2012 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 27 czerwca 2012 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0164/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 181 z 21.6.2012, s. 202.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
P7_TC1-COD(2012)0023

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1027/2012.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności