Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0418(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0194/2012

Predkladané texty :

A7-0194/2012

Rozpravy :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/03/2013 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

Prijaté texty
PDF 487kWORD 216k
Štvrtok, 13. septembra 2012 - Štrasburg
Európske fondy sociálneho podnikania ***I
P7_TA(2012)0345A7-0194/2012
Text
 Zjednotený text

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. septembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))(1)
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)
k návrhu Komisie

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

[Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2]

(1) Vec bola vrátená výboru na opätovné posúdenie v súlade s článkom 57 ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku (A7-0194/2012).
(2)* Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EÚ) č. .../2012
o európskych fondoch sociálneho podnikania
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Keďže sa investori čoraz viac snažia dosahovať sociálne ciele a neusilujú sa len o finančné výnosy, v Únii sa vytvára trh so sociálnymi investíciami, ktorý sčasti tvoria investičné fondy zamerané na sociálne podniky. Takéto investičné fondy poskytujú financovanie sociálnym podnikom, ktoré pôsobia ako stimuly sociálnych zmien tým, že ponúkajú inovačné riešenia sociálnych problémov, napríklad pomáhajú riešiť sociálne následky finančnej krízy a cenným spôsobom prispievajú k plneniu cieľov stratégie Európa 2020.

(1a)  Toto nariadenie je súčasťou iniciatívy pre sociálne podnikanie, ktorú Komisia predostrela vo svojom oznámení z 25. októbra 2011 s názvom Iniciatíva pre sociálne podnikanie – Vytvárať priaznivé prostredie na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií.

(2)  Pomocou jednotných pravidiel v Únii je potrebné stanoviť spoločný rámec pravidiel týkajúcich sa používania označenia ’európsky fond sociálneho podnikania’ (ďalej len ’EuFSP’), a to najmä pokiaľ ide o zloženie portfólia fondov vykonávajúcich svoju činnosť pod týmto označením, ich oprávnené investičné ciele, investičné nástroje, ktoré môžu používať, a kategórie investorov, ktorí sú oprávnení investovať do takýchto fondov. V prípade absencie takéhoto spoločného rámca existuje riziko, že členské štáty budú na vnútroštátnej úrovni prijímať odlišné opatrenia, ktoré by mali priamy negatívny vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu a ktoré by vytvárali prekážky riadneho fungovania tohto trhu, keďže fondy, ktoré chcú vykonávať svoju činnosť v celej Únii, by v rôznych členských štátoch podliehali rôznym pravidlám. Odlišné požiadavky na kvalitu týkajúce sa zloženia portfólia, investičných cieľov a oprávnených investorov by mohli okrem toho viesť k rôznym úrovniam ochrany investorov a spôsobiť zmätok, pokiaľ ide o investičné ponuky spojené s európskym fondom sociálneho podnikania (EuFSP). Investori by mali byť navyše schopní porovnávať investičné ponuky rôznych EuFSP. Je potrebné odstrániť významné prekážky cezhraničného získavania finančných prostriedkov európskymi fondmi sociálneho podnikania, zabrániť narúšaniu hospodárskej súťaže medzi týmito fondmi a predchádzať akýmkoľvek ďalším pravdepodobným prekážkam obchodu a významnému narúšaniu hospodárskej súťaže v budúcnosti. Z tohto dôvodu je primeraným právnym základom článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

(3)  Je potrebné prijať nariadenie stanovujúce jednotné pravidlá platné pre EuFSP a ukladajúce zodpovedajúce povinnosti ich správcom vo všetkých členských štátoch, ktorí chcú získavať kapitál v celej Únii, pričom budú používať označenie 'EuFSP’. Tieto požiadavky by mali zaistiť dôveru investorov, ktorí chcú investovať do takýchto fondov.

(3a)  Toto nariadenie sa nevzťahuje na existujúce vnútroštátne nástroje, ktoré umožňujú investovať do sociálneho podnikania a ktoré nepoužívajú označenie ’EuFSP’.

(4)  Vymedzením požiadaviek na kvalitu pri používaní označenia ’EuFSP’ vo forme nariadenia by sa malo zabezpečiť priame uplatňovanie týchto požiadaviek na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktoré získavajú finančné prostriedky s použitím tohto označenia. Tým by sa zaistili jednotné podmienky používania tohto označenia, pretože by sa zabránilo rozdielnym vnútroštátnym požiadavkám v dôsledku transpozície smernice. Toto nariadenie by znamenalo, že správcovia podnikov kolektívneho investovania používajúci toto označenie by museli dodržiavať rovnaké pravidlá v celej Únii, čím by sa takisto posilnila dôvera investorov, ktorí chcú investovať do fondov zameraných na sociálne podniky. Nariadením by sa znížila aj zložitosť regulačného rámca, ako aj náklady správcov na dodržiavanie súladu s často rozdielnymi vnútroštátnymi predpismi upravujúcimi takéto fondy, a najmä tých správcov, ktorí chcú získavať kapitál na cezhraničnom základe. Nariadenie by malo takisto prispievať k odstraňovaniu narúšania hospodárskej súťaže.

(4a)  EuFSP by malo byť možné spravovať externe alebo interne. V prípade, keď sa EuFSP spravuje interne, je EuFSP zároveň aj správcom a mal by preto spĺňať všetky požiadavky kladené na správcov EuFSP podľa tohto nariadenia a ako správca by sa mal aj zaregistrovať. EuFSP, ktorý je spravovaný interne, by však nemal mať povolenie na vykonávanie činnosti externého správcu iných podnikov kolektívneho investovania alebo PKIPCP.

(5)  Na účely objasnenia vzťahu medzi týmto nariadením a ostatnými pravidlami Únie týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov je potrebné stanoviť, že toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na iných správcov podnikov kolektívneho investovania, ako sú PKIPCP v súlade s článkom 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)(4) a ktorí sú usadení v Únii a zaregistrovaní príslušným orgánom vo svojom domovskom členskom štáte v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov(5), za predpokladu, že títo správcovia spravujú portfóliá EuFSP. Malo by však byť povolené, aby správcovia EuFSP, ktorí sú zaregistrovaní v súlade s týmto nariadením a ktorí sú externými správcami, spravovali aj PKICP na základe povolenia podľa smernice 2009/65/ES.

(5a)  Toto nariadenie ▌sa navyše uplatňuje iba na správcov tých podnikov kolektívneho investovania, ktorých spravované aktíva nepresahujú celkovú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ. To znamená, že výpočet hraničnej hodnoty na účely tohto nariadenia sa riadi výpočtom hraničnej hodnoty podľa článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ. Správcovia EuFSP, ktorí sú zaregistrovaní v súlade s týmto nariadením a ktorých celková hodnota aktív následne prekročí hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ, a ktorí preto potrebujú povolenie zo strany príslušných orgánov v ich domovskom členskom štáte v súlade s článkom 6 uvedenej smernice, však môžu aj naďalej používať označenie ’EuFSP’ v súvislosti s uvádzaním EuFSP na trh v rámci Únie za predpokladu, že spĺňajú požiadavky uvedené v danej smernici a že aj naďalej budú spĺňať požiadavky na používanie označenia ’EuFSP’ stanovené v tomto nariadení, a to vždy, keď ide o EuFSP. Tieto ustanovenia sa uplatňujú tak na jestvujúce EuFSP, ako aj na EuFSP zriadené po prekročení hraničnej hodnoty.

(6)  V prípade, že správcovia podnikov kolektívneho investovania nechcú používať označenie 'EuFSP’, toto nariadenie sa neuplatňuje. V týchto prípadoch by sa mali naďalej uplatňovať platné vnútroštátne pravidlá a všeobecné pravidlá Únie.

(7)  Týmto nariadením by sa mali stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa povahy EuFSP, a to najmä pokiaľ ide o portfóliové podniky, do ktorých EuFSP môžu investovať, a investičné nástroje, ktoré sa majú používať. Je to potrebné na určenie jasnej deliacej čiary medzi EuFSP a inými alternatívnymi investičnými fondmi, ktoré využívajú iné, menej špecializované investičné stratégie, napríklad výkupy, ktoré toto nariadenie nepodporuje.

(7a)  V súlade s cieľom presne vymedziť podniky kolektívneho investovania, na ktoré sa toto nariadenie bude vzťahovať, a s cieľom zaistiť ich zameranie na poskytovanie kapitálu malým podnikom, by sa za EuFSP mali považovať tie fondy, ktoré majú v úmysle investovať do takýchto podnikov aspoň 70 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu. EuFSP by nemal mať povolenie na investovanie viac ako 30 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do iných aktív ako do kvalifikovaných investícií. Znamená to, že zatiaľ čo 30 % by malo vždy predstavovať maximálny limit pre nekvalifikované investície, 70 % by malo byť počas celého obdobia existencie EuFSP vyhradených na kvalifikované investície. Uvedené limity by sa mali vypočítať na základe sumy investovateľnej po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držanej hotovosti a ekvivalentov hotovosti. Toto nariadenie by malo stanovovať podrobné informácie potrebné na vypočítanie uvedených investičných limitov.

(7b)  V záujme zabezpečenia potrebnej jasnosti a istoty by sa týmto nariadením mali stanoviť aj jednotné kritériá na vymedzenie sociálnych podnikov ako oprávnených kvalifikovaných portfóliových podnikov. Sociálny podnik je subjekt v sociálnom hospodárstve, ktorého hlavným cieľom nie je tvorba zisku pre jeho majiteľov, ale skôr dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu. Jeho činnosť spočíva v poskytovaní tovaru a služieb pre trhy, pričom svoj zisk používa predovšetkým na dosiahnutie sociálnych cieľov. Je riadený zodpovedne a transparentne, k čomu prispieva hlavne zapájanie pracovníkov, spotrebiteľov a zainteresovaných strán, ktorých sa jeho obchodná činnosť týka.

(7c)  Keďže hlavným cieľom sociálnych podnikov nie je maximalizovať svoje zisky, ale dosiahnuť pozitívny sociálny vplyv ▌, malo by toto nariadenie podporovať len kvalifikované portfóliové podniky, ktoré sa zameriavajú na dosiahnutie merateľného a pozitívneho sociálneho vplyvu. Merateľný a pozitívny sociálny vplyv by mohol zahŕňať poskytovanie služieb prisťahovalcom, ktorí sú inak vylučovaní, alebo opätovným začlenením marginalizovaných skupín na trh práce tým, že sa im poskytne zamestnanie, podpora alebo odborná príprava. Tieto podniky využívajú svoj zisk na dosiahnutie svojho hlavného sociálneho cieľa a sú spravované zodpovedne a transparentne. Vo všeobecnosti vo výnimočných prípadoch, keď chce kvalifikovaný portfóliový podnik rozdeliť svoje zisky medzi akcionárov a vlastníkov, mal by mať zavedené vopred určené postupy a pravidlá týkajúce sa spôsobu rozdelenia ziskov medzi akcionárov a vlastníkov. V takýchto pravidlách by sa malo určiť, že rozdelením ziskov sa neohrozuje dosiahnutie primárneho sociálneho cieľa.

(8)  Sociálne podniky zahŕňajú širokú škálu podnikov, ktoré majú rôzne právne formy a ktoré poskytujú sociálne služby alebo tovar zraniteľným, marginalizovaným, znevýhodneným alebo vylúčeným osobám. Takéto služby zahŕňajú prístup k bývaniu, zdravotnej starostlivosti, pomoci pre staršie osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím, starostlivosti o deti, zamestnaniu a odbornej príprave, ako aj riadeniu závislosti. Sociálne podniky zahŕňajú aj podniky, ktorých metóda produkcie tovaru alebo služieb reprezentuje ich sociálny cieľ, ale ktorých činnosti nemusia byť obmedzené na poskytovanie sociálnych tovarov alebo služieb. Tieto činnosti zahŕňajú sociálnu a profesijnú integráciu prostredníctvom prístupu k zamestnaniu pre osoby znevýhodnené najmä z dôvodu nedostatočnej kvalifikácie alebo sociálnych či profesijných problémov vedúcich k vylúčeniu a marginalizácii. Tieto činnosti sa môžu tiež týkať ochrany životného prostredia s vplyvom na spoločnosť, ako sú opatrenia proti znečisteniu, recyklácia a získavanie energie z obnoviteľných zdrojov.

(8a)  Účelom tohto nariadenia je podporiť rast sociálnych podnikov v Únii. Investície do kvalifikovaných portfóliových podnikov zriadených v tretích krajinách môžu EuFSP priniesť viac kapitálu, čo bude prínosom pre sociálne podniky v Únii. Za žiadnych okolností by sa však nemalo investovať do portfóliových podnikov v tretích krajinách, ktoré majú sídlo v daňových rajoch alebo v jurisdikciách, ktoré nespolupracujú.

(8b)  Žiaden EuFSP by nemal mať sídlo v daňových rajoch ani v jurisdikciách, ako sú tretie krajiny vyznačujúce sa najmä nulovými alebo len nominálnymi daňami, nedostatkom vhodných opatrení týkajúcich sa spolupráce medzi príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcu EuFSP a orgánmi dohľadu tretej krajiny, v ktorej má fond sociálneho podnikania sídlo, alebo absenciou účinnej výmeny informácií v daňových otázkach. EuFSP by tiež nemal investovať v jurisdikciách, ktoré vykazujú akékoľvek uvedené kritérium.

(8c)  Správcovia EuFSP by po celé obdobie existencie fondu mali byť schopní získavať dodatočné kapitálové záväzky. Takéto dodatočné kapitálové záväzky počas obdobia existencie EuFSP by sa mali zohľadniť v prípade, keď sa zvažujú ďalšie investície do iných ako do kvalifikovaných aktív. Ďalšie kapitálové záväzky by mali byť povolené v súlade s kritériami a podmienkami uvedenými v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch EuFSP.

(9)  Vzhľadom na osobitné potreby sociálnych podnikov v oblasti financovania by malo byť jasné, ktoré typy nástrojov by mal EuFSP používať na takéto financovanie. V tomto nariadení sa preto stanovujú jednotné pravidlá týkajúce sa oprávnených nástrojov, ktoré môžu EuFSP používať pri investovaní a ktoré zahŕňajú nástroje na financovanie vlastného kapitálu a kvázi vlastného kapitálu, dlhové nástroje, ako sú zmenky a vkladové certifikáty, investície do iných EuFSP, zabezpečené a nezabezpečené úvery a granty. Pokiaľ sa však má zabrániť rozptýleniu investícií do kvalifikovaných portfóliových podnikov, EuFSP by mali mať povolenie investovať len do iných EuFSP, ktoré samy neinvestovali viac ako 10 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do iných EuFSP.

(9a)  Medzi hlavné činnosti EuFSP patrí poskytovanie finančných prostriedkov sociálnym podnikom prostredníctvom primárnych investícií. EuFSP by sa nemali zúčastňovať na systémovo významných bankových činnostiach mimo obvyklého rámca prudenciálnej regulácie (tzv. tieňové bankovníctvo). Nemali by sa riadiť ani typickými stratégiami pre súkromný kapitál, ako sú výkupy.

(10)  S cieľom zachovať potrebnú flexibilitu svojho investičného portfólia môžu EuFSP investovať ▌do iných aktív, ako sú kvalifikované investície, ak tieto investície nepresahujú 30 % limit stanovený v tomto nariadení pre nekvalifikované investície. Držby hotovosti a ekvivalentov hotovosti by sa na účely výpočtu týchto limitov nemali zohľadňovať, pretože hotovosť a ekvivalenty hotovosti sa nepovažujú za investície. EuFSP by prostredníctvom svojho portfólia mali vykonávať investície, ktoré sú v súlade s ich stratégiou etického investovania, napr. by sa mali vyhnúť investíciám do zbrojárskeho priemyslu, kde hrozí riziko porušovania ľudských práv alebo kde dochádza ku skladovaniu elektronického odpadu.

(11)  S cieľom zabezpečiť, aby bolo označenie ’EuFSP’ spoľahlivé a ľahko rozpoznateľné pre investorov v celej Únii, v tomto nariadení by sa malo stanoviť, že len správcovia EuFSP, ktorí spĺňajú jednotné kvalitatívne kritériá stanovené v tomto nariadení, by mali byť oprávnení používať toto označenie, keď uvádzajú EuFSP na trh v rámci Únie.

(12)  S cieľom zabezpečiť, aby EuFSP mali odlišný a identifikovateľný profil, ktorý je vhodný na ich účel, mali by existovať jednotné pravidlá týkajúce sa zloženia portfólia a investičných techník, ktoré sú pre tieto fondy povolené.

(13)  S cieľom zabezpečiť, aby EuFSP neprispievali k vzniku systémových rizík a aby ▌ sa tieto fondy pri svojich investičných činnostiach zameriavali na podporu kvalifikovaných portfóliových podnikov, na úrovni fondu by sa nemalo povoliť využívanie pákového efektu. Správca EuFSP by mal byť na úrovni EuFSP oprávnený len prijímať úvery, emitovať dlhové obligácie alebo poskytovať záruky za predpokladu, že takéto prijímania, dlhové obligácie alebo záruky sú kryté nevyplatenými záväzkami, a nezvyšujú tak expozíciu fondu nad rámec jeho viazaného kapitálu. V rámci tohto prístupu hotovostné zálohy od investorov fondu EuFSP, ktorý je plne krytý kapitálovými záväzkami týchto investorov, nezvyšujú expozíciu fondu EuFSP a preto by mali byť povolené. V snahe povoliť fondu pokryť mimoriadne potreby likvidity, ktoré môžu vzniknúť medzi výzvou na získanie viazaného kapitálu od investorov a skutočným prijatím kapitálu na jeho účty, by sa zároveň malo povoliť krátkodobé prijímanie úverov za predpokladu, že ich výška nepresiahne výšku nevyplateného viazaného kapitálu.

(14)  S cieľom zabezpečiť, aby sa EuFSP uvádzali na trh a ponúkali len investorom, ktorí majú ▌skúsenosti, poznatkyodborné predpoklady na prijímanie vlastných investičných rozhodnutí a na riadne posudzovanie rizík, ktoré tieto fondy prinášajú, a s cieľom zachovať dôveru investorov v EuFSP, by sa mali stanoviť určité osobitné ochranné opatrenia. Z toho dôvodu by sa EuFSP mali ▌uvádzať na trh a ponúkať len investorom, ktorí sú profesionálnymi klientmi alebo ktorých možno považovať za profesionálnych klientov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi(6). S cieľom dosiahnuť dostatočne širokú základňu investorov pre investície do EuFSP je však žiaduce, aby mali k týmto fondom prístup aj určití iní investori vrátane majetných jednotlivcov. V prípade týchto iných investorov by sa mali stanoviť osobitné ochranné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že EuFSP sa budú uvádzať na trh a ponúkať len investorom, ktorí majú primeraný profil, aby mohli takto investovať. Týmito ochrannými opatreniami sa vylučuje uvádzanie na trh s využitím plánov pravidelného sporenia. Okrem toho by sa malo umožniť, aby investície vykonávali vedúci pracovníci, riaditelia alebo zamestnanci, ktorí sú zapojení do správcovskej činnosti správcu EuFSP, pokiaľ príslušné osoby investujú do EuFSP, ktorý spravujú, pretože takéto osoby majú dostatok vedomostí na to, aby sa na takýchto investíciách podieľali.

(15)  S cieľom zabezpečiť, aby označenie ’EuFSP’ používali len správcovia EuFSP, ktorí spĺňajú jednotné kritériá kvality, pokiaľ ide o ich správanie na trhu, by sa v tomto nariadení mali stanoviť pravidlá týkajúce sa výkonu činnosti a vzťahu správcu EuFSP k jeho investorom. Z rovnakého dôvodu by sa v tomto nariadení mali stanoviť jednotné podmienky týkajúce sa riešenia konfliktov záujmov zo strany týchto správcov. Týmito pravidlami by sa od správcu malo vyžadovať aj to, aby mal zavedené organizačné a administratívne opatrenia na zaistenie správneho riešenia konfliktov záujmov.

(15a)  V prípade, že správca EuFSP plánuje delegovať funkcie na tretie strany, jeho zodpovednosť voči EuFSP a jeho investorom by nemala byť ovplyvnená delegovaním funkcií správcu EuFSP na tretiu stranu. Správca EuFSP by okrem toho nemal funkcie delegovať do tej miery, že sa už nebude považovať za správcu EuFSP a ostane len schránkovým subjektom. Správca EuFSP by mal byť aj naďalej zodpovedný za riadne vykonávanie delegovaných funkcií a po celý čas dodržiavať toto nariadenie. Delegovanie funkcií by nemalo mať vplyv na účinnosť dohľadu správcu EuFSP a najmä by správcovi EuFSP nemalo brániť v činnosti alebo brániť spravovaniu EuFSP v najlepšom záujme investorov.

(16)  Kľúčová charakteristika investičných fondov zameraných na sociálne podniky, ktorou sa odlišujú od ostatných typov investičných fondov, je okrem získania finančných výnosov pre investorov aj dosiahnutie pozitívnych sociálnych vplyvov. V tomto nariadení by sa preto malo vyžadovať, aby správcovia EuFSP zaviedli postupy na ▌meranie pozitívnych sociálnych vplyvov, ktorý sa majú dosiahnuť investovaním do kvalifikovaných portfóliových podnikov.

(16a)  Fondy, ktoré sa zameriavajú na sociálne výsledky alebo vplyvy v súčasnosti zvyčajne hodnotia a porovnávajú informácie týkajúce sa rozsahu, v akom sociálne podniky dosahujú výsledky, na ktoré sa zamerali. Existuje široká škála rôznych typov sociálnych výsledkov alebo vplyvov, na ktoré sa sociálny podnik môže zameriavať. Z tohto dôvodu sa vypracovali rôzne metódy identifikovania a merania sociálnych vplyvov. Napríklad, firma, ktorá sa snaží pomáhať znevýhodneným osobám, môže poskytnúť informácie o počte takýchto osôb, ktorým pomohla, napr. o počte zamestnaných osôb, ktoré by v opačnom prípade zamestnané neboli. Prípadne firma, ktorá sa snaží zlepšiť opätovné začleňovanie prepustených väzňov do spoločnosti môže svoje výsledky hodnotiť na základe miery recidívy. Fondy podnikom pomáhajú pri príprave a poskytovaní informácií o ich cieľoch a dosiahnutých výsledkoch, ako aj pri zhromažďovaní týchto informácií pre investorov. Aj keď informácie o sociálnych vplyvoch sú pre investorov veľmi dôležité, je ťažké porovnávať rôzne sociálne podniky a rôzne fondy, a to tak pre rozdielne sociálne ciele, na ktoré sa zameriavajú, ako aj pre rôznorodosť prístupov, ktoré uplatňujú. V záujme dlhodobejšej podpory čo najväčšej konzistentnosti a porovnateľnosti takýchto informácií a čo najväčšej efektivity postupov na získavanie týchto informácií je žiaduce, aby sa v tejto oblasti vypracovali delegované akty. Tieto delegované akty by mali tiež zaručiť lepšiu zrozumiteľnosť pre orgány dohľadu, fondy EuFSP a sociálne podniky.

(17)  S cieľom zabezpečiť integritu označenia ’EuFSP’ by toto nariadenie malo obsahovať aj kritériá kvality, pokiaľ ide o organizáciu správcu EuFSP. Z toho dôvodu by sa v tomto nariadení mali stanoviť jednotné primerané požiadavky týkajúce sa potreby udržiavať primerané technické a ľudské zdroje ▌.

(17a)  S cieľom zabezpečiť riadne spravovanie EuFSP a schopnosť jeho správcu kryť potenciálne riziká vyplývajúce z jeho činností by sa v tomto nariadení mali pre správcu EuFSP stanoviť jednotné a primerané požiadavky na zachovanie dostatočného množstva vlastných fondov. Výška týchto vlastných fondov by mala byť dostatočná na zabezpečenie kontinuity a riadneho spravovania EuFSP.

(18)  V záujme ochrany investorov je potrebné zaistiť riadne hodnotenie aktív EuFSP. Pravidlá alebo zakladajúce dokumenty EuFSP by preto mali zahŕňať pravidlá oceňovania aktív, čím by sa mala zabezpečiť integrita a transparentnosť oceňovania.

(19)  S cieľom zabezpečiť, aby správcovia EuFSP, ktorí používajú označenie ’EuFSP’ poskytovali dostatočné informácie o svojich činnostiach, mali by sa stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa výročných správ.

(20)  S cieľom zabezpečiť integritu označenia ’EuFSP’ v očiach investorov je potrebné, aby toto označenie používali len správcovia fondov, ktorých investičná politika a investičné ciele sú úplne transparentné. Týmto nariadením by sa preto mali stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa požiadaviek na poskytovanie informácií, ktoré je správca EuFSP povinný poskytovať vo vzťahu k svojim investorom. Tieto požiadavky obsahujú tie prvky, ktoré sú špecifické pre investície do sociálnych podnikov, čím možno dosiahnuť väčšiu konzistentnosť a porovnateľnosť takýchto informácií. Zahŕňajú informácie o kritériách a postupoch, ktoré sa používajú na výber konkrétnych kvalifikovaných portfóliových podnikov ako investičných cieľov. Zahŕňajú aj informácie o pozitívnom sociálnom vplyve, ktorý sa má dosiahnuť pomocou investičnej politiky, a o spôsobe, ako by sa jeho dosahovanie malo monitorovať a posudzovať. S cieľom zabezpečiť potrebnú vierohodnosť a dôveru investorov v takéto investície obsahujú aj informácie o aktívach EuFSP, ktoré nie sú investované do kvalifikovaných portfóliových podnikov, a o spôsobe ich výberu.

(21)  S cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad jednotnými požiadavkami uvedenými v tomto nariadení by príslušný orgán domovského členského štátu mal vykonávať dohľad nad dodržiavaním jednotných požiadaviek stanovených v tomto nariadení zo strany správcu EuFSP. Na tieto účely správca EuFSP, ktorý chce uvádzať svoje fondy na trh pod označením ’EuFSP’, o tomto zámere informuje príslušný orgán svojho domovského členského štátu. Príslušný orgán by mal zaregistrovať správcu fondu, ak boli poskytnuté všetky potrebné informácie a ak sa uplatňujú vhodné opatrenia na dodržanie súladu s požiadavkami tohto nariadenia. Toto povolenie by malo byť platné v rámci celej Únie.

(21a)  V záujme uľahčenia účinného cezhraničného uvádzania EuFSP na trh by registrácia správcu mala prebiehať čo najrýchlejšie.

(21b)  Hoci toto nariadenie obsahuje ochranné opatrenia na zaručenie riadneho využívania fondov, orgány dohľadu by mali byť ostražité, pokiaľ ide o zabezpečenie dodržiavania týchto ochranných opatrení.

(22)  V záujme zabezpečenia účinného dohľadu nad dodržiavaním súladu so stanovenými jednotnými kritériami by toto nariadenie malo obsahovať pravidlá týkajúce sa okolností, za ktorých je potrebné aktualizovať informácie poskytnuté príslušnému orgánu v domovskom členskom štáte.

(23)  Na účely účinného dohľadu nad stanovenými požiadavkami by sa v tomto nariadení mal stanoviť aj proces cezhraničných oznámení medzi príslušnými orgánmi dohľadu, ktorý sa má spustiť registráciou správcu EuFSP v jeho domovskom členskom štáte.

(24)  S cieľom zachovať transparentné podmienky uvádzania EuFSP na trh správcami EuFSP v rámci Únie by Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, ESMA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010(7) mal byť poverený vedením centrálnej databázy so zoznamom všetkých správcov EuFSPfondov EuFSP, ktoré spravujú a ktoré majú povolenie v súlade s týmto nariadením.

(24a)  V prípade, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu má jasné a dokázateľné dôvody domnievať sa, že správca EuFSP porušuje toto nariadenie v rámci svojho územia, mal by o tom bezodkladne informovať príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal prijať vhodné opatrenia.

(24b)  Pokiaľ aj napriek opatreniam príslušného orgánu domovského členského štátu alebo z dôvodu, že príslušný orgán domovského členského štátu nekoná v primeranom časovom rámci, správca EuFSP naďalej pokračuje v konaní, ktoré je jasne v rozpore s týmto nariadením, príslušný orgán členského štátu môže po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijať všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu investorov vrátane možnosti zabrániť dotknutému správcovi v ďalšom uvádzaní fondov EuFSP na trh na území hostiteľského členského štátu.

(25)  Na účely zaistenia účinného dohľadu nad stanovenými jednotnými kritériami by toto nariadenie malo obsahovať zoznam právomocí v oblasti dohľadu, ktoré budú mať k dispozícii príslušné orgány.

(26)  S cieľom zabezpečiť riadne presadzovanie by toto nariadenie malo obsahovať administratívne sankcie a opatrenia v prípade porušenia jeho základných ustanovení, a to najmä pravidiel týkajúcich sa zloženia portfólia, ochranných opatrení týkajúcich sa totožnosti oprávnených investorov a používania označenia ’EuFSP’ len zaregistrovanými správcami EuFSP. Malo by sa stanoviť, že porušenie týchto základných ustanovení má za následok zákaz používania označenia a vyradenie správcu fondu z registra.

(27)  Informácie o dohľade by sa mali vymieňať medzi príslušnými orgánmi v domovskom a hostiteľskom členskom štáte a ESMA.

(28)  Účinná spolupráca v oblasti regulácie medzi subjektmi poverenými výkonom dohľadu nad dodržiavaním súladu s jednotnými kritériami stanovenými v tomto nariadení si vyžaduje, aby sa na všetky dotknuté vnútroštátne orgány a na ESMA uplatňovala vysoká úroveň služobného tajomstva.

(28a)  Prínos fondu EuFSP k rastu európskeho trhu so sociálnymi investíciami bude závisieť od toho, ako budú správcovi fondu označenie používať, či investori budú toto označenie uznávať, a či sa v Únii vytvorí silný ekosystém pre sociálne podniky, ktorý bude týmto podnikom pomáhať pri využívaní ponúkaných možností financovania v ich prospech. Na tento účel by sa všetky zainteresované strany vrátane organizátorov trhu, príslušných orgánov členských štátov, Komisie a ďalších relevantných subjektov v rámci Únie mali usilovať o zabezpečenie vysokej úrovne informovanosti o možnostiach, ktoré toto nariadenie ponúka.

(29)  Technické predpisy vo finančných službách by mali zabezpečiť konzistentnú harmonizáciu a vysokú úroveň dohľadu v rámci Únie. Keďže ESMA je orgán s veľmi špecializovanými odbornými znalosťami, bolo by efektívne a vhodné poveriť ho, aby vypracoval a predložil Komisii návrh vykonávacích technických predpisov v prípade, že nezahŕňajú politické rozhodnutia.

(30)  Komisia by mala byť oprávnená prijímať vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 ▌. ESMA by mal byť poverený vypracovaním návrhu vykonávacích technických noriem, pokiaľ ide o formát ▌oznamovania uvedeného v tomto nariadení.

(31)  S cieľom spresniť požiadavky stanovené v tomto nariadení by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o spresnenie druhov tovaru a služieb alebo metód výroby tovaru a služieb, ktoré predstavujú sociálny cieľ, a situácií, v ktorých je možné rozdeľovať zisky vlastníkom a investorom, typov konfliktov záujmov, ktorým sa majú správcovia EuFSP vyhýbať, ako aj opatrení, ktoré sa majú v tomto zmysle prijať, podrobných údajov o postupoch merania sociálnych vplyvov, ktoré majú dosiahnuť kvalifikované portfóliové podniky, ako aj obsahu informácií poskytovaných investorom a spôsobov ich poskytovania. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni a s prihliadnutím na samoregulačné iniciatívy a kódexy správania. Na konzultáciách, ktoré bude Komisia viesť počas príprav delegovaných aktov o podrobnostiach postupov na meranie sociálnych vplyvov, ktoré majú kvalifikované portfóliové podniky dosiahnuť, by sa mali zúčastniť aj príslušné zainteresované strany a ESMA. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(33)  Najneskôr štyri roky od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia by sa malo uskutočniť preskúmanie tohto nariadenia s cieľom zohľadniť vývoj na trhu s EuFSP. Preskúmanie by malo zahŕňať všeobecný prieskum fungovania pravidiel stanovených v tomto nariadení a skúsenosti získaných pri ich uplatňovaní. Komisia by na základe preskúmania mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívne návrhy.

(33a)  Okrem toho by Komisia do 22. júla 2017 mala začať prieskum interakcie medzi týmto nariadením a inými pravidlami týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov, najmä ustanoveniami smernice 2011/61/EÚ. Tento prieskum by sa mal zaoberať najmä rozsahom pôsobnosti tohto nariadenia a posúdiť, či je potrebné tento rozsah pôsobnosti rozšíriť, aby správcovia väčších alternatívnych investičných fondov mohli používať označenie ’EuFSP’. Komisia by na základe preskúmania mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívne návrhy.

(33b)  V rámci tohto prieskumu by Komisia mala posúdiť všetky prekážky, ktoré by investorom mohli brániť vo využívaní prostriedkov z fondov, vrátane vplyvu, ktorý môžu mať na inštitucionálnych investorov iné právne predpisy o obozretnom podnikaní. Okrem toho by Komisia mala zhromažďovať údaje potrebné na posúdenie prínosu fondov EuFSP pre iné programy Únie, ako je Horizont 2020, ktorý sa takisto usiluje podporovať inovácie v Únii.

(33c)  V súvislosti s prieskumom Komisie týkajúcom sa daňových prekážok pre cezhraničné investície rizikového kapitálu, ako sa s ním počíta v oznámení Komisie zo 7. decembra 2011 s názvom Akčný plán na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu, a v súvislosti s prieskumom tohto nariadenia by Komisia mala zvážiť realizáciu rovnocenného preskúmania možných daňových prekážok pre fondy sociálneho podnikania a posúdiť prípadné daňové stimuly zamerané na podporu sociálneho podnikania v Únii.

(33d)  Orgán ESMA by mal posúdiť personálne a finančné potreby vyplývajúce z vykonávania jeho právomocí a povinností v súlade s týmto nariadením a predložiť správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

(34)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a slobody podnikania.

(35)  Spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch v súvislosti s týmto nariadením a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä verejných nezávislých orgánov určených členskými štátmi sa riadi smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(8). Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi EÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov(9) sa riadi spracúvanie osobných údajov, ktoré ESMA vykonáva v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

(36)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to rozvoj vnútorného trhu s EuFSP stanovením rámca pre registráciu správcom EuFSP, čím sa uľahčí uvádzanie EuFSP na trh v rámci Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale pre jeho rozsah a dôsledky ho preto možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijímať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

V tomto nariadení sa stanovujú jednotné požiadavky a podmienky pre tých správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorí chcú v súvislosti s uvádzaním EuFSP na trh v Únii používať označenie ’EuFSP’, ▌čo prispieva k hladkému fungovaniu vnútorného trhu.

V tomto nariadení sa stanovujú aj jednotné pravidlá týkajúce sa uvádzania EuFSP na trh ▌ a ich ponúkania oprávneným investorom v rámci celej Únie, zloženia portfólia EuFSP, oprávnených investičných nástrojov a techník, ako aj organizácie, transparentnosti a výkonu činnosti správcov EuFSP, ktorí uvádzajú EuFSP na trh v rámci Únie.

Článok 2

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na správcov podnikov kolektívneho investovania podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 písm. b), ktorých celková hodnota spravovaných aktív nepresahuje hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ, ktorí sú usadení v Únii a ktorí podliehajú povinnosti registrácie príslušnými orgánmi vo svojich domovských členských štátoch v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ, za predpokladu, že títo správcovia spravujú portfóliá EuFSP ▌.

1a.  Správcovia EuFSP, ktorí sú zaregistrovaní v súlade s článkom 14 tohto nariadenia a ktorých celková hodnota aktív následne prekročí hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ, a ktorí preto potrebujú povolenie zo strany príslušných orgánov v ich domovskom členskom štáte v súlade s článkom 6 uvedenej smernice, môžu aj naďalej používať označenie ’EuFSP’ v súvislosti s uvádzaním EuFSP na trh v rámci Únie za predpokladu, že spĺňajú požiadavky uvedené v smernici 2011/61/EÚ a že aj naďalej budú spĺňať podmienky stanovené v článkoch 3, 5 a 9, v článku 12 ods. 2 a článku 13 ods. 1 písm. c), d) a e) tohto nariadenia, a to vždy, keď ide o EuFSP.

3a.  Správcovia EuFSP, ktorí sú registrovaní v súlade s týmto nariadením, môžu navyše spravovať PKIPCP, ktoré podliehajú udeleniu povolenia podľa smernice 2009/65/ES za predpokladu, že ide o externých správcov.

Článok 3

1.  Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

  a) ’európsky fond sociálneho podnikania’ (EuFSP) je podnik kolektívneho investovania, ktorý:
     i) má v úmysle investovať najmenej 70 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami, a to v časovom rámci stanovenom v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch EuFSP;
     ii) nikdy nepoužije viac ako 30 % celkových kapitálových príspevkov fondu a nevyplateného viazaného kapitálu na nadobudnutie iných aktív, ako sú kvalifikované investície;
    iii) má sídlo na území členského štátu alebo tretej krajiny, pokiaľ táto tretia krajina:
     - neumožňuje uplatňovať také daňové opatrenia, ktorých dôsledkom by bola nulová alebo iba nominálna daň, alebo poskytuje daňové výhody aj bez akejkoľvek skutočnej hospodárskej aktivity a významnej hospodárskej prítomnosti na území danej tretej krajiny, ktorá takéto výhody ponúka;
     - disponuje vhodnými opatreniami v oblasti spolupráce s príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcu EuFSP, čo znamená, že je možné zaručiť efektívnu výmenu informácií v zmysle článku 21 tohto nariadenia, ktorá príslušným orgánom umožňuje vykonávať svoje povinnosti v súlade s týmto nariadením;
     - nie je vedená na zozname nespolupracujúcich krajín a území Finančnej akčnej skupiny (FATF);
     - podpísala s domovským členským štátom správcu EuFSP a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa majú podielové listy alebo akcie EuFSP uvádzať na trh, dohodu, ktorá zabezpečí, aby tretia krajina v plnej miere dodržiavala normy stanovené v článku 26 vzorového dohovoru OECD o zdaňovaní príjmov a majetku, ako aj účinnú výmenu informácií o daňových otázkach vrátane akýchkoľvek viacstranných dohôd o daniach.

Limity uvedené v bodoch i) a ii) sa vypočítavajú na základe sumy investovateľnej po odpočítaní všetkých relevantných nákladov a držanej hotovosti, ako aj ekvivalentov hotovosti;

   aa) ’relevantné náklady’ sú všetky poplatky, náklady a výdavky, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori a na ktorých sa zhodol správca EuFSP, ako aj investori v danom EuFSP;
   b) ’podnik kolektívneho investovania’ je alternatívny investičný fond (AIF) vymedzený v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;
  c) ’kvalifikované investície’ sú ktorékoľvek z týchto nástrojov:
   i) ▌nástroje na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu, ktoré:
     - emituje kvalifikovaný portfóliový podnik a ktoré EuFSP nadobudol priamo od kvalifikovaného portfóliového podniku,
     - emituje kvalifikovaný portfóliový podnik výmenou za kapitálový cenný papier emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom alebo
     - emituje podnik, ktorého kvalifikovaný portfóliový podnik je dcérskou spoločnosťou, v ktorej má väčšinové vlastníctvo, a ktoré EuFSP nadobudol výmenou za nástroj na financovanie vlastného kapitálu emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom;
     ii) sekuritizované a nesekuritizované dlhové nástroje emitované kvalifikovaným portfóliovým podnikom;
     iii) podiely alebo akcie jedného alebo niekoľkých iných EuFSP za predpokladu, že tieto EuFSP samy neinvestovali viac ako 10 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do iných EuFSP;
     iv) zabezpečené a nezabezpečené úvery, ktoré EuFSP poskytol kvalifikovanému portfóliovému podniku;
     v) akýkoľvek iný druh účasti v kvalifikovanom portfóliovom podniku.
  d) ’kvalifikovaný portfóliový podnik’ je podnik, ktorý v čase investície z EuFSP nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v multilaterálnom obchodnom systéme (MTF), ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bodoch 14 a 15 smernice 2004/39/ES ▌a ktorý:
    -i) má sídlo na území členského štátu alebo tretej krajiny, pokiaľ táto tretia krajina:
     - neumožňuje uplatňovať také daňové opatrenia, ktorých dôsledkom by bola nulová alebo iba nominálna daň, alebo poskytuje daňové výhody aj bez akejkoľvek skutočnej hospodárskej aktivity a významnej hospodárskej prítomnosti na území danej tretej krajiny, ktorá takéto výhody ponúka;
     - nie je vedená na zozname nespolupracujúcich krajín a území Finančnej akčnej skupiny (FATF);
     - podpísala s domovským členským štátom správcu EuFSP a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa majú podielové listy alebo akcie EuFSP uvádzať na trh, dohodu, ktorá zabezpečí, aby tretia krajina v plnej miere dodržiavala normy stanovené v článku 26 vzorového dohovoru OECD o zdaňovaní príjmov a majetku, ako aj účinnú výmenu informácií o daňových otázkach vrátane akýchkoľvek viacstranných dohôd o daniach;
    i) si za svoj prvotný cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami alebo akýmikoľvek inými pravidlami alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje podnik, ak tento podnik:
   - ▌poskytuje služby alebo tovar zraniteľným, marginalizovaným, znevýhodneným alebo vylúčeným osobám; ▌
   - ▌používa metódu produkcie tovaru alebo služieb, ktorá predstavuje jeho sociálny cieľ alebo
     - poskytuje finančnú podporu výlučne sociálnym podnikom vymedzeným v prvých dvoch zarážkach;
   ii) ▌používa svoje zisky predovšetkým na dosiahnutie svojho prvotného sociálneho cieľa v súlade so svojimi stanovami alebo akýmikoľvek inými pravidlami alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje podnik; tieto pravidlá alebo zakladajúce dokumenty zavádzajú vopred určené postupy a pravidlá pre všetky okolnosti, keď sa zisky rozdeľujú akcionárom a vlastníkom, a to s cieľom zabezpečiť, aby žiadne rozdeľovanie zisku neohrozilo prvotný cieľ podniku; a
     iii) je spravovaný zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním pracovníkov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho obchodné činnosti;
   e) ’vlastný kapitál’ je vlastnícky podiel v podniku, ktorý reprezentujú akcie alebo iné formy účasti na kapitále kvalifikovaného portfóliového podniku emitované pre jeho investorov;
     ea) ’ kvázi vlastný kapitál’ je typ finančného nástroja, ktorý je kombináciou vlastného kapitálu a dlhu a v rámci ktorého je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a v rámci ktorého nie je plne zaistené vyplatenie nástroja v prípade platobnej neschopnosti;
   f) ’uvádzanie na trh’ je priame alebo nepriame ponúkanie podielov alebo akcií EuFSP, ktoré spravuje správca EuFSP, investorom alebo ich priame alebo nepriame umiestnenie u investorov so sídlom alebo registrovaným sídlom v Únii, a to z iniciatívy správcu EuFSP alebo v jeho mene;
   g) ’viazaný kapitál’ je akýkoľvek záväzok, na základe ktorého je investor povinný v rámci lehoty stanovenej v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch EuFSP nadobudnúť podiel v EuFSP alebo uskutočniť kapitálové príspevky do EuFSP;
   h) ’správca EuFSP’ je právnická osoba, ktorej bežnou činnosťou je spravovanie aspoň jedného EuFSP;
   i) ’domovský členský štát’ je členský štát, v ktorom je usadený správca EuFSP a v ktorom musí byť zaregistrovaný príslušnými orgánmi v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;
   j) ’hostiteľský členský štát’ je iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom správca EuFSP uvádza na trh EuFSP v súlade s týmto nariadením;
   k) ’príslušný orgán’ je vnútroštátny orgán, ktorého zákonom alebo iným právnym predpisom domovský členský štát poveril, aby vykonával registráciu správcov podnikov kolektívneho investovania podľa článku 2 ods. 1;
   ka) ’PKIPCP’ je podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 5 smernice 2009/65/ES.

Pokiaľ ide o písmeno h) prvého pododseku, ak právna forma EuFSP umožňuje internú správu a ak sa riadiaci orgán fondu rozhodne nevymenovať externého správcu, ako správca EuFSP sa zaregistruje samotný EuFSP. EuFSP, ktorý je registrovaný ako interný správca EuFSP, nie je možné zaregistrovať ako externého správcu EuFSP iných podnikov kolektívneho investovania.

2.  Komisia je v súlade s článkom 24 splnomocnená prijímať delegované akty, v ktorých určí druhy služieb alebo tovaru a metódy produkcie služieb alebo tovaru, ktoré predstavujú sociálny cieľ uvedený v tomto článku ods. 1 písm. d) bode i), s prihliadnutím na rôzne druhy kvalifikovaných portfóliových podnikov a tie okolnosti, keď sa zisky môžu rozdeľovať vlastníkom a investorom.

KAPITOLA II

PODMIENKY POUŽÍVANIA OZNAČENIA ’EuFSP’

Článok 4

Správcovia EuFSP, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v tejto kapitole, sú oprávnení používať označenie ’EuFSP’ v súvislosti s uvádzaním EuFSP na trh v rámci Únie.

Článok 5

1.  Správcovia EuFSP zabezpečujú, aby sa pri nadobúdaní iných aktív ako kvalifikovaných investícií nepoužilo viac ako 30 % celkových kapitálových príspevkov EuFSP a nevyplateného viazaného kapitálu na nadobudnutie aktív iných ako kvalifikované investície. Týchto 30 % sa vypočítava na základe sumy investovateľnej po odpočítaní všetkých relevantných nákladov. Držby hotovosti a ekvivalentov hotovosti sa na účely výpočtu týchto limitov nezohľadňujú, pretože hotovosť a ekvivalenty hotovosti sa nepovažujú za investície.

2.  Správca EuFSP nesmie na úrovni EuFSP ▌ používať žiadnu metódu, ktorou sa zvyšuje expozícia fondu nad rámec jeho viazaného kapitálu, či už požičiavaním si hotovosti alebo cenných papierov, zapájaním sa do derivátových pozícií alebo inými prostriedkami.

2a.  Správca EuFSP môže na úrovni EuFSP len prijímať úvery, emitovať dlhové obligácie alebo poskytovať záruky za predpokladu, že takéto prijímania, dlhové obligácie alebo záruky sú kryté nevyplatenými záväzkami.

Článok 6

1.  Správcovia EuFSP uvádzajú na trh spravované podiely a akcie EuFSP a ponúkajú ich výhradne investorom, ktorí sa považujú za profesionálnych klientov v súlade s oddielom I prílohy II k smernici 2004/39/ES alebo ich možno na požiadanie považovať za profesionálnych klientov v súlade s oddielom II prílohy II k smernici 2004/39/ES, alebo iným investorom, ak:

   a) sa títo investori zaviažu investovať minimálne 100 000 EUR; a
   b) títo iní investori písomne uvedú v dokumente oddelenom od zmluvy, ktorá sa uzatvára so zreteľom na záväzok investovať, že sú si vedomí rizík súvisiacich s plánovaným záväzkom.
  

1a.  Odsek 1 neplatí pre investície vykonávané vedúcimi pracovníkmi, riaditeľmi alebo zamestnancami zapojenými do správcovskej činnosti správcu EuFSP, pokiaľ príslušné osoby investujú do fondov EuFSP, ktoré spravujú.

Článok 7

V súvislosti s EuFSP, ktorý správcovia EuFSP spravujú:

   a) pri výkone svojich činností konajú čestne s náležitými zručnosťami, obozretnosťou a starostlivosťou a spravodlivo;
   b) uplatňujú vhodné stratégie a postupy, aby zabránili praktikám zneužívania, o ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že ovplyvnia záujmy investorov a kvalifikované portfóliové podniky;
   c) vykonávajú svoje obchodné činnosti tak, aby podporovali pozitívny sociálny vplyv kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých investovali, najlepšie záujmy EuFSP, ktoré spravujú, investorov do týchto EuFSP a integritu trhu;
   d) pri výbere a priebežnom monitorovaní investícií v kvalifikovaných portfóliových podnikoch a ich pozitívneho sociálneho vplyvu uplatňujú vysokú mieru starostlivosti;
   e) majú primerané poznatky a znalosti o kvalifikovaných portfóliových podnikoch, do ktorých investujú;
   ea) k investorom pristupujú nestranne;
   eb) zabezpečujú, aby žiaden investor nepožíval preferenčné zaobchádzanie okrem prípadov, keď je to uvedené v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch EuFSP.

Článok 7a

1.  V prípade, že správca EuFSP má v úmysle delegovať funkcie na tretie strany, jeho zodpovednosť voči EuFSP a jeho investorom by nemala byť ovplyvnená skutočnosťou, že správca EuFSP delegoval funkcie na tretiu stranu, navyše správca EuFSP nesmie funkcie delegovať do takej miery, že ho v podstate nebude možné považovať za správcu EuFSP a ostane len schránkovým subjektom (letter-box entity).

2.  Delegovanie nesmie mať vplyv na účinnosť dohľadu správcu EuFSP a najmä nesmie správcovi EuFSP brániť v činnosti alebo brániť riadeniu EuFSP v najlepšom záujme investorov.

Článok 8

1.  Správcovia EuFSP identifikujú konflikty záujmov a predchádzajú im a v prípade, že im nie je možné zabrániť, riadia ich a monitorujú a v súlade s odsekom 4 bezodkladne zverejňujú informácie o týchto konfliktoch záujmov s cieľom zabrániť, aby nepriaznivo neovplyvnili záujmy EuFSP a ich investorov, a zabezpečiť, aby sa s EuFSP, ktoré spravujú, zaobchádzalo spravodlivo.

2.  Správcovia EuFSP identifikujú najmä tie konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi:

   a) správcami EuFSP, tými osobami, ktoré skutočne vykonávajú činnosť správcu EuFSP, zamestnancami alebo akoukoľvek osobou, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda správcu EuFSP alebo ktorá je týmto správcom priamo alebo nepriamo ovládaná, a EuFSP spravovaným správcom EuFSP alebo investormi v týchto EuFSP;
   b) EuFSP alebo investormi v danom EuFSP a iným EuFSP spravovaným týmto správcom EuFSP alebo investormi v tomto inom EuFSP;
   ba) EuFSP alebo investormi do tohto fondu a podnikom kolektívneho investovania alebo PKIPCP, ktorý spravuje rovnaký správca EuFSP, alebo investormi do tohto podniku kolektívneho investovania alebo PKIPCP.

3.  Správcovia EuFSP udržiavajú a uplatňujú účinné organizačné a administratívne opatrenia s cieľom dodržiavať súlad s požiadavkami stanovenými v odseku 1 a 2.

4.  Zverejnenie informácií o konfliktoch záujmov podľa odseku 1 sa uskutoční v prípade, že organizačné opatrenia, ktoré správca EuFSP prijme na identifikáciu konfliktov záujmov, predchádzanie týmto konfliktom, ich riadenie a monitorovanie, nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby sa s primeranou istotou predišlo rizikám poškodenia záujmov investorov. Správcovia EuFSP poskytujú investorom jasné informácie o všeobecnej povahe alebo zdrojoch konfliktov záujmov pred tým, ako vykonajú obchod v ich mene.

5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24, v ktorých určí:

   a) druhy konfliktov záujmov uvedených v tomto článku odseku 2;
   b) ▌kroky, ktoré správcovia EuFSP prijímajú, pokiaľ ide o štruktúry a organizačné a administratívne postupy, v záujme identifikácie konfliktov záujmov, predchádzania týmto konfliktom, ich riadenia, monitorovania a zverejňovania informácií o týchto konfliktoch.

Článok 9

1.  Správcovia EuFSP uplatňujú v prípade každého EuFSP, ktorý spravujú, postupy na meranie ▌rozsahu, do akého kvalifikované portfóliové podniky, do ktorých EuFSP investuje, dosahujú pozitívne sociálne vplyvy, ku ktorým sa zaviazali. Správcovia zabezpečujú, aby boli tieto postupy jasné a transparentné a aby zahŕňali ukazovatele, ktoré by sa v závislosti od sociálneho cieľa a povahy kvalifikovaného portfóliového podniku mohli týkať jednej alebo viacerých týchto oblastí:

   a) zamestnanosť a pracovné trhy;
   b) normy a práva súvisiace s kvalitou pracovných miest;
   c) sociálne začlenenie a ochrana osobitných skupín; rovnosť zaobchádzania a príležitostí, nediskriminácia;
   d) verejné zdravie a bezpečnosť;
   e) prístup k systému sociálnej ochrany, zdravotníctvu a vzdelávaniu a vplyv na tieto systémy.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24, v ktorých uvedie podrobné informácie o postupoch uvedených v odseku 1 tohto článku, pokiaľ ide o rôzne kvalifikované portfóliové podniky.

Článok 10

Správcovia EuFSP musia mať vždy dostatok vlastného kapitálu a využívať primerané a vhodné ľudské a technické zdroje, ktoré sú potrebné na riadne spravovanie EuFSP.

Povinnosťou správcov EuFSP by za každých okolností malo byť zabezpečiť, aby boli schopní preukázať, že majú dostatok vlastných finančných prostriedkov potrebných na udržanie operačnej kontinuity, a zverejniť dôvody, prečo možno tieto prostriedky považovať za dostatočné podľa článku 13.

Článok 11

1.  Pravidlá oceňovania aktív sú uvedené v pravidlách alebo zakladajúcich dokumentoch EuFSP a zaručujú riadny a transparentný proces oceňovania.

1a.  V rámci používaných postupov oceňovania sa zabezpečí, aby sa aktíva oceňovali náležitým spôsobom a aby sa hodnota aktív vypočítala aspoň raz ročne.

1b.  V záujme zaručenia konzistentnosti pri oceňovaní kvalifikovaných portfóliových podnikov ESMA vypracuje usmernenia, v ktorých stanoví všeobecné zásady zaobchádzania s investíciami v takýchto podnikoch, pričom zohľadní ich prvotný cieľ, ktorým je dosiahnutie merateľných pozitívnych sociálnych vplyvov, ako aj to, či svoje zisky využívajú predovšetkým na dosiahnutie týchto vplyvov.

Článok 12

1.  Správcovia EuFSP sprístupňujú príslušnému orgánu domovského členského štátu výročnú správu za každý spravovaný EuFSP najneskôr do 6 mesiacov od konca účtovného obdobia. V správe sa opisuje zloženie portfólia EuFSP a činnosti vykonané za predchádzajúci rok. Sú v nej zverejnené aj zisky EuFSP na konci jeho existencie a prípadne aj zisky, ktoré boli počas obdobia jeho existencie rozdelené. Obsahuje auditovanú účtovnú závierku EuFSP. Audit potvrdzuje, že finančné prostriedky a aktíva sú vedené v mene fondu a že správca EuFSP zabezpečuje a vedie primerané záznamy a kontroly týkajúce sa používania akéhokoľvek mandátu alebo kontroly nad finančnými prostriedkami a aktívami EuFSP a jeho investorov, a vykonáva sa najmenej raz ročne. Výročná správa je vypracovaná v súlade s existujúcimi štandardmi v oblasti podávania správ a podmienkami dohodnutými medzi správcom EuFSP a investormi. Správcovia EuFSP poskytujú správu investorom na ich žiadosť. Správcovia EuFSP a investori sa môžu navzájom dohodnúť na poskytovaní ďalších informácií.

2.  Výročná správa obsahuje aspoň tieto prvky:

   a) prípadné údaje o celkových sociálnych vplyvoch, ktoré sa dosiahli investičnou politikou, a o metóde použitej na meranie týchto vplyvov;
   b) výkaz o akýchkoľvek odpredajoch, ktoré sa uskutočnili v súvislosti s kvalifikovanými portfóliovými podnikmi;
   c) opis toho, či sa odpredaje súvisiace s inými aktívami EuFSP, ktoré nie sú investované do kvalifikovaných portfóliových podnikov, uskutočnili na základe kritérií uvedených v článku 13 ods. 1 písm. e);
   d) zhrnutie činností uvedených v článku 13 ods. 1 písm. k), ktoré vykonal správca EuFSP v súvislosti s kvalifikovanými portfóliovými podnikmi;
     da) informácie o povahe a účele investícií iných, ako sú kvalifikované portfóliové investície uvedené v článku 4 ods. 1.

3.  Ak sa od správcu EuFSP vyžaduje, aby zverejnil výročnú finančnú správu v súlade s článkom 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu(10) v súvislosti s EuFSP, informácie uvedené v tomto článku odseku 1 a 2 sa môžu poskytnúť buď samostatne, alebo v doplnkovej časti výročnej finančnej správy.

Článok 13

1.  Správcovia EuFSP v súvislosti s fondom EuFSP, ktorý spravujú, jasným a zrozumiteľným spôsobom oznamujú svojim investorom skôr, ako prijmú investičné rozhodnutie, aspoň tieto prvky:

   a) totožnosť správcu EuFSP a akýchkoľvek iných poskytovateľov služieb, s ktorými má správca EuFSP uzavretú zmluvu v súvislosti so správou fondov, a opis ich povinností;
     aa) výšku vlastných prostriedkov, ktoré má správca EuFSP k dispozícii, ako aj podrobné vyhlásenie o dôvodoch, pre ktoré správca EuFSP považuje tieto prostriedky za dostatočné pre zachovanie primeraných ľudských a technických zdrojov potrebných na riadne spravovanie príslušného EuFSP;
  b) opis investičnej stratégie a cieľov EuFSP vrátane opisu:
     i) druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých plánuje investovať;
     ii) akýchkoľvek iných EuFSP, do ktorých plánuje investovať;
     iii) druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých plánuje investovať akýkoľvek iný EuFSP uvedený v bode ii);
     iv) nekvalifikovaných investícií, ktoré plánuje uskutočniť;
   v) ▌techník, ktoré plánuje uplatniť; a
     vi) akýchkoľvek uplatniteľných investičných obmedzení;
   c) pozitívny sociálny vplyv, ktorý je cieľom investičnej politiky EuFSP, vrátane prípadných prognóz týchto vplyvov, ktoré možno primerane očakávať, a informácie o výkonnosti v tejto oblasti v minulosti;
   d) metodiky, ktoré sa majú používať na meranie sociálnych vplyvov;
   e) opis iných aktív, ako sú kvalifikované portfóliové podniky, a postup a kritériá, ktoré sa používajú na výber týchto aktív, okrem prípadu, keď ide o hotovosť alebo ekvivalenty hotovosti;
   f) opis rizikového profilu EuFSP a akýchkoľvek rizík súvisiacich s aktívami, do ktorých môže fond investovať, alebo investičných techník, ktoré sa môžu uplatňovať;
   g) opis postupu oceňovania EuFSP a cenovej metodiky oceňovania aktív vrátane metód používaných na oceňovanie kvalifikovaných portfóliových podnikov;
   h) opis všetkých relevantných nákladov ▌a ich maximálnej výšky;
   i) opis spôsobu výpočtu odmeny správcu EuFSP;
   j) údaje o finančných výsledkoch EuFSP v minulosti, ak sú k dispozícii;
   k) služby na podporu obchodnej činnosti a ostatné podporné činnosti, ktoré správca EuFSP poskytuje alebo zaobstaráva prostredníctvom tretích strán, aby sa uľahčil rozvoj, rast alebo iný aspekt priebežných operácií kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých EuFSP investuje, alebo v prípade, že sa tieto služby alebo činnosti neposkytujú, vysvetlenie tejto skutočnosti;
   l) opis postupov, pomocou ktorých môže EuFSP zmeniť svoju investičnú stratégiu alebo investičnú politiku alebo obe.

2.  Všetky informácie uvedené v odseku 1 musia byť nestranné, jednoznačné a nezavádzajúce. Musia byť aktuálne a v prípade potreby musia byť predmetom pravidelného preskúmania.

3.  Ak sa od správcu EuFSP vyžaduje zverejňovanie prospektu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie(11), alebo v súlade s vnútroštátnym právom v súvislosti s EuFSP, informácie uvedené v tomto článku odseku 1 sa môžu poskytovať buď samostatne, alebo ako súčasť prospektu.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24, v ktorých určí:

   a) obsah informácií uvedených v tomto článku ods. 1 písm. b) až e) a písm. k);
   b) spôsob, ako informácie uvedené v tomto článku ods. 1 písm. b) až e) a písm. k) možno prezentovať jednotne, aby sa zabezpečila čo najvyššia úroveň porovnateľnosti.

KAPITOLA III

DOHĽAD A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 14

1.  Správcovia EuFSP, ktorí plánujú používať označenie ’EuFSP’ na uvádzanie svojich EuFSP na trh, informujú o tomto zámere príslušný orgán svojho domovského členského štátu a poskytnú tieto informácie:

   a) totožnosť osôb, ktoré skutočne vykonávajú činnosť spravovania EuFSP;
   b) totožnosť EuFSP, ktorých podiely alebo akcie sa uvádzajú na trh, a ich investičné stratégie;
   c) informácie o prijatých opatreniach na zabezpečenie dodržiavania súladu s požiadavkami kapitoly II;
   d) zoznam členských štátov, v ktorých správca EuFSP plánuje uviesť na trh jednotlivé EuFSP;
     da) zoznam členských štátov a tretích krajín, v ktorých správca EuFSP zriadil alebo plánuje zriadiť fondy EuFSP.

2.  Príslušný orgán domovského členského štátu zaregistruje správcu EuFSP len v prípade, ak je presvedčený, že sa splnili tieto podmienky:

   -a) osoby, ktoré skutočne vykonávajú činnosť spravovania EuFSP, majú dostatočne dobrú povesť a dostatočnú prax aj v súvislosti s investičnými stratégiami, ktoré príslušný správca EuFSP uplatňuje;
   a) vyžadované informácie uvedené v odseku 1 sú úplné;
   b) opatrenia oznámené podľa ods. 1 písm. c) sú vhodné na účely dodržiavania súladu s požiadavkami kapitoly II;
     ba) zo zoznamu oznámeného v súlade s odsekom 1 písm. da) vyplýva, že všetky EuFSP sú zriadené v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) bod iii) tohto nariadenia.

3.  Registrácia je platná na celom území Únie a umožňuje správcom EuFSP uvádzať na trh EuFSP pod označením ’EuFSP’, a to v rámci celej Únie.

Článok 15

Správca EuFSP aktualizuje informácie poskytované príslušnému orgánu domovského členského štátu v prípade, ak správca EuFSP plánuje:

   a) uviesť na trh nový EuFSP;
   b) uviesť na trh existujúci EuFSP v členskom štáte, ktorý nie je uvedený v zozname uvedenom v článku 14 ods. 1 písm. d).

Článok 16

1.  Ihneď po registrácii správcu EuFSP, po vzniku nového EuFSP, pridaní nového sídla pre zriadenie EuFSP alebo pridaní nového členského štátu, v ktorom správca EuFSP plánuje uvádzať EuFSP na trh, príslušný orgán domovského členského štátu oznámi túto skutočnosť ▌členským štátom uvedeným v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) ▌a ESMA.

2.  Hostiteľské členské štáty uvedené v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia nesmú uložiť správcovi EuFSP zaregistrovanému v súlade s článkom 14 žiadne požiadavky ani administratívne postupy v súvislosti s uvádzaním jeho EuFSP na trh a nesmú vyžadovať ani schválenie uvádzania na trh pred jeho začatím.

3.  Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov vymedzujúcich formát oznámenia.

4.  ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do ...(12).

5.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v odseku 3 v súlade s postupom stanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 17

ESMA vedie centrálnu databázu dostupnú pre verejnosť na internete, ktorá obsahuje zoznam všetkých správcov EuFSP zaregistrovaných v Únii v súlade s týmto nariadením a všetkých EuFSP, ktoré uvádzajú na trh, ako aj krajín, v ktorých sa na trh uvádzajú.

Článok 18

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu vykonáva dohľad nad dodržiavaním súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

1a.  V prípade, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu má jasné a dokázateľné dôvody domnievať sa, že správca EuFSP porušuje toto nariadenie v rámci jeho územia, bezodkladne o tom informuje príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý prijme vhodné opatrenia.

1b.  Pokiaľ aj napriek opatreniam príslušného orgánu domovského členského štátu alebo z dôvodu, že príslušný orgán domovského členského štátu nekoná v primeranom časovom rámci, alebo ak správca EuFSP naďalej pokračuje v konaní, ktoré je jasne v rozpore s týmto nariadením, príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže v dôsledku tejto skutočnosti a po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijať všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu investorov vrátane možnosti zabrániť dotknutému správcovi v ďalšom uvádzaní jeho EuFSP na trh na území hostiteľského členského štátu.

Článok 19

Príslušné orgány musia mať v súlade s vnútroštátnym právom všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania potrebné na výkon svojich funkcií. Musia mať najmä tieto právomoci:

   a) požadovať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a prijať alebo získať jeho kópiu;
   b) požadovať od správcu EuFSP, aby im bezodkladne poskytol informácie;
   c) požadovať od akejkoľvek osoby informácie súvisiace s činnosťami správcu EuFSP alebo s činnosťami EuFSP;
   d) vykonávať kontroly na mieste s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho;
   e) prijímať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby správca EuFSP aj naďalej spĺňal požiadavky stanovené v tomto nariadení;
   f) vydať príkaz s cieľom zabezpečiť, aby správca EuFSP dodržiaval požiadavky stanovené v tomto nariadení a aby sa zdržal opakovania akéhokoľvek konania, ktoré môže predstavovať porušenie tohto nariadenia.

Článok 20

1.  Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa administratívnych sankcií a opatrení ▌vzťahujúcich sa na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené administratívne sankcie a opatrenia ▌musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.  Členské štáty do ...(13) oznámia Komisii a ESMA pravidlá podľa odseku 1. Komisii a ESMA bezodkladne oznámia ich akúkoľvek následnú zmenu a doplnenie.

Článok 21

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu pri dodržaní zásady proporcionality prijíma primerané opatrenia uvedené v odseku 2 v prípade, ak správca EuFSP:

   a) nedodržiava požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zloženie portfólia, čo jerozpore s článkom 5;
   b) v rozpore s článkom 6 uvádza podiely a akcie EuFSP na trh tak, že ich ponúka neoprávneným investorom;
   c) používa označenie ’EuFSP’ bez toho, aby boli zaregistrovaní príslušným orgánom svojho domovského členského štátu v súlade s článkom 14;
     ca) používa označenie ’EUFSP’, keď uvádza na trh fondy, ktoré nie sú zriadené v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) bod iii) tohto nariadenia;
   cb) získal registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami, čím porušil ustanovenia článku 14;
   cc) pri výkone svojich činností nekoná čestne s náležitými zručnosťami, obozretnosťou a starostlivosťou, ani spravodlivo, čím porušuje ustanovenia článku 7 písm. a);
   cd) neuplatňuje vhodné stratégie a postupy, aby zabránil praktikám zneužívania, čím porušuje ustanovenia článku 7 písm. b);
   ce) opakovane neplní požiadavky uvedené v článku 12, ktoré sa týkajú výročnej správy;
   cf) opakovane neplní povinnosť informovať investorov v súlade s článkom 13.

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 príslušný orgán domovského členského štátu prijíma v prípade potreby tieto opatrenia:

   -a) prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby správca EuFSP dodržiaval ustanovenia článku 3 ods. 1 písm. a) bod iii), článkov 5, 6, článku 7 písm. a), článku 7 písm. b) a článkov 12, 13 a 14 tohto nariadenia;
   a) zakáže používanie označenia ’EuFSP’ ▌a vyradí správcu EuFSP z registra.

3.  Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje príslušné orgány hostiteľských členských štátov uvedených v súlade s článkom 14 ods. 1 písm. d) a ESMA o vyradení správcu EuFSP z registra podľa odseku 2 písm. a) tohto článku.

4.  Právo uvádzať na trh v Únii jeden alebo viaceré EuFSP pod označením ’EuFSP’ zaniká s okamžitou platnosťou od dátumu rozhodnutia príslušného orgánu uvedeného v odseku 2 písm. a) ▌.

Článok 22

1.  Príslušné orgány a ESMA spolupracujú vždy, keď je to potrebné na účely vykonávania ich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2.  Príslušné orgány a ESMA si vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na plnenie ich povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010, najmä na identifikáciu a nápravu porušení tohto nariadenia.

Článok 22a

V prípade sporu príslušných orgánov členských štátov týkajúceho sa posúdenia, konania alebo opomenutia jedného z príslušných orgánov v oblastiach, v ktorých toto nariadenie vyžaduje spoluprácu alebo koordináciu medzi príslušnými orgánmi z viac ako jedného členského štátu, príslušné orgány sa môžu vo veci obrátiť na ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, pokiaľ spor nesúvisí s článkom 3 ods. 1 písm. a) bod iii) alebo článkom 3 ods. 1 písm. d) bod -i) tohto nariadenia.

Článok 23

1.  Všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány alebo ESMA, ako aj audítori a odborníci poverení príslušnými orgánmi a ESMA, sú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo. Žiadne dôverné informácie, ktoré uvedené osoby získajú pri výkone svojich povinností, sa nesmú poskytnúť žiadnej osobe ani orgánu, s výnimkou informácií poskytovaných v súhrnnej alebo zovšeobecnenej podobe, pri ktorých nie je možné identifikovať jednotlivých správcov EuFSP a jednotlivé EuFSP, bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo a konania podľa tohto nariadenia.

2.  Príslušným orgánom členských štátov alebo ESMA sa nesmie brániť vo výmene informácií v súlade s týmto nariadením alebo s inými právnymi predpismi Únie vzťahujúcimi sa na správcov EuFSP a EuFSP.

3.  V prípade, ak príslušné orgány a ESMA získajú dôverné informácie v súlade s odsekom 1, môžu ich použiť len počas výkonu svojich povinností a na účely administratívnych a súdnych konaní.

KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

1.  Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam ustanoveným v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v ▌článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 2 a v článku 13 ods. 4 sa udeľuje Komisii na obdobie štyroch rokov, a to od ...(14). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v ▌článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 2 a v článku 13 ods. 4 kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v tomto rozhodnutí. Odvolanie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení uvedeného rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nemá vplyv na platnosť akýchkoľvek už účinných delegovaných právnych aktov.

4.  Komisia o delegovanom akte ihneď po jeho prijatí informuje súčasne Európsky parlament a Radu.

5.  Delegovaný akt nadobudne účinnosť len v prípade, ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov od jeho oznámenia Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku. Táto lehota sa na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži o tri mesiace.

Článok 25

1.  Komisia najneskôr štyri roky od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia toto nariadenie preskúma. Preskúmanie zahŕňa všeobecný prieskum fungovania pravidiel tohto nariadenia a skúsenosti získané pri ich uplatňovaní vrátane:

   a) rozsahu, v ktorom správcovia EuFSP používajú označenie ’EuFSP’ v rôznych členských štátoch, či už na domácom alebo cezhraničnom základe;
     aa) geografického umiestnenia EuFSP a skutočnosti, či sú potrebné ďalšie opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa EuFSP zriaďovali v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) bod iii);
   ab) geografického a odvetvového rozmiestnenia investícií uskutočnených EuFSP;
   b) používania rôznych kvalifikovaných investícií zo strany EuFSP a aký to má vplyv na rozvoj sociálnych podnikov v rámci Únie;
   ba) vhodnosti vytvorenia európskej značky pre sociálne podniky;
     bb) možnosti rozšírenia uvádzania EuFSP na trh pre maloobchodných investorov;
   c) praktického uplatňovania kritérií na identifikáciu kvalifikovaných portfóliových podnikov a jeho vplyvu na rozvoj sociálnych podnikov v rámci Únie a ich pozitívneho sociálneho vplyvu;
   ca) analýzy postupov uplatňovaných správcami EuFSP s cieľom zmerať pozitívny sociálny vplyv dosiahnutý kvalifikovanými portfóliovými podnikmi uvedenými v článku 9 a posúdenia realizovateľnosti zavedenia harmonizovaných noriem na meranie sociálneho vplyvu na úrovni Únie spôsobom, ktorý je v súlade so sociálnou politikou Únie;
   cb) vhodnosti doplnenia tohto nariadenia o depozitárny režim;
   cd) vhodnosti zahrnutia EuFSP medzi nástroje, ktoré sú oprávnené byť investičnými aktívami podľa smernice 2009/65/ES;
   ce) primeranosti požiadaviek na informácie podľa článku 13, najmä toho, či sú dostatočné na to, aby investorom umožnili prijať informované rozhodnutie;
   cf) preskúmania možných daňových prekážok pre fondy sociálneho podnikania a posúdenia prípadných daňových stimulov zameraných na podporu sociálneho podnikania v Únii;
   cg) posúdenia všetkých prekážok, ktoré by investorom mohli brániť vo využívaní prostriedkov z fondov vrátane vplyvu iných právnych predpisov Únie o obozretnom podnikaní na inštitucionálnych investorov.
  

2.  Po preskúmaní podľa odseku 1 a po konzultácii s ESMA Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

Článok 25a

1.  Do 22. júla 2017 Komisia začne prieskum vzájomného pôsobenia medzi týmto nariadením a inými pravidlami týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov, najmä ustanoveniami smernice 2011/61/EÚ. Tento prieskum sa zameriava najmä na rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Zhromažďuje údaje na posúdenie toho, či je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti a umožniť tak, aby sa správcami EuFSP mohli stať aj správcovia spravujúci EuFSP, ktorých celkové aktíva presahujú hraničnú hodnotu stanovenú v článku 2 ods. 1.

2.  Po preskúmaní podľa odseku 1 a po konzultácii s ESMA Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

Článok 26

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 22. júla 2013 s výnimkou ▌ článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 2 a článku 13 ods. 4, ktoré sa uplatňujú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V …

Za Európsky parlament

predseda

predseda

Za Radu

(1) Ú. v. EÚ C 175, 19.6.2012, s. 11.
(2) Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 55.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z ...
(4) Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.
(5) Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
(8) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(9) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
(10) Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.
(11) Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.
(12)* Deväť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
(13)* 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(14)* Deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia