Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0260(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0207/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0207/2012

Συζήτηση :

PV 12/09/2012 - 13
CRE 12/09/2012 - 13

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0342

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 373kWORD 59k
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Εξαίρεση ορισμένων χωρών από τις εμπορικές προτιμήσεις ***I
P7_TA(2012)0342A7-0207/2012
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0598),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0305/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0207/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τον κατάλογο των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις
P7_TC1-COD(2011)0260

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι διαπραγματεύσεις επί των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (’οι συμφωνίες’) μεταξύ:

   Των κρατών CARIFORUM, αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου ολοκληρώθηκαν στις 16 Δεκεμβρίου 2007
   Της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους Κεντρική Αφρική, αφετέρου, ολοκληρώθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2007 (η Δημοκρατία του Καμερούν)·
   Της Γκάνας, αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, ολοκληρώθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2007·
   Της Ακτής Ελεφαντοστού, αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, ολοκληρώθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 2007
   Των κρατών της ανατολικής και νότιας Αφρικής, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, ολοκληρώθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2007 (Δημοκρατία των Σεϋχελλών και Δημοκρατία της Ζιμπάμπουε), στις 4 Δεκεμβρίου 2007 (Δημοκρατία του Μαυρικίου), στις 11 Δεκεμβρίου 2007 (Ένωση των Κομορών και Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης) και στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 (Δημοκρατία της Ζάμπιας)·
   Των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, ολοκληρώθηκαν στις 23 Νοεμβρίου 2007 (Δημοκρατία της Μποτσουάνας, Βασίλειο του Λεσόθο, Βασίλειο της Σουαζιλάνδης, Δημοκρατία της Μοζαμβίκης) και στις 3 Δεκεμβρίου 2007 (Δημοκρατία της Ναμίμπιας)·
   Των κρατών εταίρων της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου, ολοκληρώθηκαν στις 27 Νοεμβρίου 2007·
   Των κρατών του Ειρηνικού, αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου, ολοκληρώθηκαν στις 23 Νοεμβρίου 2007.

(2)  Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί των συμφωνιών από την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, την Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών, τα Μπαρμπάντος, τη Μπελίζ, τη Δημοκρατία της Μποτσουάνας, τη Δημοκρατία του Μπουρούντι, τη Δημοκρατία του Καμερούν, την Ένωση των Κομορών, τη Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού, την Κοινοπολιτεία της Ντομίνικα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τη Δημοκρατία των νησιών Φίτζι, τη Δημοκρατία της Γκάνας, τη Γρενάδα, τη Συνεργατική Δημοκρατία της Γουιάνας, τη Δημοκρατία της Αϊτής, την Τζαμάικα, τη Δημοκρατία της Κένυας, το Βασίλειο του Λεσόθο, τη Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης, τη Δημοκρατία του Μαυρικίου, τη Δημοκρατία της Μοζαμβίκης, τη Δημοκρατία της Ναμίμπιας, του Ανεξάρτητου Κράτους της Παπουασίας-Νέας Γουϊνέας, της Δημοκρατίας, της Ρουάντας, της Ομοσπονδίας του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, της Αγίας Λουκίας, του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων, τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών, τη Δημοκρατία του Σουρινάμ, το Βασίλειο της Σουαζιλάνδης, την Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας, τη Δημοκρατία Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τη Δημοκρατία της Ουγκάντας, τη Δημοκρατία της Ζάμπιας(2) και τη Δημοκρατία, τη Ζιμπάμπουε επέτρεψε τη συμπερίληψή τους στο παράρτημα I του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1528/2007 της 20ής Δεκεμβρίου 2007 περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών(3),

(3)  Η Δημοκρατία της Μποτσουάνας, η Δημοκρατία του Μπουρούντι, η Δημοκρατία του Καμερούν, η Ένωση των Κομορών, η Δημοκρατία της Ακτής Ελεφαντοστού, η Δημοκρατία των νησιών Φίτζι, η Δημοκρατία της Γκάνας, η Δημοκρατία της Αϊτής, η Δημοκρατία της Κένυας, το Βασίλειο του Λεσόθο, η Δημοκρατία της Μοζαμβίκης, η Δημοκρατία της Ναμίμπιας, η Δημοκρατία της Ρουάντας, το Βασίλειο της Σουαζιλάνδης, η Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας, η Δημοκρατία της Ουγκάντας, η Δημοκρατία της Ζάμπιας και η Δημοκρατία της Ζιμπάμπουε δεν προέβησαν στις αναγκαίες ενέργειες για την επικύρωση των αντίστοιχων συμφωνιών τους,

(4)  Συνεπώς, βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1528/2007, και ιδίως του στοιχείου β), το παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διαγραφούν οι εν λόγω χώρες.

(5)  Για να εξασφαλιστεί ότι οι εταίροι δύνανται ταχέως να επανενταχθούν στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού μόλις θα έχουν προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την επικύρωση των συμφωνιών τους και εν αναμονή της έναρξης ισχύος τους, η εξουσία έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά την επαναφορά των χωρών που αφαιρέθηκαν από το παράρτημα I μέσω του εν λόγω κανονισμού. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβαίνει σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πλήρη ενημέρωση και τεκμηρίωση για τις συνεδριάσεις της με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των εργασιών της για την προετοιμασία και σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να καλεί εμπειρογνώμονες από το Κοινοβούλιο για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτές, [Τροπολογία 1]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 τροποποιείται ως εξής:

1)  Εισάγονται τα ακόλουθα άρθρα:"

Άρθρο 2α

Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 2β για την τροποποίηση του παραρτήματος επανεντάσσοντας τις περιφέρειες ή τα κράτη της ομάδας κρατών ΑΚΕ που είχαν διαγραφεί από το εν λόγω παράρτημα δυνάμει του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../…(4)του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*] και τα οποία έχουν έκτοτε προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την επικύρωση των αντίστοιχων συμφωνιών τους μετά τη διαγραφή τους από το παράρτημα I.

Άρθρο 2β

Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η ανάθεση εξουσίας για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 2α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμούγια περίοδο πέντε ετών από ...(5). Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την ανάθεση εξουσίας το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση εξουσίας θα παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ταυτόσημης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν σε αυτή την παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. [Τροπολογία 2]

3.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 2α είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται σ’ αυτήν. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2α τίθεται σε ισχύ μόνον αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός περιόδου 2 μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, ή αν πριν από την εκπνοή αυτής της περιόδου τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά 2τέσσερις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 3]

* ΕΕ L … της …, σ. .

"

2)  Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 20142016. [Τροπολογία 4]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012.
(2) ΕΕ L 330 της 9.12.2008, σ. 1.
(3) ΕΕ L 348 της 31.12.2007, σ. 1.
(4)+ O αριθμός του παρόντος κανονισμού.
(5)+ Hμερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των περιφερειών ή των κρατών που έχουν ολοκληρώσει διαπραγματεύσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2:

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΜΩΝ

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ

ΜΠΕΛΙΖ

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΕΝΑΔΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΟΥΪΑΝΑΣ

ΤΖΑΜΑΪΚΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΑΣΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΓΟΥΙΝΕΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ

ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΕΫΧΕΛΛΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΡΙΝΑΜ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΡΙΝΙΔΑΔ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ.’

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου