Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0417(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0193/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0193/2012

Keskustelut :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Äänestykset :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Hyväksytyt tekstit
PDF 424kWORD 149k
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg
Eurooppalaiset riskipääomarahastot ***I
P7_TA(2012)0346A7-0193/2012
Teksti
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin tarkistukset 13. syyskuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))(1)
EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)
komission ehdotukseen

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

[tarkistus 2]

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0193/2012).
(2)* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON
ASETUS (EU) N:o …/2012
eurooppalaisista riskipääomarahastoista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Riskipääomalla rahoitetaan yrityksiä, jotka ovat yleensä hyvin pieniä ja yritystoimintansa alkuvaiheessa mutta joilla on selkeitä kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia. ▌Yritykset saavat riskipääomarahastojen kautta myös arvokasta asiantuntemusta ja tietoa, kontakteja, lisää arvoa tuotemerkilleen sekä strategisia neuvoja. Rahoittaessaan ja neuvoessaan tällaisia yrityksiä riskipääomarahastot lisäävät talouskasvua, myötävaikuttavat työpaikkojen luomiseen ja varainhankintaan, edistävät innovatiivisten yritysten kasvua ja laajentumista, kasvattavat niiden tutkimus- ja kehitysinvestointeja sekä tukevat yrittäjyyttä, innovaatioita ja kilpailukykyä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden pitkän aikavälin haasteet, kuten globaaleja suuntauksia käsittelevässä unionin strategian ja politiikan analysointijärjestelmän raportissa ’Global Trends 2030’ mainitut haasteet.

(2)  On tarpeen vahvistaa eurooppalaisen riskipääomarahaston nimityksen käyttöä koskeva yhteinen säännöskehys, jolla säädetään erityisesti tällä nimellä toimivien rahastojen salkun koostumuksesta, kyseisille rahastoille sallittavista sijoituskohteista ja instrumenteista sekä sijoittajaryhmistä, jotka voivat unionin yhdenmukaisten säännösten nojalla sijoittaa kyseisiin rahastoihin. Jos tällainen yhteinen kehys puuttuu, vaarana on, että jäsenvaltiot ryhtyvät toisistaan poikkeaviin kansallisen tason toimenpiteisiin, joilla on suora kielteinen vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan ja jotka luovat sille esteitä, sillä silloin koko unionin alueella toimimaan pyrkiviin riskipääomarahastoihin sovellettaisiin eri jäsenvaltioissa eri sääntöjä. Lisäksi salkun koostumusta, sijoituskohteita ja vaatimukset täyttäviä sijoittajia koskevien toisistaan poikkeavien vaatimusten seurauksena saattaisi olla tasoltaan vaihteleva sijoittajansuoja sekä epäselvyyttä eurooppalaisten riskipääomarahastojen tarjoamista sijoitusmahdollisuuksista. Sijoittajien olisi myös kyettävä vertaamaan eri riskipääomarahastojen tarjoamia sijoitusmahdollisuuksia. On tarpeen poistaa merkittävät esteet riskipääomarahastojen rajat ylittävältä varainhankinnalta, välttää rahastojen välisen kilpailun vääristyminen ja estää kaikenlaisten todennäköisten kaupan esteiden ja kilpailun vääristymien syntyminen jatkossa. Sopivin oikeusperusta on siis Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla sellaisena kuin sitä on tulkittu Euroopan unionin tuomioistuimen yhtenäisessä oikeuskäytännössä.

(3)  On tarpeen hyväksyä asetus, jolla vahvistetaan eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevat yhdenmukaiset säännöt sekä säädetään vastaavista velvoitteista niiden kaikissa jäsenvaltioissa toimiville hoitajille, jotka aikovat kerätä pääomia koko unionin alueella eurooppalaisen riskipääomarahaston nimitystä käyttäen. Näillä vaatimuksilla olisi taattava riskipääomarahastoihin sijoittamisesta kiinnostuneiden sijoittajien luottamus.

(4)  Eurooppalaisen riskipääomarahaston nimityksen käyttöön liittyvien laatuvaatimusten määrittelyllä asetuksen muodossa varmistettaisiin, että näitä vaatimuksia sovelletaan suoraan sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka käyttävät tätä nimitystä varainhankinnassa. Näin taattaisiin yhdenmukaiset olosuhteet tämän nimityksen käytölle estämällä toisistaan poikkeavat kansalliset vaatimukset, jotka aiheutuisivat direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tässä asetuksessa edellytettäisiin, että mainittua nimitystä käyttävien yhteissijoitusyritysten olisi noudatettava samoja sääntöjä koko unionin alueella, millä lisättäisiin myös riskipääomarahastoihin sijoittamisesta kiinnostuneiden sijoittajien luottamusta. Asetuksella vähennettäisiin myös sääntelyn monimutkaisuutta ja riskipääomarahastoja koskevien, usein toisistaan poikkeavien kansallisten säännösten noudattamisesta hoitajille aiheutuvia kuluja, erityisesti kun kyseessä ovat hoitajat, jotka haluavat kerätä pääomia muista maista. Asetuksen pitäisi myös myötävaikuttaa kilpailun vääristymien poistumiseen.

(4 a)  Kuten 7 päivänä joulukuuta 2011 annetussa komission tiedonannossa ’Toimintasuunnitelma pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi’ todetaan, komissio saa vuonna 2012 valmiiksi rajatylittävien riskipääomasijoitusten veroesteitä koskevan tutkimuksensa ja aikoo vuonna 2013 esittää ratkaisuja, joiden tarkoituksena on poistaa esteet ja samalla estää veropetoksia ja veronkiertoa.

(4 b)  Vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja olisi oltava mahdollista hoitaa joko ulkopuolelta tai sisäisesti. Kun vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa hoidetaan sisäisesti, vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto on myös rahaston hoitaja, ja sen olisi siksi noudatettava kaikkia tämän asetuksen mukaisia vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajia koskevia vaatimuksia ja se olisi rekisteröitävä sellaiseksi. Sisäisesti hoidetun vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston ei pitäisi kuitenkaan sallia toimia muiden yhteissijoitusyritysten tai siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten ulkopuolisena hoitajana.

(5)  Tämän asetuksen sekä yhteissijoitusyrityksiä ja niiden hoitajia koskevien muiden sääntöjen välisen suhteen selventämiseksi on tarpeen todeta, että tätä asetusta olisi sovellettava vain sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka eivät ole siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/65/EY(4) tarkoitettuja yhteissijoitusyrityksiä mutta jotka ovat sijoittautuneet unioniin ja jotka niiden kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU(5) mukaisesti, edellyttäen, että nämä hoitajat hallinnoivat vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen salkkuja. Tämän asetuksen nojalla rekisteröityjen riskipääomarahastojen hoitajien, jotka ovat ulkopuolisia hoitajia, olisi kuitenkin sallittava hoitaa myös siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä direktiivin 2009/65/EY mukaisesti myönnetyn toimiluvan nojalla.

(5 a)  Lisäksi tätä asetusta sovelletaan vain sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajiin, ▌joiden hallinnoimien sijoituskohteiden yhteisarvo ei ylitä direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kynnysarvoa. Tämä tarkoittaa, että tämän asetuksen mukainen kynnysarvo lasketaan samalla tavoin kuin direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kynnysarvo.

(5 b)  Tämän asetuksen nojalla rekisteröidyt riskipääomarahastojen hoitajat, joiden sijoituskohteiden yhteisarvo myöhemmin ylittää direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon ja joiden on sen vuoksi saatava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta toimilupa kyseisen direktiivin 6 artiklan mukaisesti, voivat kuitenkin edelleen käyttää eurooppalaisen riskipääomarahaston nimitystä markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja unionin alueella edellyttäen, että ne täyttävät kyseisessä direktiivissä asetetut vaatimukset ja että ne jatkossakin aina noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä eurooppalaisen riskipääomarahaston nimityksen käyttöä koskevia vaatimuksia vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osalta. Tätä sovelletaan sekä nykyisiin vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin että sellaisiin vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin, jotka on perustettu kynnysarvon ylittämisen jälkeen.

(6)  Jos yhteissijoitusyrityksen hoitaja ei halua käyttää eurooppalaisen riskipääomarahaston nimitystä, ei tätä asetusta sovelleta. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan edelleen jo olemassa olevia kansallisia säännöksiä ja unionin yleisiä säännöksiä.

(7)  Tässä asetuksessa olisi vahvistettava yhdenmukaiset säännöt, jotka koskevat vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen luonnetta, erityisesti niitä salkkuyrityksiä, joihin vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot voivat sijoittaa, sekä käytettäviä sijoitusinstrumentteja. Tämä on tarpeen, jotta on mahdollista erottaa toisistaan selkeästi vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto sekä toisaalta muut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joiden sijoitusstrategiat ovat vähemmän erikoistuneita ja jotka tekevät esimerkiksi yritysostoja tai spekulatiivisia kiinteistösijoituksia, joiden edistämiseen ei tällä asetuksella pyritä.

(8)  Tavoitteena on määritellä tarkasti tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat yhteissijoitusyritykset ja varmistaa, että niiden sijoitusten kohteena ovat nimenomaan yritystoimintansa alkuvaiheessa olevat pienet yritykset, minkä vuoksi vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen olisi katsottava olevan rahastoja, joiden yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista vähintään 70 prosenttia on tarkoitus sijoittaa kyseisiin yrityksiin. Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston ei pitäisi sallia sijoittaa yli 30:tä prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan muihin kuin vaatimukset täyttäviin sijoituksiin. Tämä tarkoittaa, että muiden kuin vaatimukset täyttävien sijoitusten enimmäisrajan olisi aina oltava 30 prosenttia ja että 70 prosenttia vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston toimintakauden sijoituksista olisi varattava vaatimukset täyttäviin sijoituksiin. Edellä mainitut rajat olisi laskettava sijoitettavissa olevien määrien perusteella, kun niistä on vähennetty kaikki asiaankuuluvat kustannukset ja käteisvarat. Tässä asetuksessa olisi täsmennettävä edellä mainittujen sijoitusrajojen laskemiseksi tarvittavat tiedot.

(8 a)  Tämän asetuksen tarkoituksena on tukea kasvua ja innovointia pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jäljempänä ’pk-yritykset’, unionin alueella. Sijoitukset kolmansiin maihin sijoittautuneisiin vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin voivat tuoda lisää pääomaa vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin ja siten hyödyttää pk-yrityksiä unionin alueella. Sijoituksia ei kuitenkaan pitäisi missään olosuhteissa tehdä kolmansien maiden salkkuyrityksiin, jotka ovat sijoittautuneet veroparatiiseihin tai yhteistyöhaluttomille lainkäyttöalueille.

(8 b)  Vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto ei saisi olla sijoittautunut veroparatiiseihin tai yhteistyöhaluttomille lainkäyttöalueille, kuten kolmansiin maihin, joissa veroja ei kanneta lainkaan tai verotus on nimellistä, joista puuttuvat asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt riskipääomarahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoittautumisvaltion valvontaviranomaisten välillä tai joista puuttuu tosiasiallinen tietojenvaihto veroasioissa. Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston ei pitäisi myöskään sijoittaa lainkäyttöalueille, joka täyttää jonkin edellä mainituista perusteista.

(8 c)  Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan olisi voitava houkutella uusia pääomasitoumuksia kyseisen rahaston toimintakaudella. Tällaiset vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston toimintakauden aikana saadut uudet pääomasitoumukset olisi otettava huomioon, kun harkitaan seuraavaa sijoitusta muuhun kuin vaatimukset täyttävään sijoituskohteeseen. Uudet pääomasitoumukset olisi sallittava vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa vahvistettujen perusteiden ja edellytysten mukaisesti.

(8 d)  Vaatimukset täyttävät sijoitukset olisi tehtävä oman pääoman ehtoisten tai oman pääoman luonteisten sijoitusinstrumenttien muodossa. Oman pääoman luonteiset instrumentit ovat rahoitusinstrumenttityyppi, joka on oman ja vieraan pääoman yhdistelmä, jonka tuotot kytketään vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen tuottamaan voittoon tai tappioon ja jonka takaisinmaksu maksulaiminlyönnin yhteydessä ei ole täysin taattu. Niihin sisältyy monenlaisia rahoitusinstrumentteja, kuten etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat lainat, äänettömät osakkuudet, osakkuuslainat, voitto-osuusoikeudet, vaihtovelkakirjalainat ja joukkovelkakirjalainat, joihin liittyy optiotodistuksia. Oman pääoman ehtoisten ja oman pääoman luonteisten sijoitusinstrumenttien mahdollisena täydennyksenä – mutta ei niiden korvaajana – olisi sallittava vakuudelliset tai vakuudettomat lainat, joihin kuuluu esimerkiksi siltarahoitus ja joita vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto myöntää sellaiselle vaatimukset täyttävälle salkkuyritykselle, jossa vaatimukset täyttävällä riskipääomarahastolla on jo vaatimukset täyttäviä sijoituksia, edellyttäen, että tällaisiin lainoihin ei käytetä yli 30:tä prosenttia vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista. Riskipääomamarkkinoilla nykyisin sovellettavien liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston olisi lisäksi sallittava ostaa vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen olemassa olevia osakkeita kyseisen yrityksen olemassa olevilta osakkeenomistajilta. Mahdollisimman laajojen varainhankintamahdollisuuksien varmistamiseksi olisi myös sallittava muihin vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin tehtävät sijoitukset. Jotta voidaan estää vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin tehtävien sijoitusten heikkeneminen, vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen olisi sallittava sijoittaa muihin vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin vain, jos kyseiset rahastot eivät ole itse sijoittaneet yli 10:tä prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan muihin vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin.

(8 e)  Riskipääomarahastojen ydintoimintoihin kuuluu rahoituksen tarjoaminen pk-yrityksille ensisijaisten sijoitusten kautta. Riskipääomarahastojen ei pitäisi osallistua systeemisesti merkittävään pankkitoimintaan tavanomaisen vakavaraisuutta koskevan sääntelykehyksen ulkopuolella (ns. varjopankkitoimintaan). Niiden ei pitäisi myöskään noudattaa tyypillisiä pääomasijoitusstrategioita, kuten velkarahoitteisia yritysostoja.

(8 f)  Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua edistävän Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti tällä asetuksella pyritään edistämään reaalitaloudessa toimiviin innovatiivisiin pk-yrityksiin tehtäviä riskipääomasijoituksia. Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, vakuutusyritykset, rahoitusalan holdingyhtiöt ja monialan holdingyhtiöt olisi sen vuoksi jätettävä tämän asetuksen mukaisten vaatimukset täyttävien salkkuyritysten määritelmän ulkopuolelle.

(9)  Jotta voidaan erottaa tässä asetuksessa tarkoitetut vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, jotka tekevät kauppaa liikkeeseen laskettujen arvopaperien jälkimarkkinoilla, on tarpeen antaa sääntöjä sen varmistamiseksi, että vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot sijoittavat ensisijaisesti suoraan liikkeeseen laskettuihin instrumentteihin.

(10)  Riskipääomarahastojen hoitajille on tarkoitus sallia jonkin verran joustavuutta vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen sijoitusten ja maksuvalmiuden hoidossa, minkä vuoksi ▌kauppa esimerkiksi muiden kuin vaatimukset täyttävien salkkuyritysten osakkeilla tai osuuksilla taikka muiden kuin vaatimukset täyttävien sijoitusten hankinta on sallittua, kunhan sen osuus yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista ei ylitä 30:tä prosenttia. ▌

(11)  Jotta voidaan varmistaa, että eurooppalaisen riskipääomarahaston nimitys on kaikkien unionin alueen sijoittajien silmissä luotettava ja helposti tunnistettava, olisi tässä asetuksessa säädettävä, että ainoastaan tässä asetuksessa tarkoitettuja yhdenmukaisia laatukriteereitä noudattavat eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajat saavat käyttää eurooppalaisen riskipääomarahaston nimitystä markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja unionin alueella.

(12)  Vaatimukset täyttävillä riskipääomarahastoilla on oltava oma, tunnistettava, niiden tarkoitukseen soveltuva profiili, minkä varmistamiseksi näille vaatimukset täyttäville rahastoille sallittavasta salkun koostumuksesta ja sijoitustekniikoista on oltava yhdenmukaiset säännökset.

(13)  Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen ei pidä osaltaan aiheuttaa systeemisten riskien muodostumista ja niiden on sijoitustoiminnassaan keskityttävä vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tukemiseen, minkä varmistamiseksi rahaston tasolla ei pitäisi salla vivutuksen käyttöä. Riskipääomarahaston hoitajan pitäisi voida ottaa luottoa, laskea liikkeeseen velkaobligaatioita tai antaa takuita vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tasolla vain, jos tällainen luotonotto tai tällaiset velkaobligaatiot tai takuut katetaan maksamattomilla sitoumuksilla eivätkä ne siten kasvata rahaston riskiä sen pääomasitoumusten tasoa suuremmaksi. Tässä toimintamallissa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoittajien antamat rahalainat, jotka katetaan täysin kyseisten sijoittajien pääomasitoumuksilla, eivät kasvata vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston riskiä, joten ne pitäisi sallia. Rahaston on kuitenkin pystyttävä kattamaan myös epätavalliset likviditeettitarpeet, joita saattaa syntyä sijoittajien pääomasitoumusten maksun ja näiden pääomien tosiasiallisen tilille saamisen välissä, minkä vuoksi lyhytaikainen lainanotto olisi sallittava edellyttäen, että se ei ylitä maksamattomien pääomasitoumusten määrää.

(14)  Vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja on markkinoitava vain sellaisille sijoittajille, joilla on kokemusta, tietoa ja asiantuntemusta tehdä omat sijoituspäätöksensä ja arvioida asianmukaisesti rahastoihin liittyvät riskit, ja sijoittajien luottamus ja usko vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin on säilytettävä, minkä varmistamiseksi olisi säädettävä eräistä erityisistä suojatoimista. Vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja olisi tästä syystä ▌markkinoitava vain sellaisille sijoittajille, jotka ovat ammattimaisia asiakkaita tai joita voidaan pitää sellaisina rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY(6) nojalla. Jotta vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin tehtäviä sijoituksia varten olisi kuitenkin olemassa riittävän laaja sijoittajapohja, on toivottavaa, että myös eräillä muilla sijoittajilla, kuten varakkailla yksityishenkilöillä, on mahdollisuus tehdä sijoituksia vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin. Kyseisiä muita sijoittajia varten olisi kuitenkin säädettävä erityisistä suojakeinoista, jotta voidaan varmistaa, että vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja markkinoidaan vain sellaisille sijoittajille, joiden sijoittajaprofiili sopii tällaisten sijoitusten tekemiseen. Nämä suojakeinot sulkevat pois markkinoinnin määräaikaistalletusten välityksellä. Riskipääomarahaston hoitajan hallinnointiin osallistuvien johtohenkilöiden ja työntekijöiden olisi myös voitava tehdä sijoituksia hoitamaansa vaatimukset täyttävään riskipääomarahastoon, sillä kyseiset henkilöt ovat riittävän perehtyneitä voidakseen osallistua riskipääomasijoituksiin.

(15)  Jotta voidaan varmistaa, että vain sellaiset riskipääomarahastojen hoitajat, jotka täyttävät yhdenmukaiset markkinakäyttäytymistä koskevat laatuvaatimukset, voivat käyttää eurooppalaisen riskipääomarahaston nimitystä, olisi tässä asetuksessa annettava liiketoiminnan harjoittamista sekä riskipääomarahaston hoitajan ja sen sijoittajien välistä suhdetta koskevia sääntöjä. Samasta syystä asetuksessa olisi myös säädettävä yhdenmukaisista ehdoista, jotka koskevat kyseisten hoitajien eturistiriitojen käsittelyä. Kyseisissä säännöksissä olisi myös edellytettävä, että hoitajalla on käytössä tarvittavat organisaatio- ja hallintojärjestelyt, joilla eturistiriitojen asianmukainen käsittely voidaan varmistaa.

(15 a)  Kun riskipääomarahaston hoitaja aikoo siirtää tehtäviä kolmannelle osapuolelle, tehtävien siirtäminen rahaston hoitajalta kolmannelle osapuolelle ei saisi vaikuttaa hoitajan vastuuseen riskipääomarahastoa ja sen sijoittajia kohtaan. Riskipääomarahaston hoitaja ei myöskään saisi siirtää toimintojaan niin laajasti, että sen ei enää käytännössä katsottaisi olevan riskipääomarahaston hoitaja ja että siitä tulee postilaatikkoyhteisö. Riskipääomarahaston hoitajan olisi tällöinkin oltava edelleen aina vastuussa siirrettyjen toimintojen asianmukaisesta hoitamisesta sekä tämän asetuksen noudattamisesta. Toimintojen siirto ei saa vaarantaa riskipääomarahaston hoitajan tehokasta valvontaa eikä varsinkaan estää sitä toimimasta eikä hoitamasta riskipääomarahastoa sijoittajien parhaan edun mukaisesti.

(16)  Eurooppalaisen riskipääomarahaston nimityksen luotettavuuden varmistamiseksi olisi tässä asetuksessa säädettävä myös riskipääomarahaston hoitajan organisaatiota koskevista laatuvaatimuksista. Tästä syystä asetuksessa olisi säädettävä yhdenmukaisista ja oikeasuhteisista vaatimuksista, jotka koskevat huolehtimista riittävistä teknisistä ja henkilöstöresursseista ▌.

(16 a)  Jotta voidaan varmistaa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston asianmukainen hallinnointi ja hoitajan kyky kattaa sen toiminnasta aiheutuvat mahdolliset riskit, tässä asetuksessa olisi säädettävä riskipääomarahastojen hoitajiin sovellettavista yhdenmukaisista ja oikeasuhteisista vaatimuksista, jotka koskevat riittävistä omista varoista huolehtimista. Tällaisten omien varojen määrän olisi oltava riittävä vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen jatkuvuuden ja asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi.

(17)  Sijoittajansuojan vuoksi on tarpeen varmistaa, että vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston varat arvotetaan asianmukaisesti. Tästä syystä vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen säännöissä tai perustamisasiakirjoissa olisi oltava varojen arvottamista koskevia sääntöjä. Tämän pitäisi varmistaa arvottamisen luotettavuus ja avoimuus.

(18)  Eurooppalaisen riskipääomarahaston nimitystä käyttävien riskipääomarahastojen hoitajien riittävä raportoiminen toiminnastaan on varmistettava säätämällä yhdenmukaiset vuosikertomuksia koskevat säännöt.

(19)  Jotta eurooppalaisen riskipääomarahaston nimityksen luotettavuus sijoittajien silmissä voidaan varmistaa, on välttämätöntä, että nimitystä käyttävät vain sellaiset riskipääomarahastojen hoitajat, joiden sijoituspolitiikka ja -tavoitteet ovat täysin avoimet. Asetuksessa olisi tämän vuoksi säädettävä yhdenmukaisista säännöistä, jotka koskevat riskipääomarahaston hoitajan tiedonantovelvollisuutta sijoittajia kohtaan. Näissä säännöissä vahvistetaan erityisesti sopimuksen laatimista edeltävät tiedonantovelvoitteet, jotka koskevat vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen sijoitusstrategiaa ja -tavoitteita, käytettyjä sijoitusinstrumentteja, kustannuksia ja maksuja sekä vaatimukset täyttävän rahaston ehdottaman sijoituksen riski-tuottoprofiilia. Avoimuussyistä tiedonantovelvoitteissa olisi mainittava myös, miten riskipääomarahaston hoitajan saama korvaus lasketaan.

(20)  Tähän asetukseen sisältyvien yhdenmukaisten vaatimusten tehokkaan valvonnan varmistamiseksi kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen valvoo, että riskipääomarahaston hoitaja noudattaa tässä asetuksessa säädettyjä yhdenmukaisia vaatimuksia. Tätä varten sellaisen vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan, joka haluaa markkinoida rahastojaan eurooppalaisen riskipääomarahaston nimikkeellä, olisi ilmoitettava aikomuksestaan kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimivaltaisen viranomaisen olisi rekisteröitävä riskipääomarahaston hoitaja, jos kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu ja jos tämän asetuksen vaatimusten noudattamista varten tarvittavat järjestelyt on tehty. Rekisteröinnin olisi oltava voimassa koko unionin alueella.

(20 a)  Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen tehokkaan rajatylittävän markkinoinnin helpottamiseksi hoitaja olisi rekisteröitävä mahdollisimman pian.

(20 b)  Vaikka tähän asetukseen sisältyy suojakeinoja rahastojen asianmukaisen käytön varmistamiseksi, valvontaviranomaisten olisi tehokkaasti varmistettava, että suojakeinoja noudatetaan.

(21)  Tässä asetuksessa säädettyjen yhdenmukaisten vaatimusten noudattamisen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi olisi asetuksessa oltava sääntöjä, joissa säädetään, missä olosuhteissa kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetut tiedot on saatettava ajan tasalle.

(22)  Tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen tehokkaan valvonnan vuoksi olisi tässä asetuksessa säädettävä myös menettelystä, jolla toimivaltaiset valvontaviranomaiset tiedottavat muille maille siitä, että riskipääomarahaston hoitaja on rekisteröitynyt omassa kotijäsenvaltiossaan.

(23)  Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien markkinointitoimenpiteitä koskevien olosuhteiden on säilyttävä avoimina, minkä vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010(7)perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) (EAMV) olisi annettava tehtäväksi ylläpitää tietokantaa, jossa on lueteltu kaikki tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyt vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat ja niiden hoitamat vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot.

(23 a)  Jos isäntäjäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on selkeitä ja todistettavissa olevia syitä uskoa, että riskipääomarahaston hoitaja rikkoo tätä asetusta sen alueella, sen olisi ilmoitettava tästä viipymättä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka olisi toteutettava aiheelliset toimenpiteet.

(23 b)  Jos kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai siksi, että kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei toimi kohtuullisen määräajan kuluessa, riskipääomarahaston hoitaja toimii edelleen tavalla, joka on selvästi ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, isäntäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet sijoittajien suojelemiseksi, mukaan luettuna mahdollisuus estää kyseistä hoitajaa jatkamasta hoitamiensa riskipääomarahastojen markkinointia isäntäjäsenvaltion alueella.

(24)  Tässä asetuksessa säädettyjen yhdenmukaisten kriteerien tehokkaan noudattamisen valvonnan varmistamiseksi olisi tässä asetuksessa oltava luettelo toimivaltaisilla viranomaisilla käytössä olevista valvontavaltuuksista.

(25)  Asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä tämän asetuksen keskeisten säännösten rikkomisesta aiheutuvista hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä; keskeisiä säännöksiä ovat ne, jotka koskevat salkun koostumusta, vaatimukset täyttävien sijoittajien henkilöllisyyteen liittyviä takeita sekä vaatimusta, jonka mukaan eurooppalaisen riskipääomarahaston nimitystä saa käyttää vain rekisteröitynyt riskipääomarahaston hoitaja. On myös säädettävä siitä, että näiden keskeisten säännösten rikkomisen seurauksena nimityksen käyttäminen kielletään ja riskipääomarahaston hoitaja poistetaan rekisteristä.

(26)  Valvontatietoja olisi vaihdettava koti- ja isäntäjäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sekä EAMV:n kesken.

(27)  Tässä asetuksessa säädettyjen yhdenmukaisten kriteerien noudattamisen valvonnasta vastaavien tahojen tehokas sääntely-yhteistyö edellyttää, että kaikkien kansallisten viranomaisten sekä EAMV:n on noudatettava tiukkaa salassapitovelvollisuutta.

(28)  Rahoituspalveluita koskevilla teknisillä standardeilla olisi varmistettava jatkuva yhdenmukaistaminen sekä huolellinen valvonta koko unionin alueella. EAMV:llä on erittäin erikoistunutta asiantuntemusta, minkä vuoksi on tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia, silloin kun niihin ei liity menettelytapavalintoja, luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi ja toimittaa ne komission hyväksyttäväksi.

(29)  Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä teknisiä täytäntöönpanostandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan sekä Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(8) 15 artiklan mukaisesti. EAMV:lle olisi annettava tehtäväksi laatia tekniset täytäntöönpanostandardit tässä asetuksessa tarkoitetun ilmoituksen muotoa ▌varten.

(30)  Komissiolle olisi tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täsmentämiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ▌sen määrittämistä, millaisia eturistiriitoja riskipääomarahastojen hoitajien on vältettävä ja mihin toimiin niiden on tämän vuoksi ryhdyttävä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(32)  Viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin tätä asetusta ryhdytään soveltamaan, on asetusta tarkasteltava uudelleen, jotta voidaan ottaa huomioon riskipääomamarkkinoilla tapahtuneet muutokset. Uudelleentarkasteluun olisi sisällyttävä yleinen selvitys tämän asetuksen sääntöjen toiminnasta ja niiden soveltamisesta saaduista kokemuksista. Uudelleentarkastelun perusteella komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus ja tarvittaessa säädösehdotuksia.

(32 a)  Komission olisi lisäksi 22 päivään heinäkuuta 2017 mennessä aloitettava uudelleentarkastelu, joka koskee tämän asetuksen ja muiden yhteissijoitusyrityksiin ja niiden hoitajiin sovellettavien, erityisesti direktiivin 2011/61/EU sääntöjen vuorovaikutusta. Uudelleentarkastelussa olisi erityisesti käsiteltävä tämän asetuksen soveltamisalaa ja arvioitava, onko soveltamisalaa tarpeen laajentaa siten, että suurempien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää eurooppalaisen riskipääomarahaston nimitystä. Uudelleentarkastelun perusteella komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus ja tarvittaessa säädösehdotuksia.

(32 b)  Komission olisi uudelleentarkastelun yhteydessä arvioitava esteitä, jotka ovat saattaneet estää sijoittajia hyödyntämästä rahastoja, mukaan luettuna yhteisösijoittajiin mahdollisesti sovellettavan muun vakavaraisuutta koskevan sääntelyn vaikutus kyseisiin sijoittajiin. Komission olisi lisäksi kerättävä tietoa, jonka avulla voidaan arvioida eurooppalaisten riskipääomarahastojen vaikutusta Horisontti 2020 -puiteohjelman kaltaisiin unionin muihin ohjelmiin, joilla niin ikään pyritään tukemaan innovointia unionin alueella.

(32 c)  Toimintasuunnitelmasta pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi annetun komission tiedonannon ja 6 päivänä lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon ’Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke: Innovaatiounioni’ perusteella on tärkeää varmistaa tehokkaat julkiset järjestelyt riskipääomamarkkinoiden tukemiseksi eri puolilla unionia sekä innovointia edistävien unionin eri toimintalinjojen, kuten kilpailua ja tutkimusta koskevien toimintalinjojen, koordinointi ja keskinäinen johdonmukaisuus. Innovointia ja kasvua koskevien unionin toimintalinjojen keskeisenä painopisteenä on vihreä teknologia, sillä unionin tavoitteena on olla maailmassa johtoasemassa älykkään ja kestävän kasvun sekä energia- ja resurssitehokkuuden alalla myös pk-yritysten rahoituksen osalta. Tämän asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä on tärkeää arvioida sen vaikutusta tämän tavoitteen saavuttamiseen.

(32 d)  EAMV:n olisi arvioitava tämän asetuksen mukaisten valtuuksiensa ja tehtäviensä vastaanottamisesta aiheutuvat henkilöstö- ja resurssitarpeensa ja toimitettava kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

(32 e)  Euroopan investointirahasto (EIR) sijoittaa muun muassa riskipääomarahastoihin eri puolilla unionia. Tähän asetukseen sisältyvien toimenpiteiden avulla voidaan vaivattomasti tunnistaa riskipääomarahastot, joilla on määritellyt yhteiset piirteet, joten EIR:n pitäisi voida näin entistä helpommin tunnistaa tämän asetuksen mukaiset riskipääomarahastot mahdollisiksi sijoituskohteiksi. EIR:ää olisi sen vuoksi kannustettava sijoittamaan eurooppalaisiin riskipääomarahastoihin.

(33)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, myös oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen (7 artikla) sekä elinkeinovapautta (16 artikla).

(34)  Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY(9) ohjaa henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioissa tämän asetuksen puitteissa, kun se tapahtuu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, erityisesti jäsenvaltioiden nimeämien julkisten riippumattomien viranomaisten valvonnassa. Yksilöiden suojelusta unionin toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001(10) ohjaa EAMV:tä, kun se käsittelee henkilötietoja tämän asetuksen puitteissa ja Euroopan tietosuojavaltuutetun valvonnassa.

(35)  Tällä asetuksella ei rajoiteta vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja koskevien valtiontukisäännösten soveltamista.

(36)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli varmistaa, että vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen markkinoinnissa sovelletaan yhdenmukaisia vaatimuksia, sekä säätää yksinkertaisen rekisteröintijärjestelmän luomisesta riskipääomarahastojen hoitajille, jolloin siinä otetaan täysimääräisesti huomioon tarve tasapainottaa eurooppalaisen riskipääomarahaston nimityksen käyttöön yhdistettävä turvallisuus ja luotettavuus sekä toisaalta riskipääomamarkkinoiden tehokas toiminta ja eri markkinatoimijoille koituvat kustannukset, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

LUKU I

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tässä asetuksessa säädetään yhtenäisistä vaatimuksista ja ehdoista, jotka koskevat sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajia, jotka haluavat käyttää eurooppalaisen riskipääomarahaston nimikettä markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja unionin alueella, ja edistetään näin osaltaan sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhtenäiset säännökset, jotka koskevat vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen markkinointia vaatimukset täyttäville sijoittajille koko unionin alueella, vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen salkkujen koostumusta, vaatimukset täyttäville riskipääomarahastoille sallittavia sijoitusinstrumentteja ja -tekniikoita, sekä vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja unionin alueella markkinoivien riskipääomarahastojen hoitajien organisaatiota, toimintaa ja avoimuutta.

2 artikla

1.  Tätä asetusta sovelletaan 3 artiklan b kohdassa määriteltyjen yhteissijoitusyritysten hoitajiin, joiden hallinnoimien sijoituskohteiden yhteisarvo ei ylitä direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kynnysarvoa, jotka ovat sijoittautuneet unionin alueelle ja joita koskee direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kotijäsenvaltionsa toimivaltaisten viranomaisten tekemä rekisteröinti, jos nämä hoitajat hallinnoivat ▌vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen salkkuja ▌.

1 a.  Tämän asetuksen nojalla 13 artiklan mukaisesti rekisteröidyt riskipääomarahastojen hoitajat, joiden sijoituskohteiden yhteisarvo myöhemmin ylittää direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon ja joiden on sen vuoksi saatava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta toimilupa kyseisen direktiivin 6 artiklan mukaisesti, voivat edelleen käyttää eurooppalaisen riskipääomarahaston nimitystä markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja unionin alueella edellyttäen, että ne täyttävät kyseisessä direktiivissä asetetut vaatimukset ja että ne jatkossakin aina noudattavat tämän asetuksen 3 ja 5 artiklaa sekä 12 artiklan b ja g a alakohtaa vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osalta.

1 b.  Tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyt riskipääomarahastojen hoitajat voivat hoitaa myös siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä direktiivin 2009/65/EY mukaisesti myönnetyn toimiluvan nojalla edellyttäen, että ne ovat ulkopuolisia hoitajia.

3 artikla

Tässä asetuksessa käytetään seuraavia määritelmiä:

  a) ’vaatimukset täyttävällä riskipääomarahastolla’ tarkoitetaan yhteissijoitusyritystä, joka
   i) aikoo sijoittaa ainakin 70 prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan vaatimukset täyttäviin sijoituskohteisiin vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa vahvistetun määräajan kuluessa;
   ii) ei koskaan käytä yli 30:tä prosenttia rahaston yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista muiden kuin vaatimukset täyttävien sijoitusten hankintaan;
  iii) on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle tai kolmanteen maahan, edellyttäen, että kolmas maa

Edellä i ja ii alakohdassa tarkoitetut rajat lasketaan sijoitettavissa olevien määrien perusteella, kun niistä on vähennetty kaikki asiaankuuluvat kustannukset ja käteisvarat;
   ei ole ottanut käyttöön verotustoimenpiteitä, joiden perusteella veroja ei kanneta lainkaan tai verotus on nimellistä tai etuja myönnetään ilman minkäänlaista todellista taloudellista toimintaa ja merkittävää taloudellista läsnäoloa kyseiset veroedut tarjoavassa kolmannessa maassa;
   on ottanut käyttöön sellaisia asianmukaisia yhteistyöjärjestelyjä riskipääomarahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden perusteella voidaan varmistaa tämän asetuksen 21 artiklassa tarkoitettu tehokas tietojenvaihto, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa tehtävänsä tämän asetuksen mukaisesti;
   ei ole rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen toimintaryhmän yhteistyöhaluttomiksi määrittelemien maiden ja alueiden luettelossa;
   on tehnyt sopimuksen riskipääomarahaston hoitajan kotijäsenvaltion ja kunkin muun sellaisen jäsenvaltion kanssa, jossa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuuksia tai osakkeita on tarkoitus markkinoida, jotta voidaan varmistaa, että kolmas maa täyttää täysin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tuloa ja varallisuutta koskevan malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistetut vaatimukset, sekä varmistaa tehokas tietojenvaihto veroasioissa, mahdolliset monenväliset verosopimukset mukaan luettuina.
   a a) ’asiaankuuluvilla kustannuksilla’ tarkoitetaan kaikkia suoraan tai välillisesti sijoittajien maksettaviksi koituvia ja vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan ja sijoittajien sopimia palkkioita, maksuja ja kuluja;
   b) ’yhteissijoitusyrityksellä’ tarkoitetaan direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa;
  c) ’vaatimukset täyttävillä sijoituksilla’ tarkoitetaan kaikkia seuraavassa mainittuja instrumentteja:
  i) oman pääoman ehtoiset tai oman pääoman luonteiset sijoitusinstrumentit,
   jotka on laskenut liikkeeseen vaatimukset täyttävä salkkuyritys ja jotka vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto on hankkinut suoraan vaatimukset täyttävältä salkkuyritykseltä, ▌
   jotka vaatimukset täyttävä salkkuyritys vaihtaa oman pääoman ehtoiseen arvopaperiin, jotka on laskenut liikkeeseen vaatimukset täyttävä salkkuyritys, tai
   jotka on laskenut liikkeeseen yritys, jonka enemmistöomisteinen tytäryhtiö vaatimukset täyttävä salkkuyritys on ja jotka vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto on saanut vaihdossa oman pääoman ehtoiseen rahoitusvälineeseen, jonka vaatimukset täyttävä salkkuyritys on laskenut liikkeeseen;
   ii) vakuudelliset tai vakuudettomat lainat, joita vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto myöntää sellaiselle vaatimukset täyttävälle salkkuyritykselle, jossa vaatimukset täyttävällä riskipääomarahastolla on jo vaatimukset täyttäviä sijoituksia, edellyttäen, että tällaisiin lainoihin ei käytetä yli 30:tä prosenttia vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista;
   iii) vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen osakkeet, jotka on hankittu kyseisen yrityksen olemassa olevilta osakkeenomistajilta;
   iv) yhden tai useamman muun vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuudet tai osakkeet, edellyttäen, että kyseiset rahastot eivät ole itse sijoittaneet yli 10:tä prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin;
  d) ’vaatimukset täyttävällä salkkuyrityksellä’ tarkoitetaan yritystä,
  i) jota vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston siihen tekemän sijoituksen hetkellä
   ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määritellyllä tavalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määritellyllä tavalla,
   jonka työntekijöiden lukumäärä on alle 250; ja
   jonka vuosiliikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa tai tase alle 43 miljoonaa euroa;
   ii) joka ei itse ole yhteissijoitusyritys;
  iii) joka ei ole yksi tai useampi seuraavista:
   direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luottolaitos,
   direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sijoituspalveluyritys,
   direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vakuutusyritys,
   direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 19 kohdassa tarkoitettu rahoitusalan holdingyhtiö, tai
   direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 20 kohdassa tarkoitettu monialan holdingyhtiö;
  iv) joka on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle tai kolmanteen maahan, edellyttäen, että kolmas maa
   ei ole ottanut käyttöön verotustoimenpiteitä, joiden perusteella veroja ei kanneta lainkaan tai verotus on nimellistä tai etuja myönnetään ilman minkäänlaista todellista taloudellista toimintaa ja merkittävää taloudellista läsnäoloa kyseiset veroedut tarjoavassa kolmannessa maassa,
   ei ole rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen toimintaryhmän yhteistyöhaluttomiksi määrittelemien maiden ja alueiden luettelossa,
   on tehnyt sopimuksen riskipääomarahaston hoitajan kotijäsenvaltion ja kunkin muun sellaisen jäsenvaltion kanssa, jossa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuuksia tai osakkeita on tarkoitus markkinoida, jotta voidaan varmistaa, että kolmas maa täyttää täysin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tuloa ja varallisuutta koskevan malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistetut vaatimukset, sekä varmistaa tehokas tietojenvaihto veroasioissa, mahdolliset monenväliset verosopimukset mukaan luettuina;
   e) ’omalla pääomalla’ tarkoitetaan yrityksessä omistajuuden kautta syntynyttä osuutta, jota edustavat osakkeet tai muut sijoittajille tarjotut vaatimuksen täyttävän salkkuyrityksen pääomaan osallistumisen muodot;
   f) ’oman pääoman luonteisella instrumentilla’ tarkoitetaan rahoitusinstrumenttityyppiä, joka on oman ja vieraan pääoman yhdistelmä, jonka tuotot kytketään vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen tuottamaan voittoon tai tappioon ja jonka takaisinmaksu maksulaiminlyönnin yhteydessä ei ole täysin turvattu;
   g) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan riskipääomarahaston hoitajan aloitteesta tai sen lukuun tapahtuvaa sen hoitaman riskipääomarahaston osuuksien tai osakkeiden suoraa tai välillistä tarjoamista tai kohdentamista sijoittajille, joiden kotipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on unionissa;
   h) ’pääomasitoumuksella’ tarkoitetaan mitä hyvänsä sitoumusta, jonka nojalla sijoittajalla on vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa vahvistetun määräajan kuluessa velvollisuus hankkia osuus riskipääomarahastoon tai tehdä pääomasijoituksia riskipääomarahastoon;
   i) ’riskipääomarahaston hoitajalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, jonka säännöllisenä liiketoimena on ainakin yhden vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaminen;
   j) ’kotijäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa riskipääomarahaston hoitajalla on kotipaikka ja jossa tätä koskee direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kotijäsenvaltionsa toimivaltaisten viranomaisten tekemä rekisteröinti;
   k) ’isäntäjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, joka ei ole kotijäsenvaltio ja jossa riskipääomarahaston hoitaja markkinoi vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja tämän asetuksen mukaisesti;
   l) ’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan kansallista viranomaista, jonka kotijäsenvaltio nimeää lailla tai asetuksella ottamaan tehtäväkseen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteissijoitusyritysten hoitajien rekisteröinnin;
   l a) ’siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavalla yrityksellä’ tarkoitetaan direktiivin 2009/65/EY 5 artiklan mukaisen toimiluvan saanutta siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä.

Ensimmäisen alakohdan i alakohtaa sovellettaessa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston on itse oltava rekisteröity riskipääomarahaston hoitajaksi, jos vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston oikeudellinen muoto mahdollistaa sisäisen hoitamisen ja jos sen hallintoelin päättää olla nimeämättä ulkopuolista hoitajaa. Vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa, joka on rekisteröity riskipääomarahaston sisäiseksi hoitajaksi, ei voida rekisteröidä muiden yhteissijoitusyritysten riskipääomarahaston ulkopuoliseksi hoitajaksi.

LUKU II

EUROOPPALAISEN RISKIPÄÄOMARAHASTON NIMITYKSEN KÄYTÖN EHDOT

4 artikla

Tässä luvussa vahvistetut vaatimukset täyttävät riskipääomarahastojen hoitajat voivat käyttää nimitystä ’eurooppalainen riskipääomarahasto’ markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja unionin alueella.

5 artikla

1.  Riskipääomarahaston hoitajan on varmistettava, että muita kuin vaatimukset täyttäviä sijoituskohteita hankittaessa enintään 30 prosenttia rahaston yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista käytetään muiden kuin vaatimukset täyttävien sijoitusten hankintaan. Kyseinen 30 prosentin raja lasketaan sijoitettavissa olevien määrien perusteella, kun niistä on vähennetty kaikki asiaankuuluvat kustannukset. Tätä rajaa laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon ▌käteisvaroja, sillä käteisvaroja ei pidetä sijoituksina.

2.  Riskipääomarahaston hoitaja ei saa ▌vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tasolla käyttää mitään menetelmää, jolla rahaston riskiä lisätään sen pääomasitoumusten tasoa suuremmaksi joko ottamalla lainaksi rahaa tai arvopapereita, rahoitusjohdannaisia käyttämällä tai millään muulla tavalla.

2 a.  Riskipääomarahaston hoitaja saa ottaa luottoa, laskea liikkeeseen velkaobligaatioita tai antaa takuita vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tasolla vain, jos tällainen luotonotto tai tällaiset velkaobligaatiot tai takuut katetaan maksamattomilla sitoumuksilla.

6 artikla

1.  Riskipääomarahastojen hoitajat saavat markkinoida vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osakkeita ja osuuksia ainoastaan sellaisille sijoittajille, joiden katsotaan olevan ammattimaisia asiakkaita direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan I jakson mukaisesti tai joita voidaan pyynnöstä pitää sellaisina direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan II jakson mukaisesti, tai muille sijoittajille, jos

   a) kyseiset muut sijoittajat sitoutuvat sijoittamaan vähintään 100 000 euroa; ja
   b) kyseiset muut sijoittajat ilmoittavat kirjallisesti sijoitussitoumuksesta tehtävästä sopimuksesta erillisellä asiakirjalla, että he ovat tietoisia suunniteltuun sitoumukseen tai sijoitukseen liittyvistä riskeistä.
  

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sijoituksiin, joita riskipääomarahaston hoitajan hallinnointiin osallistuvat johtohenkilöt tai työntekijät tekevät hoitamaansa vaatimukset täyttävään riskipääomarahastoon.

7 artikla

Suhteessa hoitamaansa vaatimukset täyttävään riskipääomarahastoon on riskipääomarahastojen hoitajien

   a) toimittava rehellisesti, pätevästi, varovasti, huolellisesti ja oikeudenmukaisesti;
   b) käytettävä asianmukaisia toimia ja menettelyitä estääkseen väärinkäytökset, joiden voidaan kohtuudella odottaa vaikuttavan sijoittajien sekä vaatimukset täyttävien salkkuyritysten etuihin;
   c) harjoitettava liiketoimintaa siten, että ne edistävät hoitamiensa vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen ja niiden sijoittajien etua sekä markkinoiden häiriöttömyyttä;
   d) noudatettava suurta huolellisuutta vaatimukset täyttävien salkkuyritysten sijoitusten valinnassa ja jatkuvassa seurannassa;
   e) tunnettava riittävässä määrin ne vaatimukset täyttävät salkkuyritykset, joihin ne sijoittavat;
   e a) kohdeltava sijoittajia oikeudenmukaisesti;
   e b) varmistettava, että yhdellekään sijoittajalle ei anneta etuuskohtelua, jollei tällainen etuuskohtelu käy ilmi vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston säännöistä tai perustamisasiakirjoista.

7 a artikla

1.  Kun riskipääomarahaston hoitaja aikoo siirtää tehtäviä kolmannelle osapuolelle, tehtävien siirtäminen rahaston hoitajalta kolmannelle osapuolelle ei saa vaikuttaa hoitajan vastuuseen vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa ja sen sijoittajia kohtaan eikä hoitaja saa siirtää toimintojaan niin laajasti, että sen ei enää käytännössä katsota olevan riskipääomarahaston hoitaja ja että siitä tulee postilaatikkoyhteisö.

2.  Siirto ei saa vaarantaa riskipääomarahaston hoitajan tehokasta valvontaa eikä varsinkaan estää sitä toimimasta eikä hoitamasta riskipääomarahastoa sijoittajien parhaan edun mukaisesti.

8 artikla

1.  Riskipääomarahastojen hoitajien on tunnistettava eturistiriidat ja pyrittävä välttämään niitä ja, ellei niitä kyetä välttämään, hallittava ja seurattava eturistiriitoja ja 4 kohdan mukaisesti annettava niistä tietoa viipymättä, jotta niitä estetään vaikuttamasta haitallisesti vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen ja niiden sijoittajien etuihin ja jotta voidaan varmistaa, että rahastojen hoitajien hallinnoimia vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja kohdellaan oikeudenmukaisesti.

2.  Riskipääomarahaston hoitajan on erityisesti tunnistettava sellaiset eturistiriidat, joita saattaa syntyä seuraavien osapuolten välille:

   a) riskipääomarahastojen hoitajat, henkilöt, jotka tosiasiallisesti hoitavat riskipääomarahaston hoitajan liiketoimintaa, työntekijät tai muu henkilö, joka suoraan tai epäsuorasti käyttää valtaa riskipääomarahaston hoitajaan nähden tai johon tämä käyttää valtaa, sekä riskipääomarahaston hoitajien hallinnoimat vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot tai näiden vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen sijoittajat;
   b) vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto tai kyseisen vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoittajat sekä saman riskipääomarahaston hoitajan hallinnoima toinen vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto tai kyseisen toisen vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoittajat;
   b a) vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto tai kyseisen vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoittajat sekä saman riskipääomarahaston hoitajan hallinnoima yhteissijoitusyritys tai siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys tai kyseisen yhteissijoitusyrityksen tai siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoittajat.

3.  Riskipääomarahastojen hoitajien on ylläpidettävä ja sovellettava tehokkaita organisaatio- ja hallintojärjestelyjä, jotta ne kykenevät noudattamaan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

4.  Edellä 1 kohdassa mainituista eturistiriidoista on ilmoitettava, kun riskipääomarahaston hoitajan eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja seuraamiseksi käyttöön ottamat organisaatiojärjestelyt eivät riitä kohtuullisen luotettavasti varmistamaan, että sijoittajien eduille aiheutuvan vahingon riski voidaan estää. Riskipääomarahastojen hoitajien on selvästi ilmoitettava sijoittajille eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet, ennen kuin ne ryhtyvät liiketoimiin näiden puolesta.

5.  Siirretään komissiolle valta antaa 23 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään tarkemmin

   a) tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen eturistiriitojen tyypit;
   b) toimenpiteet, jotka riskipääomarahastojen hoitajien on toteutettava rakenteita sekä organisaatio- ja hallintomenettelyjen osalta eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi, seuraamiseksi ja niistä ilmoittamiseksi.

9 artikla

Riskipääomarahastojen hoitajilla on aina oltava käytössään riittävästi omia varoja sekä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston asianmukaisen hallinnoinnin kannalta riittävät tekniset resurssit ja henkilöstöresurssit.

Riskipääomarahastojen hoitajien on aina varmistettava, että ne pystyvät perustelemaan omien varojensa riittävyyden toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseksi ja ilmoittamaan, miksi nämä varat ovat riittäviä, 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

10 artikla

Varojen arvottamista koskevat säännöt vahvistetaan vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa, ja niillä on varmistettava moitteeton ja avoin arvonmääritys.

Käytettävillä arvottamismenettelyillä on varmistettava, että varojen arvo määritetään asianmukaisesti ja lasketaan vähintään kerran vuodessa.

11 artikla

1.  Riskipääomarahaston hoitajan on asetettava kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen saataville vuosikertomus jokaisesta hallinnoimastaan vaatimukset täyttävästä riskipääomarahastosta enintään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Kertomuksessa on selostettava vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston salkun koostumus sekä sen toiminta kuluneen vuoden aikana. Siinä on ilmoitettava myös vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston voitot sen toimintakauden loppuun mennessä ja soveltuvin osin sen toimintakauden aikana jaetut voitot. Kertomukseen on liitettävä myös vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tarkastettu tilikirjanpito. Tarkastuksessa on vahvistettava, että rahaston nimissä säilytetään rahaa ja varoja ja että riskipääomarahaston hoitaja on pitänyt riittävää kirjanpitoa ja harjoittanut riittävää valvontaa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston ja sen sijoittajien rahoja ja varoja koskevan toimeksiannon tai määräysvallan yhteydessä, ja tarkastus on tehtävä vähintään kerran vuodessa. Vuosikertomus on laadittava voimassa olevien tilinpäätösstandardien sekä riskipääomarahaston hoitajan ja sijoittajien keskenään sopimien ehtojen mukaisesti. Riskipääomarahaston hoitajan on luovutettava pyynnöstä kertomus sijoittajille. Riskipääomarahastojen hoitajat ja sijoittajat voivat lisäksi sopia ▌muunlaisesta keskinäisestä tiedottamisesta.

2.  Jos riskipääomarahaston hoitajalla on velvollisuus julkaista vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa koskeva vuositilinpäätös säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY(11) mukaisesti, voidaan 1 kohdassa mainitut tiedot antaa joko erikseen tai vuositilinpäätöksen lisäosana.

12 artikla

1.  Riskipääomarahastojen hoitajien on suhteessa hoitamaansa vaatimukset täyttävään riskipääomarahastoon annettava sijoittajille tietoa selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla seuraavista seikoista ennen sijoituspäätöksen tekemistä:

   a) riskipääomarahaston hoitajan sekä kaikkien muiden riskipääomarahaston hoitajan palkkaamien vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hallinnoinnissa toimivien palveluntarjoajien henkilöllisyys ja kuvaus näiden henkilöiden tehtävistä;
   a a) riskipääomarahaston hoitajan käytettävissä oleva omien varojen määrä sekä yksityiskohtainen lausunto siitä, miksi riskipääomarahaston hoitaja katsoo näiden omien varojen olevan riittäviä sen vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen asianmukaista hallinnointia varten tarvittavien teknisten resurssien ja henkilöstöresurssien kannalta;
  b) kuvaus vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoitusstrategiasta ja -tavoitteista, mukaan lukien kuvaus seuraavista:
   i) vaatimukset täyttävät salkkuyritykset, joihin se aikoo sijoittaa;
   ii) muut vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot, joihin se aikoo sijoittaa;
   iii) vaatimukset täyttävät salkkuyritykset, joihin ii alakohdassa tarkoitetut muut vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot aikovat sijoittaa;
   iv) muut kuin vaatimukset täyttävät sijoitukset, joita se aikoo tehdä;
   v) sijoitustekniikat, joita se aikoo käyttää; ja
   vi) kaikki soveltuvat sijoittamista koskevat rajoitukset;
   c) kuvaus vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston riskiprofiilista sekä kaikista rahaston mahdollisiin sijoituskohteisiin sekä mahdollisesti käytettäviin sijoitustekniikoihin liittyvistä riskeistä;
   d) kuvaus vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoituskohteiden hinnoittelussa käytetystä arvottamismenettelystä, mukaan lukien menetelmät, joita käytetään vaatimukset täyttävien salkkuyritysten arvottamisessa;
   e) kuvaus siitä, miten riskipääomarahaston hoitajan saama korvaus lasketaan;
   f) kuvaus kaikista asiaankuuluvista kustannuksista sekä niiden enimmäismääristä;
   g) mahdollisuuksien mukaan kuvaus vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston aikaisemman toiminnan tuloksista;
   g a) liiketoiminnan tukipalvelut ja muut tukitoimet, joita vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja tarjoaa tai joita tämä on kolmansien osapuolten välityksellä järjestänyt ja joiden tarkoituksena on helpottaa niiden vaatimukset täyttävien salkkuyritysten kehitystä, kasvua tai muun toiminnan jatkumista, joihin vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto sijoittaa tai, jos tällaisia palveluja tai toimia ei tarjota, selvitys syistä;
   h) kuvaus menettelyistä, joilla vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto voi muuttaa sijoitusstrategiaansa tai -politiikkaansa tai molempia.

1 a.  Kaiken 1 kohdassa tarkoitetun tiedon on oltava tasapuolista ja selkeää, eikä se saa olla harhaanjohtavaa. Tiedot on pidettävä ajan tasalla ja niitä on tarvittaessa tarkistettava säännöllisesti.

2.  Jos vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajalta edellytetään tarjousesitteen julkaisemista arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY(12) tai vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja koskevan kansallisen lainsäädännön nojalla, voidaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot antaa joko erikseen tai tarjousesitteen osana.

LUKU III

VALVONTA JA HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

13 artikla

1.  Riskipääomarahastojen hoitajien, jotka aikovat rahastojensa markkinoinnissa käyttää eurooppalaisen riskipääomarahaston nimikettä, on ilmoitettava tästä aikomuksestaan kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimitettava seuraavat tiedot:

   a) niiden henkilöiden nimet, jotka tosiasiallisesti hoitavat vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen liiketoimintaa;
   b) niiden vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen nimet, joiden osakkeet tai osuudet ovat markkinoinnin kohteena, sekä niiden sijoitusstrategiat;
   c) tietoa järjestelyistä, joita on tehty luvun II vaatimusten täyttämiseksi;
   d) luettelo jäsenvaltioista, joissa riskipääomarahaston hoitaja aikoo kutakin vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa markkinoida;
   d a) luettelo jäsenvaltioista ja kolmansista maista, joihin riskipääomarahaston hoitaja on perustanut tai aikoo perustaa vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja.

2.  Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa rekisteröidä riskipääomarahaston hoitajan vain, jos se katsoo, että seuraavat ehdot täyttyvät:

   -a) henkilöt, jotka tosiasiallisesti hoitavat vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston liiketoimintaa, ovat riittävän hyvämaineisia ja heillä on riittävästi kokemusta myös niistä sijoitusstrategioista, joita vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja käyttää;
   a) kaikki 1 kohdassa edellytetyt tiedot on toimitettu;
   b) 1 kohdan c alakohdan mukaisesti ilmoitetut järjestelyt ovat luvun II vaatimusten täyttämisen kannalta sopivia;
   b a) 1 kohdan e alakohdan mukaisesti toimitettu luettelo osoittaa, että kaikki vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot ovat sijoittautuneet tämän asetuksen 3 artiklan a kohdan iii alakohdan mukaisesti.

3.  Rekisteröinti on voimassa koko unionin alueella, ja sen turvin riskipääomarahastojen hoitajat voivat markkinoida rahastoja eurooppalaisen riskipääomarahaston nimikkeellä kaikkialla unionissa.

14 artikla

Riskipääomarahaston hoitajan on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jos riskipääomarahaston hoitaja aikoo markkinoida

   a) uutta vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa;
   b) olemassa olevaa vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa jäsenvaltiossa, jota ei ole mainittu 13 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa luettelossa.

15 artikla

1.  Kun riskipääomarahaston hoitaja on rekisteröity, uusi vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto on lisätty, vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoittautumista varten on lisätty uusi kotipaikka tai sellainen uusi jäsenvaltio on lisätty, jossa riskipääomarahaston hoitaja aikoo markkinoida vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja, on kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ilmoitettava tästä välittömästi 13 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioille sekä EAMV:lle

2.  Edellä 13 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut isäntäjäsenvaltiot eivät saa kohdistaa 13 artiklan mukaisesti rekisteröityyn riskipääomarahaston hoitajaan mitään sen vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen markkinointiin liittyviä vaatimuksia tai hallinnollisia menettelyjä eivätkä ne saa vaatia markkinoinnille minkäänlaista hyväksyntää ennen sen aloittamista.

3.  Tämän artiklan yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia määritelläkseen ilmoituksessa käytettävän muodon.

4.  EAMV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*(13).

5.  Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

16 artikla

EAMV ylläpitää internetissä julkisesti saatavana olevaa keskitettyä tietokantaa, jossa luetellaan kaikki tämän asetuksen mukaisesti unionin alueella rekisteröidyt riskipääomarahastojen hoitajat ja kaikki vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot, joita ne markkinoivat, sekä maat, joissa niitä markkinoidaan.

17 artikla

1.  Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen valvoo tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten noudattamista.

1 a.  Jos isäntäjäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on selkeitä ja todistettavissa olevia syitä uskoa, että riskipääomarahaston hoitaja rikkoo tätä asetusta sen alueella, sen on ilmoitettava tästä viipymättä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on toteutettava aiheelliset toimenpiteet.

1 b.  Jos kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai siksi, että kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei toimi kohtuullisen määräajan kuluessa, riskipääomarahaston hoitaja toimii edelleen tavalla, joka on selvästi ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, isäntäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tämän seurauksena ja ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet sijoittajien suojelemiseksi, mukaan luettuna mahdollisuus estää kyseistä hoitajaa jatkamasta hoitamiensa riskipääomarahastojen markkinointia isäntäjäsenvaltion alueella.

18 artikla

Toimivaltaisille viranomaisille on annettava kansallista lainsäädäntöä noudattaen kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niille uskottujen tehtävien hoitamiseksi. Niille on annettava erityisesti seuraavat valtuudet:

   a) oikeus pyytää tutustumista kaikkiin asiakirjoihin niiden muodosta riippumatta ja saada tai ottaa niistä jäljennös;
   b) oikeus pyytää riskipääomarahaston hoitajaa antamaan tietoja viivytyksettä;
   c) oikeus pyytää tietoa keneltä tahansa riskipääomarahaston hoitajan tai vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston toimintaan liittyvältä henkilöltä;
   d) oikeus tehdä tarkastuksia yrityksen tiloissa ilmoittaen tai ilmoittamatta etukäteen;
   d a) oikeus varmistaa asianmukaisilla toimenpiteillä, että riskipääomarahaston hoitaja noudattaa edelleen tämän asetuksen vaatimuksia;
   e) oikeus antaa määräys, jolla varmistetaan, että riskipääomarahaston hoitaja noudattaa tämän asetuksen vaatimuksia ja pidättäytyy tekemästä uudelleen mitään sellaista, joka voidaan katsoa tämän asetuksen rikkomiseksi.

19 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on annettava sääntöjä tämän asetuksen rikkomisesta määrättävistä hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen hallinnollisten seuraamusten ja toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetuista säännöksistä komissiolle ja EAMV:lle viimeistään ... päivänä ...kuuta ...(14). Niiden on ilmoitettava komissiolle ja EAMV:lle viipymättä kaikista kyseisten säännösten muutoksista.

20 artikla

1.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on suhteellisuusperiaatetta noudattaen ryhdyttävä 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, jos riskipääomarahaston hoitaja

   a) ei noudata salkun koostumusta koskevia vaatimuksia ja rikkoo näin 5 artiklaa;
   b) ▌markkinoi vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuuksia ja osakkeita muille kuin vaatimukset täyttäville sijoittajille ja rikkoo näin 6 artiklaa;
   c) käyttää eurooppalaisen riskipääomarahaston nimitystä, vaikkei sen kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole rekisteröinyt sitä 13 artiklan mukaisesti;
   c a) käyttää eurooppalaisen riskipääomarahaston nimitystä markkinoidessaan rahastoja, jotka eivät ole sijoittautuneet tämän asetuksen 3 artiklan a kohdan iii alakohdan mukaisesti;
   c b) on saanut rekisteröinnin antamalla virheellisiä tietoja tai muutoin säännösten vastaisella tavalla ja rikkoo näin 13 artiklaa;
   c c) ei toimi rehellisesti, pätevästi, varovasti, huolellisesti ja oikeudenmukaisesti ja rikkoo näin 7 artiklan a kohtaa;
   c d) ei käytä asianmukaisia toimia ja menettelyitä estääkseen väärinkäytökset ja rikkoo näin 7 artiklan b kohtaa;
   c e) ei toistuvasti noudata vuosikertomusta koskevia 11 artiklan vaatimuksia;
   c f) ei toistuvasti noudata tiedon antamista sijoittajille koskevaa 12 artiklan velvoitetta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarpeen mukaan

   -a) toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että riskipääomarahaston hoitaja noudattaa tämän asetuksen 3 artiklan a kohdan iii alakohdan, 5 ja 6 artiklan, 7 artiklan a ja b kohdan sekä 11, 12 ja 13 artiklan vaatimuksia;
   a) kiellettävä riskipääomarahaston hoitajalta eurooppalaisen riskipääomarahaston nimikkeen käyttö ja poistettava riskipääomarahaston hoitaja rekisteristä.

3.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tiedotettava 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti ilmoitetuille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja EAMV:lle viipymättä riskipääomarahaston hoitajan poistamisesta tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa mainitusta rekisteristä.

4.  Oikeus markkinoida yhtä tai useampaa vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa eurooppalaisen riskipääomarahaston nimikkeellä unionin alueella päättyy välittömästi siitä päivästä alkaen, jolloin toimivaltainen viranomainen on tehnyt 2 kohdan a alakohdassa mainitun päätöksen.

21 artikla

1.  Toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV tekevät yhteistyötä ▌niiden tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n on vaihdettava keskenään kaikkia tietoja ja kaikkia asiakirjoja, jotka ovat niiden tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti ja erityisesti tähän asetukseen kohdistuvien rikkomusten tunnistamisen ja korjaamisen kannalta tarpeen.

22 artikla

1.  Kaikkia toimivaltaisten viranomaisten tai EAMV:n palveluksessa tällä hetkellä tai aiemmin olleita henkilöitä sekä toimivaltaisten viranomaisten ohjaamia tilintarkastajia ja asiantuntijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Mitään näiden henkilöiden tehtäviään täyttäessään tietoonsa saamaa luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa yhdellekään henkilölle eikä millekään viranomaiselle, paitsi sellaisessa tiivistetyssä tai kootussa muodossa, josta yksittäisiä riskipääomarahastojen hoitajia tai rahastoja ei ole mahdollista tunnistaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikoslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia tapauksia ja tässä asetuksessa säädettyjä menettelyitä.

2.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia tai EAMV:tä ei saa estää vaihtamasta tietoja tämän asetuksen tai muun riskipääomarahastojen hoitajia tai vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja koskevan unionin lainsäädännön nojalla.

3.  Toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV voivat käyttää 2 kohdan mukaisesti saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tehtäviensä suorituksessa sekä hallinnollisia ja oikeudellisia menettelyjä varten.

22 a artikla

Riitojen ratkaiseminen

Jos jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä vallitsee erimielisyys jonkin toimivaltaisen viranomaisen arvioinnista, toiminnasta tai laiminlyönnistä aloilla, joilla tässä asetuksessa edellytetään yhteistyötä tai koordinointia useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välillä, toimivaltaiset viranomaiset voivat siirtää asian käsittelyn EAMV:lle, joka voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla annettujen valtuuksien mukaisesti, siltä osin kuin erimielisyys ei liity tämän asetuksen 3 artiklan a kohdan iii tai iv alakohtaan.

LUKU IV

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

23 artikla

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.  Siirretään ▌8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle neljäksi vuodeksi ... päivästä ...kuuta ...(15). Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen neljän vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa ▌8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan ▌8 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

24 artikla

1.  Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen viimeistään neljän vuoden kuluttua asetuksen ensimmäisestä soveltamispäivästä lukien. Uudelleentarkasteluun sisältyy yleinen selvitys tämän asetuksen sääntöjen toiminnasta ja niiden soveltamisesta saaduista kokemuksista, mukaan luettuina

   a) se, miten paljon riskipääomarahastojen hoitajat ovat käyttäneen eurooppalaisen riskipääomarahaston nimikettä joko omassa maassaan tai muissa jäsenvaltioissa;
   a a) vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen maantieteellinen toimipaikka sekä se, ovatko lisätoimenpiteet tarpeen sen varmistamiseksi, että vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot ovat sijoittautuneet 3 artiklan a kohdan iii alakohdan mukaisesti;
   a b) eurooppalaisten riskipääomarahastojen tekemien sijoitusten maantieteellinen ja alakohtainen jakautuminen;
   a c) se, miten riskipääomarahastojen hoitajat ovat käyttäneet erilaisia vaatimukset täyttäviä sijoituksia ja erityisesti onko tämän asetuksen mukaisia vaatimukset täyttäviä sijoituksia tarpeen mukauttaa;
   b) mahdollisuus laajentaa eurooppalaisten riskipääomarahastojen markkinointia vähittäissijoittajiin;
   b a) se, onko tätä asetusta aiheellista täydentää säilytysyhteisöjärjestelmällä;
   b b) 12 artiklassa tarkoitettujen tietovaatimusten tarkoituksenmukaisuus ja erityisesti se, ovatko tiedot riittäviä, jotta sijoittajat voivat tehdä perustellun sijoituspäätöksen;
   b c) jäsenvaltioiden tämän asetuksen mukaisesti määräämien hallinnollisten seuraamusten ja toimenpiteiden vaikuttavuus, oikeasuhteisuus ja soveltaminen;
   b d) tämän asetuksen vaikutus riskipääomamarkkinoihin;
   b e) arviointi esteistä, jotka ovat saattaneet estää sijoittajia hyödyntämästä rahastoja, mukaan luettuna muun vakavaraisuutta koskevan unionin sääntelyn vaikutus yhteisösijoittajiin.

2.  Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun jälkeen ja EAMV:tä kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon kuuluu tarvittaessa säädösehdotus.

24 a artikla

1.  Komissio aloittaa 22 päivään heinäkuuta 2017 mennessä uudelleentarkastelun, joka koskee tämän asetuksen ja muiden yhteissijoitusyrityksiin ja niiden hoitajiin sovellettavien, erityisesti direktiivin 2011/61/EU sääntöjen vuorovaikutusta. Uudelleentarkastelussa käsitellään tämän asetuksen soveltamisalaa. Siihen on kerättävä tietoa sen arvioimiseksi, onko soveltamisalaa tarpeen laajentaa siten, että sellaisia riskipääomarahastoja hallinnoivat hoitajat, joiden sijoituskohteiden yhteisarvo ylittää 2 artiklan 1 kohdassa säädetyn kynnysarvon, voivat tulla riskipääomarahastojen hoitajiksi tämän asetuksen mukaisesti.

2.  Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun jälkeen ja EAMV:tä kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon kuuluu tarvittaessa säädösehdotus.

25 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 22 päivästä heinäkuuta 2013 lukuun ottamatta ▌8 artiklan 5 kohtaa, jota sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...ssa/ssä ... päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

(1) EUVL C 175, 19.6.2012, s. 11.
(2) EUVL C 191, 29.6.2012, s. 72.
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ....
(4) EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.
(5) EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.
(6) EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.
(7) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.
(8) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.
(9) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(10) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
(11) EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.
(12) EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.
(13)* Yhdeksän kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(14)* 24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.
(15)* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö