Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0353(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0266/2011

Indgivne tekster :

A7-0266/2011

Forhandlinger :

PV 12/09/2012 - 16
CRE 12/09/2012 - 16

Afstemninger :

PV 13/09/2012 - 11.8
CRE 13/09/2012 - 11.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0344

Vedtagne tekster
PDF 12kWORD 73k
Torsdag den 13. september 2012 - Strasbourg
Kvalitetsordninger for landbrugsprodukter ***I
P7_TA(2012)0344A7-0266/2011
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter (COM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2010)0733),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 43, stk. 2, og artikel 118, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0423/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 5. maj 2011(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 12. maj 2011(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 25. juni 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0266/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Rådets erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 218 af 23.7.2011, s. 114.
(2) EUT C 192 af 1.7.2011, s. 28.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. september 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer
P7_TC1-COD(2010)0353

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1151/2012).


Bilag til den lovgivningsmæssige beslutning

Rådets erklæring

Rådet har noteret sig, at Europa-Parlamentet lægger stor vægt på, at systemet til styring af mængden af BOB- og BGB-oste udvides til andre BOB- og BGB-produkter.

Rådet forpligter sig til at drøfte spørgsmålet om styring af udbuddet af BOB- og BGB-produkter som led i sine forhandlinger med Europa-Parlamentet om Kommissionens forslag om fusionsmarkedsordningen, der indgår i reformen af den fælles landbrugspolitik, og som omfatter bestemmelser om instrumenter til regulering af udbuddet på landbrugsmarkederne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik