Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0418(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0194/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0194/2012

Συζήτηση :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/03/2013 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 541kWORD 237k
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I
P7_TA(2012)0345A7-0194/2012
Κείμενο
 Ενοποιημένο κείμενο

Τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))(1)
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
στην πρόταση της Επιτροπής για

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

[Τροπολογία αριθ. 2]

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0194/2012).
(2)* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/2012
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν επίσης κοινωνικούς στόχους και όχι μόνο οικονομικές αποδόσεις σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό, αναδύεται μια αγορά κοινωνικών επενδύσεων στην Ένωση, η οποία αποτελείται εν μέρει από επενδυτικά ταμεία που στοχεύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Τα εν λόγω επενδυτικά ταμεία παρέχουν χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις που ενεργούν ως παράγοντες ώθησης της κοινωνικής αλλαγής, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα, παραδείγματος χάριν βοηθώντας στην αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης και συμβάλλοντας σε πολύτιμο βαθμό στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ’Ευρώπη 2020’.

(1α)  Ο παρών κανονισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που παρουσίασε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της της 25ης Οκτωβρίου 2011 με θέμα ’Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα - Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας’.

(2)  Είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο κανόνων σχετικά με τη χρήση της ονομασίας ’ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας’, (ΕΚΤΕ), και ειδικότερα με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου ταμείων που λειτουργούν υπό την ονομασία αυτή, με τους επιλέξιμους επενδυτικούς τους στόχους, τα επενδυτικά εργαλεία που δύνανται να χρησιμοποιούν και τις κατηγορίες επενδυτών που είναι επιλέξιμοι να επενδύουν στα εν λόγω ταμεία μέσω ενιαίων κανόνων στην Ένωση. Αν δεν διαμορφωθεί αυτό το κοινό πλαίσιο, υπάρχει κίνδυνος τα κράτη μέλη να λάβουν αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο τα οποία θα έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο και θα δημιουργούν εμπόδια στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς τα ταμεία που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρη την Ένωση θα υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες στα διάφορα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι διαφορετικές ποιοτικές απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση χαρτοφυλακίου, τους επενδυτικούς στόχους και τους επιλέξιμους επενδυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας των επενδυτών και να προκαλέσουν σύγχυση ως προς την επενδυτική πρόταση που συνδέεται με το ’ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας’ (ΕΤΚΕ). Επιπροσθέτως, οι επενδυτές πρέπει να μπορούν να συγκρίνουν τις επενδυτικές προτάσεις διαφόρων ΕΤΚΕ. Είναι απαραίτητο να αρθούν σημαντικά εμπόδια για τη διασυνοριακή συγκέντρωση κεφαλαίων από τα ΕΤΚΕ και να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των ταμείων, καθώς και να προλαμβάνονται στο μέλλον οποιαδήποτε περαιτέρω πιθανά εμπόδια για τις συναλλαγές και σημαντικές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια, το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με τη συναφή νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση.

(3)  Είναι απαραίτητο να εκδοθεί κανονισμός για τον καθορισμό ενιαίων κανόνων όσον αφορά τα ΕΤΚΕ, ο οποίος θα επιβάλλει αντίστοιχες υποχρεώσεις στους διαχειριστές τους σε όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συγκεντρώνουν κεφάλαια σε όλη την Ένωση με χρήση της ονομασίας ’ΕΤΚΕ’. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών που επιθυμούν να επενδύσουν στα εν λόγω ταμεία.

(3α)  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε υφιστάμενα εθνικά συστήματα που επιτρέπουν επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις και που δεν χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’.

(4)  Ο καθορισμός των ποιοτικών απαιτήσεων για τη χρήση της ονομασίας ’ΕΤΚΕ’ με τη μορφή κανονισμού διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις αυτές θα ισχύουν άμεσα για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που συγκεντρώνουν κεφάλαια χρησιμοποιώντας αυτή την ονομασία. Έτσι διασφαλίζονται ενιαίοι όροι χρήσης αυτής της ονομασίας, με την πρόληψη τυχόν αποκλινουσών εθνικών απαιτήσεων ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης μιας οδηγίας στο αντίστοιχο εθνικό δίκαιο. Ο παρών κανονισμός συνεπάγεται ότι οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που χρησιμοποιούν αυτή την ονομασία πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σε όλη την Ένωση, γεγονός που ενισχύει επίσης την εμπιστοσύνη των επενδυτών οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε ταμεία που εστιάζουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Με τον κανονισμό αναμένεται επίσης μείωση της κανονιστικής πολυπλοκότητας και του κόστους συμμόρφωσης των διαχειριστών με συχνά αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες που διέπουν τα εν λόγω ταμεία, ιδίως όσον αφορά τους διαχειριστές που επιθυμούν να συγκεντρώνουν κεφάλαια σε διασυνοριακή βάση. Ο κανονισμός θα συμβάλει επίσης στην εξάλειψη στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό.

(4α)  Θα πρέπει ένα ΕΤΚΕ να μπορεί να έχει είτε εξωτερική είτε εσωτερική διαχείριση. Όταν το ΕΤΚΕ έχει εσωτερική διαχείριση, το ΕΤΚΕ είναι επίσης διαχειριστής και θα πρέπει επομένως να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις για διαχειριστές των ΕΤΚΕ δυνάμει του παρόντος κανονισμού και να καταχωρείται ως τέτοιο. Ένα ΕΤΚΕ με εσωτερική διαχείριση δεν θα πρέπει πάντως να μπορεί να είναι ο εξωτερικός διαχειριστής άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή ΟΣΕΚΑ.

(5)  Για να διασαφηνιστεί η σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και άλλων κανόνων για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ότι ο παρών κανονισμός ισχύει μόνο για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πέραν των ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)(4), οι οποίοι έχουν συσταθεί στην Ένωση και είναι καταχωρισμένοι από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων(5), εφόσον οι εν λόγω διαχειριστές διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια των ΕΤΚΕ. Εντούτοις, οι διαχειριστές ΕΤΚΕ οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί βάσει του παρόντος κανονισμού και είναι εξωτερικοί διαχειριστές θα πρέπει να μπορούν επιπλέον να διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ που υπόκεινται σε αδειοδότηση βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(5α)  Επιπλέον, ο παρών κανονισμός ▌ εφαρμόζεται μόνο σε διαχειριστές εκείνων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το όριο που εμφαίνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Τούτο σημαίνει ότι ο υπολογισμός του ορίου αυτού για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ακολουθεί τον υπολογισμό του ορίου άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Ωστόσο, οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που καταχωρίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία στο σύνολο τους αυξάνονται μεταγενεστέρως για να υπερβούν το όριο που εμφαίνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και οι οποίοι υπόκεινται ως εκ τούτου σε αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ σε σχέση με την εμπορική προώθηση των ΕΤΚΕ στην Ένωση, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία και ότι εξακολουθούν να συμμορφώνονται με ορισμένες απαιτήσεις για τη χρήση της ονομασίας ’ΕΤΚΕ’ που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό επί μονίμου βάσεως σε σχέση με το ΕΤΚΕ. Τούτο ισχύει τόσο στα υφιστάμενα ΕΤΚΕ όσο και στα ΕΤΚΕ που ιδρύονται μετά την υπέρβαση του ορίου.

(6)  Στην περίπτωση που οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες και οι γενικοί κανόνες της Ένωσης.

(7)  Ο παρών κανονισμός πρέπει να καθορίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη φύση των ΕΤΚΕ, ιδίως σχετικά με τις εταιρείες χαρτοφυλακίου στις οποίες οι ΕΤΚΕ επιτρέπεται να επενδύουν, καθώς και σχετικά με τα επενδυτικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι απαραίτητο για να είναι δυνατή η χάραξη μιας σαφούς διαχωριστικής γραμμής μεταξύ ενός ΕΤΚΕ και άλλων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που επιδιώκουν άλλες, λιγότερο εξειδικευμένες, επενδυτικές στρατηγικές, όπως, παραδείγματος χάριν, τις εξαγορές, που ο παρών κανονισμός δεν επιδιώκει να προωθήσει.

(7α)  Σύμφωνα με το στόχο της σαφούς οριοθέτησης των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και για να διασφαλιστεί η εστίαση στην παροχή κεφαλαίου σε κοινωνικές επιχειρήσεις, τα ΕΤΚΕ θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι εκείνα τα ταμεία που προτίθενται να επενδύουν ελάχιστο ποσοστό ύψους 70% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου τους και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη τους στους εν λόγω οργανισμούς. Το ΕΤΚΕ δεν θα πρέπει να μπορεί να επενδύει περισσότερο από το 30% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του και του δεσμευμένου κεφαλαίου του που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του σε περιουσιακά στοιχεία εκτός των ειδικών επενδύσεων. Τούτο σημαίνει ότι ενώ το 30% θα πρέπει να είναι το μέγιστο όριο για μη ειδικές επενδύσεις σε μόνιμη βάση, το 70% θα πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για ειδικές επενδύσεις κατά τη διάρκεια ζωής του ΕΤΚΕ. Τα προαναφερθέντα όρια θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το επενδυτέο ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών δαπανών και των συμμετοχών σε διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίσει τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για τον υπολογισμό των αναφερθέντων ορίων επενδύσεων.

(7β)  Για να διασφαλιστεί η απαραίτητη σαφήνεια και βεβαιότητα, ο παρών κανονισμός πρέπει επίσης να προβλέπει ενιαία κριτήρια για την αναγνώριση κοινωνικών επιχειρήσεων ως επιλέξιμων εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Κοινωνική επιχείρηση είναι ένας φορέας στην κοινωνική οικονομία του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου παρά η δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της. Λειτουργεί παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά και χρησιμοποιεί τα κέρδη της πρωτίστως για να επιτύχει κοινωνικούς στόχους. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, επιδιώκοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων, τους πελατών και των ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων στους οποίους επενεργούν οι οικονομικές δραστηριότητές της.

(7γ)  Καθώς βασικός στόχος των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η επίτευξη θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και όχι η μεγιστοποίηση των κερδών τους ▌, ο παρών κανονισμός πρέπει μόνον να προωθεί στήριξη προς επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες εστιάζουν στην επίτευξη μετρήσιμου και θετικού κοινωνικού αντίκτυπου. Ο μετρήσιμος και θετικός αντίκτυπος θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες που διαφορετικά είναι αποκλεισμένοι, ή την επανένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων στην αγορά εργασίας παρέχοντας απασχόληση, στήριξη ή κατάρτιση. Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούν τα κέρδη τους για να επιτύχουν τον πρωταρχικό κοινωνικό στόχο τους, η δε διαχείρισή τους γίνεται με λογοδοσία και διαφάνεια. Γενικά, στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις επιθυμεί να διανείμει κέρδη στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες της, η εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις πρέπει να εφαρμόζει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για τον τρόπο διανομής των κερδών σε μετόχους και ιδιοκτήτες. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να ορίζουν ότι η διανομή κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό κοινωνικό στόχο.

(8)  Οι κοινωνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος επιχειρήσεων υπό διάφορες νομικές μορφές που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ή αγαθά σε ευάλωτα, περιθωριοποιημένα, μειονεκτούντα ή κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα. Στις εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνεται η πρόσβαση σε στέγαση, η περίθαλψη, η υποστήριξη ηλικιωμένων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες, η παιδική μέριμνα, η πρόσβαση σε απασχόληση και σε κατάρτιση, καθώς και η διαχείριση εξαρτήσεων. Επίσης στις κοινωνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μέθοδο παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνει τον κοινωνικό τους στόχο, οι δραστηριότητες των οποίων δύναται ωστόσο να μην περιλαμβάνονται στο πεδίο της παροχής κοινωνικών αγαθών ή υπηρεσιών. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνεται η κοινωνική και η επαγγελματική ένταξη μέσω πρόσβασης σε απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα, ιδίως λόγω ανεπαρκών προσόντων ή κοινωνικών ή επαγγελματικών προβλημάτων που οδηγούν σε αποκλεισμό και περιθωριοποίηση. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν επίσης να αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος με αντίκτυπο στην κοινωνία, όπως καταπολέμηση της ρύπανσης, ανακύκλωση και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

(8α)  Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ένωση. Οι επενδύσεις σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες μπορούν να φέρουν περισσότερα κεφάλαια στα ΕΤΚΕ και με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσουν οφέλη για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ένωση. Εντούτοις, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται επενδύσεις σε επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου τρίτης χώρας που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους ή σε μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας.

(8β)  Ένα ΕΤΚΕ δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε φορολογικούς παραδείσους ή σε μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, όπως τρίτες χώρες που χαρακτηρίζονται από μηδενικούς ή συμβολικούς φόρους, έλλειψη κατάλληλων ρυθμίσεων συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή του ΕΤΚΕ και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένο το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ή έλλειψη αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. Ένα ΕΤΚΕ δεν πρέπει επίσης να επενδύει σε δικαιοδοσίες που παρουσιάζουν ένα από τα ανωτέρω κριτήρια.

(8γ)  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ θα πρέπει να μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια ζωής του ταμείου. Αυτές οι πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις στη διάρκεια ζωής του ταμείου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εξετάζονται οι επόμενες επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από τα ειδικά περιουσιακά στοιχεία. Οι πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις θα πρέπει να επιτρέπονται σύμφωνα με τα κριτήρια και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό του ΕΤΚΕ ή στα καταστατικά έγγραφά του.

(9)  Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χρηματοδοτικών αναγκών των κοινωνικών επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη η επίτευξη σαφήνειας σχετικά με τους τύπους των μέσων που πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε ΕΤΚΕ για την εν λόγω χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός προβλέπει ενιαίους κανόνες για τα επιλέξιμα μέσα που χρησιμοποιούνται από τα ΕΤΚΕ κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων, στα οποία περιλαμβάνονται τίτλοι εταιρικού κεφαλαίου και οιονεί εταιρικού κεφαλαίου, χρεωστικοί τίτλοι, όπως γραμμάτια και βραχυπρόθεσμοι τίτλοι, επενδύσεις σε άλλα ΕΤΚΕ, εξασφαλισμένα και μη δάνεια και επιχορηγήσεις. Ωστόσο για να προληφθεί η διάχυση των επενδύσεων σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα ΕΤΚΕ θα πρέπει να έχουν την άδεια να επενδύουν μόνον σε άλλα ΕΤΚΕ όταν αυτά τα άλλα ΕΤΚΕ δεν έχουν τα ίδια επενδύσει περισσότερο από 10% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου τους και του δεσμευμένου κεφαλαίου τους που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη τους σε άλλα ΕΤΚΕ.

(9α)  Οι βασικές δραστηριότητες των ΕΤΚΕ παρέχουν χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω πρωτογενών επενδύσεων. Τα ΕΤΚΕ δεν πρέπει να συμμετέχουν σε συστημικά σημαντικές τραπεζικές δραστηριότητες εκτός του συνήθους κανονιστικού τους πλαισίου προληπτικής εποπτείας (του ονομαζόμενου ’σκιώδους τραπεζικού συστήματος’). Ούτε εφαρμόζουν τυπικές στρατηγικές ιδιωτικού εταιρικού κεφαλαίου, όπως οι μοχλευμένες εξαγορές.

(10)  Για να διατηρήσουν την απαραίτητη ευελιξία στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο, τα ΕΤΚΕ δύναται να επενδύουν ▌ σε άλλα περιουσιακά στοιχεία πέραν των ειδικών επενδύσεων, στο μέτρο που οι επενδύσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το όριο του 30% για μη ειδικές επενδύσεις. Συμμετοχές σε διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αυτού του ορίου καθώς τα διαθέσιμα ή ισοδύναμα διαθεσίμων δεν πρέπει να θεωρούνται επενδύσεις. Τα ΕΤΚΕ θα πρέπει να επιδιώκουν επενδύσεις σε όλο τους το χαρτοφυλάκιο που είναι συνεπείς προς τη δεοντολογική επενδυτική στρατηγική τους, παραδείγματος χάριν δεν πρέπει να αναλαμβάνουν επενδύσεις στις βιομηχανίες όπλων, που υπάρχει κίνδυνος να παραβιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή να προκαλέσουν ηλεκτρονική ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων.

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ονομασία ’ΕΤΚΕ’ είναι αξιόπιστη και εύκολα αναγνωρίσιμη από επενδυτές σε ολόκληρη την Ένωση, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει ότι μόνο οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που συμμορφώνονται με τα ενιαία ποιοτικά κριτήρια τα οποία προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι επιλέξιμοι να χρησιμοποιούν αυτή την ονομασία κατά την εμπορική προώθηση ΕΤΚΕ σε όλη την Ένωση.

(12)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ΕΤΚΕ έχουν διακριτό και αναγνωρίσιμο προφίλ το οποίο ανταποκρίνεται στο σκοπό τους, πρέπει να προβλέπονται ενιαίοι κανόνες για τη σύνθεση χαρτοφυλακίου και τις επενδυτικές τεχνικές που επιτρέπεται να εφαρμόζουν τα εν λόγω ταμεία.

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ΕΤΚΕ δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη συστημικών κινδύνων και ▌ ότι, κατά τις ασφαλιστικές τους δραστηριότητες, αυτά τα ταμεία επικεντρώνονται στην υποστήριξη επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση μόχλευσης σε επίπεδο ταμείου. Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ θα πρέπει να έχουν την άδεια να δανείζονται, να εκδίδουν χρεωστικά ομόλογα, ή να παρέχουν εγγυήσεις στο επίπεδο του ΕΤΚΕ, υπό τον όρο ότι παρόμοια δάνεια, ομόλογα ή εγγυήσεις καλύπτονται από δεσμευμένο κεφάλαιο που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του ταμείου και, κατά συνέπεια, δεν αυξάνουν την έκθεση του ταμείου πέρα από το δεσμευμένο κεφάλαιό του. Βάσει της προσέγγισης αυτής ταμιακές προκαταβολές από επενδυτές του ΕΤΚΕ που καλύπτονται πλήρως από κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις των εν λόγω επενδυτών δεν αυξάνουν την έκθεση του ΕΤΚΕ και πρέπει επομένως να επιτρέπονται. Επίσης, για να είναι σε θέση το ταμείο να καλύπτει έκτακτες ανάγκες ρευστότητας που μπορεί να ανακύπτουν μεταξύ της κλήσης για καταβολή του δεσμευμένου κεφαλαίου από τους επενδυτές και της πραγματικής λήψης του στους λογαριασμούς του ταμείου, θα πρέπει να επιτρέπεται βραχυπρόθεσμος δανεισμός υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνει το δεσμευμένο κεφάλαιο που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του.

(14)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπορική προώθηση ΕΤΚΕ μόνον σε επενδυτές που διαθέτουν ▌ την πείρα, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σε θέματα επενδύσεων και να αξιολογούν τους κινδύνους που ενέχουν αυτά τα ταμεία, και για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα ΕΤΚΕ, πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες. Ως εκ τούτου, τα ΕΤΚΕ πρέπει ▌ να προωθούνται εμπορικά μόνο σε επενδυτές που είναι επαγγελματίες επενδυτές ή που δύνανται να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων(6). Ωστόσο, για να διασφαλιστεί επαρκώς ευρεία βάση επενδυτών για επενδύσεις σε ΕΤΚΕ, πρέπει και ορισμένοι άλλοι επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ταμεία, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια. Για τους εν λόγω άλλους επενδυτές πρέπει να προβλέπονται ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική προώθηση ΕΤΚΕ μόνο σε επενδυτές που έχουν το απαραίτητο προφίλ για να πραγματοποιούν τέτοιου είδους επενδύσεις. Αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες αποκλείουν την εμπορική προώθηση μέσω της χρήσης προγραμμάτων περιοδικής αποταμίευσης. Επιπλέον, επενδύσεις που πραγματοποιούνται από στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους που συμμετέχουν στη διαχείριση ενός ΕΤΚΕ πρέπει να είναι δυνατές όταν γίνονται στο ΕΤΚΕ που διαχειρίζονται, δεδομένου ότι τα άτομα αυτά είναι επαρκώς ενήμερα σε επενδυτικά θέματα για να συμμετέχουν σε τέτοιες επενδύσεις.

(15)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μόνο διαχειριστές ΕΤΚΕ που εκπληρώνουν ενιαία ποιοτικά κριτήρια σχετικά με τη συμπεριφορά τους στην αγορά χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει κανόνες για την επαγγελματική δεοντολογία και τη σχέση του διαχειριστή ΕΤΚΕ με τους επενδυτές του. Για τον ίδιο λόγο, ο παρών κανονισμός πρέπει επίσης να προβλέπει ενιαίους όρους αντιμετώπισης περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων από τους εν λόγω διαχειριστές. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, ο διαχειριστής πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα απαραίτητα οργανωτικά και διοικητικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει την ορθή αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

(15α)  Όταν ένας διαχειριστής ΕΤΚΕ προτίθεται να μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε τρίτους, η ευθύνη του διαχειριστή απέναντι στο ΕΤΚΕ και τους επενδυτές του δεν πρέπει να επηρεάζεται από τη μεταβίβαση εκ μέρους του διαχειριστή ΕΤΚΕ σε τρίτους. Επιπλέον, ο διαχειριστής ΕΤΚΕ δεν πρέπει να μεταβιβάζει αρμοδιότητες δεδομένου ότι, ουσιαστικά, δεν θα μπορεί πλέον να θεωρείται διαχειριστής του ΕΤΚΕ και θα έχει μετατραπεί σε οντότητα-σφραγίδα. Ο διαχειριστής ΕΤΚΕ πρέπει να παραμένει ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για την ορθή διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που έχουν μεταβιβαστεί και για τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν πρέπει να υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας του διαχειριστή ΕΤΚΕ και, ειδικότερα, δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην άσκηση της δραστηριότητας του διαχειριστή ΕΤΚΕ ή της διαχείρισης του ΕΤΚΕ, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των επενδυτών του ΕΤΚΕ.

(16)  Η δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου επιπροσθέτως της παραγωγής οικονομικών αποδόσεων για τους επενδυτές αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των επενδυτικών ταμείων που στοχεύουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις, το οποίο τους επιτρέπει να διακρίνονται από άλλους τύπους επενδυτικών ταμείων. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει ότι οι διαχειριστές ΕΤΚΕ πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες ▌ μέτρησης του θετικού κοινωνικού αντίκτυπου που θα επιτευχθεί από επενδύσεις σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(16α)  Επί του παρόντος τα ταμεία που επιδιώκουν κοινωνικά αποτελέσματα ή κοινωνικό αντίκτυπο τυπικά αξιολογούν και αντιπαραβάλλουν πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν τα αποτελέσματα που επιδιώκουν. Υπάρχει ευρύ φάσμα διαφόρων ειδών κοινωνικών αποτελεσμάτων ή αντικτύπων που μπορεί να επιδιώκει μια κοινωνική επιχείρηση. Έχουν ήδη αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι προσδιορισμού των κοινωνικών αντικτύπων και μέτρησης αυτών. Παραδείγματος χάριν μια επιχείρηση που επιδιώκει την ενίσχυση μειονεκτούντων ατόμων μπορεί να υποβάλει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των προσώπων που λαμβάνουν βοήθεια, παραδείγματος χάριν που βρήκαν απασχόληση ενώ διαφορετικά δεν θα έβρισκαν απασχόληση. Ή, μια επιχείρηση που επιδιώκει να βελτιώσει την αποκατάσταση στην κοινωνία των κρατουμένων που πρόκειται να ελευθερωθούν, μπορεί να αξιολογεί τις επιδόσεις της σε σχέση με τα ποσοστά υποτροπής. Τα ταμεία βοηθούν τις επιχειρήσεις για την προετοιμασία και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους στόχους και τα επιτεύγματά τους, και τη συλλογή πληροφοριών για τους επενδυτές. Ενώ οι πληροφορίες για τον κοινωνικό αντίκτυπο είναι πολύ σημαντικές για τους επενδυτές, είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών επιχειρήσεων και διαφόρων ταμείων τόσο λόγω των διαφορών στα κοινωνικά αποτελέσματα που επιδιώκονται όσο και λόγω της ποικιλίας των σημερινών προσεγγίσεων. Για να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη δυνατή συνοχή και συγκρισιμότητα σε μακροπρόθεσμη βάση των πληροφοριών αυτών και η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες για τη λήψη των πληροφοριών, είναι σκόπιμο να εκπονούνται κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε αυτόν τον τομέα. Οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτές πράξεις θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη σαφήνεια για τις εποπτικές αρχές, τα ΕΤΚΕ και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

(17)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της ονομασίας ’ΕΤΚΕ’, ο παρών κανονισμός πρέπει να περιέχει επίσης ποιοτικά κριτήρια σχετικά με την οργάνωση κάθε διαχειριστή ΕΤΚΕ. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει ενιαίες, αναλογικές απαιτήσεις για την ανάγκη διατήρησης επαρκών τεχνικών και ανθρώπινων πόρων ▌ .

(17α)  Για να εξασφαλισθεί η σωστή διαχείριση του ΕΤΚΕ και η ικανότητα του διαχειριστή να καλύπτει δυνητικούς κινδύνους από τις δραστηριότητές του, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει ενιαίες, αναλογικές απαιτήσεις για τον διαχειριστή του ΕΤΚΕ με σκοπό τη διατήρηση επαρκών ιδίων κεφαλαίων. Το ύψος αυτών των ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να είναι επαρκές για να εξασφαλίζει τη συνέχεια και τη σωστή διαχείριση του ΕΤΚΕ.

(18)  Για σκοπούς προστασίας των επενδυτών, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία των ΕΤΚΕ αποτιμούνται καταλλήλως. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΤΚΕ πρέπει να περιέχουν κανόνες αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζονται η ακεραιότητα και η διαφάνεια της αποτίμησης.

(19)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ λογοδοτούν επαρκώς για τις δραστηριότητές τους, πρέπει να καθοριστούν ενιαίοι κανόνες για τις ετήσιες εκθέσεις.

(20)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της ονομασίας ’ΕΤΚΕ’ για τους επενδυτές, αυτή η ονομασία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από διαχειριστές ταμείων που χαρακτηρίζονται από απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά την επενδυτική πολιτική τους και τους επενδυτικούς τους στόχους. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει ενιαίους κανόνες για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που επιβάλλονται στους διαχειριστές ΕΤΚΕ σε σχέση με τους επενδυτές τους. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένα επενδύσεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη μεγαλύτερης συνέπειας και συγκρισιμότητας των εν λόγω πληροφοριών. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία για τα κριτήρια και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται κατά την επιλογή συγκεκριμένων εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις ως επενδυτικών στόχων. Περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες για το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που θα επιτευχθεί από την επενδυτική πολιτική και τον τρόπο παρακολούθησης και αξιολόγησής του. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις εν λόγω επενδύσεις, στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΤΚΕ που δεν επενδύονται σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τον τρόπο επιλογής τους.

(21)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία των ενιαίων απαιτήσεων που προβλέπει ο παρών κανονισμός, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής πρέπει να εποπτεύει τη συμμόρφωση του διαχειριστή ΕΤΚΕ με τις ενιαίες απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Για το σκοπό αυτό, ο διαχειριστής ΕΤΚΕ που επιθυμεί να προωθήσει εμπορικά τα ταμεία του υπό την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του σχετικά με την πρόθεσή του. Η αρμόδια αρχή πρέπει να καταχωρίσει το διαχειριστή του ταμείου εάν έχουν παρασχεθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και εάν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η καταχώριση αυτή πρέπει να έχει ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση.

(21α)  Για να διευκολύνεται η διασυνοριακή εμπορική προώθηση του ΕΤΚΕ, η καταχώριση του διαχειριστή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ταχεία.

(21β)  Μολονότι περιλαμβάνονται διασφαλίσεις στον παρόντα κανονισμό για να εξασφαλιστεί ότι γίνεται ορθή χρήση των πόρων, οι εποπτικές αρχές πρέπει να επαγρυπνούν όσον αφορά την τήρηση των εν λόγω διασφαλίσεων.

(22)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία της συμμόρφωσης με τα ενιαία κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο κανονισμός πρέπει να περιέχει κανόνες σχετικά με τις περιστάσεις στις οποίες πρέπει να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος καταγωγής.

(23)  Για την αποτελεσματική εποπτεία των προβλεπόμενων απαιτήσεων, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει επίσης διαδικασία αποστολής διασυνοριακών ειδοποιήσεων μεταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών, η οποία θα ενεργοποιείται με την καταχώριση του διαχειριστή ΕΤΚΕ στο κράτος μέλος καταγωγής του.

(24)  Για να διατηρηθούν συνθήκες διαφάνειας για την εμπορική προώθηση διαχειριστών ΕΤΚΕ σε όλη την Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ) που έχει συγκροτηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) πρέπει να αναλάβει το καθήκον διατήρησης κεντρικής βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλους τους διαχειριστές ΕΤΚΕ και τα ΕΤΚΕ που διαχειρίζονται τα οποία έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(24α)  Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής έχει σαφείς και αποδείξιμους λόγους που την οδηγούν να πιστεύει ότι ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό εντός της επικράτειάς της, πρέπει να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η οποία θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

(24β)  Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή επειδή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δεν προβαίνει σε ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ή ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ εμμένει σε ενέργειες που έρχονται σαφώς σε σύγκρουση με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα που χρειάζονται για την προστασία των επενδυτών, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να απαγορεύεται στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή να προωθεί περαιτέρω στην αγορά το ΕΤΚΕ του εντός του κράτους μέλους υποδοχής.

(25)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία των ενιαίων κριτηρίων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο των εποπτικών εξουσιών που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές.

(26)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη επιβολή του, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει διοικητικές κυρώσεις και μέτρα στην περίπτωση παράβασης των βασικών διατάξεών του, ήτοι των κανόνων για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, για τις ασφαλιστικές δικλείδες σχετικά με την ταυτότητα των επιλέξιμων επενδυτών και για τη χρήση της ονομασίας ’ΕΤΚΕ’ μόνο από καταχωρισμένους διαχειριστές ΕΤΚΕ. Πρέπει να οριστεί ότι η παράβαση αυτών των βασικών διατάξεων συνεπάγεται απαγόρευση χρήσης της ονομασίας και διαγραφή του διαχειριστή οργανισμών από το μητρώο.

(27)  Πληροφορίες εποπτείας πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής και της ΕΑΚΑΑ.

(28)  Η αποτελεσματική κανονιστική συνεργασία μεταξύ των οντοτήτων που έχουν επιφορτιστεί με την εποπτεία της συμμόρφωσης με τα ενιαία κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό απαιτεί την τήρηση υψηλού επιπέδου επαγγελματικού απορρήτου από όλες τις συναφείς εθνικές αρχές και την ΕΑΚΑΑ.

(28α)  Η συμβολή του ΕΤΚΕ στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αγοράς για κοινωνικές επενδύσεις θα εξαρτηθεί από την υιοθέτηση της ονομασίας από τους διαχειριστές ταμείων, την αναγνώριση της ονομασίας από τους επενδυτές και την ανάπτυξη ενός ισχυρού οικο-συστήματος για κοινωνικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση, που βοηθάει τις εν λόγω επιχειρήσεις να κάνουν χρήση των επιλογών χρηματοδότησης που προβλέπονται. Προς τούτο, όλοι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων, μεταξύ άλλων, οι παράγοντες της αγοράς, οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη, η Επιτροπή και άλλες σχετικές οντότητες εντός της Ένωσης, πρέπει να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(29)  Τα τεχνικά πρότυπα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να διασφαλίζουν συνεκτική εναρμόνιση και υψηλό επίπεδο εποπτείας σε όλη την Ένωση. Δεδομένου ότι πρόκειται για φορέα με ιδιαιτέρως εξειδικευμένη τεχνογνωσία, θα ήταν αποδοτικό και ενδεδειγμένο να ανατεθούν στην ΕΑΚΑΑ η κατάρτιση σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, εφόσον αυτά δεν περιλαμβάνουν επιλογές πολιτικής, και η υποβολή τους στην Επιτροπή.

(30)  Στην Επιτροπή πρέπει να δοθεί η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναλάβει το καθήκον της κατάρτισης εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τη μορφή της ▌ αποστολής ειδοποιήσεων που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.

(31)  Προκειμένου να προσδιορισθούν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον προσδιορισμό των τύπων αγαθών και υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που ενσωματώνουν κοινωνικό στόχο και τις περιστάσεις υπό τις οποίες δύνανται να διανεμηθούν κέρδη σε ιδιοκτήτες και επενδυτές, τους τύπους σύγκρουσης συμφερόντων τις οποίες πρέπει να αποφεύγουν οι διαχειριστές ΕΤΚΕ και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με αυτές, τα στοιχεία των διαδικασιών μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου που επιτυγχάνεται από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και το περιεχόμενο και τη διαδικασία για την παροχή πληροφοριών στους επενδυτές. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, λαμβάνοντας υπόψη πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης και κώδικες δεοντολογίας. Στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιεί η Επιτροπή κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες όσον αφορά κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τα στοιχεία των διαδικασιών μέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου που επιτυγχάνεται από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων και η ΕΑΚΑΑ. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίσει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(33)  Εντός τεσσάρων ετών το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός πρέπει να επανεξεταστεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς των ΕΤΚΕ. Η επανεξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει γενική έρευνα σχετικά με τη λειτουργία των κανόνων του παρόντος κανονισμού και με την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους. Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις.

(33α)  Πέραν αυτών, έως τις 22 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει να επανεξετάζει τη σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των άλλων κανόνων για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, ειδικά εκείνους που προβλέπονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ. Ειδικότερα, αυτή η επανεξέταση θα πρέπει να αφορά το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να αξιολογεί κατά πόσο είναι απαραίτητο να επεκταθεί το πεδίο για να επιτρέπει στους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων να χρησιμοποιούν την ονομασία ΕΤΚΕ. Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις.

(33β)  Στο πλαίσιο της επανεξέτασης αυτής, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα εμπόδια που μπορεί να έχουν εμποδίσει την απορρόφηση των κονδυλίων από τους επενδυτές, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων σε θεσμικούς επενδυτές άλλου κανονισμού που μπορεί να ισχύει για αυτούς προληπτικής φύσεως. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία για την αξιολόγηση της συμβολής των ΕΤΚΕ σε άλλα προγράμματα της Ένωσης, όπως το πρόγραμμα ’Ορίζοντας 2020’ που επιδιώκουν επίσης την υποστήριξη της καινοτομίας στην Ένωση.

(33γ)  Σε σχέση με την εξέταση από την Επιτροπή των εμποδίων φορολογίας στις διασυνοριακές επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο ’Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση’ και στο πλαίσιο της επανεξέτασης του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την ανάληψη ισοδύναμης εξέτασης των πιθανών φορολογικών εμποδίων για τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να αξιολογήσει πιθανά φορολογικά κίνητρα που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ένωση.

(33δ)  Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να προβαίνει σε αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό και πόρους τις οποίες συνεπάγεται η ανάληψη των εξουσιών και καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(34)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που έχουν αναγνωριστεί μεταξύ άλλων στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και της επιχειρηματικής ελευθερίας.

(35)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(8), διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που διορίζουν τα κράτη μέλη. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα(9) από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται από την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(36)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς για τα ΕΤΚΕ με καθορισμό πλαισίου καταχώρισης των διαχειριστών ΕΤΚΕ που διευκολύνει την εμπορική προώθηση των ΕΤΚΕ σε όλη την Ένωση, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση δύναται να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός προβλέπει ενιαίες απαιτήσεις και όρους για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που επιθυμούν να χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ σε σχέση με την εμπορική προώθηση ΕΤΚΕ στην Ένωση, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ο παρών κανονισμός προβλέπει επίσης ενιαίους κανόνες για την εμπορική προώθηση ▌ ΕΤΚΕ σε επιλέξιμους επενδυτές σε ολόκληρη την Ένωση, για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των ΕΤΚΕ, για τα επιλέξιμα επενδυτικά μέσα και τεχνικές, καθώς και για την οργάνωση, τη διαφάνεια και τη δεοντολογία διαχειριστών ΕΤΚΕ που προωθούν εμπορικά ΕΤΚΕ σε ολόκληρη την Ένωση.

Άρθρο 2

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως ορίζονται στο στοιχείο β) του άρθρου 3 παράγραφος 1, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το όριο που εμφαίνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι οποίοι έχουν συσταθεί στην Ένωση και οι οποίοι υπόκεινται σε καταχώριση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕE, εφόσον οι εν λόγω διαχειριστές διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΕΤΚΕ ▌ .

1α.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που έχουν καταχωριστεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 14, και των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία στο σύνολο τους αυξάνονται μεταγενεστέρως για να υπερβούν το όριο που εμφαίνεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και οι οποίοι υπόκεινται ως εκ τούτου σε αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ σε σχέση με την εμπορική προώθηση των ΕΤΚΕ στην Ένωση, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ και ότι εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τα άρθρα 3, 5, 9, 12 παράγραφος 2, 13 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε) του παρόντος κανονισμού επί μονίμου βάσεως σε σχέση με τα ΕΤΚΕ.

3α.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δύνανται επιπροσθέτως να διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ με την επιφύλαξη της αδειοδότησης βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ υπό τον όρο ότι είναι εξωτερικοί διαχειριστές.

Άρθρο 3

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

  α) ’ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας’ (ΕΤΚΕ): οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που:
     i) προτίθεται να επενδύει ελάχιστο ποσοστό 70% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του σε περιουσιακά στοιχεία που συνιστούν ειδικές επενδύσεις εντός χρονικού πλαισίου που ορίζεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΤΚΕ·
     ii) δεν χρησιμοποιεί ποτέ πάνω από 30% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του ταμείου και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων πέραν των ειδικών επενδύσεων·
    iii) είναι εγκατεστημένος εντός της επικράτειας κράτους μέλους ή σε τρίτη χώρα υπό τον όρο ότι η τρίτη χώρα:
     - δεν προβλέπει φορολογικά μέτρα που συνεπάγονται μηδενικούς ή συμβολικούς φόρους ή όπου παρέχονται πλεονεκτήματα ακόμη και χωρίς κάποια πραγματική οικονομική δραστηριότητα και ουσιαστική οικονομική παρουσία στην τρίτη χώρα που παρέχει τέτοια φορολογικά πλεονεκτήματα·
     - διαθέτει κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή του ΕΤΚΕ που συνεπάγονται ότι μπορεί να εξασφαλισθεί επαρκής ανταλλαγή πληροφοριών κατά την έννοια του άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
     - δεν συμπεριλαμβάνεται στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF)·
     - έχει υπογράψει συμφωνία με το κράτος μέλος καταγωγής του διαχειριστή ΕΤΚΕ και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν εμπορικά τα μερίδια ή οι μετοχές του ΕΤΚΕ, οπότε είναι εξασφαλισμένο ότι η τρίτη χώρα συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, περιλαμβανομένων οιωνδήποτε πολυμερών φορολογικών συμφωνιών.

Τα όρια που εμφαίνονται στα σημεία i) και ii) υπολογίζονται με βάση το επενδυτέο ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών δαπανών και των συμμετοχών σε διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων·

   αα) ’σχετικές δαπάνες’: τέλη, επιβαρύνσεις και έξοδα που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους επενδυτές και για τα οποία υπάρχει συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή και των επενδυτών του ΕΤΚΕ·
   β) ’οργανισμός συλλογικών επενδύσεων’: ΟΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
  γ) ’ειδικές επενδύσεις’: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:
    i) τίτλος εταιρικού κεφαλαίου ή οιονεί εταιρικού κεφαλαίου που:
     - εκδίδεται από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και τον αποκτά απευθείας το ΕΤΚΕ από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     - εκδίδεται από εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ως αντάλλαγμα χρεογράφου εταιρικού κεφαλαίου το οποίο έχει εκδοθεί από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις· ή
     - εκδίδεται από οργανισμό ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία είναι θυγατρική του, και αποκτάται από το ΕΤΚΕ ως αντάλλαγμα για τίτλο εταιρικού κεφαλαίου που εκδίδεται από την εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     ii) εξασφαλισμένοι ή μη εξασφαλισμένοι χρεωστικοί τίτλοι εκδιδόμενοι από εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
     iii) μερίδια ή μετοχές ενός ή περισσότερων άλλων ΕΤΚΕ, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω ΕΤΚΕ δεν έχουν τα ίδια επενδύσει περισσότερο από 10% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου τους και του δεσμευμένου κεφαλαίου τους που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη τους σε ΕΤΚΕ·
     iv) εξασφαλισμένα και μη δάνεια που χορηγούνται από το ΕΤΚΕ σε εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     v) οποιουδήποτε άλλου είδους συμμετοχή σε εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις.
  δ) ’εταιρεία χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις’: οργανισμός που, όταν πραγματοποιείται επένδυση από το ΕΤΚΕ, δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημεία 14 και 15 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, και ο οποίος:
    -i) είναι εγκατεστημένος εντός της επικράτειας κράτους μέλους ή σε τρίτη χώρα υπό τον όρο ότι η τρίτη χώρα:
     - δεν προβλέπει φορολογικά μέτρα που συνεπάγονται μηδενικούς ή συμβολικούς φόρους ή όπου παρέχονται πλεονεκτήματα ακόμη και χωρίς κάποια πραγματική οικονομική δραστηριότητα και ουσιαστική οικονομική παρουσία στην τρίτη χώρα που παρέχει τέτοια φορολογικά πλεονεκτήματα·
     - δεν συμπεριλαμβάνεται στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF)·
     - έχει υπογράψει συμφωνία με το κράτος μέλος καταγωγής του διαχειριστή ΕΤΚΕ και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν εμπορικά τα μερίδια ή οι μετοχές του ΕΤΚΕ, οπότε είναι εξασφαλισμένο ότι η τρίτη χώρα συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, περιλαμβανομένων οιωνδήποτε πολυμερών φορολογικών συμφωνιών·
    i) έχει πρωταρχικό στόχο του την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντίκτυπου σύμφωνα με το καταστατικό του, τον κανονισμό του ή οποιοδήποτε άλλο καταστατικό έγγραφο για τη σύσταση της επιχείρησης, στην περίπτωση που η επιχείρηση:
   - ▌ παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά σε ευάλωτα ή περιθωριοποιημένα, μειονεκτούντα ή κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα· ▌
   - ▌ χρησιμοποιεί μέθοδο παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνει τον κοινωνικό της στόχο· ή
     - παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη αποκλειστικά σε κοινωνικές επιχειρήσεις όπως ορίζονται στις δύο πρώτες περιπτώσεις·
     ii) χρησιμοποιεί τα κέρδη του κατά πρώτο και κύριο λόγο για να επιτύχει τον πρωταρχικό στόχο του σύμφωνα με το καταστατικό του, τον κανονισμό του ή οποιοδήποτε άλλο καταστατικό έγγραφο για τη σύσταση της επιχείρησης. Αυτός ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα εφαρμόζουν προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για οποιοδήποτε εξαιρετική περίπτωση διανομής κερδών σε μετόχους και ιδιοκτήτες, εξασφαλίζοντας ότι η ενδεχόμενη διανομή κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό στόχο του· και
     iii) η διαχείρισή του πραγματοποιείται κατά τρόπο υπεύθυνο και διαφανή, ιδίως μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων, των πελατών και των συμφεροντούχων που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες·
   ε) ’εταιρικό κεφάλαιο’: δικαίωμα ιδιοκτησίας σε επιχείρηση, το οποίο αντιπροσωπεύουν οι μετοχές ή άλλων μορφών συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, τα οποία εκδίδονται στους επενδυτές του·
     εα) ’οιονεί εταιρικό κεφάλαιο’ τύπος χρηματοδοτικού μέσου που αποτελεί συνδυασμό εταιρικού κεφαλαίου και χρεωστικών τίτλων, όπου η απόδοση του μέσου συνδέεται με το κέρδος ή τη ζημία της επιχείρησης χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και όπου η αποπληρωμή του μέσου σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη·
   στ) ’εμπορία’ ή ’εμπορική προώθηση’: άμεση ή έμμεση προσφορά ή τοποθέτηση, με πρωτοβουλία του διαχειριστή ΕΤΚΕ ή εξ ονόματος του διαχειριστή αυτού, μεριδίων ή μετοχών ενός ΕΤΚΕ το οποίο διαχειρίζεται, σε επενδυτές εγκατεστημένους ή με εγκατεστημένο γραφείο στην Ένωση·
   ζ) ’δεσμευμένο κεφάλαιο’: οποιαδήποτε δέσμευση σύμφωνα με την οποία ένας επενδυτής υποχρεούται, εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΕΤΚΕ, να αποκτήσει δικαίωμα στο ΕΤΚΕ ή να πραγματοποιήσει εισφορά κεφαλαίου στο ΕΤΚΕ·
   η) ’διαχειριστής ΕΤΚΕ’: νομικό πρόσωπο με κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα τη διαχείριση τουλάχιστον ενός ΕΤΚΕ·
   θ) ’κράτος μέλος καταγωγής’: το κράτος μέλος στο οποίο έχει συσταθεί ο διαχειριστής ΕΤΚΕ και υπόκειται σε καταχώριση από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
   ι) ’κράτος μέλος υποδοχής’: το κράτος μέλος, εκτός από το κράτος μέλους καταγωγής, στο οποίο ο διαχειριστής ΕΤΚΕ προωθεί εμπορικά ΕΤΚΕ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
   ια) ’αρμόδια αρχή’: η εθνική αρχή την οποία ορίζει το κράτος μέλος καταγωγής, βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, για την ανάληψη του καθήκοντος καταχώρισης των διαχειριστών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2·
   ιαα ) ’ΟΣΕΚΑ’: οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες οι οποίοι έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Σε σχέση με το στοιχείο η) του πρώτου εδαφίου εφόσον η νομική μορφή του ΕΤΚΕ επιτρέπει εσωτερική διαχείριση και το διευθυντικό όργανο του ταμείου επιλέγει να μη διορίσει εξωτερικό διαχειριστή, το ίδιο το ΕΤΚΕ καταχωρίζεται ως διαχειριστής. Ένα ΕΤΚΕ που καταχωρίζεται ως εσωτερικός διαχειριστής ΕΤΚΕ δεν μπορεί να καταχωρίζεται ως εξωτερικός διαχειριστής ΕΤΚΕ άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

2.  Στην Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 24, που προσδιορίζουν τους τύπους υπηρεσιών ή αγαθών και τις μεθόδους παραγωγής υπηρεσιών ή αγαθών που ενσωματώνουν κοινωνικό στόχο αναφερόμενο στην περίπτωση i) της παραγράφου 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα είδη εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις περιστάσεις υπό τις οποίες δύναται να διανεμηθούν κέρδη σε ιδιοκτήτες και επενδυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ’ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’

Άρθρο 4

Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο δικαιούνται να χρησιμοποιούν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ για την εμπορική προώθηση ΕΤΚΕ σε ολόκληρη την Ένωση.

Άρθρο 5

1.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ διασφαλίζουν ότι, κατά την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων εκτός των ειδικών επενδύσεων, ποσοστό έως το 30% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του ΕΤΚΕ και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του χρησιμοποιείται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων εκτός των ειδικών επενδύσεων· το 30% υπολογίζεται με βάση το επενδυτέο ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών δαπανών· Για τον υπολογισμό αυτού του ορίου δεν λαμβάνονται υπόψη συμμετοχές σε διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων καθώς τα διαθέσιμα ή ισοδύναμα διαθεσίμων δεν πρέπει να θεωρούνται επενδύσεις.

2.  Ο διαχειριστής ΕΤΚΕ δεν δύναται να χρησιμοποιεί στο επίπεδο του ΕΤΚΕ, ▌ οποιαδήποτε μέθοδο βάσει της οποίας θα αυξηθεί η έκθεση του ταμείου πέρα από το επίπεδο του δεσμευμένου κεφαλαίου του, είτε μέσω δανεισμού διαθεσίμων ή χρεογράφων είτε μέσω της συμμετοχής σε παράγωγες θέσεις ή με άλλα μέσα.

2α.  Ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ δύναται μόνον να δανείζεται, να εκδίδει χρεωστικά ομόλογα, ή να παρέχει εγγυήσεις στο επίπεδο του ΕΤΚΕ, εφόσον τέτοια δάνεια, ομόλογα ή εγγυήσεις καλύπτονται από δεσμευμένο κεφάλαιο που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του ταμείου.

Άρθρο 6

1.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ προωθούν εμπορικώς μερίδια και μετοχές των ΕΤΚΕ που διαχειρίζονται, αποκλειστικά σε επενδυτές που θεωρούνται επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή που δύνανται, εάν ζητηθεί, να αντιμετωπιστούν ως επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ή σε άλλους επενδυτές, στην περίπτωση που:

   α) οι εν λόγω άλλοι επενδυτές δεσμεύονται να επενδύσουν ελάχιστο ποσό 100.000 ευρώ· και
   β) οι εν λόγω άλλοι επενδυτές δηλώνουν εγγράφως, σε ξεχωριστό έγγραφο από τη σύμβαση που θα συναφθεί για τη δέσμευση επένδυσης, ότι έχουν λάβει γνώση των κινδύνων που συνδέονται με τη σχεδιαζόμενη δέσμευση.
  

1α.  Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται από στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους που συμμετέχουν στη διαχείριση ΕΤΚΕ όταν οι επενδύσεις στα ΕΤΚΕ τα οποία διαχειρίζονται.

Άρθρο 7

Για το ΕΤΚΕ που διαχειρίζονται, οι διαχειριστές ΕΤΚΕ οφείλουν:

   α) ενεργούν εντίμως, με τη δέουσα δεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια και νομίμως κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους·
   β) να εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη εσφαλμένων πρακτικών που ενδέχεται εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρεάσουν τα συμφέροντα επενδυτών και των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   γ) να εκτελούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες έτσι ώστε να προωθούν τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και στις οποίες έχουν επενδύσει, καθώς και να προωθούν με το βέλτιστο τρόπο τα συμφέροντα των ΕΤΚΕ που διαχειρίζονται και των επενδυτών στα εν λόγω ΕΤΚΕ, καθώς και την ακεραιότητα της αγοράς·
   δ) να επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο επιμέλειας κατά την επιλογή και τη συνεχή παρακολούθηση επενδύσεων σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και του θετικού κοινωνικού αντικτύπου τους·
   ε) να διαθέτουν επαρκή γνώση και κατανόηση των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, στις οποίους επενδύουν·
   εα) να αντιμετωπίζουν τους επενδυτές τους νομίμως·
   εβ) να εξασφαλίζουν ότι κανένας επενδυτής δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης, εκτός εάν αυτό γνωστοποιείται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΕΤΚΕ.

Άρθρο 7α

1.  Όταν ένας διαχειριστής ΕΤΚΕ προτίθεται να μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε τρίτους, η ευθύνη του διαχειριστή απέναντι στο ΕΤΚΕ και τους επενδυτές του δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι ο διαχειριστής μεταβιβάζει αρμοδιότητες σε τρίτους, ούτε από το ότι ο διαχειριστής μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές του σε τέτοια έκταση που, κατ’ ουσίαν, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται διαχειριστής του ΕΤΚΕ και σε βαθμό ώστε να μετατρέπεται σε οντότητα-γραμματοθυρίδα.

2.  Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν πρέπει να υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας του διαχειριστή ΕΤΚΕ και, ιδιαίτερα, δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην άσκηση της δραστηριότητας του διαχειριστή ΕΤΚΕ ή της διαχείρισης του ΕΤΚΕ, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των επενδυτών του ΕΤΚΕ.

Άρθρο 8

1.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ εντοπίζουν και αποφεύγουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και, όταν αυτές δεν δύναται να αποφευχθούν, διαχειρίζονται, παρακολουθούν και, σύμφωνα με την παράγραφο 4, γνωστοποιούν αμέσως τις εν λόγω περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ώστε να προλαμβάνουν την πιθανότητα πρόκλησης δυσμενών επιπτώσεων στα συμφέροντα των ΕΤΚΕ και των επενδυτών τους και να διασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση των ΕΤΚΕ τα οποία διαχειρίζονται.

2.  Ειδικότερα, οι διαχειριστές ΕΤΚΕ εντοπίζουν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που δύναται να ανακύψουν μεταξύ

   α) των διαχειριστών ΕΤΚΕ, των προσώπων που διοικούν ουσιαστικά την επιχείρηση του διαχειριστή ΕΤΚΕ, εργαζομένων ή οποιουδήποτε προσώπου που άμεσα ή έμμεσα ελέγχει ή ελέγχεται από το διαχειριστή ΕΤΚΕ, και του ΕΤΚΕ το οποίο διαχειρίζεται ο διαχειριστής ΕΤΚΕ ή των επενδυτών στα εν λόγω ΕΤΚΕ·
   β) ενός ΕΤΚΕ ή των επενδυτών στο εν λόγω ΕΤΚΕ και ενός άλλου ΕΤΚΕ το οποίο διαχειρίζεται ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ ή των επενδυτών στο εν λόγω άλλο ΕΤΚΕ·
     βα) του ΕΤΚΕ ή των επενδυτών στο εν λόγω ΕΤΚΕ και ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή ΟΣΕΚΑ του οποίου τη διαχείριση έχει ο ίδιος διαχειριστής ΕΤΚΕ ή των επενδυτών στον εν λόγω οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ή ΟΣΕΚΑ.

3.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ διατηρούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά οργανωτικά και διοικητικά μέτρα ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2.

4.  Γνωστοποιήσεις περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, πραγματοποιούνται στην περίπτωση που τα οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζει ο διαχειριστής ΕΤΚΕ για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων δεν επαρκούν ώστε να διασφαλίζουν εύλογα την πρόληψη των κινδύνων πρόκλησης ζημίας στα συμφέροντα των επενδυτών. Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ γνωστοποιούν με σαφήνεια το χαρακτήρα γενικά ή τα αίτια της σύγκρουσης συμφερόντων στους επενδυτές πριν αναλάβουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση εκ μέρους τους.

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 24 οι οποίες προσδιορίζουν:

   α) τους τύπους σύγκρουσης συμφερόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·
   β) τα μέτρα που λαμβάνουν οι διαχειριστές ΕΤΚΕ όσον αφορά τις δομές και τις οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη γνωστοποίηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 9

1.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ χρησιμοποιούν για κάθε ΕΤΚΕ το οποίο διαχειρίζονται διαδικασίες μέτρησης ▌ του βαθμού στον οποίο οι εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, στις οποίες επενδύει ο ΕΤΚΕ, επιτυγχάνουν το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν δεσμευθεί να επιτυγχάνουν. Οι διαχειριστές εξασφαλίζουν ότι αυτές οι διαδικασίες είναι σαφείς και διαφανείς και περιλαμβάνουν δείκτες στους οποίους μπορεί, ανάλογα με τον κοινωνικό στόχο και τη φύση της εταιρείας χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, να περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα:

   α) απασχόληση και αγορά εργασίας,
   β) προδιαγραφές και δικαιώματα που σχετίζονται με την ποιότητα της εργασίας,
   γ) κοινωνική ένταξη και προστασία συγκεκριμένων ομάδων, ισότητα μεταχείρισης και ευκαιριών, απουσία διακρίσεων,
   δ) δημόσια υγεία και ασφάλεια,
   ε) πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και στα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης και οι συνέπειες σε αυτά.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 24 για τον καθορισμό των στοιχείων των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τους διάφορους οργανισμούς χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Άρθρο 10

Ανά πάσα στιγμή, οι διαχειριστές ΕΤΚΕ διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια και χρησιμοποιούν κατάλληλους και επαρκείς ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση των ΕΤΚΕ.

Στους διαχειριστές του ΕΤΚΕ εναπόκειται, ανά πάσα στιγμή, να εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να αιτιολογούν την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους με σκοπό να διατηρούν την επιχειρησιακή συνέχεια και να κοινοποιούν το συλλογισμό τους όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους αυτά τα κεφάλαια είναι επαρκή όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 13.

Άρθρο 11

1.  Οι κανόνες για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων καθορίζονται στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα του ΕΤΚΕ και εξασφαλίζουν ορθή και διαφανή διεργασία αποτίμησης.

1α.  Οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες αποτίμησης εξασφαλίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σωστά και ότι η αξία ενεργητικού υπολογίζεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

1β.  Για να εξασφαλισθεί συνέπεια στην αποτίμηση των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, η ΕΑΚΑΑ εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές που ορίζουν κοινές αρχές για τη μεταχείριση των επενδύσεων στις επιχειρήσεις αυτές λαμβάνοντας υπόψη τον πρωταρχικό στόχο τους που συνίσταται στην επίτευξη μετρήσιμου και θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και τη χρήση των κερδών τους κατά πρώτο και κύριο λόγο για την επίτευξη αυτού του αντικτύπου.

Άρθρο 12

1.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για κάθε ΕΤΚΕ που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή τους εντός 6 μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους. Η έκθεση περιγράφει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του ΕΤΚΕ και τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους. Περιλαμβάνει επίσης κοινοποίηση των κερδών του ΕΤΚΕ έως το τέλος της διάρκειας ζωής του και, κατά περίπτωση, κοινοποίηση των διανεμηθέντων κερδών κατά τη διάρκεια ζωής του. Περιλαμβάνει τους ελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς του ΕΤΚΕ. Ο λογιστικός έλεγχος επιβεβαιώνεται ότι τηρούνται στο όνομα του ταμείου μετρητά και περιουσιακά στοιχεία και ότι ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ τηρεί και ενημερώνει κατάλληλα αρχεία και πραγματοποιεί ελέγχους όσον αφορά τη χρήση οποιασδήποτε εντολής και τον έλεγχο των μετρητών και των περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΚΕ και των επενδυτών του. Η ετήσια έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τα υφιστάμενα πρότυπα αναφοράς και τους όρους που συμφωνούνται μεταξύ του διαχειριστή ΕΤΚΕ και των επενδυτών. Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ κοινοποιούν την έκθεση στους επενδυτές, εάν τους ζητηθεί. Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ και οι επενδυτές δύναται να συμφωνήσουν μεταξύ τους πρόσθετες γνωστοποιήσεις.

2.  Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

   α) στοιχεία, κατά περίπτωση, των συνολικών κοινωνικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται μέσω της επενδυτικής πολιτικής και της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αυτών των αποτελεσμάτων·
   β) δήλωση οποιωνδήποτε αποεπενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει χώρα σε σχέση με εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   γ) περιγραφή της περίπτωσης που αποεπενδύσεις σε σχέση με τα άλλα περιουσιακά στοιχεία του ΕΤΚΕ που δεν επενδύονται σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν λάβει χώρα βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο στοιχείο ε) του άρθρου 13 παράγραφος 1·
   δ) σύνοψη των δραστηριοτήτων που έχει πραγματοποιήσει ο διαχειριστής ΕΤΚΕ σε σχέση με τις εταιρείες χαρτοφυλακίου οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το στοιχείο ια) του άρθρου 13 παράγραφος 1·
     δα) πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τον σκοπό των λοιπών επενδύσεων πλην εκείνων σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 4, παράγραφος 1.

3.  Στην περίπτωση που ο διαχειριστής ΕΤΚΕ πρέπει να δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά(10) όσον αφορά ΕΤΚΕ, οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δύναται να παρέχονται είτε ξεχωριστά είτε ως πρόσθετη ενότητα στην ετήσια οικονομική έκθεση.

Άρθρο 13

1.  Πριν από τη λήψη της επενδυτικής τους απόφασης, οι διαχειριστές ΕΤΚΕ διαβιβάζουν, σε σχέση με τα ΕΤΚΕ που διαχειρίζονται, στους επενδυτές τους, σε σαφή και κατανοητή μορφή, τα ακόλουθα στοιχεία:

   α) την ταυτότητα του διαχειριστή ΕΤΚΕ και οποιωνδήποτε άλλων παρόχων υπηρεσιών συμβεβλημένων με το διαχειριστή ΕΤΚΕ για τη διαχείρισή τους, και περιγραφή των καθηκόντων τους·
     αα) την ποσότητα ιδίων κεφαλαίων που έχει στη διάθεσή του ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ, καθώς και λεπτομερή δήλωση από την οποία να τεκμηριώνεται για ποιο λόγο ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ θεωρεί τα εν λόγω κεφάλαια επαρκή για τη διατήρηση κατάλληλων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων που είναι απαραίτητοι για την ορθή διαχείριση των ΕΤΚΕ του·
  β) περιγραφή της επενδυτικής στρατηγικής και των στόχων του ΕΤΚΕ, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής:
     i) των τύπων των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στις οποίες προτίθεται να επενδύσει,
     ii) οιωνδήποτε άλλων ΕΤΚΕ στα οποία προτίθεται να επενδύσει,
     iii) των τύπων εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στις οποίες οιοδήποτε άλλο ΕΤΚΕ, όπως αναφέρεται στο στοιχείο ii), προτίθεται να επενδύσει,
     iv) των μη ειδικών επενδύσεων τις οποίες προτίθεται να διενεργήσει,
     v) των ▌ τεχνικών που προτίθεται να χρησιμοποιεί, και
     vi) οποιωνδήποτε επιβαλλόμενων επενδυτικών περιορισμών·
   γ) στοιχεία σχετικά με το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στον οποίο στοχεύει η επενδυτική στρατηγική του ΕΤΚΕ, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, εύλογων προβλέψεων των εν λόγω αποτελεσμάτων και πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις του παρελθόντος στο πεδίο αυτό·
   δ) πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου·
   ε) περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων εκτός των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, και της διαδικασίας και των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την επιλογή αυτών των περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν πρόκειται για διαθέσιμα ή ισοδύναμα διαθεσίμων·
   στ) περιγραφή του προφίλ κινδύνου του ΕΤΚΕ και όλων των κινδύνων που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία δύναται να επενδύει το ταμείο ή με τις επενδυτικές τεχνικές που δύναται να χρησιμοποιεί·
   ζ) περιγραφή της διαδικασίας αποτίμησης του ΕΤΚΕ και της μεθοδολογίας αποτίμησης των περιουσιακών του στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   η) περιγραφή του συνόλου του σχετικού κόστους και των μέγιστων ποσών αυτού ▌ ·
   θ) περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής του διαχειριστή ΕΤΚΕ·
   ι) κατά περίπτωση, τις οικονομικές επιδόσεις του ΕΤΚΕ στο παρελθόν·
   ια) τις υπηρεσίες επιχειρηματικής στήριξης και τις άλλες δραστηριότητες στήριξης που ο διαχειριστής ΕΤΚΕ παρέχει ή οργανώνει μέσω τρίτων ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση, ή σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις τις συνεχιζόμενες εργασίες των εταιρειών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και στις οποίους επενδύει το ΕΤΚΕ ή, στην περίπτωση που δεν παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες ή δεν εκτελούνται δραστηριότητες, εξήγηση του γεγονότος αυτού·
   ιβ) περιγραφή των διαδικασιών βάσει των οποίων το ΕΤΚΕ δύναται να αλλάξει την επενδυτική του στρατηγική ή την επενδυτική του πολιτική ή και τις δύο.

2.  Όλες οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες πρέπει να είναι εύλογες, σαφείς και να μην είναι παραπλανητικές. Πρέπει να τηρούνται επικαιροποιημένες και να επανεξετάζονται τακτικά όπου χρειάζεται.

3.  Στην περίπτωση που ο διαχειριστής ΕΤΚΕ πρέπει να δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση(11) ή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο όσον αφορά με το ΕΤΚΕ, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δύναται να παρέχονται είτε ξεχωριστά είτε στο πλαίσιο του ενημερωτικού δελτίου.

4.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 24 οι οποίες προσδιορίζουν:

   α) το περιεχόμενο των πληροφοριών που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως ε) και ια) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου·
   β) τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως ε) και ια) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύναται να παρουσιάζονται κατά τρόπο ενιαίο ώστε να διασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός συγκρισιμότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 14

1.  Οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ για την εμπορική προώθηση των ΕΤΚΕ τους ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους για την πρόθεσή τους αυτή και παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

   α) την ταυτότητα των προσώπων που ουσιαστικά ασκούν το έργο της διοίκησης των ΕΤΚΕ·
   β) την ταυτότητα των ΕΤΚΕ των οποίων μερίδια ή μετοχές προωθούνται εμπορικά και τις επενδυτικές τους στρατηγικές·
   γ) πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ·
   δ) κατάλογο των κρατών μελών στα οποία ο διαχειριστής ΕΤΚΕ προτίθεται να προωθήσει εμπορικά κάθε ΕΤΚΕ·
     δα) κατάλογο των κρατών μελών και τρίτων χωρών όπου ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ έχει συστήσει, ή προτίθεται να συστήσει, ΕΤΚΕ.

2.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής καταχωρίζει ▌ το διαχειριστή ΕΤΚΕ, μόνον εάν κρίνει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   -α) τα πρόσωπα που όντως ασκούν δραστηριότητες διαχείρισης του ΕΤΚΕ έχουν επαρκώς καλή φήμη και εμπειρία σε σχέση και με τις επενδυτικές στρατηγικές που ακολουθεί ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ·
   α) οι απαιτούμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 πληροφορίες είναι πλήρεις·
   β) τα μέτρα που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 είναι κατάλληλα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ·
     βα) ο κατάλογος που κοινοποιείται σύμφωνα με το στοιχείο δα) της πρώτης παραγράφου αποκαλύπτει ότι όλα τα ΕΤΚΕ έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του παρόντος κανονισμού.

3.  Η καταχώριση έχει ισχύ σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης και επιτρέπει στους διαχειριστές ΕΤΚΕ να εμπορεύονται ΕΤΚΕ υπό την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ σε όλη την Ένωση.

Άρθρο 15

Ο διαχειριστής ΕΤΚΕ επικαιροποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην περίπτωση που ο διαχειριστής ΕΤΚΕ προτίθεται:

   α) να προωθήσει εμπορικά ένα νέο ΕΤΚΕ·
   β) να προωθήσει εμπορικά υφιστάμενο ΕΤΚΕ σε κράτος μέλος που δεν αναφέρεται στον προβλεπόμενο στο στοιχείο δ) του άρθρου 14 παράγραφος 1 κατάλογο.

Άρθρο 16

1.  Αμέσως μετά την καταχώριση ενός διαχειριστή ΕΤΚΕ, η προσθήκη νέου ΕΤΚΕ, η προσθήκη νέας έδρας για τη σύσταση ΕΤΚΕ ή η προσθήκη νέου κράτους μέλους στην αγορά του οποίου προτίθεται να προωθήσει τα ΕΤΚΕ ο διαχειριστής ΕΤΚΕ, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί το γεγονός αυτό στα κράτη μέλη που δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 14 παράγραφος 1 και στην ΕΑΚΑΑ.

2.  Τα κράτη μέλη υποδοχής που δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 14 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού δεν επιβάλλουν, στους διαχειριστές ΕΤΚΕ που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14, οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την εμπορική προώθηση των ΕΤΚΕ τους και δεν απαιτούν οποιαδήποτε έγκριση της εμπορικής προώθησης πριν από την έναρξή της.

3.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων ώστε να καθοριστεί το μορφότυπο της ειδοποίησης.

4.  Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων έως την ....(12)

5.  Ανατίθενται εξουσίες στην Επιτροπή για την έκδοση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 διαδικασία.

Άρθρο 17

Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση δεδομένων, δημοσίως προσβάσιμη μέσω του Διαδικτύου, στην οποία περιέχονται όλοι οι διαχειριστές ΕΤΚΕ που είναι καταχωρισμένοι στην Ένωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα ΕΤΚΕ τα οποία αυτοί προωθούν εμπορικώς καθώς και τις χώρες στις οποίες προωθούνται εμπορικώς τα ΕΤΚΕ.

Άρθρο 18

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής εποπτεύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

1α.  Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής έχει σαφείς και αποδείξιμους λόγους που την οδηγούν να πιστεύει ότι ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό εντός της επικράτειάς της, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η οποία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

1β.  Εάν, παρά τη λήψη των μέτρων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ή επειδή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δεν προβαίνει σε ενέργειες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ή ο διαχειριστής του ΕΤΚΕ εμμένει σε ενέργειες που έρχονται σαφώς σε σύγκρουση με τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δύναται, κατά συνέπεια και αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα που χρειάζονται για την προστασία των επενδυτών, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να απαγορεύεται στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή να προωθεί περαιτέρω στην αγορά το ΕΤΚΕ του εντός του κράτους μέλους υποδοχής.

Άρθρο 19

Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Ειδικότερα, οι εν λόγω αρχές θα έχουν την εξουσία:

   α) να ζητούν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο, υπό οποιαδήποτε μορφή, και να λαμβάνουν το έγγραφο ή αντίγραφό του·
   β) να απαιτούν την παροχή πληροφοριών χωρίς καθυστέρηση από το διαχειριστή ΕΤΚΕ·
   γ) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετιζόμενο με τις δραστηριότητες του διαχειριστή ΕΤΚΕ ή του ΕΤΚΕ·
   δ) να διενεργούν επιτοπίως επιθεωρήσεις κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση·
   ε) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής ΕΤΚΕ συνεχίζει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·
   στ) να εκδίδουν εντολή ώστε να διασφαλίζεται ότι ο διαχειριστής ΕΤΚΕ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και ότι απέχει από οποιαδήποτε επανάληψη συμπεριφοράς που δύναται να συνιστά παράβαση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 20

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες για τα διοικητικές κυρώσεις και μέτρα ▌ που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

2.  Έως την ...(13) τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 κανόνες στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ. Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 21

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής λαμβάνει, τηρώντας παράλληλα την αρχή της αναλογικότητας, τα κατάλληλα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στην περίπτωση που ο διαχειριστής ΕΤΚΕ:

   α) δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου κατά παράβαση του άρθρου 5∙
   β) προωθεί εμπορικώς, κατά παράβαση του άρθρου 6, μερίδια και μετοχές ενός ΕΤΚΕ σε μη επιλέξιμους επενδυτές ▌ ·
   γ) χρησιμοποιεί τη ονομασία ’ΕΤΚΕ’ χωρίς να είναι καταχωρισμένοι από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το άρθρο 14·
     γα) χρησιμοποιεί την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ για την εμπορική προώθηση ταμείων που δεν έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) iii) του παρόντος κανονισμού·
   γβ) επιτύχει καταχώριση μέσω ψευδών δηλώσεων ή οιωνδήποτε άλλων παράτυπων τρόπων κατά παράβαση του άρθρου 14·
   γγ) δεν ενεργεί έντιμα με τη δέουσα δεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια και νομίμως κατά την εκτέλεση της δραστηριότητάς του κατά παράβαση του άρθρου 7α·
   γδ) δεν εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη εσφαλμένων πρακτικών κατά παράβαση του άρθρου 7β)·
   γε) επανειλημμένως δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 12 όσον αφορά την ετήσια έκθεση·
   γ στ) επανειλημμένως δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση να ενημερώνει τους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 13.

2.  Στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα, κατά περίπτωση:

   -α) λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο διαχειριστής ΕΤΚΕ συμμορφώνεται με τα άρθρα 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii), 5, 6, 7α, 7β, 12, 13 και 14 του παρόντος κανονισμού·
   α) απαγορεύει τη χρήση της ονομασίας ’ΕΤΚΕκαι διαγράφει το διαχειριστή ΕΤΚΕ από το μητρώο.

3.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής που δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 14 παράγραφος 1 και την ΕΑΚΑΑ χωρίς καθυστέρηση σχετικά με τη διαγραφή του διαχειριστή ΕΤΚΕ από το μητρώο που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4.  Τα δικαίωμα εμπορικής προώθησης ενός ή περισσότερων ΕΤΚΕ υπό την ονομασία ’ΕΤΚΕ’ στην Ένωση παύει να ισχύει αμέσως με τη λήψη της απόφασης της αρμόδιας αρχής που προβλέπεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2.

Άρθρο 22

1.  Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται μεταξύ τους για την επιτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2.  Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία και τεκμήριο που απαιτείται για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ιδιαίτερα για να εντοπίζουν και να αποκαθιστούν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 22α

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ αρμόδιων αρχών των κρατών μελών σχετικά με εκτίμηση, δράση ή παράλειψη μιας από τις αρμόδιες αρχές σε τομείς στους οποίους ο παρών κανονισμός απαιτεί συνεργασία ή συντονισμό μεταξύ αρμοδίων αρχών από πλείονα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να φέρουν το θέμα ενώπιον της ΕΑΚΑΑ, η οποία μπορεί να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, στο βαθμό που η διαφωνία δεν έχει σχέση με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) ή το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο -i) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 23

1.  Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για τις αρμόδιες αρχές ή την ΕΑΚΑΑ, καθώς και οι εντεταλμένοι από τις αρμόδιες αρχές ή την ΕΑΚΑΑ ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες, υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή εμπιστευτικών πληροφοριών τις οποίες λαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση γνωστοποίησης σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή υπό την οποία οι εν λόγω διαχειριστές ΕΤΚΕ και τα ΕΤΚΕ δεν δύναται να αναγνωριστούν μεμονωμένα, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που καλύπτονται από το ποινικό δίκαιο και των περιπτώσεων ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή η ΕΑΚΑΑ δεν εμποδίζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή με άλλες νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης που ισχύουν για τους διαχειριστές ΕΤΚΕ και τα ΕΤΚΕ.

3.  Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1, δύναται να τις χρησιμοποιούν μόνο κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους και για το σκοπό της εκτέλεσης διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο ▌ 3 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 4 ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από …(14). Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση εξουσιών εντός διαστήματος εννέα μηνών πριν από το τέλος της τετραετούς περιόδου. Η ανάθεση εξουσιών παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση κατά τους τρεις τελευταίους μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.

3.  Οι εξουσίες που αναφέρονται ▌ στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 8 παράγραφος 5, στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και στο άρθρο 13 παράγραφος 4 δύναται να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις τίθενται σε ισχύ μόνο, εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 25

1.  Το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον κανονισμό. Η επανεξέταση περιλαμβάνει γενική έρευνα σχετικά με τη λειτουργία των κανόνων του παρόντος κανονισμού και με την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων:

   α) του βαθμού στον οποίο η ονομασία ’ΕΤΚΕ’ έχει χρησιμοποιηθεί από διαχειριστές ΕΤΚΕ σε διάφορα κράτη μέλη, είτε σε εγχώρια είτε σε διασυνοριακή βάση·
     αα) της γεωγραφικής θέσης των ΕΤΚΕ και του κατά πόσο είναι απαραίτητα πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι τα ΕΤΚΕ συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii)·
   αβ) της γεωγραφικής και τομεακής κατανομής των επενδύσεων που έχουν αναληφθεί από τα ΕΤΚΕ·
   β) της χρήσης των διάφορων ειδικών επενδύσεων από ΕΤΚΕ και του τρόπου με τον οποίο αυτό έχει επηρεάσει την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση·
   βα) της σκοπιμότητας της θέσπισης ευρωπαϊκής σήμανσης για τις ’κοινωνικές επιχειρήσεις'·
     ββ) της δυνατότητας επέκτασης της εμπορικής προώθησης ΕΤΚΕ σε ιδιώτες επενδυτές·
   γ) της πρακτικής εφαρμογής των κριτηρίων αναγνώρισης επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και των σχετικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση και του θετικού κοινωνικού τους αντικτύπου·
   γα) μιας ανάλυσης των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι διαχειριστές των ΕΤΚΕ προκειμένου να μετρήσουν τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που παράγεται από τις επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9, και μιας εκτίμησης της σκοπιμότητας θέσπισης εναρμονισμένων προτύπων για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου σε ενωσιακό επίπεδο κατά τρόπο συνεπή προς την κοινωνική πολιτική της Ένωσης·
   γβ) της σκοπιμότητας συμπλήρωσης του παρόντος κανονισμού με καθεστώς θεματοφυλάκων·
   γδ) της σκοπιμότητας να συμπεριληφθούν τα ΕΤΚΕ στα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
   γε) της σκοπιμότητας των απαιτήσεων περί παροχής πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 13, ιδιαίτερα του κατά πόσο οι πληροφορίες επαρκούν για να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση επένδυσης·
   γστ) εξέτασης των πιθανών φορολογικών εμποδίων για τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης των πιθανών φορολογικών κινήτρων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ένωση·
   γζ) εκτίμησης κάθε εμποδίου που μπορεί να έχει εμποδίσει την απορρόφηση των κονδυλίων από τους επενδυτές, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων σε θεσμικούς επενδυτές άλλου κανονισμού προληπτικής φύσεως.
  

2.  Σε συνέχεια της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και μετά από διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εάν απαιτείται, από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 25α

1.  Έως τις 22 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή αρχίζει να επανεξετάζει τη σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των άλλων κανόνων για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, ειδικά εκείνους που προβλέπονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ. Η επανεξέταση αυτή αφορά το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Συγκεντρώνει στοιχεία για την αξιολόγηση του κατά πόσο είναι απαραίτητο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής ώστε να επιτρέπεται στους διαχειριστές που διαχειρίζονται ΕΤΚΕ των οποίων το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 να καταστούν διαχειριστές ΕΤΚΕ.

2.  Σε συνέχεια της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και μετά από διαβούλευση με την ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εάν απαιτείται, από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 26

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 22α Ιουλίου 2013, εκτός από το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 4 που εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

(1) ΕΕ C 175 της 19.6.2012, σ. 11.
(2) ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 55.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...
(4) ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32.
(5) EE L 174 της 1.7.2011, σ. 1.
(6) ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.
(7) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
(8) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(9) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
(10) ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.
(11) ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.
(12)* Εννέα μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(13)* 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(14)* Έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου