Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2069(ACI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0245/2012

Pateikti tekstai :

A7-0245/2012

Debatai :

PV 13/09/2012 - 6
CRE 13/09/2012 - 6

Balsavimas :

PV 13/09/2012 - 11.3
CRE 13/09/2012 - 11.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0339

Priimti tekstai
PDF 438kWORD 115k
Ketvirtadienis, 2012 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimas Europos Parlamentui ir tvarkymas Europos Parlamente
P7_TA(2012)0339A7-0245/2012
Sprendimas
 Priedas
 Priedas

2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos tarpinstitucinio susitarimo dėl Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimo Europos Parlamentui ir tvarkymo Europos Parlamente sudarymo (2012/2069(ACI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Parlamento pirmininko 2012 m. balandžio 10 d. laišką,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos tarpinstitucinio susitarimo dėl Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimo Europos Parlamentui ir tvarkymo Europos Parlamente projektą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES Sutartis) 1 straipsnio antrą dalį, 2, 6, 10 ir 11 straipsnius ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 15 ir 295 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais(1), ypač į jo 2 straipsnio 5 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais 2009–2010 m. (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 7 dalis)(2), ypač į jos 12 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 23 straipsnio 12 dalį, 127 straipsnio 1 dalį ir VIII priedą,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0245/2012),

A.  kadangi skaidrumas ir galimybė susipažinti su visais reikiamais dokumentais ir informacija yra demokratijos pagrindas ir būtina jos sąlyga ir kadangi tai visų pirma svarbu Europos Parlamentui, kad jis galėtų dirbti žmonių labui, kaip numatyta Sutartyse;

B.  kadangi Lisabonos sutartimi sustiprinami skaidrumo ir piliečių teisės dalyvauti Sąjungos sprendimų priėmimo procese reikalavimai; kadangi Parlamento ir jo narių teisės viešai paskelbti tam tikrą informaciją apribojimai turi būti numatyti kaip aiškiai apibrėžtos ir pagrįstos išimtys;

C.  kadangi Sutartyse, ypač ES Sutarties 13 straipsnio 2 dalyje, numatytas Sąjungos institucijų lojalaus bendradarbiavimo principas;

D.  kadangi ES Sutarties 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos Parlamentas bendrai su Taryba vykdo teisėkūros ir biudžetines funkcijas ir kad jis vykdo politinės kontrolės ir konsultavimo funkcijas, laikydamasis Sutartyse nustatytų sąlygų; kadangi norint užtikrinti, kad Parlamentas galėtų veiksmingai atlikti savo funkcijas, numatytas pagal Sutartį, jam būtina suteikti galimybę susipažinti su atitinkamais Tarybos dokumentais;

E.  kadangi Sutartyse nustatyta, kad Taryba prieš priimdama tam tikrus teisės aktus, turi konsultuotis su Europos Parlamentu ir gauti jo pritarimą;

F.  kadangi pagal SESV 218 straipsnio 10 dalį reikalaujama, kad Parlamentas būtų nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais procedūros, susijusios su tarptautinių susitarimų sudarymu, etapais;

G.  kadangi Sąjungos dokumentų įslaptinimo ir išslaptinimo taisyklės turėtų būti nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos remiantis SESV 15 straipsnio 3 dalimi priimtais reglamentais(3);

H.  kadangi Pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(4) jau nustatytos taisyklės dėl Komisijos perduodamos konfidencialios informacijos Parlamentui;

I.  kadangi Europos Parlamento biuro 2011 m. birželio 6 d. sprendimu nustatomos konfidencialios informacijos tvarkymo Europos Parlamente taisyklės(5);

J.  kadangi Pirmininkų sueiga paskyrė derybų grupę, kuriai buvo pavesta dalyvauti derybose su Ministrų Taryba trimis konkrečiais klausimai, t. y. atitikties lentelių įtraukimas į Sąjungos direktyvas, Parlamento dalyvavimo tarptautinėse konferencijose taisyklės ir galimybė susipažinti su Tarybos turimais įslaptintais dokumentais; kadangi klausimai, susiję su atitikties lentelėmis ir Parlamento dalyvavimu tarptautinėse konferencijose, jau išspręsti(6);

1.  mano, kad susitarimas dėl Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimo Europos Parlamentui ir tvarkymo Europos Parlamente (toliau – susitarimas) yra būtina priemonė, leidžianti Parlamentui visapusiškai naudotis savo galiomis ir vykdyti funkcijas; nurodo, kad susitarimu nedaromas poveikis pagal SESV 15 straipsnio 3 dalį priimtiems reglamentams dėl galimybės susipažinti su dokumentais;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad susitarimo taikymo sritis apima įslaptintą informaciją klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, tačiau SESV 218 straipsnio 6 dalyje nurodyti tarptautiniai susitarimai, kurie nėra išimtinai susiję su bendra užsienio ir saugumo politika (vadinamieji mišraus pobūdžio susitarimai), įskaitant bet kokias šių susitarimų dalis, susijusias su bendra užsienio ir saugumo politika, patenka į šio susitarimo taikymo sritį; be to, pabrėžia, kad Parlamento galimybės susipažinti su įslaptinta informacija, išimtinai susijusia su bendra užsienio ir saugumo politika, ir toliau bus reglamentuojamos remiantis taisyklėmis, nustatytomis Tarybos ad hoc sprendimu, arba 2002 m. lapkričio 20 d. Tarpinstituciniu susitarimu dėl Europos Parlamento teisės susipažinti su neskelbtina Tarybos informacija saugumo ir gynybos politikos srityje(7) (toliau – 2002 m. Tarpinstitucinis susitarimas), kol nepatvirtintos kitokios taisyklės;

3.  šiuo klausimu atkreipia dėmesį į Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimą, kuris pridedamas prie susitarimo ir kuriame nurodoma, kad 2012 metais turėtų būti pradėta 2002 m. Tarpinstitucinio susitarimo peržiūra ir kad ši peržiūra turėtų būti atliekama atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant tiek susitarimą, tiek minėtąjį 2002 m. Tarpinstitucinį susitarimą;

4.  apgailestauja, kad 2002 m. Tarpinstituciniame susitarime nenustatyti aiškesni galimybės susipažinti su įslaptinta informacija, susijusia bendra užsienio ir saugumo politika, kriterijai negu ad hoc sprendimų priėmimas šiais klausimais. Atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad labai svarbu, jog Europos Parlamentas ir Taryba pradėtų derybas dėl 2002 m. Tarpinstitucinio susitarimo keitimo siekiant atsižvelgti į reformas, įvykusias nuo jo sudarymo, ir esamą padėtį;

5.  palankiai vertina prie susitarimo pridėtą pareiškimą dėl dokumentų įslaptinimo; vis dėlto apgailestauja, kad, skirtingai negu Komisijos ir Parlamento pagrindų susitarime, susitarime nenustatyta detali procedūra, kurios turi būti laikomasi tuo atveju, jei kyla abejonių dėl konfidencialaus informacijos vieneto pobūdžio ar jo slaptumo lygmens tinkamumo;

6.  ypač džiaugiasi, kad susitarime numatyti šie aspektai:

   skirtinga dokumentų tvarkymo ir saugojimo tvarka atsižvelgiant į jų slaptumo žymos laipsnį;
   skirtingos asmens patikimumo patvirtinimo procedūros, taikomos Parlamento nariams ir personalui, atsižvelgiant į slaptumo žymos laipsnį, t. y. siekiant susipažinti su dokumentais iki lygmens „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ arba lygiaverčio laipsnio slaptumo žyma pažymėtais dokumentais, nebus reikalaujama Parlamento narių asmens patikimumo patvirtinimo, kaip tai numatyta ir minėtajame Pagrindų susitarime dėl Parlamento ir Komisijos santykių;
   dokumentų, pažymėtų žyma „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET“ arba lygiaverčio laipsnio slaptumo žyma, įtraukimas į susitarimo taikymo sritį, kaip tai numatyta ir minėtajame Pagrindų susitarime dėl Parlamento ir Komisijos santykių;
   tai, kad atsižvelgiant į dokumentų pobūdį galimybė su jais susipažinti prireikus gali būti suteikiama pranešėjams, šešėliniams pranešėjams arba visiems ar tam tikriems susijusio (-ių) komiteto (-ų) nariams;
   nuostatos dėl glaudaus Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimo siekiant užtikrinti vienodą įslaptintų dokumentų apsaugos lygį;

7.  ragina Biurą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 23 straipsnio 12 dalį atitinkamai pritaikyti minėtąjį savo 2011 m. birželio 6 d. sprendimą atsižvelgiant į susitarimą;

8.  pritaria pridedamo susitarimo sudarymui ir nutaria pridėti jį prie savo Darbo tvarkos taisyklių;

9.  paveda Pirmininkui pasirašyti susitarimą kartu su Tarybos Pirmininku;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir jo priedą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

(1) OL L 145, 2001 5 31, p. 43.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0378.
(3) Šiuo klausimu žr. taip pat 2011 m. gruodžio 15 d. Parlamento poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (nauja redakcija) (P7_TA(2011)0580) ir minėtąją 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais 2009–2010 m. (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 7 dalis).
(4) OL L 304, 2010 11 20, p. 47.
(5) OL C 190, 2011 6 30, p. 2.
(6) Dėl atitikties lentelių žr. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų, pridėtą prie 2011 m. spalio 27 d. Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių reikalavimų (nauja redakcija) (P7_TA(2011)0469); klausimas dėl Parlamento dalyvavimo buvo išspręstas apsikeičiant laiškais.
(7) OL C 298, 2002 11 30, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS TARPINSTITUCINIS SUSITARIMAS DĖL TARYBOS TURIMOS ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS KLAUSIMAIS, NESUSIJUSIAIS SU BENDRA UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKA, PERDAVIM0 EUROPOS parlamentui IR TVARKYMO EUROPOS PARLAMENTE

EUROPOS PARLAMENTAS IR TARYBA,

kadangi:

(1)  Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 14 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos Parlamentas bendrai su Taryba vykdo teisėkūros ir biudžetines funkcijas ir kad jis vykdo politinės kontrolės ir konsultavimo funkcijas, laikydamasis Sutartyse nustatytų sąlygų;

(2)  ES sutarties 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekviena institucija veikia neviršydama Sutartyse jai suteiktų įgaliojimų ir laikydamasi jose nustatytų procedūrų, sąlygų bei tikslų. Ta nuostata taip pat numatoma, kad institucijos lojaliai tarpusavyje bendradarbiauja. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 295 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba, inter alia, turi nustatyti savo bendradarbiavimo būdus ir tuo tikslu jos gali, vadovaudamosi Sutartimis, sudaryti tarpinstitucinius susitarimus, kurie gali būti privalomojo pobūdžio;

(3)  Sutartyse ir atitinkamai kitose susijusiose nuostatose nustatyta, kad Taryba, prieš priimdama teisės aktą srityse, kurioms taikoma speciali teisėkūros procedūra arba kitos sprendimų priėmimo procedūros, turi konsultuotis su Europos Parlamentu arba turi gauti Europos Parlamento pritarimą. Sutartyse taip pat nustatyta, kad tam tikrais atvejais Europos Parlamentas turi būti informuojamas apie pažangą vykdant konkrečią procedūrą arba jos rezultatus arba įtraukiamas į tam tikrų Sąjungos agentūrų veiklos vertinimą arba priežiūrą;

(4)  visų pirma, SESV 218 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad išskyrus tuos atvejus, kai tarptautinis susitarimas išimtinai susijęs su bendra užsienio ir saugumo politika, Taryba priima sprendimą dėl atitinkamo susitarimo sudarymo, gavusi Europos Parlamento pritarimą arba pasikonsultavusi su Europos Parlamentu; todėl šis tarpinstitucinis susitarimas taikomas visiems tokiems tarptautiniams susitarimams, kurie nėra išimtinai susiję su bendra užsienio ir saugumo politika;

(5)  SESV 218 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad Europos Parlamentas nedelsiant ir išsamiai informuojamas visais procedūros etapais; ta nuostata taikoma ir susitarimams, susijusiems su bendra užsienio ir saugumo politika;

(6)  tais atvejais, kai tam, kad Sutartys ir, prireikus, kitos susijusios nuostatos būtų įgyvendintos, reikėtų suteikti teisę Europos Parlamentui susipažinti su Tarybos turima įslaptinta informacija, Europos Parlamentas ir Taryba turėtų susitarti dėl atitinkamos tokią teisę susipažinti reglamentuojančios tvarkos;

(7)  tais atvejais, kai Taryba nusprendžia suteikti Europos Parlamentui teisę susipažinti Tarybos turima įslaptinta informacija bendros užsienio ir saugumo politikos srityje, ji atitinkamai tuo tikslu ji priima ad hoc sprendimus arba naudojasi 2002 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos tarpinstituciniu susitarimu dėl Europos Parlamento teisės susipažinti su neskelbtina Tarybos informacija saugumo ir gynybos politikos srityje(1) (toliau – 2002 m. lapkričio 20 d. Tarpinstitucinis susitarimas);

(8)  vyriausiojo įgaliotinio pareiškime dėl politinės atsakomybės(2), padarytame priimant 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimą 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas(3), teigiama, kad vyriausiasis įgaliotinis peržiūrės ir prireikus pasiūlys patikslinti galiojančias nuostatas dėl galimybės Europos Parlamento nariams susipažinti su įslaptintais dokumentais ir informacija saugumo ir gynybos politikos srityje (t. y. 2002 m. lapkričio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą);

(9)  svarbu, kad Europos Parlamentas prisidėtų prie įslaptintos informacijos apsaugos principų, standartų ir taisyklių, būtinų siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių interesus, įgyvendinimo. Be to, Europos Parlamentas galės teikti įslaptintą informaciją Tarybai;

(10)  2011 m. kovo 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/292/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių(4) (toliau – Tarybos saugumo taisyklės);

(11)  2011 m. birželio 6 d. Europos Parlamento biuras priėmė sprendimą dėl konfidencialios informacijos tvarkymo Europos Parlamente taisyklių(5) (toliau – Europos Parlamento saugumo taisyklės);

(12)  visos Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų saugumo taisyklės turėtų kartu sudaryti visapusišką ir nuoseklią bendrą sistemą, skirtą įslaptintai informacijai Europos Sąjungoje apsaugoti, ir turėtų užtikrinti pagrindinių principų ir būtiniausių standartų lygiavertiškumą. Europos Parlamento saugumo taisyklėse ir Tarybos saugumo taisyklėse nustatyti pagrindiniai principai ir būtiniausi standartai atitinkamai turėtų būti lygiaverčiai;

(13)  Europos Parlamento saugumo taisyklėmis užtikrinamas įslaptintos informacijos apsaugos lygis turėtų būti lygiavertis apsaugos lygiui, kuris įslaptintos informacijos atžvilgiu užtikrinamas pagal Tarybos saugumo taisykles;

(14)  atitinkamos Europos Parlamento sekretoriato ir Tarybos generalinio sekretoriato tarnybos glaudžiai bendradarbiaus, kad užtikrintų, kad įslaptintos informacijos apsaugos lygis abiejose institucijose būtų lygiavertis;

(15)  šis susitarimas nedaro poveikio galiojančioms ar būsimoms taisyklėms dėl teisės susipažinti su dokumentais, priimtoms pagal SESV 15 straipsnio 3 dalį; asmens duomenų apsaugos taisyklėms, priimtoms pagal SESV 16 straipsnio 2 dalį; Europos Parlamento naudojimosi tyrimo teise nuostatoms, priimtoms pagal SESV 226 straipsnio trečią pastraipą; ir atitinkamoms nuostatoms, susijusioms su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF),

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo susitarimu nustatoma tvarka, kuria reglamentuojamas Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, kiek tai susiję su Europos Parlamento įgaliojimų ir funkcijų vykdymu, perdavimas Europos Parlamentui ir tvarkymas Europos Parlamente. Susitarimas susijęs su visais šiais klausimais:

   a) pasiūlymais, kuriems taikoma speciali teisėkūros procedūra arba kita sprendimų priėmimo procedūra, pagal kurią turi būti konsultuojamasi su Europos Parlamentu arba reikia gauti Europos Parlamento pritarimą;
   b) tarptautiniais susitarimais, dėl kurių turi būti konsultuojamasi su Europos Parlamentu arba reikia gauti Europos Parlamento pritarimą pagal SESV 218 straipsnio 6 dalį;
   c) derybų nurodymais dėl b punkte nurodytų tarptautinių susitarimų;
   d) veikla, įvertinimo ataskaitomis ar kitais dokumentais, apie kuriuos reikia informuoti Europos Parlamentą; ir
   e) dokumentais apie tų Sąjungos agentūrų, į kurių veiklos vertinimą arba priežiūrą turi būti įtrauktas Europos Parlamentas, veiklą.

2 straipsnis

Termino „įslaptinta informacija“ apibrėžtis

Šiame susitarime terminas „įslaptinta informacija“ reiškia bet kurią arba visas iš toliau išvardytų informacijos rūšių:

  a) „ES įslaptinta informacija“ (ESĮI) – informacija, kaip apibrėžta Europos Parlamento saugumo taisyklėse ir Tarybos saugumo taisyklėse, pažymėta viena iš šių slaptumo žymų:
   RESTREINT UE/EU RESTRICTED;
   CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;
   SECRET UE/EU SECRET;
   TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;
   b) įslaptinta informacija, kurią Tarybai suteikė valstybės narės, pažymėta nacionaline slaptumo žyma, lygiaverte vienai iš a punkte nurodytų slaptumo žymų, kuria žymima ESĮI;
   c) įslaptinta informacija, kurią Europos Sąjungai suteikė trečiosios valstybės arba tarptautinės organizacijos, pažymėta slaptumo žyma, lygiaverte vienai iš a punkte nurodytų slaptumo žymų, naudojamų ESĮI, kaip numatyta atitinkamuose susitarimuose dėl informacijos saugumo ar administraciniuose susitarimuose.

3 straipsnis

Įslaptintos informacijos apsauga

1.  Europos Parlamentas, vadovaudamasis savo saugumo taisyklėmis ir šiuo susitarimu, apsaugo visą įslaptintą informaciją, kurią jam suteikia Taryba.

2.  Turi būti išlaikytas Europos Parlamento saugumo taisyklėse ir Tarybos saugumo taisyklėse nustatytų įslaptintos informacijos apsaugos pagrindinių principų ir būtiniausių standartų lygiavertiškumas; todėl Europos Parlamentas užtikrina, kad jo patalpose įdiegtomis saugumo priemonėmis įslaptintai informacijai užtikrinamas apsaugos lygis būtų lygiavertis tam lygiui, kuris tokiai informacijai užtikrinamas Tarybos patalpose. Tuo tikslu atitinkamos Europos Parlamento ir Tarybos tarnybos tarpusavyje glaudžiai bendradarbiauja.

3.  Europos Parlamentas imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad įslaptinta informacija, kurią jam suteikia Taryba:

   a) būtų naudojama tik tiems tikslams, kuriems buvo suteikta teisė susipažinti su tokia informacija;
   b) būtų atskleista tik tiems asmenims, kuriems teisė su ja susipažinti buvo suteikta pagal 4 ir 5 straipsnius, ir nebūtų paskelbta viešai;
   c) nebūtų atskleista kitoms Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ar agentūroms, arba valstybėms narėms, trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms be išankstinio raštiško Tarybos sutikimo.

4.  Taryba gali suteikti Europos Parlamentui teisę susipažinti su įslaptinta informacija, kurią yra parengusios kitos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ar agentūros arba valstybės narės, trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos, tik gavus išankstinį tos informacijos rengėjo raštišką sutikimą.

4 straipsnis

Personalo patikimumas

1.  Teisė susipažinti su įslaptinta informacija Europos Parlamento nariams suteikiama vadovaujantis 5 straipsnio 4 dalimi.

2.  Jeigu atitinkama informacija yra pažymėta CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ar TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET arba lygiaverčio laipsnio slaptumo žyma, teisė susipažinti su tokia informacija gali būti suteikiama tik tiems Europos Parlamento pirmininko įgaliotiems Europos Parlamento nariams:

   a) kurių patikimumas patikrintas vadovaujantis Europos Parlamento saugumo taisyklėmis; arba
   b) dėl kurių kompetentinga nacionalinė valdžios institucija yra pranešusi, kad jiems buvo išduotas tinkamas leidimas atsižvelgiant į jų atliekamas funkcijas pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Nepaisant pirmos pastraipos, jeigu atitinkama informacija yra pažymėta CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL arba lygiaverčio laipsnio slaptumo žyma, teisė susipažinti su tokia informacija taip pat gali būti suteikiama pagal 5 straipsnio 4 dalį nustatytiems Europos Parlamento nariams, kurie pagal Europos Parlamento saugumo taisykles yra pasirašę oficialų pareiškimą, kuriuo įsipareigoja neatskleisti minėtos informacijos. Tarybai pranešami Europos Parlamento narių, kuriems suteikta teisė susipažinti su informacija pagal šią pastraipą, vardai ir pavardės.

3.  Prieš suteikiant Europos Parlamento nariams teisę susipažinti su įslaptinta informacija, jie informuojami apie pareigą saugoti tokią informaciją pagal Europos Parlamento saugumo taisykles ir pripažįsta tokią pareigą bei informuojami apie tokios apsaugos užtikrinimo priemones.

4.  Teisė susipažinti su įslaptinta informacija suteikiama tik tiems Europos Parlamento pareigūnams ir kitiems Parlamento darbuotojams, dirbantiems frakcijose:

   a) kurie pagal 5 straipsnio 4 dalį nustatyto atitinkamo parlamentinio organo ar atitinkamas pareigas einančio asmens išankstiniu sprendimu atitinka principą „būtina žinoti“;
   b) kurių patikimumas buvo patikrintas ir kuriems suteiktas leidimas susipažinti su atitinkamo laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija pagal Europos Parlamento saugumo taisykles tuo atveju, jeigu informacija yra pažymėta CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ar TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET arba lygiaverčio laipsnio slaptumo žyma; ir
   c) kurie buvo informuoti apie pareigą saugoti tokią informaciją ir apie tokios apsaugos užtikrinimo priemones bei gavo rašytinius nurodymus šiuo klausimu ir pasirašė pareiškimą, kuriuo patvirtino tokių nurodymų gavimą ir įsipareigojo jų laikytis pagal Europos Parlamento saugumo taisykles.

5 straipsnis

Teisės susipažinti su įslaptinta informacija suteikimo procedūra

1.  Taryba suteikia Europos Parlamentui 1 straipsnyje nurodytą įslaptintą informaciją, jeigu turi teisinę pareigą ją suteikti pagal Sutartis arba teisės aktus, priimtus remiantis Sutartimis. 3 dalyje nurodyti parlamentiniai organai ar atitinkamas pareigas einantys asmenys taip pat gali pateikti rašytinį prašymą susipažinti su tokia informacija.

2.  Kitais atvejais Taryba gali suteikti Europos Parlamentui 1 straipsnyje nurodytą įslaptintą informaciją savo iniciatyva arba reaguodama į vieno iš 3 dalyje nurodytų parlamentinių organų ar atitinkamas pareiga einančių asmenų rašytinį prašymą.

3.  Rašytinius prašymus Tarybai gali teikti šie parlamentiniai organai ar atitinkamas pareigas einantys asmenys:

   a) Pirmininkas;
   b) Pirmininkų sueiga;
   c) Biuras;
   d) atitinkamo (-ų) komiteto (-ų) pirmininkas (-ai);
   e) atitinkamas (-i) pranešėjas (-ai).

Kitų Europos Parlamento narių prašymai pateikiami pasitelkiant vieną iš pirmoje pastraipoje nurodytų parlamentinių organų ar atitinkamas pareigas einančių asmenų.

Taryba nedelsdama reaguoja į tokius prašymus.

4.  Jeigu Taryba turi teisinę pareigą suteikti Europos Parlamentui teisę susipažinti su įslaptinta informacija arba nusprendė tai padaryti, prieš perduodant tokią informaciją ji kartu su 3 dalyje nurodytu atitinkamu organu ar atitinkamas pareigas einančiu asmeniu raštiškai nurodo:

  a) kad tokia teisė susipažinti su informacija gali būti suteikta vienam ar keliems iš toliau išvardytų asmenų ir (arba) subjektų:
   i) Pirmininkui;
   ii) Pirmininkų sueigai;
   iii) Biurui;
   iv) atitinkamo (-ų) komiteto (-ų) pirmininkui (-ams);
   v) atitinkamam (-iems) pranešėjui (-ams);
   vi) visiems arba tam tikriems atitinkamo (-ų) komiteto (-ų) nariams; ir
   b) visas tokios informacijos apsaugai skirtas konkrečias informacijos tvarkymo priemones.

6 straipsnis

Įslaptintos informacijos registravimas, laikymas, susipažinimas su ja ir jos svarstymas Europos Parlamente

1.  Įslaptinta informacija, kurią Taryba suteikė Europos Parlamentui, tuo atveju, jei ji pažymėta CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET ar TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET arba lygiaverčio laipsnio slaptumo žyma:

   a) registruojama saugumo tikslais, kad būtų užregistruotas tokios informacijos gyvavimo ciklas ir bet kuriuo metu būtų galima užtikrinti jos atsekamumą;
   b) laikoma saugioje zonoje, atitinkančioje būtiniausius fizinio saugumo standartus, nustatytus Tarybos saugumo taisyklėse ir Europos Parlamento saugumo taisyklėse, kurios yra lygiavertės; ir
  c) gali būti prieinama susipažinti atitinkamiems Europos Parlamento nariams, Europos Parlamento pareigūnams ir kitiems Parlamento darbuotojams, dirbantiems frakcijose, kurie nurodyti 4 straipsnio 4 dalyje ir 5 straipsnio 4 dalyje, tik skaitymui skirtose patalpose Europos Parlamente, kuriose įrengtos saugumo priemonės. Šiuo atveju laikomasi šių sąlygų:
   i) informacija nekopijuojama jokiomis priemonėmis, pavyzdžiui, draudžiama daryti fotokopijas ar fotografuoti;
   ii) draudžiama užsirašinėti; ir
   iii) į patalpą negalima atsinešti jokių elektroninių ryšių prietaisų.

2.  Įslaptinta informacija, kurią Taryba suteikė Europos Parlamentui, tuo atveju, jei ji pažymėta RESTREINT UE/EU RESTRICTED arba lygiaverčio laipsnio slaptumo žyma, tvarkoma ir saugoma pagal Europos Parlamento saugumo taisykles, kuriomis užtikrinamas tokios įslaptintos informacijos apsaugos lygis, lygiavertis Taryboje taikomam apsaugos lygiui.

Nepaisant pirmos pastraipos, 12 mėnesių laikotarpiu po šio susitarimo įsigaliojimo informacija, pažymėta RESTREINT UE/EU RESTRICTED arba lygiaverčio laipsnio slaptumo žyma, tvarkoma ir saugoma pagal 1 dalį. Teisė susipažinti su tokia įslaptinta informacija reglamentuojama pagal 4 straipsnio 4 dalies a ir c punktus bei 5 straipsnio 4 dalį.

3.  Įslaptinta informacija gali būti tvarkoma tik ryšių ir informacinėse sistemose, kurios buvo tinkamai akredituotos arba patvirtintos pagal standartus, lygiaverčius nustatytiesiems Tarybos saugumo taisyklėse.

4.  Įslaptintai informacijai, kuri jos gavėjams Europos Parlamente perduodama žodžiu, taikoma tokio paties lygio apsauga, kokia taikoma raštu perduodamai įslaptintai informacijai.

5.  Nepaisant šio straipsnio 1 dalies c punkto, ne aukštesnio nei CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ar lygiaverčio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija, kurią Taryba perdavė Europos Parlamentui, gali būti svarstoma uždaruose posėdžiuose, kuriuose dalyvauja tik tie Europos Parlamento nariai, Europos Parlamento pareigūnai ir kiti Parlamento darbuotojai, dirbantys frakcijose, kuriems buvo suteikta teisė susipažinti su informacija pagal 4 straipsnio 4 dalį ir 5 straipsnio 4 dalį. Laikomasi šių sąlygų:

   dokumentai išplatinami posėdžio pradžioje ir surenkami jo pabaigoje;
   dokumentai nekopijuojami jokiomis priemonėmis, pavyzdžiui, draudžiama daryti fotokopijas ar fotografuoti;
   draudžiama užsirašinėti;
   į patalpą negalima atsinešti jokių elektroninių ryšių prietaisų; ir
   posėdžio protokole neminimos diskusijos apie darbotvarkės punktą, susijusį su įslaptinta informacija.

6.  Tais atvejais, kai reikia surengti posėdžius, kuriuose būtų svarstoma SECRET UE/EU SECRET ar TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET arba lygiaverčio laipsnio slaptumo žyma pažymėta informacija, Europos Parlamentas ir Taryba kiekvienu atveju susitaria dėl konkrečios tvarkos.

7 straipsnis

Įslaptintos informacijos saugumo pažeidimai, praradimas arba neteisėtas atskleidimas

1.  Tais atvejais, kai įrodoma ar įtariama, kad Tarybos suteikta įslaptinta informacija buvo prarasta arba neteisėtai atskleista, Europos Parlamento generalinis sekretorius nedelsdamas apie tai informuoja Tarybos generalinį sekretorių. Europos Parlamento generalinis sekretorius atlieka tyrimą ir informuoja Tarybos generalinį sekretorių apie tyrimo rezultatus ir priemones, kurių buvo imtasi, kad tokie įvykiai nepasikartotų. Jeigu su tokiu įvykiu yra susijęs Europos Parlamento narys, Europos Parlamento pirmininkas veikia kartu su Europos Parlamento generaliniu sekretoriumi.

2.  Bet kuriam Europos Parlamento nariui, kuris yra atsakingas už Europos Parlamento saugumo taisyklėse arba šiame susitarime nustatytų nuostatų pažeidimą, gali būti taikomos priemonės ir nuobaudos pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 2 dalį ir 152–154 straipsnius.

3.  Bet kuriam Europos Parlamento pareigūnui ar kitam Parlamento darbuotojui, dirbančiam frakcijose, kuris yra atsakingas už Europos Parlamento saugumo taisyklėse arba šiame susitarime nustatytų nuostatų pažeidimą, gali būti taikomos nuobaudos, nustatytos Pareigūnų tarnybos nuostatuose ir Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose, numatytose Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68(6).

4.  Asmenims, kurie yra atsakingi už įslaptintos informacijos praradimą ar neteisėtą atskleidimą, gali būti taikomos drausminės ir (arba) teisinės priemonės vadovaujantis taikomais įstatymais, taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

8 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.  Tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba imasi visų būtinų priemonių šio susitarimo įgyvendinimui užtikrinti. Šiuo tikslu jie bendradarbiauja, visų pirma rengdami vizitus, kurių metu stebima, kaip įgyvendinami šio susitarimo saugumo techniniai aspektai.

2.  Europos Parlamento sekretoriato ir Tarybos generalinio sekretoriato atitinkamos tarnybos konsultuojasi viena su kita, prieš kiekvienai iš šių institucijų pakeičiant savo atitinkamas saugumo taisykles, siekiant užtikrinti, kad būtų išlaikytas įslaptintos informacijos apsaugos pagrindinių principų ir būtiniausių standartų lygiavertiškumas.

3.  Įslaptinta informacija teikiama Europos Parlamentui pagal šį susitarimą po to, kai Taryba kartu su Europos Parlamentu nustato, kad užtikrintas Europos Parlamento saugumo taisyklėse ir Tarybos saugumo taisyklėse nustatytų įslaptintos informacijos apsaugos pagrindinių principų ir būtiniausių standartų lygiavertiškumas, bei Europos Parlamento ir Tarybos patalpose įslaptintai informacijai taikomos apsaugos lygio lygiavertiškumas.

4.  Šis susitarimas gali būtų peržiūrėtas bet kurios iš šių dviejų institucijų prašymu atsižvelgiant į jį įgyvendinant įgytą patirtį.

5.  Šis susitarimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Sudaryta … … m … … d.

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 298, 2002 11 30, p. 1.
(2) OL C 210, 2010 8 3, p. 1.
(3) OL L 201, 2010 8 3, p. 30.
(4) OL L 141, 2011 5 27, p. 17.
(5) OL C 190, 2011 6 30, p. 2.
(6) OL L 56, 1968 3 4, p. 1.


PAREIŠKIMAI

a)  Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl 8 straipsnio 3 dalies

Europos Parlamentas ir Taryba bendradarbiaus siekdami, kad … m. … … d.(1) Europos Parlamento ir Tarybos tarpinstitucinio susitarimo dėl Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimo Europos Parlamentui ir tvarkymo Europos Parlamente 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti aspektai galėtų būti nustatyti iki to susitarimo įsigaliojimo.

b)  Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl dokumentų įslaptinimo

Europos Parlamentas ir Taryba primena, kad nustačius per žemą arba per aukštą dokumentų slaptumo žymos laipsnį sumažėja slaptumo taisyklių patikimumas.

Taryba ir toliau užtikrins, kad informacija, kuri parengiama Taryboje, būtų žymima tinkamo laipsnio slaptumo žyma vadovaujantis Tarybos saugumo taisyklėmis. Prieš perduodama bet kurį dokumentą Europos Parlamentui, Taryba peržiūrės jo slaptumo žymos laipsnį, visų pirma, kad patikrintų, ar toks slaptumo žymos laipsnis vis dar tinkamas.

Europos Parlamentas užtikrins visos jam suteiktos įslaptintos informacijos apsaugą tokiu būdu, kuris būtų proporcingas tokiai informacijai suteiktam slaptumo žymos laipsniui. Europos Parlamentui svarstant, ar nebūtų galima sumažinti Tarybos perduoto įslaptinto dokumento slaptumo žymos laipsnį arba dokumentą išslaptinti, tokio dokumento slaptumo žymos laipsnis gali būti sumažintas arba dokumentas gali būti išslaptintas tik gavus išankstinį raštišką Tarybos sutikimą.

c)  Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl teisės susipažinti su įslaptinta informacija bendros užsienio ir saugumo politikos srityje

Europos Parlamentas ir Taryba primena vyriausiojo įgaliotinio pareiškimą dėl politinės atskaitomybės(2) ir laikosi nuomonės, kad 2012 m. turėtų būti pradėta 2002 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos Parlamento teisės susipažinti su neskelbtina Tarybos informacija saugumo ir gynybos politikos srityje(3) peržiūra.

Ši peržiūra bus atliekama atsižvelgiant į specialų Europos Parlamento vaidmenį bendros užsienio ir saugumo politikos srityje ir į patirtį, įgytą įgyvendinant tiek … m. … … d.(4) Europos Parlamento ir Tarybos tarpinstitucinį susitarimą dėl Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimo Europos Parlamentui ir tvarkymo Europos Parlamente, tiek anksčiau minėtą 2002 m. lapkričio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą.

Jeigu Taryba nuspręs suteikti Europos Parlamentui teisę susipažinti Tarybos turima įslaptinta informacija bendros užsienio ir saugumo politikos srityje, kol ši peržiūra dar nėra užbaigta, ji imsis veiksmų, kaip apibūdinta … m. … … d. (5) Tarpinstitucinio susitarimo dėl Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimo Europos Parlamentui ir tvarkymo Europos Parlamente 7 konstatuojamojoje dalyje, ir vadovaujantis pirmiau nurodyto vyriausiojo įgaliotinio pareiškimo 2 punktu.

Europos Parlamentas ir Taryba susitaria, kad įgyvendinant šį pareiškimą bus tinkamai atsižvelgta į informacijos, susijusios su bendra užsienio ir saugumo politika, ypatingą pobūdį ir ypač slaptą jos turinį.

d)  Tarybos pareiškimas dėl neįslaptintų Tarybos dokumentų

Taryba patvirtina, kad … m. … … d.(6) Europos Parlamento ir Tarybos tarpinstitucinis susitarimas dėl Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimo Europos Parlamentui ir tvarkymo Europos Parlamente netaikomas neįslaptintiems Tarybos vidaus dokumentams (t. y., platinimo žyma „LIMITÉ“ pažymėtiems dokumentams).

e)  Europos Parlamento pareiškimas dėl Komisijos turimos įslaptintos informacijos

Europos Parlamentas pabrėžia, kad įslaptinta informacija, kurios rengėja yra Europos Komisija ir (arba) kurią Europos Komisija yra perdavusi Europos Parlamentui, perduodama ir tvarkoma pagal 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(7) išdėstytas nuostatas.

(1)* Tarpinstitucinio susitarimo pasirašymo data.
(2) OL C 210, 2010 8 3, p. 1.
(3) OL C 298, 2002 11 30, p. 1.
(4)* Tarpinstitucinio susitarimo pasirašymo data.
(5)* Tarpinstitucinio susitarimo pasirašymo data.
(6)* Tarpinstitucinio susitarimo pasirašymo data.
(7) OL L 304, 2010 11 20, p. 47.

Teisinė informacija - Privatumo politika