Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0059(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0268/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0268/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0337

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 258kWORD 33k
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας ***
P7_TA(2012)0337A7-0268/2012

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10475/2012),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/781/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2005, για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0181/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81, το άρθρο 90 παράγραφος 7 και το άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0268/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας.

(1) ΕΕ L 295 της 11.11.2005, σ. 37.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου