Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2276(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0251/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0251/2012

Συζήτηση :

PV 13/09/2012 - 8
CRE 13/09/2012 - 8

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0340

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 368kWORD 81k
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας - Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010)
P7_TA(2012)0340A7-0251/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας – Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010) (2011/2276(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα(3),

–  έχοντας υπόψη τις πρακτικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στις 22 Ιουλίου 2011 μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 294 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, σε περίπτωση συμφωνιών σε πρώτη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την 27η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (18η έκθεση ’Βελτίωση της νομοθεσίας’ για το 2010) (COM(2011)0344),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ – Προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων (COM(2011)0803),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (COM(2011)0588),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2010)0543),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 5ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την εκτίμηση αντικτύπου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 30ής Μαΐου 2011 σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 15ης Νοεμβρίου 2011 της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών για το διοικητικό φόρτο, με τίτλο: ’Η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα: Έκθεση για τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με τον λιγότερο δυνατό φόρτο’,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0251/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε από τα εθνικά κοινοβούλια υπερεπταπλάσιες εισηγήσεις ως αιτιολογημένες γνώμες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο για έξυπνη νομοθεσία αποτελεί προσπάθεια για την ενδυνάμωση των προσπαθειών όσον αφορά τη βελτίωση της νομοθεσίας, την απλοποίηση του δικαίου της ΕΕ και τη μείωση του διοικητικού και ρυθμιστικού φόρτου, καθώς και για μια πορεία προς τη χρηστή διακυβέρνηση που θα βασίζεται σε τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας οι εκτιμήσεις αντικτύπου και οι εκ των υστέρων έλεγχοι διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2003 δεν ανταποκρίνεται πλέον στο ισχύον νομοθετικό περιβάλλον, όπως αυτό δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, λόγω μεταξύ άλλων της αποσπασματικής προσέγγισης που ακολουθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά την έγκριση κοινών πολιτικών δηλώσεων σε επίπεδο γραμματείας σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα και τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 294 ΣΛΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια λανθασμένη επιλογή όσον αφορά τη χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ ή εκτελεστικών πράξεων βάσει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ σε μια νομοθετική πράξη ενέχει κίνδυνο ακύρωσής της από το Δικαστήριο·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να είναι η νομοθεσία σαφής, απλή, εύκολα κατανοητή και προσβάσιμη από όλους·

2.  τονίζει ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας πρέπει να τηρούνται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όταν νομοθετούν·

3.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την άποψη της Επιτροπής Εκτίμησης Αντικτύπου ότι η υιοθέτηση από την Επιτροπή των εν λόγω αρχών στις εκτιμήσεις της περί αντικτύπου είναι συχνά μη ικανοποιητική· θεωρεί ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιμετωπίσει η Επιτροπή τυχόν ελλείψεις στον εν λόγω τομέα προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των εν λόγω αρχών·

4.  υπενθυμίζει τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για επαναδιαπραγμάτευση της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2003 προκειμένου να ληφθεί υπόψη το νέο νομοθετικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να παγιωθούν οι τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές και να επικαιροποιηθεί η συμφωνία σύμφωνα με το θεματολόγιο για έξυπνη νομοθεσία· προτείνει στη συνάρτηση αυτή να υπάρξει συμφωνία σχετικά με την οριοθέτηση μεταξύ κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων· καλεί τον Πρόεδρό του να αναλάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες ώστε να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα·

Έλεγχος επικουρικότητας από τα εθνικά κοινοβούλια

5.  επικροτεί την πιο ενεργή συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των νομοθετικών προτάσεων υπό το πρίσμα των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

6.  επισημαίνει ότι το 2010, ελήφθησαν 211 γνωμοδοτήσεις από τα εθνικά κοινοβούλια, εν τούτοις, μόνο οι σε 34 εξ αυτών αναπτυσσόταν ένας προβληματισμός σχετικά με την επικουρικότητα· σημειώνει ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας εκπληρώθηκαν για πρώτη φορά τον Μάιο του 2012 στην πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την άσκηση του δικαιώματος ανάληψης συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών (COM(2012)0130)· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να προβεί στην προβλεπόμενη αναθεώρηση του σχεδίου με τον μέγιστο σεβασμό προς την επιθυμία των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς η νέα διαδικασία ελέγχου πρέπει να διασφαλίζει τη λήψη αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη·

7.  θεωρεί σκόπιμη τη διενέργεια ανεξάρτητης μελέτης για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την οποία θα πρέπει να διευκρινισθεί επίσης ο ρόλος των περιφερειακών ή τοπικών κοινοβουλίων στον τομέα του ελέγχου τήρησης της επικουρικότητας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τη διαδικτυακή πλατφόρμα IPEX, η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια και η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου·

8.  προτείνει να υπενθυμιστεί με την κατάλληλη μορφή στα νομοθετικά όργανα η ανάγκη να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  διαπιστώνει ότι οι επικρίσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την τήρηση της επικουρικότητας διατυπώθηκαν επίσης από αρκετά εθνικά κοινοβούλια στις αιτιολογημένες γνώμες τους, στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου επικουρικότητας, που καθιερώθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· διαπιστώνει ακόμη ότι, το 2010, οι αιτιολογημένες γνώμες σε καμία περίπτωση δεν επέτυχαν το κατώτατο όριο για την ενεργοποίηση των επίσημων διαδικασιών που προβλέπονται βάσει του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 που προσαρτάται στις Συνθήκες·

10.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι στις 22 Μαΐου 2012, και για πρώτη φορά από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, τα εθνικά κοινοβούλια ενεργοποίησαν τη διαδικασία ’κίτρινης κάρτας’ εγκρίνοντας αιτιολογημένες γνώμες κατά της πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ανάληψης συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών (COM(2012)0130

11.  σημειώνει με ανησυχία ότι σε ορισμένες γνωμοδοτήσεις εθνικών κοινοβουλίων τονίζεται το γεγονός ότι σε μια σειρά προτάσεων της Επιτροπής, η αιτιολόγηση για την αρχή της επικουρικότητας είναι ανεπαρκής ή ανύπαρκτη·

12.  τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν να επιτρέψουν στα εθνικά κοινοβούλια να ελέγχουν τις νομοθετικές προτάσεις διασφαλίζοντας ότι η Επιτροπή παρέχει λεπτομερή και ολοκληρωμένη αιτιολόγηση για τις αποφάσεις που λαμβάνει όσον αφορά τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13.  προτείνει να εξεταστεί κατά πόσον απαιτείται η θέσπιση κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

14.  εκτιμά ότι οι ισχύουσες προθεσμίες που προβλέπονται στις Συνθήκες σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων επικουρικότητας από τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να επανεξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους· προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στους εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων να ερευνήσουν με ποιον τρόπο μπορούν να αρθούν τυχόν εμπόδια στη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στον μηχανισμό ελέγχου επικουρικότητας·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η Ένωση δρα εκτός των τομέων αποκλειστικής αρμοδιότητάς της μόνον εάν και στο βαθμό που οι στόχοι ενός σχεδιαζόμενου μέτρου μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο από ό, τι σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο· η επικουρικότητα μπορεί, συνεπώς, να οδηγήσει τόσο σε επέκταση των δραστηριοτήτων της Ένωσης στο πλαίσιο των εξουσιών της, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, όσο και, αντίθετα, σε περιορισμό ή περικοπή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όταν δεν δικαιολογούνται πλέον· τονίζει ότι η επικουρικότητα, στο πλαίσιο αυτό, δεν ισχύει μόνο στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της αλλά καλύπτει επίσης το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο

16.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να βελτιώσει και να συστηματοποιήσει τις δηλώσεις που δικαιολογούν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της με βάση την επικουρικότητα· υπενθυμίζει ότι το διοικητικό δίκαιο της Ένωσης προσαρμόζεται και απλοποιείται προκειμένου να μειώνεται το διοικητικό και κανονιστικό κόστος· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας εφαρμόζονται αναλόγως·

17.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει κατάλληλες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, ιδίως σε σχέση με τη χρήση των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ για τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις· προειδοποιεί το Συμβούλιο να μην συγχέει τη σαφή διάκριση μεταξύ των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των δύο αυτών άρθρων·

18.  αναγνωρίζει ότι, κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση, εκδόθηκε μόνο μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την αναλογικότητα και την επικουρικότητα (για την περιαγωγή (roaming) στην κινητή τηλεφωνία) στην οποία το Δικαστήριο δεν εντόπισε παραβίαση των δύο αυτών αρχών στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι ο απαιτηθείς περιορισμός των τιμών για τον τελικό καταναλωτή με στόχο την προστασία του, υλοποιείται καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο·

19.  επικροτεί, εν προκειμένω, την καθιέρωση του προαναφερθέντος αναθεωρημένου δικτυακού τόπου IPEX, που μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για περαιτέρω βελτιώσεις και για μεγαλύτερη συμμετοχή στη λειτουργία του μηχανισμού ελέγχου επικουρικότητας, τονίζει δε ότι ο εν λόγω δικτυακός τόπος πρέπει να γίνει περισσότερο γνωστός·

20.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό ο έλεγχος της αρχής της επικουρικότητας να επεκταθεί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη· χαιρετίζει σχετικά την ετήσια έκθεση για την επικουρικότητα που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών και την ιστοσελίδα REGPEX που δημιούργησε το εν λόγω Όργανο και οι οποίες συμβάλλουν αμφότερες στην ανταλλαγή πληροφοριών και θα επιφέρουν περαιτέρω βελτιώσεις στον έλεγχο της επικουρικότητας·

21.  καλεί τα εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την επικουρικότητα, να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με τα περιφερειακά κοινοβούλια που διαθέτουν νομοθετικές αρμοδιότητες· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ελέγχου της επικουρικότητας και ιδίως στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεών της για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, να λάβει υπόψη της το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων που διαθέτουν νομοθετικές αρμοδιότητες·

Τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής

22.  τονίζει τη σημασία του θεματολογίου για έξυπνη νομοθεσία και της ανάπτυξης νέων ρυθμιστικών προσεγγίσεων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ ανταποκρίνεται στον σκοπό της και μπορεί να συμβάλει με αποτελεσματικό τρόπο στην αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης·

23.  επισημαίνει την καθοριστική σημασία της εκτίμησης του αντικτύπου ως βοηθητικού εργαλείου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας και με αυτό το πνεύμα τονίζει την ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή σε ζητήματα σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

24.  τονίζει την προσήλωσή του στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το θεματολόγιο για έξυπνη νομοθεσία, και ενθαρρύνει τις επιτροπές που παράγουν νομοθετικό έργο να αξιοποιούν τακτικά τη Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διοργανικής κοινής προσέγγισης για την εκτίμηση αντικτύπου το 2005 για διεξαγωγή εκτιμήσεων αντικτύπου πριν από την έγκριση ουσιωδών τροπολογιών και καλεί τις επιτροπές να αξιοποιήσουν τη νέα Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου για την εφαρμογή αυτής της δέσμευσης·

25.  προτείνει, για μια συστηματικότερη προσέγγιση στο πλαίσιο της στάθμισης των εκτιμήσεων αντικτύπου από το Κοινοβούλιο, να καλείται η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου από τις επιτροπές να εκπονεί σύντομη περίληψη κάθε εκτίμησης αντικτύπου που θα λαμβάνει υπόψη κατά τη διάρκεια αρχικής ανταλλαγής απόψεων· προτείνει να περιλαμβάνει η εν λόγω περίληψη σύντομο συμπέρασμα σχετικά με την ποιότητα της εκτίμησης αντικτύπου, καθώς και σύντομες παρατηρήσεις σχετικά με τα βασικά ευρήματα της Επιτροπής και τυχόν τομείς ανάλυσης που παρέλειψε· είναι της άποψης ότι αυτό θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο των νομοσχεδίων από το Κοινοβούλιο·

26.  θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία οι μεθοδολογίες που εφαρμόζει η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου να είναι συμβατές και συγκρίσιμες με την προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή, και καλεί το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν πλήρως στο θέμα αυτό·

27.  υπενθυμίζει τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2003 και καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει χωρίς καθυστέρηση τις εργασίες για τη θέσπιση δικού του μηχανισμού για τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη συμφωνία του 2003·

28.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να βελτιώνει την προσέγγισή της έναντι των εκτιμήσεων αντικτύπου, και την καλεί να ενισχύσει τον ρόλο της Επιτροπής Εκτίμησης Αντικτύπου και, ιδίως, να οριστικοποιεί και να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις μόνον εφόσον υποστηρίζονται από την εν λόγω επιτροπή·

Ελαχιστοποίηση του ρυθμιστικού φόρτου

29.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ελαχιστοποίηση του ρυθμιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ· θεωρεί ουσιαστικής σημασίας να τηρεί η Επιτροπή την αρχή ’σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα’ όταν εκπονεί νομοθεσία, και ενθαρρύνεται από τη δέσμευση που επιδεικνύει η Επιτροπή και την επιθυμία της να υπερβεί τις ισχύουσες προσεγγίσεις και να εισαγάγει λιγότερο επαχθή καθεστώτα και εξαιρέσεις για τις μικρότερες επιχειρήσεις·

30.  υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το ζήτημα των εξαιρέσεων από κανονιστικές υποχρεώσεις, και καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να επεκτείνει τις εξαιρέσεις για τις ΜΜΕ, σε περίπτωση που οι κανονιστικές διατάξεις τις επιβαρύνουν σε δυσανάλογο βαθμό και δεν υπάρχει βάσιμος λόγος να υπαχθούν αυτές στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας· χαιρετίζει τη βαρύτητα που αποκτά εκ νέου η στιβαρή εφαρμογή του τεστ ΜΜΕ και θεωρεί τη μικροδιάσταση ως αναπόσπαστο μέρος αυτού του τεστ, στο πλαίσιο της οποίου αξιολογούνται συστηματικά όλες οι διαθέσιμες επιλογές· χαιρετίζει εν προκειμένω τη θέση της Επιτροπής να συμπεριληφθούν οι μικρές μονάδες, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται πλήρως στο πεδίο εφαρμογής των νομοσχεδίων μόνον εφόσον πληρούν τους όρους του τεστ ΜΜΕ·

31.  υπενθυμίζει, ωστόσο, στην Επιτροπή ότι η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης δεν θα πρέπει να οδηγεί αυτομάτως σε περισσότερο σύνθετη νομοθεσία κατά την εκπόνηση της οποίας δεν λαμβάνονται υπόψη οι ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την απλοποίηση της νομοθεσίας, όπου αυτό είναι εφικτό, και να συνεχίσει να εκπονεί και να υποβάλει προτάσεις θεωρώντας ότι η προσβασιμότητα και η ευκολία εφαρμογής από τις ΜΜΕ αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές κατά την κατάρτιση της νομοθεσίας, ακόμα και όπου ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις·

32.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλίσει η Επιτροπή την ενιαία εφαρμογή του ενισχυμένου τεστ ΜΜΕ από όλες τις διευθύνσεις της, και καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν παρόμοιες προσεγγίσεις στις εθνικές τους διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

33.  επικροτεί την εξατομικευμένη προσέγγιση έναντι της νομοθεσίας που προτείνει η Επιτροπή· ζητεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο πιθανής μελλοντικής εφαρμογής εξατομικευμένων προσεγγίσεων κατά την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας·

Παρακολούθηση, εκ των υστέρων έλεγχοι και ανατροφοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής

34.  επικροτεί την υιοθέτηση από την Επιτροπή της σύστασης του Κοινοβουλίου για δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν την εφαρμογή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα του κανονιστικού υπερθεματισμού· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι, για να διασφαλισθεί η επιτυχία των υφιστάμενων και των μελλοντικών προγραμμάτων για τη μείωση του φόρτου, είναι αναγκαία η ενεργός συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι αποκλίσεις κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας· προτρέπει τα κράτη μέλη, έως το 2015, να μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο κατά 15%·

35.  εκτιμά ότι οι προτάσεις για δημόσια καταγγελία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που δεν συμμορφώνονται με συνέπεια με την απλοποίηση χαρακτηρίζονται από καλές προθέσεις· θεωρεί, ωστόσο, ότι μια περισσότερο εποικοδομητική συμμετοχή των ενεχόμενων μερών και των θεσμικών οργάνων στην προνομοθετική διαδικασία, καθώς και η τήρηση των γενικών δεσμεύσεων για την απλοποίηση και το θεματολόγιο για έξυπνη νομοθεσία, θα καταστήσει περιττή μια τέτοιου είδους δημοσιότητα· προτείνει, εντούτοις, να κατονομάζονται τα κράτη μέλη που συμβάλλουν περισσότερο στον κανονιστικό υπερθεματισμό των οδηγιών, καθώς και εκείνα που αποτελούν τους μεγαλύτερους παραβάτες με την καθυστερημένη ή ανεπαρκή μεταφορά του δικαίου της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο·

36.  υπενθυμίζει τις παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με την ανάγκη για ευρεία αναθεώρηση της διαδικασίας διαβούλευσης από την Επιτροπή, και προσβλέπει στην υιοθέτηση από την Επιτροπή των σχετικών συστάσεων του Κοινοβουλίου πριν από το τέλος του 2012·

Διασφάλιση της συνέχειας και της επαγρύπνησης

37.  υπογραμμίζει την καθοριστική σημασία των μέτρων αυτών για την οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το ψήφισμά του σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την εφαρμογή ρυθμίσεων που θα απαιτούν πριν από την θέσπιση νέας νομοθεσίας που θα συνεπάγεται κόστος τον καθορισμό αντίστοιχης αντιστάθμισης· υπενθυμίζει, επιπλέον, τη θέση του υπέρ της διεύρυνσης και επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος μείωσης του διοικητικού φόρτου, και καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να εισαγάγει, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της για το 2013, πρόγραμμα που θα αντιμετωπίζει την ανάγκη μείωσης του συνολικού ρυθμιστικού φόρτου·

o
o   o

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
(3) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 15.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0381.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0377.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0259.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου