Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0418(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0194/2012

Indgivne tekster :

A7-0194/2012

Forhandlinger :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Afstemninger :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 12/03/2013 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

Vedtagne tekster
PDF 350kWORD 169k
Torsdag den 13. september 2012 - Strasbourg
Europæiske sociale iværksætterfonde ***I
P7_TA(2012)0345A7-0194/2012
Tekst
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets ændringer af 13. september 2012 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD))(1)
PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*(2)
til Kommissionens forslag

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

[Ændring 2]

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0194/2012).
(2)* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med symbolet ▌.


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS
FORORDNING (EU) nr. /2012
om europæiske sociale iværksætterfonde
(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR ‐

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Efterhånden som investorer også forfølger sociale mål og ikke kun søger at opnå økonomisk gevinst, er der i Unionen i stigende omfang begyndt at opstå et marked for sociale investeringer, som til dels består af investeringsfonde rettet mod sociale virksomheder. Sådanne investeringsfonde yder finansiering til sociale virksomheder, som med innovative løsninger på sociale problemer, f.eks. støtte til løsning af de sociale konsekvenser af den finansielle krise, og et værdifuldt bidrag til opfyldelse af målsætningerne i Europa 2020-strategien er drivkraften i den sociale udvikling.

(1a)  Denne forordning er led i det initiativ for socialt iværksætteri, som Kommissionen fremlagde i sin meddelelse af 25. oktober 2011 ved navn ’Initiativ for socialt iværksætteri. At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation’.

(2)  Det er nødvendigt at fastlægge et fælles regelsæt for anvendelse af betegnelsen ’europæisk social iværksætterfond’ (EuSEF), særlig for porteføljesammensætningen i de fonde, som opererer under denne betegnelse, de investeringsmål, der opfylder betingelserne, de investeringsredskaber, de kan anvende, og de kategorier af investorer, som er berettigede til at investere i sådanne fonde i henhold til ensartede bestemmelser i Unionen. I mangel af et sådant fælles regelsæt er der en risiko for, at medlemsstaterne træffer forskellige foranstaltninger på nationalt niveau, som vil have en direkte negativ indvirkning på og skabe forhindringer for det indre marked, eftersom fonde, som ønsker at operere i hele Unionen, vil være underlagt forskellige regler i forskellige medlemsstater. Endvidere kan forskellige kvalitetskrav til porteføljesammensætningen, investeringsmål og berettigede investorer føre til forskellige niveauer af investorbeskyttelse og skabe usikkerhed om det investeringsforslag, der er forbundet med en ’europæisk social iværksætterfond’ (EuSEF). Investorerne bør endvidere kunne sammenligne de forskellige fondes investeringsforslag. Det er nødvendigt at fjerne væsentlige hindringer for EuSEF'ers tilvejebringelse af kapital på tværs af grænser og at undgå konkurrenceforvridninger mellem de pågældende fonde samt at forhindre andre sandsynlige handelshindringer og væsentlige konkurrenceforvridninger i at opstå i fremtiden. Derfor er det relevante retsgrundlag artikel 114 i TEUF som fortolket i overensstemmelse med EU-Domstolens faste praksis.

(3)  Det er nødvendigt at vedtage en forordning, som foreskriver ensartede bestemmelser for EuSEF'er og i alle medlemsstater indfører tilsvarende forpligtelser for fondsforvaltere, som ønsker at tilvejebringe kapital i hele Unionen i egenskab af EuSEF. Disse krav bør skabe tillid blandt investorer, som ønsker at investere i sådanne fonde.

(3a)  Denne forordning finder ikke anvendelse på eksisterende nationale ordninger, der muliggør investering i socialt iværksætteri, og som ikke anvender betegnelsen ’EuSEF’.

(4)  Ved at fastlægge kvalitetskravene for anvendelse af betegnelsen 'EuSEF’ i form af en forordning sikres det, at de pågældende krav finder direkte anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som tilvejebringer kapital under anvendelse af denne betegnelse. Herved skabes der ensartede betingelser for brug af denne betegnelse, fordi det forhindres, at der indføres forskellige nationale krav som følge af gennemførelsen af et direktiv. Denne forordning medfører, at forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som anvender denne betegnelse, skal følge de samme regler i hele Unionen, hvilket øger tilliden blandt investorer, som ønsker at investere i sociale virksomheder. En forordning vil også gøre reglerne mindre komplicerede og reducere forvalternes omkostninger ved at skulle overholde ofte forskellige nationale bestemmelser om sådanne fonde, særligt for de forvaltere, som ønsker at tilvejebringe kapital på tværs af grænser. En forordning bør også bidrage til at fjerne konkurrenceforvridninger.

(4a)  Det bør være muligt for en EuSEF at være enten eksternt eller internt forvaltet. Hvis EuSEF'en forvaltes internt, er EuSEF'en også forvalteren og bør derfor opfylde alle kravene til forvaltere af EuSEF'er i henhold til denne forordning og registreres som sådan. En EuSEF, der forvaltes internt, bør dog ikke have mulighed for at være ekstern forvalter af andre kollektive investeringsvirksomheder eller investeringsinstitutter.

(5)  For at kunne skelne klart mellem denne forordning og andre bestemmelser om kollektive investeringsvirksomheder og deres forvaltere er det nødvendigt at fastlægge, at denne forordning kun bør finde anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som ikke er investeringsinstitutter (UCITS), jf. artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)(4), som er etableret i Unionen og registreret hos en kompetent myndighed i deres hjemland, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde(5), forudsat at disse forvaltere forvalter porteføljer i EuSEF'er. EuSEF-forvaltere, der er registreret under denne forordning, og som er eksterne forvaltere, bør endvidere have mulighed for at forvalte investeringsinstitutter, der er underlagt godkendelsespligt i henhold til direktiv 2009/65/EF.

(5a)  Endvidere finder denne forordning kun ▌anvendelse på forvaltere af de kollektive investeringsvirksomheder, som forvalter porteføljer i EuSEF'er, hvis samlede forvaltede aktiver ikke overstiger den tærskelværdi, som er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/61/EU. Dette betyder, at beregningen af tærskelværdien i denne forordning følger beregningen af tærskelværdien i artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/61/EU. EuSEF-forvaltere, som er registreret under denne forordning, og hvis samlede aktiver vokser og overstiger tærskelværdien, som er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/61/EU, og som derfor underlægges godkendelse fra hjemlandets kompetente myndigheder i henhold til artikel 6 i det pågældende direktiv, kan dog fortsat bruge betegnelsen ’EuSEF’ i forbindelse med markedsføringen af EuSEF'er i Unionen, forudsat at de opfylder kravene i det pågældende direktiv, og at de fortsat til enhver tid er i overensstemmelse med visse krav til brugen af betegnelsen ’EuSEF’ som beskrevet i denne forordning i forhold til EuSEF'en. Dette finder anvendelse på såvel eksisterende EuSEF'er og EuSEF'er, der er etableret, efter de har oversteget tærskelværdien.

(6)  Hvis forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder ikke ønsker at anvende betegnelsen EuSEF, bør denne forordning ikke finde anvendelse. I sådanne tilfælde bør gældende nationale bestemmelser og generelle EU-regler fortsat finde anvendelse.

(7)  Ved denne forordning bør der indføres ensartede regler for EuSEF'er navnlig om de porteføljevirksomheder, som EuSEF'er kan investere i, og de investeringsinstrumenter, som skal anvendes. Det er nødvendigt for at sikre en skarp adskillelse mellem en EuSEF og andre alternative investeringsfonde, som har andre, mindre specialiserede investeringsstrategier, f.eks. buy-outs, som denne forordning ikke har til formål at fremme.

(7a)  I overensstemmelse med målet om præcist at afgrænse de kollektive investeringsvirksomheder, der vil blive omfattet af denne forordning, og for at sikre fokus på at yde kapital til sociale virksomheder bør EuSEF'er anses for at være fonde, der agter at investere mindst 70 procent af deres samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i sådanne virksomheder. EuSEF'en bør have tilladelse til at investere højst 30 procent af dens samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer. Dette betyder, at 30 procent til enhver tid bør være den maksimale grænse for ikke-kvalificerede investeringer, mens de 70 procent bør være forbeholdt kvalificerede investeringer i løbet af EuSEF'ens levetid. Ovennævnte grænser bør beregnes på grundsag af de beløb, der kan investeres efter fradrag af alle relevante omkostninger og beholdninger af kontanter og kontantlignende instrumenter. Denne forordning bør fastsætte de nødvendige detaljer for beregningen af de omhandlede investeringsgrænser.

(7b)  For at sikre den nødvendige klarhed og sikkerhed bør denne forordning også indeholde ensartede kriterier for sociale virksomheder, der kan komme i betragtning som porteføljevirksomheder. En social virksomhed er en operatør i den sociale økonomi, hvis primære målsætning er at opnå sociale resultater frem for at generere overskud til sine ejere eller aktionærer. Den opererer ved at levere varer og tjenester til markedet og anvender hovedsageligt sit overskud til at opnå sociale mål. Den ledes på en gennemsigtig og ansvarlig måde, særlig ved at involvere de arbejdstagere, forbrugere og interessenter, som berøres af dens forretningsaktiviteter.

(7c)  Eftersom sociale virksomheder har som deres primære målsætning at opfylde et positivt socialt formål frem for at tilstræbe profitmaksimering, bør denne forordning kun fremme støtte til kvalificerede porteføljevirksomheder, der tilstræber målbare og positive resultater. Målbare og positive resultater kan omfatte levering af tjenester til immigranter, der ellers er udelukkede, eller reintegration af marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet ved at skaffe beskæftigelse, støtte eller uddannelse. Disse virksomheder anvender deres overskud til at opnå deres primære sociale mål og drives på en ansvarlig og gennemsigtig måde. I de almindeligvis ekstraordinære tilfælde, hvor en kvalificeret porteføljevirksomhed ønsker at udlodde overskud til aktionærerne og ejerne, bør den pågældende porteføljevirksomhed have på forhånd fastlagte procedurer og regler for udlodning af overskud til aktionærer og ejere. Disse regler børe foreskrive, at udlodningen af overskud ikke må gå ud over den primære sociale målsætning.

(8)  Sociale virksomheder omfatter en lang række virksomheder, som antager forskellige retlige former, og som leverer sociale tjenester eller varer til udsatte, marginaliserede, dårligt stillede eller udelukkede personer. Sådanne tjenester omfatter formidling af bolig, sundhedspleje, hjælp til ældre eller handicappede, børnepasning, adgang til beskæftigelse og uddannelse samt plejetjenester. Sociale virksomheder omfatter også virksomheder, som producerer varer eller tjenester, der er i overensstemmelse med deres sociale målsætning, men hvis aktiviteter ikke nødvendigvis består i at levere sociale goder eller tjenester. Disse aktiviteter omfatter social og erhvervsmæssig integration via adgang til beskæftigelse for mennesker, som er dårligt stillet som følge af utilstrækkelige kvalifikationer eller sociale eller erhvervsmæssige problemer, der fører til udelukkelse og marginalisering. Aktiviteterne kan også vedrøre miljøbeskyttelse med en social indvirkning såsom bekæmpelse af forurening, genanvendelse og vedvarende energi.

(8a)  Denne forordning har til formål at støtte sociale virksomheders vækst i Unionen. Investeringer i kvalificerede porteføljevirksomheder, der er etableret i tredjelande, kan tilføre mere kapital til EuSEF'er og derigennem gavne sociale virksomheder i Unionen. Investeringer bør dog under ingen omstændigheder foretages i tredjelandes porteføljevirksomheder med hjemsted i skattely eller usamarbejdsvillige jurisdiktioner.

(8b)  En EuSEF bør ikke etableres i skattely eller usamarbejdsville jurisdiktioner såsom tredjelande, der især er karakteriseret ved ingen eller kun nominelle skatter, mangel på passende samarbejdsordninger mellem de kompetente myndigheder i EuSEF-forvalterens hjemland og tilsynsmyndighederne i det tredjeland, hvor den sociale iværksætterfond er etableret, eller manglende effektiv udveksling af informationer i skattespørgsmål. En EuSEF bør heller ikke investere i jurisdiktioner, der opfylder nogen af ovennævnte kriterier.

(8c)  EuSEF-forvaltere bør have mulighed for at tiltrække yderligere kapitalforpligtelser i løbet af en fonds levetid. Der bør tages hensyn til sådanne yderligere kapitalforpligtelser i EuSEF'ens levetid, når den næste investering i andre aktiver end kvalificerede aktiver påtænkes. Der bør gives mulighed for yderligere kapitalbevillinger i henhold til kriterierne og de vilkår, der er fastsat i EuSEF's regler eller vedtægter.

(9)  Da sociale virksomheder har særlige finansieringsbehov, er det nødvendigt at skabe klarhed om de typer instrumenter, en EuSEF bør anvende til finansieringen. Derfor bør denne forordning indeholde ensartede regler for instrumenter, som er egnede til EuSEF's investeringer; herunder kan nævnes egenkapitalinstrumenter og kvasi-egenkapitalinstrumenter, gældsinstrumenter såsom veksler og indskudsbeviser, investeringer i andre EuSEF'er, lån med eller uden sikkerhed samt tilskud. For at hindre udvanding af investeringerne i kvalificerede porteføljevirksomheder bør EuSEF'er kun have tilladelse til at investere i andre EuSEF'er, hvis disse andre EuSEF'er selv højst har investeret 10 procent af deres samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede i andre EuSEF'er.

(9a)  EuSEF'ers kerneaktiviteter er at yde finansiering til sociale virksomheder gennem primære investeringer. De europæiske sociale iværksætterfonde bør ikke deltage i systemisk vigtige bankaktiviteter uden for deres sædvanlige forsigtige lovgivningsmæssige ramme (den såkaldte ’grå banksektor’). De bør heller ikke følge almindelige strategier for privat egenkapital, såsom gearede buy-outs.

(10)  For at sikre den nødvendige fleksibilitet i investeringsporteføljen kan EuSEF'er ▌investere i andre aktiver end kvalificerede investeringer, såfremt investeringerne ikke overskrider grænsen på 30 procent for ikke-kvalificerede investeringer. Beholdninger af kontanter og kontantlignende instrumenter bør ikke medregnes ved beregningen af denne grænse, efter som kontanter og kontantlignende instrumenter ikke betragtes som investeringer. EuSEF'er bør foretage investeringer i hele deres portefølje, der er i tråd med deres etiske investeringsstrategi, eksempelvis bør de ikke foretage investeringer i f.eks. våbenindustrien eller investeringer, der indebærer risiko for brud på menneskerettighederne, eller som medfører elektronisk dumpning af affald.

(11)  For at sikre, at betegnelsen ’EuSEF’ er troværdig og let genkendelig for investorer i hele Unionen, bør denne forordning foreskrive, at kun EuSEF-forvaltere, som opfylder de ensartede kvalitetskriterier i denne forordning, er berettigede til at anvende denne betegnelse, når de markedsfører EuSEF'er i hele Unionen.

(12)  For at sikre, at EuSEF'er har en særlig, genkendelig profil, som er egnet til formålet, bør der indføres ensartede bestemmelser om porteføljesammensætningen og om de investeringsmetoder, som sådanne fonde kan anvende.

(13)  For at sikre, at EuSEF'er ikke bidrager til at skabe systemiske risici, og ▌at sådanne fonde koncentrerer deres investeringsaktiviteter om støtte til kvalificerede porteføljevirksomheder, bør anvendelsen af låntagning og gearing på fondsniveau ikke være tilladt. EuSEF-forvaltere bør kun have tilladelse til at optage lån, udstede gældsbeviser eller yde garantier på EuSEF'ernes niveau, forudsat at sådanne lån, gældsbeviser eller garantier er dækket af ikke-indkaldte forpligtelser og således ikke øger fondens eksponering ud over niveauet for dens forpligtede kapital. Ved brug af denne fremgangsmåde øger kontante forskud fra investorerne i EuSEF'en, der dækkes fuldt af kapitalforpligtelser fra disse investorer, ikke EuSEF'ens eksponering og bør derfor være tilladt. For at sætte fonden i stand til at dække ekstraordinære likviditetsbehov, som kan opstå mellem indkaldelsen af forpligtet kapital fra investorer og kapitalens faktiske indsættelse på fondens konti, bør kortfristet låntagning endvidere være tilladt, forudsat at den ikke overstiger ikke-indkaldt forpligtet kapital.

(14)  For at sikre, at EuSEF'ere kun markedsføres til investorer, som har den fornødne ▌erfaring, viden og ekspertise til selv at træffe investeringsbeslutninger og give en korrekt vurdering af de risici, der er forbundet med disse fonde, og for at bevare investorernes tillid og tiltro til EuSEF'er, bør der træffes visse beskyttelsesforanstaltninger. Derfor bør EuSEF'er ▌kun markedsføres til investorer, som er professionelle kunder, eller som kan behandles som professionelle kunder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (6). For at have et tilstrækkeligt bredt investorgrundlag for investering i EuSEF'er, er det dog også hensigtsmæssigt, at visse andre investorer har adgang til disse fonde, herunder privatpersoner med stor nettoformue. Men der bør træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger for så vidt angår disse andre investorer for at sikre, at EuSEF'er kun markedsføres til investorer, som har den rette profil til at foretage sådanne investeringer. Disse sikkerhedsforanstaltninger indebærer, at investeringer ikke kan markedsføres gennem periodiske opsparingsordninger. Investeringer foretaget af ledere, direktører eller ansatte, der er involveret i forvaltningen af en EuSEF-forvalter, bør være mulige, når de investerer i den EuSEF, de forvalter, eftersom sådanne personer er tilstrækkeligt kvalificerede til at deltage i sådanne investeringer.

(15)  For at sikre, at betegnelsen 'EuSEF’ kun anvendes af EuSEF-forvaltere, som opfylder ensartede kvalitetskriterier for deres markedsadfærd, bør nærværende forordning omfatte bestemmelser vedrørende forretningsskik og fondsforvalterens forhold til investorerne. Af samme grund bør denne forordning også omfatte ensartede betingelser for sådanne forvalteres håndtering af interessekonflikter. Disse bestemmelser bør også pålægge forvalteren at indføre de organisatoriske og administrative ordninger, der er nødvendige for at sikre korrekt håndtering af interessekonflikter.

(15a)  Hvis en EuSEF-forvalter vil uddelegere funktioner til tredjeparter, bør forvalterens ansvar over for EuSEF'en og dens investorer ikke påvirkes af, at EuSEF-forvalteren har uddelegeret funktioner til en tredjepart. Endvidere bør EuSEF-forvalteren ikke uddelegere funktioner i en sådan grad, at denne i al væsentlighed ikke længere kan anses som EuSEF-forvalter og er blevet et postkasseselskab. EuSEF-forvalteren bør til enhver tid fortsat bære ansvaret for den korrekte gennemførelse af de uddelegerede funktioner i overensstemmelse med denne forordning. Uddelegeringen af funktioner bør ikke underminere effektiviteten af tilsynet med EuSEF-forvalteren og navnlig ikke forhindre EuSEF-forvalteren i at handle eller EuSEF'en i at blive forvaltet i investorernes bedste interesse.

(16)  Opnåelse af positive sociale resultater ud over frembringelse af økonomisk afkast til investorerne er et særkende hos investeringsfonde rettet mod sociale virksomheder, som adskiller dem fra andre former for investeringsfonde. Denne forordning bør indeholde krav om, at EuSEF-forvaltere indfører procedurer til ▌måling af de positive sociale resultater, som skal opnås gennem investeringer i kvalificerede porteføljevirksomheder.

(16a)  Fonde, der er rettet mod sociale resultater eller indvirkninger, vurderer og kollationerer i øjeblikket typisk informationer om, i hvilket omfang sociale virksomheder opnår de resultater, de går efter. Der er et stort udvalg af forskellige slags sociale resultater eller indvirkninger, som en social virksomhed kan sigte mod. Der er derigennem blevet udviklet forskellige måder at identificere de sociale resultater og måle dem på. F.eks. kan en virksomhed, der tilstræber at hjælpe dårligt stillede personer, indberette antallet af sådanne personer, der har fået hjælp, herunder ansatte, der på anden vis ikke ville være blevet ansat. Eller en virksomhed, der søger at forbedre løsladte fangers rehabilitering i samfundet, kan vurdere sine resultater på grundlag af antallet af nye lovovertrædelser. Fondene støtter virksomhederne i at udarbejde og give oplysninger om deres mål og resultater og samle dem til investorerne. Oplysninger om sociale resultater er meget vigtige for investorer, men det er samtidig svært at sammenligne forskellige sociale virksomheder og forskellige fonde, både på grund af forskellen på de sociale resultater, der tilstræbes, og på grund af de mange forskellige fremgangsmåder, der anvendes i øjeblikket. Med henblik på at fremme størst mulig konsekvens og sammenlignelighed på lang sigt for sådanne oplysninger og mest mulig effektivitet i procedurerne for fremskaffelsen af oplysningerne er det ønskeligt, at der udarbejdes delegerede retsakter på dette område. Sådanne delegerede retsakter bør også sikre større klarhed for tilsynsmyndigheder, EuSEF'er og sociale virksomheder.

(17)  For at sikre, at betegnelsen 'EuSEF’ bevarer sin integritet, bør denne forordning også omfatte kvalitetskriterier for en EuSEF-forvalters organisation. Derfor bør denne forordning omfatte ensartede, rimelige krav om til enhver tid at have tilstrækkelige tekniske og menneskelige ressourcer ▌.

(17a)  Med henblik på at sikre en korrekt forvaltning af EuSEF'en, og at forvalteren er i stand til at dække potentielle risici i forbindelse med dens aktiviteter, bør denne forordning fastsætte ensartede, rimelige krav til EuSEF-forvalteren om at bevare tilstrækkelig egenkapital. Denne egenkapitals beløb bør være tilstrækkeligt til at sikre kontinuitet og en korrekt forvaltning af EuSEF'en.

(18)  Af hensyn til beskyttelsen af investorerne er det vigtigt at sikre, at EuSEF-aktiver er vurderet korrekt. Derfor bør EuSEF'ers regler eller vedtægter omfatte bestemmelser om værdiansættelse af aktiver. Det bør sikre værdiansættelsens integritet og gennemsigtighed.

(19)  For at sikre, at EuSEF-forvaltere, som gør brug af betegnelsen ’EuSEF’, redegør tilstrækkeligt for deres aktiviteter, bør der indføres ensartede bestemmelser om årsrapporter.

(20)  For at sikre, at betegnelsen 'EuSEF’ bevarer sin integritet i investorernes øjne, må den kun anvendes af fondsforvaltere, som sørger for fuldstændig gennemsigtighed i investeringspolitik og investeringsmål. Denne forordning bør derfor indeholde ensartede bestemmelser om en EuSEF-forvalters oplysningspligt i forhold til investorerne. Disse krav omfatter elementer, som er specifikke for investeringer i sociale virksomheder, for at sikre bedre overensstemmelse og sammenlignelighed for sådanne oplysninger. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om de kriterier og procedurer, som anvendes for at udvælge bestemte kvalificerede porteføljevirksomheder som investeringsmål. Herunder hører også oplysninger om, hvilke positive sociale resultater der skal opnås via investeringspolitikken, og hvordan dette bør overvåges og vurderes. For at sikre, at investorerne har den nødvendige tillid og tiltro til sådanne investeringer, er der også behov for oplysninger om de af EuSEF's aktiver, som ikke investeres i kvalificerede porteføljevirksomheder, og om, hvordan disse udvælges.

(21)  For at sikre effektiv overvågning af de ensartede krav i denne forordning bør hjemlandets kompetente myndighed føre tilsyn med, om EuSEF-forvalteren opfylder de ensartede krav i denne forordning. Derfor bør EuSEF-forvaltere, som ønsker at markedsføre fonde under betegnelsen 'EuSEF’, underrette den kompetente myndighed i hjemlandet om, hvad de har til hensigt at gøre. Den kompetente myndighed bør registrere fondsforvalteren, hvis alle de nødvendige oplysninger er indgivet, og hvis der er truffet passende foranstaltninger med henblik på at opfylde kravene i denne forordning. Registreringen bør være gyldig i hele Unionen.

(21a)  For at lette en effektiv markedsføring af EuSEF på tværs af grænser, bør registreringen af forvalteren foregå så hurtigt som muligt.

(21b)  Denne forordning indeholder sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at fondene anvendes korrekt, men tilsynsmyndighederne bør være opmærksomme på at sørge for, at disse sikkerhedsforanstaltninger bliver overholdt.

(22)  For at sikre effektivt tilsyn med overholdelsen af de ensartede kriterier i denne forordning, bør forordningen omfatte bestemmelser om, i hvilke tilfælde de oplysninger, der er indgivet til hjemlandets kompetente myndighed, skal opdateres.

(23)  For at sikre effektivt tilsyn med kravene i denne forordning bør den også indeholde bestemmelser om en procedure for grænseoverskridende underretning mellem de kompetente tilsynsmyndigheder, som igangsættes ved registrering af EuSEF-forvalteren i hjemlandet.

(24)  For at sikre at betingelserne for markedsføring af EuSEF'er i hele Unionen til enhver tid er gennemsigtige, bør Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010(7), have beføjelse til at føre en central database med en fortegnelse over alle EuSEF-forvaltere og de EuSEF'er, de forvalter, som er godkendt i overensstemmelse med denne forordning.

(24a)  Hvis en kompetent myndighed i værtslandet har klare og påviselige grunde til at tro, at en EuSEF-forvalter overtræder denne forordning på dets område, bør den omgående informere hjemlandets kompetente myndigheder, der bør træffe passende foranstaltninger.

(24b)  Hvis EuSEF-forvalteren på trods af de foranstaltninger, som den kompetente myndighed i hjemlandet har truffet, eller fordi den kompetente myndighed i hjemlandet ikke handler inden for en rimelig tidsfrist, vedbliver at handle på en måde, der er i klar modstrid med denne forordning, kan den kompetente myndighed i værtslandet efter at have underrettet den kompetente myndighed i hjemlandet træffe alle de nødvendige passende foranstaltninger for at beskytte investorerne, herunder muligheden for at hindre den pågældende forvalter i at foretage yderligere markedsføring af sine EuSEF'er inden for værtsmedlemsstatens område.

(25)  For at sikre effektivt tilsyn med de ensartede kriterier, der indføres ved denne forordning, bør forordningen indeholde en liste over de tilsynsbeføjelser, som kompetente myndigheder råder over.

(26)  For at sikre korrekt håndhævelse bør denne forordning omfatte administrative sanktioner og foranstaltninger for overtrædelse af centrale bestemmelser i forordningen, dvs. reglerne om porteføljesammensætning, om sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til berettigede investorers identitet og om betegnelsen 'EuSEF’, der kun må anvendes af registrerede EuSEF-forvaltere. Det bør fastsættes, at overtrædelse af disse centrale bestemmelser medfører forbud mod brug af betegnelsen og forvalterens sletning af registret.

(27)  Der bør udveksles tilsynsoplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjem- og værtslandene og ESMA.

(28)  Som en forudsætning for et effektivt reguleringsmæssigt samarbejde mellem enheder, som har til opgave at føre tilsyn med, om de ensartede kriterier i denne forordning opfyldes, bør alle relevante nationale myndigheder og ESMA pålægges streng tavshedspligt.

(28a)  EuSEF'ers bidrag til væksten på et europæisk marked for sociale investeringer vil afhænge af fondsforvalteres brug af betegnelsen, investorernes anerkendelse af betegnelsen og udviklingen af et stærkt økosystem for sociale virksomheder i hele Unionen, der hjælper disse virksomheder til at gøre brug af de finansieringsmuligheder, der er til rådighed. Til dette formål bør alle interessenter, herunder markedsoperatører, kompetente myndigheder i medlemsstaterne, Kommissionen og andre relevante enheder i Unionen bestræbe sig på at sikre et højt niveau af kendskab til de muligheder, som denne forordning giver.

(29)  Tekniske standarder for finansielle tjenesteydelser bør sikre konsekvent harmonisering og en høj grad af tilsyn i hele Unionen. Da ESMA sidder inde med højt specialiseret faglig kompetence, vil det være effektivt og hensigtsmæssigt at lade denne myndighed få til opgave at udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ikke indebærer politikbeslutninger, med henblik på forelæggelse for Kommissionen.

(30)  (30) Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 ▌. ESMA bør tillægges beføjelser til at udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet af den underretning, der henvises til i denne forordning.

(31)  For at præcisere kravene i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastlæggelse af de typer varer eller tjenester eller de metoder til produktion af varer eller tjenester, som er i overensstemmelse med den sociale målsætning, og af de tilfælde, hvor overskud kan udloddes til ejere og investorer, præcisering af de typer interessekonflikter, som EuSEF-forvaltere skal undgå, samt af de foranstaltninger, der skal træffes i den forbindelse, en nærmere beskrivelse af procedurerne til måling af de sociale resultater, som de kvalificerede porteføljevirksomheder skal opnå, samt indholdet af og reglerne for oplysningerne til investorer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og tager højde for selvregulerende initiativer og adfærdskodekser. De høringer, som Kommissionen gennemfører under sit forberedende arbejde vedrørende delegerede retsakter om en nærmere beskrivelse af procedurerne til måling af de sociale resultater, som de kvalificerede porteføljevirksomheder skal opnå, bør inddrage relevante interessenter og ESMA. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(33)  Denne forordning bør senest fire år efter, at den er taget i anvendelse, tages op til revision af hensyn til udviklingen på EuSEF-markedet. Revisionen bør indbefatte en generel undersøgelse af, hvordan reglerne i denne forordning fungerer, og de erfaringer, der er gjort med at anvende dem. Kommissionen forelægger på baggrund af revisionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af lovgivningsforslag.

(33a)  Endvidere bør Kommissionen senest den 22. juli 2017 påbegynde en revision af samspillet mellem denne forordning og andre regler om kollektive investeringsvirksomheder og deres forvaltere, særlig reglerne i direktiv 2011/61/EU. Revisionen bør særlig omfatte denne forordnings anvendelsesområde og vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at udvide anvendelsesområdet og således tillade forvaltere af større alternative investeringsfonde at anvende betegnelsen EuSEF. Kommissionen forelægger på baggrund af revisionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af lovgivningsændringer.

(33b)  I forbindelse med denne revision bør Kommissionen evaluere eventuelle barrierer, der måtte have hindret investorerne i at anvende fondene, herunder indvirkningen på institutionelle investorer af anden lovgivning af tilsynsmæssig karakter, som de er underlagt. Herudover bør Kommissionen indsamle data for at kunne vurdere EuSEF'ers bidrag til andre EU-programmer såsom Horisont 2020, der også har til formål at støtte innovation i Unionen.

(33c)  I forbindelse med Kommissionens undersøgelse af skattemæssige hindringer for venturekapitalinvesteringer på tværs af grænser, som omhandles i Kommissionens meddelelse af 7. december 2011 med titlen ’En handlingsplan om bedre adgang til finansiering for SMV'er’, og i forbindelse med revisionen af denne forordning bør Kommissionen overveje at foretage en tilsvarende undersøgelse af mulige skattemæssige hindringer for sociale iværksætterfonde og vurdere mulige skattemæssige incitamenter, der har til formål at tilskynde socialt iværksætteri i Unionen.

(33d)  ESMA bør vurdere de behov for personale og ressourcer, der opstår som følge af overtagelsen af dens beføjelser og opgaver i overensstemmelse med denne forordning, og forelægge Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport.

(34)  Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der navnlig er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig retten til respekt for privatliv og familieliv og friheden til at oprette og drive egen virksomhed.

(35)  Den behandling af personoplysninger, som foretages i medlemsstaterne i medfør af denne forordning og under tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder, særlig de uafhængige offentlige myndigheder, som medlemsstaterne udpeger, er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(8). ESMA's behandling af personoplysninger i medfør af nærværende forordning og under tilsyn af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger(9) i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

(36)  Eftersom målet for denne forordning, som er at udvikle et indre marked for EuSEF'er ved at fastlægge et regelsæt for registrering af EuSEF-forvaltere, der letter markedsføringen af EuSEF'ere i hele Unionen, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, og derfor på grund af omfanget og virkningerne heraf bedre kan ▌gennemføres på EU-plan, kan Unionen træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål -

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Denne forordning indeholder bestemmelser om ensartede krav og vilkår til forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som har til hensigt at anvende betegnelsen ’EuSEF’ i forbindelse med markedsføringen af EuSEF i Unionen og dermed bidrage til at sikre, at det indre marked fungerer korrekt.

Ved denne forordning fastlægges også ensartede regler for EuSEF's markedsføring over for berettigede investorer i hele Unionen, for EuSEF'ers porteføljesammensætning, for de investeringsinstrumenter og -metoder, som kan komme i betragtning, samt regler vedrørende organisation, gennemsigtighed og adfærd for så vidt angår EuSEF-forvaltere, som markedsfører EuSEF'er i hele Unionen.

Artikel 2

1.  Denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, jf. definitionen i artikel 3, stk. 1, hvis samlede forvaltede aktiver ikke overstiger den tærskelværdi, som er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/61/EU, der er etableret i Unionen og underlagt registreringspligt hos de kompetente myndigheder i deres hjemland, jf. artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU, forudsat at de pågældende forvaltere forvalter EuSEF's porteføljer ▌.

1a.  EuSEF-forvaltere, som er registreret under denne forordning i henhold til artikel 14, og hvis samlede aktiver vokser og overstiger den tærskelværdi, som er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/61/EU, og som derfor underlægges godkendelse fra hjemlandets kompetente myndigheder i henhold til artikel 6 i det pågældende direktiv, kan fortsat bruge betegnelsen ’EuSEF’ i forbindelse med markedsføringen af EuSEF'er i Unionen, forudsat at de til enhver tid opfylder kravene i direktiv 2011/61/EU, og at de fortsat er i overensstemmelse med artikel 3, 5, 9, 12, stk. 2, 13, stk. 1, litra c), d) og e), i denne forordning i forhold til EuSEF'erne.

3a.  EuSEF-forvaltere, der er registreret i overensstemmelse med denne forordning, kan endvidere forvalte investeringsinstitutter efter opnåelse af tilladelse i henhold til direktiv 2009/65/EF, forudsat at de er eksterne forvaltere.

Artikel 3

1.  I denne forordning forstås ved:

  a) ’europæisk social iværksætterfond’ (EuSEF): en kollektiv investeringsvirksomhed, som:
     i) agter at investere mindst 70 procent af sin samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i aktiver, som er kvalificerede investeringer, inden for en tidsfrist, der er fastlagt i EuSEF'ens regler eller vedtægter
     ii) aldrig bruger mere end 30 procent af fondens samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital til erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer
    iii) er etableret inden for en medlemsstats område eller i et tredjeland, forudsat at dette tredjeland:
     - ikke har skattemæssige foranstaltninger, der medfører ingen eller kun nominelle skatter, eller hvor der gives fordele selv uden nogen reel økonomisk aktivitet og væsentlig økonomisk tilstedeværelse i det tredjeland, der tilbyder sådanne skattefordele
     - har passende samarbejdsordninger med de kompetente myndigheder i EuSEF-forvalterens hjemland, der indebærer, at der kan sikres en effektiv udveksling af oplysninger i henhold til artikel 21 i denne forordning, hvilket giver de kompetente myndigheder mulighed for at udføre deres opgaver i overensstemmelse med denne forordning
     - ikke er opført som et ikke-samarbejdsvilligt land og territorium af FATF
     - har undertegnet en aftale med EuSEF-forvalterens hjemland og med alle andre medlemsstater, hvor det er hensigten, at andele eller aktier i EuSEF'en skal markedsføres, således at det sikres, at tredjelandet er helt i overensstemmelse med standarderne i artikel 26 i OECD's modelbeskatningsoverenskomst og sikrer effektiv udveksling af oplysninger om skatteforhold, herunder eventuelle multilaterale skatteaftaler.

De grænser, som er omhandlet i nr. i) og ii), bør beregnes på grundsag af de beløb, der kan investeres efter fradrag af alle relevante omkostninger og beholdninger af kontanter eller kontantlignende instrumenter

     aa) ’relevante omkostninger’: alle gebyrer, omkostninger og udgifter, som afholdes direkte eller indirekte af investorer, og som er aftalt mellem forvalteren af og investorerne i EuSEF'erne
   b) ’kollektiv investeringsvirksomhed’: en AIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU
  c) ’kvalificerede investeringer’: herved forstås følgende instrumenter:
    i) et egenkapitalinstrument eller et kvasi-egenkapitalinstrument, som er
     - udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed, og som EuSEF'en har erhvervet direkte fra den kvalificerede porteføljevirksomhed
     - udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed til gengæld for et egenkapitalinstrument udstedt af den kvalificerede porteføljevirksomhed
     - udstedt af en virksomhed, hvor den kvalificerede porteføljevirksomhed er et majoritetsejet datterselskab, og som EuSEF'en har erhvervet til gengæld for et egenkapitalinstrument udstedt af den kvalificerede porteføljevirksomhed
     ii) securitiserede og ikke-securitiserede gældsinstrumenter udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed
     iii) andele i en eller flere andre EuSEF'er, forudsat at disse EuSEF'er selv højst har investeret 10 procent af deres samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede i EuSEF'er
   iv) ▌lån med eller uden sikkerhed ydet af EuSEF'er til en kvalificeret porteføljevirksomhed
     v) enhver anden form for kapitalinteresse i en kvalificeret porteføljevirksomhed
  d) ’kvalificeret porteføljevirksomhed’: en virksomhed, som på det tidspunkt, hvor EuSEF'en foretager en investering, ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet (MHF), jf. definitionen i artikel 4, stk. 1, nr. 14) og 15), i direktiv 2004/39/EF, og som:
    -i) er etableret inden for en medlemsstats område eller i et tredjeland, forudsat at dette tredjeland:
     - ikke har skattemæssige foranstaltninger, der medfører ingen eller kun nominelle skatter, eller hvor der gives fordele selv uden nogen reel økonomisk aktivitet og væsentlig økonomisk tilstedeværelse i det tredjeland, der tilbyder sådanne skattefordele
     - ikke er opført som et ikke-samarbejdsvilligt land og territorium af FATF
     - har undertegnet en aftale med EuSEF-forvalterens hjemland og med alle andre medlemsstater, hvor det er hensigten, at andele eller aktier i EuSEF'en skal markedsføres, således at det sikres, at tredjelandet er helt i overensstemmelse med standarderne i artikel 26 i OECD's modelbeskatningsoverenskomst og sikrer effektiv udveksling af oplysninger om skatteforhold, herunder eventuelle multilaterale skatteaftaler
    i) tilstræber målbare og positive sociale resultater som sin primære målsætning i overensstemmelse med dens vedtægter, statutter eller andre regler eller vedtægter, som kræves til dens oprettelse, hvor virksomheden:
   - ▌leverer tjenester eller varer til udsatte, marginaliserede, dårligt stillede eller udelukkede personer ▌
   - ▌anvender en metode til produktion af varer eller tjenester, som er i overensstemmelse med dens sociale målsætning. eller
     - yder finansiel støtte udelukkende til sociale virksomheder som defineret i de første to led
     ii) anvender overskud til først og fremmest at opfylde sin primære sociale målsætning i overensstemmelse med dens vedtægter, statutter eller andre regler eller vedtægter, som kræves til dens oprettelse. Disse regler eller vedtægter har ▌på forhånd fastlagte procedurer og regler for de tilfælde, hvor overskud udloddes til aktionærer og ejere, hvilket sikrer, at ingen udlodning af overskud underminerer den primære målsætning, og
     iii) ledes på en ansvarlig og gennemsigtig måde, særlig ved at involvere de arbejdstagere, kunder og interessenter, som berøres af dens aktiviteter
   e) ’egenkapital’: ejerskabsinteresse i en virksomhed, dvs. aktier eller andre former for andele i den kvalificerede porteføljevirksomheds kapital, udstedt til dens investorer
     ea) 'kvasi-egenkapital’: alle finansielle instrumenter, som er en kombination af egenkapital og gæld, hvis afkast hænger sammen med den kvalificerede porteføljevirksomheds overskud eller tab, og hvor der ikke er fuld sikkerhed for tilbagebetaling af instrumentet i tilfælde af misligholdelse
   f) ’markedsføring’: en direkte eller indirekte udbydelse eller placering på initiativ af EuSEF-forvalteren eller på vegne af forvalteren af andele eller aktier i en EuSEF, som forvaltes, til eller hos investorer, som er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen
   g) ’forpligtet kapital’: en forpligtelse, hvorefter en investor inden for en tidsfrist, der er fastlagt i EuSEF'ens regler eller vedtægter, er forpligtet til at erhverve en interesse i en EuSEF eller at yde kapitalbidrag til EuSEF'en
   h) ’EuSEF-forvalter’: en juridisk person, hvis normale erhvervsvirksomhed består i at forvalte mindst én EuSEF
   i) ’hjemland’: den medlemsstat, hvor EuSEF-forvalteren er etableret og er underlagt registreringspligt hos de kompetente myndigheder, jf. artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU
   j) ’værtsland’: den medlemsstat, som ikke er hjemlandet, hvor EuSEF-forvalteren markedsfører EuSEF'er i overensstemmelse med denne forordning
   k) den nationale myndighed, som hjemlandet ved lov eller anden forskrift udpeger til at registrere forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, jf. artikel 2, stk. 1 ▌
     ka) 'investeringsinstitut’: et institut for kollektiv investering i værdipapirer, der har erhvervet tilladelse i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2009/65/EF.

For så vidt angår stk. 1, litra h), registreres EuSEF'en selv som forvalter, hvis EuSEF'ens retlige form tillader intern forvaltning, og EuSEF'ens ledelsesorgan vælger ikke at udpege en ekstern forvalter. En EuSEF, der registreres som intern EuSEF-forvalter, kan ikke registreres som ekstern EuSEF-forvalter af andre kollektive investeringsvirksomheder.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 vedrørende de typer tjenester eller varer og de metoder til produktion af tjenester eller varer, som er i overensstemmelse med den sociale målsætning, jf. stk. 1, litra d), nr. i), under hensyntagen til de forskellige former for kvalificerede porteføljevirksomheder og de tilfælde, hvor overskud kan udloddes til ejere og investorer.

KAPITEL II

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF BETEGNELSEN ’EuSEF’

Artikel 4

EuSEF-forvaltere, som opfylder kravene i dette kapitel, er berettigede til at anvende betegnelsen 'EuSEF’ i forbindelse med markedsføring af EuSEF'er i Unionen.

Artikel 5

1.  EuSEF-forvaltere sikrer, at der ved erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer, højst anvendes 30 procent af fondens samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital til erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer; de 30 procent beregnes på grundsag af de beløb, der kan investeres efter fradrag af alle relevante omkostninger; der tages ikke hensyn til ▌beholdninger af kontanter eller kontantlignende instrumenter ved beregning af denne grænseværdi, eftersom kontanter og kontantlignende instrumenter ikke betragtes som investeringer.

2.  EuSEF-forvalterenikke på fondsniveau anvende metoder, som øger fondens eksponering ud over niveauet for dens forpligtede kapital, hvad enten dette sker ved lån af kontante midler eller værdipapirer, indgåelse af derivatpositioner eller på anden måde.

2a.  EuSEF-forvalteren kan kun optage lån, udstede gældsbeviser eller yde garantier på EuSEF'ens niveau, hvis sådanne lån, gældsbeviser eller garantier er dækket af ikke-indkaldte forpligtelser.

Artikel 6

1.  EuSEF-forvaltere markedsfører kun andele og aktier forvaltet i EuSEF'er til investorer, som anses for professionelle kunder, jf. afsnit I i bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller som efter anmodning kan betragtes som professionelle kunder, jf. afsnit II i bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller til andre investorer, hvor:

   a) de pågældende andre investorer forpligter sig til at investere mindst 100.000 EUR, og
   b) de pågældende andre investorer skriftligt i et andet dokument end den kontrakt, der skal indgås om investeringsforpligtelsen, erklærer, at de er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte forpligtelse.
  

1a.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på investeringer foretaget af ledere, direktører eller ansatte, der er involveret i forvaltningen af en EuSEF-forvalter, når de investerer i de EuSEF'er, de forvalter.

Artikel 7

I forhold til den EuSEF, de forvalter, skal EuSEF-forvaltere:

   a) under udøvelsen af deres aktiviteter handle ærligt og redeligt, med passende dygtighed, omhu og hurtighed
   b) anvende passende politikker og procedurer til forebyggelse af uregelmæssigheder, som med rimelighed kan forventes at påvirke investorernes interesser og de kvalificerede porteføljevirksomheder
   c) udøve deres forretningsaktiviteter således, at de på bedste måde fremmer de positive sociale resultater af de kvalificerede porteføljevirksomheder, som de har investeret i, interesserne hos de EuSEF'er, de forvalter, hos investorerne i disse EuSEF'er og markedets integritet
   d) udvise stor omhu ved udvælgelse og løbende overvågning af investeringer i kvalificerede porteføljevirksomheder og af disse virksomheders positive sociale resultater
   e) have tilstrækkelig viden om og forståelse af de kvalificerede porteføljevirksomheder, som de investerer i ▌
   ea) behandle deres investorer ligeværdigt
   eb) sikre, at ingen investorer gives fortrinsbehandling, medmindre en sådan fortrinsbehandling er oplyst i EuSEF'ens regler eller vedtægter.

Artikel 7a

1.  Hvis en EuSEF-forvalter agter at uddelegere funktioner til tredjepart, berøres forvalterens ansvar over for EuSEF'en og dens investorer ikke af det forhold, at forvalteren har uddelegeret funktioner til tredjepart, og forvalteren må ikke uddelegere i en sådan grad, at denne i al væsentlighed ikke længere kan anses som EuSEF-forvalter, eller i en sådan grad, at den bliver et postkasseselskab.

2.  Uddelegeringen må ikke underminere effektiviteten af tilsynet med EuSEF-forvalteren og navnlig ikke forhindre forvalteren i at handle eller fonden i at blive forvaltet i investorernes bedste interesse.

Artikel 8

1.  EuSEF-forvaltere skal påvise og undgå interessekonflikter og, når de ikke kan undgås, styre og overvåge og, jf. stk. 4, omgående oplyse om disse interessekonflikter med henblik på at forhindre, at de får negativ indflydelse på EuSEF'ernes og deres investorers interesser, og for at sikre, at de EuSEF'er, de forvalter, behandles retfærdigt.

2.  EuSEF-forvaltere skal navnlig påvise interessekonflikter, som kan opstå mellem:

   a) EuSEF-forvaltere, de personer, som rent faktisk udøver EuSEF-forvalterens erhvervsaktiviteter, ansatte eller personer, som direkte eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres af EuSEF-forvalteren, og den EuSEF, som forvaltes af EuSEF-forvalteren, eller investorerne i disse EuSEF'er
   b) en EuSEF eller investorerne i den pågældende EuSEF og en anden EuSEF forvaltet af den pågældende EuSEF-forvalter i den anden EuSEF ▌
   ba) EuSEF'en eller investorerne i denne EuSEF og en kollektiv investeringsvirksomhed eller et kollektivt investeringsinstitut, der administreres af den samme EuSEF-forvalter eller investorerne i den pågældende kollektive investeringsvirksomhed eller det pågældende investeringsinstitut.

3.  EuSEF-forvaltere skal til enhver tid opretholde og anvende effektive organisatoriske og administrative ordninger med henblik på at opfylde kravene i stk. 1 og 2.

4.  Hvis de organisatoriske ordninger, som EuSEF-forvalteren har indført for at påvise, forhindre, styre og overvåge interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig pålidelighed at kunne sikre, at risikoen for at skade investorernes interesser vil blive undgået, skal der oplyses om de interessekonflikter, der er omhandlet i stk. 1. EuSEF-forvaltere skal give investorerne klare oplysninger om interessekonflikternes generelle karakter eller kilderne hertil, før de påtager sig opgaver på deres vegne.

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 vedrørende foranstaltninger, der præciserer:

   a) de forskellige typer interessekonflikter, som omhandlet i stk. 2
   b) de foranstaltninger, som EuSEF-forvaltere træffer i form af strukturer og organisatoriske og administrative procedurer for at påvise, forhindre, styre, overvåge og oplyse om interessekonflikter.

Artikel 9

1.  EuSEF-forvaltere skal for hver EuSEF, de forvalter, anvende procedurer til at måle ▌, i hvilket omfang de kvalificerede porteføljevirksomheder, de investerer i, opnår de positive resultater, de har som målsætning. Forvalterne sikrer, at disse procedurer er klare og gennemsigtige og indeholder indikatorer, der, afhængig af den sociale målsætning og arten af den kvalificerede porteføljevirksomhed, indeholder et eller flere af de følgende emner:

     a) beskæftigelse og arbejdsmarkeder
     b) standarder og rettigheder inden for jobkvalitet
     c) social inddragelse og beskyttelse af særlige grupper; lige behandling og lige muligheder, ikke-forskelsbehandling,
     d) folkesundhed og befolkningens sikkerhed,
     e) adgang til og indvirkning på social beskyttelse, sundhedsydelser og uddannelsessystemer.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 vedrørende enkelthederne i de procedurer, som er omhandlet i stk. 1, i forbindelse med de forskellige kvalificerede porteføljevirksomheder.

Artikel 10

Forvaltere af EuSEF'er skal til enhver tid have tilstrækkelig egenkapital og tilstrækkelige og egnede menneskelige og tekniske ressourcer for at sikre korrekt forvaltning af EuSEF'er.

Forvaltere af EuSEF'er har til enhver tid pligt til at sikre, at de er i stand til at berettige tilstrækkeligheden af deres egenkapital for at opretholde den operationelle kontinuitet og fremlægge deres begrundelse for, at disse fonde er tilstrækkelige som angivet i artikel 13.

Artikel 11

1.  Bestemmelserne om værdiansættelse af aktiver skal være fastlagt i EuSEF's regler eller vedtægter og skal sikre en forsvarlig og gennemsigtig værdiansættelsesprocedure.

1a.  De anvendte værdiansættelsesprocedurer sikrer, at aktiverne værdiansættes korrekt, og at aktivværdien beregnes mindst én gang om året.

1b.  For at sikre konsekvens i værdiansættelsen af kvalificerede porteføljevirksomheder udvikler ESMA retningslinjer, der fastsætter fælles principper for behandlingen af investeringer i sådanne virksomheder, under hensyntagen til deres primære målsætning om at opnå målbare og positive sociale resultater og deres anvendelse af overskud til først og fremmest at opnå disse resultater.

Artikel 12

1.  EuSEF-forvaltere udarbejder for hver EuSEF, den forvalter, en årsrapport, som forelægges for hjemlandets kompetente myndighed senest seks måneder efter udgangen af regnskabsåret. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af fondens porteføljesammensætning og af aktiviteterne i det forløbne år. Den skal ligeledes indeholde oplysninger om EuSEF'ens overskud ved slutningen af dens levetid og i givet fald oplysninger om udloddet overskud i løbet af dens levetid. Den skal indeholde det reviderede regnskab for EuSEF'en. Revisionen bekræfter, at pengene og aktiverne opbevares i fondens navn, og at forvalteren af EuSEF'en har oprettet og ført passende regnskaber og kontroller, hvad angår anvendelsen og enhver beføjelse eller kontrol over penge og aktiver i den europæiske sociale iværksætterfond og dens investorer, og foretages mindst én gang om året. Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med de gældende regnskabsstandarder og de betingelser, der er aftalt mellem EuSEF-forvalteren og investorerne. EuSEF-forvalterne fremsender årsrapporten til investorerne efter anmodning. EuSEF-forvaltere og investorer kan selv aftale, at der opgives yderligere oplysninger.

2.  Årsrapporten skal mindst indeholde følgende oplysninger:

   a) i givet fald nærmere oplysninger om de generelle sociale resultater, der er opnået via investeringspolitikken, og om den metode, der anvendes til at måle disse resultater
   b) en redegørelse for frasalg, som måtte have fundet sted i forbindelse med kvalificerede porteføljevirksomheder
   c) en beskrivelse af, om der er sket frasalg af andre aktiver i EuSEF, som ikke er investeret i kvalificerede porteføljevirksomheder på grundlag af kriterierne i artikel 13, stk. 1, litra e)
   d) et sammendrag af de aktiviteter, som EuSEF-forvalteren har indledt i forbindelse med de kvalificerede porteføljevirksomheder som omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra k) ▌
     da) oplysninger om investeringernes art og formål, dog ikke om kvalificerede porteføljeinvesteringer som omhandlet i artikel 4, stk. 1.

3.  Hvis EuSEF-forvalteren i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 m harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked(10) skal offentliggøre en årsrapport om EuSEF'en, kan de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger enten leveres separat eller som en tilføjelse til årsrapporten.

Artikel 13

1.  EuSEF-forvaltere skal i forhold til de EuSEF'er, de forvalter, oplyse investorerne på en klar og forståelig måde om følgende, før de pågældende træffer beslutning om at investere:

   a) identiteten af EuSEF-forvalteren og enhver anden tjenesteleverandør, som EuSEF-forvalteren har indgået aftale med i forbindelse med forvaltningen, og en beskrivelse af deres opgaver
     aa) beløbet af den egenkapital, der er til rådighed for EuSEF-forvalteren, og en detaljeret redegørelse for, hvorfor EuSEF-forvalteren skønner, at denne egenkapital er tilstrækkelig til at opretholde tilstrækkelige menneskelige og tekniske ressourcer til at sikre korrekt forvaltning af dens EuSEF'er.
  b) en beskrivelse af EuSEF'ens investeringsstrategi og -målsætninger, herunder:
     i) den type kvalificerede porteføljevirksomheder, den agter at investere i
     ii) andre EuSEF'er, den agter at investere i
     iii) den type af kvalificerede porteføljevirksomheder, som andre EuSEF'er, som omhandlet i nr. ii), agter at investere i
     iv) de ikke-kvalificerede investeringer, den agter at foretage
     v) de metoder, den agter at anvende, samt
     vi) alle gældende investeringsbegrænsninger
   c) de positive resultater, som er målet for EuSEF'ens investeringspolitik, og eventuelle realistiske fremskrivninger af sådanne resultater og oplysninger om tidligere resultater på dette område
   d) de metoder, der anvendes til måling af sociale resultater
   e) en beskrivelse af andre aktiver end kvalificerede porteføljevirksomheder og den fremgangsmåde og de kriterier, der anvendes til at udvælge disse aktiver, medmindre der er tale om kontanter eller kontantlignende instrumenter
   f) en beskrivelse af EuSEF'ens risikoprofil og af eventuelle risici i forbindelse med de aktiver, som fonden kan investere i, eller de investeringsmetoder, der kan anvendes
   g) en beskrivelse af EuSEF'ens værdiansættelsesprocedure og i givet fald af prissætningsmodeller til værdiansættelse af aktiver, herunder de metoder, der anvendes til at værdiansætte kvalificerede porteføljevirksomheder
   h) en beskrivelse af alle relevante omkostninger med angivelse af de maksimale beløb ▌
   i) en beskrivelse af, hvordan EuSEF-forvalterens vederlag beregnes
   j) EuSEF'ens historiske resultater, hvis disse oplysninger er tilgængelige
   k) den forretningsservice og øvrige hjælpetjenester, som EuSEF-forvalteren selv yder, eller som leveres af tredjeparter for at fremme udviklingen, væksten og i et vist omfang den løbende drift i de porteføljevirksomheder, som fonden investerer i, eller hvis disse tjenester eller aktiviteter ikke leveres eller udøves, en begrundelse herfor
   l) en beskrivelse af de procedurer, hvorefter EuSEF'en kan ændre sin investeringsstrategi eller investeringspolitik eller begge.

2.  Alle de i stk. 1 omhandlede oplysninger skal være reelle, klare og må ikke være vildledende. De skal holdes ajour og om nødvendigt regelmæssigt tages op til revision.

3.  Hvis EuSEF-forvalteren skal offentliggøre et prospekt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel(11) eller i medfør af national ret om EuSEF'en, kan de i stk. 1 omhandlede oplysninger enten leveres separat eller som en del af prospektet.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 vedrørende foranstaltninger, der præciserer:

   a) indholdet af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra b)-e) og k)
   b) hvordan de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra b)-e) og k), kan præsenteres på en ensartet måde for at sikre størst mulig sammenlignelighed.

KAPITEL III

TILSYN OG ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 14

1.  EuSEF-forvaltere, som ønsker at anvende betegnelsen 'EuSEF’, når de markedsfører deres iværksætterfonde, underretter hjemlandets kompetente myndighed herom og indgiver følgende oplysninger:

   a) identiteten af de personer, som rent faktisk forvalter EuSEF'erne
   b) identiteten af de EuSEF'er, hvis andele skal markedsføres, og deres investeringsstrategier
   c) oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i kapital II
   d) en liste over de medlemsstater, hvor EuSEF-forvalteren ønsker at markedsføre de enkelte EuSEF'er ▌
     da) en liste over medlemsstater og tredjelande, hvor EuSEF-forvalteren har etableret eller agter at etablere EuSEF'er.

2.  Hjemlandets kompetente myndighed registrerer kun EuSEF-forvalteren, hvis den finder det godtgjort, at

     -a) de personer, der faktisk forvalter EuSEF'erne, har et tilstrækkeligt godt omdømme og fyldestgørende erfaring også i forbindelse med de investeringsstrategier, som EuSEF-forvalteren anvender
   a) de i stk. 1 krævede oplysninger er indgivet
   b) de foranstaltninger, der er indberettet i overensstemmelse med stk. 1, litra c), kan opfylde kravene i kapitel II ▌
     ba) den liste, der oplyses i henhold til stk. 1, litra da), angiver, at alle EuSEF'er er etableret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra a), nr. iii), i denne forordning.

3.  Registreringen skal være gyldig på hele Unionens område og give EuSEF-forvaltere mulighed for at markedsføre EuSEF'ene under betegnelsen 'EuSEF’ i hele Unionen.

Artikel 15

EuSEF-forvalteren ajourfører de oplysninger, som er indgivet til den kompetente myndighed i det hjemland, hvor EuSEF-forvalteren har til hensigt:

   a) at markedsføre nye EuSEF'er
   b) at markedsføre en eksisterende EuSEF i en medlemsstat, som ikke er nævnt i listen i artikel 14, stk. 1, litra d).

Artikel 16

1.  Hjemlandets kompetente myndighed underretter umiddelbart efter registrering af en EuSEF-forvalter, tilføjelse af en ny EuSEF, tilføjelse af et nyt hjemsted for etableringen af en EuEF eller tiljøjelse af en ny medlemsstat, hvor EuSEF-forvalteren agter at markedsføre EuSEF'er, de i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra d), angivne medlemsstater og ESMA herom.

2.  De i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra d), angivne værtslande pålægger ikke den i overensstemmelse med artikel 14 registrerede EuSEF-forvalter krav eller administrative procedurer i forbindelse med markedsføring af dennes EuSEF'er og kræver ikke forudgående godkendelse af markedsføringen, inden den indledes.

3.  For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som fastsætter underretningens format.

4.  ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ...(12).

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 17

ESMA fører en central database, som er offentligt tilgængelig via internettet, med en fortegnelse over alle EuSEF-forvaltere, der er registeret i Unionen i overensstemmelse med nærværende forordning, og de EuSEF'er, de markedsfører, samt de lande, de markedsføres i.

Artikel 18

1.  Hjemlandets kompetente myndighed fører tilsyn med overholdelsen af kravene i denne forordning.

1a.  Hvis en kompetent myndighed i værtslandet har klare og påviselige grunde til at tro, at EuSEF-forvalteren overtræder denne forordning på dets område, skal den omgående informere hjemlandets kompetente myndigheder, der træffer passende foranstaltninger.

1b.  Hvis EuSEF-forvalteren på trods af de foranstaltninger, som den kompetente myndighed i hjemlandet har truffet, eller fordi den kompetente myndighed i hjemlandet ikke handler inden for en rimelig tidsfrist, vedbliver at handle på en måde, der er i klar modstrid med denne forordning, kan den kompetente myndighed i værtslandet som følge heraf og efter at have underrettet den kompetente myndighed i hjemlandet træffe alle de nødvendige passende foranstaltninger for at beskytte investorerne, herunder muligheden for at hindre den pågældende forvalter i at foretage yderligere markedsføring af sin EuSEF inden for værtsmedlemsstatens område.

Artikel 19

De kompetente myndigheder tillægges i overensstemmelse med national ret alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan udøve deres funktioner. De har særlig beføjelse til at:

   a) anmode om adgang til ethvert dokument i enhver form og modtage eller tage en kopi deraf
   b) kræve, at EuSEF-forvalteren omgående afgiver oplysninger
   c) kræve oplysninger fra enhver person vedrørende de aktiviteter, som udøves af EuSEF-forvalteren eller EuSEF'en
   d) aflægge anmeldte eller uanmeldte kontrolbesøg
   e) træffe passende foranstaltninger til at sikre, at en EuSEF-forvalter fortsat overholder kravene i denne forordning
   f) udstede et påbud for at sikre, at en EuSEF-forvalter opfylder kravene i denne forordning og afholder sig fra at gentage adfærd, som kan indebære en overtrædelse af nærværende forordning.

Artikel 20

1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om administrative sanktioner og foranstaltninger ▌for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. De administrative sanktioner og foranstaltninger skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

2.  Medlemsstaterne giver senest (13) Kommissionen og ESMA meddelelse om reglerne omhandlet i stk. 1. De giver omgående Kommissionen og ESMA meddelelse om eventuelle senere ændringer af disse.

Artikel 21

1.  Hjemlandets kompetente myndighed træffer under overholdelse af proportionalitetsprincippet passende foranstaltninger, jf. stk. 2, hvis en EuSEF-forvalter:

   a) ikke opfylder kravene om porteføljesammensætning i strid med artikel 5
   b) markedsfører en EuSEF's andele og aktier til ikke-berettigede investorer i strid med artikel 6
   c) anvender betegnelsen 'EuSEF’ uden at være registreret hos den kompetente myndighed i hjemlandet i overensstemmelse med artikel 14 ▌
     ca) anvender betegnelsen ’EuSEF’ til markedsføring af fonde, der ikke er etableret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra a), nr. iii), i denne forordning
     cb) har opnået en registrering gennem falske angivelser eller andre uregelmæssige midler i strid med artikel 14
     cc) under udøvelsen af sine aktiviteter ikke handler ærligt og redeligt, med passende dygtighed, omhu og hurtighed i strid med artikel 7, litra a)
     cd) ikke anvender passende politikker og procedurer til forebyggelse af uregelmæssigheder i strid med artikel 7, litra b
     ce) gentagne gange ikke opfylder kravene i artikel 12 vedrørende årsrapporten
     cf) gentagne gange ikke opfylder forpligtelsen til at informere investorer i overensstemmelse med artikel 13.

2.  I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, træffer hjemlandets kompetente myndighed følgende foranstaltninger, hvis det er relevant:

     -a) træffe foranstaltninger for at sikre, at en EuSEF-forvalter overholder artikel 3, stk. 1, litra a), nr. iii), artikel 5, 6, 7, litra a), 7, litra b), 12, 13 og 14 i denne forordning
   a) forbyder anvendelse af betegnelsen 'EuSEF’ og sletter EuSEF-forvalteren af registret.

3.  Hjemlandets kompetente myndighed underretter omgående de kompetente myndigheder i de i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra d), angivne værtslande og ESMA om, at EuSEF-forvalteren er slettet af det register, der er omhandlet i stk. 2, litra a).

4.  Retten til at markedsføre en eller flere EuSEF'er under betegnelsen 'EuSEF’ i Unionen ophører med øjeblikkelig virkning fra datoen for den kompetente myndigheds beslutning, jf. stk. 2, litra a) ▌.

Artikel 22

1.  De kompetente myndigheder og ESMA samarbejder, når det er nødvendigt for at udføre deres opgaver i henhold til nærværende forordning, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2.  De kompetente myndigheder og ESMA udveksler al den information og dokumentation, der er nødvendig for at udføre deres respektive opgaver i henhold til denne forordning, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010, navnlig for at påvise og afhjælpe overtrædelser af nærværende forordning.

Artikel 22a

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem medlemsstaters kompetente myndigheder om en vurdering, handling eller udeladelse fra en kompetent myndigheds side på områder, hvor denne forordning kræver samarbejde eller koordination mellem kompetente myndigheder fra mere end én medlemsstat, kan de kompetente myndigheder forelægge sagen for ESMA, der kan handle i overensstemmelse med de beføjelser, den tillægges i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, for så vidt som uoverensstemmelsen ikke vedrører artikel 3, stk. 1, litra a), nr. iii), eller artikel 3, stk. 1, litra d), nr. -i), i denne forordning.

Artikel 23

1.  Alle personer, der arbejder eller har arbejdet for de kompetente myndigheder eller ESMA, samt revisorer eller eksperter, der handler på de kompetente myndigheders og ESMA's vegne, har tavshedspligt. Ingen af de fortrolige oplysninger, de modtager i forbindelse med deres hverv, må videregives til andre personer eller myndigheder, undtagen i summarisk eller aggregeret form, således at de enkelte EuSEF-forvaltere og EuSEF'er ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen og procedurer i nærværende forordning.

2.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder og ESMA forhindres ikke i at udveksle oplysninger i henhold til nærværende forordning eller anden EU-lovgivning, som finder anvendelse på EuSEF-forvaltere og EuSEF'er.

3.  Hvis kompetente myndigheder og ESMA modtager fortrolige oplysninger i henhold til stk. 1, må de kun anvende dem som led i varetagelsen af deres opgaver og med henblik på administrative og retslige procedurer.

KAPITEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 24

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel anførte betingelser.

2.  De delegerede beføjelser i artikel ▌3, stk. 2, artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fire år fra ...(14). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel ▌3, stk. 2, artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på 3 måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med 3 måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 25

1.  Kommissionen tager denne forordning op til revision senest fire år efter, at forordningen er taget i anvendelse. Revisionen skal indbefatte en generel undersøgelse af, hvordan reglerne i denne forordning fungerer, og de erfaringer der er gjort med at anvende dem, herunder:

   a) det omfang, hvori betegnelsen 'EuSEF’ er blevet anvendt af EuSEF-forvaltere i forskellige medlemsstater inden for landets grænser eller på tværs af grænser
   aa) EuSEF'ers geografiske beliggenhed, og hvorvidt det er nødvendigt med yderligere foranstaltninger for at sikre, at EuSEF'er etableres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra a), nr. iii)
     ab) den geografiske og sektorielle fordeling af investeringer foretaget af EuSEF'er
   b) EuSEF'ers anvendelse af de forskellige kvalificerede investeringer og hvordan dette har haft indflydelse på udviklingen af sociale virksomheder i hele Unionen
     ba) det hensigtsmæssige i at oprette et europæisk mærke for ’sociale virksomheder’
     bb) muligheden for at udvide markedsføringen af EuSEF'er til også at omfatte private investorer
   c) den praktiske anvendelse af kriterierne for afgrænsning af kvalificerede porteføljevirksomheder og virkningerne heraf for udviklingen af sociale virksomheder i hele Unionen og deres positive sociale resultater
     ca) en analyse af de procedurer, som er indført af EuSEF-forvaltere, med henblik på at måle de positive sociale resultater af de kvalificerede porteføljevirksomheder, der er omhandlet i artikel 9, og en vurdering af mulighederne for at indføre harmoniserede standarder for at måle de sociale resultater på EU-plan på en måde, der er i overensstemmelse med EU's socialpolitik
     cb) det hensigtsmæssige i, at forordningen kommer til at omfatte en depositarordning
   cd) det hensigtsmæssige i at medregne EuSEF'er under berettigede aktiver i henhold til direktiv 2009/65/EF
   ce) det hensigtsmæssige i de i artikel 13 anførte krav til information, navnlig hvorvidt de er tilstrækkelige til at gøre det muligt for investorerne at træffe en velfunderet investeringsbeslutning
     cf) en undersøgelse af mulige skattemæssige hindringer for sociale iværksætterfonde og en vurdering af mulige skattemæssige incitamenter, der har til formål at tilskynde socialt iværksætteri i Unionen
     cg) en evaluering af eventuelle barrierer, der måtte have hindret investorerne i at anvende fondene, herunder indvirkningen af anden EU-lovgivning af tilsynsmæssig karakter på institutionelle investorer.
  

2.  Efter den i stk. 1 anførte revision og efter høring af ESMA forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag.

Artikel 25a

1.  Kommissionen påbegynder senest den 22. juli 2017 en revision af samspillet mellem denne forordning og andre regler om kollektive investeringsvirksomheder og deres forvaltere, særlig reglerne i direktiv 2011/61/EU. Denne revision omfatter denne forordnings anvendelsesområde. Den samler oplysninger med henblik på at vurdere, om det er nødvendigt at udvide anvendelsesområdet og således tillade forvaltere, der forvalter EuSEF'er, hvis samlede aktiver overstiger den tærskelværdi, der er anført i artikel 2, stk. 1, at blive EuSEF-forvaltere.

2.  Efter den i stk. 1 anførte revision og efter høring af ESMA forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag.

Artikel 26

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 22. juli 2013 med undtagelse af artikel 2, stk. 3, artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 4, som anvendes fra datoen for forordningens ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

Formand

På Rådets vegne

(1) EUT C 175 af 19.6.2012, s. 11.
(2) EUT C 229 af 31.7.2012, s. 55.
(3) Europa-Parlamentets holdning af ...
(4) EUT L 302 af 17.11 2009, s. 32.
(5) EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1.
(6) EUT L 145 af 30.4 2004, s. 1.
(7) EUT L 331 af 15.12 2010, s. 84.
(8) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(9) EUT L 8 af 12.1 2001, s. 1.
(10) EUT L 390 af 31.12 2004, s. 38.
(11) EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.
(12)* Ni måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
(13)* 24 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
(14)* Denne forordnings ikrafttræden.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik