Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0417(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0193/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0193/2012

Συζήτηση :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 616kWORD 246k
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I
P7_TA(2012)0346A7-0193/2012
Κείμενο
 Ενοποιημένο κείμενο

Τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))(1)
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)
στην πρόταση της Επιτροπής

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

[Τροπολογία αριθ. 2]

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0193/2012).
(2)* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.


Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/2012
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το επιχειρηματικό κεφάλαιο παρέχει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις που είναι γενικά πολύ μικρές, στα αρχικά στάδια της εταιρικής τους ύπαρξης, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης και επέκτασης. Επιπροσθέτως, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου παρέχουν στις ▌ επιχειρήσεις πολύτιμη τεχνογνωσία και γνώσεις, επιχειρηματικές επαφές, αξία στην εταιρική επωνυμία και στρατηγικές συμβουλές. Παρέχοντας χρηματοδότηση και συμβουλές στις επιχειρήσεις αυτές, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κινητοποίηση των κεφαλαίων, ενισχύουν τη συγκρότηση και την επέκταση καινοτόμων επιχειρήσεων, αυξάνουν την επένδυσή τους σε έρευνα και ανάπτυξη και ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, παρακολουθώντας τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 και στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων προκλήσεων για τα κράτη μέλη, όπως αυτές που έχουν εντοπιστεί στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Στρατηγικής και Πολιτικής Ανάλυσης με τίτλο ’Παγκόσμιες τάσεις 2030’.

(2)  Είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο κανόνων σχετικά με τη χρήση του προσδιορισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (’ΕΕΕΚ’), ιδίως για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου εταιρειών που λειτουργούν υπό τον προσδιορισμό αυτόν, τους επιλέξιμους επενδυτικούς τους στόχους, τα επενδυτικά εργαλεία που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν και τις κατηγορίες επενδυτών που είναι επιλέξιμοι να επενδύουν στις εν λόγω εταιρείες μέσω ενιαίων κανόνων στην Ένωση. Χωρίς ένα τέτοιο κοινό πλαίσιο υπάρχει κίνδυνος να λάβουν τα κράτη μέλη αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία θα έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο και θα δημιουργούν εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρη την Ένωση θα υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες στα διάφορα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι διαφορετικές ποιοτικές απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, τους επενδυτικούς στόχους και τους επιλέξιμους επενδυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας των επενδυτών και να προκαλέσουν σύγχυση ως προς την επενδυτική πρόταση που συνδέεται με μια ΕΕΕΚ. Επιπροσθέτως, οι επενδυτές θα πρέπει να μπορούν να συγκρίνουν τις επενδυτικές προτάσεις διαφόρων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Είναι απαραίτητο να αρθούν σημαντικά εμπόδια στη διασυνοριακή συγκέντρωση κεφαλαίων από τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των εταιρειών, καθώς και να προλαμβάνονται στο μέλλον οποιαδήποτε περαιτέρω πιθανά εμπόδια στις συναλλαγές και σημαντικές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Κατά συνέπεια, το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με τη συναφή νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση.

(3)  Είναι απαραίτητο να εκδοθεί ένας κανονισμός για τον καθορισμό ενιαίων κανόνων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, ο οποίος θα επιβάλλει αντίστοιχες υποχρεώσεις στους διαχειριστές τους σε όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συγκεντρώσουν κεφάλαιο σε όλη την Ένωση με τη χρήση του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών που επιθυμούν να επενδύσουν σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου.

(4)  Ο καθορισμός των ποιοτικών απαιτήσεων για τη χρήση του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’ με τη μορφή κανονισμού διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις αυτές θα ισχύουν άμεσα για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που συγκεντρώνουν κεφάλαια χρησιμοποιώντας αυτόν τον προσδιορισμό. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζονται ενιαίοι όροι χρήσης του προσδιορισμού αυτού, προλαμβάνοντας τυχόν αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις ως αποτέλεσμα της μεταφοράς μιας οδηγίας στο αντίστοιχο εθνικό δίκαιο. Ο παρών κανονισμός συνεπάγεται ότι οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό αυτό θα πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες σε όλη την Ένωση, γεγονός που ενισχύει επίσης την εμπιστοσύνη των επενδυτών που επιθυμούν να επενδύσουν σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου. Ένας κανονισμός θα μείωνε επίσης την πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων και το κόστος συμμόρφωσης των διαχειριστών με συχνά αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες που διέπουν τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, ιδίως για τους διαχειριστές που επιθυμούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια σε διασυνοριακή βάση. Ο κανονισμός θα συμβάλει επίσης στην εξάλειψη στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό.

(4a)  Όπως δηλώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο ’Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση’, το 2012 η Επιτροπή θα ολοκληρώσει την εξέταση των φορολογικών εμποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου, με στόχο την παρουσίαση λύσεων το 2013 για την εξάλειψη των εμποδίων, ενώ ταυτόχρονα θα προλαμβάνεται η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή.

(4β)  Στις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, πρέπει να είναι εφικτή η εσωτερική ή εξωτερική διαχείρισή τους. Στην περίπτωση εσωτερικής διαχείρισης μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις είναι ταυτόχρονα και ο διαχειριστής και πρέπει, συνεπώς, να συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις που τίθενται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού για τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχει καταχωρηθεί ως διαχειριστής. Εντούτοις, μια πληρούσα τις προϋποθέσεις εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που υπόκειται σε εσωτερική διαχείριση, δεν πρέπει να μπορεί να είναι ο εξωτερικός διαχειριστής άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή ΟΣΕΚΑ.

(5)  Για να διασαφηνιστεί η σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και άλλων κανόνων για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ότι ο παρών κανονισμός ισχύει μόνο για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, πέραν των ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)(4), οι οποίοι έχουν συσταθεί στην Ένωση και είναι καταχωρισμένοι από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων(5), με την προϋπόθεση ότι οι διαχειριστές αυτοί διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ωστόσο, οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και που είναι εξωτερικοί διαχειριστές, πρέπει να μπορούν επίσης να διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ, υπό τον όρο της αδειοδότησής τους βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(5a)  Επιπλέον, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε διαχειριστές τέτοιων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ▌ τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος2, στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι ο υπολογισμός του ορίου για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού παρακολουθεί τον υπολογισμό του ορίου του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

(5β)  Ωστόσο, οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί βάσει του παρόντος κανονισμού και τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των οποίων, μετά την εν λόγω καταχώρηση, υπερβαίνουν το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και, κατά συνέπεια, υπόκεινται σε αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας αυτής, μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ όσον αφορά την εμπορική προώθηση στην Ένωση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας και εξακολουθούν να πληρούν ανά πάσα στιγμή ορισμένες προϋποθέσεις για τη χρήση του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’, οι οποίες ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, όσον αφορά τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Αυτό ισχύει τόσο για τις υπάρχουσες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, όσο και για τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και που συστάθηκαν μετά την υπέρβαση του ορίου.

(6)  Στην περίπτωση που οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες και οι γενικοί κανόνες της Ένωσης.

(7)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη φύση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, ιδίως σχετικά με τους οργανισμούς χαρτοφυλακίου στις οποίες οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις επιτρέπεται να επενδύουν, καθώς και σχετικά με τα επενδυτικά μέσα που θα χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι απαραίτητο για να είναι δυνατή η χάραξη μιας σαφούς διαχωριστικής γραμμής μεταξύ μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και άλλων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που επιδιώκουν άλλες, λιγότερο εξειδικευμένες, επενδυτικές στρατηγικές, όπως, παραδείγματος χάριν, εξαγορές ή κερδοσκοπικές επενδύσεις σε ακίνητα, των οποίων η προώθηση δεν επιδιώκεται με τον παρόντα κανονισμό.

(8)  Σύμφωνα με το στόχο της σαφούς οριοθέτησης των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και για να διασφαλιστεί η εστίαση στην παροχή κεφαλαίου σε μικρές επιχειρήσεις στα αρχικά στάδια της εταιρικής τους ύπαρξης, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να θεωρείται ότι είναι οι εταιρείες εκείνες οι οποίες προτίθενται να επενδύσουν ελάχιστο ποσοστό ύψους 70% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου τους και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη τους, ▌ στους εν λόγω οργανισμούς ▌. Μια εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις δεν πρέπει να επιτρέπεται να επενδύει περισσότερο από το 30% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου της και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της σε περιουσιακά στοιχεία πέραν των ειδικών επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ το 30% πρέπει να είναι το ανώτατο όριο για μη ειδικές επενδύσεις ανά πάσα στιγμή, το 70% πρέπει να διατίθεται μόνο για ειδικές επενδύσεις σε όλη τη διάρκεια ύπαρξης της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις. Τα προαναφερθέντα όρια πρέπει να υπολογίζονται με βάση τα ποσά που είναι δυνατόν να επενδυθούν ύστερα από αφαίρεση όλων των σχετικών εξόδων και των συμμετοχών σε διαθέσιμα ή ισοδύναμων διαθεσίμων. Ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τον υπολογισμό των προαναφερθέντων ορίων στις επενδύσεις.

(8a)  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην Ένωση. Οι επενδύσεις σε εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις θα μπορούσαν να κάνουν διαθέσιμα περισσότερα κεφάλαια για εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και, με τον τρόπο αυτόν, να ωφελήσουν τις ΜΜΕ στην Ένωση. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται σε επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου τρίτων χωρών που είναι εγκατεστημένες σε φορολογικούς παραδείσους ή σε μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας.

(8β)  Οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν πρέπει να είναι εγκατεστημένες σε φορολογικούς παραδείσους ή σε μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, όπως οι τρίτες χώρες που χαρακτηρίζονται, ιδίως, από μηδενική ή συμβολική φορολόγηση, απουσία κατάλληλων διευθετήσεων συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή του επιχειρηματικού κεφαλαίου και των εποπτικών αρχών της τρίτης χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ή από έλλειψη πραγματικής ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικά θέματα. Οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν πρέπει επίσης να επενδύουν σε περιοχές δικαιοδοσίας που παρουσιάζουν κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά.

(8γ)  Οι διαχειριστές των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια ζωής του εν λόγω κεφαλαίου. Αυτές οι πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια ζωής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εξετάζεται η επόμενη επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία διάφορα των περιουσιακών στοιχείων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι πρόσθετες κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις πρέπει να επιτρέπονται στη βάση κριτηρίων και υπό προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στον κανονισμό ή στην ιδρυτική πράξη της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις.

(8δ)  Οι ειδικές επενδύσεις πρέπει να έχουν τη μορφή μέσων ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων. Τα μέσα οιονεί ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνουν έναν τύπο χρηματοδοτικού μέσου, που αποτελεί συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και χρέους, όπου η απόδοση του μέσου συνδέεται με το κέρδος ή τη ζημία της επιχείρησης χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και όπου η αποπληρωμή του μέσου σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών δεν είναι πλήρως διασφαλισμένη. Στα μέσα αυτά περιλαμβάνονται ποικιλία χρηματοδοτικών μέσων, όπως είναι τα εξαρτημένα δάνεια, οι σιωπηρές συμμετοχές, τα συμμετοχικά δάνεια, τα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, τα μετατρέψιμα ομόλογα και τα ομόλογα με τίτλο επιλογής. Ως ενδεχόμενο συμπλήρωμα -αλλά όχι υποκατάστατο- των μέσων ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να επιτραπούν τα εγγυημένα ή μη εγγυημένα δάνεια, π.χ. ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις σε οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις στον οποίο η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις έχει ήδη πραγματοποιήσει ειδικές επενδύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι για τα δάνεια αυτά δεν χρησιμοποιούνται περισσότερα από το 30% ου συνόλου των εισφορών κεφαλαίου της και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις· Επιπλέον, για να καλυφθούν και επιχειρηματικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην αγορά επιχειρηματικού κεφαλαίου, πρέπει να επιτρέπεται στις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις να αγοράζουν υπάρχουσες μετοχές οργανισμού χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις από υπάρχοντες μετόχους του εν λόγω οργανισμού. Ακόμη, και για να εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης, θα πρέπει να επιτραπούν και οι επενδύσεις σε άλλες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Για να προληφθεί η αποδυνάμωση των επενδύσεων σε οργανισμούς χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να επιτρέπεται να επενδύουν μόνο σε άλλες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι αυτές οι άλλες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν έχουν με τη σειρά τους επενδύσει περισσότερο από το 10% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου της εταιρείας και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της σε άλλες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(8ε)  Η κύρια δραστηριότητα των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι να προσφέρουν χρηματοδότηση σε ΜΜΕ μέσω πρωτογενών επενδύσεων. Οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν πρέπει να συμμετέχουν σε συστημικά σημαντικές τραπεζικές δραστηριότητες εκτός του συνήθους κανονιστικού πλαισίου προληπτικής εποπτείας (του ονομαζόμενου ’σκιώδους τραπεζικού συστήματος’). Δεν πρέπει επίσης να εφαρμόζουν συνήθεις στρατηγικές ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων, όπως οι μοχλευμένες εξαγορές.

(8στ)  Σε συμμόρφωση προς τη στρατηγική ’Ευρώπη 2020’ για την προώθηση μιας δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην τόνωση των επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου σε καινοτόμες ΜΜΕ που συνδέονται στενά με την πραγματική οικονομία. Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και οι μικτής δραστηριότητας εταιρείες συμμετοχών πρέπει, συνεπώς, να αποκλείονται από τον ορισμό των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(9)  Για να τεθεί σε εφαρμογή μια απαραίτητη ασφαλιστική δικλείδα που διαφοροποιεί τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από την ευρύτερη κατηγορία των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων που εμπορεύονται εκδοθέντα χρεόγραφα σε δευτερεύουσες αγορές, είναι απαραίτητο να οριστούν κανόνες ούτως ώστε οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προδιαγραφές να πραγματοποιούν επενδύσεις κυρίως σε απευθείας εκδοθέντα μέσα.

(10)  Για να μπορούν οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου να αποκτήσουν έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας στη διαχείριση των επενδύσεων και της ρευστότητας των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου τους που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να επιτρέπεται η εμπορική προώθηση επί παραδείγματι μετοχών ή συμμετοχών σε οργανισμούς χαρτοφυλακίου που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή η πραγματοποίηση μη ειδικών επενδύσεων, έως μέγιστο όριο που δεν υπερβαίνει το 30% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου και του κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη τους. ▌

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο προσδιορισμός ’EEEK’ είναι αξιόπιστος και εύκολα αναγνωρίσιμος από τους επενδυτές σε όλη την Ένωση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ότι μόνο οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που συμμορφώνονται με τα ενιαία ποιοτικά κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι επιλέξιμοι να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’EEEK’ κατά την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σε όλη την Ένωση.

(12)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν διακριτό και αναγνωρίσιμο προφίλ το οποίο ταιριάζει στο σκοπό τους, θα πρέπει να εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου και τις επενδυτικές τεχνικές που επιτρέπεται να εφαρμόζουν οι εν λόγω εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(13)  Για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη συστημικών κινδύνων και ▌ότι οι εν λόγω εταιρείες επικεντρώνονται, κατά τις επενδυτικές τους δραστηριότητες, στην υποστήριξη οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση μόχλευσης σε επίπεδο εταιρείας. Στον διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου πρέπει να επιτρέπεται μόνο να δανείζεται, να εκδίδει χρεωστικές υποχρεώσεις ή να παρέχει εγγυήσεις, στο επίπεδο της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι παρόμοιοι δανεισμοί, υποχρεώσεις ή εγγυήσεις καλύπτονται από δεσμευμένο κεφάλαιο που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της εταιρείας και, κατά συνέπεια, δεν αυξάνουν την έκθεση της εταιρείας πέρα από το επίπεδο του δεσμευμένου κεφαλαίου της. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας προσέγγισης, οι προκαταβολές μετρητών από τους επενδυτές της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες καλύπτονται πλήρως από κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις των εν λόγω επενδυτών, δεν αυξάνουν την έκθεση της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και άρα θα πρέπει να επιτρέπονται. Ακόμη, για να είναι σε θέση η εταιρεία να καλύπτει έκτακτες ανάγκες ρευστότητας που μπορεί να ανακύπτουν μεταξύ της κλήσης για καταβολή του δεσμευμένου κεφαλαίου από τους επενδυτές και της πραγματικής λήψης του στους λογαριασμούς της εταιρείας, θα πρέπει να επιτρέπεται βραχυπρόθεσμος δανεισμός, εφόσον αυτός δεν υπερβαίνει τα επίπεδα του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της.

(14)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις μόνο σε επενδυτές που διαθέτουν ▌την πείρα, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη ώστε να αναλαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις και να αξιολογούν ορθά τους κινδύνους που φέρουν αυτές οι εταιρείες και για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένες συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει ▌ να προωθούνται εμπορικά μόνο σε επενδυτές που είναι επαγγελματίες επενδυτές ή που μπορεί να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων(6). Ωστόσο, για να επιτευχθεί μια επαρκώς ευρεία επενδυτική βάση για επενδύσεις σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι επίσης επιθυμητό να έχουν πρόσβαση σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και ορισμένοι άλλοι επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών υψηλής καθαρής θέσης. Ωστόσο, για τους εν λόγω άλλους επενδυτές θα πρέπει να προβλέπονται ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις μόνο σε επενδυτές που έχουν το απαραίτητο προφίλ για να πραγματοποιούν τέτοιου είδους επενδύσεις. Αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες αποκλείουν την εμπορική προώθηση μέσω της χρήσης προγραμμάτων περιοδικής αποταμίευσης. Ακόμη, επενδύσεις που πραγματοποιούνται από στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου πρέπει να είναι δυνατές όταν γίνονται στην πληρούσα τις προϋποθέσεις εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου την οποία διαχειρίζονται, δεδομένου ότι τα άτομα αυτά γνωρίζουν επαρκώς τις επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου.

(15)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μόνο διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου οι οποίοι εκπληρώνουν ενιαία ποιοτικά κριτήρια σχετικά με τη συμπεριφορά τους στην αγορά χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει κανόνες για την επαγγελματική δεοντολογία και τη σχέση του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου με τους επενδυτές του. Για τον ίδιο λόγο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ενιαίους όρους σχετικά με την αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων από τους εν λόγω διαχειριστές. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, ο διαχειριστής θα πρέπει να εφαρμόζει τα απαραίτητα οργανωτικά και διοικητικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει την ορθή αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

(15a)  Όταν ένας διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου προτίθεται να μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε τρίτα μέρη, η ευθύνη του διαχειριστή απέναντι στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου και τους επενδυτές της δεν πρέπει να επηρεάζεται από τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εκ μέρους του διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου προς τρίτο μέρος. Επιπλέον, ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν πρέπει να μεταβιβάζει αρμοδιότητες σε βαθμό ώστε, ουσιαστικά, να μην μπορεί πλέον να θεωρείται διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου και να έχει μεταβληθεί σε οντότητα-σφραγίδα. Ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου πρέπει να παραμένει ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για την ορθή διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που έχουν μεταβιβαστεί και για τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν πρέπει να υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας εκ μέρους του διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου και, ιδίως, δεν πρέπει να εμποδίζει τον διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου να ενεργεί προς το συμφέρον των επενδυτών της, ούτε την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου να υφίσταται διαχείριση προς τον ίδιο σκοπό.

(16)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιέχει επίσης ποιοτικά κριτήρια σχετικά με την οργάνωση ενός διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει ενιαίες, αναλογικές απαιτήσεις για την ανάγκη διατήρησης επαρκών τεχνικών και ανθρώπινων πόρων ▌.

(16a)  Για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ικανότητα των διαχειριστών να καλύπτουν τους ενδεχόμενους κινδύνους που προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους, ο παρών κανονισμός πρέπει να ορίζει ομοιόμορφες και αναλογικές απαιτήσεις από τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου ώστε αυτοί να διατηρούν επαρκή ίδια κεφάλαια. Το ύψος των κεφαλαίων αυτών πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση της συνέχειας και της ορθής διαχείρισης των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(17)  Για την προστασία των επενδυτών, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η κατάλληλη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, οι κανονισμοί ή οι ιδρυτικές πράξεις των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να περιέχουν κανόνες για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαφάνεια της αποτίμησης.

(18)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ λογοδοτούν επαρκώς για τις δραστηριότητές τους, θα πρέπει να καθοριστούν ενιαίοι κανόνες για τις ετήσιες εκθέσεις.

(19)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’ στα μάτια των επενδυτών, ο προσδιορισμός αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που χαρακτηρίζονται από απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά την επενδυτική πολιτική τους και τους επενδυτικούς τους στόχους. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ενιαίους κανόνες για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που επιβάλλονται στους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου σε σχέση με τους επενδυτές τους. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να οριστούν προ-συμβατικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης σε σχέση με την επενδυτική στρατηγική και τους στόχους των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, τα επενδυτικά μέσα που χρησιμοποιούν, πληροφορίες για τα έξοδα και τις συναφείς δαπάνες και το προφίλ κινδύνου/ απόδοσης της επένδυσης που προτείνει μια εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις. Για την επίτευξη υψηλού επιπέδου διαφάνειας, οι εν λόγω απαιτήσεις γνωστοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου.

(20)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία των ενιαίων απαιτήσεων που προβλέπει ο παρών κανονισμός, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θα πρέπει να εποπτεύει τη συμμόρφωση του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου με τις ενιαίες απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Για το σκοπό αυτό, ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο οποίος επιθυμεί να προωθήσει εμπορικά τις εταιρείες του που πληρούν τις προϋποθέσεις υπό τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ θα πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του σχετικά με την πρόθεσή του. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να καταχωρίσει το διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, εφόσον έχουν παρασχεθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και εφόσον έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η καταχώρηση αυτή θα πρέπει να έχει ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση.

(20a)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική διασυνοριακή εμπορική προώθηση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, η καταχώρηση του διαχειριστή πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν ταχύτερα.

(20β)  Παρά το γεγονός ότι στον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνονται ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να είναι βέβαιη η ορθή χρήση των κεφαλαίων, οι εποπτικές αρχές πρέπει να επαγρυπνούν ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες.

(21)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία της συμμόρφωσης με τα ενιαία κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο κανονισμός θα πρέπει να περιέχει κανόνες για τις περιστάσεις στις οποίες θα πρέπει να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στην αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος καταγωγής.

(22)  Για την αποτελεσματική εποπτεία των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, ο κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει επίσης μια διαδικασία για αποστολή διασυνοριακών ειδοποιήσεων μεταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών, η οποία θα ενεργοποιείται από την καταχώριση του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου στο κράτος μέλος καταγωγής του.

(23)  Προκειμένου να διατηρηθούν συνθήκες διαφάνειας για την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σε ολόκληρη την Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ), που έχει συγκροτηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), θα αναλάβει το καθήκον να διατηρεί μια κεντρική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλους τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και όλες τις από αυτούς διαχειριζόμενες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(23a)  Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής έχει σαφείς και αποδείξιμους λόγους που την οδηγούν να πιστεύει ότι ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού εντός της επικράτειάς της, πρέπει να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η οποία πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

(23β)  Εάν, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, ή εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δεν ενεργήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή εάν ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου συνεχίζει να ενεργεί κατά τρόπο καταφανώς αντίθετο προς τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί, αφού προηγουμένως ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να απαγορεύει στον συγκεκριμένο διαχειριστή να συνεχίσει την εμπορική προώθηση στην επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που διαχειρίζεται.

(24)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία των ενιαίων κριτηρίων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο των εποπτικών εξουσιών που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές.

(25)  Για να διασφαλιστεί η κατάλληλη επιβολή του, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει διοικητικές κυρώσεις και μέτρα στην περίπτωση παράβασης των βασικών διατάξεών του, ήτοι των κανόνων για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, για τις ασφαλιστικές δικλείδες σχετικά με την ταυτότητα των επιλέξιμων επενδυτών και για τη χρήση του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’ μόνο από καταχωρισμένους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Θα πρέπει να προσδιοριστεί ότι η παράβαση αυτών των βασικών διατάξεων συνεπάγεται απαγόρευση χρήσης του προσδιορισμού και διαγραφή του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου από το μητρώο.

(26)  Πληροφορίες εποπτείας θα πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών στο κράτος μέλος καταγωγής και στα κράτη μέλη υποδοχής και της ΕΑΚΑΑ.

(27)  Η αποτελεσματική κανονιστική συνεργασία μεταξύ των φορέων που έχουν επιφορτιστεί με την εποπτεία της συμμόρφωσης με τα ενιαία κριτήρια που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό απαιτεί την τήρηση υψηλού επιπέδου επαγγελματικού απορρήτου από όλες τις συναφείς εθνικές αρχές και την ΕΑΚΑΑ.

(28)  Τα τεχνικά πρότυπα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζουν συνεκτική εναρμόνιση και υψηλό επίπεδο εποπτείας σε όλη την Ένωση. Δεδομένου ότι πρόκειται για έναν φορέα με ιδιαιτέρως εξειδικευμένη τεχνογνωσία, θα ήταν αποδοτικό και ενδεδειγμένο να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ η κατάρτιση σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, στην περίπτωση που αυτά δεν περιλαμβάνουν επιλογές πολιτικής, και η υποβολή τους στην Επιτροπή.

(29)  Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)(8) ▌. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναλάβει το καθήκον της κατάρτισης εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τη μορφή των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

(30)  Προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους τύπους περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων τις οποίες θα πρέπει να αποφεύγουν οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται προς την κατεύθυνση αυτή. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. <BR>

(32)  Εντός τεσσάρων ετών το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξεταστεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου. Η επανεξέταση πρέπει να περιλαμβάνει γενική έρευνα της λειτουργίας των κανόνων του παρόντος κανονισμού και την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους. Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετικές προτάσεις.

(32a)  Ακόμη, μέχρι τις 22 Ιουλίου 2017 το αργότερο, η Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει την εξέταση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον παρόντα κανονισμό και σε άλλες διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, και ιδίως εκείνες της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Συγκεκριμένα, η εξέταση αυτή θα πρέπει να εστιάζεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, αξιολογώντας κατά πόσο είναι αναγκαίο αυτό το πεδίο εφαρμογής να διευρυνθεί, ώστε να γίνει δυνατό και για μεγαλύτερους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’. Βάσει της εξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από νομοθετικές αλλαγές.

(32b)  Στο πλαίσιο της εξέτασης αυτής, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τυχόν εμπόδια που δεν επέτρεψαν την είσοδο επενδυτών στις εταιρείες αυτές, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων που μπορεί να είχαν στους θεσμικούς επενδυτές άλλες διατάξεις προληπτικού χαρακτήρα οι οποίες ενδεχομένως τους αφορούν. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να συγκεντρώσει στοιχεία για την αξιολόγηση της συμβολής των ΕΕΕΚ σε άλλα προγράμματα της Ένωσης, όπως το Ορίζοντας 2020, που αποσκοπούν επίσης στην υποστήριξη της καινοτομίας στην Ένωση.

(32γ)  Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο ’Ευρωπαϊκή εμβληματική πρωτοβουλία για το 2020: Ένωση καινοτομίας’, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των δημόσιων προγραμμάτων σε όλη την Ένωση για την υποστήριξη της αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου, καθώς και ο συντονισμός και η συνοχή των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης που αποσκοπούν στην προώθηση της καινοτομίας, περιλαμβανομένων των μέτρων για τον ανταγωνισμό και την έρευνα. Βασικό στοιχείο στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτομία είναι οι πράσινες τεχνολογίες, δεδομένου του στόχου της Ένωσης να τεθεί στην παγκόσμια πρωτοπορία όσον αφορά τη δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη και την ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Κατά την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, θα είναι σημαντικό να αξιολογηθεί και η επίπτωσή του στην πρόοδο προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

(32δ)  Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό και πόρους τις οποίες συνεπάγεται η ανάληψη των εξουσιών και καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(32ε)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) επενδύει, μεταξύ άλλων, σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου σε ολόκληρη την Ένωση. Τα μέτρα που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό και αποσκοπούν στο να κάνουν ευκολότερο τον εντοπισμό των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου με προσδιορισμένα κοινά χαρακτηριστικά θα διευκολύνουν το ΕΤΕ να εντοπίζει εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ως πιθανούς επενδυτικούς στόχους. Το ΕΤΕ πρέπει, συνεπώς, να ενθαρρυνθεί να επενδύσει σε ευρωπαϊκές εταιρείες επενδυτικού κεφαλαίου.

(33)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που έχουν αναγνωριστεί ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7) και της επιχειρηματικής ελευθερίας (άρθρο 16).

(34)  Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(9) διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών που διορίζουν τα κράτη μέλη. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(10), διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται από την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(35)  Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(36)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η διασφάλιση της εφαρμογής ενιαίων απαιτήσεων για την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και η δημιουργία ενός απλού συστήματος καταχώρισης των διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, λαμβάνοντας, συνεπώς, πλήρως υπόψη του την ανάγκη εξισορρόπησης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας που συνδέεται με τη χρήση του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’ με την αποδοτική λειτουργία της αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου και το κόστος για τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, δεν δύνανται να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και κατά συνέπεια μπορούν, λόγω της έκτασης και των συνεπειών τους να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση ενδέχεται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός ▌ δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

KΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός καθορίζει ενιαίες απαιτήσεις και όρους για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚσε σχέση με την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στην Ένωση και συμβάλλει, ως εκ τούτου, στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Προβλέπει ενιαίους κανόνες για την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σε επιλέξιμους επενδυτές σε όλη την Ένωση, για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, για τα επιλέξιμα επενδυτικά μέσα και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν από εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και για την οργάνωση, τη δεοντολογία και τη διαφάνεια των διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που εμπορεύονται εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σε όλη την Ένωση.

Άρθρο 2

1.  1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως ορίζονται στο στοιχείο β) του άρθρου 3, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν το όριο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι οποίοι έχουν συσταθεί στην Ένωση και υπόκεινται σε καταχώριση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕE, εφόσον οι εν λόγω διαχειριστές διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις ▌.

1a.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί βάσει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 13 και τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των οποίων, μετά την εν λόγω καταχώρηση, υπερβαίνουν το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και, κατά συνέπεια, υπόκεινται σε αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας αυτής, μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ όσον αφορά την εμπορική προώθηση στην Ένωση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας και εξακολουθούν να πληρούν ανά πάσα στιγμή τις προϋποθέσεις για τη χρήση του προσδιορισμού ’ΕΕΕΚ’, οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω οδηγία και συνεχίζουν να συμμορφώνονται προς τα άρθρα 3, 5 και 12 στοιχεία β) και ζ α) του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

1β.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δύνανται επίσης να διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ, με την επιφύλαξη της αδειοδότησής τους βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, υπό τον όρο ότι είναι εξωτερικοί διαχειριστές.

Άρθρο 3

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

  α) ’εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις’: οργανισμός συλλογικών επενδύσεων που:
     i) επιδιώκει να επενδύσει ελάχιστο ποσοστό 70% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου του και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη του σε περιουσιακά στοιχεία που είναι ειδικές επενδύσεις, εντός χρονικής περιόδου που ορίζεται στον κανονισμό ή την ιδρυτική πράξη της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     ii) ποτέ δεν χρησιμοποιεί περισσότερο από το 30% ου συνόλου των εισφορών κεφαλαίου της εταιρείας και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων πέραν των ειδικών επενδύσεων·
    iii) έχει συγκροτηθεί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, ή σε τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι η τρίτη χώρα:

Τα όρια που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) υπολογίζονται με βάση τα ποσά που είναι δυνατόν να επενδυθούν ύστερα από αφαίρεση όλων των σχετικών εξόδων και των συμμετοχών σε διαθέσιμα ή ισοδύναμων διαθεσίμων·
     - δεν προβλέπει φορολογικά μέτρα που συνεπάγονται μηδενική ή συμβολική φορολόγηση ή την προσφορά πλεονεκτημάτων ακόμη και χωρίς καμία πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή ουσιαστική οικονομική παρουσία εντός της τρίτης χώρας που προσφέρει αυτά τα φορολογικά πλεονεκτήματα,
     - έχει κατάλληλες διευθετήσεις συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου, ως συνέπεια των οποίων εξασφαλίζεται αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, κατά την έννοια του άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού, που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,
     - δεν έχει περιληφθεί στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη, από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF),
     - έχει υπογράψει συμφωνία με το κράτος μέλος καταγωγής του διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν εμπορικά τα μερίδια ή οι μετοχές της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι η τρίτη χώρα συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν πολυμερών φορολογικών συμφωνιών.
   αα) ’σχετικές δαπάνες’: όλες οι αμοιβές, χρεώσεις και δαπάνες τις οποίες επωμίζονται άμεσα ή έμμεσα οι επενδυτές και οι οποίες συμφωνούνται μεταξύ του διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και των επενδυτών·
   β) ’οργανισμός συλλογικών επενδύσεων’: ένας ΟΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος, στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
  γ) ’ειδικές επενδύσεις’: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:
    i) μέσα ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων που
     - εκδίδονται από έναν οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και τους αποκτά απευθείας η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις από τον οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις ▌
     - εκδίδονται από έναν οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις ως αντάλλαγμα ενός συμμετοχικού τίτλου που εκδίδεται από τον οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή
     - εκδίδονται από οργανισμό ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών του οργανισμού χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ο οποίος είναι θυγατρική του, και αποκτώνται από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ως αντάλλαγμα ενός μέσου ιδίων κεφαλαίων που εκδίδεται από τον οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     ii) εγγυημένα ή μη εγγυημένα δάνεια που χορηγούνται από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις σε οργανισμό χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις στον οποίο η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις έχει ήδη πραγματοποιήσει ειδικές επενδύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι για τα δάνεια αυτά δεν χρησιμοποιούνται περισσότερα από το 30% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου της και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     iii) μετοχές οργανισμού χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν αποκτηθεί από υφιστάμενους μετόχους της επιχείρησης·
     iv) μερίδια ή μετοχές ενός ή περισσότερων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι αυτές οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν έχουν με τη σειρά τους επενδύσει περισσότερο από το 10% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου της εταιρείας και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της σε άλλες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
  δ) ’οργανισμός χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις’: οργανισμός που:
    i) κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η επένδυση από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις:
     - δεν έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 14 και το σημείο 15 του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ,
     - απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα και
     - είτε έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ είτε έχει ετήσιο σύνολο ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ,
     ii) δεν είναι ο ίδιος οργανισμός συλλογικών επενδύσεων·
    iii) δεν είναι ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω:
     - πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ,
     - εταιρεία επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ,
     - ασφαλιστική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 13, παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·
     - χρηματοοικονομική εταιρεία χαρτοφυλακίου κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 19 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, ή
     - εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 20 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ·
    iv) έχει συσταθεί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, ή σε τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι η τρίτη χώρα:
     - δεν προβλέπει φορολογικά μέτρα που συνεπάγονται μηδενική ή συμβολική φορολόγηση ή την προσφορά πλεονεκτημάτων ακόμη και χωρίς καμία πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή ουσιαστική οικονομική παρουσία εντός της τρίτης χώρας που προσφέρει αυτά τα φορολογικά πλεονεκτήματα,
     - δεν έχει περιληφθεί στις μη συνεργάσιμες χώρες και εδάφη, από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF),
     - η τρίτη χώρα όπου έχει συσταθεί ο εκτός ΕΕ ΟΕΕ έχει υπογράψει συμφωνία με το κράτος μέλος καταγωγής του εξουσιοδοτημένου ΔΟΕΕ και με κάθε άλλο κράτος μέλος όπου σχεδιάζεται να προωθηθούν εμπορικά τα μερίδια ή οι μετοχές του εκτός ΕΕ ΟΕΕ, η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 26 του υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ σχετικά με το εισόδημα και το κεφάλαιο και εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων, εάν υπάρχουν, των πολυμερών φορολογικών συμφωνιών·
   ε) ’ίδια κεφάλαια’: δικαιώματα ιδιοκτησίας σε μια επιχείρηση, τα οποία αντιπροσωπεύουν οι μετοχές ή άλλης μορφής συμμετοχή στο κεφάλαιο του οργανισμού χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις που εκδίδονται στους επενδυτές του·
   στ) ’οιονεί ίδια κεφάλαια’: κάθε τύπος χρηματοδοτικού μέσου που αποτελεί συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και χρέους, όπου η απόδοση του μέσου συνδέεται με το κέρδος ή τη ζημία του οργανισμού χαρτοφυλακίου που πληροί τις προϋποθέσεις και όπου η αποπληρωμή του μέσου σε περίπτωση αφερεγγυότητας δεν είναι πλήρως διασφαλισμένη·
   ζ) ’εμπορία’ ή ’εμπορική προώθηση’: κάθε άμεση ή έμμεση προσφορά ή τοποθέτηση, με πρωτοβουλία του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου ή εξ ονόματος του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, μεριδίων ή μετοχών μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου την οποία διαχειρίζεται σε επενδυτές εγκατεστημένους ή με εγκατεστημένο γραφείο στην Ένωση·
   η) ’δεσμευμένο κεφάλαιο’: οποιαδήποτε δέσμευση σύμφωνα με την οποία ένας επενδυτής υποχρεούται, εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στον κανονισμό ή την ιδρυτική πράξη της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, να αποκτήσει δικαίωμα στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου ή να πραγματοποιήσει εισφορά κεφαλαίου στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου·
   θ) ’διαχειριστής εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου’: νομικό πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται τακτικά στη διαχείριση τουλάχιστον μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
   ι) ’κράτος μέλος καταγωγής’: το κράτος μέλος στο οποίο ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου έχει συσταθεί και υπόκεινται σε καταχώριση από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕE·
   ια) ’κράτος μέλος υποδοχής’: το κράτος μέλος, πέραν του κράτους μέλους καταγωγής, στο οποίο ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου προωθεί εμπορικά εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
   ιβ) ’αρμόδια αρχή’: η εθνική αρχή την οποία ορίζει το κράτος μέλος καταγωγής, βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, για την ανάληψη του καθήκοντος καταχώρισης των διαχειριστών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2·
   ιβα) ’ΟΣΕΚΑ’: οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Σε σχέση με το στοιχείο i) του πρώτου εδαφίου, όταν η νομική μορφή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις επιτρέπει την εσωτερική διαχείριση και το διοικητικό σώμα του οργανισμού επιλέξει να μη διορίζει εξωτερικό διαχειριστή, η ίδια η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις καταχωρείται ως διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου. Εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και η οποία έχει καταχωρηθεί ως εσωτερικός διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να καταχωρηθεί και ως εξωτερικός διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

KΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 'ΕΕΕΚ’

Άρθρο 4

Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ σε σχέση με την εμπορική προώθηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στην Ένωση.

Άρθρο 5

1.  Ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου διασφαλίζει ότι, κατά την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων πέραν των ειδικών επενδύσεων, ποσοστό έως το 30% του συνόλου των εισφορών κεφαλαίου της εταιρείας και του δεσμευμένου κεφαλαίου που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της χρησιμοποιείται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων πέραν των ειδικών επενδύσεων· το ποσοστό του 30% υπολογίζεται με βάση τα ποσά που είναι δυνατόν να επενδυθούν ύστερα από αφαίρεση όλων των σχετικών εξόδων· η κατοχή διαθεσίμων και ισοδυνάμων διαθεσίμων δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου αυτού, δεδομένου ότι τα διαθέσιμα και τα ισοδύναμα διαθεσίμων δεν θεωρούνται επενδύσεις.

2.  Ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν πρέπει να χρησιμοποιεί στο επίπεδο της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ▌ οποιαδήποτε μέθοδο βάσει της οποίας θα αυξηθεί η έκθεση της εταιρείας πέρα από το επίπεδο του δεσμευμένου κεφαλαίου της, είτε μέσω δανεισμού διαθεσίμων ή χρεογράφων είτε μέσω της συμμετοχής σε παράγωγες θέσεις είτε με άλλα μέσα.

2a.  Ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο να δανείζεται, να εκδίδει χρεωστικές υποχρεώσεις ή να παρέχει εγγυήσεις, στο επίπεδο της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι παρόμοιοι δανεισμοί, υποχρεώσεις ή εγγυήσεις καλύπτονται από δεσμευμένο κεφάλαιο που δεν έχουν κληθεί να καταβάλουν τα μέλη της εταιρείας.

Άρθρο 6

1.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου εμπορεύονται μερίδια και μετοχές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αποκλειστικά σε επενδυτές που θεωρούνται επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή που μπορεί, εάν ζητηθεί, να αντιμετωπιστούν ως επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το μέρος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, ή σε άλλους επενδυτές, στην περίπτωση που:

   α) οι εν λόγω άλλοι επενδυτές δεσμεύονται να επενδύσουν ελάχιστο ποσό 100.000 ευρώ· και
   β) οι εν λόγω άλλοι επενδυτές δηλώνουν εγγράφως, σε ξεχωριστό έγγραφο από τη σύμβαση που θα συναφθεί για τη δέσμευση επένδυσης, ότι έχουν λάβει γνώση των κινδύνων που συνδέονται με τη σχεδιαζόμενη δέσμευση ή επένδυση.
  

2.  Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται από στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός διαχειριστή εταιρείας επενδυτικού κεφαλαίου, όταν γίνονται στην πληρούσα τις προϋποθέσεις εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου την οποία διαχειρίζονται.

Άρθρο 7

Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου οφείλουν, σε σχέση με τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις τις οποίες διαχειρίζονται:

   α) να ενεργούν εντίμως, επιδεικνύοντας δέουσες δεξιότητες, μέριμνα και επιμέλεια και νομίμως κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους·
   β) να εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη εσφαλμένων πρακτικών που ενδέχεται εύλογα να αναμένεται να επηρεάσουν τα συμφέροντα επενδυτών και των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   γ) να διενεργούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες έτσι ώστε να προωθούν τα βέλτιστα συμφέροντα των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις τις οποίες διαχειρίζονται, των επενδυτών σε αυτές τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις τις οποίες διαχειρίζονται και την ακεραιότητα της αγοράς·
   δ) να επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο επιμέλειας κατά την επιλογή και τη συνεχή παρακολούθηση επενδύσεων σε επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   ε) να διαθέτουν επαρκή γνώση και κατανόηση των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και στις οποίες επενδύουν·
   εα) να μεταχειρίζονται ισότιμα τους επενδυτές·
   εβ) να εξασφαλίζουν ότι κανένας επενδυτής δεν δέχεται προνομιακή μεταχείριση, εκτός εάν αυτή η προνομιακή μεταχείριση διατυπώνεται στον κανονισμό ή την ιδρυτική πράξη της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις.

Άρθρο 7α

1.  Όταν ένας διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου προτίθεται να μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε τρίτα μέρη, η ευθύνη του διαχειριστή απέναντι στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου και τους επενδυτές της δεν επηρεάζεται από τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εκ μέρους του διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου προς τρίτο μέρος, ούτε μπορεί ο διαχειριστής να μεταβιβάζει αρμοδιότητες σε βαθμό ώστε, ουσιαστικά, να μην μπορεί πλέον να θεωρείται διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και να έχει μεταβληθεί σε οντότητα-σφραγίδα.

2.  Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν μπορεί να υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας εκ μέρους του διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου και, ιδίως, δεν μπορεί να εμποδίζει τον διαχειριστή της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου να ενεργεί προς το συμφέρον των επενδυτών της, ή την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου να υφίσταται διαχείριση προς τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 8

1.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου εντοπίζουν και αποφεύγουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και, όταν αυτές δεν δύνανται να αποφευχθούν, διαχειρίζονται και παρακολουθούν και, σύμφωνα με την παράγραφο 4, γνωστοποιούν αμέσως τις εν λόγω περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ώστε να προλαμβάνουν την πιθανότητα πρόκλησης δυσμενών επιπτώσεων στα συμφέροντα των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και των επενδυτών τους και να διασφαλίζουν τη δίκαιη μεταχείριση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις οποίες διαχειρίζονται.

2.  Ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου εντοπίζει ιδίως τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να ανακύψουν μεταξύ:

   α) διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, των προσώπων που ουσιαστικά ασκούν τις δραστηριότητες του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, εργαζομένων ή οποιουδήποτε προσώπου που άμεσα ή έμμεσα ελέγχει ή ελέγχεται από το διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, και της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και βρίσκεται υπό τη διαχείριση των διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου ή των επενδυτών σε αυτές τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   β) της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή των επενδυτών σε αυτή την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και άλλης εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του ίδιου διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου ή των επενδυτών σε αυτή την άλλη εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     βα) της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή των επενδυτών σε αυτή την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ή ΟΣΕΚΑ που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του ίδιου διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου ή των επενδυτών σε αυτόν τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ή ΟΣΕΚΑ.

3.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου διατηρούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά οργανωτικά και διοικητικά μέτρα ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2.

4.  Γνωστοποιήσεις περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται στην περίπτωση που τα οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζει ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων δεν επαρκούν ώστε να διασφαλίζουν εύλογα την πρόληψη των κινδύνων πρόκλησης ζημίας στα συμφέροντα των επενδυτών. Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου γνωστοποιούν με σαφήνεια τη γενική φύση ή τις πηγές πρόκλησης σύγκρουσης συμφερόντων στους επενδυτές προτού να αναλάβουν οποιαδήποτε επιχείρηση εκ μέρους τους.

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 23, όσον αφορά:

   α) τους τύπους σύγκρουσης συμφερόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·
   β) τα μέτρα που λαμβάνουν οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου όσον αφορά τις δομές και τις οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες για τον εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη γνωστοποίηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 9

Ανά πάσα στιγμή, οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου οφείλουν να διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια και να χρησιμοποιούν κατάλληλους και επαρκείς ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, όπως αυτοί απαιτούνται για την ορθή διαχείριση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι διαχειριστές των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ανά πάσα στιγμή υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να αποδείξουν την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους για τη διατήρηση της λειτουργικής συνέχειας, καθώς και να διατυπώνουν το σκεπτικό τους όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους τα κεφάλαια αυτά είναι επαρκή, όπως ορίζει το άρθρο 12.

Άρθρο 10

Οι κανόνες για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων καθορίζονται στους κανονισμούς και τις ιδρυτικές πράξεις της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και εξασφαλίζουν την ορθή και διαφανή διαδικασία αποτίμησης..

Οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες αποτίμησης εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται ορθά και η καθαρή αξία ενεργητικού υπολογίζεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Άρθρο 11

1.  Ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου υποβάλλει ετήσια έκθεση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για κάθε εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και βρίσκεται υπό τη διαχείρισή του εντός 6 μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους. Η έκθεση περιγράφει τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους. Περιλαμβάνει επίσης δήλωση των κερδών των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις κατά το τέλος της διάρκειας ύπαρξής της και, κατά περίπτωση, δήλωση των κερδών που διανεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της ύπαρξής της. Περιλαμβάνει τους ελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις. Ο έλεγχος επιβεβαιώνει ότι τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία τηρούνται στο όνομα της εταιρείας και ότι ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου έχει καθιερώσει και διατηρεί επαρκή μητρώα και ελέγχους όσον αφορά τη χρήση οποιασδήποτε εντολής ή ελέγχου επί των χρημάτων και των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και των επενδυτών της, και πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Η ετήσια έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τα υφιστάμενα πρότυπα αναφοράς και τους όρους που συμφωνούνται μεταξύ του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και των επενδυτών. Ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου παρέχει την έκθεση στους επενδυτές κατόπιν αίτησης. Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και οι επενδυτές μπορεί να συμφωνήσουν να κάνουν πρόσθετες γνωστοποιήσεις ο ένας στον άλλο.

2.  Στην περίπτωση που ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου πρέπει να δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση σύμφωνα με την οδηγία 2004/109/ΕΚ της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά(11) σε σχέση με την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να παρέχονται είτε χωριστά είτε ως πρόσθετη ενότητα στην ετήσια οικονομική έκθεση.

Άρθρο 12

1.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, όσον αφορά τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις οποίες διαχειρίζονται, ενημερώνουν τους επενδυτές τους με σαφή και κατανοητό τρόπο για τα ακόλουθα στοιχεία πριν από τη λήψη της επενδυτικής τους απόφασης:

   α) την ταυτότητα του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και οποιωνδήποτε άλλων παρόχων υπηρεσιών συμβεβλημένων με το διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου σε σχέση με τη διαχείριση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και περιγραφή των καθηκόντων τους·
     αα) την ποσότητα ιδίων κεφαλαίων που έχει στη διάθεσή του ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου, καθώς και λεπτομερή δήλωση από την οποία να τεκμηριώνεται για ποιο λόγο ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου θεωρεί τα εν λόγω κεφάλαια επαρκή για τη διατήρηση των επαρκών ανθρώπινων και τεχνικών πόρων που είναι απαραίτητοι για την ορθή διαχείριση των εταιρειών του επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
  β) περιγραφή της επενδυτικής στρατηγικής και των στόχων της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων:
     i) των τύπων επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στις οποίες προτίθενται να επενδύσουν,
     ii) οποιωνδήποτε άλλων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και στις οποίες προτίθενται να επενδύσουν,
     iii) των τύπων επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις στις οποίες οποιαδήποτε άλλη από τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, υπό την έννοια του σημείου ii), προτίθεται να επενδύσει,
     iv) των μη ειδικών επενδύσεων στις οποίες προτίθενται να προβούν,
     v) των τεχνικών που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, και
     vi) οποιουδήποτε επιβαλλόμενου επενδυτικού περιορισμού·
   γ) περιγραφή της κατατομής κινδύνου της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και οποιωνδήποτε κινδύνων συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία μπορεί να επενδύει η εταιρεία ή τις επενδυτικές τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιούνται·
   δ) περιγραφή της διαδικασίας αποτίμησης και της μεθοδολογίας τιμολόγησης για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   ε) περιγραφή του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου·
   στ) περιγραφή του συνόλου των σχετικών στοιχείων κόστους και των μέγιστων ποσών τους ▌·
   ζ) εάν είναι διαθέσιμη, την ιστορική απόδοση της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     ζα) τις υπηρεσίες επιχειρηματικής στήριξης και τις άλλες δραστηριότητες στήριξης που ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις παρέχει ή οργανώνει μέσω τρίτων ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση ή, σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, τις εν εξελίξει εργασίες των οργανισμών χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και στις οποίους επενδύει η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή, στην περίπτωση που δεν παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες ή δεν εκτελούνται δραστηριότητες, εξήγηση του γεγονότος αυτού·
   η) περιγραφή των διαδικασιών βάσει των οποίων η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξει την επενδυτική της στρατηγική ή την επενδυτική της πολιτική ή και τα δύο.

1a.  Όλες οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες πρέπει να είναι εύλογες, σαφείς και να μην είναι παραπλανητικές. Πρέπει να τηρούνται επικαιροποιημένες και να επανεξετάζονται τακτικά, όταν χρειάζεται.

2.  Στην περίπτωση που η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις πρέπει να δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση(12) ή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο σε σχέση με την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να παρέχονται είτε χωριστά είτε στο πλαίσιο του ενημερωτικού δελτίου.

KΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 13

1.  Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ για την εμπορική προώθηση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου τους που πληρούν τις προϋποθέσεις ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους για την πρόθεσή τους αυτή και παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

   α) την ταυτότητα των προσώπων που ουσιαστικά διενεργούν την επιχείρηση της διαχείρισης εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις·
   β) την ταυτότητα των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις των οποίων τα μερίδια ή οι μετοχές προωθούνται εμπορικά και τις επενδυτικές τους στρατηγικές·
   γ) πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ·
   δ) κατάλογο των κρατών μελών στα οποία ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου προτίθεται να προωθήσει εμπορικά κάθε εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
     δα) κατάλογο των κρατών μελών και των τρίτων χωρών όπου ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου έχει συστήσει ή προτίθεται να συστήσει εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

2.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής καταχωρίζει το διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου μόνο εάν έχει διασφαλίσει ικανοποιητικά ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   -a) τα πρόσωπα που ουσιαστικά διενεργούν την επιχείρηση της διαχείρισης εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν επαρκώς καλή φήμη και επαρκή πείρα σε σχέση με τις επενδυτικές στρατηγικές που εφαρμόζει ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
   α) οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1 είναι πλήρεις·
   β) τα μέτρα που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 είναι κατάλληλα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ·
   βα) ο κατάλογος που κοινοποιείται σύμφωνα με το στοιχείο δ α) της παραγράφου 1 δείχνει ότι όλες οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο α) σημείο iii) του παρόντος κανονισμού.

3.  Η καταχώριση έχει ισχύ σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης και επιτρέπει στους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου να εμπορεύονται εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις υπό τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ σε όλη την Ένωση.

Άρθρο 14

Ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής στην περίπτωση που ο διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου προτίθεται να προωθήσει εμπορικά:

   α) μια νέα εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·
   β) μια υφιστάμενη εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις σε κράτος μέλος που δεν αναφέρεται στον κατάλογο που προβλέπεται στο στοιχείο δ) του άρθρου 13 παράγραφος 1.

Άρθρο 15

1.  Αμέσως μετά την καταχώριση ενός διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, την προσθήκη μιας νέας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, την προσθήκη μιας νέας έδρας για τη συγκρότηση εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ή την προσθήκη ενός νέου κράτους μέλους στο οποίο ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου προτίθεται να προωθήσει εμπορικά εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί το γεγονός αυτό στα κράτη μέλη που δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 13 παράγραφος 1 και στην ΕΑΚΑΑ.

2.  Τα κράτη μέλη υποδοχής που δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 13 παράγραφος 1 δεν επιβάλουν, στους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 13, οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την εμπορική προώθηση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου τους που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν απαιτούν οποιαδήποτε έγκριση της εμπορικής προώθησης πριν από την έναρξή της.

3.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων ώστε να καθοριστεί η μορφή της ειδοποίησης.

4.  Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων έως την (13).

5.  Ανατίθενται εξουσίες στην Επιτροπή για την έκδοση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 16

Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί κεντρική βάση δεδομένων, προσβάσιμη από το κοινό μέσω του Διαδικτύου, η οποία περιέχει όλους τους οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που είναι καταχωρισμένοι στην Ένωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και όλες τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις οποίες αυτοί προωθούν εμπορικά, καθώς και τις χώρες στις οποίες πραγματοποιείται αυτή η εμπορική προώθηση.

Άρθρο 17

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής εποπτεύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

1a.  Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής έχει σαφείς και αποδείξιμους λόγους που την οδηγούν να πιστεύει ότι ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό εντός της επικράτειάς της, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, η οποία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

1β.  Εάν, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, ή εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δεν ενεργήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή εάν ο διαχειριστής της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου συνεχίζει να ενεργεί κατά τρόπο καταφανώς αντίθετο προς τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί, κατά συνέπεια, και αφού προηγουμένως ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να απαγορεύει στον συγκεκριμένο διαχειριστή να συνεχίσει την εμπορική προώθηση, στην επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής, των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που διαχειρίζεται.

Άρθρο 18

Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Οι εν λόγω αρχές θα έχουν ιδίως την εξουσία:

   α) να αιτούνται πρόσβασης σε οποιαδήποτε έγγραφα υπό οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνουν τα έγγραφα ή αντίγραφα αυτών,
   β) να απαιτούν την άμεση παροχή πληροφοριών από τον διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου,
   γ) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με τις δραστηριότητες του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου ή την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις,
   δ) να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,
   δα) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου συνεχίζει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·
   ε) να εκδίδουν εντολή ώστε να διασφαλίζουν ότι ένας διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και ότι δεν επαναλαμβάνει οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να συνιστά παράβαση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 19

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες για τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις και ▌ μέτρα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

2.  Έως …(14), τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 20

1.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στην περίπτωση που ένας διαχειριστής εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου:

   α) δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου κατά παράβαση του άρθρου 5·
   β) ▌ προωθεί εμπορικά τα μερίδια και μετοχές εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις σε μη επιλέξιμους επενδυτές, κατά παράβαση του άρθρου 6·
   γ) χρησιμοποιεί τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ χωρίς να έχει καταχωρηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του σύμφωνα με το άρθρο 13·
     γα) χρησιμοποιεί τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ για την εμπορική προώθηση εταιρειών που δεν έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο α), σημείο iii) του παρόντος κανονισμού·
   γβ) πέτυχε την καταχώρησή του με ψευδείς δηλώσεις ή κάθε άλλο παράτυπο μέσο, κατά παράβαση του άρθρου 13·
   γγ) δεν ενεργεί εντίμως, επιδεικνύοντας δέουσες δεξιότητες, μέριμνα και επιμέλεια και νομίμως κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, κατά παράβαση του άρθρου 7, στοιχείο α)·
   γδ) δεν εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη εσφαλμένων πρακτικών, κατά παράβαση του άρθρου 7, στοιχείο β)·
   γε) δεν έχει συμμορφωθεί επανειλημμένα με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις·
   γτ) δεν έχει συμμορφωθεί επανειλημμένα με την υποχρέωση να ενημερώνει τους επενδυτές, σύμφωνα με το άρθρο 12.

2.  Στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα, κατά περίπτωση:

   -α) για να εξασφαλίσει ότι οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου συμμορφώνονται με τα άρθρα 3 στοιχείο α) σημείο iii), 5, 6, 7 στοιχείο a), 7 στοιχείο β), 11, 12 και 13 του παρόντος κανονισμού·
   α) απαγορεύει τη χρήση του προσδιορισμού 'ΕΕΕΚ’ και διαγράφει το διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου από το μητρώο.

3.  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής που δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο δ) του άρθρου 13 παράγραφος 1 και την ΕΑΚΑΑ για τη διαγραφή του διαχειριστή εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου από το μητρώο που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4.  Τα δικαίωμα εμπορικής προώθησης μιας ή περισσότερων εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις υπό τον προσδιορισμό ’ΕΕΕΚ’ στην Ένωση δεν ισχύει άμεσα από τη λήψη της απόφασης της αρμόδιας αρχής που προβλέπεται στο στοιχείο α) ▌της παραγράφου 2.

Άρθρο 21

1.  Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται μεταξύ τους ▌ για την επιτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον ▌ κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2.  Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία και δικαιολογητικό έγγραφο που απαιτείται για να ασκήσουν τα αντίστοιχα καθήκοντά τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και, ιδίως, για να εντοπίζουν και να αποκαθιστούν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 22

1.  Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για τις αρμόδιες αρχές ή την ΕΑΚΑΑ, καθώς και οι εντεταλμένοι από τις αρμόδιες αρχές ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες, υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών τις οποίες λαμβάνουν τα πρόσωπα αυτά στο πλαίσιο των καθηκόντων τους σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή, εκτός από την περίπτωση γνωστοποίησης σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή υπό την οποία οι εν λόγω διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις δεν δύνανται να αναγνωριστούν μεμονωμένα, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που καλύπτονται από το ποινικό δίκαιο και των περιπτώσεων ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή η ΕΑΚΑΑ μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης που ισχύουν για τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις.

3.  Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 2, επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούν μόνο κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους και για το σκοπό της εκτέλεσης διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών.

Άρθρο 22α

Διευθέτηση διαφορών

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ αρμοδίων αρχών κρατών μελών σε σχέση με αξιολόγηση, πράξη ή παράλειψη μιας αρμόδιας αρχής σε πεδίο επί του οποίου ο παρών κανονισμός επιβάλλει συνεργασία ή συντονισμό μεταξύ αρμοδίων αρχών περισσότερων του ενός κρατών μελών, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναθέτουν την υπόθεση στην ΕΑΚΑΑ, η οποία μπορεί να ενεργεί σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της έχουν μεταβιβαστεί δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, με την προϋπόθεση ότι η διαφωνία δεν σχετίζεται με το άρθρο 3, στοιχείο α), σημείο iii) ή το άρθρο 3, στοιχείο δ), σημείο iv) του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η εξουσία που αναφέρεται ▌ στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από ...(15). Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση εξουσιών εντός διαστήματος εννέα μηνών πριν από το τέλος της τετραετούς περιόδου. Η ανάθεση εξουσιών παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση κατά τους τρεις τελευταίους μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.

3.  Οι ανατιθέμενες εξουσίες που αναφέρονται στο ▌ άρθρο 8 παράγραφος 5 μπορεί να ανακληθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της εξουσίας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της ημέρας δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με ▌ το άρθρο 8 παράγραφος 5 τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν υποβληθεί ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να υποβάλουν ενστάσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 24

1.  Εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει τον κανονισμό. Η επανεξέταση περιλαμβάνει γενική έρευνα της λειτουργίας των κανόνων του παρόντος κανονισμού και την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

   α) του βαθμού στον οποίο ο προσδιορισμός ’ΕΕΕΚ’ έχει χρησιμοποιηθεί από διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου σε διάφορα κράτη μέλη, είτε σε εγχώρια είτε σε διασυνοριακή βάση·
     αα) της γεωγραφικής θέσης των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και κατά πόσο είναι αναγκαία πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλιστεί η σύσταση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο α), σημείο iii)·
   αβ) της γεωγραφικής και τομεακής κατανομής των επενδύσεων που έχουν αναληφθεί από ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου·
   αγ) της χρήσης των διαφόρων ειδικών επενδύσεων από τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και ιδίως εάν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής των ειδικών επενδύσεων στον παρόντα κανονισμό·
   β) της δυνατότητας να επεκταθεί η εμπορική προώθηση των ευρωπαϊκών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου σε τελικούς επενδυτές·
   βα) της σκοπιμότητας της συμπλήρωσης του παρόντος κανονισμού με ένα καθεστώς όσον αφορά τους θεματοφύλακες·
   ββ) της καταλληλότητας των απαιτήσεων πληροφοριών βάσει του άρθρου 12, ιδίως σχετικά με το εάν επαρκούν ώστε να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες επενδυτικές αποφάσεις·
   βγ) της αποτελεσματικότητας, αναλογικότητας και εφαρμογής των διοικητικών κυρώσεων και μέτρων που προβλέπονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
   βδ) του αντικτύπου του παρόντος Κανονισμού στην αγορά επιχειρηματικού κεφαλαίου·
   βε) της αξιολόγησης τυχόν εμποδίων που δεν επέτρεψαν την είσοδο επενδυτών στις εταιρείες αυτές, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων που μπορεί να είχαν στους θεσμικούς επενδυτές άλλα προληπτικού χαρακτήρα νομοθετήματα της Ένωσης.

2.  Μετά την εξέταση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 και κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εάν απαιτείται, από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 24α

1.  Μέχρι τις 22 Ιουλίου 2017 το αργότερο, η Επιτροπή αρχίζει την εξέταση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον παρόντα κανονισμό και σε άλλες διατάξεις σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, και ιδίως εκείνες της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Η εξέταση αυτή εστιάζεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιό της, συλλέγονται στοιχεία ώστε να αξιολογηθεί η ενδεχόμενη ανάγκη επέκτασης του πεδίου εφαρμογής, ώστε να επιτραπεί στους διαχειριστές που διαχειρίζονται εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των οποίων υπερβαίνουν το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, να καταστούν διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2.  Μετά την εξέταση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 και κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εάν απαιτείται, από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 25

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 22α Ιουλίου 2013 εκτός από το ▌ άρθρο 8 παράγραφος 5, που εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

(1) ΕΕ C 175 της 19.6.2012, σ. 11.
(2) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 72.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...
(4) ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32.
(5) ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1.
(6) ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.
(7) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
(8) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
(9) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(10) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
(11) ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.
(12) ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.
(13)* Εννέα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(14)* 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(15)* Έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου