Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2046(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0246/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0246/2012

Συζήτηση :

PV 10/09/2012 - 27
CRE 10/09/2012 - 27

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2012 - 10.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0322

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 336kWORD 125k
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Συνθήκες εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών
P7_TA(2012)0322A7-0246/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών (2012/2046(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8, το άρθρο 153 παράγραφος 1 περίπτωση i) και το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2012, με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173) και το συνοδευτικό της έγγραφο σχετικά με την αξιοποίηση του δυναμικού απασχόλησης των προσωπικών και των οικιακών υπηρεσιών (SWD(2012)0095),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2011, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία (CΟΜ(2011)0609),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2011(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2011 για την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2010 (SEC(2011)0193),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (CΟΜ(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών - Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020 (COM(2010)0193),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2009, για την «Ευελιξία με ασφάλεια σε περιόδους κρίσης»,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2004/113/ΕΚ της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2008 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας με τίτλο «Working in Europe: Gender differences» (Εργασία στην Ευρώπη: διαφορές βάσει του φύλου),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2007 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας με τίτλο «Working conditions in the European Union: The gender perspective» (Συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η προοπτική του φύλου),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2011(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Μαρτίου 2011, σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις γυναίκες εργαζόμενες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0246/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χώρες έχουν υποστεί μια διαδικασία τριτογενοποίησης της οικονομίας τους, δηλαδή ο τομέας των υπηρεσιών καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της απασχόλησης και αυτός συμβάλλει κατά το πλείστον στο ΑΕγχΠ της χώρας, αντιπροσωπεύει άνω του 70% της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό αντίστοιχο και αυξανόμενο όσον αφορά τη συνολική απασχόληση, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι στην ΕΕ το 2010 η απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών αντιπροσώπευε, κατά μέσο όρο, περίπου το 70% της συνολικής απασχόλησης, ενώ στη βιομηχανία ανήλθε στο 25,4% και στη γεωργία στο 5,2%·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος εννέα στις δέκα θέσεις εργασίας δημιουργούνται στον τομέα των υπηρεσιών και ότι, σύμφωνα με μελέτες, η περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει στην απελευθέρωση σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας τις οποίες χρειάζεται επειγόντως η ΕΕ στη παρούσα περίοδο κρίσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες ανέρχεται στο 62,1% ενώ για τους άντρες στο 75,1%, γεγονός που σημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75% μέχρι το 2020 μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών που έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού γυναικείου πληθυσμού εργάζεται στον τομέα των υπηρεσιών, και ότι στην ΕΕ, το 2010, καταγράφηκε μέσος όρος 83,1% έναντι 58,1% του ενεργού ανδρικού πληθυσμού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες τείνουν να εκπροσωπούνται δυσανάλογα στις αγορές ευέλικτης εργασίας και μερικής απασχόλησης, λόγω των στερεότυπων των φύλων που εξακολουθούν να υφίστανται στη σύγχρονη κοινωνία και σύμφωνα με τα οποία θεωρείται ότι πρωταρχική ευθύνη των γυναικών εξακολουθεί να είναι η φροντίδα της οικογένειας και, ως εκ τούτου, θεωρούνται περισσότερο κατάλληλες απ' ό,τι οι άνδρες για προσωρινή, διακεκομμένη ή μερική εργασία ή εργασία κατ' οίκον· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρυθμίσεις για ευέλικτα ωράρια εργασίας, μεταξύ των οποίων η τηλεργασία, οι ρυθμίσεις για μερική απασχόληση και για γραφείο-σπίτι, θεωρούνται ακόμη σε πολύ μεγάλο βαθμό «γυναικείος» τρόπος οργάνωσης του χρόνου εργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των υπηρεσιών παρέχει πολλές ευκαιρίες για συμβάσεις ευέλικτης απασχόλησης - συμβάσεις ευέλικτου ωραρίου, μερικής απασχόλησης και βραχείας διάρκειας - που μπορούν να βοηθήσουν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες που είναι επιφορτισμένοι με οικογενειακές φροντίδες, εάν έχουν τη δυνατότητα επιλογής, να συνδυάσουν εργασία και οικιακή φροντίδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στρέφονται συχνότερα σε θέσεις ευέλικτης απασχόλησης και μερικής εργασίας ούτως ώστε να συνδυάζουν τις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, παρόλο που υφίστανται διαφορές στις ωριαίες αμοιβές μεταξύ των εργαζόμενων μερικής και πλήρους απασχόλησης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι γυναίκες διακόπτουν περισσότερες φορές τη σταδιοδρομία τους και εργάζονται λιγότερες ώρες σε σχέση με τους άνδρες, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξή της σταδιοδρομίας τους και των προοπτικών τους για κοινωνική προαγωγή, το οποίο συνεπάγεται επίσης μια λιγότερο επικερδή σταδιοδρομία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής απασχόληση εξακολουθεί να αποτελεί χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από την επισφαλή εργασία, υπόκεινται σε διακρίσεις όσον αφορά τις αμοιβές και επηρεάζονται περισσότερο από την εργασία με μειωμένα ωράρια, και συνεπώς αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες, χαίρουν μικρότερης κοινωνικής προστασίας, υπόκεινται σε περισσότερους περιορισμούς όσον αφορά την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και έχουν λιγότερες ευκαιρίες για οικονομική ανεξαρτησία, πράγμα που ενθαρρύνει την επιστροφή τους στον ιδιωτικό τομέα και την επακόλουθη οπισθοδρόμηση όσον αφορά τον καταμερισμό των ευθυνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων σε αδήλωτες θέσεις εργασίας που απασχολούνται κυρίως σε οικιακές εργασίες και στη φροντίδα ατόμων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανεξαρτήτως του μορφωτικού επιπέδου, είναι υψηλότερο το ποσοστό των ανδρών που κατέχουν μια θέση εργασίας, σε σύγκριση με τις γυναίκες, ακόμη και εάν οι τελευταίες διαθέτουν τα ίδια ή και μεγαλύτερα προσόντα από τους άνδρες· εν τούτοις, οι δεξιότητές τους συχνά υποτιμώνται και η ιεραρχική τους ανέλιξη ακολουθεί βραδύτερους ρυθμούς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των αποφοίτων πανεπιστημίου, και ότι, παρόλα αυτά, η εκπροσώπησή τους στις υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις και στις θέσεις κλειδιά στον τομέα των υπηρεσιών είναι δυσανάλογα χαμηλή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκουμε μεγαλύτερο αριθμό γυναικών στις χαμηλότερες βαθμίδες και θέσεις στον τομέα των υπηρεσιών σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά προσόντα, το κύρος, τις απολαβές και την αμοιβή και, ως εκ τούτου, η εργασιακή επισφάλεια των γυναικών είναι πολύ μεγαλύτερη απ' ό,τι των ανδρών και οι αμοιβές τους χαμηλότερες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό τείνει να υποτιμάται από τους εργοδότες, καθώς είναι πιο πιθανό να διακόψουν τη σταδιοδρομία τους για λόγους μητρότητας και ανατροφής παιδιών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά καλύτερων επαγγελματικών ευκαιριών στις γυναίκες θα πρέπει να νοείται ως προσόν και επένδυση για την κοινωνία στο σύνολό της, ιδίως στο πλαίσιο των σημερινών δημογραφικών αλλαγών και προκλήσεων στην Ευρώπη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται περισσότερο να συνδυάσουν τον επαγγελματικό και οικογενειακό βίο, καθώς οι οικογενειακές ευθύνες δεν κατανέμονται πάντοτε ισομερώς και η φροντίδα των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας αποτελεί ως επί το πλείστον ευθύνη της γυναίκας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής θα συμβάλει στη δημιουργία σημαντικών θέσεων εργασίας για τις γυναίκες και θα διευκολύνει την απασχόληση γυναικών κατάλληλων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών και σε άλλους τομείς, με αποτέλεσμα την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της καινοτομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνητικές πολιτικές που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και εξαρτώμενων μελών αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη δυνατότητα των γυναικών και των ανδρών να διαχειρίζονται τις διαφορετικές απαιτήσεις της εργασίας και των δραστηριοτήτων παροχής φροντίδας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων και τα στερεότυπα εξακολουθούν να έχουν μεγάλη επιρροή στην κατανομή των ρόλων μεταξύ ανδρών και γυναικών στο νοικοκυριό, στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και ότι τείνουν να αναπαράγουν την υφιστάμενη κατάσταση των πατροπαράδοτων εμποδίων στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές και τις δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών, εμποδίζοντας την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους ως ατόμων και ως οικονομικών παραγόντων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδοοικογενειακή, συζυγική, οικονομική και σεξουαλική βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επηρεάζει όλα τα κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά στρώματα·

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι τελευταίες να ελέγχουν αποτελεσματικά την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία και να έχουν στη διάθεσή τους ουσιαστικές επιλογές·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου, γεγονός που συχνά οδηγεί στη δημιουργία χάσματος δεξιοτήτων ακόμη και στον λεγόμενο «ψηφιακό αναλφαβητισμό», ένα φαινόμενο που είναι ευρέως γνωστό ως «ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων'·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των ανδρών και των γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας, κινείται σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στον τομέα των υπηρεσιών·

1.  υπογραμμίζει ότι υπάρχει ισχυρός οριζόντιος διαχωρισμός ή καταμερισμός της αγοράς εργασίας βάσει του φύλου στον τομέα των υπηρεσιών· περίπου το ήμισυ των γυναικών που εργάζονται περιορίζεται στα 10 από τα 130 επαγγέλματα της διεθνούς τυποποιημένης ταξινόμησης επαγγελμάτων (ISCO) της ΔΟΕ: πωλήτριες και υπάλληλοι επίδειξης προϊόντων σε καταστήματα, οικιακό προσωπικό, καθαριστές, πλύντες και σιδερωτές, απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας και συναφή επαγγέλματα, λοιποί υπάλληλοι γραφείου, βοηθοί επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών διοίκησης, προσωπικό σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, γραμματείς και χρήστες μηχανημάτων με πληκτρολόγιο, διευθυντές και διοικητικά στελέχη μικρών επιχειρήσεων, βοηθοί επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού και εμπορικού κλάδου, και βοηθοί επαγγελματιών νοσηλευτικής και μαιευτικής·

2.  καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει αυτόν τον διαχωρισμό λόγω φύλου διοργανώνοντας εκστρατείες ευρύτερης γνωστοποίησης των παραπάνω επαγγελμάτων·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία της μείωσης του εργασιακού διαχωρισμού με σκοπό τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο τείνει να είναι μεγαλύτερο σε περιπτώσεις γυναικών που εργάζονται σε γυναικοκρατούμενες θέσεις, σε σχέση με τις γυναίκες που διαθέτουν τα ίδια προσόντα, αλλά απασχολούνται σε διαφορετικούς τομείς·

4.  επισημαίνει ότι παρατηρείται επίσης συγκέντρωση της γυναικείας απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, όπου απασχολείται το 25% του γυναικείου ενεργού πληθυσμού έναντι 17% του ανδρικού ενεργού πληθυσμού· επισημαίνει το γεγονός ότι στον τομέα αυτό, οι γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην απώλεια θέσεων εργασίας λόγω των δημοσιονομικών περικοπών· υπογραμμίζει ότι, για να επιτευχθούν οι στόχοι του 75% για την απασχόληση γυναικών και ανδρών της Ευρώπης 2020 (της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση), χρειάζονται προσπάθειες για την απασχόληση περισσότερων γυναικών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα· επισημαίνει ότι σε μεγάλο αριθμό κρατών μελών παρατηρείται σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός γυναικών γιατρών σε σχέση με τους άνδρες·

5.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την υποδειγματική στάση του δημόσιου τομέα όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση σε θέσεις δημόσιας διοίκησης και ιδίως σε διευθυντικές θέσεις, ο οποίος χαρακτηρίζεται από διαφανή και σαφή κριτήρια για την πρόσληψη και τους όρους της προαγωγής· ως εκ τούτου τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν διαφανείς κανόνες σχετικά με την επιλογή και την πρόσληψη προσωπικού στον ιδιωτικό τομέα·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για μεγαλύτερη εμβάθυνση της αγοράς υπηρεσιών προκειμένου να αναπτυχθεί το σημαντικό δυναμικό της όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης·

7.  υπογραμμίζει τη σημασία της καταπολέμησης των στερεότυπων και των διακρίσεων βάσει φύλου θεσπίζοντας ενεργές πολιτικές που μπορούν να περιορίσουν τα μειονεκτήματα των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν ανδρικές και γυναικείες θέσεις εργασίας και ότι οι γυναικείες θέσεις εργασίας συνδέονται με τις δουλειές που κάνουν οι γυναίκες στο σπίτι και θεωρούνται επέκταση αυτών (μοδιστρική, διδασκαλία, νοσηλευτική, υπηρεσίες καθαρισμού κ.λπ.)· ζητεί την ενίσχυση του ρόλου του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε να προάγεται η ιδέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών μεταξύ των νέων, να καταπολεμούνται τα στερεότυπα και να κατευθύνονται οι νέες γυναίκες σε επαγγέλματα στα οποία δεν θα υποεκπροσωπούνται· επισημαίνει ότι ο αριθμός των ανδρών που επιλέγουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι σημαντικά μικρότερος από αυτόν των γυναικών και τονίζει την ανάγκη για αύξηση του αριθμού των ανδρών σε αυτόν τον χώρο·

8.  επισημαίνει ότι τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών σημειώνονται στον κοινωνικό τομέα και στους τομείς της περίθαλψης και των τηλεπικοινωνιών, σε θέσεις όπου απαιτείται χαμηλότερο επίπεδο προσόντων, οι οποίες τυγχάνουν χαμηλού κοινωνικού κύρους και αντιστοιχούν στον παραδοσιακό ρόλο που αποδίδεται στις γυναίκες στην κοινωνία, ενώ οι άνδρες κυριαρχούν στους πιο έγκριτους και κερδοφόρους τομείς: τον οικονομικό και τον τραπεζικό·

9.  επισημαίνει ότι οι πολιτικές και οι υπηρεσίες παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, εξαρτώμενα μέλη και παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί άδειας μητρότητας, άδειας πατρότητας και γονικής άδειας, αποτελούν στοιχεία θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων· επισημαίνει συνεπώς ότι οι γυναίκες και οι άνδρες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους την επιλογή να απασχοληθούν σε αμειβόμενες θέσεις εργασίας καθώς και να αποκτήσουν παιδιά και να δημιουργήσουν οικογένεια, χωρίς να στερηθούν την ελευθερία τους να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμά τους στην εργασία και στις ίσες ευκαιρίες·

10.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η μερική απασχόληση (19,2% του συνόλου της απασχόλησης στην ΕΕ το 2010) εξακολουθεί να αποτελεί κυρίως γυναικεία απασχόληση, καθώς στην ΕΕ, το 2010, το 31,9% του ενεργού γυναικείου πληθυσμού εργαζόταν με μερική απασχόληση έναντι μόλις 8,7% του ανδρικού πληθυσμού, δηλαδή ότι το 78% της μερικής απασχόλησης αφορά γυναίκες· υπογραμμίζει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ, το 19% των γυναικών και το 7% των ανδρών εργάζονται υπό καθεστώς μειωμένης μερικής απασχόλησης (λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα) και μόνο το 3% των αντρών ηλικίας 35-49 ετών εργάζονται υπό καθεστώς μειωμένης μερικής απασχόλησης σε σύγκριση με το 18% των γυναικών της αντίστοιχης ηλικιακής κατηγορίας· επισημαίνει επίσης ότι το καθεστώς της μερικής απασχόλησης συναντάται κυρίως σε συγκεκριμένους τομείς, με περισσότερο από το 38% των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης μειωμένου και αυξημένου ωραρίου (20-34 ώρες την εβδομάδα) να απασχολείται στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών, καθώς και στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου·

11.  εφιστά την προσοχή στη γενίκευση του ελαστικού ωραρίου: εργασία το Σαββατοκύριακο, μη ομαλά και απρόβλεπτα ωράρια εργασίας και διεύρυνσή τους, και δεδομένου ότι η ευελιξία επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης, οι οποίοι στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι γυναίκες, κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα περισσότερες γυναίκες, σε σχέση με τους άνδρες, να υφίστανται αλλαγές στα ωράριά τους από την μια εβδομάδα στην άλλη, πράγμα που καθιστά ακόμα πιο δύσκολο για τις γυναίκες να συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον επαγγελματικό βίο, ιδίως για τις ανύπαντρες μητέρες και τις γυναίκες που καλούνται να φροντίζουν τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους· τονίζει ότι οι συμβάσεις εργασίες θα πρέπει να είναι σταθερές και τα ωράρια εργασίας προγραμματισμένα, ωστόσο οι ώρες εργασίες θα πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμες μετά από αίτηση της εργαζόμενης, προκειμένου να συνδυάσει καλύτερα τον επαγγελματικό, οικογενειακό και ιδιωτικό βίο· τονίζει ότι το ευέλικτο ωράριο εργασίας πρέπει να αποτελεί επιλογή της γυναίκας και όχι να επιβάλλεται από τον εργοδότη· απορρίπτει την ελαστική εργασία και τον ασαφή χαρακτήρα των συμβάσεων, τα οποία δεν ευνοούν την οργανωμένη και σταθερή οικογενειακή ζωή·

12.  υπενθυμίζει ότι οι ευέλικτες συνθήκες εργασίας χαρακτηρίζουν πολλές θέσεις απασχόλησης στον εν λόγω τομέα· υπογραμμίζει ότι, αφενός, η αυξημένη ευελιξία στις ρυθμίσεις εργασίας -υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε εθελούσια βάση και εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, καθώς και ότι οι εργαζόμενοι διατηρούν τον έλεγχο και είναι σαφή τα ωράρια εργασίας και τα καθεστώτα μερικής απασχόλησης- αυξάνει τις ευκαιρίες των γυναικών να συμμετέχουν ενεργά στον τομέα των υπηρεσιών και συμβάλλει στον συνδυασμό του εργασιακού, οικογενειακού και ιδιωτικού βίου, αλλά, αφετέρου, η ευελιξία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις αποδοχές και τις συντάξεις των γυναικών καθώς και τους όρους απασχόλησής τους, όπως να μην διαθέτουν επίσημη σύμβαση εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και ασφάλεια της θέσης απασχόλησής τους· τονίζει ότι αυτό μπορεί με τη σειρά του να οδηγήσει σε ανεπαρκή κάλυψη, από τους εργοδότες, των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία·

13.  τονίζει τη σημασία της «εργασίας κατ» οίκον«, η οποία είναι μια ανερχόμενη τάση· επισημαίνει ότι περισσότερο από το 90% των εταιρειών στη Γερμανία και τη Σουηδία διαιρούν την εβδομάδα εργασίας με διαφορετικούς τρόπους, κρίνοντας το προσωπικό βάσει ετήσιων και όχι εβδομαδιαίων ωρών εργασίας και επιτρέποντας στους συζύγους να μοιράζονται θέσεις εργασίας·

14.  τονίζει τη σημασία να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, την προσβασιμότητα, τις προοπτικές σταδιοδρομίας, την πρόσθετη κατάρτιση, τη βιώσιμη κοινωνική ασφάλιση και τη διά βίου μάθηση·

15.  διαπιστώνει ότι, το 2010, το ποσοστό του ενεργού γυναικείου πληθυσμού στην ΕΕ με σύμβαση ορισμένου χρόνου (14,5%) υπήρξε ελαφρώς υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του ενεργού ανδρικού πληθυσμού (13%)·

16.  υπενθυμίζει, για μία ακόμα φορά, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες κερδίζουν, κατά μέσο όρο, 16,4% λιγότερο από τους άνδρες· επισημαίνει ότι οι γυναίκες δεν λαμβάνουν τον ίδιο μισθό στις περιπτώσεις που καταλαμβάνουν τις ίδιες θέσεις εργασίας με τους άνδρες ή θέσεις εργασίας ίσης αξίας· σε άλλες περιπτώσεις, δεν καταλαμβάνουν τις ίδιες θέσεις εργασίας, λόγω του ότι εξακολουθεί να υφίσταται κάθετος και οριζόντιος διαχωρισμός της αγοράς εργασίας και λόγω της μεγαλύτερης συχνότητας μερικής απασχόλησης· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη, τους εργοδότες και τα συνδικαλιστικά κινήματα να αναπτύξουν και να επινοήσουν και να χρησιμοποιήσουν εύχρηστα, συγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης της εργασίας, τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό τού τι αποτελεί εργασία ίσης αξίας, ώστε να εξασφαλισθεί ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών· προτρέπει ως εκ τούτου τις εταιρείες να διεξάγουν ετήσιους ελέγχους σχετικά με την ισότητα των αμοιβών και να δημοσιεύουν τα δεδομένα για μέγιστη διαφάνεια και για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών· επισημαίνει ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών συχνά οδηγεί σε συνταξιοδοτικό χάσμα γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει τις γυναίκες σε συνθήκες διαβίωσης κάτω από το όριο της φτώχειας·

17.  τονίζει, συνεπώς, τη σημασία που έχει να τεθεί σε εφαρμογή η αρχή της ίσης αμοιβής για άντρες και γυναίκες όπως προβλέπεται στο άρθρο 157 της Συνθήκης· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με την ίση αμοιβή εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασίας ίσης αξίας(8), και επαναλαμβάνει το αίτημά του για αναθεώρηση της οδηγίας 2006/54/ΕΚ το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου 2013·

18.  σημειώνει με ανησυχία ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χαμηλών μισθών και ουσιαστικά το σύνολο των πολύ χαμηλών μισθών αφορά τη μερική απασχόληση, και περίπου το 80% των φτωχών μισθωτών είναι γυναίκες· σημειώνει ότι υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης στις υπηρεσίες, μια κατάσταση η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τις γυναίκες και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν στρατηγικές για την καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης·

19.  καταγγέλλει ότι μια αρκετά συνηθισμένη πρακτική διακριτικής μεταχείρισης συνίσταται στον προσδιορισμό διαφορετικών επαγγελματικών κατηγοριών για την ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας για τους άνδρες και τις γυναίκες: για παράδειγμα, στις υπηρεσίες καθαριότητας, οι άνδρες χαρακτηρίζονται ως τεχνικοί συντήρησης και οι γυναίκες ως βοηθοί καθαριότητας, πράγμα που χρησιμοποιείται για να αιτιολογήσει χαμηλότερη αμοιβή για τη γυναικεία εργασία·

20.  σημειώνει ότι η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου των γυναικών σπανίως συνοδεύεται από την άνοδό τους στην επαγγελματική ιεραρχία ούτε τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, κατά τέτοιο τρόπο που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για υπερεξειδίκευση του γυναικείου πληθυσμού·

21.  επισημαίνει ότι εξαιτίας της αυξανόμενης τάσης για μερική απασχόληση των γυναικών και της προτίμησης των εργοδοτών να επενδύουν στους υπαλλήλους με μόνιμη απασχόληση, οι γυναίκες έχουν σημαντικά περιορισμένη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων επιμόρφωσης και κατάρτισης, με συνέπεια να μειώνονται οι ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης·

22.  τονίζει την ανάγκη όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα των υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες, να έχουν πρόσβαση σε μόνιμα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και διά βίου μάθησης, προκειμένου να βελτιωθούν οι μελλοντικές τους ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και να μειωθεί η αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων και διαρκώς εξελισσόμενων εργασιακών καθηκόντων·

23.  επισημαίνει τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης στον τομέα των υπηρεσιών, και καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση προς αυτή την κατεύθυνση·

24.  τονίζει την ανάγκη για αναβάθμιση των δεξιοτήτων των παλαιών εργαζομένων και των γονέων που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας και οι οποίοι πρωτύτερα φρόντιζαν τα παιδιά και τα εξαρτώμενα άτομα της οικογενείας τους·

25.  επισημαίνει ότι το 2010 μόνο ένα στα επτά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των σημαντικότερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ήταν γυναίκα (13,7%) και ότι μόνο το 3,4% των διοικητικών συμβουλίων των σημαντικότερων επιχειρήσεων έχει γυναίκα πρόεδρο·

26.  τονίζει τη σημασία της προσέλκυσης περισσοτέρων γυναικών στον τομέα της έρευνας και υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων συστημάτων και νέων υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα των υπηρεσιών, κατά κύριο λόγο διότι, μολονότι οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για το 80% των αγοραστικών αποφάσεων παγκοσμίως, τα περισσότερα προϊόντα σχεδιάζονται από άνδρες, συμπεριλαμβανομένων, σε ποσοστό 90%, των τεχνικών προϊόντων· θεωρεί ότι η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες καινοτομίας θα δημιουργήσει νέες αγορές και θα αυξήσει την ανταγωνιστική δύναμη των επιχειρήσεων· πιστεύει επίσης ότι οι καινοτόμες υπηρεσίες έχουν καίρια σημασία για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων, ιδίως της αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας εκ μέρους των ηλικιωμένων, μπορούν δε να προσφέρουν στους ανθρώπους περισσότερες ευκαιρίες να ζουν και να εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε μικρότερες πόλεις και στην ύπαιθρο σε όλη την επικράτεια της Ένωσης μέσω της παροχής επικοινωνιακών και εμπορικών υπηρεσιών καλής ποιότητας·

27.  τονίζει ότι, καθώς πολλές γυναίκες επιλέγουν να εκπαιδεύονται και να αποκτούν γνώσεις στον τομέα των υπηρεσιών, παγιώνοντας με τον τρόπο αυτό την επαγγελματική τους πείρα και τις γνώσεις τους σχετικά με το εμπόριο, υπάρχει ευρύ πεδίο για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα· θεωρεί ότι, για να έχουν θετικό αντίκτυπο οι δράσεις τόνωσης της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων από γυναίκες, απαιτούνται ισότιμοι όροι για τον τομέα της παραγωγής όπως για τον τομέα των υπηρεσιών· χαιρετίζει υπό αυτή την έννοια την πρόταση να επεκταθούν οι μικροπιστώσεις ως συγκεκριμένος άξονας του προγράμματος κοινωνικών αλλαγών και καινοτομίας, και υπογραμμίζει τη σημασία των μικροχρηματοδοτήσεων ως μέσου στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας καθώς και των ατόμων με ιδιαίτερα ευάλωτη θέση στην αγορά εργασίας του τομέα των υπηρεσιών· επιδοκιμάζει την ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» (COM(2011)0682), διότι οι γυναίκες ιδίως εργάζονται στον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων·

28.  παρατηρεί ότι στον τομέα των υπηρεσιών οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις τείνουν να συγκεντρώνονται κυρίως σε τομείς όπως η λιανική διανομή ή ο τομέας των ξενοδοχείων και εστιατορίων, παρότι εξελίσσονται σε θέσεις σε λιγότερο παραδοσιακούς τομείς, όπως οι ασφαλίσεις ή ο τραπεζικός τομέας, και ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γυναίκες διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις χωρίς μισθωτούς· διαπιστώνει επίσης ότι, σε οργανισμούς μεγάλων διαστάσεων, συνήθως οι γυναίκες καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις μόνο σε τομείς λιγότερο σημαντικούς για την επιχείρηση, όπως είναι οι ανθρώπινοι πόροι και τα διοικητικά καθήκοντα· προτρέπει τις εταιρείες να προσφέρουν τακτική κατάρτιση στους νεότερους και να υλοποιήσουν αποτελεσματικά προγράμματα υποστήριξης άδειας μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας·

29.  ζητεί να καταργηθεί η υφιστάμενη γυάλινη οροφή στον τομέα της δημόσιας διοίκησης που εμποδίζει τις γυναίκες να αναλαμβάνουν θέσεις υψηλής ευθύνης· τονίζει ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να διαδραματίσει υποδειγματικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα·

30.  υπογραμμίζει ότι, όσον αφορά τη γυναικεία απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών, το μέγεθος της παραοικονομίας είναι μεγαλύτερο απ' ό,τι στην ανδρική απασχόληση, εν μέρει επειδή οι τομείς στους οποίους παραδοσιακά εισέρχονται οι γυναίκες, όπως οι οικιακές υπηρεσίες, η φροντίδα ατόμων κ.λπ. χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη απορρύθμιση· από την άλλη πλευρά, ως αποτέλεσμα της κρίσης, έχει διαπιστωθεί αύξηση της παραοικονομίας, παρότι εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν συγκεκριμένα τα όριά της, μιας και δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα για τη συχνότητα και το μέγεθος της·

31.  επικροτεί το έγγραφο εργασίας της Ετήσιας Έρευνας για την Ανάπτυξη με τίτλο «Αξιοποίηση του δυναμικού απασχόλησης των προσωπικών και οικιακών υπηρεσιών» και ζητεί από τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη να ανταποκριθούν ενεργά στην πρόσκληση της Επιτροπής για τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με το θέμα·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν πολιτικές για τη μετατροπή των εργαζομένων με επισφαλείς θέσεις απασχόλησης στην παραοικονομία σε τακτικούς εργαζομένους, παραδείγματος χάρη προσφέροντας φορολογικά πλεονεκτήματα και δελτία υπηρεσιών· ζητεί τη διαμόρφωση ενός προγράμματος με σκοπό τη διαπαιδαγώγηση των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών σχετικά με τα δικαιώματά τους και την προώθηση της οργάνωσής τους· ζητεί τη λήψη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση των εργοδοτών και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της επισφαλούς και άτακτης απασχόλησης, καθώς και σχετικά με την εργασιακή ασφάλεια και την υγεία·

33.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει μια ανεξάρτητη μελέτη των επιδράσεων της απελευθέρωσης του τομέα των υπηρεσιών παροχής οικιακής φροντίδας στη θέση και τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων·

34.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των μεταναστριών εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως αυτών που εργάζονται σε ιδιωτικές οικίες, που στη μεγάλη πλειοψηφία τους εργάζονται χωρίς σύμβαση, παρέχοντας οικιακές υπηρεσίες σε συνθήκες προσωρινότητας, με πολύ χαμηλούς μισθούς και χωρίς κανενός είδους κοινωνικά δικαιώματα· τονίζει συνεπώς την ανάγκη για κατάλληλες πολιτικές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα βασικά δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων γίνονται σεβαστά μεταξύ των οποίων, το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη, σε δίκαιες συνθήκες εργασίας, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, στη σωματική και ηθική ακεραιότητα, στην ισότητα ενώπιον του νόμου· καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις εθνικές πολιτικές και πρακτικές επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους στις πρακτικές προσλήψεων, στην πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους σε αυτούς τους τομείς να δημοσιοποιούν τις καταχρήσεις στις συνθήκες εργασίας χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν συνέπειες σε ό,τι αφορά το καθεστώς διαμονής τους·

35.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επικυρώσουν δίχως καθυστέρηση τη Σύμβαση αριθ. 189 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τους εργαζομένους στον τομέα της οικιακής εργασίας που υιοθετήθηκε από την τριμερή συνάντηση το 2011 με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους κατ' οίκον εργαζομένους και ισότιμων βασικών εργασιακών δικαιωμάτων σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη θέσπιση ενός ειδικού καθεστώτος για τον τομέα των προσωπικών και οικιακών υπηρεσιών, προκειμένου να τακτοποιηθεί το ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας − η οποία αφορά κυρίως τις γυναίκες − και κατ' αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να αναφερθούν στις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στο πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών τους προγραμμάτων, τα οποία υποβάλλουν στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

37.  ζητεί από τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές για την ένταξη των ευάλωτων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα εκείνων που διαθέτουν λίγα προσόντα, των ανέργων, των νέων και ηλικιωμένων εργαζομένων, των ατόμων με αναπηρία, εκείνων που υποφέρουν από διανοητικές αναπηρίες ή των μειονοτικών ομάδων, όπως οι μετανάστες εργαζόμενοι και οι Ρομά, μέσω της παροχής στοχευμένης και προσαρμοσμένης επαγγελματικής καθοδήγησης και κατάρτισης καθώς και μέσω προγραμμάτων μαθητείας·

38.  επισημαίνει ότι η οικονομική κρίση και τα επονομαζόμενα μέτρα λιτότητας οδήγησαν στη μείωση των μέτρων υπέρ της ισότητας των φύλων και αποτελούν πρόσθετο εμπόδιο για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων, ιδίως σε ό,τι αφορά την απώλεια θέσεων εργασίας , την πρόσβαση σε νέες απασχολήσεις και την αυξανόμενη επισφάλεια για τις γυναίκες· όλα αυτά, μαζί με το γεγονός ότι η ανδρική απασχόληση τείνει να ανακτά ταχύτερα το χαμένο έδαφος από ό,τι η απασχόληση των γυναικών, επηρεάζουν αρνητικά την απασχόληση των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών, τις σταδιοδρομίες και τις συντάξεις τους· καλεί την Επιτροπή να συλλέξει στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στην παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των υπηρεσιών· τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης αναγνώρισης της αλληλεξάρτησης των κοινωνικών και των οικονομικών ζητημάτων, καθώς η αυξημένη έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα αποτελεί προϋπόθεση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ανισοτήτων που βασίζονται στο φύλο·

39.  τονίζει ότι η πέμπτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο 2012, αποκάλυψε ότι 18 % των εργαζομένων ανέφεραν διαταραχή της ισορροπίας εργασιακής και οικογενειακής ζωής· τονίζει ακόμη ότι την ανάγκη για ισχυρές πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν στον συνδυασμό του εργασιακού και οικογενειακού βίου και ζητεί, ειδικότερα, να αυξηθούν οι δωρεάν κοινωνικές δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων μελών οι οποίες να συμβάλουν στον ομαλό συνδυασμό του εργασιακού, οικογενειακού και ιδιωτικού βίου, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές· τονίζει ότι η πρόβλεψη διευκολύνσεων παροχής φροντίδας συντελεί επίσης στη μείωση της φτώχειας μεταξύ των γυναικών και προσφέροντάς τες ευκαιρίες απασχόλησης·

40.  επισημαίνει το γεγονός ότι η ενεργός συμμετοχή και ανάμειξη των ανδρών σε μέτρα συνδυασμού του επαγγελματικού με τον οικογενειακό βίο, όπως για παράδειγμα η μερική απασχόληση, είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ του εργασιακού με τον προσωπικό βίο, καθώς τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από πολιτικές απασχόλησης ευνοϊκές για τη δημιουργία οικογένειας καθώς και από την ισότιμη κατανομή της μη αμειβόμενης εργασίας και των οικιακών ευθυνών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν αποφασιστική δράση ώστε να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα με βάση το φύλο και να ενθαρρυνθούν οι άνδρες να επωμίζονται ισομερώς τις οικογενειακές ευθύνες και φροντίδες, ιδίως μέσω της παροχής κινήτρων προς τους άνδρες να λαμβάνουν γονική άδεια και άδεια πατρότητας· επισημαίνει ότι οι πρακτικές του είδους θα ενισχύσουν τα δικαιώματά τους ως γονείς, θα εξασφαλίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τον δικαιότερο καταμερισμό των οικογενειακών ευθυνών, ενώ θα οδηγήσουν συγχρόνως στην αύξηση των ευκαιριών για να συμμετέχουν οι γυναίκες πλήρως στην αγορά εργασίας· προτείνει να εφαρμόσουν σωστά τα κράτη μέλη την οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου(9) για τη γονική άδεια, με τη λήψη νομοθετικών αλλά και εκπαιδευτικών μέτρων στο θέμα της ισότητας των φύλων·

41.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης σε σχέση με την παροχή φροντίδας στα παιδιά και να θεσπίσουν χρονοδιάγραμμα με σκοπό τη σταδιακή αναβάθμιση του επιπέδου των στόχων·

42.  εφιστά την προσοχή στην περιορισμένη ικανότητα προσαρμογής των γυναικών στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στον έντονα παγκοσμιοποιημένο σημερινό κόσμο όπου ένα βασικό χαρακτηριστικό των εργαζομένων είναι η υψηλή κινητικότητά τους και η ευκολία μετακίνησης με σκοπό την πλήρωση θέσεων εργασίας μακριά από τον τόπο διαμονής, το οποίο στην περίπτωση των γυναικών, που συμμετέχουν περισσότερο στη φροντίδα των παιδιών και ασχολούνται με το σπίτι, είναι συχνά αδύνατο και δεν τους επιτρέπει να αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την αγορά εργασίας·

43.  προτρέπει το Συμβούλιο να άρει το αδιέξοδο σε σχέση με την έγκριση της τροποποίησης της οδηγίας για τις εγκύους εργαζόμενες αποδεχόμενο την ευελιξία που πρότεινε το Κοινοβούλιο, ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να σημειώσει πρόοδο σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εγκύων εργαζομένων και των νέων μητέρων· υπογραμμίζει, στο ίδιο πνεύμα, τη σημασία της ουσιαστικής προστασίας της μητρότητας και της πατρότητας εάν αποθαρρύνονται α) η απόλυση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή αμέσως μετά τον τοκετό, β) οι μισθολογικές περικοπές κατά την άδεια μητρότητας και γ) η υποβάθμιση του εργασιακού καθεστώτος ή η μείωση των αποδοχών με την επιστροφή στην εργασία· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι και οι υπάλληλοι υπό καθεστώς άτυπης απασχόλησης στις επιχειρήσεις, όπως αναπληρωματικοί, εξωτερικοί συνεργάτες και άλλοι έκτακτοι υπάλληλοι, θα μπορούν να αξιοποιούν τα δικαιώματα σε βαθμό που αντικατοπτρίζει την απόδοση της εκάστοτε εργαζομένης στο διάστημα έως την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, και που διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ίση μεταχείριση ως προς τους συναδέλφους της που είναι μόνιμοι υπάλληλοι στον ίδιο τομέα·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας και σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, να αναπτύξουν στρατηγικές για τον καθορισμό ελάχιστων προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τακτικών συμβάσεων και συλλογικών διαπραγματεύσεων και να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των οριζόντιων και κάθετων διακρίσεων·

45.  επιμένει στην ανάγκη καταπολέμησης όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως την οικονομική βία, την ψυχολογική και σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, τη σεξουαλική κακοποίηση, ακόμη και την εμπορία ανθρώπων·

46.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση των συνθηκών εργασίας (κόπωση, συνακόλουθοι κίνδυνοι, περιβάλλον εργασίας) που συνεπάγεται η γυναικεία απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών με την εγκριθείσα τον Ιούνιο του 1998 Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα εργασίας καθώς και με τις επιμέρους θεμελιώδεις συνθήκες·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση των καταχρήσεων σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, όπως είναι τα μασάζ και η σάουνα, με σκοπό τη συγκάλυψη της παροχής υπηρεσιών σεξουαλικής φύσης όταν οι τελευταίες παρέχονται υπό καθεστώς βίας και ελέγχονται από δίκτυα εμπορίας ανθρώπων·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων απασχόλησης των πολυάριθμων μετακινούμενων εργαζόμενων στον τομέα των υπηρεσιών και να καταπολεμήσουν κάθε είδους εκμετάλλευση και κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευχέρεια πρόσβασης στην ενημέρωση για τα δικαιώματα των εργαζομένων· τονίζει ότι η κινητικότητα θα πρέπει να είναι εθελοντική·

49.  τονίζει την ανάγκη προώθησης προγραμμάτων αρχικής και συνεχούς κατάρτισης για τις γυναίκες, τα οποία θα ανταποκρίνονται και θα συνδέονται με τον στόχο ανάπτυξης των επιστημονικών και τεχνικών ικανοτήτων για την είσοδο στην αγορά εργασίας και τη δημιουργία σταδιοδρομίας·

50.  διαπιστώνει ότι, παρότι αυξάνεται ο αριθμός γυναικών που χρησιμοποιούν στοιχειωδώς τους υπολογιστές και την πλοήγηση στο Διαδίκτυο, το ψηφιακό χάσμα ως προς τις δεξιότητες εξακολουθεί να είναι μεγάλο, πράγμα που δυσχεραίνει τις δυνατότητες των γυναικών να αναζητήσουν και να βρουν ειδικευμένη εργασία, οξύνοντας συνεπώς, τις ανισότητες στο εσωτερικό των νοικοκυριών, των κοινοτήτων, των αγορών εργασίας και της ευρύτερης οικονομίας· ζητεί συνεπώς να αναληφθούν προσπάθειες για την προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στη χρήση των νέων τεχνολογιών παρέχοντας σε αυτές πρόσβαση κατά προτεραιότητα σε δωρεάν μαθήματα επιμόρφωσης· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διοργανώσουν δωρεάν μαθήματα κατάρτισης στον τομέα της πληροφορικής με τη χρήση έργων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), παρέχοντας κατ' αυτό τον τρόπο στις γυναίκες τη δυνατότητα απόκτησης τεχνικών δεξιοτήτων στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής οι οποίοι θα τους προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών· ζητεί, ως εκ τούτου, από τις κυβερνήσεις να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές (όπως προώθηση εκστρατειών και ειδικών υποτροφιών) με σκοπό την αύξηση των εγγραφών των γυναικών σπουδαστριών σε προγράμματα σπουδών με αντικείμενο την Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών·

51.  ζητεί τη διεξαγωγή εκτενούς κοινωνικού διαλόγου και τη συμμετοχή σε αυτόν εκπροσώπων των εργοδοτών και εργαζομένων με σκοπό τον καθορισμό προτεραιοτήτων της ΕΕ στον τομέα των υπηρεσιών όσον αφορά την προστασία των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, τα επιδόματα ανεργίας και τα δικαιώματα εκπροσώπησης·

52.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Επισυνάπτεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011.
(2) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
(3) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(4) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0069.
(6) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 77.
(7) ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 1.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0225.
(9) ΕΕ L 68 της 18.3.2010, σ. 13.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου