Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0418(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0194/2012

Ingivna texter :

A7-0194/2012

Debatter :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 12/03/2013 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0345
P7_TA(2013)0072

Antagna texter
PDF 444kWORD 159k
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg
Europeiska fonder för socialt företagande ***I
P7_TA(2012)0345A7-0194/2012
Text
 Konsoliderad text

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))(1)
EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGAR(2)
till kommissionens förslag

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

[Ändring Nr 2]

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0194/2012).
(2)* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌..


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS
FÖRORDNING
om europeiska fonder för socialt företagande
(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3), och

av följande skäl:

(1)  I takt med att investerare i allt större utsträckning eftersträvar sociala mål i stället för att endast söka ekonomiskt avkastning har en marknad för sociala investeringar uppstått i unionen, delvis i form av investeringsfonder med inriktning på sociala företag. Sådana investeringsfonder anskaffar medel till sociala företag som fungerar som drivkrafter för social förändring genom att erbjuda innovativa lösningar på sociala problem, som t.ex. kan bidra till hanteringen av de sociala konsekvenserna av finanskrisen och ge värdefulla bidrag till ansträngningarna att nå målen i Europa 2020-strategin.

(1a)  Denna förordning ingår i initiativet för socialt företagande som presenterades av kommissionen i dess meddelande av den 25 oktober 2011 ’Initiativ för socialt företagande – Skapa förutsättningar för att främja sociala företag inom ramen för social ekonomi och innovation’.

(2)  Det bör fastställas ett gemensamt regelverk för användning av beteckningen ’Europeisk fond för socialt företagande’ (EuSEF-fond). Särskilt bör detta avse sammansättningen av portföljer med fonder med denna beteckning, dessas godkända investeringsmål, tillåtna investeringsverktyg och vilka kategorier av investerare som får investera i sådana fonder enligt enhetliga bestämmelser i unionen. Utan sådana ramar finns det risk för att medlemsstaterna vidtar sinsemellan skiljaktiga åtgärder på nationell nivå, vilket direkt skulle få negativa följder för den inre marknaden och hindra den från att fungera väl, eftersom fonder som vill vara verksamma i hela unionen då skulle omfattas av olika regler i olika medlemsstater. Dessutom skulle skiljaktiga kvalitetskrav på portföljsammansättning, investeringsmål och godkända investerare kunna leda till olika nivåer på investerarskyddet och skapa förvirring kring investeringsförslag som förknippas med ’Europeisk fond för socialt företagande’ (EuSEF-fond). Investerare bör också kunna jämföra investeringserbjudanden från olika EuSEF-fonder. Det är nödvändigt att undanröja väsentliga hinder för gränsöverskridande kapitalanskaffning för EuSEF-fonder och att undvika snedvridningar i konkurrensen mellan fonderna. Förhindras måste också ytterligare potentiella hinder för handeln och betydande snedvridning av konkurrensen i framtiden. Därför är den lämpliga rättsliga grunden artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tolkad enligt Europeiska unionens domstols fasta rättspraxis.

(3)  Det är nödvändigt att anta en förordning om enhetliga bestämmelser för EuSEF-fonder och om införande av motsvarande skyldigheter för deras förvaltare i alla medlemsstater som vill anskaffa kapital i hela EU under beteckningen ’EuSEF-fond’. Dessa krav bör skapa förtroende bland investerare som vill investera i sådana fonder.

(3a)  Denna förordning är inte tillämplig på existerande nationella arrangemang avsedda för investeringar i socialt företagande och som inte använder beteckningen ’EuSEF-fond’.

(4)  Genom att kvalitetskraven på användningen av beteckningen 'EuSEF-fond’ definieras i en förordning, säkerställs att dessa krav direkt blir tillämpliga på förvaltare av fondföretag som anskaffar kapital under denna beteckning. Detta avser att garantera enhetliga villkor för beteckningens användning genom att undvika skiljaktiga nationella krav till följd av införlivandet av ett direktiv. Denna förordning innebär att fondföretag som använder denna beteckning skulle behöva följa samma regler i hela unionen, vilket också skulle öka förtroendet bland investerare som vill investera i fonder som inriktar sig på socialt företagande. En förordning skulle också minska lagstiftningens komplexitet och sänka förvaltarnas kostnader för att följa ofta skiljaktiga nationella bestämmelser som reglerar sådana fonder, särskilt för förvaltare som vill anskaffa kapital över gränserna. En förordning bör också bidra till att eliminera snedvridning av konkurrensen.

(4a)  En EuSEF-fond bör kunna förvaltas både externt och internt. När en EuSEF-fond förvaltas intern är fonden även förvaltare och bör därför följa alla bestämmelserna för förvaltare av EuSEF-fonder enligt denna förordning samt registreras som sådan. En EuSEF-fond som förvaltas internt bör dock inte få vara extern förvaltare av andra företag för kollektiva investeringar eller fondföretag.

(5)  För att klargöra förhållandet mellan denna förordning och andra bestämmelser om fondföretag och deras förvaltare, måste det fastställas att denna förordning endast bör omfatta förvaltare av andra fondföretag än fondföretag enligt artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)(4). De ska vara etablerade inom unionen och vara registrerade hos den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder(5), under förutsättning att dessa förvaltare förvaltar portföljer för EuSEF-fonder. EuSEF-förvaltare som är registrerade i enlighet med denna förordning och som är externa förvaltare får dock även förvalta fondföretag om de är auktoriserade i enlighet med direktiv 2009/65/EG.

(5a)  Dessutom omfattar denna förordning endast ▌förvaltare av sådana företag för kollektiva investeringar vilkas förvaltade tillgångar totalt inte överstiger det tröskelvärde som avses i artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU. Detta innebär att beräkningen av tröskelvärdet enligt denna förordning ska ske i enlighet med artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU. Dock får EuSEF-förvaltare som är registrerade i enlighet med denna förordning och vilkas totala tillgångar växer så att de överskrider det tröskelvärde som avses i artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU, och som sålunda, i enlighet med artikel 6 i det direktivet, måste vara auktoriserade av den behöriga myndigheten i sina medlemsstater, fortsätta att använda beteckningen ’EuSEF-fond’ vid marknadsföring av EuSEF-fonder i unionen, under förutsättning att de följer bestämmelserna i det direktivet och att de fortsätter att i samband med EuSEF-fonder alltid följa vissa bestämmelser för användning av beteckningen ’EuSEF-fond’ som specificeras i denna förordning. Detta gäller både existerande EuSEF-fonder och EuSEF-fonder som har etablerats efter att de har överskridit tröskelvärdet.

(6)  I de fall förvaltare av fondföretag inte vill använda beteckningen ’EuSEF-fond’ är denna förordning inte tillämplig. I de fallen bör befintliga nationella regler och allmänna unionsregler fortsatt gälla.

(7)  Denna förordning bör fastställa enhetliga regler för vad som bör känneteckna EuSEF-fonder, särskilt om de företagsportföljer dessa fonder ska tillåtas att investera i, liksom vilka investeringsinstrument som ska användas. Detta är nödvändigt, så att en tydlig avgränsning kan göras mellan en EuSEF-fond och andra alternativa investeringsfonder som har andra, mindre specialiserade investeringsstrategier, t.ex. företagsuppköp, som denna förordning inte är avsedd att främja.

(7a)  I linje med syftet att noggrant avgränsa företag för kollektiva investeringar som kommer att omfattas av denna förordning och för att garantera att man behåller fokus på kapitalförsörjningen åt sociala företag, bör EuSEF-fonder anses vara sådana fonder som avser att investera minst 70 procent av sitt sammanlagda kapitaltillskott, inklusive ej inbetalda kapitalåtaganden, i sådana företag. EuSEF-fonder bör inte få investera mer än 30 procent av sitt sammanlagda investerade kapital och ej inbetalda kapitalåtaganden i andra tillgångar än godkända investeringar. Detta innebär att 30 procent alltid bör vara maxgränsen för icke godkända investeringar, medan 70-procentsgränsen bör reserveras för godkända investeringar under EuSEF-fondens löptid. De ovan nämnda begränsningarna bör beräknas på basis av investeringsbara belopp efter avdrag för alla relevanta kostnader och innehav kontanter och kontantliknande likvida medel. I denna förordning bör det specificeras vilka detaljer som krävs för att beräkna de nämnda investeringsgränserna.

(7b)  För att säkerställa nödvändig tydlighet och rättssäkerhet bör denna förordning också fastställa enhetliga kriterier för att identifiera sociala företag som stödberättigande portföljföretag. Ett socialt företag är en aktör inom den sociala ekonomin, vars främsta mål är att skapa sociala effekter snarare än att skapa vinst för sina ägare eller partner. Det ägnar sig åt att förse marknaden med varor eller tjänster, och använder sina vinster primärt till att nå sociala mål. Det förvaltas på ett ansvarsfullt och transparent sätt, särskilt genom att involvera anställda, kunder och intressenter som berörs av dess kommersiella verksamhet.

(7c)  Eftersom sociala företag har strävan att uppnå positiva sociala effekter som sitt huvudsakliga mål snarare än att maximera sina vinster bör denna förordning endast främja stöd till godkända portföljföretag som har som inriktning att uppnå en mätbar och positiv social effekt. En mätbar och positiv social effekt kan t.ex. vara tillhandahållande av stöd till invandrare som inte är stödberättigade eller återintegrering av marginaliserade grupper på arbetsmarknaden genom att tillhandahålla anställning, stöd eller utbildning. Dessa företag använder sina vinster för att uppnå sina primära sociala mål och ▌förvaltas på ett ansvarsfullt och transparent sätt. I de, generellt sett, undantagsfall, då ett godkänt portföljföretag önskar dela ut vinster till aktieägare och ägare, bör det godkända portföljföretaget på förhand ha definierat förfaranden och regler om hur vinstmedel kan delas ut till aktieägare och ägare. Dessa regler bör närmare precisera att vinstutdelningar inte undergräver det primära sociala målet.

(8)  Sociala företag omfattar ett stort antal företag, med olika rättslig form, som tillhandahåller sociala tjänster eller varor till sårbara, marginaliserade, missgynnade eller utestängda personer. Dessa tjänster inbegriper tillgång till bostad, sjukvård, stöd för äldre eller personer med funktionshinder, barnomsorg, tillgång till sysselsättning och utbildning liksom hantering av beroendeförhållanden. Sociala företag innefattar också företag som tillämpar en metod för framställning av varor eller tjänster som uttrycker deras sociala ändamål, men vars verksamhet kan tänkas omfatta annat än tillhandahållande av sociala varor eller tjänster. De verksamheterna omfattar social och yrkesmässig integration genom tillträde till arbetsmarknaden för personer som är missgynnade särskilt på grund av bristande kvalifikationer eller sociala eller yrkesmässiga problem som leder till att de utestängs och marginaliseras. Dessa verksamheter kan också avse miljöskydd med samhälleliga effekter, t.ex. bekämpning av föroreningar, återvinning och förnybar energi.

(8a)  Syftet med denna förordning är att stödja de sociala företagens tillväxt i unionen. Investeringar i godkända portföljföretag som är etablerade i tredjeländer kan ge mer kapital till EuSEF-fond och därigenom gynna sociala företag i unionen. Dock får investeringar aldrig under några omständigheter göras i portföljföretag i tredjeländer som befinner sig i skatteparadis eller ej samarbetsvilliga jurisdiktioner.

(8b)  En EuSEF-fond bör inte vara etablerad i skatteparadis eller ej samarbetsvilliga jurisdiktioner, t.ex. tredjeländer som särskilt karaktäriseras av inga eller försumbara skatter, saknar ordentliga samarbetsarrangemang mellan de behöriga myndigheterna i EuSEF-förvaltarens hemmedlemsstat och tillsynsmyndigheterna i det tredjeland där EuSEF-fonden är etablerad, eller saknar effektiva arrangemang för informationsutbyte i skattefrågor. En EuSEF-fond bör inte heller investera i jurisdiktioner som kännetecknas av något av ovanstående kriterier.

(8c)  EuSEF-förvaltare bör ha möjlighet att attrahera ytterligare kapitalinsatser under en fonds löptid. Sådana ytterligare kapitalinsatser under fondens löptid bör beaktas när man överväger nästa investering i ej godkända tillgångar. Ytterligare kapitalinsatser bör tillåtas i enlighet med kriterier och villkor som specificeras i reglementet eller fondbestämmelserna för en EuSEF-fond.

(9)  Med tanke på de sociala företagens särskilda finansieringsbehov är det nödvändigt att skapa klarhet om vilka typer av instrument en EuSEF-fond bör använda för sådan finansiering. Denna förordning fastställer därför enhetliga bestämmelser om vilka instrument en EuSEF-fond tillåts använda för investeringar, inberäknat egetkapital- eller hybridkapitalinstrument, skuldinstrument, bl.a. löpande skuldebrev och sparcertifikat, investeringar i andra EuSEF-fonder, lån med eller utan säkerhet samt bidrag. För att förhindra att investeringarna i godkända portföljföretag inte späds ut bör en EuSEF-fond få investera i andra EuSEF-fonder endast när dessa fonder själva inte har investerat mer än 10 procent av sitt sammanlagda investerade kapital och ej inbetalda kapitalåtaganden i andra EuSEF-fonder.

(9a)  EuSEF-fondernas kärnverksamhet är att tillhandahålla finansiering för sociala företag genom primärinvesteringar. EuSEF-fonder bör inte medverka i systemviktiga bankverksamheter utanför det vanliga tillsynsregelverket (så kallad ’skuggbankverksamhet’). De bör inte heller följa typiska private equity-strategier, exempelvis lånefinansierade företagsuppköp.

(10)  För att bibehålla nödvändig flexibilitet i sin investeringsportfölj får EuSEF-fonder ▌investera i andra tillgångar än investeringar som uppfyller kriterierna (godkända investeringar) i den mån dessa investeringar inte överstiger 30 procentsgränsen för ej godkända investeringar. Innehav av kontanter och kontantliknande likvida medel ska inte beaktas vid beräkningen av detta tröskelvärde, eftersom kontanter och kontantliknande likvida medel inte ska betraktas som investeringar. EuSEF-fondernas hela portfölj bör vara engagerad i investeringar som stämmer överens med fondernas etiska investeringsstrategier; de bör t.ex. inte investera i vapenindustrin eller göra investeringar som riskerar att leda till kränkning av mänskliga rättigheter eller som har kopplingar till dumpning av elektroniskt avfall.

(11)  För att säkerställa att beteckningen ’EuSEF-fond’ är tillförlitlig och lätt att känna igen för investerare i hela unionen bör denna förordning slå fast att endast EuSEF-förvaltare som följer de enhetliga kvalitetskriterier som anges i denna förordning bör ha rätt att använda beteckningen vid marknadsföring av EuSEF-fonder i unionen.

(12)  För att se till att EuSEF-fonder har en tydlig och identifierbar profil som passar deras syfte, bör det finnas enhetliga regler för portföljens sammansättning och om fondernas tillåtna investeringsmetoder.

(13)  För att säkerställa att EuSEF-fonder inte bidrar till systemrisker och ▌att deras investeringar inriktas på att stödja godkända portföljföretag, bör ▌skuldsättning på fondnivå inte tillåtas. EuSEF-förvaltare får låna, utfärda skuldförbindelser eller lämna garantier på EuSEF-fondsnivå, endast under förutsättning att sådana lån, skuldförbindelser eller garantier täcks av de ej inbetalade kapitalåtagandena, och således inte ökar fondens riskexponering utöver nivån för dess kapitalutfästelser. Med detta angreppssätt ökar likvida förskottsbetalningar från EuSEF-fondens investerare, som är helt täckta av kapitalutfästelser från dessa investerare, inte EuSEF-fondens exponering, och bör därför tillåtas. Kortfristiga lån bör också tillåtas, under förutsättning att de inte överskrider de ej inbetalade kapitalåtagandena, för att fonden ska kunna täcka exceptionella likviditetsbehov som kan uppstå från det att kapital infordras från investerare till dess att kapitalet faktiskt betalats in.

(14)  Vissa speciella säkerhetsåtgärder bör fastställas för att se till att EuSEF-fonder endast marknadsförs till investerare som har den ▌erfarenhet, kunskap och expertis som fordras för att kunna fatta sina egna investeringsbeslut och korrekt bedöma riskerna hos dessa fonder, och för att bevara investerarnas förtroende för och tillit till EuSEF-fonder. Därför bör EuSEF-fonder ▌bara marknadsföras till investerare som är professionella kunder eller kan behandlas som sådana enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument ▌(6). För att få en tillräckligt bred investerarbas i europeiska EuSEF-fonder är det också önskvärt att vissa andra investerare ges möjlighet att investera i dessa fonder, inklusive förmögna privatpersoner. För dessa andra investerare bör dock särskilda skyddsmekanismer fastställas, för att se till att EuSEF-fonder bara marknadsförs till investerare med en lämplig profil för att göra sådana investeringar. Sådana skyddsmekanismer utesluter marknadsföring med användning av tidsbundna sparplaner. Dessutom bör det vara möjligt för företagsledare, direktörer eller övriga anställda som är verksamma inom en EuSEF-förvaltare att investera i de fonder som de förvaltar, eftersom sådana personer har tillräckligt med kunskap för att göra sådana investeringar.

(15)  För att säkerställa att endast förvaltare av EuSEF-fonder som uppfyller enhetliga kvalitetskriterier på marknadsbeteende använder beteckningen ’EuSEF-fond’, bör denna förordning fastställa regler för hur affärsverksamheten ska bedrivas och för förhållandet mellan EuSEF-förvaltaren och fondens investerare. Av samma skäl bör det i denna förordning också föreskrivas enhetliga villkor för hur sådana förvaltare ska hantera intressekonflikter. I dessa regler bör det även krävas att förvaltaren har infört erforderliga organisatoriska och administrativa rutiner som tryggar korrekt hantering av intressekonflikter.

(15a)  Då en EuSEF-förvaltare avser att delegera uppgifter till tredje part, bör förvaltarens skyldigheter gentemot EuSEF-fonden och dess investerare inte påverkas av att EuSEF-förvaltaren har delegerat uppgifter till tredje part. Vidare bör en EuSEF-förvaltare inte delegera uppgifter i sådan omfattning att denne i själva verket inte längre kan anses vara en EuSEF-förvaltare utan i stället har blivit en brevlådeenhet. EuSEF-förvaltaren bör förbli ansvarig för att de delegerade uppgifterna utförs korrekt och att denna förordning alltid efterlevs. Delegeringen av uppgifter bör inte försvåra en effektiv tillsyn av EuSEF-förvaltaren och i synnerhet inte hindra EuSEF-förvaltaren från att agera, eller EuSEF-fonden från att förvaltas, i investerarnas intresse.

(16)  Investeringsfonder med inriktning på sociala företag kännetecknas främst av att de förutom att ge investerare ekonomisk avkastning eftersträvar att uppnå positiva sociala effekter, vilket skiljer dem från andra typer av investeringsfonder. Denna förordning bör därför kräva att EuSEF-förvaltare inrättar förfaranden för att ▌mäta de positiva sociala effekter som ska uppnås genom investeringar i godkända företag för portföljinvesteringar.

(16a)  Fonder som är inriktade på sociala resultat eller effekter utvärderar och kollationerar för närvarande vanligtvis information om i vilken utsträckning som sociala företag uppnår de resultat som de strävar efter. Det finns ett brett spektrum av olika sociala resultat eller effekter som ett socialt företag kan fokusera på. Olika sätt att identifiera och mäta de sociala effekterna har därmed utvecklats. Till exempel kan ett företag som är inriktat på att hjälpa missgynnade personer rapportera hur många sådana personer som blivit hjälpta, exempelvis hur många som fått anställning som annars inte hade fått det. Ett företag som strävar efter att återintegrera frigivna fångar i samhället kan mäta sitt resultat via återfallsfrekvensen. Fonderna hjälper företagen att ta fram och tillhandahålla information om sina mål och resultat, och samlar in denna information för investerare. Information om sociala effekter är mycket viktig för investerarna, men det är svårt att jämföra mellan olika sociala företag och olika fonder, både p.g.a. skillnaderna mellan de sociala mål som eftersträvas och olikheterna i rådande tillvägagångssätt. För att uppmuntra till största överensstämmelse och jämförbarhet på lång sikt när det gäller sådan information samt största effektivitet i de förfaranden varigenom informationen erhålls är det önskvärt att utveckla delegerade akter inom detta område. Sådana delegerade akter bör också garantera större tydlighet för tillsynsmyndigheter, EuSEF-fonder och sociala företag.

(17)  För att garantera integriteten i beteckningen ’EuSEF-fond’, bör denna förordning bör även innehålla kvalitetskriterier för förvaltningen av EuSEF-fonder. Förordningen bör därför fastställa enhetliga, väl avvägda krav på lämpliga tekniska resurser och personalresurser ▌.

(17a)  För att garantera en korrekt förvaltning av EuSEF-fonden och förvaltarens förmåga att täcka potentiella risker som uppstår i verksamheten bör denna förordning fastställa enhetliga, proportionella krav på EuSEF-förvaltaren att inneha tillräckliga egna medel. Dessa egna medel bör vara tillräckligt omfattande för att garantera EuSEF-fondens fortlevnad och korrekta förvaltning.

(18)  Med hänvisning till investerarskyddet är det nödvändigt att se till att EuSEF-fonder utvärderas ordentligt. Därför bör reglementet eller fondbestämmelserna för EuSEF-fonder innehålla regler för värdering av tillgångar. Detta bör trygga värderingens integritet och överblickbarhet.

(19)  Enhetliga bestämmelser om årsredovisning bör fastställas, för att säkerställa att EuSEF-förvaltare som använder beteckningen ’EuSEF-fond’ i tillräcklig utsträckning redovisar sin verksamhet.

(20)  För att gentemot investerarna garantera integriteten i beteckningen ’EuSEF-fond’ krävs att beteckningen endast användas av fondförvaltare som är helt öppna om sin investeringspolitik och sina investeringsmål. Denna förordning bör därför fastställa enhetliga regler om upplysningskrav som en EuSEF-förvaltare måste iaktta i förhållande till sina investerare. I dessa krav igår de inslag som särskiljer investeringar i sociala företag från andra investeringar, så att större enhetlighet och jämförbarhet av sådan information kan uppnås. Detta inbegriper information om de kriterier och förfaranden som används för att välja ut särskilda portföljföretag som uppfyller kraven som möjliga investeringsobjekt. I detta ingår också information om de positiva sociala effekter som man avser att uppnå genom denna investeringspolicy och hur detta bör övervakas och utvärderas. För att säkerställa det förtroende och den tillit som krävs bland investerare för sådana investeringar inbegrips häri också information om de tillgångar i EuSEF-fonder som inte har investerats i godkända portföljföretag och hur dessa har valts ut.

(21)  För att garantera en effektiv övervakning av de enhetliga kraven i denna förordning, ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten kontrollera att EuSEF-förvaltare följer de enhetliga krav som anges i denna förordning. En EuSEF-förvaltare som önskar marknadsföra sin fond under beteckningen ’EuSEF-fond’ bör i detta syfte informera den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat om sin avsikt. Den behöriga myndigheten bör registrera fondförvaltaren om alla nödvändiga uppgifter har lämnats och om det finns lämpliga arrangemang för att uppfylla kraven i denna förordning. Denna registrering bör gälla i hela unionen.

(21a)  För att underlätta en effektiv gränsöverskridande marknadsföring av EuSEF-fonder bör registreringen av förvaltaren ske så snabbt som möjligt.

(21b)  Även om det i denna förordning finns skyddsmekanismer som garanterar att medel används på ett korrekt sätt, bör tillsynsmyndigheterna vara vaksamma när de förvissar sig om att dessa skyddsmekanismer fungerar.

(22)  För att se till att efterlevnaden av de enhetliga kriterierna i denna förordning övervakas effektivt, bör förordningen innehålla regler om när uppgifter som lämnats till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten behöver uppdateras.

(23)  För en effektiv tillsyn av de fastställda kraven, bör denna förordning också utarbeta ett förfarande för gränsöverskridande anmälningar mellan de behöriga tillsynsmyndigheterna som ska utlösas av registreringen av EuSEF-förvaltaren i dennes hemmedlemsstat.

(24)  För att upprätthålla överblickbara villkor för marknadsföringen av EuSEF-fonder i hela unionen, bör Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)) som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010(7) anförtros uppgiften att underhålla en central databas över alla EuSEF-förvaltare och de EuSEF-fonder som de förvaltar och som är registrerade i enlighet med denna förordning.

(24a)  Om den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten har tydliga och påvisbara skäl att tro att EuSEF-förvaltaren överträder denna förordning inom dess territorium, bör den snarast informera den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om detta. Denna myndighet bör vidta lämpliga åtgärder.

(24b)  Om EuSEF-förvaltaren fortsätter att agera på ett sätt som tydligt bryter mot denna förordning, trots de åtgärder som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten har vidtagit eller om den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten inte agerar inom rimlig tid, får den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, efter att ha informerat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, vidta alla åtgärder som krävs för att skydda investerarna, inklusive att eventuellt hindra den berörda förvaltaren från att fortsätta med all marknadsföring av sina EuSEF-fonder i värdmedlemsstaten.

(25)  För att säkerställa effektiv övervakning av de enhetliga kriterierna enligt denna förordning, bör den innehålla en förteckning över tillsynsbefogenheter som behöriga myndigheter ska ha till sitt förfogande.

(26)  För att säkerställa efterlevnaden bör denna förordning innehålla administrativa påföljder och åtgärder för överträdelse av dess huvudbestämmelser. Dessa gäller portföljsammansättning, skyddsåtgärder avseende tänkbara investerares identitet och bestämmelser om att endast registrerade EuSEF-förvaltare ska få använda beteckningen ’EuSEF-fond’. Det bör föreskrivas att en överträdelse av dessa huvudbestämmelser medför förbud mot att använda beteckningen och avregistrering av fondförvaltaren.

(27)  Tillsynsinformation bör utbytas mellan de behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstaten och Esma.

(28)  Effektivt samarbete på tillsynsområdet mellan organ som ska övervaka efterlevnaden av denna förordnings enhetliga kriterier förutsätter att en hög grad av tystnadsplikt ska gälla för alla berörda nationella myndigheter och Esma.

(28a)  I vad mån EuSEF-fonder kan bidra till framväxten av en europeisk marknad för sociala investeringar beror på hur intresserade fondförvaltarna är av att använda beteckningen och hur investerarna accepterar den samt utvecklingen av ett starkt ekosystem för sociala företag i hela unionen, som hjälper dessa företag att utnyttja de finansieringsmöjligheter som tillhandahålls. I detta syfte bör alla intressenter, inklusive marknadsaktörer, medlemsstaternas behöriga myndigheter, kommissionen och andra relevanta aktörer i unionen sträva efter att åstadkomma en bred kunskap om vilka möjligheter som erbjuds genom denna förordning.

(29)  Tekniska standarder för finansiella tjänster bör säkerställa en konsekvent harmonisering och hög tillsynsnivå i hela unionen. Då Esma har mycket specialiserad sakkunskap, skulle det vara ändamålsenligt och lämpligt att ge organet befogenhet att för kommissionen ta fram förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande som inte inbegriper politiska val.

(30)  Kommissionen bör ▌ges befogenhet att anta tekniska standarder för genomförande genom genomförandeakter enligt artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010. Esma bör åläggas att utarbeta tekniska genomförandestandarder för formatet ▌för det meddelande som avses i denna förordning.

(31)  För att specificera de krav som fastställs i denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller att specificera de typer av varor och tjänster eller de metoder för framställning av varor och tjänster som uttrycker ett socialt mål och de situationer då vinsterna kan fördelas bland ägare och investerare, de typer av intressekonflikter som EuSEF-förvaltare måste undvika och de mått och steg som ska vidtas i detta sammanhang, den närmare utformningen av procedurerna för att mäta de sociala effekter som de godkända portföljföretagen ska uppnå och innehållet i och de närmare bestämmelserna för informationen till investerarna. Det är särskilt viktigt att kommissionen samråder, bl. a. med experter ▌under sitt förberedande arbete, och tar hänsyn till självreglerande initiativ och uppförandekoder. Berörda intressenter och Esma bör involveras i det samråd som kommissionen genomför under sitt förberedande arbete med delegerade akter avseende detaljerna i de procedurer som ska mäta de sociala effekter som de godkända portföljföretagen ska uppnå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(33)  Senast fyra år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas bör en översyn av den göras, för att ta hänsyn till hur marknaden för EuSEF-fonder utvecklas. Granskningen bör innehålla en allmän genomgång av hur bestämmelserna i detta direktiv har fungerat och vilka erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av dem. På grundval av översynen bör kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av lagförslag.

(33a)  Dessutom bör kommissionen senast den 22 juli 2017 inleda en översyn av samspelet mellan denna förordning och andra bestämmelser om företag för kollektiva investeringar och deras förvaltare, särskilt de som avses i direktiv 2011/61/EU. Denna översyn bör särskilt ta upp denna förordnings räckvidd, och utvärdera huruvida det är nödvändigt att utvidga räckvidden så att större förvaltare av alternativa investeringsfonder kan utnyttja beteckningen ’EuSEF-fond’. På grundval av översynen bör kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av lagförslag.

(33b)  Inom denna översyn bör kommissionen utvärdera eventuella hinder som kan ha påverkat investerares intresse för fonderna negativt, inklusive hur institutionella investerare påverkas av andra regleringar av tillsynskaraktär som kan gälla för dem. Dessutom bör kommissionen samla in uppgifter för att utvärdera EuSEF-fondernas bidrag till andra unionsprogram, t.ex. Horisont 2020, som också syftar till att stödja innovation inom unionen.

(33c)  I samband med kommissionens genomgång av skattehinder för gränsöverskridande riskkapitalinvesteringar, vilken föreskrivs i kommissionens meddelande av den 7 december 2011 med rubriken ’En handlingsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering’ och översynen av denna förordning bör kommissionen överväga att göra en likadan genomgång av eventuella skattehinder för fonder för socialt företagande och utvärdera eventuella skatteincitament som skulle kunna uppmuntra socialt företagande i unionen.

(33d)  Esma bör göra en bedömning av sina personal- och resursbehov som följer av myndighetens befogenheter och uppgifter enligt denna förordning och översända en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

(34)  I denna förordning respekteras de grundläggande rättigheter och iakttas de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv samt näringsfriheten.

(35)  När det gäller denna förordning regleras medlemsstaternas behandling av personuppgifter i medlemsstaterna av Europaparlamentets och Rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(8). Detta är föremål för tillsyn av medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt de offentliga oberoende myndigheter som medlemsstaterna utsett. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter(9) innehåller bestämmelser om den behandling av personuppgifter som utförs av Esma inom ramen för denna förordning och under övervakning av Europeiska datatillsynsmannen.

(36)  Eftersom målet med denna förordning, nämligen att utveckla en inre marknad för EuSEF-fonder genom att det fastställs en ram för auktorisation av EuSEF-förvaltare för att underlätta marknadsföringen av EuSEF-fonder i hela unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre kan ▌uppnås på unionsnivå, får unionen ▌vidta åtgärder enligt subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

I denna förordning fastställs enhetliga krav och villkor för de företag som förvaltar kollektiva investeringar och som vill använda namnet ’EuSEF-fond’ i samband med sin marknadsföring av EuSEF-fonder i unionen, och därmed bidra till en väl fungerande inre marknad.

I denna förordning fastställs även enhetliga regler för marknadsföring av EuSEF-fonder till godkända investerare i hela unionen, för EuSEF-fondernas portföljsammansättning, för de investeringsinstrument och investeringsmetod som är godkända, samt för organisation, transparens och uppförande för EuSEF-förvaltare som marknadsför EuSEF-fonder i hela unionen.

Artikel 2

1.  Förordningen ska tillämpas på företag som förvaltar kollektiva investeringar enligt definitionen i artikel 3 b vilkas förvaltade tillgångar totalt inte överskrider det tröskelvärde som avses i artikel 3.2 d i direktiv 2011/61/EU, som är etablerade inom unionen och som ska registreras hos de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat i enlighet med artikel 3.3 a i direktiv 2011/61/EG, förutsatt att dessa förvaltare har portföljer av EuSEF-fonder under förvaltning ▌.

1a.  EuSEF-förvaltare som är registrerade i enlighet med artikel 14 i denna förordning och vilkas totala tillgångar växer så att de överskrider det tröskelvärde som avses i artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU, och som i enlighet med artikel 6 i det direktivet därför måste vara auktoriserade av den behöriga myndigheten i sina medlemsstater, får fortsätta att använda beteckningen ’EuSEF-fond’ vid marknadsföring av EuSEF-fonder i unionen, under förutsättning att de följer bestämmelserna i direktiv 2011/61/EU och att de fortsätter att i samband med EuSEF-fonder alltid följa artiklarna 3, 5, 9, 12.2, samt 13.1 c, d och e i den här förordningen.

3a.  EuSEF-förvaltare som är registrerade i enlighet med denna förordning kan också förvalta fondföretag om de är auktoriserade i enlighet med direktiv 2009/65/EG, förutsatt att de är externa förvaltare.

Artikel 3

1.  I denna förordning avses med

   (a) Europeisk fond för socialt företagande (EuSEF-fond): ett företag för kollektiva investeringar som
     (i) avser att investera minst 70 % av sina sammanlagda kapitaltillskott och ej inbetalda kapitalåtaganden i tillgångar som utgör godkända investeringar inom en tidsperiod som är fastställd i EuSEF-fondens reglemente eller fondbestämmelser,
     (ii) aldrig använder mer än 30 % av fondens sammanlagda kapital och ej inbetalade kapitalåtaganden till förvärv av ej godkända tillgångar,
    (iii) är etablerad i en medlemsstat, eller i ett tredjeland under förutsättning att detta tredjeland
     - inte har skattebestämmelser som tillåter inga eller försumbara skatter eller beviljar förmåner även utan att det förekommer någon verklig ekonomisk verksamhet och ekonomisk närvaro i det tredjeland som erbjuder sådana skatteförmåner,
     - har ordentliga samarbetsarrangemang med de behöriga myndigheterna i EuSEF-förvaltarens hemmedlemsstat vilka garanterar ett effektivt informationsutbyte, enligt vad som avses i artikel 21 i denna förordning, så att den behöriga myndigheten kan fullgöra sina uppgifter i enlighet med denna förordning,
     - inte är upptaget i förteckningen över icke samarbetsvilliga länder och territorier av arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF),
     - har undertecknat en överenskommelse med EuSEF-förvaltarens hemmedlemsstat och med varje annan medlemsstat där andelarna eller aktierna i EuSEF-fonden är avsedda att marknadsföras, så att det är säkerställt att tredjelandet till fullo uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och garanterar ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden, inklusive eventuella multilaterala skatteavtal.

Begränsningarna i leden i och ii bör beräknas på basis av investeringsbara belopp efter avdrag för alla relevanta kostnader och innehav av kontanter och kontantliknande likvida medel.

   (aa) relevanta kostnader: alla avgifter och utgifter som direkt eller indirekt bärs av investerarna och som godkänts av förvaltaren av och investerarna i EuSEF-fonderna.
   (b) företag för kollektiva investeringar: en AIF-fond enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU.
  (c) godkända investeringar: något av följande instrument:
   (i) Egetkapital- eller hybridkapitalinstrument som har
     - utfärdats av ett godkänt portföljföretag och direkt förvärvats av den europeiska fonden för socialt företagande från det godkända portföljföretaget, ▌
     - emitterats av ett berättigat portföljföretag i utbyte mot ett egetkapitalinstrument som utfärdats av det godkända portföljföretaget, eller
     - emitterats av ett företag som det godkända portföljföretaget är majoritetsägt dotterföretag till och där den europeiska fonden för socialt företagande förvärvat kapitalet i utbyte mot aktier som det godkända portföljföretaget emitterat.
   (ii) Värdepapperiserade och icke värdepapperiserade skuldinstrument, som utfärdats av ett godkänt portföljföretag.
   (iii) Andelar eller aktier i en eller flera EuSEF-fonder, under förutsättning att dessa fonder själva inte har investerat mer än 10 procent av sitt sammanlagda investerade kapital och ej inbetalda kapitalåtaganden i andra EuSEF-fonder.
   (iv) Lån med eller utan säkerhet som EuSEF-fonder beviljar godkända portföljföretag.
   (v) Varje annan typ av delägande i ett godkänt portföljföretag.
  (d) godkänt portföljföretag: ett företag som vid tidpunkten för den investering som görs av EuSEF-fonden inte är upptaget till handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) enligt definitionerna i artikel 4.1.14 och 4.1.15 i direktiv 2004/39/EG, ▌och som
    (-i) är etablerad i en medlemsstat, eller i ett tredjeland under förutsättning att detta tredjeland
     - inte har skattebestämmelser som tillåter inga eller försumbara skatter eller beviljar förmåner även utan att det förekommer någon verklig ekonomisk verksamhet och ekonomisk närvaro i det tredjeland som erbjuder sådana skatteförmåner,
     - inte är upptaget i förteckningen över icke samarbetsvilliga länder och territorier av arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF),
     - har undertecknat en överenskommelse med EuSEF-förvaltarens hemmedlemsstat och med varje annan medlemsstat där andelarna eller aktierna i EuSEF-fonden är avsedda att marknadsföras, så att det är säkerställt att tredjelandet till fullo uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och garanterar ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden, inklusive eventuella multilaterala skatteavtal,
    (i) har uppnåendet av mätbara, positiva sociala effekter som sitt primära mål enligt sin bolagsordning, sina stadgar eller andra bestämmelser eller instrument för fastställande av företagets verksamhet, där företaget
   - ▌tillhandahåller tjänster eller varor till utsatta, marginaliserade, missgynnade eller utestängda personer, ▌
   - ▌använder en metod för produktion av varor eller tjänster som uttrycker dess sociala mål, eller
     - ger finansiellt stöd uteslutande till sociala företag enligt definitionen i de första två strecksatserna,
     (ii) använder sina vinster i första hand för att uppnå sina primära sociala mål enligt sin bolagsordning, sina stadgar eller andra bestämmelser eller instrument för fastställande av företagets verksamhet; dessa bestämmelser eller instrument för fastställande av företagets verksamhet ska innehålla på förhand definierade förfaranden och regler för varje situation då vinst delas ut till aktieägare och bolagsägare, för att garanterar att en eventuell vinstutdelning inte äventyrar företagets primära mål, och
     (iii) drivs på ett ansvarsfullt och transparent sätt, särskilt genom att involvera anställda, kunder och intressenter som påverkas av dess affärsverksamhet.
   (e) eget kapital: ägarandel i ett företag i form av aktier eller andra former av andelar i det godkända portföljföretagets kapital som emitterats till dess investerare.
     (ea) hybridkapital: varje typ av finansieringsinstrument som kombinerar eget kapital och lån och där avkastningen av instrumentet är kopplad till det godkända portföljföretagets vinst eller förlust, och där återbetalningen av instrumentet vid konkurs inte är helt garanterad.
   (f) marknadsföring: direkt eller indirekt erbjudande eller placering, på initiativ av EuSEF-förvaltaren eller för dennes räkning, av andelar eller aktier i en EuSEF-fond som denne förvaltar och som riktar sig till investerare med hemvist eller stadgeenligt säte i unionen.
   (g) kapitalåtagande: varje åtagande i enlighet med vilken en investerare är skyldig att inom den tidsperiod som fastställs i EuSEF-fondens reglemente eller fondbestämmelser förvärva andelar i EuSEF-fonden eller ge den ett kapitaltillskott.
   (h) förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande (EuSEF-förvaltare): en juridisk person vars huvudsakliga verksamhet består i förvaltning av minst en EuSEF-fond.
   (i) hemmedlemsstat: den medlemsstat där EuSEF-förvaltaren är etablerad och är föremål för registrering hos de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 3.3 a i direktiv 2011/61/EU.
   (j) värdmedlemsstat: den medlemsstat, förutom hemmedlemsstaten, där EuSEF-förvaltaren marknadsför EuSEF-fonder i enlighet med denna förordning.
   (k) behörig myndighet: den nationella myndighet som hemmedlemsstaten genom lag eller andra författningar ålägger att handlägga registreringen av företag som förvaltar kollektiva investeringar enligt vad som avses i artikel 2.1.
     (ka) fondföretag (UCITS): ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper som är auktoriserat i enlighet med artikel 5 i direktiv 2009/65/EG.

Med hänsyn till led h i första stycket, enligt vilket den rättsliga formen för EuSEF-fonder gör det möjligt med intern förvaltning, ska EuSEF-fonden, när fondens styrelse väljer att inte utse en extern förvaltare, själv registreras som EuSEF-förvaltare. En EuSEF-fond som är registrerad som intern EuSEF-förvaltare kan inte registreras som extern EuSEF-förvaltare som förvaltar andra företag för kollektiva investeringar.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24, där det anges vilka typer av varor eller tjänster och vilka produktionsmetoder för varor och tjänster som inbegriper ett socialt mål enligt vad som avses i led 1 i punkt 1 d i denna artikel med hänsyn tagen till de olika typer av godkända portföljföretag och de omständigheter under vilka vinster kan delas ut till ägare och investerare.

KAPITEL II

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV BETECKNINGEN ’EuSEF-fond’

Artikel 4

EuSEF-förvaltare som uppfyller de krav fastställs i detta kapitel ska ha rätt att använda beteckningen 'EuSEF-fond’ i samband med marknadsföringen av EuSEF-fonder över hela unionen.

Artikel 5

1.  Eusef-förvaltare ska säkerställa att när de förvärvar andra tillgångar än godkända investeringar högst 30 % av fondens sammanlagda kapitaltillskott samt ej inbetalade kapitalåtaganden används för förvärv av andra tillgångar än godkända investeringar. Dessa 30 % ska beräknas på basis av investeringsbara belopp efter avdrag för alla relevanta kostnader. Kontantinnehav och likvida tillgångar ska inte beaktas vid beräkningen av denna gräns eftersom kontanter och kontantliknande likvida medel inte ska betraktas som investeringar.

2.  EuSEF-förvaltaren får inte ▌på EuSEF-fondsnivå ▌använda någon som helst metod som ▌ökar fondens riskexponering utöver nivån för dess kapitalutfästelser, oberoende av om det sker genom lån av likvida medel eller värdepapper, utnyttjande av derivatinstrument eller på något annat sätt.

2a.  EuSEF-förvaltaren får låna, utfärda skuldförbindelser eller lämna garantier på EuSEF-fondsnivå, endast under förutsättning att sådana lån, skuldförbindelser eller garantier täcks av ej inbetalade kapitalåtaganden.

Artikel 6

1.  Förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande ska marknadsföra de andelar och aktier i de europeiska fonder för socialt företagande som de förvaltar enbart till investerare som betraktas som professionella kunder enligt avsnitt I i bilaga II till direktiv 2004/39/EG eller som på begäran kan behandlas som professionella kunder enligt avsnitt II i bilaga II till det direktivet, eller till andra investerare varvid

   (a) dessa andra investerare åtar sig att investera minst 100 000 euro, och
   (b) dessa andra investerare, i ett från det avtal som ingås för investeringsåtagandet separat dokument, skriftligen intygar att de är medvetna om de risker som är förenade med det planerade åtagande,
  

1a.  Punkt 1 ska inte gälla investeringar som görs av företagsledare, direktörer eller övriga anställda som är verksamma inom en EuSEF-förvaltare, när de investerar i de EuSEF-fonder som de förvaltar.

Artikel 7

EuSEF-förvaltare ska, i förhållande till de EuSEF-fonder som de förvaltar

   (a) handla hederligt, med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg samt rättvist under utförandet av sin verksamhet,
   (b) tillämpa lämpliga riktlinjer och förfaranden för att förhindra oegentligheter som rimligen torde strida mot investerares och de godkända portföljföretagens intressen,
   (c) bedriva sin affärsverksamhet så att den på bästa sätt gagnar de positiva sociala effekterna av de godkända portföljföretag som de har investerat i, intressena för de EuSEF-fonder som de förvaltar, för investerarna i dessa EuSEF-fonder samt marknadens integritet,
   (d) sorgfälligt överväga och löpande övervaka investeringar i godkända portföljföretag och deras positiva sociala effekter,
   (e) ha tillräcklig kunskap om och insikt i de godkända portföljföretag som de investerar i,
   (ea) behandla sina investerare rättvist,
   (eb) se till att ingen investerare ges förmånsbehandling, såvida inte uppgifter om sådan förmånsbehandling lämnas i EuSEF-fondens reglemente eller fondbestämmelser.

Artikel 7a

1.  När en EuSEF-förvaltare avser att delegera uppgifter till tredje part ska förvaltarens ansvar gentemot EuSEF-fonden och dess investerare inte påverkas av att förvaltaren har delegerat uppgifter till tredje part, och förvaltaren får inte heller delegera uppgifter i sådan omfattning att denne i själva verket inte längre kan anses vara en EuSEF-förvaltare utan i stället har blivit en brevlådeenhet.

2.  Delegeringen av uppgifter får inte försvåra en effektiv tillsyn av EuSEF-förvaltaren och i synnerhet inte hindra EuSEF-förvaltaren från att agera, eller EuSEF-fonden från att förvaltas, i investerarnas bästa intresse.

Artikel 8

1.  EuSEF-förvaltare ska vidta alla rimliga åtgärder för att undvika intressekonflikter och, om sådana inte kan undvikas, för att identifiera, hantera och, vid behov, direkt offentliggöra dessa intressekonflikter i syfte att hindra dem från att påverka EuSEF-fondens och dess investerares intressen negativt och se till att de EuSEF-fonder som de förvaltar behandlas rättvist.

2.  EuSEF-förvaltare ska särskilt identifiera de intressekonflikter som kan uppstå mellan

   (a) EuSEF-förvaltare, de personer som i praktiken leder verksamheten i dessa, anställda eller personer som direkt eller indirekt kontrollerar eller kontrolleras av EuSEF-förvaltaren, och den EuSEF-fond som förvaltas av den förvaltaren eller investerarna i dessa fonder,
   (b) en EuSEF-fond eller investerarna i den fonden, och en annan EuSEF-fond som förvaltas av den EuSEF-förvaltaren, eller investerarna i denna andra EuSEF-fond,
     (ba) en EuSEF-fond eller investerarna i den fonden, och ett företag för kollektiva investeringar eller fondföretag som förvaltas av samma EuSEF-förvaltare eller investerarna i detta företag för kollektiva investeringar eller fondföretag.

3.  EuSEF-förvaltare ska upprätthålla och tillämpa effektiva organisatoriska och administrativa förfaranden för att uppfylla de krav som fastställs i punkt 1 och 2.

4.  Offentliggöranden om intressekonflikter enligt punkt 1 ska göras, i de fall EuSEF-förvaltaren har organisatoriska förfaranden för att belägga, förhindra, hantera och övervaka intressekonflikter, men där dessa inte är tillräckliga för att med rimlig säkerhet förhindra att investerarnas intressen skadas. EuSEF-förvaltaren ska tydligt och klart informera investerarna om allmänna intressekonflikter eller intressekonflikters orsaker, innan den åtar sig att göra affärer på deras vägnar.

5.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24 för att ange

   (a) olika kategorier av sådana intressekonflikter som avses i punkt 2,
   (b) rimliga åtgärder som EuSEF-förvaltare ska vidta i fråga om strukturer och organisatoriska och administrativa rutiner i syfte att identifiera, förhindra, hantera, övervaka och informera om intressekonflikter.

Artikel 9

1.  EuSEF-förvaltare ska för varje EuSEF-fond som de förvaltar tillämpa förfaranden för att mäta ▌i vilken utsträckning som de godkända portföljföretag som dessa fonder investerar i uppnår de positiva sociala effekter som de utfäst sig att uppnå. Förvaltarna ska se till att dessa förfaranden är tydliga och transparenta och innehåller indikatorer som, beroende på det godkända portföljföretagets sociala mål och kännetecken, kan innehålla en eller flera av nedanstående parametrar:

   (a) Sysselsättning och arbetsmarknader,
   (b) normer och rättigheter i fråga om kvalitet i arbetet,
   (c) social integration och skydd av särskilda grupper, lika behandling och lika möjligheter, icke-diskriminering,
   (d) folkhälsa och trygghet,
   (e) tillgång till och effekter för socialt skydd och hälso- och utbildningssystem.

2.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24, som närmare specificerar de förfaranden som avses i punkt 1 i denna artikel när det gäller olika godkända portföljföretag.

Artikel 10

EuSEF-förvaltare ska vid alla tillfällen ha tillräckliga egna medel och använda de fullgoda och lämpliga mänskliga och tekniska resurser som krävs för en korrekt förvaltning av EuSEF-fonder.

Det åligger EuSEF-förvaltare att se till att de alltid kan garantera att deras egna medel är tillräckliga för verksamhetens fortlevnad, och i enlighet med specifikationerna i artikel 13 redogöra för sin motivering till varför dessa medel är tillräckliga.

Artikel 11

1.  Regler för värdering av tillgångar ska fastställas i EuSEF-fondernas reglemente eller fondbestämmelser, och ska garantera ett sunt och transparent värderingsförfarande.

1a.  De värderingsförfaranden som används ska säkerställa att tillgångarna värderas korrekt och att tillgångsvärdet beräknas minst en gång om året.

1b.  För att åstadkomma samstämdhet när det gäller värderingen av tillgångarna i godkända portföljföretag ska Esma utarbeta riktlinjer med gemensamma principer för behandlingen av investeringar i sådana företag, och därvid beakta att deras huvudmål är att åstadkomma mätbara positiva sociala effekter, och att deras vinster i första hand ska användas till att uppnå dessa mål.

Artikel 12

1.  EuSEF-förvaltare ska ge den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten en årsrapport för varje godkänd riskkapitalfond som de förvaltar senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Rapporten ska innehålla en redogörelse för sammansättningen av EuSEF-fondens portfölj och det gångna årets verksamhet. Den ska också redovisa EuSEF-fondens vinst vid slutet av dess löptid och, i tillämpliga fall, de vinster som delas ut under dess löptid. Den ska innehålla det reviderade bokslutet för EuSEF-fonden. Granskningen, som ska genomföras minst en gång per år, ska bekräfta att pengar och tillgångar innehas i fondens namn och att EuSEF-förvaltaren har upprättat och upprätthållit adekvata register och kontroller när det gäller användningen av mandat eller kontroll över EuSEF-fondens och dess investerares pengar och tillgångar. Årsrapporten ska utformas i enlighet med gällande redovisningsstandarder och de som avtalats mellan EuSEF-förvaltaren och investerarna. EuSEF-förvaltare ska på begäran lämna rapporten till investerare. EuSEF-förvaltare och investerare får sinsemellan komma överens om att lämna ytterligare upplysningar.

2.  Den tekniska rapporten ska omfatta åtminstone följande delar:

   (a) Närmare uppgifter, när så är lämpligt, om de övergripande sociala resultat som har uppnåtts med hjälp av investeringsstrategin och den metod som används för att mäta dessa resultat.
   (b) En uppgift om alla eventuella avyttringar som gäller godkända portföljföretag.
   (c) En redogörelse för huruvida avyttringar i förhållande till andra tillgångar i EuSEF-fonden som inte investerats i godkända portföljföretag skett på grundval av de kriterier som avses i artikel 13.1 e.
   (d) En sammanfattning av den verksamhet som EuSEF-förvaltaren har bedrivit i förhållande till de godkända portföljföretagen enligt artikel 13.1 k.
   (da) Uppgifter om art och ändamål när det gäller andra investeringar än godkända portföljinvesteringar som avses i artikel 4.1.

3.  I de fall EuSEF-förvaltaren är skyldig att offentliggöra en årsredovisning för EuSEF-fonden i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad(10) får den information som avses i punkterna 1 och 2 lämnas antingen separat eller som ett komplement till årsredovisningen.

Artikel 13

1.  EuSEF-förvaltare ska i förbindelse med de EuSEF-fonder som de förvaltar informera sina investerare på ett tydligt och begripligt sätt om ▌följande faktorer, innan dessa fattar sina investeringsbeslut:

   (a) EuSEF-förvaltarens identitet och identiteten för eventuella andra tjänsteleverantörer som denne anlitar för sin förvaltning samt en beskrivning av deras arbetsuppgifter.
   (aa) De egna medel som EuSEF-förvaltaren förfogar över samt en detaljerad redogörelse för varför EuSEF-förvaltaren bedömer dessa medel som tillräckliga för att upprätthålla de adekvata personella och tekniska resurser som krävs för en korrekt förvaltning av dess EuSEF-fonder.
   (b) En beskrivning av EuSEF-fondens investeringsstrategi och syfte, inklusive
     (i) de olika typerna av godkända portföljföretag som fonden avser att investera i,
     (ii) eventuella andra EuSEF-fonder som fonden avser att investera i,
     (iii) de typer av godkända portföljföretag som eventuella andra EuSEF-fonder, som avses i led ii, avser att investera i,
     (iv) vilka ej godkända företag som fonden avser att investera i,
     (v) vilka tekniker som fonden avser att använda, och
     (vi) eventuella tillämpliga investeringsbegränsningar.
   (c) De positiva sociala effekter som EuSEF-fondens investeringsstrategi inriktar sig på att uppnå, inklusive i tillämpliga fall, prognoser över sådana resultat där så är rimligt samt information om tidigare uppnådda resultat på detta område.
   (d) Den metodik som bör användas för att mäta sociala effekter.
   (e) En beskrivning av andra tillgångar än godkända portföljföretag och det förfarande och de kriterier som används för att välja ut dessa tillgångar såvida det inte rör sig om kontanter eller kontantliknande likvida medel.
   (f) En beskrivning av riskprofilen för EuSEF-fonden och de eventuella risker som är förenade med de tillgångar som fonden får investera i eller med de investeringstekniker som får användas.
   (g) En beskrivning av värderingsförfarandet i EuSEF-fonden och av dess prissättningsmetod vid värderingen av tillgångarna, inklusive värderingsmetoder för godkända portföljföretag.
   (h) En beskrivning av alla relevanta kostnader och av de maximala beloppen för dessa ▌.
   (i) En beskrivning av hur ersättningen till EuSEF-förvaltaren beräknas.
   (j) Den historiska avkastningen för EuSEF-fonden, om sådana uppgifter är tillgängliga.
   (k) Affärsstödtjänster och annan stödverksamhet som EuSEF-förvaltaren tillhandahåller eller organiserar genom tredje man för att underlätta utveckling, tillväxt eller andra aspekter av de godkända portföljföretagens löpande verksamhet som en EuSEF-fond investerar i eller, om dessa tjänster eller denna verksamhet inte tillhandahålls, en förklaring till detta.
   (l) En beskrivning av de former under vilka EuSEF-fonden kan ändra sin investeringsstrategi och/eller investeringspolicy.

2.  All information som det hänvisas till i punkt 1 ska vara rättvisande, tydlig och får inte vara vilseledande. Den ska uppdateras och ses över regelbundet när så är lämpligt.

3.  I de fall EuSEF-förvaltaren är skyldig att offentliggöra ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel(11) eller i enlighet med nationell lagstiftning som rör EuSEF-fonder, kan den information som avses i punkt 1 i denna artikel lämnas antingen separat eller som en del av prospektet.

4.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24 för att ange

   (a) innehållet i den information som avses i punkt 1 b–e och k i denna artikel,
   (b) hur den information som avses i punkt 1 b–e och k i denna artikel kan presenteras på ett enhetligt sätt för att säkerställa högsta möjliga nivå av jämförbarhet.

KAPITEL III

ÖVERVAKNING OCH ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 14

1.  EuSEF-förvaltare som avser att använda av beteckningen ’EuSEF-fond’ vid marknadsföringen av sina EuSEF-fonder ska underrätta den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat om denna avsikt och tillhandahålla följande uppgifter:

   (a) Vilka personer som i praktiken sköter förvaltningen av EuSEF-fonderna.
   (b) Vilka EuSEF-fonders andelar eller aktier som ska marknadsföras samt deras investeringsstrategier.
   (c) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla kraven i kapitel II.
   (d) En förteckning över medlemsstater i vilka EuSEF-förvaltaren avser att marknadsföra var och en av EuSEF-fonderna.
   (da) En förteckning över medlemsstater och tredjeländer där EuSEF-förvaltaren har etablerat eller avser att etablera EuSEF-fonder.

2.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska ▌registrera EuSEF-förvaltaren endast om myndigheten är förvissad om att följande villkor är uppfyllda:

   (-a) De personer som i praktiken sköter förvaltningen av EuSEF-fonderna har erforderligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet, även i fråga om de investeringsstrategier som EuSEF-förvaltaren följer.
   (a) Den information som det hänvisas till i punkt 1 är fullständig.
   (b) De åtgärder som anmälts enligt punkt punkt 1 c är lämpliga för att uppfylla kraven i kapitel II.
   (ba) Den förteckning som tillhandahållits i enlighet med punkt 1 da visar att samtliga EuSEF-fonder är etablerade i enlighet med artikel 3.1 a iii i denna förordning.

3.  Registreringen ska vara giltig inom hela unionen och ska tillåta EuSEF-förvaltare att i hela unionen marknadsföra EuSEF-fonder under beteckningen ’EuSEF-fond’.

Artikel 15

EuSEF-förvaltaren ska uppdatera de uppgifter som lämnats till den behöriga myndigheten i den hemmedlemsstat där EuSEF-förvaltaren avser

   (a) att marknadsföra en ny EuSEF-fond.
   (b) Att marknadsföra en befintlig EuSEF-fond i en medlemsstat som inte nämns i den förteckning som det hänvisas till i artikel 14.1 d.

Artikel 16

1.  Omedelbart efter registreringen av en EuSEF-förvaltare, tillägg av en ny EuSEF-fond, tillägg av en ny hemvist för etablering av en EuSEF-fond eller tillägg av en ny medlemsstat där EuSEF-förvaltaren avser att marknadsföra EuSEF-fonder ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten informera de medlemsstater som avses i artikel 14.1 d samt Esma om detta.

2.  De värdmedlemsstater som avses i artikel 14.1 d i denna förordning får inte införa eventuella krav eller administrativa förfaranden för den EuSEF-förvaltare som registrerats i enlighet med artikel 14, vad gäller marknadsföringen av dess EuSEF-fonder, och ska inte heller kräva något förhandsgodkännande av marknadsföringen.

3.  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel, ska värdepappers- och marknadsmyndigheten utarbeta förslag till tekniska standarder för fastställande av anmälans format.

4.  Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den …(12)*

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta de förslag till tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 17

Esma ska på internet ha en för allmänheten tillgänglig central databas som innehåller alla EuSEF-förvaltare som registrerats i unionen liksom de EuSEF-fonder som de förvaltar och de länder där de är verksamma i enlighet med denna förordning.

Artikel 18

1.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska övervaka att kraven i denna förordning efterlevs.

1a.  Om den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten har tydliga och påvisbara skäl att tro att EuSEF-förvaltaren överträder denna förordning inom dess territorium, ska den snarast informera den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om detta. Denna myndighet ska vidta lämpliga åtgärder.

1b.  Om EuSEF-förvaltaren fortsätter att agera på ett sätt som tydligt bryter mot denna förordning, trots de åtgärder som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten har vidtagit eller om den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten inte agerar inom rimlig tid, får den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, efter att ha informerat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, vidta alla åtgärder som krävs för att skydda investerarna, inklusive att eventuellt hindra den berörda förvaltaren från att fortsätta med all marknadsföring av sina EuSEF-fonder i värdmedlemsstaten.

Artikel 19

Behöriga myndigheter ska, i enlighet med nationell lagstiftning, ha alla tillsyns- och undersökningsbefogenheter de behöver för att utföra sina uppgifter. De ska särskilt ha befogenhet att

   (a) begära tillgång till och kopiera eller få en kopia av varje handling, oberoende av dess form,
   (b) kräva att förvaltaren av EuSEF-fonder lämnar upplysningar utan dröjsmål,
   (c) begära upplysningar från varje person med anknytning till EuSEF-förvaltarens verksamhet eller EuSEF-fonden,
   (d) genomföra inspektioner på plats med eller utan föranmälan,
   (e) vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att en EuSEF-förvaltare fortsätter att uppfylla kraven i denna förordning.
   (f) utfärda ett föreläggande för att säkerställa att en EuSEF-förvaltare uppfyller kraven i denna förordning och upphör med beteenden som kan strida mot den.

Artikel 20

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om vilka administrativa ▌sanktioner och åtgärder som ska gälla vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. De administrativa sanktioner och åtgärder som föreskrivs ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  Senast den ...(13) ska medlemsstaterna meddela kommissionen och Esma de regler som avses i första stycket. De ska omedelbart underrätta kommissionen och Esma om eventuella ändringar av reglerna.

Artikel 21

1.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska, med beaktande av proportionalitetsprincipen, vidta de lämpliga åtgärder som avses i punkt 2 när en EuSEF-förvaltare

   (a) i strid med artikel 5 underlåter att uppfylla kraven på portföljsammansättning.
   (b) i strid med artikel 6 marknadsför en EuSEF-fonds andelar och aktier till ej tillåtna investerare.
   (c) använder beteckningen ’EuSEF-fond’ utan att vara registrerad hos den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat i enlighet med artikel 14.
     (ca) använder beteckningen ’EuSEF-fond’ vid marknadsföringen av fonder som inte är etablerade i enlighet med artikel 3.1 a iii i denna förordning.
   (cb) har blivit registrerad genom oriktig information eller genom varje annan oriktighet i strid med artikel 14.
   (cc) inte handlar hederligt, med vederbörlig skicklighet och aktsamhet samt rättvist vid utövande av sin verksamhet, och därmed bryter mot artikel 7 a.
   (cd) inte tillämpar adekvata riktlinjer och förfaranden för att förhindra oegentligheter, och därvid bryter mot artikel 7 b.
   (ce) upprepade gånger bryter mot bestämmelserna i artikel 12 om årsrapporter.
   (cf) upprepade gånger bryter mot skyldigheten att informera investerarna i enlighet med artikel 13.

2.  I de fall som avses i punkt 1 ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten vid behov vidta följande åtgärder:

   (-a) Se till att EuSEF-förvaltaren uppfyller kraven i artiklarna 3.1 a iii, 5, 6, 7 a, 7 b, 12, 13 och 14 i denna förordning.
   (a) Förbjuda användningen av beteckningen 'EuSEF-fond’ och avföra EuSEF-förvaltaren från registret.

3.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna enligt artikel 14.1 d samt Esma om att EuSEF-förvaltaren avförts från det register som avses i punkt 2 a i denna artikel.

4.  Rätten att i unionen marknadsföra en eller flera EuSEF-fonder under benämningen 'EuSEF-fond’ ska med omedelbar verkan upphöra att gälla från och med den dag då den behöriga myndigheten fattar det beslut som avses i punkt 2 a.

Artikel 22

1.  Behöriga myndigheter och Esma ska samarbeta med varandra för att fullgöra sina respektive uppdrag enligt denna förordning, i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010.

2.  De behöriga myndigheterna och Esma ska utbyta all information och dokumentation som krävs för ett de ska kunna fullgöra sina respektive skyldigheter enligt denna förordning, i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010, särskilt för att belägga och avhjälpa överträdelser av denna förordning.

Artikel 22a

I fall av oenighet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter när det gäller en utvärdering, åtgärd eller underlåtenhet från en behörig myndighets sida i samband med områden där denna förordning föreskriver samarbete eller samordning mellan behöriga myndigheter i mer än en medlemsstat, får de behöriga myndigheterna hänskjuta ärendet till Esma som får agera i enlighet med sin behörighet enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010, förutsatt att oenigheten inte hänför sig till artikel 3.1 a(iii) eller artikel 3.1 d -i i denna förordning.

Artikel 23

1.  Alla personer som arbetar eller har arbetat på behöriga myndigheter eller Esma samt de revisorer och sakkunniga som de behöriga myndigheterna och Esma har anlitat ska vara bundna av tystnadsplikt. Ingen konfidentiell information som dessa personer mottagit i tjänsten får röjas till annan person eller myndighet, utom i sammandrag eller sammanställningar som omöjliggör att enskilda EuSEF-förvaltare och enskilda EuSEF-fonder kan identifieras, dock med förbehåll för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning och förfaranden enligt denna förordning.

2.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller Esma får inte hindras från att utbyta information i enlighet med denna förordning eller annan unionslagstiftning som är tillämplig på EuSEF-förvaltare och EuSEF-fonder.

3.  Om de behöriga myndigheterna och Esma mottar konfidentiell information i enlighet med punkt 1, får de endast använda den vid fullgörandet av sina uppdrag och för administrativa och rättsliga förfaranden.

KAPITEL IV

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 24

1.  Kommissionens rätt att anta delegerade akter gäller på de villkor som fastställs i denna artikel.

2.  Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 3.2, 8.5, 9.2 och 13.4 ska tilldelas kommissionen för en period av fyra år från ...(14). Kommissionen ska senast nio månader före fyraårsperiodens utgång rapportera om de delegerade befogenheterna. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, 8.5, 9.2 och 13.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Beslutet påverkar inte sådana delegerade akter som redan trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt träder i kraft endast om Europaparlamentet eller rådet inte har gjort några invändningar inom tre månader från det att akten anmäldes till Europaparlamentet och rådet, eller om Europaparlamentet och rådet, innan den perioden löper ut, båda har underrättat kommissionen om att de inte har några invändningar. Denna period ska förlängas med tre månader på begäran av Europaparlamentet eller rådet.

Artikel 25

1.  Senast fyra år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen se över den. Denna granskning ska innehålla en allmän genomgång av hur detta direktivs regler fungerat och vilka erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av dem, bland annat följande:

   (a) I vilken utsträckning beteckningen 'EuSEF-fond’ har använts av EuSEF-förvaltare i olika medlemsstater, oberoende av om det gäller inom landet eller på gränsöverskridande basis.
   (aa) EuSEF-fonderna geografiska placering, och huruvida det är nödvändigt med ytterligare åtgärder för att garantera att EuSEF-fonderna etableras i enlighet med artikel 3.1 a(iii);
   (ab) Den geografiska och sektoriella fördelningen av de investeringar som EuSEF-fonderna har gjort.
   (b) Användningen av de olika godkända investeringar som EuSEF-fonderna har gjort och hur detta har påverkat utvecklingen av sociala företag inom hela unionen.
   (ba) Lämpligheten av att införa en europeisk märkning för ’sociala företag’.
   (bb) Möjligheten att utsträcka marknadsföringen av EuSEF-fonder till icke-professionella investerare.
   (c) Den praktiska tillämpningen av kriterierna för att identifiera godkända portföljföretag, vilka effekter detta har fått på utvecklingen av sociala företag inom hela unionen och deras positiva sociala effekter.
   (ca) En analys av de förfaranden som EuSEF-förvaltarna har använt för att mäta de positiva sociala effekter som de godkända portföljföretag som avses i artikel 9 har åstadkommit samt en utvärdering av möjligheterna att införa harmoniserade standarder för mätning av de sociala effekterna på unionsnivå, på ett sätt som överensstämmer med unionens socialpolitik.
   (cb) Lämpligheten av att komplettera denna förordning med ett system med förvaringsinstitut.
   (cd) Lämpligheten av att inkludera EuSEF-fonder bland godkända tillgångar enligt direktiv 2009/65/EG.
   (ce) Ändamålsenligheten när det gäller informationskraven enligt artikel 13, särskilt huruvida de är tillräckliga för att investerarna ska kunna fatta väl underbyggda investeringsbeslut.
   (cf) En genomgång av eventuella skattehinder för EuSEF-fonder och en utvärdering av eventuella skatteincitament som skulle kunna uppmuntra socialt företagande i unionen.
   (cg) En utvärdering av eventuella hinder som kan ha påverkat investerares intresse för fonderna negativt, inklusive hur institutionella investerare påverkas av andra regleringar av tillsynskaraktär.
  

2.  Efter den översyn som avses i punkt 1 och efter samråd med Esma ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett förslag till rättsakt.

Artikel 25a

1.  Kommissionen ska senast den 22 juli 2017 inleda en översyn av samspelet mellan denna förordning och andra bestämmelser om företag för kollektiva investeringar och deras förvaltare, särskilt de som avses i direktiv 2011/61/EU. Denna översyn ska behandla förordningens räckvidd. Uppgifter ska samlas in så att man kan utvärdera huruvida det är nödvändigt att utvidga räckvidden så att förvaltare som förvaltar EuSEF-fonder vilkas totala tillgångar överskrider tröskelvärdet i artikel 2.1 kan bli EuSEF-förvaltare.

2.  Efter den översyn som avses i punkt 1 och efter samråd med Esma ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett förslag till rättsakt.

Artikel 26

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 22 juli 2013, med undantag av artiklarna 3.2, 8.5, 9.2 och 13.4, vilka ska tillämpas från och med dagen för förordningens ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

Ordförande

På rådets vägnar

(1) EUT C 175, 19.6.2012, s. 11.
(2) EUT C 229, 31.7.2012, s. 55.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den ...
(4) EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.
(5) EUT L 174, 1.7.2011, s. 1.
(6) EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.
(7) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.
(8) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
(9) EUT L 8, 12.1.2001, s. 1.
(10) EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.
(11) EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.
(12)* Nio månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(13)* 24 månader efter det att denna förordning trätt i kraft.
(14)* Förordningens ikraftträdande.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy