Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0285(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0203/2012

Indgivne tekster :

A7-0203/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/09/2012 - 10.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0316

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 36k
Tirsdag den 11. september 2012 - Strasbourg
Enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere ***I
P7_TA(2012)0316A7-0203/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere (COM(2011)0631 - C7-0338/2011 - 2011/0285(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0631),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0338/2011),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 42, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 2012(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 4. maj 2012(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 9. juli 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0203/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 191 af 29.6.2012, s. 116.
(2) EUT C 225 af 27.7.2012, s. 174.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere
P7_TC1-COD(2011)0285

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1028/2012).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik