Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0353(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0266/2011

Ingediende teksten :

A7-0266/2011

Debatten :

PV 12/09/2012 - 16
CRE 12/09/2012 - 16

Stemmingen :

PV 13/09/2012 - 11.8
CRE 13/09/2012 - 11.8
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0344

Aangenomen teksten
PDF 331kWORD 51k
Donderdag 13 september 2012 - Straatsburg
Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten ***I
P7_TA(2012)0344A7-0266/2011
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 september 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0733),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 43, lid 2, en 118, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0423/2010),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 5 mei 2011(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 12 mei 2011(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 25 juni 2012 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0266/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  neemt kennis van de verklaring van de Raad die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 218 van 23.7.2011, blz. 114.
(2) PB C 192 van 1.7.2011, blz. 28.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 september 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen
P7_TC1-COD(2010)0353

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 1151/2012).


Bijlage bij de wetgevingsresolutie

Verklaring van de Raad

’De Raad neemt er nota van dat het Europees Parlement eraan hecht dat het beheersysteem voor de productie van BOB- en BGA-kaas wordt uitgebreid tot andere BOB- en BGA-producten.

De Raad zegt toe de kwestie van het beheer inzake het aanbod van BOB- en BGA-producten te zullen bespreken in de onderhandelingen met het Europees Parlement over het Commissievoorstel voor de Integrale-GMO-verordening in het kader van de GLB-hervorming, waarin ook instrumenten ter regulering van het aanbod op de landbouwmarkten zijn opgenomen.’

Juridische mededeling - Privacybeleid