Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0353(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0266/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0266/2011

Συζήτηση :

PV 12/09/2012 - 16
CRE 12/09/2012 - 16

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.8
CRE 13/09/2012 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0344

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 345kWORD 76k
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα ***I
P7_TA(2012)0344A7-0266/2011
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0733),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 43 παράγραφος 2 και 118 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0423/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 12ης Μαΐου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 25ης Ιουνίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α7-0266/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη την επισυναπτόμενη στο παρόν ψήφισμα δήλωση του Συμβουλίου·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 218 της 23.7.2011, σ. 114.
(2)2 ΕΕ C 192 της 1.7.2011, σ. 28.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
P7_TC1-COD(2010)0353

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.)


Παράρτημα στο νομοθετικό ψήφισμα

Δήλωση του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο σημείωσε τη σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επέκταση του συστήματος για τη διαχείριση της παραγωγής τυριού ΠΟΠ και ΠΓΕ σε άλλα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Το Συμβούλιο αναλαμβάνει τη δέσμευση να συζητήσει το θέμα της διαχείρισης της προσφοράς προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ κατά τις διαπραγματεύσεις του με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την πρόταση για την ενιαία ΚΟΑ που έχει υποβάλει η Επιτροπή στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και στην οποία προβλέπονται πράξεις για τη ρύθμιση της προσφοράς στις γεωργικές αγορές.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου