Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2069(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0245/2012

Ingivna texter :

A7-0245/2012

Debatter :

PV 13/09/2012 - 6
CRE 13/09/2012 - 6

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.3
CRE 13/09/2012 - 11.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0339

Antagna texter
PDF 187kWORD 83k
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg
Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och rådet om överföring till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
P7_TA(2012)0339A7-0245/2012
Beslut
 Bilaga
 Bilaga

Europaparlamentets beslut av den 13 september 2012 om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och rådet om överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2012/2069(ACI))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmannens skrivelse av den 10 april 2012,

–  med beaktande av utkastet till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och rådet om överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,

–  med beaktande av artikel 1 andra stycket och artiklarna 2, 6, 10 och 11 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) samt artiklarna 15 och 295 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(1), särskilt artiklarna 2.5 och 9,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 september 2011 om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 104.7 i arbetsordningen) åren 2009–2010(2), särskilt punkt 12,

–  med beaktande av artiklarna 23.12 och 127.1 i arbetsordningen samt dess bilaga VIII,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0245/2012), och av följande skäl:

A.  Öppenhet och tillgång till alla relevanta handlingar och uppgifter är grunden och en nödvändig förutsättning för demokrati och, i synnerhet, möjliggör för Europaparlamentet att verka för medborgarna i enlighet med fördragen.

B.  Genom Lissabonfördraget stärks kraven på öppenhet och på medborgarnas rättigheter att delta i unionens beslutsfattande. Begränsningar av parlamentets och dess ledamöters rätt att dela med sig av relevant information till allmänheten måste utgöra tydligt avgränsade och motiverade undantag.

C.  I fördragen, särskilt i artikel 13.2 i EU-fördraget, fastställs principen om lojalt samarbete mellan EU:s institutioner.

D.  I artikel 14.1 i EU-fördraget anges att Europaparlamentet tillsammans med rådet ska lagstifta och utöva budgetfunktionen och att det ska utöva politisk kontroll och ha rådgivande funktion i enlighet med fördragen. För att parlamentet på ett effektivt sätt ska kunna utöva de funktioner som det tilldelas genom fördraget måste det ha till gång till relevanta rådshandlingar.

E.  I fördragen fastställs det att rådet ska höra Europaparlamentet eller få Europaparlamentets godkännande före antagandet av vissa rättsakter.

F.  Enligt artikel 218.10 i EUF-fördraget ska Europaparlamentet omedelbart och fullständigt informeras i alla skeden av förfaranden som rör internationella avtal.

G.  Bestämmelser om säkerhetsskyddsklassificering och borttagande av säkerhetsskyddsklassificering av unionens handlingar bör fastställas genom förordningar som antas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 15.3 i EUF-fördraget.(3)

H.  Redan i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(4) fastställs bestämmelserna om kommissionens överlämnande av sekretessbelagd information till parlamentet.

I.  Europaparlamentets presidium antog den 6 juni 2011 ett beslut med bestämmelser om Europaparlamentets hantering av sekretessbelagda uppgifter(5).

J.  Talmanskonferensen utsåg en förhandlingsgrupp som skulle inleda förhandlingar med ministerrådet om tre specifika frågor: införande av jämförelsetabeller i unionens direktiv, bestämmelser för parlamentets deltagande i internationella konferenser samt tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som innehas av rådet. Frågorna om jämförelsetabeller och parlamentets deltagande i internationella konferenser har man löst sedan dess.(6)

1.  Europaparlamentet anser att avtalet om överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (nedan kallat avtalet) är ett oumbärligt instrument som gör det möjligt för parlamentet att till fullo utöva sina befogenheter och funktioner. Parlamentet påpekar att avtalet inte påverkar de förordningar om tillgång till handlingar som antas i enlighet med artikel 15.3 i EUF-fördraget.

2.  Avtalet gäller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Europaparlamentet påpekar emellertid att internationella avtal enligt artikel 218.6 i EUF-fördraget som inte enbart avser den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (”blandade avtal”) omfattas av avtalet, inklusive sådana delar som ingår i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Parlamentet understryker vidare att parlamentets tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som uteslutande gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken kommer att fortsätta att omfattas av bestämmelser enligt ad hoc-beslut från rådet eller enligt det interinstitutionella avtalet av den 20 november 2002 om Europaparlamentets tillgång till känslig information i rådet om säkerhets- och försvarspolitiken(7) (nedan kallat det interinstitutionella avtalet från 2002) till dess att man enats om andra bestämmelser.

3.  Europaparlamentet framhåller i detta sammanhang det uttalande från Europaparlamentet och rådet som bifogats avtalet, där man ger uttryck för att en översyn av det interinstitutionella avtalet från 2002 bör inledas under 2012, och att man i samband med översynen bör beakta erfarenheterna vunna från tillämpningen av både avtalet och det interinstitutionella avtalet från 2002.

4.  Europaparlamentet beklagar att man i det interinstitutionella avtalet från 2002 inte har kunnat fastställa mer exakta bestämmelser än antagandet av ad hoc-beslut när det gäller tillgången till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avseende den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Det är därför av största vikt att Europaparlamentet och rådet inleder förhandlingar för att ändra det interinstitutionella avtalet från 2002 i syfte att anpassa det till de reformer som genomförts och till de omständigheter som nu råder.

5.  Europaparlamentet välkomnar det uttalande om säkerhetsskyddsklassificering av handlingar som bifogats avtalet. Parlamentet beklagar emellertid att det i avtalet, i motsats till ramavtalet mellan kommissionen och parlamentet, inte fastställs ett detaljerat förfarande som ska följas om det råder tvivel om huruvida vissa uppgifter är sekretessbelagda eller om vilken sekretessgrad som ska användas.

6.  Europaparlamentet välkomnar framför allt att följande aspekter ingår i avtalet:

   En differentiering i hanteringen och förvaringen av handlingar beroende på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån.
   En differentiering i förfarandena när det gäller säkerhetsprövning för ledamöter och personal beroende på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån, varvid ingen säkerhetsprövning behövs för ledamöter med avseende på handlingar under nivån ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL … eller motsvarande”, vilket även är fallet i ovannämnda ramavtal mellan parlamentet och kommissionen.
   Införandet i avtalet av handlingar med säkerhetsskyddsmarkeringen ”TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande”. Sådana handlingar omfattas även av ovannämnda ramavtal mellan parlamentet och kommissionen.
   Det faktum att även föredragande, skuggföredragande och alla eller vissa ledamöter i det eller de berörda utskotten vid behov får beviljas tillgång till handlingar.
   Bestämmelser om ett nära samarbete mellan parlamentet och rådet i syfte att säkerställa likvärdiga skyddsnivåer för säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.

7.  Europaparlamentet uppmanar i enlighet med artikel 23.12 i parlamentets arbetsordning presidiet att anpassa sitt ovannämnda beslut av den 6 juni 2011 för att ta hänsyn till avtalet.

8.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av bifogade avtal och beslutar att foga det som bilaga till arbetsordningen.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna avtalet.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0378.
(3) Se även i detta sammanhang parlamentets ståndpunkt av den 15 december 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (omarbetning) (P7_TA(2011)0580) och dess resolution av den 14 september 2011 (se ovan) om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 104.7 i arbetsordningen) åren 2009–2010.
(4) EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.
(5) EUT C 190, 30.6.2011, s. 2.
(6) För jämförelsetabeller, se den gemensamma politiska förklaring från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om förklarande dokument som bifogats Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning) (P7_TA(2011)0469). När det gäller parlamentets deltagande löstes frågan genom en skriftväxling.
(7) EGT C 298, 30.11.2002, s. 1.


BILAGA

INTERINSTITUTIONELLT AVTAL mellan Europaparlamentet och rådet om överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR INGÅTT DETTA INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

av följande skäl:

(1)  Enligt artikel 14.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) ska Europaparlamentet tillsammans med rådet lagstifta och utöva budgetfunktionen samt utöva politisk kontroll och ha rådgivande funktion i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen.

(2)  Enligt artikel 13.2 i EU-fördraget ska varje institution handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom fördragen, i enlighet med de förfaranden, villkor och mål som anges där. I den artikeln föreskrivs även att institutionerna ska samarbeta lojalt med varandra. I artikel 295 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att Europaparlamentet och rådet, bland annat, ska reglera formerna för sitt samarbete och att de i detta syfte med beaktande av fördragen får ingå interinstitutionella avtal som kan vara bindande.

(3)  Enligt fördragen och i förekommande fall andra tillämpliga bestämmelser ska rådet, antingen inom ramen för ett särskilt lagstiftningsförfarande eller enligt andra beslutsförfaranden, höra eller inhämta godkännande från Europaparlamentet, innan rådet antar en rättsakt. I fördragen föreskrivs också att Europaparlamentet i vissa fall ska informeras om hur arbetet fortskrider eller om resultatet av ett visst förfarande eller delta i vissa unionsbyråers utvärdering eller kontroll.

(4)  I synnerhet föreskrivs i artikel 218.6 i EUF-fördraget att rådet, utom i de fall då ett internationellt avtal uteslutande gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, ska anta beslutet om ingående av avtalet i fråga efter godkännande eller hörande av Europaparlamentet. Alla sådana internationella avtal som inte avser enbart den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken omfattas därför av detta interinstitutionella avtal.

(5)  I artikel 218.10 i EUF-fördraget föreskrivs att Europaparlamentet omedelbart och fullständigt ska informeras i alla skeden av förfarandet. Denna bestämmelse ska också tillämpas på avtal som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

(6)  I de fall där genomförandet av fördragen och i förekommande fall andra relevanta bestämmelser kräver att Europaparlamentet får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet bör Europaparlamentet och rådet enas om lämpliga former för en sådan tillgång.

(7)  När rådet beslutar att bevilja Europaparlamentet tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, fattar det antingen beslut om detta från fall till fall eller använder det interinstitutionella avtalet av den 20 november 2002 mellan Europaparlamentet och rådet om Europaparlamentets tillgång till känslig information i rådet om säkerhets- och försvarspolitiken(1) (nedan kallat det interinstitutionella avtalet av den 20 november 2002), beroende på vad som är lämpligt.

(8)  I den höga representantens uttalande om politiskt ansvar(2), som gjordes vid antagandet av rådets beslut 2010/427/EU av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och arbeta(3), sägs det att den höga representanten i detta sammanhang kommer att se över och vid behov föreslå en anpassning av gällande bestämmelser om Europaparlamentsledamöternas tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och uppgifter på säkerhets- och försvarspolitikens område (dvs. det interinstitutionella avtalet av den 20 november 2002).

(9)  Det är viktigt att Europaparlamentet deltar när det gäller att utforma de principer, normer och regler för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är nödvändiga för att skydda Europeiska unionens och medlemsstaternas intressen. Dessutom kommer Europaparlamentet att kunna lämna säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter till rådet.

(10)  Den 31 mars 2011 antog rådet beslut 2011/292/EU om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter(4) (nedan kallat rådets säkerhetsbestämmelser).

(11)  Den 6 juni 2011 antog Europaparlamentets presidium ett beslut om bestämmelserna för Europaparlamentets hantering av sekretessbelagda uppgifter(5) (nedan kallat Europaparlamentets säkerhetsbestämmelser).

(12)  Säkerhetsbestämmelserna för unionens institutioner, byråer eller organ bör tillsammans utgöra en övergripande och konsekvent allmän ram inom Europeiska unionen för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, och bör garantera likvärdighet för de grundläggande principerna och miniminormerna. De grundläggande principer och miniminormer som fastställs i Europaparlamentets säkerhetsbestämmelser och i rådets säkerhetsbestämmelser bör följaktligen vara likvärdiga.

(13)  Den nuvarande skyddsnivån för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt Europaparlamentets säkerhetsbestämmelser bör motsvara skyddsnivån för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt rådets säkerhetsbestämmelser.

(14)  De berörda avdelningarna vid Europaparlamentets sekretariat och rådets generalsekretariat kommer att ha ett nära samarbete för att säkerställa att de båda institutionerna tillämpar likvärdiga skyddsnivåer för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

(15)  Detta avtal påverkar inte befintliga och framtida bestämmelser om tillgång till handlingar som antas i enlighet med artikel 15.3 i EUF-fördraget, bestämmelser om skydd av personuppgifter som antas i enlighet med artikel 16.2 i EUF-fördraget, bestämmelser om Europaparlamentets undersökningsrätt som antas i enlighet med artikel 226 tredje stycket i EUF-fördraget eller relevanta bestämmelser rörande Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Detta avtal innehåller bestämmelser om överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet om andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken vilka är relevanta för Europaparlamentets utövande av sina befogenheter och arbetsuppgifter. Det gäller alla sådana frågor, nämligen

   a) förslag som omfattas av ett särskilt lagstiftningsförfarande eller ett annat beslutsförfarande enligt vilket Europaparlamentet ska höras eller ge sitt godkännande,
   b) internationella avtal om vilka Europaparlamentet ska höras eller som Europaparlamentet ska godkänna enligt artikel 218.6 i EUF-fördraget,
   c) förhandlingsdirektiv för internationella avtal som avses i led b,
   d) verksamhet, utvärderingsrapporter eller andra handlingar om vilka Europaparlamentet ska hållas underrättat, och
   e) handlingar rörande verksamheten inom de unionsbyråer i vilkas utvärdering eller kontroll Europaparlamentet ska delta.

Artikel 2

Definition av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

I detta avtal avses med säkerhetsskyddsklassificerade tuppgifter någon, några eller samtliga av följande:

  a) Säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter enligt definitionen i Europaparlamentets säkerhetsbestämmelser och rådets säkerhetsbestämmelser med någon av följande säkerhetsskyddsmarkeringar:
   RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
   CONFIDENTIEL UE/ EU CONFIDENTIAL.
   SECRET UE/EU SECRET.
   TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.
   b) Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som lämnas till rådet av medlemsstater, med en nationell säkerhetsskyddsmarkering som motsvarar någon av de säkerhetsskyddsmarkeringar som används för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som förtecknas i led a.
   c) Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som lämnas till Europeiska unionen av tredjestater eller internationella organisationer, med en säkerhetsskyddsmarkering som motsvarar någon av de säkerhetsskyddsmarkeringar som används för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som förtecknas i led a i enlighet med vad som fastställs i relevanta avtal eller administrativa överenskommelser om informationssäkerhet.

Artikel 3

Skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

1.  Europaparlamentet ska i enlighet med sina säkerhetsbestämmelser och med detta avtal skydda alla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rådet tillhandahåller parlamentet.

2.  Eftersom likvärdighet ska upprätthållas mellan de grundläggande principer och miniminormer för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som har fastställts av Europaparlamentet och av rådet i respektive säkerhetsbestämmelser, ska Europaparlamentet säkerställa att de säkerhetsåtgärder som har vidtagits i dess lokaler innebär en skyddsnivå för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som motsvarar skyddsnivån för sådana uppgifter i rådets lokaler. Europaparlamentets och rådets berörda avdelningar ska ha ett nära samarbete i detta syfte.

3.  Europaparlamentet ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rådet tillhandahåller parlamentet inte

   a) används för andra ändamål än de för vilka tillgång gavs,
   b) lämnas ut till andra personer än de som har beviljats tillgång enligt artiklarna 4 och 5 eller offentliggörs,
   c) lämnas ut till andra unionsinstitutioner, -byråer eller -organ eller till medlemsstater, tredjestater eller internationella organisationer utan föregående skriftligt medgivande från rådet.

4.  Rådet får endast bevilja Europaparlamentet tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som härrör från andra unionsinstitutioner, -byråer eller -organ eller från medlemsstater, tredjestater eller internationella organisationer med föregående skriftligt medgivande från upphovsmannen.

Artikel 4

Personalsäkerhet

1.  Tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska beviljas Europaparlamentets ledamöter i enlighet med artikel 5.4.

2.  Tillgång till uppgifter med säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande får endast beviljas ledamöter av Europaparlamentet som har fått tillstånd av Europaparlamentets ordförande och

   a) som har säkerhetsprövats i enlighet med Europaparlamentets säkerhetsbestämmelser, eller
   b) för vilka en behörig nationell myndighet har meddelat att de i kraft av sina arbetsuppgifter vederbörligen får bemyndigas i enlighet med nationella lagar och andra författningar.

Trots vad som sägs i föregående stycke får tillgång till uppgifter klassificerade som CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller motsvarande även beviljas de ledamöter av Europaparlamentet i enlighet med artikel 5.4 vilka har undertecknat en högtidlig försäkran om att de inte kommer att lämna ut uppgifterna, i enlighet med Europaparlamentets säkerhetsbestämmelser. Rådet ska underrättas om namnen på ledamöter av Europaparlamentet som beviljats tillgång enligt detta stycke.

3.  Innan ledamöter av Europaparlamentet beviljas tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, ska de informeras om och bekräfta sina skyldigheter att skydda sådana uppgifter i enlighet med Europaparlamentets säkerhetsbestämmelser samt informeras om hur de säkerställer sådant skydd.

4.  Tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska endast beviljas sådana av Europaparlamentets tjänstemän och övriga anställda som arbetar för politiska grupper och

   a) som på förhand har utsetts av den berörda parlamentsinstansen eller befattningshavaren enligt artikel 5.4, på grund av att de behöver uppgifterna för tjänsteutövningen,
   b) som har genomgått säkerhetsprövning för den korrekta nivån i enlighet med Europaparlamentets säkerhetsbestämmelser, när uppgifterna klassificeras som CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande, och
   c) som har informerats och fått skriftliga instruktioner om sina skyldigheter att skydda sådana uppgifter samt om hur sådant skydd säkerställs och har undertecknat en förklaring, där de bekräftar att de har mottagit dessa instruktioner och åtar sig att följa dem i enlighet med Europaparlamentets säkerhetsbestämmelser.

Artikel 5

Förfarande för tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

1.  Rådet ska tillhandahålla Europaparlamentet säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som avses i artikel 1, om det enligt fördragen eller rättsakter som har antagits med stöd av fördragen föreligger en rättslig skyldighet för rådet att göra detta. De parlamentsinstanser eller befattningshavare som avses i punkt 3 får också lämna in en skriftlig begäran om sådana uppgifter.

2.  I andra fall får rådet antingen tillhandahålla Europaparlamentet sådana säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som avses i artikel 1 på eget initiativ eller efter skriftlig begäran från någon av de parlamentsinstanser eller befattningshavare som avses i punkt 3.

3.  Följande parlamentsinstanser eller befattningshavare får lämna in en skriftlig begäran till rådet:

   a) Ordföranden.
   b) Talmanskonferensen.
   c) Presidiet.
   d) Det berörda utskottets ordförande.
   e) Den eller de berörda föredragandena.

Begäranden från andra ledamöter av Europaparlamentet ska lämnas in via en av de parlamentsinstanser eller befattningshavare som anges i första stycket.

Rådet ska utan dröjsmål besvara en sådan begäran.

4.  Om det föreligger en rättslig skyldighet för rådet att bevilja Europaparlamentet tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller om rådet har beslutat att bevilja Europaparlamentet sådan tillgång, ska rådet skriftligen, innan de uppgifterna överlämnas, tillsammans med den berörda instansen eller befattningshavaren enligt punkt 3 fastställa

  a) att sådan tillgång får beviljas en eller flera av följande, nämligen
   i) ordföranden,
   ii) talmanskonferensen,
   iii) presidiet,
   iv) det berörda utskottets ordförande,
   v) den eller de berörda föredragandena,
   vi) alla eller vissa ledamöter i det eller de berörda utskotten, och
   b) eventuella särskilda bestämmelser om hanteringen i syfte att skydda uppgifterna.

Artikel 6

Registrering av, förvaring av, tillgång till och diskussion om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i Europaparlamentet

1.  Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rådet har tillhandahållit Europaparlamentet ska om de har säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande,

   a) registreras för säkerhetsändamål, så att deras livscykel dokumenteras och det säkerställs att de alltid går att spåra,
   b) ska förvaras i ett säkrat utrymme som uppfyller de miniminormer för fysisk säkerhet som fastställs i rådets säkerhetsbestämmelser och Europaparlamentets säkerhetsbestämmelser, vilka ska vara likvärdiga, och
  c) får endast konsulteras av berörda ledamöter av Europaparlamentet, tjänstemän och andra anställda vid Europaparlamentet som arbetar för politiska grupper i enlighet med artiklarna 4.4 och 5.4 i ett säkert läsrum i Europaparlamentets lokaler. I sådana fall gäller följande villkor:
   i) Uppgifterna får inte kopieras på något sätt, exempelvis genom fotokopiering eller fotografering,
   ii) inga anteckningar får göras, och
   iii) inga apparater för elektronisk kommunikation får medföras in i rummet.

2.  Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rådet tillhandahåller Europaparlamentet ska, om de klassificerats som RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller motsvarande, hanteras och lagras i enlighet med Europaparlamentets säkerhetsregler som ska erbjuda en skyddsnivå för sådana säkerhetskyddsklassificerade uppgifter som är likvärdig med rådets.

Trots vad som sägs i första stycket ska uppgifter som klassificerats som RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller motsvarande under en tolvmånadersperiod efter ikraftträdandet av detta avtal hanteras och lagras i enlighet med punkt 1. Tillgång till sådana säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska regleras av artiklarna 4.4a, 4.4c och 5.4.

3.  Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får behandlas endast i kommunikations- och informationssystem som har ackrediterats eller godkänts i vederbörlig ordning i enlighet med normer som motsvarar normerna i rådets säkerhetsbestämmelser.

4.  Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som muntligen har meddelats mottagare i Europaparlamentet ska vara föremål för samma skyddsnivå som skriftliga säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

5.  Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 c i denna artikel får uppgifter upp till säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller motsvarande som rådet tillhandahåller Europaparlamentet diskuteras vid sammanträden bakom stängda dörrar med närvaro av endast ledamöter av Europaparlamentet och de tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet som arbetar för politiska grupper vilka har beviljats tillgång till uppgifterna i enlighet med artiklarna 4.4. och 5.4. Följande villkor ska gälla:

   Handlingarna ska delas ut vid sammanträdets början och samlas in vid dess slut,
   handlingarna får inte kopieras på något sätt, exempelvis genom fotokopiering eller fotografering,
   inga anteckningar får göras,
   inga apparater för elektronisk kommunikation får medföras in i rummet, och
   protokollet från sammanträdet ska inte omnämna diskussionen av den punkt som omfattar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

6.  När det är nödvändigt med sammanträden för att diskutera uppgifter som klassificerats på nivån SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, eller motsvarande ska Europaparlamentet och rådet i varje enskilt fall enas om särskilda arrangemang.

Artikel 7

Överträdelse av säkerhetsbestämmelserna, förlust eller röjande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

1.  Om det föreligger bevis eller misstanke om att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rådet har tillhandahållit har gått förlorade eller röjts, ska Europaparlamentets generalsekreterare omedelbart informera rådets generalsekreterare om detta. Europaparlamentets generalsekreterare ska inleda en undersökning och informera rådets generalsekreterare om resultatet av undersökningen samt om vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra ett upprepande. Om en ledamot av Europaparlamentet är inblandad, ska Europaparlamentets ordförande agera tillsammans med Europaparlamentets generalsekreterare.

2.  Ledamöter av Europaparlamentet som gör sig skyldiga till överträdelser av de föreskrifter som fastställs i Europaparlamentets säkerhetsbestämmelser eller i detta avtal kan bli föremål för de påföljder som anges i artiklarna 9.2 och 152–154 i Europaparlamentets arbetsordning.

3.  En tjänsteman eller övrig anställd vid Europaparlamentet som arbetar för en politisk grupp och som är ansvarig för en överträdelse av föreskrifterna i Europaparlamentets säkerhetsbestämmelser eller i detta avtal kan bli föremål för de påföljder som anges i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen eller i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, vilka återfinns i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68(6).

4.  Den som är ansvarig för förlust eller röjande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan bli föremål för disciplinära och/eller rättsliga åtgärder enligt tillämpliga lagar och andra författningar.

Artikel 8

Slutbestämmelser

1.  Europaparlamentet och rådet ska, var och en för sitt eget vidkommande, vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa genomförandet av detta avtal. De ska samarbeta i detta syfte, särskilt genom att anordna besök för att kontrollera att de säkerhetstekniska aspekterna av detta avtal följs.

2.  De berörda avdelningarna vid Europaparlamentets sekretariat och vid rådets generalsekretariat ska samråda med varandra innan någon av institutionerna ändrar sina säkerhetsbestämmelser, i syfte att säkerställa att de grundläggande principerna och miniminormerna för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter förblir likvärdiga.

3.  Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska lämnas till Europaparlamentet enligt detta avtal så snart rådet tillsammans med Europaparlamentet har fastställt att likvärdighet har uppnåtts dels mellan de grundläggande principerna och miniminormerna för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i Europaparlamentets och i rådets säkerhetsbestämmelser, dels vad gäller nivån på det skydd som ges säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i Europaparlamentets och i rådets lokaler.

4.  Detta avtal kan ses över på begäran av endera av de två institutionerna med beaktande av de erfarenheter som har gjorts vid avtalets genomförande.

5.  Detta avtal träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i ... den ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EGT C 298, 30.11.2002, s. 1.
(2) EUT C 210, 3.8.2010, s. 1.
(3) EUT L 201, 3.8.2010, s. 30.
(4) EUT L 141, 27.5.2011, s. 17.
(5) EUT C 190, 30.6.2011, s. 2.
(6) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.


UTTALANDEN

a)  Uttalande från Europaparlamentet och rådet om artikel 8.3

Europaparlamentet och rådet kommer att samverka för att det fastställande som avses i artikel 8.3 i det interinstitutionella avtalet av den ...(1) mellan Europaparlamentet och rådet om överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken kan göras senast vid ikraftträdandet av det avtalet.

b)  Uttalande från Europaparlamentet och rådet om säkerhetsskyddsklassificering av handlingar

Europaparlamentet och rådet erinrar om att placering på för låg eller för hög säkerhetsskyddsklassificeringsnivå undergräver säkerhetsbestämmelsernas trovärdighet.

Rådet kommer även i fortsättningen att se till att korrekt säkerhetsskyddsklassificeringsnivå tillämpas på uppgifter med ursprung inom rådet, i enlighet med rådets säkerhetsbestämmelser. Rådet kommer att se över varje handlings säkerhetsskyddsklassificeringsnivå innan handlingen överförs till Europaparlamentet, särskilt för att kontrollera huruvida klassificeringsnivån fortfarande är lämplig.

Europaparlamentet kommer att skydda alla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som överlämnas till det på ett sätt som motsvarar dess säkerhetsskyddsklassificeringsnivå. Om Europaparlamentet begär att en säkerhetsskyddsklassificerad handling som har överlämnats av rådet ska placeras i en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsgrad eller att klassificeringen ska upphävas, får placeringen i en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsgrad eller hävandet av klassificeringen ske endast med föregående skriftligt medgivande från rådet.

c)  Uttalande från Europaparlamentet och rådet om tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Europaparlamentet och rådet, som erinrar om uttalandet av den höga representanten om politiskt ansvar(2), anser att en översyn av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och rådet av den 20 november 2002 om Europaparlamentets tillgång till känslig information i rådet om säkerhets- och försvarspolitiken(3) bör inledas under 2012.

Denna översyn kommer att genomföras med hänsyn till Europaparlamentets särskilda roll inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och med beaktande av vunna erfarenheter vid tillämpningen av både det interinstitutionella avtalet av den ...(4) mellan Europaparlamentet och rådet om överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och det ovannämnda interinstitutionella avtalet av den 20 november 2002.

I avvaktan på att översynen ska avslutas ska rådet, när det beslutar att bevilja Europaparlamentet tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, förfara på det sätt som beskrivs i skäl 7 i det interinstitutionella avtalet av den ...(5) mellan Europaparlamentet och rådet om överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och i överensstämmelse med punkt 2 i det uttalande av den höga representanten som avses ovan.

Europaparlamentet och rådet är eniga om att tillämpningen av detta uttalande ska ske med vederbörlig hänsyn till den specifika arten och det synnerligen känsliga innehållet i vissa uppgifter inom säkerhets- och försvarspolitiken.

d)  Uttalande från rådet om rådshandlingar som saknar säkerhetsskyddsklassificering

Rådet bekräftar att det interinstitutionella avtalet av den ...(6) mellan Europaparlamentet och rådet om överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inte ska tillämpas på rådets interna handlingar utan säkerhetsskyddsklassificering (dvs. handlingar med markeringen ”LIMITÉ”).

e)  Uttalande från Europaparlamentet om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av kommissionen

Europaparlamentet betonar att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som Europeiska kommissionen är upphovsman till och/eller som överlämnas till Europaparlamentet av Europeiska kommissionen ska lämnas vidare och hanteras i enlighet med bestämmelserna i ramavtalet av den 20 oktober 2010 om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(7).

(1)* Datum för undertecknandet av det interinstitutionella avtalet.
(2) EUT C 210, 3.8.2010, s. 1.
(3) EUT C 298, 30.11.2002, s. 1.
(4)* EUT: Vänligen för in datumet för undertecknandet av det interinstitutionella avtalet.
(5)* EUT: Vänligen för in datumet för undertecknandet av det interinstitutionella avtalet.
(6)* Datum för undertecknandet av det interinstitutionella avtalet.
(7) EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy