Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0418(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0194/2012

Pateikti tekstai :

A7-0194/2012

Debatai :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Balsavimas :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/03/2013 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

Priimti tekstai
PDF 538kWORD 215k
Ketvirtadienis, 2012 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
Europos socialinio verslumo fondai ***I
P7_TA(2012)0345A7-0194/2012
Tekstas
 Jungtinis tekstas

2012 m. rugsėjo 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))(1)
EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)
Komisijos pasiūlymas

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

[2 pakeitimas]

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0194/2012).
(2)* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS
REGLAMENTAS (ES) NR …/2012
dėl Europos socialinio verslumo fondų
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  investuotojams vis labiau stengiantis neapsiriboti vien finansine grąža ir siekti socialinių tikslų, Sąjungoje formuojasi socialinių investicijų rinka, kurios dalį sudaro investiciniai fondai, besiorientuojantys į socialines įmones. Tokie investicijų fondai teikia finansavimą socialinėms įmonėms, kurios skatina socialinius pokyčius, siūlydamos novatoriškus socialinių problemų sprendimus, pavyzdžiui, padėdamos įveikti socialinius finansų krizės padarinius, ir vertingai padėdamos siekti strategijos ’Europa 2020’ tikslų;

(1a)  šis reglamentas sudaro socialinio verslo iniciatyvos, kurią Komisiją pateikė savo 2011 m. spalio 25 d. komunikate ’Socialinio verslo iniciatyva. Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų ekonomikoje’, dalį;

(2)  būtina nustatyti bendrą taisyklių dėl nuorodos ’Europos socialinio verslumo fondas’ (ESVF) naudojimo sistemą, visų pirma dėl fondų, kurie veikia naudodami šią nuorodą, portfelio sudėties, jų tinkamų investicijų objektų, investicinių priemonių, kurias jie gali naudoti, ir dėl tinkamų investuotojų, kurie turi teisę pagal vienodas taisykles visoje Sąjungoje investuoti į tokius fondus, kategorijų. Nesant tokios bendros sistemos, kyla rizika, kad valstybės narės nacionaliniu lygmeniu gali imtis skirtingų priemonių, o tai darytų tiesioginį neigiamą poveikį geram vidaus rinkos veikimui ir sudarytų jam kliūčių, nes fondams, norintiems veikti visoje Sąjungoje, įvairiose valstybėse narėse būtų taikomos skirtingos taisyklės. Be to, dėl portfelio sudėčiai, investicijų objektams ir tinkamiems investuotojams taikomų skirtingų kokybės reikalavimų gali skirtis investuotojų apsaugos lygis ir gali kilti painiava dėl investavimo pasiūlymų, siejamų su Europos socialinio verslumo fondu (ESVF). Taigi investuotojai turėtų turėti galimybę palyginti įvairių Europos socialinio verslumo fondų investavimo pasiūlymus. Būtina pašalinti dideles kliūtis, trukdančias Europos socialinio verslumo fondams pritraukti lėšas tarpvalstybiniu mastu, išvengti tų fondų konkurencijos iškraipymų ir užkirsti kelią bet kokioms papildomoms galimoms prekybos kliūtims ir dideliems konkurencijos iškraipymams ateityje. Taigi tinkamas teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis, kaip jis aiškinamas pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

(3)  būtina priimti reglamentą, kuriuo būtų nustatytos vienodos Europos socialinio verslumo fondams taikytinos taisyklės, o jų valdytojams, kurie nori visoje Sąjungoje pritraukti kapitalą naudodami nuorodą ’ESVF’, visose valstybėse narėse būtų nustatyti atitinkami įpareigojimai. Šiais reikalavimais turėtų būti užtikrintas investuotojų, kurie nori investuoti į tokius fondus, pasitikėjimas;

(3a)  šis reglamentas netaikomas esamoms nacionalinėms sistemoms, pagal kurias leidžiama investuoti į socialines įmones ir sistemoms, kurios nenaudoja nuorodos ’ESVF’;

(4)  kokybės reikalavimus dėl nuorodos ’ESVF’ naudojimo apibrėžiant reglamente būtų užtikrinta, kad tie reikalavimai būtų tiesiogiai taikomi kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie pritraukia lėšas naudodami šią nuorodą. Tai užtikrintų vienodas šios nuorodos naudojimo sąlygas, nes būtų išvengta nacionalinių reikalavimų skirtumų, kurių galėtų atsirasti, jeigu į nacionalinę teisę būtų perkeliama direktyva. Šiuo reglamentu būtų užtikrinta, kad šią nuorodą naudojantiems kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams tokių pat taisyklių reikėtų laikytis visoje Sąjungoje, o dėl to taip pat sustiprėtų investuotojų, kurie nori investuoti į fondus, besiorientuojančius į socialines įmones, pasitikėjimas. Priimant reglamentą taip pat sumažėtų reguliavimo sudėtingumas ir valdytojų atitikties dažnai besiskiriančioms nacionalinėms taisyklėms, kuriomis reglamentuojami tokie fondai, išlaidos, visų pirma tų valdytojų, kurie nori pritraukti kapitalą tarpvalstybiniu mastu. Reglamentas taip pat turėtų padėti pašalinti konkurencijos iškraipymus;

(4a)  ESVF turėtų būti galima taikyti tiek išorinį, tiek vidinį valdymą. Kai ESVF valdomas vidaus valdytojo, ESVF taip pat yra valdytojas ir todėl turi atitikti visus reikalavimus pagal šį reglamentą taikomus ESVF valdytojams ir būti registruotas kaip valdytojas. Tačiau vidaus valdytojo valdomam ESVF neturėtų būti leidžiama būti išoriniu kitų kolektyvinių investavimo subjektų ar kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdytoju;

(5)  siekiant paaiškinti ryšį tarp šio reglamento ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų ir jų valdytojų taisyklių, būtina nustatyti, kad šis reglamentas turėtų būti taikomas tik kolektyvinio investavimo subjektų, kitų nei kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS)(4), derinimo 1 straipsnį, valdytojams, kurie įsisteigę Sąjungoje ir užregistruoti savo buveinės valstybės narės kompetentingoje institucijoje pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų(5), su sąlyga, kad tie valdytojai valdo ESVF portfelius. Tačiau ESVF valdytojams, kurie yra registruoti pagal šį reglamentą ir yra išoriniai valdytojai, turėtų būti leidžiama papildomai valdyti KIPVPS, kuriems išduodami leidimai pagal Direktyvą 2009/65/EB;

(5a)  Be to, šis reglamentas ▌taikomas tik tų kolektyvinio investavimo subjektų, kurių visa valdomo turto vertė neviršija Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos ribos, valdytojams. Tai reiškia, kad ribos apskaičiavimas šiame reglamente grindžiamas ribos apskaičiavimu, nurodytu Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte. Tačiau ESVF valdytojai, kurie yra registruoti pagal šį reglamentą, kurių bendras turtas vėliau gali viršyti Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą ribą ir kurie todėl turi gauti savo buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų leidimą pagal minėtos direktyvos 6 straipsnį, Sąjungoje platindami ESVF akcijas ar investicinius vienetus gali ir toliau naudoti nuorodą ’ESVF’, jei jie atitinka minėtoje direktyvoje nustatytus reikalavimus ir toliau atitinka tam tikrus šiame reglamente nurodytus reikalavimus dėl nuorodos ’ESVF’ naudojimo visada, kai tai susiję su ESVF. Tai taikoma tiek jau veikiantiems ESVF, tiek ESVF, įsteigtiems po to, kai jie viršijo ribą;

(6)  jeigu kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai nenori naudoti nuorodos ’ESVF’, šis reglamentas netaikomas. Tais atvejais turėtų būti toliau taikomos galiojančios nacionalinės taisyklės ir bendrosios Sąjungos taisyklės;

(7)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos vienodos taisyklės dėl Europos socialinio verslumo fondų pobūdžio, visų pirma dėl portfeliui priklausančių įmonių, į kurias Europos socialinio verslumo fondams turi būti leidžiama investuoti, ir dėl naudotinų investicinių priemonių. Tai būtina, kad būtų galima aiškiai atskirti ESVF ir kitus alternatyvaus investavimo fondus, kurie įgyvendina kitokią, mažiau specializuotą investavimo strategiją, pvz., akcijų išpirkimus, nes šiuo reglamentu nesiekiama to skatinti;

(7a)   siekiant tiksliai apibrėžti kolektyvinio investavimo subjektus, kuriems bus taikomas šis reglamentas, ir siekiant užtikrinti, kad jie sutelktų dėmesį į kapitalo teikimą socialinėms įmonėms, ESVF turėtų būti laikomi tokiais fondais, kurie ketina į tokias įmones investuoti bent 70 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo. ESVF neturėtų būti leista investuoti daugiau kaip 30 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo į turtą, išskyrus reikalavimus atitinkančias investicijas. Tai reiškia, kad 30 proc. visada turi būti didžiausia leistina riba reikalavimų neatitinkančioms investicijoms, o 70 proc. per visą ESVF gyvavimo laikotarpį turi būti rezervuota reikalavimus atitinkančioms investicijoms. Aukščiau minėtos ribos apskaičiuojamos remiantis investuotinomis sumomis, atėmus visas susijusias išlaidas ir grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų atsargas. Šiame reglamente turėtų būti pateikiama išsami informacija, būtina minėtoms investicijų riboms apskaičiuoti.

(7b)  Siekiant užtikrinti būtiną aiškumą ir tikrumą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti vienodi kriterijai, kaip nustatyti socialines įmones, kurios yra tinkamos reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės. Socialinė įmonė yra socialinės ekonomikos ūkio subjektas, kurio pagrindinis tikslas daryti socialinį poveikį, o ne kaupti pelną savininkams ir akcininkams. Ji veikia rinkai teikdama prekes ir paslaugas ir naudoja savo pelną visų pirma socialiniams tikslams siekti. Ji atsakingai ir skaidriai administruojama, ypač įtraukiant darbuotojus, vartotojus ir suinteresuotuosius subjektus, kuriems įmonės komercinė veikla daro poveikį.

(7c)  kadangi pagrindinis socialinių įmonių tikslas – siekti teigiamo socialinio poveikio, o ne kuo labiau didinti pelną, ▌ šiuo reglamentu turėtų būti skatinama remti tik reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, kurios siekia daryti išmatuojamą ir teigiamą socialinį poveikį. Išmatuojamas ir teigiamas socialinis poveikis gali apimti paslaugų teikimą imigrantams, kurie paprastai patiria atskirtį, arba į visuomenės užribį nustumtų grupių sugrąžinimą į darbo rinką, suteikiant darbą, paramą ir apmokant. Šios įmonės naudoja savo pelną savo pagrindiniam socialiniam tikslui siekti ir yra valdomos atskaitingai ir skaidriai. Apskritai išimtiniais atvejais, kai reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė nori paskirstyti pelną akcininkams ir savininkams, reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė turėtų būti iš anksto apibrėžusi procedūras ir taisykles, kaip paskirstyti pelną akcininkams ir savininkams. Tose taisyklėse turėtų būti nustatyta, kad paskirstant pelną netrukdoma siekti pagrindinio socialinio tikslo;

(8)  prie socialinių įmonių priskiriama daug įvairių teisinių formų įmonių, teikiančių socialines paslaugas ar prekes pažeidžiamiems, atstumtiems, palankių sąlygų neturintiems ar atskirtį patiriantiems asmenims. Tokios paslaugos yra, be kita ko, aprūpinimas būstu, sveikatos priežiūra, pagalba pagyvenusiems žmonėms ar neįgaliesiems, vaikų priežiūra, įdarbinimas ir mokymas, taip pat priklausomybės valdymas. Prie socialinių įmonių taip pat priskiriamos įmonės, kurios gamina prekes arba teikia paslaugas tokiu būdu, kad būtų siekiama socialinio pobūdžio tikslo, bet jų veikla gali nepatekti į socialinių prekių ar paslaugų teikimo sritį. Tai, be kita ko, yra socialinė ir profesinė integracija suteikiant galimybę dirbti asmenims, kurie atsidūrė nepalankioje padėtyje, visų pirma dėl atskirtį ir atstūmimą lemiančios menkos kvalifikacijos ar socialinių arba profesinių problemų; Ta veikla gali taip pat buti susijusi su aplinkos apsauga, kuri daro poveikį visuomenei, pavyzdžiui, kova su tarša, perdirbimas ir atsinaujinančioji energija.

(8a)  šio reglamento tikslas – paremti socialinių įmonių Sąjungoje augimą. Investicijos į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, įsisteigusias trečiosiose šalyse, gali užtikrinti daugiau kapitalo ESVF ir duoti naudos socialinėms įmonėms Sąjungoje. Tačiau jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti investuojama į trečiųjų šalių portfeliui priklausančias įmones, kurios yra mokesčių rojuose ir nebendradarbiaujančiose jurisdikcijose.

(8b)  ESVF neturėtų būti steigiamas mokesčių rojuose ar nebendradarbiaujančiose jurisdikcijose, pavyzdžiui, trečiosiose šalyse, kurios visų pirma pasižymi tuo, kad jose netaikomi jokie mokesčiai arba jie tik simboliniai, kuriose trūksta tinkamų bendradarbiavimo susitarimų tarp ESVF valdytojo buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų ir trečiosios šalies, kurioje ESVF yra įsisteigęs, priežiūros institucijų, arba kuriose trūksta veiksmingo keitimosi informacija mokesčių klausimais. ESVF taip pat neturėtų investuoti į jurisdikciją, atitinkančią bent vieną iš pirmiau paminėtų kriterijų.

(8c)  ESVF valdytojai turėtų galėti pritraukti papildomo kapitalo įsipareigojimų per visą fondo gyvavimo laikotarpį. Į tokius papildomo kapitalo įsipareigojimus ESVF gyvavimo laikotarpiu turėtų būti atsižvelgiama numatant kitą investavimą į aktyvus, kurie nėra reikalavimus atitinkantys aktyvai. Papildomo kapitalo įsipareigojimai turėtų būti leidžiami, jei laikomasi kriterijų ir sąlygų, nustatytų ESVF taisyklėse arba jo steigimo dokumentuose.

(9)  atsižvelgiant į specifinius socialinių įmonių finansavimo poreikius, būtina užtikrinti aiškumą dėl priemonių, kurias ESVF turėtų naudoti tokiam finansavimui teikti, rūšių. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatytos vienodos taisyklės dėl tinkamų priemonių, kurias ESVF turi naudoti investuodamas; tai, be kita ko, yra nuosavo kapitalo ir kvazinuosavo kapitalo priemonės, skolos priemonės, pavyzdžiui, vekseliai ir indėlių sertifikatai, investicijos į kitus Europos socialinio verslumo fondus ir užtikrintos arba neužtikrintos paskolos, ir dotacijos. Tačiau siekiant išvengti investicijų į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones atskiedimo, ESVF turėtų būti leidžiama investuoti tik į kitus ESVF, kai tie kiti ESVF patys neinvestavo daugiau kaip 10 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo į kitus ESVF.

(9a)  ESVF pagrindinė veikla – socialinių įmonių finansavimas per pirmines investicijas. ESVF neturėtų dalyvauti sistemiškai svarbiose bankininkystės veiklose, kurios nepatenka į rizikos ribojimo reguliavimo sistemą (vadinamosios ’šešėlinės bankininkystės’ sritį). Jie neturėtų laikytis tipinių privačiojo akcinio kapitalo strategijų, pvz., akcijų išpirkimo panaudojant skolintas lėšas;

(10)  siekdami išlaikyti būtiną savo investicijų portfelio lankstumą, Europos socialinio verslumo fondai ▌gali investuoti į kitokį nei reikalavimus atitinkančios investicijos turtą, tačiau šių investicijų suma neturi viršyti 30 proc. ribos, taikomos reikalavimų neatitinkančioms investicijoms. Apskaičiuojant šias ribas, į ▌ grynųjų pinigų atsargas ir pinigų ekvivalentus neturėtų būti atsižvelgiama, nes grynieji pinigai ir pinigų ekvivalentai neturi būti laikomi investicijomis. ESVF turėtų investuoti į portfelius, kurie atitinka jų etiško investavimo strategiją, pavyzdžiui, jie neturėtų investuoti į ginklų pramonę, nes tai galėtų pažeisti žmogaus teises ar sukelti elektroninių atliekų išmetimą;

(11)  siekiant užtikrinti, kad nuoroda ’ESVF’ būtų patikima ir lengvai atpažįstama investuotojų visoje Sąjungoje, šiame reglamente turėtų būti nustatyta, kad platinant Europos socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus visoje Sąjungoje teisę naudoti šią nuorodą turėtų turėti tik tie ESVF valdytojai, kurie laikosi šiame reglamente nustatytų vienodų kokybės kriterijų;

(12)  siekiant užtikrinti, kad Europos socialinio verslumo fondai pasižymėtų aiškiu ir atpažįstamu profiliu, kuris būtų tinkamas jų paskirčiai, turėtų būti nustatytos vienodos portfelio sudėties ir investavimo metodų, kuriuos tokiems fondams leidžiama taikyti, taisyklės;

(13)  siekiant užtikrinti, kad Europos socialinio verslumo fondai nedidintų sisteminės rizikos ir kad tokie fondai, vykdydami investicinę veiklą, sutelktų dėmesį į reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių rėmimą, ▌ naudoti finansinį svertą fondo lygmeniu neturėtų būti leidžiama. ESVF valdytojams turėtų būti leidžiama tik skolintis, leisti skolinius įsipareigojimus ar teikti garantijas ESVF lygmeniu, jei tokie įsiskolinimai, skoliniai įsipareigojimai ar garantijos padengiami nepareikalautuoju numatytuoju kapitalu ir todėl fondo pozicija nebus didinama taip, kad būtų viršytas jo numatytojo kapitalo lygis. Laikantis šio metodo, iš ESVF investuotojų gaunami grynųjų pinigų avansai, kurie yra visiškai padengiami tų investuotojų kapitalo įsipareigojimais, nedidina ESVF pozicijos ir todėl turėtų būti leidžiami. Taip pat siekiant suteikti fondui galimybę patenkinti specialius likvidumo poreikius, kurių gali atsirasti laikotarpiu nuo numatytojo kapitalo pareikalavimo iš investuotojų iki faktinio kapitalo pervedimo į fondo sąskaitas, turėtų būti leidžiama skolintis trumpam laikotarpiui, jei tai neviršija nepareikalautojo numatytojo kapitalo;

(14)  siekiant užtikrinti, kad Europos socialinio verslumo fondų akcijos ar investiciniai vienetai būtų platinami tik investuotojams, kurie turi ▌patirties, žinių ir kompetencijos, kad galėtų patys priimti investicinius sprendimus ir tinkamai įvertinti riziką, susijusią su šiais fondais, ir siekiant išlaikyti investuotojų pasitikėjimą ir tikėjimą Europos socialinio verslumo fondais, reikėtų nustatyti tam tikras konkrečias apsaugos priemones. Todėl Europos socialinio verslumo fondų akcijos ar investiciniai vienetai ▌turėtų būti platinami tik investuotojams, kurie yra profesionalūs klientai arba kurie gali būti vertinami kaip profesionalūs klientai pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų(6) ▌. Tačiau siekiant investicijoms į Europos socialinio verslumo fondus užtikrinti pakankamai plačią investuotojų bazę, taip pat pageidaujama, kad į šiuos fondus investuoti galėtų ir tam tikri kiti investuotojai, įskaitant didelės vertės turto turinčius asmenis. Tiems kitiems investuotojams turėtų būti nustatytos konkrečios apsaugos priemonės, kuriomis būtų užtikrinta, kad Europos socialinio verslumo fondų akcijos ar investiciniai vienetai būtų platinami tik tiems investuotojams, kurių profilis yra tinkamas tokioms investicijoms. Pagal šias apsaugos priemones fondų akcijos ar investiciniai vienetai negali būti platinami naudojant periodinius taupymo planus; Be to, ESVF valdytojo vadovams, direktoriams ar darbuotojams turėtų būti leidžiama daryti investicijas, kai investuojama į jų valdomą ESVF, nes tokie asmenys turi pakankamai žinių, kad galėtų dalyvauti tokiose investicijose;

(15)  siekiant užtikrinti, kad nuorodą ’ESVF’ naudotų tik tie ESVF valdytojai, kurie atitinka vienodus kokybės kriterijus dėl elgesio rinkoje, šiame reglamente turėtų būti nustatytos ESVF valdytojo veiklos vykdymo ir jo ryšių su savo investuotojais taisyklės. Dėl tos pačios priežasties šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatytos vienodos sąlygos, pagal kurias tokie valdytojai turi spręsti interesų konfliktus. Pagal šias taisykles taip pat turėtų būti reikalaujama, kad valdytojas nustatytų būtinas organizacines ir administracines procedūras tinkamam interesų konfliktų sprendimui užtikrinti;

(15a)  Jei ESVF valdytojas ketina perduoti savo funkcijas trečiosioms šalims, ESVF valdytojo funkcijų perdavimas trečiajai šaliai, neturėtų padaryti įtakos jo atsakomybei prieš ESVF ir jo investuotojus. Be to, ESVF valdytojas neturėtų perduoti tiek funkcijų, kad iš esmės jis nebegalėtų būti laikomas ESVF valdytoju ir taptų ’pašto dėžutės’ funkcijas atliekančiu subjektu. ESVF valdytojas turėtų visuomet likti atsakingas už tinkamą perduotų funkcijų vykdymą ir šio reglamento nuostatų laikymąsi. Dėl funkcijų perdavimo neturėtų sumažėti ESVF valdytojo priežiūros veiksmingumas ir ypač neturėtų būti trukdoma ESVF valdytojui veikti, ar ESVF būti valdomam taip, kaip naudingiausia ESVF investuotojų interesams;

(16)  pagrindinė investicijų fondų, kurie orientuojasi į socialines įmones, charakteristika, skirianti juos nuo kitų rūšių investicijų fondų, yra siekis daryti teigiamą socialinį poveikį, o ne tik užtikrinti investuotojams finansinę grąžą. Todėl šiame reglamente turėtų būti reikalaujama, kad ESVF valdytojai nustatytų procedūras teigiamam socialiniam poveikiui, kurio turi būti siekiama investuojant į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, ▌ vertinti;

(16a)  šiuo metu fondai, kurie siekia socialinių rezultatų ar poveikio, paprastai įvertina ir palygina informaciją, nustatydami, kokiu mastu socialinės įmonės pasiekia rezultatų, kuriuos jie yra nusistatę. Yra labai įvairių socialinių rezultatų ar poveikio rūšių, kurių socialinės įmonės gali siekti. Buvo sukurti įvairūs būdai socialiniam poveikiui nustatyti ir jam įvertinti. Pavyzdžiui, įmonė, kurios tikslas padėti palankių sąlygų neturintiems asmenims, gali nurodyti asmenų, kuriems padėjo skaičių, pavyzdžiui, nurodyti, kiek asmenų, kurie antraip neturėtų darbo, įsidarbino. Arba įmonė, kuri siekia pagerinti paleistų kalinių integraciją į visuomenę, gali įvertinti savo pasiekimus recidyvizmo lygio atžvilgiu. Fondai padeda įmonėms parengti ir teikti informaciją apie jų tikslus bei pasiekimus ir rinkti ją investuotojams. Nors informacija apie socialinį poveikį yra labai svarbi investuotojams, labai sunku palyginti įvairias socialines įmones ir fondus todėl, kad tiek vieni, tiek kiti siekia skirtingų rezultatų ir todėl, kad naudojami įvairūs metodai. Siekiant kuo didesnio tokios informacijos nuoseklumo ir palyginamumo ilgesnės trukmės laikotarpiu ir kuo didesnio veiksmingumo vykdant procedūras, kuriomis siekiama gauti informaciją, šioje srityje pageidautina parengti deleguotuosius aktus. Tokie deleguotieji aktai taip pat turėtų užtikrinti didesnį aiškumą priežiūros institucijoms, ESVF ir socialinėms įmonėms.

(17)  siekiant užtikrinti nuorodos ’ESVF’ vientisumą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti ESVF valdytojo organizacijos kokybės kriterijai. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatyti vienodi proporcingi reikalavimai, susiję su būtinybe turėti tinkamų techninių ir žmogiškųjų išteklių ▌;

(17a)   siekiant užtikrinti tinkamą ESVF valdymą ir valdytojo pajėgumą padengti galimą riziką, kylančią dėl jo veiklos, šiame reglamente turėtų būti nustatyti vienodi proporcingi reikalavimai ESVF valdytojui turėti pakankamai nuosavų lėšų. Tokių nuosavų lėšų suma turi būti pakankama, kad ja būtų galima užtikrinti ESVF tęstinumą ir tinkamą valdymą.

(18)  siekiant apsaugoti investuotojus, būtina užtikrinti, kad Europos socialinio verslumo fondų turtas būtų tinkamai įvertinamas. Todėl ▌ESVF taisyklėse arba jo steigimo dokumentuose turėtų būti pateikiamos turto vertinimo taisyklės. Tai turėtų užtikrinti vertinimo vientisumą ir skaidrumą;

(19)  siekiant užtikrinti, kad ESVF valdytojai, naudojantys nuorodą ’ESVF’, tinkamai atsiskaitytų už savo veiklą, turėtų būti nustatytos vienodos metinių ataskaitų teikimo taisyklės;

(20)  siekiant užtikrinti nuorodos ’ESVF’ vientisumą investuotojų požiūriu, būtina, kad ją naudotų tik tie fondų valdytojai, kurių investicijų politika ir investicijų tikslai yra visiškai skaidrūs. Taigi šiame reglamente turėtų būti nustatytos vienodos taisyklės dėl informacijos atskleidimo reikalavimų, kurie ESVF valdytojui būtų taikomi jo investuotojų atžvilgiu. Šie reikalavimai, be kita ko, apima tuos elementus, kurie būdingi investicijoms į socialines įmones, kad būtų galima užtikrinti didesnį tokios informacijos nuoseklumą ir palyginamumą. Tai, be kita ko, yra informacija apie kriterijus ir procedūras, kurios taikomos sprendžiant, į kurias konkrečias reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones investuoti. Tai taip pat informacija apie teigiamą socialinį poveikį, kurio turi būti siekiama įgyvendinant investicijų politiką, ir kaip tai turėtų būti stebima ir vertinama. Siekiant užtikrinti būtiną investuotojų pasitikėjimą ir tikėjimą tokiomis investicijomis, taip pat turi būti atskleidžiama informacija apie ESVF turtą, kuris nėra investuojamas į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, ir apie tai, kaip toks turtas pasirenkamas;

(21)  siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų vienodų reikalavimų priežiūrą, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija turėtų prižiūrėti, ar ESVF valdytojas laikosi šiame reglamente nustatytų vienodų reikalavimų. Tuo tikslu ESVF valdytojas, norintis savo fondo akcijas ar investicinius vienetus platinti su nuoroda ’ESVF’, turėtų pranešti apie šį ketinimą savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija turėtų užregistruoti fondo valdytoją, jeigu pateikiama visa būtina informacija ir nustatytos tinkamos procedūros, kad būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų. Ši registracija turėtų galioti visoje Sąjungoje;

(21a)   siekiant palengvinti tarpvalstybinį SVF akcijų ar investicinių vienetų platinimą, valdytojo registracija turėtų būti kiek įmanoma greitesnė;

(21b)  nors sukurti saugikliai, skirti užtikrinti tinkamą fondų naudojimą, priežiūros institucijos turėtų būti budrios užtikrindamos, kad tų saugiklių laikomasi;

(22)  siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų vienodų kriterijų laikymosi priežiūrą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatytos taisyklės dėl aplinkybių, kuriomis reikia atnaujinti buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateiktą informaciją;

(23)  siekiant užtikrinti veiksmingą nustatytų reikalavimų priežiūrą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyta kompetentingų priežiūros institucijų tarpvalstybinių pranešimų teikimo tvarka, kuri turėtų būti taikoma užregistravus ESVF valdytoją jo buveinės valstybėje narėje;

(24)  siekiant išlaikyti skaidrias ESVF akcijų ar investicinių vienetų platinimo visoje Sąjungoje sąlygas, Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) (EVPRI), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010(7), turėtų būti patikėta tvarkyti centrinę duomenų bazę, būtų išvardyti visi pagal šį reglamentą užregistruoti ESVF valdytojai ir ESVF, kuriuos jie valdo;

(24a)  Tais atvejais, kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad ESVF valdytojas pažeidžia šį reglamentą jos teritorijoje, ji nedelsdama apie tai praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, kuri turėtų imtis atitinkamų priemonių;

(24b)  jeigu nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, arba jei buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nesiima priemonių per pagrįstą laikotarpį, arba jei ESVF valdytojas elgiasi tokiu būdu, kuris aiškiai prieštarauja šiam reglamentui, priimančios valstybės narės kompetentinga institucija, informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, gali imtis visų būtinų priemonių investuotojams apsaugoti, įskaitant galimybę atitinkamam valdytojui neleisti vykdyti tolesnio ESVF akcijų ar investicinių vienetų platinimo priimančios valstybės narės teritorijoje;

(25)  siekiant užtikrinti veiksmingą nustatytų vienodų kriterijų priežiūrą, šiame reglamente turėtų būti išvardyti priežiūros įgaliojimai, kuriuos kompetentingos institucijos turi turėti;

(26)  siekiant užtikrinti tinkamą vykdymą, šiame reglamente turėtų būti nustatytos administracinės sankcijos ir priemonės, taikomos pažeidus pagrindines jo nuostatas, t. y. taisykles dėl portfelio sudėties, dėl apsaugos priemonių, susijusių su tinkamų investuotojų tapatybe, ir dėl nuorodos ’ESVF’, kurią gali naudoti tik registruoti ESVF valdytojai. Reikėtų nustatyti, kad pažeidus šias pagrindines nuostatas uždraudžiama naudoti nuorodą ir fondų valdytojas pašalinamas iš registro;

(27)  buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos bei EVPRI turėtų keistis priežiūros informacija;

(28)  siekiant užtikrinti veiksmingą subjektų, kuriems pavesta prižiūrėti šiame reglamente nustatytų vienodų kriterijų laikymąsi, bendradarbiavimą reguliavimo klausimais, visoms atitinkamoms nacionalinėms institucijoms ir EVPRI turėtų būti taikomi griežti profesinės paslapties reikalavimai;

(28a)  ESVF indėlis į Europos socialinių investicijų rinkos augimą priklausys nuo to, kaip nuorodą priims fondų valdytojai, kaip ją atpažins investuotojai ir nuo to, ar stipriai bus vystoma socialinėms įmonėms Sąjungoje palanki sistema, kuria padedama įmonėms pasinaudoti finansavimo teikiamomis galimybėmis. Šiuo tikslu visi suinteresuotieji objektai, taip pat rinkos dalyviai, kompetentingos institucijos valstybėse narėse ir kiti atitinkami subjektai Sąjungoje, turėtų stengtis užtikrinti aukšto lygio informavimą apie šio reglamento teikiamas galimybes;

(29)  techniniais finansinių paslaugų standartais turėtų būti užtikrintas nuoseklus derinimas ir aukšto lygio priežiūra visoje Sąjungoje. Su politikos pasirinkimu nesusijusių techninių įgyvendinimo standartų projektus, kurie būtų teikiami Komisijai, būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti EVPRI, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga;

(30)  Komisija turėtų būti įgaliota priimti techninius įgyvendinimo standartus ir tuo tikslu priimti įgyvendinimo aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį. EVPRI turėtų būti patikėta parengti šiame reglamente nurodyto pranešimo ▌ formato ▌techninių įgyvendinimo standartų projektus;

(31)  siekiant patikslinti reikalavimus, išdėstytus šiame reglamente, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti aktus, kuriuose nustatomos paslaugų ar prekių rūšys bei paslaugų teikimo ar prekių gamybos metodai, kuriais siekiama socialinio tikslo, ir aplinkybės, kuriomis pelnas gali būti paskirstomas savininkams ir investuotojams, interesų konfliktų, kurių ESVF valdytojams reikia vengti, rūšys ir priemonės, kurių turi būti imtasi tuo atžvilgiu, išsami informacija apie procedūras, pagal kurias turi būti vertinamas reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių siektinas socialinis poveikis, ir investuotojams skirtos informacijos turinys bei jos suteikimo tvarka. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu, atsižvelgdama į savireguliavimo iniciatyvas ir elgesio kodeksus. Konsultacijos, kurias Komisija vykdo rengdama deleguotuosius aktus dėl procedūrų, pagal kurias turi būti vertinamas reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių siektinas socialinis poveikis, turėtų apimti atitinkamus suinteresuotuosius subjektus ir EVPRI. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(33)  ne vėliau kaip po ketverių metų nuo dienos, kurią šis reglamentas pradedamas taikyti, turėtų būti atlikta šio reglamento peržiūra, kad būtų atsižvelgta į Europos socialinio verslumo fondų rinkos pokyčius. Į peržiūrą turėtų būti įtraukiama bendra šio reglamento taisyklių veikimo apžvalga ir jas taikant įgyta patirtis. Remdamasi peržiūra, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios prireikus būtų pridėti teisės aktų pasiūlymai;

(33a)  be to, iki 2017 m. liepos 22 d. Komisija turėtų pradėti šio reglamento ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų ir jų valdytojų, ypač tų, kuriems taikoma Direktyva 2011/61/ES, taisyklių sąveikos peržiūrą. Visų pirma šia peržiūra turėtų būti spendžiamas šio reglamento taikymo srities klausimas, įvertinant, ar būtina taikymo sritį plėsti, kad daugiau alternatyvaus investavimo fondų valdytojų turėtų galimybę naudotis ’ESVF’ nuoroda. Remdamasi peržiūra, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, pridedami teisės aktų pasiūlymai;

(33b)  atlikdama šią peržiūrą, Komisija turėtų įvertinti visas kliūtis, kurios galėjo trukdyti investuotojams įsisavinti lėšas, taip pat kitų nuostatų, kurios gali būti taikomos rizikos ribojimo tikslais, poveikį instituciniams investuotojams. Be to, Komisija turėtų rinkti duomenis, kurie padėtų įvertinti ERKF įtaką kitoms Sąjungos programoms, pavyzdžiui, programai ’Horizontas 2020’, kuriomis taip pat siekiama remti inovacijas Sąjungoje;

(33c)  Komisijai nagrinėjant mokesčių kliūtis tarpvalstybinėms rizikos kapitalo investicijoms, kaip numatyta 2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos komunikate ’Geresnių MVĮ galimybių gauti finansavimą veiksmų planas’ ir atliekant šio reglamento peržiūrą, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę analogiškai išnagrinėti galimas mokesčių kliūtis socialinio verslumo fondams ir įvertinti galimas mokesčių paskatas, skirtas skatinti socialinį verslumą Sąjungoje;

(33d)  EVPRI turėtų įvertinti personalo ir išteklių poreikius, kurie kyla dėl pagal šį reglamentą prisiimtų įgaliojimų ir pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

(34)  šiuo reglamentu nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą ir laisvę užsiimti verslu;

(35)  asmens duomenų tvarkymas, atliekamas valstybėse narėse įgyvendinant šį reglamentą ir prižiūrint valstybių narių kompetentingoms institucijoms, visų pirma valstybių narių paskirtoms viešosioms nepriklausomoms institucijoms, reglamentuojamas 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(8). 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(9) reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka EVPRI pagal šį reglamentą prižiūrint Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui;

(36)  kadangi šio reglamento tikslo, būtent sukurti Europos socialinio verslumo fondų vidaus rinką nustatant ESVF valdytojų registracijos sistemą, ▌ taip palengvinant ESVF akcijų ar investicinių vienetų platinimą visoje Sąjungoje, valstybės narės negali deramai pasiekti, todėl dėl jo masto ir poveikio Sąjungos lygmeniu jį galima pasiekti geriau, Sąjunga gali patvirtinti priemones, vadovaudamasi subsidiarumo principu, nustatytu Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama tai, kas būtina tam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šiame reglamente nustatomi vienodi reikalavimai ir sąlygos tiems kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie nori naudoti nuorodą ’Europos socialinio verslumo fondas’ (ESVF) Sąjungoje platindami ESVF akcijas ar investicinius vienetus, taip prisidedant prie sklandaus vidaus rinkos veikimo.

Šiame reglamente taip pat nustatomos vienodos taisyklės dėl ESVF akcijų ar investicinių vienetų platinimo tinkamiems investuotojams visoje Sąjungoje, dėl Europos socialinio verslumo fondų portfelio sudėties, dėl tinkamų investicinių priemonių ir metodų, taip pat dėl ESVF valdytojų, kurie platina ESVF akcijas ar investicinius vienetus visoje Sąjungoje, struktūros, skaidrumo ir elgesio.

2 straipsnis

1.  Šis reglamentas taikomas kolektyvinio investavimo subjektų, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies b punkte, valdytojams, kurių visa valdomo turto vertė neviršija Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos ribos, kurie įsisteigę Sąjungoje ir kurie turi būti registruojami savo buveinės valstybės narės kompetentingose institucijose pagal Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalies a punktą, jeigu tie valdytojai valdo Europos socialinio verslumo fondų ▌portfelius.

1a.  ESVF valdytojai, kurie yra registruoti pagal šį reglamentą laikantis 14 straipsnio, kurių bendras turtas vėliau gali viršyti Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą ribą ir kurie todėl turi gauti savo buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų leidimą pagal minėtos direktyvos 6 straipsnį, Sąjungoje platindami ESVF akcijas ar investicinius vienetus gali ir toliau naudoti nuorodą ’ESVF’, jei jie atitinka Direktyvoje 2011/61/ES nustatytus reikalavimus ir toliau atitinka šio reglamento 3, 5, 9 straipsnius, 12 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktus visada, kai tai susiję su ESVF.

3a.  Pagal šį reglamentą registruoti ESVF valdytojai gali valdyti ir KIPVPS, kuriems išduodamas leidimas pagal Direktyvą 2009/65/EB, jeigu jie yra išorės valdytojai.

3 straipsnis

1.  Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

   a) Europos socialinio verslumo fondas (ESVF) – kolektyvinio investavimo subjektas, kuris:
     i) bent 70 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo ketinantis investuoti į turtą, kuris yra reikalavimus atitinkančios investicijos per laiką, nustatytą ESVF taisyklėse arba jo steigimo dokumentuose;
     ii) niekada nenaudoja daugiau kaip 30 proc. visų fondo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo turtui, kuris nėra reikalavimus atitinkančios investicijos, įsigyti;
    iii) yra įsteigtas valstybės narės teritorijoje arbe trečiojoje šalyje, jei trečioji šalis:
     nenustato mokestinių priemonių, pagal kurias numatyti simboliniai mokesčiai arba jų iš viso nenumatyta, ir nesuteikia lengvatų, kurios taikomos net ir tuo atveju, kai nevykdoma jokia reali ekonominė veikla ir nėra didelio ekonominio aktyvumo tokias lengvatas suteikiančioje trečiojoje valstybėje;
     yra sudariusi atitinkamus bendradarbiavimo susitarimus su ESVF valdytojo buveinės valstybės narės kompetentingomis institucijomis, kuriuos taikant galima užtikrinti veiksmingą keitimąsi informacija pagal šio reglamento 21 straipsnį ir kompetentingos institucijos gali vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą;
     nėra įtraukta į Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu finansinių veiksmų darbo grupės (angl. FATF) sudarytą nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų sąrašą;
     yra pasirašiusi susitarimą su veiklos leidimą turinčio ESVF valdytojo buveinės valstybe nare ir su bet kuria kita valstybe nare, kurioje ketinama platinti ESVF investicinius vienetus ar akcijas, kad būtų užtikrinta, jog trečioji šalis visiškai atitinka EBPO pavyzdinės pajamų ir kapitalo mokesčių konvencijos 26 straipsnyje nustatytus standartus ir užtikrina veiksmingą keitimąsi informacija apie mokesčius, įskaitant apie daugiašalius mokesčių susitarimus, jeigu tokių esama.

i ir ii punktuose minėtos ribos apskaičiuojamos remiantis investuotinomis sumomis, atėmus visas susijusias išlaidas ir grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų atsargas;

   aa) susijusios išlaidos – visi mokesčiai, rinkliavos ir išlaidos, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai patiria investuotojai ir dėl kurių sutaria ESVF valdytojas ir investuotojai;
   b) kolektyvinio investavimo subjektas – alternatyvaus investavimo fondas, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte;
  c) reikalavimus atitinkančios investicijos – bet kurios iš šių priemonių:
    i) nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo kapitalo priemonės, kurias:
     – išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė ir kurią iš reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės tiesiogiai įsigyja ESVF ▌;
     – išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė mainais už nuosavybės vertybinius popierius, kuriuos išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė, arba
     – išleidžia įmonė, valdanti reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kontrolinį paketą, ir kurią ESVF įsigyja mainais už nuosavo kapitalo priemonę, kurią išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė;
     ii) reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės išleistos vertybiniais popieriais pakeistos ir nepakeistos skolos priemonės;
     iii) vieno ar kelių kitų Europos socialinio verslumo fondų investiciniai vienetai ar akcijos, su sąlyga, kad tie ESVF patys neinvestavo daugiau kaip 10 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo į kitus ESVF;
     iv) užtikrintos arba neužtikrintos paskolos, kurias reikalavimus atitinkančioms portfeliui priklausančioms įmonėms teikia ESVF;
     v) bet kokios kitos rūšies dalyvavimas reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kapitale;
  d) reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė – įmonė, kuri tuo metu, kai į ją investuoja ESVF, nėra įtraukta į prekybą reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje (DPS), kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte, ▌ir kuri:
    -i) yra įsteigta valstybės narės teritorijoje arbe trečiojoje šalyje, jei trečioji šalis:
     nenustato mokestinių priemonių, pagal kurias numatyti simboliniai mokesčiai arba jų iš viso nenumatyta, ir nesuteikia lengvatų, kurios taikomos net ir tuo atveju, kai nevykdoma jokia reali ekonominė veikla ir nėra didelio ekonominio aktyvumo tokias lengvatas suteikiančioje trečiojoje valstybėje;
     nėra įtraukta į Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu finansinių veiksmų darbo grupės (angl. FATF) sudarytą nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų sąrašą;
     yra pasirašiusi susitarimą su veiklos leidimą turinčio ESVF valdytojo buveinės valstybe nare ir su bet kuria kita valstybe nare, kurioje ketinama platinti ESVF investicinius vienetus ar akcijas, kad būtų užtikrinta, jog trečioji šalis visiškai atitinka EBPO pavyzdinės pajamų ir kapitalo mokesčių konvencijos 26 straipsnyje nustatytus standartus ir užtikrina veiksmingą keitimąsi informacija apie mokesčius, įskaitant apie daugiašalius mokesčių susitarimus, jeigu tokių esama;
    i) pagal savo įstatus ar bet kokias kitas įstatymu nustatytas taisykles arba įmonės steigimo dokumentus siekia pagrindinio tikslo – išmatuojamo ir teigiamo socialinio poveikio, kai įmonė:
   ▌teikia paslaugas ar prekes pažeidžiamiems, atstumtiems, palankių sąlygų neturintiems ar atskirtį patiriantiems asmenims ▌;
   ▌ gamina prekes arba teikia paslaugas tokiu būdu, kad būtų siekiama socialinio pobūdžio tikslo; arba
     teikia finansinę paramą tik socialinėms įmonėms, kaip apibrėžta pirmose dviejose įtraukose;
     ii) pirmiausiai naudoja savo pelną pagrindiniam tikslui siekti pagal savo įstatus ar bet kokias kitas įstatymu nustatytas taisykles arba įmonės steigimo dokumentus. Tos taisykles arba įmonės steigimo dokumentuose turėtų būti nustatytos iš anksto apibrėžtos procedūros ir taisyklės, taikytinos tomis aplinkybėmis, kai pelnas paskirstomas akcininkams ir savininkams, siekiant užtikrinti, kad toks pelno paskirstymas nekenkia pagrindiniam tikslui; taip pat
     iii) valdoma atskaitingai ir skaidriai, visų pirma įtraukiant į valdymą darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius subjektus, kuriems daro poveikį jos verslo veikla;
   e) nuosavas kapitalas – įmonės nuosavybės dalis, išreiškiama akcijomis arba kitomis dalyvavimo reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kapitale formomis, išleidžiama investuotojams;
   ea) kvazinuosavas kapitalas – bet kokios rūšies finansavimo priemonės, kurios yra nuosavybės ir skolos derinys ir kurių grąža susijusi su reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės pelnu arba nuostoliais ir kuri nėra visiškai užtikrinta įsipareigojimų neįvykdymo atveju;
   f) platinimas – tiesioginis ar netiesioginis ESVF valdytojo valdomo ESVF investicinių vienetų ar akcijų siūlymas arba pateikimas ESVF valdytojo iniciatyva arba jo vardu Sąjungoje gyvenantiems ar registruotąsias buveines turintiems investuotojams;
   g) numatytasis kapitalas – bet koks įsipareigojimas, pagal kurį investuotojas per laiką, nustatytą ESVF taisyklėse arba jo steigimo dokumentuose, įsipareigoja įsigyti ESVF kapitalo dalį arba skirti ESVF kapitalo įnašus;
   h) ESVF valdytojas – juridinis asmuo, kurio įprasta veikla – bent vieno ESVF valdymas;
   i) buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje ESVF valdytojas įsteigtas arba turi registruotąją buveinę arba turi užsiregistruoti kompetentingose institucijose pagal Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalies a punktą;
   j) priimančioji valstybė narė – valstybė narė, išskyrus buveinės valstybę narę, kurioje ESVF valdytojas platina ESVF akcijas ar investicinius vienetus pagal šį reglamentą;
   k) kompetentinga institucija – nacionalinė valdžios institucija, kurią buveinės valstybė narė pagal įstatymus ar kitus teisės aktus paskiria registruoti kolektyvinio investavimo subjektų valdytojus, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje;
   ka) KIPVPS – kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas, kuriam suteiktas leidimas pagal Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį.

Atsižvelgiant į pirmos pastraipos h punktą, jei pagal ESVF teisinę formą valdymas gali būti vidinis ir jei fondo valdymo organas nusprendžia neskirti išorės valdytojo, pats ESVF registruojamas kaip ESVF valdytojas. ESVF, kuris yra užregistruotas kaip vidinis ESVF valdytojas, negali būti registruojamas kaip išorinis kitų kolektyvinio investavimo subjektų ESVF valdytojas.

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos paslaugų ar prekių rūšys bei paslaugų teikimo ar prekių gamybos metodai, kuriais siekiama socialinio tikslo, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalies d punkto i papunktyje, atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių rūšių įvairovę ir aplinkybes, kuriomis pelnas gali būti paskirstomas savininkams ir investuotojams.

II SKYRIUS

NUORODOS ’EUROPOS SOCIALINIO VERSLUMO FONDAS’ NAUDOJIMO SĄLYGOS

4 straipsnis

ESVF valdytojai, kurie laikosi šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, turi teisę Sąjungoje platindami ESVF akcijas ar investicinius vienetus naudoti nuorodą ’ESVF’.

5 straipsnis

1.  ESVF valdytojai užtikrina, kad įsigyjant turtą, išskyrus reikalavimus atitinkančias investicijas, turtui, kuris nėra reikalavimus atitinkančios investicijos, įsigyti būtų panaudojama ne daugiau kaip 30 proc. visų ESVF kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo; 30 proc. apskaičiuojami remiantis investuotinomis sumomis, atėmus visas susijusias išlaidas; apskaičiuojant šią ribą, į ▌ grynųjų pinigų atsargas ir pinigų ekvivalentus neturėtų būti atsižvelgiama, nes grynieji pinigai ir pinigų ekvivalentai neturi būti laikomi investicijomis.

2.  ESVF valdytojas ESVF lygmeniu ▌negali naudoti jokio metodo, kuriuo ▌ fondo pozicija būtų didinama taip, kad būtų viršytas jo numatytojo kapitalo lygis, skolinantis grynųjų pinigų arba vertybinių popierių, įgyjant išvestinių finansinių priemonių pozicijas arba bet kokiomis kitomis priemonėmis.

2a.  ESVF valdytojas gali tik skolintis, leisti skolinius įsipareigojimus ar teikti garantijas ESVF lygmeniu, jei tokie įsiskolinimai, skoliniai įsipareigojimai ar garantijos padengiami nepareikalautuoju numatuoju kapitalu.

6 straipsnis

1.  ESVF valdytojai valdomų Europos socialinio verslumo fondų investicinius vienetus ir akcijas platina tik investuotojams, kurie laikomi profesionaliais klientais pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo I skirsnį arba paprašius gali būti vertinami kaip profesionalūs klientai pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo II skirsnį, arba kitiems investuotojams, kai:

   a) tie kiti investuotojai įsipareigoja investuoti bent 100.000 EUR; ir
   b) tie kiti investuotojai atskirame nuo sutarties, kuri sudaroma dėl įsipareigojimo investuoti, dokumente raštu patvirtina, kad jie žino apie riziką, susijusią su numatomu įsipareigojimu.
  

1a.  Šio straipsnio 1 dalis netaikoma ESVF valdytojo vadovų, direktorių ar darbuotojų daromoms investicijoms, kai investuojama į jų valdomą reikalavimus atitinkantį ESVF.

7 straipsnis

ESVF valdytojai, valdydami Europos socialinio verslumo fondą:

   a) veiktų sąžiningai, deramai profesionaliai, apdairiai, stropiai ir teisingai;
   b) taiko tinkamą politiką ir procedūras, kad išvengtų piktnaudžiavimo, kuris, kaip pagrįstai galima tikėtis, turėtų neigiamos įtakos investuotojų ir reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių interesams;
   c) savo veiklą vykdo taip, kad skatintų reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias investavo, teigiamą socialinį poveikį, patenkintų savo valdomų Europos socialinio verslumo fondų interesus, tų Europos socialinio verslumo fondų investuotojų interesus ir skatintų rinkos vientisumą;
   d) atrinkdami investicijas į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones ir nuolat ▌stebėdami jas ir jų teigiamą socialinį poveikį, elgiasi labai dėmesingai;
   e) turi tinkamų žinių ir supratimą apie reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, į kurias jie investuoja;
   ea) vienodai vertina savo investuotojus;
   eb) užtikrina, kad nė vienam investuotojui nebūtų taikomos palankesnės sąlygos, nebent palankesnės sąlygos atskleistos ESVF taisyklėse arba steigimo dokumentuose.

7a straipsnis

1.  Jei ESVF valdytojas ketina perduoti savo funkcijas trečiosioms šalims, tai, kad ESVF valdytojas perdavė įgaliojimus trečiajai šaliai, nedaro įtakos jo atsakomybei prieš ESVF ir jo investuotojus, valdytojas taip pat neperduoda tiek funkcijų, kad iš esmės nebegalėtų būti laikomas ESVF valdytoju ir taptų ’pašto dėžutės’ funkcijas atliekančiu subjektu.

2.  Dėl funkcijų perdavimo neturi sumažėti ESVF valdytojo priežiūros veiksmingumas ir ypač neturi būti trukdoma ESVF valdytojui veikti, ar ESVF būti valdomam taip, kaip naudingiausia ESVF investuotojų interesams.

8 straipsnis

1.  ESVF valdytojai nustato interesų konfliktus ir jų vengia, o kai jų neįmanoma išvengti, tuos interesų konfliktus valdo ir stebi ir pagal 4 dalį nedelsdami juos atskleidžia, kad išvengtų neigiamos tokių konfliktų įtakos Europos socialinio verslumo fondų ir jų investuotojų interesams ir užtikrintų teisingą elgesį savo valdomų Europos socialinio verslumo fondų atžvilgiu.

2.  ESVF valdytojai visų pirma nustato tuos interesų konfliktus, kurie gali kilti tarp:

   a) ESVF valdytojų, tų asmenų, kurie faktiškai vykdo ESVF valdytojo veiklą, darbuotojų ar bet kokio asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja ESVF valdytoją arba yra jo kontroliuojamas, ir ESVF, kurį valdo ESVF valdytojas, ar tų Europos socialinio verslumo fondų investuotojų;
   b) ESVF ar to ESVF investuotojų ir kito ESVF, kurį valdo tas ESVF valdytojas, ar to kito ESVF investuotojų;
   ba) ESVF ar to ESVF investuotojų ir kolektyvinio investavimo subjekto ar KIPVPS, valdomo to paties ESVF valdytojo ar to kolektyvinio investavimo subjekto ar KIPVPS investuotojų.

3.  ESVF valdytojai palaiko ir taiko veiksmingas organizacines ir administracines procedūras, kad laikytųsi 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų.

4.  Informacija apie interesų konfliktus, kaip nurodyta 1 dalyje, atskleidžiama tais atvejais, kai organizacinės procedūros, kurias ESVF valdytojas taiko siekdamas nustatyti interesų konfliktus, užkirsti jiems kelią, juos valdyti ir stebėti, yra nepakankamos, kad būtų galima pakankamai patikimai užkirsti kelią žalai, kuri gresia investuotojų interesams. Prieš imdamiesi veiklos investuotojų vardu, ESVF valdytojai juos aiškiai informuoja apie interesų konfliktų bendrą pobūdį arba priežastis.

5.  Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 24 straipsnį, kuriuose nurodoma:

   a) šio straipsnio 2 dalyje nurodytų interesų konfliktų rūšys;
   b) veiksmai, kurių ESVF valdytojai imasi struktūrų bei organizacinių ir administracinių procedūrų atžvilgiu, siekdami nustatyti interesų konfliktus, užkirsti jiems kelią, juos valdyti, stebėti ir apie juos informuoti.

9 straipsnis

1.  ESVF valdytojai kiekvienam ESVF, kurį jie valdo, taiko procedūras, pagal kurias vertinama ▌, kokiu mastu reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės, į kurias ESVF investuoja, padaro teigiamą socialinį poveikį, kurio jos įsipareigojusios siekti. Valdytojai užtikrina, kad šios procedūros būtų aiškios ir skaidrios bei apimtų rodiklius, kurie gali, priklausimai nuo socialinio tikslo ir nuo reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės pobūdžio, apimti vieną ar daugiau šių temų:

   a) užimtumą ir darbo rinkas;
   b) su darbo vietų kokybe susijusius standartus ir teises;
   c) socialinę įtrauktį ir tam tikrų grupių apsaugą; vienodą vertinimą, galimybes ir nediskriminavimą;
   d) visuomenės sveikatą ir saugą;
   e) teisę gauti socialinę apsaugą, naudotis sveikatos ir švietimo sistemomis ir poveikį joms.

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 24 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose pateikiama išsami informacija apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytas procedūras, susijusias su įvairiomis reikalavimus atitinkančiomis portfeliui priklausančiomis įmonėmis.

10 straipsnis

ESVF valdytojai visada turi pakankamai nuosavų lėšų ir naudoja pakankamus ir tinkamus žmogiškuosius ir techninius išteklius, kurių reikia, kad Europos socialinio verslumo fondai būtų tinkamai valdomi.

ESVF valdytojai privalo visada užtikrinti, kad jie galėtų pagrįsti nuosavų lėšų pakankamumą veiklos tęstinumui išlaikyti, ir pateikti savo argumentus, kodėl tų lėšų pakanka, kaip nurodyta 13 straipsnyje.

11 straipsnis

1.  Turto vertinimo taisyklės nustatomos ESVF taisyklėse arba jo steigimo dokumentuose ir užtikrina tinkamą ir skaidrų vertinimo procesą.

1a.  Taikant vertinimo procedūras užtikrinama, kad turtas būtų vertinamas tinkamai ir turto vertė skaičiuojama bent kartą per metus.

1b.  Siekiant užtikrinti reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių vertinimo nuoseklumą, EVPRI parengia gaires, kuriose nustatomi bendri investicijų tokiose įmonėse traktavimo principai, atsižvelgiant į pagrindinį tikslą – siekti daryti išmatuojamą ir teigiamą socialinį poveikį ir pirmiausiai naudoti savo pelną šiam poveikiui siekti.

12 straipsnis

1.  Ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ESVF valdytojai buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia kiekvieno valdomo ESVF metinę ataskaitą. Ataskaitoje aprašoma ESVF portfelio sudėtis ir praėjusių metų veikla. Joje taip pat atskleidžiamas ESVF pelnas jo veikimo pabaigoje ir, atitinkamais atvejais, fondo veikimo laikotarpiu paskirstytas pelnas. Joje pateikiamos auditorių patikrintos ESVF finansinės ataskaitos. Auditas patvirtina, kad pinigai ir turtas laikomi fondo vardu ir kad ESVF valdytojas sukūrė ir išlaiko tinkamus įrašus ir kontrolę dėl visų įgaliojimų naudojimo ar ESVF ir jo investuotojų pinigų ir turto kontrolės, ir vykdomas bent kartą per metus. Metinė ataskaita rengiama pagal galiojančius ataskaitų teikimo standartus ir ESVF valdytojo bei investuotojų sutartas sąlygas. ESVF valdytojai pateikia ataskaitą investuotojams jiems paprašius. ESVF valdytojai ir investuotojai tarpusavyje gali susitarti dėl papildomos informacijos atskleidimo.

2.  Metinėje ataskaitoje pateikiama bent ši informacija:

   a) išsami informacija apie bendrus socialinius rezultatus, kurie pasiekti įgyvendinant investavimo politiką, ir atitinkamai išsami informacija apie metodą, taikytą šiems rezultatams įvertinti;
   b) informacija apie visus pardavimo, susijusio su reikalavimus atitinkančiomis portfeliui priklausančiomis įmonėmis, atvejus;
   c) aprašas, kuriame nurodoma, ar buvo pardavimo atvejų, susijusių su kitu ESVF turtu, kuris nėra investuojamas į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, remiantis 13 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytais kriterijais;
   d) informacijos apie ESVF valdytojo veiklą, kurios imtasi dėl reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, kaip nurodyta 13 straipsnio 1 dalies k punkte, santrauka;
   da) informacija apie investicijų, kurios nėra 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos reikalavimus atitinkančios portfelio investicijos, pobūdį ir tikslą.

3.  Jeigu ESVF valdytojas dėl ESVF privalo viešai paskelbti metinę finansinę ataskaitą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo(10) 4 straipsnį, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija gali būti teikiama atskirai arba papildomoje metinės finansinės ataskaitos dalyje.

13 straipsnis

1.  ESVF valdytojai, valdydami ESVF, prieš jų investuotojams priimant investicinius sprendimus aiškiai ir suprantamai pateikia jiems šią informaciją:

   a) ESVF valdytojo ir visų kitų paslaugų teikėjų, su kuriais ESVF valdytojas yra sudaręs sutartį dėl jų valdymo, tapatybę ir jų pareigų aprašą;
   aa) ESVF valdytojo turimų nuosavų lėšų sumą ir išsamų paaiškinimą, kodėl ESVF valdytojas mano, kad šių nuosavų lėšų užteks reikiamiems žmogiškiesiems ir techniniams ištekliams užtikrinti, kad būtų tinkamai valdomas ESVF;
   b) ESVF investavimo strategijos ir tikslų aprašą, įskaitant:
     i) reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias ketina investuoti, rūšis;
     ii) bet kurį kitą ESVF, į kurį ketina investuoti;
     iii) reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias ketina investuoti bet kuris kitas ESVF, kaip nurodyta ii punkte, rūšis;
     iv) reikalavimų neatitinkančias investicijas, kurias ketina atlikti;
     v) metodus, kuriuos ketina taikyti; ir
     vi) ir visų taikomų investavimo apribojimų aprašą;
   c) informaciją apie teigiamą socialinį poveikį, kurio siekiama ESVF investavimo politika, įskaitant, kai taikoma, tokių rezultatų prognozes, jei tai pagrįsta, ir informaciją apie ankstesnius rezultatus šioje srityje;
   d) informaciją apie metodiką, kuri bus taikoma socialiniam poveikiui vertinti;
   e) turto, išskyrus reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, bei tvarkos ir kriterijų, kurie taikomi šio turto atrankai, nebent tai būtų grynieji pinigai ar pinigų ekvivalentai, aprašą;
   f) ESVF rizikos pobūdžio ir visos rizikos, susijusios su turtu, į kurį fondas gali investuoti, arba investavimo metodų, kurie gali būti taikomi, aprašą;
   g) ESVF vertinimo procedūros ir turtui vertinti taikomos kainų nustatymo metodikos aprašą, įskaitant metodus, taikomus reikalavimus atitinkančioms portfeliui priklausančioms įmonėms vertinti;
   h) visų susijusių išlaidų ▌bei didžiausių jų sumų aprašą;
   i) aprašą, kaip apskaičiuojamas ESVF valdytojo atlyginimas;
   j) ankstesnius ESVF finansinės veiklos rezultatus, jei jie žinomi;
   k) informaciją apie verslo paramos paslaugas ir kitą paramos veiklą, kurią ESVF valdytojas vykdo arba parūpina pasitelkdamas trečiąsias šalis, kad palengvintų reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias ESVF investuoja, plėtrą, augimą arba jų veiklos tęstinumą kokiu nors kitu atžvilgiu, arba, jeigu tokios paslaugos neteikiamos ar tokia veikla nevykdoma, paaiškinimą, kodėl taip yra;
   l) procedūrų, pagal kurias ESVF gali keisti savo investavimo strategiją arba investavimo politiką, arba jas abi, aprašą.

2.  Visa 1 dalyje nurodyta informacija turi būti tinkama, aiški ir neklaidinanti. Ji nuolat atnaujinama ir reguliariai peržiūrima, jei taikoma.

3.  Jeigu ESVF valdytojas pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą(11) arba pagal nacionalinės teisės aktus privalo paskelbti prospektą dėl ESVF, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija gali būti teikiama atskirai arba kaip prospekto dalis.

4.  Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 24 straipsnį, kuriuose nurodoma:

   a) šio straipsnio 1 dalies b–e ir k punktuose nurodytos informacijos turinys;
   b) kaip šio straipsnio 1 dalies b–e ir k punktuose nurodyta informacija galėtų būti vienodai teikiama, kad būtų užtikrintas didžiausias įmanomas jos palyginamumas.

III SKYRIUS

PRIEŽIŪRA IR ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

14 straipsnis

1.  ESVF valdytojai, ketinantys naudoti nuorodą ’ESVF’ platindami savo ESVF akcijas ar investicinius vienetus, praneša apie šį ketinimą savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir pateikia šią informaciją:

   a) asmenų, kurie faktiškai vykdo Europos socialinio verslumo fondų valdymo veiklą, tapatybę;
   b) Europos socialinio verslumo fondų, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami, tapatybę ir jų investavimo strategijas;
   c) informaciją apie priemones, kurių imtasi siekiant laikytis II skyriuje nustatytų reikalavimų;
   d) valstybių narių, kuriose ESVF valdytojas ketina platinti kiekvieno ESVF akcijas ar investicinius vienetus, sąrašą;
   da) valstybių narių ir trečiųjų šalių, kuriose ESVF valdytojas įsteigė ar ketina įsteigti ESVF, sąrašą.

2.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija ESVF valdytoją užregistruoja tik tuo atveju, jeigu įsitikina, kad laikomasi šių sąlygų:

   -a) asmenys, kurie sėkmingai verčiasi ESVF valdymo veikla, yra pakankamai geros reputacijos ir turi pakankamos patirties taikant strategijas, kurias įgyvendina ESVF valdytojas;
   a) informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal 1 dalį, yra išsami ir
   b) priemonės, apie kurias pranešta pagal 1 dalies c punktą, yra tinkamos siekiant laikytis II skyriuje nustatytų reikalavimų;
   ba) sąrašas, apie kurį pranešta pagal 1 dalies da punktą, nurodo, kad visi ESVF yra įsteigti laikantis šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunkčio.

3.  Registracija galioja visoje Sąjungos teritorijoje ir suteikia ESVF valdytojams galimybę Europos socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda ’ESVF’ platinti visoje Sąjungoje.

15 straipsnis

ESVF valdytojas atnaujina informaciją, pateiktą kompetentingai institucijai buveinės valstybėje narėje, kurioje ESVF valdytojas ketina:

   a) platinti naujo ESVF akcijas ar investicinius vienetus;
   b) platinti esamo ESVF akcijas ar investicinius vienetus valstybėje narėje, kuri neminima 14 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytame sąraše.

16 straipsnis

1.  Užregistravusi ESVF valdytoją, įtraukusi naują ESVF, įtraukusi naują ESVF įsisteigimo adresą arba įtraukusi naują valstybę narę, kurioje ESVF ketina platinti ESVF akcijas ar investicinius vienetus, kompetentinga buveinės valstybės narės institucija apie ESVF valdytojo registraciją iš karto praneša apie tai valstybėms narėms, nurodytoms pagal šio reglamento 14 straipsnio 1 dalį d punktą, ir EVPRI.

2.  Priimančiosios valstybės narės, nurodytos pagal šio reglamento 14 straipsnio 1 dalies d punktą, ESVF valdytojui, užregistruotam pagal 14 straipsnį, nenustato jokių reikalavimų ar administracinių procedūrų, susijusių su jo ESVF akcijų ar investicinių vienetų platinimu, ir nereikalauja jokio platinimo patvirtinimo prieš jį pradedant.

3.  Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomas pranešimo formatas, projektus.

4.  EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki ...(12).

5.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnyje nustatytą procedūrą patvirtinti 3 dalyje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

17 straipsnis

EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, kuri viešai prieinama internetu ir kurioje išvardijami visi ESVF valdytojai, užregistruoti Sąjungoje pagal šį reglamentą, ir ESVF, kurių akcijas ir investicinius vienetus jie platina, taip pat šalys, kuriose jie juos platina.

18 straipsnis

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija prižiūri, kaip laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

1a.  Tais atvejais, kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad ESVF valdytojas pažeidžia šį reglamentą jos teritorijoje, ji nedelsdama apie tai praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, kuri imasi atitinkamų priemonių.

1b.  Jeigu nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, arba jei buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nesiima priemonių per pagrįstą laikotarpį, arba jei ESVF valdytojas elgiasi tokiu būdu, kuris aiškiai prieštarauja šiam reglamentui, priimančios valstybės narės kompetentinga institucija dėl to, informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, gali imtis visų būtinų priemonių investuotojams apsaugoti, įskaitant galimybę atitinkamam valdytojui neleisti vykdyti tolesnio ESVF akcijų ar investicinių vienetų platinimo priimančios valstybės narės teritorijoje.

19 straipsnis

Laikantis nacionalinės teisės, kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, kurie būtini jų funkcijoms vykdyti. Visų pirma jos turi įgaliojimus:

   a) reikalauti susipažinti su bet kokiu bet kokios formos dokumentu ir gauti tokio dokumento kopiją ar ją pasidaryti;
   b) reikalauti, kad ESVF valdytojas nedelsdamas pateiktų informaciją;
   c) reikalauti informacijos iš bet kokio asmens, susijusio su ESVF valdytojo ar ESVF veikla;
   d) atlikti patikras vietoje iš anksto pranešus arba nepranešus;
   e) imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad ESVF valdytojas ir toliau laikytųsi šio reglamento reikalavimų;
   f) duoti įsakymą siekiant užtikrinti, kad ESVF valdytojas laikytųsi šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir nebekartotų jokių veiksmų, kuriais gali būti pažeistas šis reglamentas.

20 straipsnis

1.  Valstybės narės parengia administracinių sankcijų ir priemonių, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendinamos. Numatytos administracinės sankcijos ir priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasios.

2.  Iki ...(13) valstybės narės praneša Komisijai ir EVPRI apie 1 dalyje nurodytas taisykles. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir EVPRI apie visus vėlesnius tų taisyklių pakeitimus.

21 straipsnis

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, laikydamasi proporcingumo principo, imasi atitinkamų 2 dalyje nurodytų priemonių, jeigu ESVF valdytojas:

   a) nesilaiko reikalavimų, taikomų portfelio sudėčiai, pažeisdamas 5 straipsnį;
   b) pažeisdamas 6 straipsnį, platina ESVF akcijas ar investicinius vienetus teisę reikalavimų neatitinkantiems investuotojams ▌;
   c) nuorodą ’ESVF’ naudoja neužsiregistravę savo buveinės valstybės narės kompetentingoje institucijoje pagal 14 straipsnį;
   ca) nuorodą ’ESVF’ naudoja fondų, kurie įsteigti nesilaikant šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunkčio, akcijoms ir investiciniams vienetams platinti;
   cb) buvo įregistruotas pateikęs klaidingą informaciją ar pasinaudojęs kitomis netinkamomis priemonėmis, pažeisdamas 14 straipsnį;
   cc) nesugeba veikti sąžiningai, deramai profesionaliai, apdairiai, stropiai ir teisingai, pažeisdamas 7 straipsnio a punktą;
   cd) nesugeba taikyti tinkamos politikos ir procedūrų, kad išvengtų piktnaudžiavimo, pažeisdamas 7 straipsnio b punktą;
   ce) pakartotinai nesilaiko reikalavimų pagal 12 straipsnį dėl metinės ataskaitos;
   cf) pakartotinai nesilaiko reikalavimų pagal 13 straipsnį informuoti investuotojus.

2.  1 dalyje minėtais atvejais buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atitinkamai imasi šių priemonių:

   -a) imasi priemonių užtikrinti, kad ESVF valdytojas atitiktų šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktį, 5, 6 straipsnius, 7 straipsnio a punktą, 7 straipsnio b punktą, 12, 13 ir 14 straipsnius;
   a) uždraudžia naudoti nuorodą ’ESVFir pašalina ESVF valdytoją iš registro.

3.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama praneša priimančiųjų valstybių narių, nurodytų pagal 14 straipsnio 1 dalies d punktą, kompetentingoms institucijoms ir EVPRI apie ESVF valdytojo pašalinimą iš registro, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalies a punkte.

4.  Teisė Sąjungoje platinti vieno ar daugiau Europos socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda ’ESVF’ nustoja galioti nuo 2 dalies a ▌ punkte nurodyto kompetentingos institucijos sprendimo priėmimo dienos.

22 straipsnis

1.  Kompetentingos institucijos ir EVPRI bendradarbiauja, kai tai būtina jų atitinkamoms pareigoms pagal šį reglamentą, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, vykdyti.

2.  Kompetentingos institucijos ir EVPRI keičiasi visa informacija ir dokumentais, būtinais jų atitinkamoms pareigoms pagal šį reglamentą, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, vykdyti, visų pirma šio reglamento pažeidimams nustatyti ir pašalinti.

22a straipsnis

Tuo atveju, jei valstybių narių kompetentingos institucijos nesutaria dėl vienos iš kompetentingų institucijų vertinimų, veiksmų ar neveiklumo tose srityse, kuriose pagal šį reglamentą būtinas daugiau nei vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimas arba veiksmų derinimas, kompetentingos institucijos gali perduoti spręsti šį klausimą EVPRI, kuri gali imtis veiksmų vadovaudamasi pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį jai suteiktais įgaliojimais, jei šis nesutarimas nėra susijęs su šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunkčiu arba d punkto -i papunkčiu.

23 straipsnis

1.  Visiems asmenims, kurie dirba arba dirbo kompetentingoms institucijoms arba EVPRI, taip pat kompetentingų institucijų ir EVPRI nurodymus gaunantiems auditoriams ir ekspertams taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį. Tiems asmenims draudžiama teikti bet kokią konfidencialią informaciją, kurią jie sužino atlikdami pareigas, bet kokiam asmeniui ar institucijai, išskyrus tokią jos santrauką ar apibendrinimą, kad atskiri ESVF valdytojai ir Europos socialinio verslumo fondai negalėtų būti nustatyti, išskyrus atvejus, kuriems taikoma baudžiamoji teisė ir procedūros pagal šį reglamentą.

2.  Valstybių narių kompetentingoms institucijoms arba EVPRI nedraudžiama keistis informacija remiantis šiuo reglamentu arba kitais Sąjungos teisės aktais, kurie taikomi ESVF valdytojams ir Europos socialinio verslumo fondams.

3.  Jeigu kompetentingos institucijos ir EVPRI gauna konfidencialią informaciją pagal 1 dalį, šia informacija jos gali pasinaudoti tik vykdydamos pareigas ir administracinių bei teisminių procesų tikslais.

IV SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24 straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  ▌3 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 5 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 13 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo …(14). Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti ▌ 3 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 5 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje ir 13 straipsnio 4 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.  Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija apie jį vienu metu praneša ir Europos Parlamentui, ir Tarybai.

5.  Deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus tam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

25 straipsnis

1.  Ne vėliau kaip po ketverių metų nuo šio reglamento taikymo dienos Komisija peržiūri šį reglamentą. Į peržiūrą įtraukiama bendra šio reglamento taisyklių veikimo apžvalga ir jas taikant įgyta patirtis, įskaitant:

   a) mastą, kuriuo ESVF valdytojai įvairiose valstybėse narėse arba tarpvalstybiniu mastu naudoja nuorodą ’ESVF’;
   aa) ESVF geografinę padėtį ir papildomas priemones, būtinas siekiant užtikrinti, kad ESVF būtų įsteigti laikantis šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunkčio;
   ab) ESVF investicijų pasiskirstymą pagal geografines vietoves ir sektorius;
   b) įvairių Europos socialinio verslumo fondų reikalavimus atitinkančių investicijų naudojimą ir to poveikį socialinių įmonių raidai visoje Sąjungoje;
   ba) galimybę sukurti Europos socialinės įmonės ženklą;
   bb) galimybę išplėsti ESVF investicinių vienetų platinimą mažmeniniams investuotojams;
   c) praktinį reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių nustatymo kriterijų taikymą, to poveikį socialinių įmonių raidai visoje Sąjungoje ir jų teigiamą socialinį poveikį;
   ca) procedūrų, kurias įgyvendina ESVF valdytojai, siekdami įvertinti reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, minimų 9 straipsnyje, daromą teigiamą socialinį poveikį, analizę ir galimybių įdiegti darniuosius standartus, skirtus socialiniam poveikiui Europos Sąjungos lygmeniu išmatuoti, tokiu būdu, kuris atitiktų Sąjungos socialinę politiką, vertinimą;
   cb) galimybę papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl depozitoriumo veiklos tvarkos;
   cd) galimybę įtraukti ESVF į reikalavimus atitinkančius aktyvus pagal Direktyvą 2009/65/EB;
   ce) informacijos tinkamumo reikalavimus pagal 13 straipsnį, visų pirma, ar jie pakankami, kad investuotojai galėtų priimti pagrįstą investicinį sprendimą;
   cf) galimų mokesčių kliūčių socialinio verslumo fondams analizę ir galimų mokesčių paskatų, skirtų skatinti socialinį verslumą Sąjungoje, įvertinimas;
   cg) visų kliūčių, kurios galėjo trukdyti investuotojams įsisavinti lėšas, taip pat kitų rizikos ribojimo ES teisės aktų poveikio instituciniams investuotojams vertinimą.
  

2.  Atlikusi 1 dalyje minėtą apžvalgą ir pasikonsultavusi su EVPRI, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, pridedamas pasiūlymas dėl įstatymo galią turinčio akto.

25a straipsnis

1.  Iki 2017 m. liepos 22 d. Komisija pradeda šio reglamento ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų ir jų valdytojų, ypač tų, kuriems taikoma Direktyva 2011/61/ES, taisyklių sąveikos peržiūrą. Šia peržiūra sprendžiamas šio reglamento taikymo srities klausimas. Jos metu turėtų būti surinkti duomenys, skirti įvertinti, ar būtina išplėsti jo taikymo sritį sudarant sąlygas valdytojams, valdantiems ESVF, kurių viso turto vertė viršija 2 straipsnio 1 dalyje numatytą ribą, tapti ESVF valdytojais.

2.  Atlikusi 1 dalyje minėtą apžvalgą ir pasikonsultavusi su EVPRI, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

26 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 22 d., išskyrus 2 straipsnio 3 dalį, 3 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 5 dalį, 9 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį, kurios taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Pirmininkas

Tarybos vardu

(1) OL C 175, 2012 6 19, p. 11.
(2) OL C 229, 2012 7 31, p. 55.
(3) ... m. ... ... d. Europos Parlamento pozicija.
(4) OL L 302, 2009 11 17, p. 32.
(5) OL L 174, 2011 7 1, p. 1.
(6) OL L 145, 2004 4 30, p. 1.
(7) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
(8) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
(9) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
(10) OL L 390, 2004 12 31, p. 38.
(11) OL L 345, 2003 12 31, p. 64.
(12)* Devyni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo.
(13)* 24 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
(14)* Šio reglamento įsigaliojimo diena.

Teisinė informacija - Privatumo politika