Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2035(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0235/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0235/2012

Συζήτηση :

PV 10/09/2012 - 26
CRE 10/09/2012 - 26

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2012 - 10.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0321

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 400kWORD 108k
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Ο ρόλος των γυναικών στην πράσινη οικονομία
P7_TA(2012)0321A7-0235/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην πράσινη οικονομία (2012/2035(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2011 με τίτλο «Ρίο+20: προς μια πράσινη οικονομία και καλύτερη διακυβέρνηση» (COM(2011)0363),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο «Report on the progress on equality between women and men in 2010» (Έκθεση σχετικά με την πρόοδο στο θέμα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2010) (SEC(2011)0193),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (CΟΜ(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν κατά τις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο + 5, +10 και +15 σχετικά με περαιτέρω ενέργειες και πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005 και στις 2 Μαρτίου 2010, αντιστοίχως,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979, σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση 2012 του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με τίτλο «Review of the Implementation in the EU of area K of the Beijing Platform for Action: Women and the Environment Gender Equality and Climate Change» (Επισκόπηση της εφαρμογής του τομέα Κ της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στην ΕΕ: γυναίκες και περιβάλλον – ισότητα των φύλων και κλιματική αλλαγή),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δημοσίευση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ) και του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες και τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη (UN-OHRLLS) της έκθεσης «Why a Green Economy Matters for the Least Developed Countries» (Γιατί η πράσινη οικονομία έχει σημασία για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες)(1), που εκπονήθηκε για την Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες τον Μάιο του 2011,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του UNEP του Σεπτεμβρίου του 2008 με τίτλο «Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World» (Πράσινες θέσεις εργασίας: προς μια αξιοπρεπή εργασία σε έναν βιώσιμο κόσμο με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της μονάδας του ΟΗΕ, UN Women, της 1ης Νοεμβρίου 2011 με τίτλο «The Centrality of Gender Equality and the Empowerment of Women for Sustainable Development» (Ο κεντρικός ρόλος της ισότητας των φύλων και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στη βιώσιμη ανάπτυξη)(3), που εκπονήθηκε ενόψει του εγγράφου αποτελεσμάτων της συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη (Ρίο+20) που θα πραγματοποιηθεί το 2012,

–  έχοντας υπόψη την περίληψη της θέσης της Ομάδας Γυναικών του Ρίο+20 της 1ης Νοεμβρίου 2011(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο διατύπωσης θέσης της ομάδας γυναικών τον Μάρτιο του 2011 που εκπονήθηκε για τη συνδιάσκεψη του 2012 των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη με τίτλο «A Gender Perspective on the »Green Economy'' (Η διάσταση της ισότητας όσον αφορά την «πράσινη οικονομία»)(5),

–  έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της επίσημης κυβερνητικής έκθεσης (Στοκχόλμη, Σουηδία) του 2005 με τίτλο «Bilen, Biffen, Bostaden: Hållbara laster – smartare konsumtion»(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με τις γυναίκες και την κλιματική αλλαγή(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων – ποιότητα και ισότητα(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2011(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 για τη διαμόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20)(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0235/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον όρο πράσινη οικονομία νοείται μια βιώσιμη οικονομία, η οποία συνεπάγεται κοινωνική και οικολογική βιωσιμότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική βιωσιμότητα αφορά ένα κοινωνικό σύστημα που διέπεται από ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη ανεξάρτητα από φύλο, εθνικότητα, χρώμα του δέρματος, θρησκεία, γενετήσιο προσανατολισμό, αναπηρία ή πολιτικές πεποιθήσεις,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος και η μείωση της βιοποικιλότητας απειλούν τις συνθήκες διαβίωσης, την ευημερία και την ευμάρεια γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία του οικοσυστήματός μας συνιστά επομένως ακρογωνιαίο λίθο της πράσινης οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή γενιά δεν μπορεί να αγνοήσει την ευθύνη της να επιλύσει τα τρέχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα και να την αφήσει στις επόμενες γενιές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικολογική βιωσιμότητα αφορά τη χρήση, τη συντήρηση και την ενίσχυση των πόρων της κοινότητας ώστε να διατηρούνται οι οικολογικές διαδικασίες από τις οποίες εξαρτάται η ζωή και η συνολική ποιότητα ζωής, τώρα και στο μέλλον, μπορεί να βελτιωθεί,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του διαφορετικού ρόλου των δύο φύλων, η επιρροή των γυναικών στο περιβάλλον δεν είναι η ίδια με εκείνη των ανδρών και, σε πολλές χώρες, η πρόσβασή τους στους πόρους και στα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης και αναπροσαρμογής είναι περιορισμένη λόγω των διαρθρωτικών προτύπων και των διακρίσεων που υφίστανται,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές επηρεάζουν άμεσα την υγεία και την κοινωνικοοικονομική θέση των ατόμων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα των φύλων σε συνδυασμό με την έλλειψη ευαισθησίας για την διαφορετική οικονομική και κοινωνική θέση και τις ανάγκες των γυναικών σημαίνουν ότι οι γυναίκες συχνά τείνουν να πλήττονται δυσανάλογα από την περιβαλλοντική υποβάθμιση και τις ανεπαρκείς πολιτικές σε αυτό τον τομέα,

Ε.  έχοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ο ρόλος της γυναίκας στην πράσινη οικονομία παραμένει υποτιμημένος και άνευ αναγνώρισης, δημιουργώντας διάφορες διακρίσεις όσον αφορά την απώλεια ορισμένων πλεονεκτημάτων, όπως η κοινωνική προστασία, η ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, οι επαρκείς μισθοί και τα δικαιώματα συνταξιοδότησης,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την αλλαγή του κλίματος και την καταστροφή του περιβάλλοντος δριμύτερα πλήττονται οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες έσχατης ένδειας, το 70% των οποίων είναι γυναίκες,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία είναι απαραίτητη προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, να αυξηθεί η κοινωνική δικαιοσύνη και να δημιουργηθεί μια κοινωνία όπου οι γυναίκες και οι άνδρες θα έχουν ίσα δικαιώματα και δυνατότητες,

Η.  έχοντας υπόψη ότι συχνά η μετάβαση στην πράσινη οικονομία δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες για την επαγγελματική ένταξη των γυναικών στις πράσινες θέσεις απασχόλησης, λόγω του ότι οι γυναίκες στερούνται συχνά επαρκούς τεχνολογικής κατάρτισης η οποία απαιτείται για τη κάλυψη εξειδικευμένων θέσεων στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες σαφώς υποεκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις για το περιβάλλον και στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό, όπως και στην απόφαση υπέρ μιας πράσινης οικονομίας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρότυπα κατανάλωσης και διαβίωσης επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον και το κλίμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρότυπα κατανάλωσης των πλούσιων χωρών, για παράδειγμα όσον αφορά τα τρόφιμα και τα μέσα μεταφοράς, μακροπρόθεσμα δεν είναι βιώσιμα, έχοντας ιδίως κατά νου ότι όλες οι γυναίκες και όλοι οι άνδρες στον πλανήτη έχουν δικαίωμα σε καλές συνθήκες διαβίωσης και ευημερία,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε γενικές γραμμές, τα καταναλωτικά πρότυπα γυναικών και ανδρών είναι διαφορετικά· ότι οι γυναίκες καταναλώνουν λιγότερο σε σύγκριση με τους άνδρες, ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική τους θέση, αλλά επιδεικνύουν επίσης ακόμη μεγαλύτερη διάθεση να δράσουν υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω των καταναλωτικών τους επιλογών, όπως είναι η μείωση της κατανάλωσης κρέατος, η μικρότερη χρήση του αυτοκινήτου και η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, ως συνέπεια της ισχύουσας διάρθρωσης των εξουσιών μεταξύ των δύο φύλων, δεν ελέγχουν με τον ίδιο τρόπο ούτε διαθέτουν την ίδια πρόσβαση με τους άνδρες στα δίκτυα μεταφορών· ότι, προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες των γυναικών να χρησιμοποιούν τα μεταφορικά μέσα, είναι ανάγκη να καθιερωθούν αποτελεσματικότερα δημόσια μεταφορικά μέσα, να δημιουργηθούν περισσότεροι πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι, να παρέχονται υπηρεσίες σε κοντινότερες αποστάσεις και να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι καινοτομίες για μεταφορικά μέσα φιλικότερα προς το περιβάλλον,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, σε σύγκριση με τους άνδρες, στις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική αλλαγή λόγω της χαμηλότερης κοινωνικοοικονομικής τους θέσης, των παραδοσιακών οικιακών ευθυνών που φέρουν δυσανάλογα και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν διότι είναι εκτεθειμένες στη βία σε καταστάσεις συγκρούσεων που δημιουργούνται ή επιδεινώνονται λόγω της ανεπάρκειας των φυσικών πόρων,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαμόρφωση πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση της πράσινης οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών οδήγησε σε καλύτερη αντιμετώπιση των καταστάσεων επείγουσας ανάγκης, σε βελτίωση της βιοποικιλότητας και της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και στον περιορισμό της ερήμωσης και στην αυξημένη προστασία των δασών,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη συνολικών συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με την επίπτωση που θα έχει στην αγορά εργασίας η «οικολογικοποίηση» της οικονομίας,

Γενικές παρατηρήσεις

1.  τονίζει την ανάγκη μετάβασης προς μια πράσινη οικονομία όπου η προστασία του περιβάλλοντος θα συνοδεύεται από κοινωνική βιωσιμότητα καθώς και μεγαλύτερη ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη·

2.  διαπιστώνει ότι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία της πράσινης οικονομίας αφορούν το οικοσύστημα, την κατανάλωση, τα τρόφιμα, την ανάπτυξη, τις μεταφορές, την ενέργεια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα θεσμικά όργανα και τις επιτροπές της ΕΕ με τίτλο «Ρίο+20: προς μια πράσινη οικονομία και καλύτερη διακυβέρνηση» δεν διαθέτει καμία διάσταση φύλου·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν δεδομένα κατανεμημένα ανά ηλικία και ανά φύλο κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση στρατηγικών, προγραμμάτων και σχεδίων προϋπολογισμού στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος· δηλώνει ότι, χωρίς τη χρήση στατιστικών στοιχείων, περιορίζονται οι δυνατότητες λήψης των κατάλληλων μέτρων για μεγαλύτερη ισότητα·

5.  εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι προβληματισμοί και προοπτικές σχετικά με την ισότητα των φύλων δεν είναι ενσωματωμένοι στις πολιτικές και τα προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι η απουσία διάστασης της ισότητας των φύλων από τις περιβαλλοντικές πολιτικές αυξάνει την ανισότητα των φύλων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πολιτικών·

6.  καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με το φύλο και την πράσινη οικονομία, καθώς και με τη συνεισφορά των γυναικών στην ανάπτυξη πράσινων καινοτομιών, υπηρεσιών και προϊόντων·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να προαγάγουν ειδικές έρευνες και μελέτες σχετικά με το πώς θα επηρεάσει η μεταστροφή προς μια πράσινη οικονομία τις γυναίκες και τους άνδρες σε διάφορους τομείς και με τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες διευκολύνοντας αυτή τη μεταστροφή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στην προστασία του περιβάλλοντος και στις μελέτες αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

8.  αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη για μία διεθνή συμφωνία σχετικά με τον κοινό ορισμό της πράσινης οικονομίας, βασισμένου στους πυλώνες τόσο της κοινωνικής όσο και της οικολογικής βιωσιμότητας· υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά των κοινωνικών κινημάτων, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, στη θέσπιση των περιγραφών των σκοπών και στόχων της πράσινης οικονομίας·

9.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει συστηματικά τη διάσταση ισότητας των φύλων στον ορισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και των ερευνητικών δραστηριοτήτων· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει και να υποστηρίξει την προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως μέσου καλής διακυβέρνησης·

10.  καλεί την Επιτροπή να προάγει την ισότητα των φύλων ως βασικό θέμα στο σχεδιασμό και τη διαπραγμάτευση μελλοντικών κανόνων και προγραμμάτων για τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των μέτρων με σκοπό τη μεταστροφή προς μία πράσινη οικονομία·

11.  παρατηρεί ότι μπορούν να αξιοποιηθούν οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, και ότι τούτο συμβάλλει στην παραγωγή μη ρυπαίνουσας ενέργειας· ενθαρρύνει, συνεπώς, τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δομές για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω της χρήσης του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ· ενθαρρύνει, περαιτέρω, περισσότερη καινοτομία και συμμετοχή τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών στην ανάπτυξη φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας και αρχιτεκτονικής·

12.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει στις ενημερωτικές της εκστρατείες για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ως προς τη σημασία της μετάβασης προς μια πράσινη οικονομία και ως προς τις θετικές επιπτώσεις περιβαλλοντικών πολιτικών ευαίσθητων σε θέματα των φύλων·

Βιώσιμη κατανάλωση

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντάξουν την ισότητα των φύλων ως στόχο σε όλες τις πολιτικές που αφορούν το περιβάλλον και σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων οικονομικής φύσης· θεωρεί ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί σε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών·

14.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν την εφαρμογή ενώ νέου, φιλικού προς το περιβάλλον και την κοινωνία δείκτη ανάπτυξης, που περιλαμβάνει μη οικονομικές διαστάσεις της ευμάρειας και εστιάζει κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως η ισότητα των φύλων, η μείωση της φτώχιας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

15.  διαπιστώνει ότι οι προσπάθειες ικανοποίησης του δίκαιου αιτήματος του ατόμου για κατοικία, τροφή, μέσα διαβίωσης, ενέργεια και εργασία πρέπει πάντοτε να συνάδουν με την προστασία του οικοσυστήματος και τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος, καθώς και με χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη κατά τρόπο που να συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, να επιφέρει μεγαλύτερη ισότητα και να εγγυάται τη δίκαιη κατανομή αυτών βάσει των αρχών της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης·

16.  τονίζει τη σημασία διασφάλισης της δυνατότητας για τα παιδιά και τα εγγόνια μας να ζήσουν σε συνθήκες ευημερίας και επομένως τη σημασία του να καλύπτει η οικονομική ανάπτυξη τις σημερινές ανάγκες χωρίς να διακυβεύει τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών·

17.  υπογραμμίζει ότι το ΑΕΠ συνιστά μέτρο του όγκου παραγωγής και όχι της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας των ενεργειακών πόρων, της κοινωνικής ένταξης ή της γενικότερης κοινωνικής εξέλιξης· ζητεί να θεσπιστούν νέοι σαφείς και μετρήσιμοι δείκτες που θα λαμβάνουν υπόψη την αλλαγή του κλίματος, τη βιοποικιλότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής προς μια πράσινη οικονομία που αφενός θα λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και αφετέρου θα παρέχουν κίνητρα για πράσινες καινοτομίες και βιώσιμα συστήματα υποδομών·

19.  θεωρεί ότι πολύ περισσότεροι πόροι της ΕΕ θα πρέπει να διατίθενται για τη διασφάλιση βιώσιμων δημόσιων αγαθών·

20.  ζητεί να επιβληθούν όροι σύμφωνα με τους οποίους οι επιδοτήσεις της ΕΕ να περιορίζονται σε δραστηριότητες που είναι επωφελείς για το περιβάλλον και ευνοούν την κοινωνική βιωσιμότητα·

Βιώσιμες μεταφορές

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν βιώσιμα μέσα μεταφοράς που θα λαμβάνουν εξίσου υπόψη τις μεταφορικές ανάγκες ανδρών και γυναικών και τα οποία θα έχουν συγχρόνως μικρό αντίκτυπο στο περιβάλλον·

22.  καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στον τομέα της έρευνας, ο οποίος αποτελεί απαραίτητο μοχλό, στη χρηματοδότηση έργων που αφορούν καινοτόμα και βιώσιμα συστήματα μεταφορών·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη μείωση της επιβάρυνσης των ενεργειακών πόρων και του περιβάλλοντος από τον τομέα των μεταφορών και να αυξήσουν την ισότητα μεριμνώντας για καλύτερη πρόσβαση στα συστήματα πληροφορικής και για πολεοδομικό σχεδιασμό κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια ιεραρχία των μέσων μεταφοράς που θα ορίζει με σαφήνεια ποια μέσα μεταφοράς θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα για την επίτευξη των συνολικών στόχων στον τομέα του περιβάλλοντος και των μεταφορών·

25.  ζητεί, πριν από την θέσπιση οποιασδήποτε ιεραρχίας στον τομέα των μεταφορών, να συγκεντρωθούν στατιστικά στοιχεία για τη μέτρηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των δημόσιων και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επί μέρους τοπικές πραγματικότητες· ζητεί από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές να δώσουν το παράδειγμα στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας·

26.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στους ελέγχους των δημόσιων λογαριασμών που πραγματοποιούν οι οικείες υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου, τον αντίκτυπο που συνεπάγεται η χρήση των μέσων μεταφοράς από τον δημόσιο τομέα·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν την τηλεργασία με την παροχή κοινωνικών και φορολογικών κινήτρων και τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου που θα προστατεύει τους εργαζομένους·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν σημαντικά τα τοπικά δημόσια μέσα μεταφοράς αναβαθμίζοντας την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς, βελτιώνοντας την ασφάλεια, την άνεση και την προσβασιμότητα των μεταφορικών μέσων και εγκαταστάσεων, και παρέχοντας ολοκληρωμένα και επιπρόσθετα συστήματα μεταφοράς, κυρίως σε μικρές πόλεις και αγροτικές περιοχές, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ταξιδιωτική ικανότητα των γυναικών, των ατόμων με ειδικές ικανότητες και των ηλικιωμένων, με αποτέλεσμα να προάγεται η κοινωνική τους ενσωμάτωση και να βελτιώνεται το βιοτικό τους επίπεδο·

29.  τονίζει ότι οι επενδύσεις σε βιώσιμα συστήματα μεταφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι οι γυναίκες αντιλαμβάνονται διαφορετικά την έννοια του δημόσιου χώρου από ό, τι οι άνδρες και ότι αυτή η αντίληψη βασίζεται σε διαφορετικές εκτιμήσεις του κινδύνου, γεγονός που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αίσθηση ασφάλειας στο σύστημα μεταφορών, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες·

Ο τομέας των κοινωνικών υπηρεσιών και οι πράσινες θέσεις εργασίας

30.  διαπιστώνει ότι οι πράσινες θέσεις εργασίας, για παράδειγμα στη γεωργία, την ενέργεια, τις μεταφορές, την κατανάλωση, την έρευνα, την τεχνολογία, τις τεχνολογίες της πληροφορίας, τις κατασκευές και τη διαχείριση αποβλήτων, είναι εξαιρετικά σημαντικές σε μια πράσινη οικονομία·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να προάγουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην πράσινη οικονομία, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε αυτήν, μέσω της διάδοσης των δεδομένων και των εργαστηρίων κατάρτισης, λαμβάνοντας μέτρα για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών με σκοπό την ανάπτυξη τρόπων προστασίας του περιβάλλοντος και φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών, π.χ. στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας, της γεωργίας και του τουρισμού, καθώς και την ανάπτυξη πράσινων καινοτομιών, ιδίως στον τομέα της παροχής υπηρεσιών· τονίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εργασίας για γυναίκες επιχειρηματίες σε περιοχές στις οποίες η ανεργία των γυναικών είναι ιδιαίτερα αυξημένη·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες διαθέτουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας, έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή υγειονομική περίθαλψη, παιδεία και στέγαση και συμμετέχουν ενεργά στον κοινωνικό διάλογο με σκοπό τη διευκόλυνση της μετάβασης στις νέες πράσινες θέσεις εργασίας·

33.  σημειώνει ότι βιώσιμη οικονομία σημαίνει ότι είναι «πράσινη για όλους», ότι παρέχονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ότι εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των τοπικών κοινοτήτων καθώς και δικαιότερη κατανομή του πλούτου·

34.  διαπιστώνει ότι δεν είναι μόνο οι πράσινες θέσεις εργασίας σημαντικές σε μια πράσινη οικονομία, αλλά όλες οι θέσεις εργασίας που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον· σημειώνει ότι τέτοιες θέσεις εργασίας είναι δυνατό να βρεθούν στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, όπως η εκπαίδευση και η παροχή φροντίδας·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ίση εκπροσώπηση των γυναικών στα όργανα λήψης πολιτικών αποφάσεων και στους φορείς και ιδρύματα που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση για τον καθορισμό, σχεδιασμό και εφαρμογή των περιβαλλοντικών και ενεργειακών πολιτικών και των πολιτικών για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και μια προοπτική ισότητας των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις εργασίας και στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων στον τομέα πράσινων θέσεων εργασίας· τονίζει ότι, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτοβούλως, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, όπως η εφαρμογή ποσοστώσεων ή άλλες μέθοδοι, για την ενίσχυση της ισότητας και της δημοκρατίας·

36.  τονίζει ότι η οικολογική μεταστροφή της οικονομίας και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση για ειδικευμένους εργαζόμενους· επισημαίνει το γεγονός ότι οι εργαζόμενες γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας έντασης επιστήμης και τεχνολογίας· τονίζει, ωστόσο, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναπτύξουν τα κράτη μέλη σχέδια δράσης για να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών που επιλέγουν να εκπαιδευθούν και να σταδιοδρομήσουν σε τομείς όπως η μηχανική, οι φυσικές επιστήμες, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και άλλα επαγγέλματα προηγμένης τεχνολογίας, καθώς σε αυτούς τους τομείς θα είναι διαθέσιμες πολλές από τις πράσινες θέσεις εργασίας του μέλλοντος·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν μεθόδους ενθάρρυνσης των γυναικών να επιλέγουν κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση στους τομείς του περιβάλλοντος, των μεταφορών και της ενέργειας και να καταπολεμήσουν αποφασιστικά τα στερεότυπα που αφορούν την επιλογή επιστημονικής σταδιοδρομίας κυρίως από τους άντρες·

38.  τονίζει την ανάγκη υποστήριξης και ενθάρρυνσης της πρόσβασης των γυναικών στις μορφές μικροπίστωσης, για τις μικρές πράσινες επιχειρήσεις·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν μεθόδους ενθάρρυνσης των γυναικών να επιλέγουν κατάρτιση και επαγγέλματα στους τομείς του περιβάλλοντος, των μεταφορών και της ενέργειας·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα κατάρτισης μέσω προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών στις νέες πράσινες απασχολήσεις και τις αναδυόμενες τεχνολογίες με μικρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες γυναίκες συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στα σχέδια και προγράμματα επιμόρφωσης για τον οικολογικό μετασχηματισμό, δηλαδή στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε θέσεις εργασίας έντασης επιστήμης και τεχνολογίας, και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στο να προσφέρουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τις δεξιότητες και τα προσόντα που χρειάζονται για να συναγωνισθούν τους άνδρες, σε ισότιμη βάση, σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους· παρατηρεί ότι οι άνδρες έχουν πολύ πιο εύκολα πρόσβαση στις προηγμένες τεχνολογίες για την αγροτική παραγωγή και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας·

41.  διαπιστώνει ότι, προκειμένου να μπορέσουν οι γυναίκες να συμμετέχουν στην πράσινη οικονομία υπό τους ίδιους όρους όπως και οι άνδρες, θα πρέπει να διευρυνθούν οι υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και φροντίδας ηλικιωμένων, ώστε τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή, με παράλληλη διασφάλιση των γενετήσιων και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών· επισημαίνει ότι οι πολιτικές και οι κανονισμοί θα πρέπει να επιδιώκουν να παρέχουν υποστήριξη για κοινωνική ασφάλεια, οικογενειακό προγραμματισμό και παιδική μέριμνα, εφόσον οι γυναίκες θα μπορέσουν οι γυναίκες να συνεισφέρουν την τεχνογνωσία τους και να συμβάλλουν ισομερώς σε ευημερούσες πράσινες οικονομίες μόνο εάν η κοινωνία ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις·

42.  τονίζει ότι η οικολογικοποίηση της οικονομίας έχει φτάσει να θεωρείται ως μέσο προαγωγής της οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν προσπάθειες για οικολογικοποίηση της οικονομίας ενθαρρύνοντας επενδύσεις και προγράμματα που προωθούν τις πράσινες καινοτομίες και επαγγέλματα και τα οποία απευθύνονται σε εκείνους που τα χρειάζονται περισσότερο· επιμένει ότι η διάσταση της ισότητας των φύλων είναι κρίσιμη για την αποφυγή επιδεινούμενων ανισοτήτων·

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν και να αναλύσουν στοιχεία, με βάση το φύλο, σχετικά με την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων σε τομείς που συνδέονται ειδικότερα με το φύλο και σε πράσινες καινοτομίες, καθώς επίσης να αναπτύξουν δείκτες με σκοπό να προσμετρηθεί ο πιθανός αντίκτυπος μιας πράσινης οικονομίας στην εδαφική και κοινωνική συνοχή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές κατευθύνσεις και ένα σύνολο μέσων ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις πιθανές αλλαγές στα επίπεδα απασχόλησης και στη διάρθρωση της αγοράς εργασίας·

Βιώσιμη πολιτική στις διεθνείς σχέσεις

44.  αναμένει ότι μια μετάβαση σε ευρύτερους και πιο βιώσιμους οικονομικούς δείκτες, και στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, θα έχει ως αποτέλεσμα να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους για τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και ότι συγκεκριμένες πολιτικές και κανονισμοί θα εξασφαλίσουν τα δικαιώματα των γυναικών στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο των φυσικών πόρων· τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της πρόσβασης των γυναικών σε ανάλογες υπηρεσίες και νέες τεχνολογίες που απαιτούνται για τη διαχείριση και λειτουργία έργων ενεργειακού εφοδιασμού και ύδρευσης, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και αγροτικής παραγωγής· τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη να εμπλακούν περισσότερο οι γυναίκες στην επιχειρηματική δραστηριότητα και σε ηγετικές θέσεις εργασίας·

45.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει πλήρως και να υποδείξει τις πολλαπλές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στη δημιουργία ανισοτήτων, ειδικά μεταξύ γυναικών και ανδρών, και να διασφαλίσει την προώθηση των ίσων δικαιωμάτων των γυναικών στην κατάρτιση νέων προτάσεων πολιτικής στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

46.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν δείκτες αξιολόγησης των επιπτώσεων ανά φύλο των έργων και προγραμμάτων, καθώς και να προωθήσουν μια προοπτική του φύλου και της ισότητας των φύλων στις περιβαλλοντικές στρατηγικές προς μια πράσινη οικονομία·

47.  καλεί την Επιτροπή να λάβει ιδιαίτερα υπόψη ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι καίριας σημασίας για τα κορίτσια και τις γυναίκες σε πολλά μέρη του κόσμου, καθώς συχνά είναι δική τους ευθύνη να μεταφέρουν το νερό στο σπίτι· τονίζει ότι είναι εξίσου σημαντική η διατήρηση των γνώσεων των γυναικών των εγχώριων πληθυσμών σχετικά με το τοπικό τους οικοσύστημα·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι, σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, η δυνατότητα των γυναικών να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις εργασίας της πράσινης οικονομίας είναι ακόμα πολύ περιορισμένη λόγω των πατριαρχικών προτύπων και των κοινωνικών στερεοτύπων και ότι οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, την κατάρτιση και τις απαραίτητες τεχνολογίες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στον συγκεκριμένο τομέα·

49.  καλεί την Επιτροπή να λάβει ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τη χρήση της βιομάζας ως πηγής ενέργειας και ότι παιδιά και γυναίκες αποκτούν προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το γεγονός ότι συλλέγουν, επεξεργάζονται και χειρίζονται τη βιομάζα· δηλώνει ότι, κατά συνέπεια, χρειάζονται επενδύσεις σε ανανεώσιμες και πιο αποδοτικές πηγές ενέργειας·

50.  ζητεί να διεξαχθούν εις βάθος αναλύσεις επιπτώσεων, υπό το πρίσμα του κλίματος, της ισότητας των φύλων και της βιωσιμότητας, όσον αφορά τα αποτελέσματα πολυμερών και διμερών συμφωνιών που αποτελούν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, και καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει ρητά την υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών σε όλες τις συμφωνίες παροχής βοήθειας για το εμπόριο («aid-for-trade») και άλλου είδους σχετικής αναπτυξιακής βοήθειας·

51.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει προγράμματα για τη μεταφορά σύγχρονης τεχνολογίας και γνώσης που μπορούν να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες και περιφέρειες να προσαρμοστούν στις περιβαλλοντικές αλλαγές·

52.  υπογραμμίζει ότι οι ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε πόρους, για παράδειγμα σε μικροπιστώσεις, δάνεια, πληροφορίες και τεχνολογία, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση στρατηγικών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

o
o   o

53.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) http://unctad.org/en/Docs/unep_unctad_un-ohrlls_en.pdf
(2) http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs-report.asp.
(3) http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/11/Rio+20-UN-Women-Contribution-to-the-Outcome-Document.pdf.
(4) http://www.womenrio20.org/Women's_MG_Rio+20_Summary.pdf.
(5) http://www.wecf.eu/download/2011/March/greeneconomyMARCH6docx.pdf.
(6) http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/59/80/4edc363a.pdf.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0145.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0070.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0069.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0430.
(11) ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 6.
(12) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 79.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου