Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0418(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0194/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0194/2012

Keskustelut :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Äänestykset :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 12/03/2013 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

Hyväksytyt tekstit
PDF 447kWORD 173k
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg
Eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot ***I
P7_TA(2012)0345A7-0194/2012
Teksti
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin tarkistukset 13. syyskuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))(1)
EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)
komission ehdotukseen

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

[tarkistus 2]

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0194/2012).
(2)* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON
ASETUS (EU) N:o …/2012
eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Kun sijoittajat entistä useammin pyrkivät myös yhteiskunnallisiin tavoitteisiin pelkän taloudellisen tuoton etsinnän sijasta, unionissa ovat alkaneet muotoutua yhteiskunnallisesti vastuullisten sijoitusten markkinat, joista osan muodostavat yhteiskunnallisiin yrityksiin suuntautuneet sijoitusrahastot. Nämä sijoitusrahastot rahoittavat yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka yhteiskunnallisiin ongelmiin innovatiivisia ratkaisuja tarjotessaan toimivat yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaajana muun muassa tasaamalla rahoituskriisin sosiaalisia vaikutuksia ja näin osaltaan vaikuttavat arvokkaalla tavalla Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen.

(1 a)  Tämä asetus on osa yhteiskunnallisen yrittäjyyden aloitetta, jonka komissio esitti 25 päivänä lokakuuta 2011 antamassaan tiedonannossa ’Sosiaalisen yrittäjyyden aloite – Suotuisan toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille’.

(2)  On tarpeen vahvistaa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimityksen käyttöä koskeva yhteinen säädöskehys, jolla säädetään erityisesti tällä nimellä toimivien rahastojen salkun koostumuksesta, kyseisille rahastoille sallittavista sijoituskohteista ja -instrumenteista sekä sijoittajaryhmistä, jotka voivat sijoittaa unionissa kyseisiin rahastoihin yhdenmukaisten säännösten nojalla. Jos tällainen yhteinen kehys puuttuu, vaarana on, että jäsenvaltiot ryhtyvät toisistaan poikkeaviin kansallisen tason toimenpiteisiin, joilla on suora kielteinen vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan ja joka luo sille esteitä, sillä silloin rahastoihin, jotka haluavat toimia koko unionin alueella, sovellettaisiin eri jäsenvaltioissa erilaisia sääntöjä. Lisäksi salkun koostumusta, sijoituskohteita ja vaatimukset täyttäviä sijoittajia koskevien vaatimusten erilaisuudesta saattaisi olla seurauksena sijoittajansuojan vaihtelua sekä epäselvyyttä eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen tarjoamista sijoitusmahdollisuuksista. Sijoittajien olisi myös kyettävä vertaamaan erilaisten eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen tarjoamia sijoitusmahdollisuuksia. On tarpeen poistaa merkittävät esteet eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen rajat ylittävältä varainhankinnalta, torjua rahastojen välisen kilpailun vääristyminen ja estää kaikenlaisten todennäköisten kaupan esteiden ja kilpailun vääristymien syntyminen jatkossa. Sopivin oikeusperusta on näin ollen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla sellaisena kuin sitä on tulkittu Euroopan unionin tuomioistuimen yhtenäisessä oikeuskäytännössä.

(3)  On tarpeen hyväksyä asetus, jolla vahvistetaan eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevat yhdenmukaiset säännöt sekä asetetaan kaikissa jäsenvaltioissa vastaavia velvoitteita tällaisten rahastojen hoitajille, jotka haluavat kerätä pääomia koko unionin alueella eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimitystä käyttäen. Näillä vaatimuksilla pitäisi voida taata tällaisiin rahastoihin sijoittamisesta kiinnostuneiden sijoittajien luottamus.

(3 a)  Tätä asetusta ei sovelleta jo olemassa oleviin kansallisiin järjestelyihin, jotka mahdollistavat yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen sijoittamisen ja joissa ei käytetä eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimitystä.

(4)  Kun eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimityksen käyttöön liittyvät vaatimukset määritellään asetuksen muodossa, pitäisi sillä voida varmistaa, että näitä vaatimuksia sovelletaan suoraan sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka käyttävät tätä nimitystä varainhankinnassa. Näin taattaisiin yhdenmukaiset olosuhteet tämän nimityksen käytölle ja estettäisiin toisistaan poikkeavat kansalliset vaatimukset, jotka aiheutuisivat direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän asetuksen mukaan mainittua nimitystä käyttävien yhteissijoitusyritysten olisi noudatettava samoja sääntöjä koko unionin alueella, mikä myös lisäisi yhteiskunnallisiin yrityksiin suuntautuviin rahastoihin sijoittamisesta kiinnostuneiden sijoittajien luottamusta. Asetuksen käyttäminen vähentäisi myös sääntelyn monimutkaisuutta ja näitä rahastoja koskevien, usein toisistaan poikkeavien kansallisten säännösten noudattamisesta hoitajille aiheutuvia kuluja, erityisesti kun kyseessä ovat hoitajat, jotka haluavat kerätä pääomia muistakin jäsenvaltioista. Asetuksen pitäisi myös auttaa kilpailun vääristymien poistamisessa.

(4 a)  Eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja olisi oltava mahdollista hoitaa joko ulkopuolelta tai sisäisesti. Kun eurooppalaista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa hoidetaan sisäisesti, eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto on myös rahaston hoitaja, ja sen olisi siksi noudatettava kaikkia tämän asetuksen eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajia koskevia vaatimuksia ja se olisi rekisteröitävä tällaisen rahaston hoitajaksi. Sisäisesti hoidetun eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston ei pitäisi kuitenkaan sallia toimia muiden yhteissijoitusyritysten tai siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten ulkopuolisena hoitajana.

(5)  Tämän asetuksen sekä muiden yhteissijoitusyrityksiä ja niiden hoitajia koskevien sääntöjen välisen suhteen selventämiseksi on tarpeen todeta, että tätä asetusta olisi sovellettava vain sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka eivät ole siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/65/EY(4) tarkoitettuja yhteissijoitusyrityksiä mutta jotka ovat sijoittautuneet unioniin ja jotka niiden kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU(5) mukaisesti, edellyttäen, että nämä hoitajat hallinnoivat eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen salkkuja. Tämän asetuksen nojalla rekisteröityjen eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien, jotka ovat ulkopuolisia hoitajia, olisi kuitenkin sallittava hoitaa myös siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä direktiivin 2009/65/EY mukaisesti myönnetyn toimiluvan nojalla.

(5 a)  Lisäksi tätä asetusta sovelletaan vain sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajiin, joiden hallinnoitavien sijoituskohteiden yhteisarvo ei ylitä direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kynnysarvoa. Tämä tarkoittaa, että tämän asetuksen mukainen kynnysarvo lasketaan samalla tavoin kuin direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kynnysarvo. Tämän asetuksen nojalla rekisteröidyt eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat, joiden sijoituskohteiden yhteisarvo myöhemmin ylittää direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon ja joiden on sen vuoksi saatava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta toimilupa mainitun direktiivin 6 artiklan mukaisesti, voivat kuitenkin edelleen käyttää eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimitystä markkinoidessaan eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja unionin alueella edellyttäen, että ne täyttävät kyseisessä direktiivissä asetetut vaatimukset ja että ne jatkossakin aina noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimityksen käyttöä koskevia vaatimuksia eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen osalta. Tätä sovelletaan sekä jo olemassa oleviin eurooppalaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneihin rahastoihin että sellaisiin eurooppalaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneihin rahastoihin, jotka on perustettu kynnysarvon ylittämisen jälkeen.

(6)  Jos yhteissijoitusyrityksen hoitaja ei halua käyttää eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimitystä, ei tätä asetusta sovelleta. Sellaisissa tapauksissa sovelletaan edelleen jo olemassa olevia kansallisia sääntöjä ja unionin yleisiä sääntöjä.

(7)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava yhdenmukaiset säännöt, jotka koskevat eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen luonnetta, erityisesti niitä salkkuyrityksiä, joihin vaatimukset täyttävät eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot voivat sijoittaa, sekä käytettäviä sijoitusinstrumentteja. Tämä on tarpeen, jotta on mahdollista erottaa toisistaan selkeästi vaatimukset täyttävä eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto sekä toisaalta muut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joiden sijoitusstrategiat ovat vähemmän erikoistuneita ja jotka tekevät esimerkiksi yritysostoja, joiden edistämiseen ei tällä asetuksella pyritä.

(7 a)  Tavoitteena on määritellä tarkasti tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat yhteissijoitusyritykset ja varmistaa, että sijoituskohteena ovat yhteiskunnalliset yritykset, minkä vuoksi eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen olisi katsottava olevan rahastoja, joiden yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista vähintään 70 prosenttia on tarkoitus sijoittaa kyseisiin yrityksiin. Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston ei pitäisi sallia sijoittaa yli 30:tä prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan muihin kuin vaatimukset täyttäviin sijoituskohteisiin. Tämä tarkoittaa, että muiden kuin vaatimukset täyttävien sijoitusten enimmäisrajan olisi aina oltava 30 prosenttia ja että 70 prosenttia eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston toimintakauden sijoituksista olisi varattava vaatimukset täyttäviin sijoituksiin. Edellä mainitut rajat olisi laskettava sijoitettavissa olevien määrien perusteella, kun niistä on vähennetty kaikki asiaankuuluvat kustannukset ja käteisvarat. Tässä asetuksessa olisi täsmennettävä edellä mainittujen sijoitusrajojen laskemiseksi tarvittavat tiedot.

(7 b)  Tarvittavan selkeyden ja varmuuden aikaansaamiseksi tässä asetuksessa olisi myös säädettävä yhdenmukaisista säännöksistä, joiden perusteella yhteiskunnallisten yritysten voidaan todeta olevan vaatimukset täyttäviä salkkuyrityksiä. Yhteiskunnallinen yritys on yhteisötalouden toimija, jonka päätavoitteena on saada aikaan sosiaalinen vaikutus ennemminkin kuin tuottaa voittoa omistajilleen tai osakkailleen. Se toimii tuottamalla markkinoille tavaroita ja palveluita ja käyttää voitot pääasiassa yhteiskunnallisten tavoitteiden aikaansaamiseen. Sitä johdetaan vastuullisella ja avoimella tavalla ja erityisesti osallistamalla työntekijät, kuluttajat ja sidosryhmät, joihin sen kaupallinen toiminta vaikuttaa.

(7 c)  Koska yhteiskunnallisten yritysten ensisijaisena tavoitteena on myönteisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen voittojen maksimoinnin sijasta, asetuksessa olisi edistettävä vain sellaisten vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tukemista, joiden tavoitteena on ▌mitattavissa olevien myönteisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen. Mitattavissa oleviin myönteisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin voisi kuulua palvelujen tuottaminen maahanmuuttajille, jotka jäävät muutoin niiden ulkopuolelle, tai syrjäytyneiden ryhmien palauttaminen työmarkkinoille tarjoamalla työpaikkoja, tukea tai koulutusta. Nämä yritykset käyttävät tuottojaan ensisijaisen yhteiskunnallisen tavoitteensa saavuttamiseen, ja niitä johdetaan vastuullisella ja avoimella tavalla. Sellaisia yleensä poikkeuksellisia tapauksia varten, joissa vaatimukset täyttävä salkkuyritys haluaa jakaa voittojaan osakkailleen ja omistajilleen, olisi vaatimukset täyttävällä salkkuyrityksellä oltava ennalta määritellyt menettelyt ja säännöt siitä, miten voittoja osakkaille ja omistajille jaetaan. Näissä säännöissä olisi mainittava, että voittojen jakaminen ei saa vaarantaa yrityksen ensisijaisen yhteiskunnallisen tavoitteen saavuttamista.

(8)  Yhteiskunnallisiin yrityksiin kuuluu monenlaisia, oikeudelliselta muodoltaan vaihtelevia yrityksiä, jotka tuottavat yhteiskunnallisia palveluja tai tuotteita muita heikommassa asemassa oleville, syrjäytyneille tai huono-osaisille henkilöille. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi asunnonvälitys, terveydenhuoltopalvelut, iäkkäiden tai vammaisten avustaminen, lastenhoito, työllisyys- ja koulutuspalvelut sekä huollettavien henkilöiden hoidon järjestäminen. Yhteiskunnallisia yrityksiä ovat myös yritykset, jotka tuottavat tavaroita tai palveluja käyttäen tuotantomenetelmää, joka on yhteiskunnalliseen tavoitteeseen soveltuva, mutta joiden toiminta voi jäädä yhteiskunnallisten palvelujen tai tavaroiden tuotannon ulkopuolelle. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi sellaisten henkilöiden yhteiskunnallinen ja ammatillinen integroiminen työpaikkojen kautta, jotka ovat muita heikommassa asemassa erityisesti riittämättömän pätevyyden taikka syrjäytymiseen johtavien sosiaalisten tai ammatillisten ongelmien vuoksi. Tällaiseen toimintaan voi kuulua myös ympäristönsuojelu, jolla on yhteiskunnallista vaikutusta, kuten päästöjen vähentäminen, kierrättäminen ja uusiutuva energia.

(8 a)  Tämän asetuksen tarkoituksena on tukea yhteiskunnallisten yritysten kasvua unionin alueella. Sijoitukset kolmansiin maihin sijoittautuneisiin vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin voivat tuoda lisää pääomaa eurooppalaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin ja siten hyödyttää yhteiskunnallisia yrityksiä unionin alueella. Sijoituksia ei kuitenkaan pitäisi missään olosuhteissa tehdä kolmansien maiden salkkuyrityksiin, jotka ovat sijoittautuneet veroparatiiseihin tai yhteistyöhaluttomille lainkäyttöalueille.

(8 b)  Eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto ei saisi olla sijoittautunut veroparatiisiin tai yhteistyöhaluttomalle lainkäyttöalueelle, kuten kolmansiin maihin, joissa veroja ei kanneta lainkaan tai verotus on nimellistä, joista puuttuvat asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoittautumisvaltion valvontaviranomaisten välillä tai joista puuttuu tosiasiallinen tietojenvaihto veroasioissa. Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston ei pitäisi myöskään sijoittaa lainkäyttöalueille, joka täyttää jonkin edellä mainituista perusteista.

(8 c)  Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien olisi voitava houkutella uusia pääomasitoumuksia kyseisen rahaston toimintakaudella. Tällaiset eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston toimintakauden aikana saadut uudet pääomasitoumukset olisi otettava huomioon, kun harkitaan seuraavaa sijoitusta muuhun kuin vaatimukset täyttävään sijoituskohteeseen. Uudet pääomasitoumukset olisi sallittava eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa vahvistettujen perusteiden ja edellytysten mukaisesti.

(9)  Yhteiskunnallisten yritysten erityiset rahoitustarpeet huomioon ottaen on syytä saada aikaan selvä käsitys siitä, millaisia instrumentteja eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston olisi käytettävä tällaiseen rahoitukseen. Tästä syystä asetuksessa määritetään yhtenäiset säännöt eurooppalaiselle yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneelle rahastolle mahdollisista sijoitusinstrumenteista, kuten oman pääoman ehtoisista ja oman pääoman luonteisista instrumenteista, velkainstrumenteista, omat vekselit ja sijoitustodistukset mukaan luettuina, sijoituksista muihin eurooppalaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin, vakuudellisista tai vakuudettomista lainoista ja avustuksista. Jotta voidaan kuitenkin estää vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin tehtävien sijoitusten heikkeneminen, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen sijoitukset muihin eurooppalaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin olisi sallittava vain, kun kyseiset rahastot eivät ole sijoittaneet yli 10:tä prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan muihin eurooppalaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin.

(9 a)  Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ydintoimintoihin kuuluu rahoituksen tarjoaminen yhteiskunnallisille yrityksille ensisijaisten sijoitusten kautta. Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ei pitäisi osallistua systeemisesti merkittävään pankkitoimintaan tavanomaisen vakavaraisuutta koskevan sääntelykehyksen ulkopuolella (ns. varjopankkitoimintaan). Niiden ei pitäisi myöskään noudattaa tyypillisiä pääomasijoitusstrategioita, kuten velkarahoitteisia yritysostoja.

(10)  Sijoitussalkulle tarpeellisen joustavuuden säilyttämiseksi eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto voi sijoittaa ▌muihin kuin vaatimukset täyttäviin kohteisiin, kunhan tällaiset sijoitukset eivät ylitä muille kuin vaatimukset täyttäville sijoituksille säädettyä 30 prosentin rajaa. ▌Käteisvaroja ▌ei saisi ottaa huomioon tätä rajaa laskettaessa, sillä käteisvaroja ei tulisi pitää sijoituksina. Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen olisi osallistuttava koko salkussaan sijoituksiin, jotka ovat yhdenmukaisia niiden eettisen sijoitusstrategian kanssa, ja niiden ei esimerkiksi pitäisi tehdä sijoituksia muun muassa aseteollisuuteen, jos niissä saatetaan loukata ihmisoikeuksia tai jos niihin liittyy elektroniikkajätteen hävittäminen.

(11)  Jotta voidaan varmistaa, että eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimitys on kaikkien unionin alueen sijoittajien silmissä luotettava ja helposti tunnistettava, olisi tässä asetuksessa säädettävä, että ainoastaan tässä asetuksessa tarkoitettuja yhdenmukaisia laatukriteereitä noudattavat eurooppalaisten yhteiskunnallisten yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat saavat käyttää tätä nimitystä markkinoidessaan rahastoja unionin alueella.

(12)  Eurooppalaisilla yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneilla rahastoilla on oltava oma, tunnistettava, niiden tarkoitukseen soveltuva profiili, minkä varmistamiseksi tällaisille rahastoille sallittavasta salkun koostumuksesta ja sijoitustekniikoista on oltava yhdenmukaiset säännöt.

(13)  Jotta eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot eivät osaltaan aiheuta systeemisten riskien muodostumista ja jotta ne sijoitustoiminnassaan keskittyvät vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tukemiseen, ▌rahaston tasolla ei saisi sallia vivutuksen käyttöä. Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan pitäisi voida ottaa luottoa, laskea liikkeeseen velkaobligaatioita tai antaa takuita eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen tasolla vain, jos tällainen luotonotto tai tällaiset velkaobligaatiot tai takuut katetaan maksamattomilla sitoumuksilla eivätkä ne siten kasvata rahaston riskiä sen pääomasitoumusten tasoa suuremmaksi. Tässä toimintamallissa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoittajien antamat rahalainat, jotka katetaan täysin kyseisten sijoittajien pääomasitoumuksilla, eivät kasvata eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston riskiä, joten ne pitäisi sallia. Rahaston on kuitenkin pystyttävä kattamaan myös epätavalliset likviditeettitarpeet, joita saattaa syntyä sijoittajien pääomasitoumusten maksun ja näiden pääomien tosiasiallisen tilille saamisen välissä, minkä vuoksi lyhytaikainen lainanotto olisi sallittava edellyttäen, että se ei ylitä maksamattomien pääomasitoumusten määrää.

(14)  Eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja on markkinoitava vain sellaisille sijoittajille, joilla on kokemusta, tietoa ja asiantuntemusta tehdä omat sijoituspäätöksensä ja arvioida asianmukaisesti rahastoihin liittyvät riskit, ja sijoittajien luottamus ja usko eurooppalaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneihin rahastoihin on säilytettävä, minkä varmistamiseksi olisi säädettävä eräistä erityisistä suojatoimista. Eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja olisi tästä syystä ▌markkinoitava vain sellaisille sijoittajille, jotka ovat ammattimaisia asiakkaita tai joita voidaan pitää sellaisina rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY(6) nojalla. Jotta eurooppalaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin tehtäviä sijoituksia varten olisi kuitenkin olemassa riittävän laaja sijoittajapohja, on toivottavaa, että myös eräillä muilla sijoittajilla, kuten varakkailla yksityishenkilöillä, on mahdollisuus tehdä sijoituksia näihin rahastoihin. Kyseisiä muita sijoittajia varten olisi säädettävä erityisistä suojakeinoista, jotta voidaan varmistaa, että eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja markkinoidaan vain sellaisille sijoittajille, joiden sijoittajaprofiili sopii tällaisten sijoitusten tekemiseen. Nämä suojakeinot sulkevat pois markkinoinnin määräaikaistalletusten välityksellä. Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan hallinnointiin osallistuvien johtohenkilöiden ja työntekijöiden olisi myös voitava tehdä sijoituksia hoitamaansa eurooppalaiseen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneeseen rahastoon, sillä kyseiset henkilöt ovat riittävän perehtyneitä voidakseen osallistua kyseisiin sijoituksiin.

(15)  Jotta voidaan varmistaa, että vain sellaiset eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat, jotka täyttävät yhdenmukaiset markkinakäyttäytymistä koskevat vaatimukset, käyttävät eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimitystä, olisi tässä asetuksessa annettava liiketoiminnan harjoittamista sekä eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan ja sen sijoittajien välistä suhdetta koskevia sääntöjä. Samasta syystä asetuksessa olisi myös säädettävä yhdenmukaisista ehdoista, jotka koskevat kyseisten hoitajien eturistiriitojen käsittelyä. Kyseisissä säännöksissä olisi myös edellytettävä, että hoitajalla on käytössä tarvittavat organisaatio- ja hallintojärjestelyt, joilla eturistiriitojen asianmukainen käsittely voidaan varmistaa.

(15 a)  Kun eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja aikoo siirtää tehtäviä kolmannelle osapuolelle, tehtävien siirtäminen rahaston hoitajalta kolmannelle osapuolelle ei saisi vaikuttaa hoitajan vastuuseen eurooppalaista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa ja sen sijoittajia kohtaan. Lisäksi rahaston hoitaja ei myöskään saisi siirtää toimintojaan niin laajasti, että sen ei enää käytännössä katsottaisi olevan eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja ja että siitä tulee postilaatikkoyhteisö. Rahaston hoitajan olisi tällöinkin oltava edelleen aina vastuussa siirrettyjen toimintojen asianmukaisesta hoitamisesta sekä tämän asetuksen noudattamisesta. Toimintojen siirto ei saa vaarantaa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan tehokasta valvontaa eikä varsinkaan estää sitä toimimasta eikä hoitamasta eurooppalaista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa sijoittajien parhaan edun mukaisesti.

(16)  Myönteisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen sijoittajien saaman taloudellisen tuoton lisäksi on erityisesti yhteiskunnallisiin yrityksiin keskittyvien sijoitusrahastojen olennainen piirre, joka erottaa ne muista sijoitusrahastoista. Tästä syystä tässä asetuksessa olisi edellytettävä, että eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat ottavat käyttöön menettelyitä, joilla vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin sijoittamalla aikaansaatuja myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia voidaan ▌mitata.

(16 a)  Nykyisin yhteiskunnallisiin tuloksiin tai vaikutuksiin tähtäävät rahastot tavallisesti arvioivat ja keräävät tietoa siitä, miten yhteiskunnalliset yritykset saavuttavat tavoittelemansa tulokset. Yhteiskunnalliset yritykset voivat tähdätä monenlaisiin eri yhteiskunnallisiin tuloksiin tai vaikutuksiin. Siksi on kehitetty erilaisia tapoja, joilla voidaan tunnistaa yhteiskunnalliset vaikutukset ja mitata niitä. Esimerkiksi yritys, joka pyrkii auttamaan huono-osaisia henkilöitä, voi ilmoittaa tällaisten autettujen henkilöiden määrän, kuten työntekijät, joilla ei muuten olisi työpaikkaa. Yritys, joka pyrkii parantamaan vapautuneiden vankien sopeutumista yhteiskuntaan, voi arvioida suoritustaan rikosten uusimista koskevien lukujen perusteella. Rahastot auttavat yrityksiä valmistelemaan ja tarjoamaan tietoa tavoitteistaan ja saavutuksistaan sekä keräämään sitä sijoittajille. Vaikka tieto yhteiskunnallisista vaikutuksista on hyvin tärkeää sijoittajille, eri yhteiskunnallisia yrityksiä ja eri rahastoja on vaikeaa vertailla, koska niiden tavoittelemissa yhteiskunnallisissa tuloksissa on eroja ja koska nykyiset lähestymistavat ovat monenlaisia. Jotta voidaan edistää tällaisten tietojen yhdenmukaisuutta ja vertailtavuutta pitkällä aikavälillä ja tiedon hankkimista koskevien menettelyjen tehokkuutta, on syytä antaa delegoituja säädöksiä tällä alalla. Delegoiduilla säädöksillä olisi myös varmistettava suurempi selkeys valvonnasta vastaavien tahojen, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ja yhteiskunnallisten yritysten kannalta.

(17)  Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimityksen luotettavuuden varmistamiseksi olisi tässä asetuksessa annettava myös eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan organisaatiota koskevia laatuvaatimuksia. Tästä syystä tässä asetuksessa olisi säädettävä yhdenmukaisista ja oikeasuhteisista vaatimuksista, jotka koskevat huolehtimista ▌riittävistä teknisistä resursseista ja henkilöstöresursseista ▌.

(17 a)  Jotta voidaan varmistaa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston asianmukainen hallinnointi ja hoitajan kyky kattaa sen toiminnasta aiheutuvat mahdolliset riskit, tässä asetuksessa olisi säädettävä eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajiin sovellettavista yhdenmukaisista ja oikeasuhteisista vaatimuksista, jotka koskevat riittävistä omista varoista huolehtimista. Tällaisten omien varojen määrän olisi oltava riittävä eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston jatkuvuuden ja asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi.

(18)  Sijoittajansuojan vuoksi on välttämätöntä varmistaa, että eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen varat arvotetaan asianmukaisesti. Tästä syystä eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen säännöissä tai perustamisasiakirjoissa olisi annettava varojen arvottamista koskevia sääntöjä. Tällä olisi varmistettava arvottamisen luotettavuus ja avoimuus.

(19)  Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimitystä käyttävien rahastojen hoitajien riittävä raportoiminen toiminnastaan on varmistettava säätämällä yhdenmukaiset vuosikertomuksia koskevat säännöt.

(20)  Jotta eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimityksen luotettavuus sijoittajien silmissä voidaan varmistaa, on välttämätöntä, että nimitystä käyttävät vain sellaiset rahastojen hoitajat, joiden sijoituspolitiikka ja -tavoitteet ovat täysin avoimet. Tässä asetuksessa olisi tämän vuoksi säädettävä yhdenmukaisista säännöistä, jotka koskevat eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan tiedonantovelvollisuutta sijoittajia kohtaan. Sääntöjä olisi annettava yhteiskunnallisiin yrityksiin sijoittamiselle ominaisista seikoista, jotta annetut tiedot olisivat yhdenmukaisia ja vertailtavia. Tietoja on annettava myös kriteereistä ja menettelyistä, joita käytetään valittaessa tietyt vaatimukset täyttäviä salkkuyrityksiä sijoituskohteiksi. Lisäksi on annettava tietoja sijoituspolitiikalla aikaansaatavista myönteisistä yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä niiden seurannasta ja arvioinnista. Sijoittajien tällaisia sijoituksia kohtaan tunteman luottamuksen ja uskon takaamiseksi on annettava tietoja myös niistä eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoituskohteista, jotka ovat muita kuin vaatimukset täyttäviä salkkuyrityksiä, sekä näiden valintaperusteista.

(21)  Tässä asetuksessa säädettyjen yhdenmukaisten vaatimusten tehokkaan valvonnan varmistamiseksi kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi valvottava, että eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja noudattaa tässä asetuksessa säädettyjä yhdenmukaisia vaatimuksia. Tätä varten sellaisen eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan, joka haluaa markkinoida rahastojaan eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimellä, olisi ilmoitettava aikomuksestaan kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimivaltaisen viranomaisen olisi rekisteröitävä rahaston hoitaja, jos kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu ja jos tämän asetuksen vaatimusten noudattamista varten tarvittavat järjestelyt ovat käytössä. Rekisteröinnin olisi oltava voimassa koko unionin alueella.

(21 a)  Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen tehokkaan rajatylittävän markkinoinnin helpottamiseksi hoitaja olisi rekisteröitävä mahdollisimman pian.

(21 b)  Vaikka tähän asetukseen sisältyy suojakeinoja rahastojen asianmukaisen käytön varmistamiseksi, valvontaviranomaisten olisi tehokkaasti varmistettava, että suojakeinoja noudatetaan.

(22)  Säädettyjen yhdenmukaisten vaatimusten noudattamisen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi olisi tässä asetuksessa annettava sääntöjä, joissa säädetään, missä olosuhteissa kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetut tiedot on saatettava ajan tasalle.

(23)  Säädettyjen vaatimusten tehokkaan valvonnan vuoksi olisi tässä asetuksessa säädettävä myös menettelystä, jolla toimivaltaiset valvontaviranomaiset välittävät muille jäsenvaltioille tiedon siitä, että eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja on rekisteröitynyt omassa kotijäsenvaltiossaan.

(24)  Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien markkinointitoimenpiteitä koskevien olosuhteiden on säilyttävä avoimina, minkä vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010(7) perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) (EAMV) olisi annettava tehtäväksi ylläpitää tietokantaa, jossa on lueteltu kaikki tämän asetuksen mukaisesti rekisteröityneet eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat ja niiden hoitamat eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot.

(24 a)  Jos isäntäjäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on selkeitä ja todennettavissa olevia syitä uskoa, että eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja rikkoo tätä asetusta sen alueella, sen olisi ilmoitettava tästä viipymättä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka olisi toteutettava aiheelliset toimenpiteet.

(24 b)  Jos kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai siksi, että kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei toimi kohtuullisen määräajan kuluessa, eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja toimii edelleen tavalla, joka on selvästi ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, isäntäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet sijoittajien suojelemiseksi, mukaan luettuna mahdollisuus estää kyseistä hoitajaa jatkamasta hoitamiensa eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinointia isäntäjäsenvaltion alueella.

(25)  Säädettyjen yhdenmukaisten vaatimusten tehokkaan valvonnan varmistamiseksi olisi tässä asetuksessa vahvistettava luettelo toimivaltaisilla viranomaisilla käytössä olevista valvontavaltuuksista.

(26)  Asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sen keskeisten säännösten rikkomisesta aiheutuvista hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä; keskeisiä säännöksiä ovat ne, jotka koskevat salkun koostumusta, vaatimukset täyttävien sijoittajien henkilöllisyyteen liittyviä takeita sekä vaatimusta, jonka mukaan eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimitystä saa käyttää vain rekisteröitynyt eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja. On myös säädettävä siitä, että näiden keskeisten säännösten rikkomisen seurauksena nimityksen käyttäminen kielletään ja rahaston hoitaja poistetaan rekisteristä.

(27)  Valvontatietoja olisi vaihdettava koti- ja isäntäjäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sekä EAMV:n kesken.

(28)  Tässä asetuksessa säädettyjen yhdenmukaisten kriteerien noudattamisen valvonnasta vastaavien tahojen tehokas sääntely-yhteistyö edellyttää, että kaikkien kansallisten viranomaisten sekä EAMV:n on noudatettava tiukkaa salassapitovelvollisuutta.

(28 a)  Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen panos Euroopan yhteiskunnallisesti vastuullisen sijoittamisen markkinoiden kasvuun riippuu siitä, ottavatko rahaston hoitajat nimityksen käyttöön, tunnustavatko sijoittajat nimityksen ja kehitetäänkö unionin alueella yhteiskunnallisia yrityksiä varten vahva ekosysteemi, jolla autetaan yrityksiä hyödyntämään käytettävissä olevat rahoitusvaihtoehdot. Tätä varten kaikkien sidosryhmien, markkinatoimijat, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, komissio ja unionin alueen muut asianosaiset tahot mukaan luettuina, olisi pyrittävä varmistamaan, että tämän asetuksen tarjoamista mahdollisuuksista ollaan hyvin tietoisia.

(29)  Rahoituspalveluja koskevilla teknisillä standardeilla olisi varmistettava jatkuva yhdenmukaistaminen sekä huolellinen valvonta koko unionin alueella. EAMV:llä on erittäin erikoistunutta asiantuntemusta, minkä vuoksi on tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia, silloin kun niihin ei liity menettelytapavalintoja, luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi ja toimittaa ne komission hyväksyttäväksi.

(30)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä teknisiä täytäntöönpanostandardeja täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti. EAMV:lle olisi annettava tehtäväksi laatia tekniset täytäntöönpanostandardit tässä asetuksessa tarkoitetun ilmoituksen muotoa ▌varten.

(31)  Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täsmentämistä varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tavoitteena olevien yhteiskunnallisten vaikutusten mittausmenetelmien yksityiskohtia, sellaisia tuotteita tai palveluja sekä tuotteiden tai palvelujen tuotantomenetelmiä, jotka ovat yhteiskunnalliseen tavoitteeseen soveltuvia, ja tilanteita, joissa voittoja voidaan jakaa omistajille ja sijoittajille, sijoittajille annettavien tietojen sisältöä ja siihen käytettävää menettelyä sekä sen määrittämistä, millaisia eturistiriitoja eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on vältettävä ja mihin toimiin niiden on tämän vuoksi ryhdyttävä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja ottaa huomioon itsesääntelyä koskevat aloitteet sekä käytännesäännöt. Komission olisi otettava mukaan asianosaiset sidosryhmät ja EAMV, kun se toteuttaa kuulemismenettelyjä vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tavoitteena olevien yhteiskunnallisten vaikutusten mittausmenetelmien yksityiskohtia koskevia delegoituja säädöksiä valmistellessaan. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(33)  Viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tätä asetusta ryhdytään soveltamaan, on tätä asetusta tarkasteltava uudelleen, jotta voidaan ottaa huomioon eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinoilla tapahtuneet muutokset. Uudelleentarkasteluun olisi sisällyttävä yleinen selvitys tämän asetuksen sääntöjen toiminnasta ja niiden soveltamisesta saaduista kokemuksista. Uudelleentarkastelun perusteella komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus ja tarvittaessa säädösehdotuksia.

(33 a)  Komission olisi lisäksi 22 päivään heinäkuuta 2017 mennessä aloitettava uudelleentarkastelu, joka koskee tämän asetuksen ja muiden yhteissijoitusyrityksiin ja niiden hoitajiin sovellettavien, erityisesti direktiivin 2011/61/EU sääntöjen vuorovaikutusta. Uudelleentarkastelussa olisi erityisesti käsiteltävä tämän asetuksen soveltamisalaa ja arvioitava, onko soveltamisalaa tarpeen laajentaa siten, että suurempien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimitystä. Uudelleentarkastelun perusteella komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus ja tarvittaessa säädösehdotuksia.

(33 b)  Komission olisi uudelleentarkastelun yhteydessä arvioitava esteitä, jotka ovat saattaneet estää sijoittajia hyödyntämästä rahastoja, mukaan luettuna yhteisösijoittajiin mahdollisesti sovellettavan muun vakavaraisuutta koskevan sääntelyn vaikutus kyseisiin sijoittajiin. Komission olisi lisäksi kerättävä tietoa, jonka avulla voidaan arvioida eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen vaikutusta Horisontti 2020 -puiteohjelman kaltaisiin unionin muihin ohjelmiin, joilla niin ikään pyritään tukemaan innovointia unionin alueella.

(33 c)  Toimintasuunnitelmasta pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi 7 päivänä joulukuuta 2011 annetun komission tiedonannon mukaisesti toteutettavan rajatylittävien riskipääomasijoitusten veroesteitä koskevan komission tutkimuksen ja tämän asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä komission olisi harkittava vastaavan tutkimuksen suorittamista mahdollisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen veroesteistä ja arvioitava mahdollisia veroetuja, joilla kannustettaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen unionissa.

(33 d)  EAMV:n olisi arvioitava tämän asetuksen mukaisten valtuuksiensa ja tehtäviensä vastaanottamisesta aiheutuvat henkilöstö- ja resurssitarpeensa ja toimitettava kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

(34)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, myös oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen sekä elinkeinovapautta.

(35)  Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY(8) ohjaa henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioissa tämän asetuksen puitteissa, kun se tapahtuu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, erityisesti jäsenvaltioiden nimeämien julkisten riippumattomien viranomaisten valvonnassa. Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001(9) ohjaa EAMV:tä, kun se käsittelee henkilötietoja tämän asetuksen puitteissa ja Euroopan tietosuojavaltuutetun valvonnassa.

(36)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on sisämarkkinoiden muodostaminen eurooppalaisille yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneille rahastoille säätämällä puitteet eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien rekisteröitymiselle, mikä mahdollistaa eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinoinnin koko unionin alueella, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

LUKU I

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tässä asetuksessa säädetään yhtenäisistä vaatimuksista ja ehdoista, jotka koskevat sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajia, jotka haluavat käyttää eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimikettä markkinoidessaan eurooppalaista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa unionin alueella, ja edistetään näin osaltaan sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan myös yhtenäiset säännökset, jotka koskevat eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ▌markkinointia vaatimukset täyttäville sijoittajille koko unionin alueella, eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen salkkujen koostumusta, vaatimukset täyttäviä sijoitusinstrumentteja ja -tekniikoita sekä eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja unionin alueella markkinoivien rahastojen hoitajien organisaatiota, toimintaa ja avoimuutta.

2 artikla

1.  Tätä asetusta sovelletaan 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyjen yhteissijoitusyritysten hoitajiin, joiden hallinnoimien sijoituskohteiden yhteisarvo ei ylitä direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kynnysarvoa, jotka ovat sijoittautuneet unionin alueelle ja joita koskee direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kotijäsenvaltionsa toimivaltaisten viranomaisten tekemä rekisteröinti, jos nämä hoitajat hallinnoivat ▌eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen salkkuja ▌.

1 a.  Tämän asetuksen nojalla 14 artiklan mukaisesti rekisteröidyt eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat, joiden sijoituskohteiden yhteisarvo myöhemmin ylittää direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon ja joiden on sen vuoksi saatava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta toimilupa kyseisen direktiivin 6 artiklan mukaisesti, voivat edelleen käyttää eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimitystä markkinoidessaan eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja unionin alueella edellyttäen, että ne täyttävät direktiivissä 2011/61/EU asetetut vaatimukset ja että ne jatkossakin aina noudattavat tämän asetuksen 3, 5 ja 9 artiklaa, 12 artiklan 2 kohtaa ja 13 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohtaa eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen osalta.

3 a.  Tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyt eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat voivat hoitaa myös siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä direktiivin 2009/65/EY mukaisesti myönnetyn toimiluvan nojalla edellyttäen, että ne ovat ulkopuolisia hoitajia.

3 artikla

1.  Tässä asetuksessa käytetään seuraavia määritelmiä:

  a) ’eurooppalaisella yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneella rahastolla’ tarkoitetaan yhteissijoitusyritystä, joka
   i) aikoo sijoittaa ainakin 70 prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan vaatimukset täyttäviin sijoituskohteisiin eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa vahvistetun määräajan kuluessa;
   ii) ei koskaan käytä yli 30:tä prosenttia rahaston yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista muiden kuin vaatimukset täyttävien sijoitusten hankintaan;
  iii) on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle tai kolmanteen maahan, edellyttäen, että kolmas maa
   ei ole ottanut käyttöön verotustoimenpiteitä, joiden perusteella veroja ei kanneta lainkaan tai verotus on nimellistä tai etuja myönnetään ilman minkäänlaista todellista taloudellista toimintaa ja merkittävää taloudellista läsnäoloa kyseiset veroedut tarjoavassa jäsenvaltiossa;
   on ottanut käyttöön sellaisia asianmukaisia yhteistyöjärjestelyjä eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden perusteella voidaan varmistaa tämän asetuksen 21 artiklassa tarkoitettu tehokas tietojenvaihto, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa tehtävänsä tämän asetuksen mukaisesti;
   ei ole rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen toimintaryhmän yhteistyöhaluttomiksi määrittelemien maiden ja alueiden luettelossa;
   on tehnyt sopimuksen eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan kotijäsenvaltion ja kunkin muun sellaisen jäsenvaltion kanssa, jossa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksia tai osakkeita on tarkoitus markkinoida, jotta voidaan varmistaa, että kolmas maa täyttää täysin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tuloa ja varallisuutta koskevan malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistetut vaatimukset, sekä varmistaa tehokas tietojenvaihto veroasioissa, mahdolliset monenväliset verosopimukset mukaan luettuina.

Edellä i ja ii alakohdassa mainitut rajat lasketaan sijoitettavissa olevien määrien perusteella, kun niistä on vähennetty kaikki asiaankuuluvat kustannukset ja käteisvarat;

   a a) ’asiaankuuluvilla kustannuksilla’ tarkoitetaan kaikkia suoraan tai välillisesti sijoittajien maksettavaksi koituvia ja eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajan ja sijoittajien sopimia palkkioita, maksuja ja kuluja;
   b) ’yhteissijoitusyrityksellä’ tarkoitetaan direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa;
  c) ’vaatimukset täyttävillä sijoituksilla’ tarkoitetaan kaikkia seuraavassa mainittuja instrumentteja:
  i) oman pääoman ehtoiset tai oman pääoman luonteiset sijoitusinstrumentit,
   jotka on laskenut liikkeeseen vaatimukset täyttävä salkkuyritys ja jotka eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto on hankkinut suoraan vaatimukset täyttävältä salkkuyritykseltä, ▌
   jotka vaatimukset täyttävä salkkuyritys vaihtaa oman pääoman ehtoiseen arvopaperiin, jonka on laskenut liikkeeseen vaatimukset täyttävä salkkuyritys, tai
   jotka on laskenut liikkeeseen yritys, jonka enemmistöomisteinen tytäryhtiö vaatimukset täyttävä salkkuyritys on ja jonka eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto on saanut vaihdossa oman pääoman ehtoiseen rahoitusvälineeseen, jonka vaatimukset täyttävä salkkuyritys on laskenut liikkeeseen;
   ii) arvopaperistetut ja arvopaperistamattomat velkainstrumentit, jotka on laskenut liikkeeseen vaatimukset täyttävä salkkuyritys;
   iii) osakkeet tai osuudet yhdestä tai useammasta muusta eurooppalaisesta yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneesta rahastosta, edellyttäen, että kyseiset rahastot eivät ole itse sijoittaneet yli 10:tä prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan muihin eurooppalaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin;
   iv) vakuudelliset tai vakuudettomat lainat, joita eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto myöntää vaatimukset täyttävälle salkkuyritykselle;
   v) kaikenlainen muu mukanaolo vaatimukset täyttävässä salkkuyrityksessä;
  d) ’vaatimukset täyttävällä salkkuyrityksellä’ tarkoitetaan yritystä, jota eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston siihen tekemän sijoituksen hetkellä ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 ja 15 alakohdassa määritellyllä tavalla ja
  -i) joka on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle tai kolmanteen maahan, edellyttäen, että kolmas maa
   ei ole ottanut käyttöön verotustoimenpiteitä, joiden perusteella veroja ei kanneta lainkaan tai verotus on nimellistä tai etuja myönnetään ilman minkäänlaista todellista taloudellista toimintaa ja merkittävää taloudellista läsnäoloa kyseiset veroedut tarjoavassa kolmannessa maassa;
   ei ole rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen toimintaryhmän yhteistyöhaluttomiksi määrittelemien maiden ja alueiden luettelossa;
   on tehnyt sopimuksen eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan kotijäsenvaltion ja kunkin muun sellaisen jäsenvaltion kanssa, jossa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksia tai osakkeita on tarkoitus markkinoida, jotta voidaan varmistaa, että kolmas maa täyttää täysin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tuloa ja varallisuutta koskevan malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistetut vaatimukset, sekä varmistaa tehokas tietojenvaihto veroasioissa, mahdolliset monenväliset verosopimukset mukaan luettuina;
  i) joka yhtiöjärjestyksen tai muun lakisääteisen yrityksen perustamisasiakirjan tai muiden sääntöjen tai perustamisasiakirjojen mukaan keskittyy päätavoitteenaan sellaisten mitattavien myönteisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaamiseen, jossa yritys
   ▌tuottaa palveluita tai tuotteita muita heikommassa asemassa oleville, syrjäytyneille tai huono-osaisille henkilöille; ▌
   ▌käyttää sellaista tuotteiden tai palveluiden tuotantomenetelmää, joka on sen yhteiskunnalliseen tavoitteeseen soveltuva; tai
   antaa taloudellista tukea ainoastaan kahden edellä olevan luetelmakohdan mukaisille yhteiskunnallisille yrityksille;
   ii) jonka voittoja käytetään ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen tai muun lakisääteisen yrityksen perustamisasiakirjan tai muiden sääntöjen tai perustamisasiakirjojen mukaiseen yrityksen yhteiskunnalliseen päätavoitteeseen pyrkimiseen. Näissä säännöissä tai perustamisasiakirjoissa on oltava käytössä ennalta määritellyt menettelyt ja säännöt sellaisia tilanteita varten, joissa voittoja jaetaan osakkaille ja omistajille, jotta varmistetaan, ettei voittojen jakaminen vaaranna yrityksen päätavoitteen saavuttamista; ja
   iii) jonka johtaminen on vastuullista ja avointa, ja siinä ovat erityisesti mukana työntekijät, asiakkaat ja muut asianosaiset, joihin yrityksen liiketoiminta vaikuttaa;
   e) ’omalla pääomalla’ tarkoitetaan yrityksessä omistajuuden kautta syntynyttä osuutta, jota edustavat osakkeet tai muut sijoittajille tarjotut vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen pääomaan osallistumisen muodot;
   e a) ’oman pääoman luonteisella instrumentilla’ tarkoitetaan rahoitusinstrumenttityyppiä, joka on oman ja vieraan pääoman yhdistelmä, jonka tuotot kytketään vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen tuottamaan voittoon tai tappioon ja jonka takaisinmaksu maksulaiminlyönnin yhteydessä ei ole täysin turvattu;
   f) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan aloitteesta tai lukuun tapahtuvaa sen hoitaman eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksien tai osakkeiden suoraa tai välillistä tarjoamista tai kohdentamista sijoittajille, joiden kotipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on unionissa;
   g) ’pääomasitoumuksella’ tarkoitetaan mitä hyvänsä sitoumusta, jonka nojalla sijoittajalla on eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa vahvistetun määräajan kuluessa velvollisuus hankkia intressi eurooppalaisesta yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneesta rahastosta tai tehdä pääomasijoituksia eurooppalaiseen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneeseen rahastoon;
   h) ’eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, jonka säännöllisenä liiketoimena on ainakin yhden eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaminen;
   i) ’kotijäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajalla on kotipaikka ja jossa tätä koskee direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kotijäsenvaltionsa toimivaltaisten viranomaisten tekemä rekisteröinti;
   j) ’isäntäjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, joka ei ole kotijäsenvaltio ja jossa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja markkinoi eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja tämän asetuksen mukaisesti;
   k) ’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan kansallista viranomaista, jonka kotijäsenvaltio nimeää lailla tai asetuksella ottamaan tehtäväkseen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteissijoitusyritysten hoitajien rekisteröinnin;
   k a) ’siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavalla yrityksellä’ tarkoitetaan direktiivin 2009/65/EY 5 artiklan mukaisen toimiluvan saanutta siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä.

Ensimmäisen alakohdan h alakohtaa sovellettaessa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston on itse oltava rekisteröity eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajaksi, jos eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston oikeudellinen muoto mahdollistaa sisäisen hoitamisen ja jos sen hallintoelin päättää olla nimeämättä ulkopuolista hoitajaa. Eurooppalaista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa, joka on rekisteröity eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sisäiseksi hoitajaksi, ei voida rekisteröidä muiden yhteissijoitusyritysten eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston ulkopuoliseksi hoitajaksi.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 24 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään ne tuotteet tai palvelut sekä tuotteiden tai palveluiden tuotantomenetelmät, jotka ovat tämän artiklan 1 kohdan d alakohdan i alakohdassa mainittuun yhteiskunnalliseen tavoitteeseen soveltuvia ottaen huomioon vaatimuksen täyttävien salkkuyritysten erilaisuuden sekä tilanteet, joissa voittoja voidaan jakaa omistajille ja sijoittajille.

LUKU II

EUROOPPALAISEN YHTEISKUNNALLISEEN YRITTÄJYYTEEN ERIKOISTUNEEN RAHASTON NIMITYKSEN KÄYTÖN EHDOT

4 artikla

Tässä luvussa vahvistetut vaatimukset täyttävät eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat voivat käyttää nimitystä ’eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto’ markkinoidessaan eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja kaikkialla unionin alueella.

5 artikla

1.  Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan on varmistettava, että muita kuin vaatimukset täyttäviä sijoituskohteita hankittaessa enintään 30 prosenttia eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista käytetään muiden kuin vaatimukset täyttävien sijoitusten hankintaan. Kyseinen 30 prosenttia lasketaan sijoitettavissa olevien määrien perusteella, kun niistä on vähennetty kaikki asiaankuuluvat kustannukset. Tätä rajaa laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon ▌käteisvaroja, sillä käteisvaroja ei pidetä sijoituksina.

2.  Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja ei saa ▌eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston tasolla käyttää mitään menetelmää, jolla rahaston riskiä lisätään sen pääomasitoumusten tasoa suuremmaksi joko ottamalla lainaksi rahaa tai arvopapereita, rahoitusjohdannaisia käyttämällä tai millään muulla tavalla.

2 a.  Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja saa ottaa luottoa, laskea liikkeeseen velkaobligaatioita tai antaa takuita eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston tasolla vain, jos tällainen luotonotto tai tällaiset velkaobligaatiot tai takuut katetaan maksamattomilla sitoumuksilla.

6 artikla

1.  Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat saavat markkinoida hallinnoimiensa eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen osakkeita ja osuuksia ainoastaan sellaisille sijoittajille, joiden katsotaan olevan ammattimaisia asiakkaita direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan I jakson mukaisesti tai joita voidaan pyynnöstä pitää sellaisina direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan II jakson mukaisesti, tai muille sijoittajille, jos

   a) nämä muut sijoittajat sitoutuvat sijoittamaan vähintään 100 000 euroa; ja
   b) nämä muut sijoittajat ilmoittavat kirjallisesti sijoitussitoumuksesta tehtävästä sopimuksesta erillisellä asiakirjalla, että he ovat tietoisia suunniteltuun sitoumukseen liittyvistä riskeistä.

1 a.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sijoituksiin, joita eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan hallinnointiin osallistuvat johtohenkilöt tai työntekijät tekevät hoitamaansa eurooppalaiseen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneeseen rahastoon.

7 artikla

Suhteessa hoitamaansa rahastoon on eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajan

   a) toimittava rehellisesti, pätevästi, varovasti, huolellisesti ja oikeudenmukaisesti;
   b) käytettävä asianmukaisia toimia ja menettelyitä estääkseen väärinkäytökset, joiden voidaan kohtuudella odottaa vaikuttavan sijoittajien sekä vaatimukset täyttävien salkkuyritysten etuihin;
   c) harjoitettava liiketoimintaa siten, että se edistää sijoituksen kohteena olevien vaatimukset täyttävien salkkuyritysten myönteistä yhteiskunnallista vaikutusta, hoitamiensa eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ja niiden sijoittajien etua sekä markkinoiden häiriöttömyyttä;
   d) noudatettava suurta huolellisuutta vaatimukset täyttävien salkkuyritysten sijoitusten ja kyseisten yritysten myönteisen yhteiskunnallisen vaikutuksen valinnassa ja jatkuvassa seurannassa;
   e) tunnettava riittävässä määrin vaatimukset täyttävät salkkuyritykset, joihin ne sijoittavat;
   e a) kohdeltava sijoittajia oikeudenmukaisesti;
   e b) varmistettava, että yhdellekään sijoittajalle ei anneta etuuskohtelua, jollei tällainen etuuskohtelu käy ilmi eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston säännöistä tai perustamisasiakirjoista.

7 a artikla

1.  Kun eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja aikoo siirtää tehtäviään kolmannelle osapuolelle, tehtävien siirtäminen rahaston hoitajalta kolmannelle osapuolelle ei saa vaikuttaa hoitajan vastuuseen eurooppalaista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa ja sen sijoittajia kohtaan eikä hoitaja saa siirtää toimintojaan niin laajasti, että sen ei enää käytännössä katsota olevan eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja ja että siitä tulee postilaatikkoyhteisö.

2.  Siirto ei saa vaarantaa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan tehokasta valvontaa eikä varsinkaan estää sitä toimimasta eikä hoitamasta eurooppalaista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa sijoittajien parhaan edun mukaisesti.

8 artikla

1.  Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on tunnistettava eturistiriidat ja pyrittävä välttämään niitä, ja ellei niitä kyetä välttämään, hallittava ja seurattava eturistiriitoja ja 4 kohdan mukaisesti annettava niistä tietoa viipymättä, jotta niitä estetään vaikuttamasta haitallisesti eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen ja niiden sijoittajien etuihin ja jotta voidaan varmistaa, että rahastojen hoitajien hallinnoimia eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja kohdellaan oikeudenmukaisesti.

2.  Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on erityisesti tunnistettava sellaiset eturistiriidat, joita saattaa syntyä seuraavien osapuolten välille:

   a) eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat, henkilöt, jotka tosiasiallisesti hoitavat eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien liiketoimintaa, työntekijät tai muut henkilöt, jotka suoraan tai epäsuorasti käyttävät valtaa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajaan nähden tai johon tämä käyttää valtaa, sekä eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan hallinnoimat eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot tai näiden rahastojen sijoittajat;
   b) eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto tai tämän eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoittajat sekä saman eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan hallinnoima toinen eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto, tai tämän toisen eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoittajat;
   b a) eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto tai kyseisen eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoittajat sekä saman eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan hallinnoima yhteissijoitusyritys tai siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys tai kyseisen yhteissijoitusyrityksen tai siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoittajat.

3.  Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on ylläpidettävä ja sovellettava tehokkaita organisaatio- ja hallintojärjestelyjä, jotta ne kykenevät noudattamaan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

4.  Edellä 1 kohdassa mainituista eturistiriidoista on ilmoitettava, kun eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja seuraamiseksi käyttöön ottamat organisaatiojärjestelyt eivät riitä kohtuullisen luotettavasti varmistamaan, että sijoittajien eduille aiheutuvan vahingon riski voidaan estää. Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on selvästi ilmoitettava sijoittajille eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet, ennen kuin ne ryhtyvät liiketoimiin näiden puolesta.

5.  Siirretään komissiolle valta antaa 24 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään tarkemmin

   a) tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen eturistiriitojen tyypit;
   b) toimenpiteet, jotka eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on toteutettava rakenteita, organisaatiota ja hallintoa koskevien menettelyjen osalta eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi, seuraamiseksi ja niistä ilmoittamiseksi.

9 artikla

1.  Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on kaikkia hoitamiaan rahastoja varten otettava käyttöön menettelyt, joilla mitataan ▌sitä, missä määrin vaatimukset täyttävät salkkuyritykset, joihin eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto on sijoittanut, saavuttavat sitoumuksensa mukaiset myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset. Hoitajien on varmistettava, että nämä menettelyt ovat selkeitä ja avoimia ja että niihin sisältyy indikaattoreita, joihin voi vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen yhteiskunnallisesta tavoitteesta ja luonteesta riippuen kuulua yksi tai useampia seuraavista tekijöistä:

   a) työllisyys ja työmarkkinat;
   b) työn laatuun liittyvät vaatimukset ja oikeudet;
   c) sosiaalinen osallisuus ja erityisryhmien suojelu; yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet, syrjimättömyys;
   d) kansanterveys ja turvallisuus;
   e) sosiaaliturvan saatavuus, pääsy terveys- ja koulutusjärjestelmiin ja niihin kohdistuvat vaikutukset.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 24 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritetään tämän artiklan 1 kohdassa mainittujen menettelyjen yksityiskohdat erilaisiin vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin liittyen.

10 artikla

Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajilla on aina oltava käytössään riittävästi omia varoja sekä eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston asianmukaisen hallinnoinnin kannalta riittävät tekniset resurssit ja henkilöstöresurssit.

Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on aina varmistettava, että ne pystyvät perustelemaan omien varojensa riittävyyden toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseksi ja ilmoittamaan, miksi nämä varat ovat riittäviä 13 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

11 artikla

1.  Varojen arvottamista koskevat säännöt vahvistetaan eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa, ja niillä on varmistettava moitteeton ja avoin arvonmääritys.

1 a.  Käytettävillä arvonmääritysmenettelyillä on varmistettava, että varojen arvo määritetään asianmukaisesti ja lasketaan vähintään kerran vuodessa.

1 b.  Tarkoituksena on varmistaa vaatimukset täyttävien salkkuyritysten arvottamisen yhtenäisyys, minkä vuoksi EAMV laatii ohjeet, joissa vahvistetaan yhteiset periaatteet tällaisiin yrityksiin tehtävien sijoitusten käsittelyä varten ottaen huomioon niiden päätavoitteen, joka on mitattavissa olevien myönteisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen, ja sen, että ne käyttävät voittonsa ensisijaisesti tämän vaikutuksen aikaansaamiseen.

12 artikla

1.  Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on saatettava kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen saataville vuosikertomus jokaisesta hallinnoimastaan eurooppalaisesta yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneesta rahastosta enintään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Kertomuksessa on selostettava rahaston salkun koostumus sekä sen toiminta kuluneen vuoden aikana. Siinä on ilmoitettava myös eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston voitot sen toimintakauden loppuun mennessä ja soveltuvin osin sen toimintakauden aikana jaetut voitot. Kertomukseen on liitettävä myös eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston tarkastettu tilikirjanpito. Tarkastuksessa on vahvistettava, että rahaston nimissä säilytetään rahaa ja varoja ja että eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja on pitänyt riittävää kirjanpitoa ja harjoittanut riittävää valvontaa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston ja sen sijoittajien rahoja ja varoja koskevan toimeksiannon tai määräysvallan yhteydessä, ja tarkastus on tehtävä vähintään kerran vuodessa. Vuosikertomus on laadittava voimassa olevien tilinpäätösstandardien sekä eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan ja sijoittajien keskenään sopimien ehtojen mukaisesti. Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan on pyynnöstä luovutettava vuosikertomus sijoittajille. Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat ja sijoittajat voivat lisäksi sopia keskenään muunlaisesta tiedottamisesta.

2.  Vuosikertomuksessa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:

   a) tarvittavalla tarkkuudella ilmoitetut tiedot sijoituspolitiikan avulla aikaansaaduista yhteiskunnallisista kokonaistuloksista sekä näiden tulosten mittaamisessa käytetyistä menetelmistä;
   b) lausunto, josta käyvät ilmi mahdolliset luopumiset vaatimukset täyttävistä salkkuyrityksistä;
   c) ilmoitus siitä, tapahtuiko eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston muista sellaisista sijoituskohteista luopuminen, joita ei ole investoitu vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin, 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainittujen kriteerien mukaisesti;
   d) yhteenveto niistä toimista, joihin eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja on ryhtynyt 13 artiklan 1 kohdan k alakohdassa mainittujen vaatimukset täyttävien salkkuyritysten suhteen;
   d a) tiedot muiden kuin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vaatimukset täyttävien sijoitusten luonteesta ja tarkoituksesta.

3.  Jos eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajalla on velvollisuus julkaista rahastoa koskeva vuositilinpäätös säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY(10) 4 artiklan mukaisesti, voidaan tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa mainitut tiedot antaa joko erikseen tai vuositilinpäätöksen lisäosana.

13 artikla

1.  Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien on suhteessa hoitamaansa eurooppalaiseen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneeseen rahastoon annettava sijoittajille tietoa selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla seuraavista seikoista ennen sijoituspäätöksen tekemistä:

   a) eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan sekä kaikkien muiden eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan palkkaamien rahastojen hallinnoinnissa toimivien palveluntarjoajien henkilöllisyys ja kuvaus näiden henkilöiden tehtävistä;
   a a) eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan käytettävissä oleva omien varojen määrä sekä yksityiskohtainen lausunto siitä, miksi eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja katsoo näiden omien varojen olevan riittäviä sen eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen asianmukaista hallinnointia varten tarvittavien teknisten resurssien ja henkilöstöresurssien kannalta;
  b) kuvaus eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoitusstrategiasta ja -tavoitteista, mukaan lukien kuvaus seuraavista:
   i) vaatimukset täyttävät salkkuyritykset, joihin se aikoo sijoittaa;
   ii) muut eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot, joihin se aikoo sijoittaa;
   iii) vaatimukset täyttävät salkkuyritykset, joihin ii alakohdassa tarkoitetut muut eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot aikovat sijoittaa;
   iv) muut kuin vaatimukset täyttävät sijoitukset, joita se aikoo tehdä;
   v) sijoitustekniikat, joita se aikoo käyttää; ja
   vi) kaikki soveltuvat sijoittamista koskevat rajoitukset;
   c) myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset, joihin eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoituspolitiikalla tähdätään, sekä mahdollisuuksien mukaan ennusteita näistä tuloksista sekä tietoa aiemmista tällä alueella saavutetuista tuloksista;
   d) menetelmät, joita yhteiskunnallisten vaikutusten mittaamisessa käytetään;
   e) kuvaus muista sijoituskohteista kuin vaatimukset täyttävistä salkkuyrityksistä sekä menettelystä ja kriteereistä, joita näiden sijoituskohteiden valinnassa käytetään, ellei kyse ole käteisvaroista;
   f) kuvaus eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston riskiprofiilista sekä kaikista rahaston mahdollisiin sijoituskohteisiin sekä mahdollisesti käytettäviin sijoitustekniikoihin liittyvistä riskeistä;
   g) kuvaus eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoituskohteiden hinnoittelussa käytetystä arvottamismenettelystä, mukaan lukien menetelmät, joita käytetään vaatimukset täyttävien salkkuyritysten arvottamisessa;
   h) kuvaus kaikista asiaankuuluvista kustannuksista sekä niiden enimmäismääristä;
   i) kuvaus siitä, miten eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan saama korvaus lasketaan;
   j) eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston aikaisemman toiminnan tulokset, jos ne ovat saatavilla;
   k) liiketoiminnan tukipalvelut ja muut tukitoimet, joita eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja tarjoaa tai joita tämä on kolmansien osapuolten välityksellä järjestänyt ja joiden tarkoituksena on helpottaa niiden vaatimukset täyttävien salkkuyritysten kehitystä, kasvua tai muun toiminnan jatkumista, joihin eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto sijoittaa tai, jos tällaisia palveluita tai toimia ei tarjota, selvitys syistä;
   l) kuvaus menettelyistä, joilla eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto voi muuttaa sijoitusstrategiaansa tai -politiikkaansa tai molempia.

2.  Kaiken 1 kohdassa tarkoitetun tiedon on oltava tasapuolista ja selkeää, eikä se saa olla harhaanjohtavaa. Tiedot on pidettävä ajan tasalla ja niitä on tarvittaessa tarkistettava säännöllisesti.

3.  Jos eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajalta edellytetään tarjousesitteen julkaisemista arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY(11) tai eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja koskevan kansallisen lainsäädännön nojalla, voidaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot antaa joko erikseen tai tarjousesitteen osana.

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 24 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään tarkemmin

   a) tämän artiklan 1 kohdan b–e ja k alakohdassa tarkoitettujen tietojen sisältö;
   b) miten tämän artiklan 1 kohdan b–e ja k alakohdassa tarkoitetut tiedot esitetään yhdenmukaisella tavalla, jotta varmistetaan niiden mahdollisimman hyvä vertailtavuus.

LUKU III

VALVONTA JA HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

14 artikla

1.  Eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien, jotka aikovat rahastojensa markkinoinnissa käyttää eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimitystä, on ilmoitettava tästä aikomuksestaan kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimitettava seuraavat tiedot:

   a) niiden henkilöiden nimet, jotka tosiasiallisesti hoitavat eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen liiketoimintaa;
   b) niiden eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen nimet, joiden osakkeet tai osuudet ovat markkinoinnin kohteena, sekä niiden sijoitusstrategiat;
   c) tietoa järjestelyistä, joita on tehty luvussa II olevien vaatimusten täyttämiseksi;
   d) luettelo jäsenvaltioista, joissa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja aikoo kutakin rahastoa markkinoida;
   d a) luettelo jäsenvaltioista ja kolmansista maista, joihin eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja on perustanut tai aikoo perustaa eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja.

2.  Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa rekisteröidä eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan vain jos se katsoo, että seuraavat ehdot täyttyvät:

   -a) henkilöt, jotka tosiasiallisesti hoitavat eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston liiketoimintaa, ovat riittävän hyvämaineisia ja heillä on riittävästi kokemusta myös niistä sijoitusstrategioista, joita eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja käyttää;
   a) kaikki 1 kohdassa edellytetyt tiedot on toimitettu;
   b) 1 kohdan c alakohdan mukaisesti ilmoitetut järjestelyt ovat luvussa II olevien vaatimusten täyttämisen kannalta sopivia;
   b a) 1 kohdan d a alakohdan mukaisesti toimitettu luettelo osoittaa, että kaikki eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot ovat sijoittautuneet tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaisesti.

3.  Rekisteröinti on voimassa koko unionin alueella, ja sen turvin eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat voivat markkinoida rahastoja eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen nimellä kaikkialla unionissa.

15 artikla

Eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan on saatettava ajan tasalle kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetut tiedot, jos rahaston hoitaja aikoo

   a) markkinoida uutta eurooppalaista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa;
   b) markkinoida olemassa olevaa eurooppalaista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa jäsenvaltiossa, jota ei ole mainittu 14 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa luettelossa.

16 artikla

1.  Kun eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja on rekisteröity, uusi eurooppalainen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunut rahasto on lisätty, eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston sijoittautumista varten on lisätty uusi kotipaikka tai sellainen uusi jäsenvaltio on lisätty, jossa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja aikoo markkinoida eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja, on kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ilmoitettava tästä välittömästi ▌14 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioille sekä EAMV:lle.

2.  Edellä 14 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut isäntäjäsenvaltiot eivät saa kohdistaa 14 artiklan mukaisesti rekisteröityyn eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajaan mitään rahastojen markkinointiin liittyviä vaatimuksia tai hallinnollisia menettelyitä eivätkä ne saa vaatia markkinoinnille minkäänlaista hyväksyntää ennen sen aloittamista.

3.  Tämän artiklan yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia määrittääkseen ilmoituksessa käytettävän muodon.

4.  EAMV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ...(12).

5.  Siirretään komissiolle valta hyväksyä 3 kohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

17 artikla

EAMV ylläpitää internetissä julkisesti saatavana olevaa keskitettyä tietokantaa, jossa luetellaan kaikki tämän asetuksen mukaisesti unionin alueella rekisteröidyt eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat ja kaikki eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot, joita ne markkinoivat, sekä maat, joissa niitä markkinoidaan.

18 artikla

1.  Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen valvoo tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten noudattamista.

1 a.  Jos isäntäjäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on selkeitä ja todennettavissa olevia syitä uskoa, että eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja rikkoo tätä asetusta sen alueella, sen on ilmoitettava tästä viipymättä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on toteutettava aiheelliset toimenpiteet.

1 b.  Jos kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai siksi, että kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei toimi kohtuullisen määräajan kuluessa, eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja toimii edelleen tavalla, joka on selvästi ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, isäntäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tämän seurauksena ja ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet sijoittajien suojelemiseksi, mukaan lukien mahdollisuus estää kyseistä hoitajaa jatkamasta hoitamiensa eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinointia isäntäjäsenvaltion alueella.

19 artikla

Toimivaltaisille viranomaisille on annettava kansallista lainsäädäntöä noudattaen kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niille uskottujen tehtävien hoitamiseksi. Niille on annettava erityisesti seuraavat valtuudet:

   a) oikeus pyytää tutustumista kaikkiin asiakirjoihin niiden muodosta riippumatta ja saada tai ottaa niistä jäljennös;
   b) oikeus pyytää eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajaa antamaan tietoja viivytyksettä;
   c) oikeus pyytää tietoja keneltä tahansa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan tai rahaston toimintaan liittyvältä henkilöltä;
   d) oikeus tehdä tarkastuksia yrityksen tiloissa ilmoittaen tai ilmoittamatta etukäteen;
   e) oikeus varmistaa asianmukaisilla toimenpiteillä, että eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja noudattaa edelleen tämän asetuksen vaatimuksia;
   f) oikeus antaa määräys, jolla varmistetaan, että eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja noudattaa tämän asetuksen vaatimuksia ja pidättäytyy tekemästä uudelleen mitään sellaista, joka voidaan katsoa tämän asetuksen rikkomiseksi.

20 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on annettava sääntöjä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävistä hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen hallinnollisten seuraamusten ja toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetuista säännöksistä komissiolle ja EAMV:lle viimeistään ... päivänä ...kuuta ...(13). Niiden on ilmoitettava komissiolle ja EAMV:lle viipymättä kaikista kyseisten säännösten muutoksista.

21 artikla

1.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on suhteellisuusperiaatetta noudattaen ryhdyttävä 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, jos eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja

   a) ei noudata ▌salkun koostumusta koskevia vaatimuksia ja rikkoo näin 5 artiklaa;
   b) ▌markkinoi eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston osuuksia ja osakkeita muille kuin vaatimukset täyttäville sijoittajille ja rikkoo näin 6 artiklaa;
   c) käyttää eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimitystä, vaikkei sen kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole rekisteröinyt sitä 14 artiklan mukaisesti;
   c a) käyttää eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimitystä markkinoidessaan rahastoja, jotka eivät ole sijoittautuneet tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaisesti;
   c b) on saanut rekisteröinnin antamalla virheellisiä tietoja tai muutoin säännösten vastaisella tavalla ja rikkoo näin 14 artiklaa;
   c c) ei toimi rehellisesti, pätevästi, varovasti, huolellisesti ja oikeudenmukaisesti harjoittaessaan liiketoimintaansa ja rikkoo näin 7 artiklan a alakohtaa;
   c d) ei käytä asianmukaisia toimia ja menettelyitä estääkseen väärinkäytökset ja rikkoo näin 7 artiklan b alakohtaa;
   c e) ei toistuvasti noudata vuosikertomusta koskevia 12 artiklan vaatimuksia;
   c f) ei toistuvasti noudata tiedon antamista sijoittajille koskevaa 13 artiklan velvoitetta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarpeen mukaan

   -a) toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja noudattaa tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan, 5 ja 6 artiklan, 7 artiklan a ja b alakohdan sekä 12, 13 ja 14 artiklan vaatimuksia;
   a) kiellettävä rahaston hoitajalta eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimityksen käyttö ja poistettava eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitaja rekisteristä.

3.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä tiedotettava 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti ilmoitetuille isäntäjäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja EAMV:lle eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston hoitajan poistamisesta tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa mainitusta rekisteristä.

4.  Oikeus markkinoida yhtä tai useampaa eurooppalaista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistunutta rahastoa eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimikkeellä päättyy välittömästi siitä päivästä alkaen, jolloin toimivaltainen viranomainen on tehnyt 2 kohdan a alakohdassa mainitun päätöksen.

22 artikla

1.  Toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV tekevät yhteistyötä ▌niiden tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n on vaihdettava keskenään kaikkia tietoja ja kaikkia asiakirjoja, jotka ovat niiden tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti ja erityisesti tähän asetukseen kohdistuvien rikkomusten tunnistamisen ja korjaamisen kannalta tarpeen.

22 a artikla

Jos jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä vallitsee erimielisyys jonkin toimivaltaisen viranomaisen arvioinnista, toiminnasta tai laiminlyönnistä aloilla, joilla tässä asetuksessa edellytetään yhteistyötä tai koordinointia useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välillä, toimivaltaiset viranomaiset voivat siirtää asian käsittelyn EAMV:lle, joka voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla annettujen valtuuksien mukaisesti, siltä osin kuin erimielisyys ei liity tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan -iii alakohtaan tai 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan -i alakohtaan.

23 artikla

1.  Kaikkia toimivaltaisten viranomaisten tai EAMV:n palveluksessa tällä hetkellä tai aiemmin olleita henkilöitä sekä toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n ohjaamia tilintarkastajia ja asiantuntijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Mitään näiden henkilöiden tehtäviään täyttäessään tietoonsa saamaa luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa yhdellekään henkilölle eikä millekään viranomaiselle, paitsi sellaisessa tiivistetyssä tai kootussa muodossa, josta yksittäisiä eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajia tai rahastoja ei ole mahdollista tunnistaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikoslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia tapauksia ja tässä asetuksessa säädettyjä menettelyitä.

2.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia tai EAMV:tä ei saa estää vaihtamasta tietoja tämän asetuksen tai muun eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajia tai rahastoja koskevan unionin lainsäädännön nojalla.

3.  Toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV voivat käyttää 1 kohdan mukaisesti saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tehtäviensä suorituksessa sekä hallinnollisia ja oikeudellisia menettelyjä varten.

LUKU IV 

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

24 artikla

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.  Siirretään ▌3 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 5 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa ja 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle neljäksi vuodeksi ... päivästä ...kuuta ...(14). Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen neljän vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa ▌3 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 5 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa ja 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

25 artikla

1.  Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään neljän vuoden kuluttua asetuksen ensimmäisestä soveltamispäivästä lukien. Uudelleentarkasteluun sisältyy yleinen selvitys tämän asetuksen sääntöjen toiminnasta ja niiden soveltamisesta saaduista kokemuksista, mukaan lukien

   a) se, miten paljon eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajat ovat käyttäneen eurooppalaisen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneen rahaston nimitystä joko omassa maassaan tai muissa jäsenvaltioissa;
   a a) eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen maantieteellinen toimipaikka sekä se, ovatko lisätoimenpiteet tarpeen sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot ovat sijoittautuneet 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan -iii alakohdan mukaisesti;
   a b) eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen tekemien sijoitusten maantieteellinen ja alakohtainen jakautuminen;
   b) se, miten eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot ovat käyttäneet erilaisia vaatimukset täyttäviä sijoituksia ja miten tämä on vaikuttanut yhteiskunnallisten yritysten kehittymiseen eri puolilla unionia;
   b a) mahdollisuus ottaa käyttöön unionin tason merkki yhteiskunnallisia yrityksiä varten;
   b b) mahdollisuus laajentaa eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen markkinointia vähittäissijoittajiin;
   c) vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tunnistamiskriteerien käytännön soveltaminen, tämän vaikutus yhteiskunnallisten yritysten kehittymiseen eri puolilla unionia ja yritysten myönteinen yhteiskunnallinen vaikutus;
   c a) analyysi eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajien täytäntöönpanemista menettelyistä, jotta voidaan arvioida 9 artiklassa tarkoitettuja vaatimukset täyttävien salkkuyritysten myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia, ja arvio siitä, olisiko mahdollista ottaa käyttöön yhdenmukaiset standardit yhteiskunnallisen vaikutuksen arviointia varten unionin tasolla tavalla, joka on yhdenmukainen unionin sosiaalipolitiikan kanssa;
   c b) se, onko tätä asetusta aiheellista täydentää säilytysyhteisöjärjestelmällä;
   c d) se, onko eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot aiheellista sisällyttää direktiivin 2009/65/EY mukaisiin sijoituskelpoisiin kohteisiin;
   c e) 13 artiklassa tarkoitettujen tietovaatimusten tarkoituksenmukaisuus ja erityisesti se, ovatko tiedot riittäviä, jotta sijoittajat voivat tehdä perustellun sijoituspäätöksen;
   c f) tutkimus mahdollisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen veroesteistä ja arvio mahdollisista veroeduista, joilla kannustettaisiin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen unionissa;
   c g) arviointi esteistä, jotka ovat saattaneet estää sijoittajia hyödyntämästä rahastoja, mukaan luettuna muun vakavaraisuutta koskevan unionin sääntelyn vaikutus yhteisösijoittajiin.

2.  Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun jälkeen ja EAMV:tä kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon kuuluu tarvittaessa säädösehdotus.

25 a artikla

1.  Komissio aloittaa 22 päivään heinäkuuta 2017 mennessä uudelleentarkastelun, joka koskee tämän asetuksen ja muiden yhteissijoitusyrityksiin ja niiden hoitajiin sovellettavien, erityisesti direktiivin 2011/61/EU sääntöjen vuorovaikutusta. Uudelleentarkastelussa käsitellään tämän asetuksen soveltamisalaa. Siihen on kerättävä tietoa sen arvioimiseksi, onko soveltamisalaa tarpeen laajentaa siten, että sellaisia eurooppalaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneita rahastoja hallinnoivat hoitajat, joiden sijoituskohteiden yhteisarvo ylittää 2 artiklan 1 kohdassa säädetyn kynnysarvon, voivat tulla eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen hoitajiksi.

2.  Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun jälkeen ja EAMV:tä kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon kuuluu tarvittaessa säädösehdotus.

26 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan heinäkuun 22 päivästä 2013 alkaen, lukuun ottamatta ▌3 artiklan 2 kohtaa, 8 artiklan 5 kohtaa, 9 artiklan 2 kohtaa ja 13 artiklan 4 kohtaa, joita sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...ssa/ssä ... päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

(1) EUVL C 175, 19.6.2012, s. 11.
(2) EUVL C 229, 31.7.2012, s. 55.
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ....
(4) EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.
(5) EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.
(6) EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.
(7) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.
(8) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(9) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
(10) EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.
(11) EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.
(12)* Yhdeksän kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(13)* 24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(14)* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö