Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0353(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0266/2011

Predkladané texty :

A7-0266/2011

Rozpravy :

PV 12/09/2012 - 16
CRE 12/09/2012 - 16

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 11.8
CRE 13/09/2012 - 11.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0344

Prijaté texty
PDF 282kWORD 79k
Štvrtok, 13. septembra 2012 - Štrasburg
Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov ***I
P7_TA(2012)0344A7-0266/2011
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0733),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2 a článok 118 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0423/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 5. mája 2011(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. mája 2011(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 25. júna 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0266/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 114.
(2) Ú. v. EÚ C 192, 1.7.2011, s. 28.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny
P7_TC1-COD(2010)0353

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1151/2012.)


Príloha k legislatívnemu uzneseniu

Vyhlásenie Rady

Rada si všimla, že Európskemu parlamentu záleží na tom, aby sa systém riadenia výroby syra s chráneným označením pôvodu a syra s chráneným zemepisným označením rozšíril na iné výrobky s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením.

Rada sa zaväzuje, že otázku riadenia ponuky výrobkov s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením prediskutuje v rámci svojich rokovaní s Európskym parlamentom o návrhu Komisie o jednotnej SOT v rámci reformy SPP, ktorý obsahuje ustanovenie o nástrojoch na reguláciu ponuky na poľnohospodárskych trhoch.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia