Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0190(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0038/2012

Indgivne tekster :

A7-0038/2012

Forhandlinger :

PV 11/09/2012 - 4
CRE 11/09/2012 - 4

Afstemninger :

PV 11/09/2012 - 10.12
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0315

Vedtagne tekster
PDF 100kWORD 38k
Tirsdag den 11. september 2012 - Strasbourg
Svovlindholdet i skibsbrændstoffer ***I
P7_TA(2012)0315A7-0038/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i skibsbrændstoffer (COM(2011)0439 - C7–0199/2011 - 2011/0190(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0439),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0199/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. januar 2012(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 31.maj 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0038/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 68 af 6.3.2012, s. 70.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/.../EU om ændring af direktiv 1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i skibsbrændstoffer
P7_TC1-COD(2011)0190

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2012/33/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik