Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0417(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0193/2012

Pateikti tekstai :

A7-0193/2012

Debatai :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Balsavimas :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Priimti tekstai
PDF 527kWORD 217k
Ketvirtadienis, 2012 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
Europos rizikos kapitalo fondai ***I
P7_TA(2012)0346A7-0193/2012
Tekstas
 Jungtinis tekstas

2012m. rugsėjo 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))(1)
EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)
Komisijos pasiūlymas

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

[2 pakeitimas]

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0193/2012).
(2)* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS
REGLAMENTAS (ES) NR …/2012
dėl Europos rizikos kapitalo fondų
(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  teikiant rizikos kapitalą parūpinamas finansavimas įmonėms, kurios paprastai yra labai mažos, yra pradiniuose savo, kaip juridinio asmens, formavimosi etapuose ir turi didelių augimo ir plėtros galimybių. Be to, rizikos kapitalo fondai teikia ▌įmonėms vertingą patirtį ir žinias, verslo ryšius, konsultacijas prekės ženklo vertės ir strategijos klausimais. Teikdami šioms įmonėms finansavimą ir konsultacijas, rizikos kapitalo fondai skatina ekonomikos augimą, padeda kurti darbo vietas ir pritraukti kapitalą, skatina novatoriškų įmonių steigimąsi ir plėtrą, didina jų investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bei skatina verslumą, inovacijas ir konkurencingumą, atsižvelgdami į ES strategijos ’Europa 2020’ tikslus ir valstybių narių ilgalaikius iššūkius, kaip nustatyta Europos strategijos ir politikos analizės sistemos ataskaitoje ’Pasaulio tendencijos 2030 m.’;

(2)  būtina nustatyti bendrą taisyklių dėl nuorodos ’Europos rizikos kapitalo fondas’ (ERKF) naudojimo sistemą, visų pirma dėl fondų, kurie veikia naudodami šią nuorodą, portfelio sudėties, jų tinkamų investicijų objektų, investicinių priemonių, kurias jie gali naudoti, ir dėl tinkamų investuotojų, kurie turi teisę pagal vienodas taisykles visoje Sąjungoje investuoti į tokius fondus, kategorijų. Nesant tokios bendros sistemos, kyla rizika, kad valstybės narės nacionaliniu lygmeniu gali imtis skirtingų priemonių, o tai darytų tiesioginį neigiamą poveikį geram vidaus rinkos veikimui ir sudarytų jam kliūčių, nes rizikos kapitalo fondams, norintiems veikti visoje Sąjungoje, įvairiose valstybėse narėse būtų taikomos skirtingos taisyklės. Be to, dėl portfelio sudėčiai, investicijų objektams ir tinkamiems investuotojams taikomų skirtingų kokybės reikalavimų gali skirtis investuotojų apsaugos lygis ir gali kilti painiava dėl investavimo pasiūlymų, siejamų su ’ERKF’. Taigi investuotojai turėtų turėti galimybę palyginti įvairių rizikos kapitalo fondų investavimo pasiūlymus. Būtina pašalinti dideles kliūtis, trukdančias rizikos kapitalo fondams pritraukti lėšas tarpvalstybiniu mastu, išvengti tų fondų konkurencijos iškraipymų ir užkirsti kelią bet kokioms papildomoms galimoms prekybos kliūtims ir dideliems konkurencijos iškraipymams ateityje. Taigi tinkamas teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis, kaip jis aiškinamas pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

(3)  būtina priimti reglamentą, kuriuo būtų nustatytos vienodos Europos rizikos kapitalo fondams taikytinos taisyklės, o jų valdytojams, kurie nori visoje Sąjungoje pritraukti kapitalą naudodami nuorodą ’ERKF’, visose valstybėse narėse būtų nustatyti atitinkami įpareigojimai. Šiais reikalavimais turėtų būti užtikrintas investuotojų, kurie nori investuoti į rizikos kapitalo fondus, pasitikėjimas;

(4)  kokybės reikalavimus dėl nuorodos ’ERKF’ naudojimo apibrėžiant reglamente būtų užtikrinta, kad tie reikalavimai būtų tiesiogiai taikomi kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie pritraukia lėšas naudodami šią nuorodą. Tai užtikrintų vienodas šios nuorodos naudojimo sąlygas, nes būtų išvengta nacionalinių reikalavimų skirtumų, kurių galėtų atsirasti, jeigu į nacionalinę teisę būtų perkeliama direktyva. Šiuo reglamentu būtų užtikrinta, kad šią nuorodą naudojantiems kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams tokių pat taisyklių reikėtų laikytis visoje Sąjungoje, o dėl to taip pat sustiprėtų investuotojų, norinčių investuoti į rizikos kapitalo fondus, pasitikėjimas. Priimant reglamentą taip pat sumažėtų reguliavimo sudėtingumas ir valdytojų atitikties dažnai besiskiriančioms nacionalinėms taisyklėms, kuriomis reglamentuojami rizikos kapitalo fondai, išlaidos, visų pirma tų valdytojų, kurie nori pritraukti kapitalą tarpvalstybiniu mastu. Reglamentas taip pat turėtų padėti pašalinti konkurencijos iškraipymus;

(4a)   kaip teigiama 2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos komunikate ’Geresnių MVĮ galimybių gauti finansavimą veiksmų planas’, 2012 m. Komisija baigs nagrinėti mokesčių kliūtis tarpvalstybinėms rizikos kapitalo investicijoms, kad 2013 m. pateiktų sprendimus, kuriais būtų siekiama pašalinti tas kliūtis ir kartu užkirsti kelią mokesčių vengimui ir slėpimui;

(4b)  turėtų būti galimas reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo išorinis arba vidinis valdymas. Kai reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas valdomas iš vidaus, reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas taip pat yra valdytojas ir todėl turėtų laikytis visų reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams taikomų reikalavimų pagal šį reglamentą bei būti įregistruotas tokiu statusu. Tačiau iš vidaus valdomam reikalavimus atitinkančiam rizikos kapitalo fondui neturėtų būti leidžiama būti išoriniu kitų kolektyvinio investavimo subjektų arba KIPVPS valdytoju;

(5)  siekiant paaiškinti ryšį tarp šio reglamento ir kitų kolektyvinio investavimo subjektų ir jų valdytojų taisyklių, būtina nustatyti, kad šis reglamentas turėtų būti taikomas tik kolektyvinio investavimo subjektų, kitų nei kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS)(4), derinimo 1 straipsnį, valdytojams, kurie įsisteigę Sąjungoje ir užregistruoti savo buveinės valstybės narės kompetentingoje institucijoje pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų(5), jeigu tie valdytojai valdo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų portfelius. Tačiau rizikos kapitalo fondų valdytojams, kurie įregistruoti pagal šį reglamentą ir yra išoriniai valdytojai, turėtų būti leidžiama papildomai valdyti KIPVPS, kuriems išduodami leidimai pagal Direktyvą 2009/65/EB;

(5a)  be to, šis reglamentas taikomas tik tų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurių visa valdomo turto vertė neviršija Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos ribos. Tai reiškia, kad pagal šį reglamentą ši riba apskaičiuojama taip pat, kaip Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta riba;

(5b)  tačiau pagal šį reglamentą registruoti rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurių visa valdomo turto vertė vėliau išauga tiek, kad viršija Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą ribą, ir kurie dėl to turi gauti savo buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų veiklos leidimą pagal minėtos direktyvos 6 straipsnį, gali toliau naudoti nuorodą ’ERKF’ platindami reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus Sąjungoje, jeigu jie laikosi minėtoje direktyvoje išdėstytų reikalavimų ir toliau visais atvejais laikosi tam tikrų šiame reglamente numatytų nuorodos ’ERKF’ naudojimo reikalavimų, taikomų reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams; Ši nuostata taikoma tiek esamiems reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams, tiek reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams, kurie įsteigti viršijus minėtą ribą / įsteigti po to, kai ta riba viršijama.

(6)  jeigu kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai nenori naudoti nuorodos ’ERKF’, šis reglamentas neturėtų būti taikomas. Šiais atvejais turėtų būti toliau taikomos galiojančios nacionalinės taisyklės ir bendrosios Sąjungos taisyklės;

(7)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos vienodos taisyklės dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų pobūdžio, visų pirma dėl portfeliui priklausančių įmonių, į kurias reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams turi būti leidžiama investuoti, ir dėl naudotinų investicinių priemonių. Tai būtina, kad būtų galima aiškiai atskirti reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą ir kitus alternatyvaus investavimo fondus, kurie įgyvendina kitokią, mažiau specializuotą investavimo strategiją, pvz., išpirkimo sandorius arba spekuliacinio pobūdžio investicijas į nekilnojamąjį turtą, kurių nesiekiama skatinti šiuo reglamentu;

(8)  siekiant tiksliai apibrėžti kolektyvinio investavimo subjektus, kuriems bus taikomas šis reglamentas, ir siekiant užtikrinti, kad jie sutelktų dėmesį į kapitalo teikimą mažoms įmonėms pradiniais jų, kaip juridinio asmens, formavimosi etapais, reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai turėtų būti laikomi tokiais fondais, kurie ▌į tokias įmones ketina investuoti bent 70 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo. Reikalavimus atitinkančiam rizikos kapitalo fondui neturėtų būti leidžiama investuoti daugiau kaip 30 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo į turtą, kuris nėra reikalavimus atitinkančios investicijos. Tai reiškia, kad, atsižvelgiant į tai, jog 30 proc. visada turėtų būti didžiausia reikalavimus neatitinkančių investicijų riba, 70 proc. turėtų būti atidėta reikalavimus atitinkančioms investicijoms per visą reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo gyvavimo laikotarpį. Minėtos ribos turėtų būti apskaičiuojamos iš investuotinos sumos atskaičius visas susijusias sąnaudas ir grynųjų pinigų bei pinigų ekvivalentų atsargas. Šiame reglamente turėtų būti išdėstyta būtina informacija, reikalinga nurodytoms investicijų riboms apskaičiuoti;

(8a)  šio reglamento tikslas – remti Sąjungos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) augimą ir inovacijas. Investicijos į trečiosiose šalyje įsisteigusias reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones gali atnešti daugiau kapitalo reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams, taigi būti naudingos Sąjungoje įsisteigusioms MVĮ. Tačiau jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti investuojama į trečiosios šalies portfeliui priklausančias įmones, kurios įsisteigusios mokesčių rojuose arba nebendradarbiaujančių jurisdikcijų teritorijose;

(8b)  reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas neturėtų būti steigiamas mokesčių rojuose arba nebendradarbiaujančių jurisdikcijų teritorijose, pavyzdžiui, trečiosiose šalyse, kuriose netaikomi jokie mokesčiai arba jie yra minimalūs, kai nesama tinkamų bendradarbiavimo susitarimų tarp rizikos kapitalo fondo valdytojo buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų ir trečiosios šalies, kurioje įsisteigęs reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas, priežiūros institucijų ir kai veiksmingai nesikeičiama informacija mokesčių klausimais. Reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas taip pat neturėtų investuoti jurisdikcijų, pasižyminčių bet kuriuo iš minėtų kriterijų, teritorijose;

(8c)  reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojai turėtų galėti pritraukti papildomų kapitalo įsipareigojimų per šio fondo gyvavimo laikotarpį. Į šiuos papildomus kapitalo įsipareigojimus, prisiimtus per reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo gyvavimo laikotarpį, turėtų būti atsižvelgta, kai planuojamos kitos investicijos į turtą, kuris nėra reikalavimus atitinkantis turtas. Papildomus kapitalo įsipareigojimus turėtų būti leidžiama prisiimti pagal reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo taisyklėse arba steigimo dokumentuose išdėstytus kriterijus ir laikantis juose nurodytų sąlygų;

(8d)  reikalavimus atitinkančios investicijos turi būti nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo priemonės. Kvazinuosavo kapitalo priemonės yra finansavimo priemonių rūšis, kuri yra nuosavo kapitalo ir skolos derinys, kai priemonės grąža yra susijusi su reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės pelnu arba nuostoliais ir jos išmokėjimas nėra visiškai užtikrintas įsipareigojimų neįvykdymo atveju. Prie tokių priemonių priskiriamos įvairios finansavimo priemonės, pvz., subordinuotosios paskolos, akcijos be balsavimo teisės, netiesioginio dalyvavimo paskolos, teisės gauti dalį pelno, konvertuojamos obligacijos ir obligacijos su garantija; Turėtų būti leidžiama nuosavo ir kvazinuosavo kapitalo priemones papildyti (bet ne pakeisti) garantuotomis arba negarantuotomis paskolomis, t. y. pereinamojo laikotarpio finansavimu, kurį reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas teikia reikalavimus atitinkančiai portfeliui priklausančiai įmonei, kurioje reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas jau turi reikalavimus atitinkančių investicijų, jeigu tokioms paskoloms naudojama ne daugiau kaip 30 proc. visų reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo. Be to, siekiant atspindėti dabartinę verslo praktiką rizikos kapitalo rinkoje, reikalavimus atitinkančiam rizikos kapitalo fondui turėtų būti leidžiama pirkti esamas reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės akcijas iš esamų tos įmonės akcininkų. Siekiant užtikrinti kuo plačiausias lėšų rinkimo galimybes, taip pat turėtų būti leidžiama investuoti į kitus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus. Siekiant išvengti investicijų į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones sumažėjimo, reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams turėtų būti leidžiama investuoti tik į kitus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus, jeigu tie reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai patys nėra investavę daugiau kaip 10 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo į kitus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus;

(8e)  Pagrindinė rizikos kapitalo fondų veikla – teikti finansavimą MVĮ naudojant pirmines investicijas. Rizikos kapitalo fondai neturėtų dalyvauti sistemiškai svarbioje bankininkystės veikloje, kuri nepatenka į įprastinę rizikos ribojimo reguliavimo sistemą (vadinamoji ’šešėlinė bankininkystė’). Taip pat jie neturėtų taikyti tipiškų privataus kapitalo strategijų, pavyzdžiui, svertinio išpirkimo;

(8f)  Vadovaujantis pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija ’2020 m. Europa’, šiuo reglamentu siekiama skatinti rizikos kapitalo investicijas į novatoriškas realiojoje ekonomikoje įsitvirtinusias MVĮ. Todėl šiame reglamente į reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės apibrėžtį neturėtų būti įtrauktos kredito įstaigos, investicijų bendrovės, draudimo įmonės, finansų kontroliuojančios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės;

(9)  siekiant nustatyti esminę apsaugos priemonę, pagal kurią reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai vadovaujantis šiuo reglamentu būtų skiriami nuo platesnės alternatyvaus investavimo fondų, kurie prekiauja išleistais vertybiniais popieriais antrinėse rinkose, kategorijos, būtina nustatyti taisykles, kad reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai daugiausia investuotų į tiesiogiai išleidžiamas priemones;

(10)  siekiant suteikti rizikos kapitalo fondų valdytojams tam tikrą lankstumą valdant savo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicijas ir likvidumą, turėtų būti leidžiama verstis ▌ tokia prekyba, kaip prekyba akcijomis ar nuosavybės teisėmis reikalavimų neatitinkančiose portfeliui priklausančiose įmonėse, kuriai taikoma didžiausia riba neviršija 30 proc. visų kapitalo įnašų ir nepareikalautojo kapitalo ▌; ▌

(11)  siekiant užtikrinti, kad nuoroda ’ERKF’ būtų patikima ir lengvai atpažįstama investuotojų visoje Sąjungoje, šiame reglamente turėtų būti nustatyta, kad platinant reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus visoje Sąjungoje teisę naudoti nuorodą ’ERKF’ turi tik tie rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurie laikosi šiame reglamente nustatytų vienodų kokybės kriterijų;

(12)  siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai pasižymėtų aiškiu ir atpažįstamu profiliu, kuris būtų tinkamas jų paskirčiai, turėtų būti nustatytos vienodos portfelio sudėties ir investavimo metodų, kuriuos tokiems reikalavimus atitinkantiems fondams leidžiama taikyti, taisyklės;

(13)  siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai nedidintų sisteminės rizikos ir kad tokie fondai, vykdydami investicinę veiklą, sutelktų dėmesį į reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių rėmimą, ▌naudoti svertą fondo lygmeniu neturėtų būti leidžiama. Rizikos kapitalo fondo valdytojui leidžiama skolintis, išleisti skolinius įsipareigojimus arba teikti garantijas reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo lygmeniu tik tuomet, jei tokie įsiskolinimai, skoliniai įsipareigojimai arba garantijos padengiami nepareikalautais apmokėti įsipareigojimais ir todėl fondo pozicija nedidinama taip, kad būtų viršytas numatytasis kapitalas. Laikantis šio požiūrio, reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo investuotojų išankstiniai grynųjų pinigų mokėjimai, jeigu jie yra visiškai padengti tų investuotojų kapitalo įsipareigojimais, nepadidina reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo pozicijos ir todėl turėtų būti leidžiami. Taip pat, siekiant suteikti fondui galimybę patenkinti specialius likvidumo poreikius, kurių gali atsirasti laikotarpiu nuo numatytojo kapitalo pareikalavimo iš investuotojų iki faktinio kapitalo pervedimo į fondo sąskaitas, turėtų būti leidžiama skolintis trumpam laikotarpiui, jei pasiskolinta suma neviršija nepareikalautojo numatytojo kapitalo;;

(14)  siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijos ar investiciniai vienetai būtų platinami tik tiems investuotojams, kurie turi ▌patirties, žinių ir kompetencijos patys priimti investicinius sprendimus ir tinkamai įvertinti riziką, susijusią su šiais fondais, ir siekiant išlaikyti investuotojų pasitikėjimą ir tikėjimą reikalavimus atitinkančiais rizikos kapitalo fondais, reikėtų nustatyti tam tikras konkrečias apsaugos priemones. Todėl Europos socialinio verslumo fondų akcijos ar investiciniai vienetai ▌turėtų būti platinami tik investuotojams, kurie yra profesionalūs klientai arba kurie gali būti vertinami kaip profesionalūs klientai pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (6). Tačiau siekiant investicijoms į reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus užtikrinti pakankamai plačią investuotojų bazę, taip pat pageidaujama, kad į reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus investuoti galėtų ir tam tikri kiti investuotojai, įskaitant didelės vertės turto turinčius asmenis. Tačiau tiems kitiems investuotojams turėtų būti nustatytos konkrečios apsaugos priemonės, kuriomis būtų užtikrinta, kad reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijos ar investiciniai vienetai būtų platinami tik tiems investuotojams, kurių profilis yra tinkamas tokioms investicijoms. Pagal šias apsaugos priemones fondų akcijos ar investiciniai vienetai negali būti platinami naudojant periodinius taupymo planus; Be to, rizikos kapitalo fondo valdytojo vadovams, direktoriams ar valdyme dalyvaujantiems darbuotojams turėtų būti leidžiama daryti investicijas, kai investuojama į jų valdomą reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą, nes tokie asmenys turi pakankamai žinių, kad galėtų dalyvauti rizikos kapitalo investicijose;

(15)  siekiant užtikrinti, kad nuorodą ’ERKF’ naudotų tik tie rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurie atitinka vienodus kokybės kriterijus dėl elgesio rinkoje, šiame reglamente turėtų būti nustatytos rizikos kapitalo fondo valdytojo veiklos vykdymo ir jo ryšių su savo investuotojais taisyklės. Dėl tos pačios priežasties šiame reglamente turėtų būti nustatytos vienodos sąlygos, pagal kurias tokie valdytojai turi spręsti interesų konfliktus. Pagal šias taisykles taip pat turėtų būti reikalaujama, kad valdytojas nustatytų būtinas organizacines ir administracines procedūras tinkamam interesų konfliktų sprendimui užtikrinti;

(15a)  jei rizikos kapitalo fondo valdytojas ketina perduoti funkcijas trečiosioms šalims, tai, kad rizikos kapitalo fondo valdytojas perdavė funkcijas trečiajai šaliai, neturėtų daryti įtakos jo atsakomybei rizikos kapitalo fondo ir jo investuotojų atžvilgiu. Be to, rizikos kapitalo fondo valdytojas neturėtų perduoti funkcijų tokiu mastu, kad iš esmės nebegalėtų būti laikomas rizikos kapitalo fondo valdytoju ir taptų tik ’pašto dėžutės’ funkcijas atliekančiu subjektu. Rizikos kapitalo fondo valdytojas turėtų likti atsakingas už tinkamą perduotų funkcijų vykdymą ir nuolatinį šio reglamento nuostatų laikymąsi. Funkcijų perdavimas neturėtų pakenkti rizikos kapitalo fondo valdytojo priežiūros efektyvumui, o svarbiausia, neturėtų trukdyti rizikos kapitalo fondo valdytojui veikti arba rizikos kapitalo fondui būti valdomam siekiant kuo didesnės naudos savo investuotojams;

(16)  siekiant užtikrinti nuorodos ’ERKF’ vientisumą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti rizikos kapitalo fondo valdytojo organizacijos kokybės kriterijai. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatyti vienodi proporcingi reikalavimai, susiję su būtinybe turėti tinkamų techninių ir žmogiškųjų išteklių ▌;

(16a)  siekiant užtikrinti tinkamą reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdymą ir valdytojo gebėjimą padengti galimą riziką, susijusią su jo veikla, šiuo reglamentu rizikos kapitalo fondo valdytojams turėtų būti nustatytas vienodas, proporcingas reikalavimas turėti pakankamai nuosavų lėšų. Šių nuosavų lėšų suma turėtų būti tokia, kad jos pakaktų reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo tęstinumui ir tinkamam valdymui užtikrinti;

(17)  siekiant apsaugoti investuotojus, būtina užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo turtas būtų tinkamai įvertinamas. Todėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų taisyklėse ir steigimo dokumentuose turėtų būti pateikiamos turto vertinimo taisyklės. Tai turėtų užtikrinti vertinimo vientisumą ir skaidrumą;

(18)  siekiant užtikrinti, kad rizikos kapitalo fondų valdytojai, naudojantys nuorodą ’ERKF’, tinkamai atsiskaitytų už savo veiklą, turėtų būti nustatytos vienodos metinių ataskaitų teikimo taisyklės;

(19)  siekiant užtikrinti nuorodos ’ERKF’ vientisumą investuotojų požiūriu, būtina, kad ją naudotų tik tie rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurių investicijų politika ir investicijų tikslai yra visiškai skaidrūs. Taigi šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatytos vienodos taisyklės dėl informacijos atskleidimo reikalavimų, kurie rizikos kapitalo fondo valdytojui būtų taikomi jo investuotojų atžvilgiu. Visų pirma turėtų būti nustatytos ikisutartinės informacijos atskleidimo prievolės, susijusios su reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investavimo strategija ir tikslais, naudojamomis investicinėmis priemonėmis, informacija apie sąnaudas ir susijusius mokesčius ir reikalavimus atitinkančio fondo siūlomos investicijos rizikos (atlygio) pobūdžiu. Siekiant užtikrinti didelį skaidrumą, tokie informacijos atskleidimo reikalavimai taip pat turėtų apimti informaciją apie tai, kaip apskaičiuojamas rizikos kapitalo fondo valdytojo atlyginimas;

(20)  siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų vienodų reikalavimų priežiūrą, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija prižiūri, ar rizikos kapitalo fondo valdytojas laikosi šiame reglamente nustatytų vienodų reikalavimų. Tuo tikslu reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo valdytojas, norintis savo reikalavimus atitinkančių fondų akcijas ar investicinius vienetus platinti su nuoroda ’ERKF’, turėtų pranešti apie šį ketinimą savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija turėtų užregistruoti rizikos kapitalo fondo valdytoją, jeigu pateikiama visa būtina informacija ir nustatytos tinkamos procedūros, kad būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų. Ši registracija turėtų galioti visoje Sąjungoje;

(20a)  siekiant sudaryti sąlygas veiksmingam tarpvalstybiniam reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimui, valdytojas turėtų būti užregistruotas kuo greičiau;

(20b)  nors šiame reglamente numatytos apsaugos priemonės, leidžiančios įsitikinti, kad lėšos naudojamos tinkamai, priežiūros institucijos turėtų akylai stengtis užtikrinti, kad šių apsaugos priemonių būtų laikomasi;

(21)  siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų vienodų kriterijų laikymosi priežiūrą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatytos taisyklės dėl aplinkybių, kuriomis reikia atnaujinti buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateiktą informaciją;

(22)  siekiant užtikrinti veiksmingą šio reglamento reikalavimų priežiūrą, šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyta kompetentingų priežiūros institucijų tarpvalstybinių pranešimų teikimo tvarka, kuri turėtų būti taikoma užregistravus rizikos kapitalo fondo valdytoją jo buveinės valstybėje narėje;

(23)  siekiant išlaikyti skaidrias reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimo visoje Sąjungoje sąlygas, Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) (EVPRI), įsteigta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010(7), turėtų būti patikėta tvarkyti centrinę duomenų bazę, kurioje būtų išvardyti visi pagal šį reglamentą užregistruoti reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondų valdytojai ir jų valdomi reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai;

(23a)  tais atvejais, kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad rizikos kapitalo fondo valdytojas pažeidžia šį reglamentą jos teritorijoje, ji nedelsdama turėtų apie tai pranešti buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, o ši turėtų imtis atitinkamų priemonių;

(23b)  jeigu nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, arba dėl to, kad buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nesiima veiksmų per pagrįstą laikotarpį, ar dėl to, kad rizikos kapitalo fondo valdytojas ir toliau vykdo veiklą, kuri aiškiai prieštarauja šiam reglamentui, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, gali imtis visų atitinkamų priemonių, kurių reikia investuotojams apsaugoti, įskaitant galimybę neleisti atitinkamam valdytojui toliau platinti savo rizikos kapitalo fondo akcijas ar investicinius vienetus priimančiosios valstybės narės teritorijoje;

(24)  siekiant užtikrinti veiksmingą šiame reglamente nustatytų vienodų kriterijų priežiūrą, šiame reglamente turėtų būti išvardyti priežiūros įgaliojimai, kuriuos kompetentingos institucijos turi turėti;

(25)  siekiant užtikrinti tinkamą vykdymą, šiame reglamente turėtų būti nustatytos administracinės sankcijos ir priemonės, taikomos pažeidus pagrindines šio reglamento nuostatas, t. y. taisykles dėl portfelio sudėties, dėl apsaugos priemonių, susijusių su tinkamų investuotojų tapatybe, ir dėl nuorodos ’ERKF’, kurią gali naudoti tik registruoti rizikos kapitalo fondų valdytojai. Reikėtų nustatyti, kad pažeidus šias pagrindines nuostatas uždraudžiama naudoti nuorodą ir rizikos kapitalo fondo valdytojas pašalinamas iš registro;

(26)  buveinės ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos bei EVPRI turėtų keistis priežiūros informacija;

(27)  siekiant užtikrinti veiksmingą subjektų, kuriems pavesta prižiūrėti šiame reglamente nustatytų vienodų kriterijų laikymąsi, bendradarbiavimą reguliavimo klausimais, visoms atitinkamoms nacionalinėms institucijoms ir EVPRI turėtų būti taikomi griežti profesinės paslapties reikalavimai;

(28)  techniniais finansinių paslaugų standartais turėtų būti užtikrintas nuoseklus derinimas ir aukšto lygio priežiūra visoje Sąjungoje. Su politikos pasirinkimu nesusijusių techninių įgyvendinimo standartų projektus, kurie būtų teikiami Komisijai, būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti EVPRI, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga;

(29)  Komisija turėtų būti įgaliota patvirtinti techninius įgyvendinimo standartus priimdama įgyvendinimo aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį ir pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija)(8) ▌, 15 straipsnį. EVPRI turėtų būti patikėta parengti šiame reglamente nurodyto pranešimo formato ▌techninių įgyvendinimo standartų projektus, nurodytus šiame reglamente;

(30)  siekiant patikslinti reikalavimus, išdėstytus šiame reglamente, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti aktus, kuriais būtų nustatyti ▌interesų konfliktų, kurių rizikos kapitalo fondų valdytojams reikia vengti, rūšys ir priemonės, kurių turi būti imtasi tuo atžvilgiu. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(32)  ne vėliau kaip po ketverių metų nuo dienos, kurią šis reglamentas pradedamas taikyti, turėtų būti atlikta šio reglamento peržiūra, kad būtų atsižvelgta į rizikos kapitalo rinkos pokyčius. Į peržiūrą turėtų būti įtraukta bendra šio reglamento taisyklių veikimo apžvalga ir jas taikant įgyta patirtis. Remdamasi peržiūra, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios prireikus būtų pridėti teisės aktų pasiūlymai;

(32a)  be to, iki 2017 m. liepos 22 d. Komisija turėtų pradėti šio reglamento sąveikos su kitomis kolektyvinio investavimo subjektų ir jų valdytojų taisyklėmis, ypač numatytomis Direktyvoje 2011/61/ES, peržiūrą. Atliekant šią peržiūrą, visų pirma turėtų būti išnagrinėta šio reglamento aprėptis ir įvertinta, ar būtina išplėsti jo aprėptį suteikiant leidimą didesniems alternatyvaus investavimo fondų valdytojams naudoti nuorodą ’ERKF’. Remdamasi peržiūra, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios prireikus būtų pridėti teisės aktų pasiūlymai;

(32b)  atlikdama šią peržiūrą, Komisija turėtų įvertinti visas kliūtis, kurios galėjo trukdyti investuotojams įsisavinti lėšas, taip pat kitų nuostatų, kurios gali būti taikomos rizikos ribojimo tikslais, poveikį instituciniams investuotojams. Be to, Komisija turėtų rinkti duomenis, kurie padėtų įvertinti ERKF įtaką kitoms Sąjungos programoms, pavyzdžiui, programai ’Horizontas 2020’, kuriomis taip pat siekiama remti inovacijas Sąjungoje;

(32c)  atsižvelgiant į Komisijos komunikatą dėl geresnių MVĮ galimybių gauti finansavimą veiksmų plano ir 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą ’Strategijos ’Europa 2020’ pavyzdinė iniciatyva ’Inovacijų sąjunga’, svarbu užtikrinti viešųjų projektų, kurie taikomi Sąjungoje siekiant paremti rizikos kapitalo rinką, efektyvumą ir įvairių Sąjungos politikos sričių, kuriomis siekiama skatinti inovacijas, įskaitant konkurencingumo ir mokslinių tyrimų politiką, koordinavimą ir abipusį suderinamumą. Pagrindinis dėmesys vykdant Sąjungos inovacijų ir augimo politiką skiriamas žaliosioms technologijoms, atsižvelgiant į Sąjungos tikslą tapti pasauline lydere pažangaus ir tvaraus augimo, energijos ir išteklių naudojimo efektyvumo (taip pat ir finansuojant MVĮ) srityse. Atliekant šio reglamento peržiūrą bus svarbu įvertinti jo poveikį siekiant šio tikslo;

(32d)  EVPRI turėtų įvertinti personalo ir išteklių poreikius, kurie atsirado dėl pagal šį reglamentą prisiimtų įgaliojimų ir pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

(32e)  Europos investicijų fondas (EIF) investuoja, be kita ko, į rizikos kapitalo fondus visoje Sąjungoje. Šiame reglamente numatytos priemonės, leidžiančios lengvai identifikuoti tam tikrų bendrų bruožų turinčius rizikos kapitalo fondus, turėtų padėti EIF pagal šį reglamentą nustatyti rizikos kapitalo fondus, į kuriuos galima investuoti. Todėl EIF turėtų būti raginama investuoti į Europos rizikos kapitalo fondus;

(33)  šiuo reglamentu nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, visų pirma pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant teisę į privatų ir šeimos gyvenimą (7 straipsnis) ir laisvę užsiimti verslu (16 straipsnis);

(34)  asmens duomenų tvarkymas, atliekamas valstybėse narėse įgyvendinant šį reglamentą ir prižiūrint valstybių narių kompetentingoms institucijoms, visų pirma valstybių narių paskirtoms viešosioms nepriklausomoms institucijoms, reglamentuojamas 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(9). 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos ES institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo(10) reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka EVPRI pagal šį reglamentą prižiūrint Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui;

(35)  šiuo reglamentu neturėtų būti daroma poveikio valstybės pagalbos taisyklių taikymui reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams;

(36)  kadangi šio reglamento tikslai, t. y. užtikrinti vienodų reikalavimų taikymą reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimui, nustatyti paprastą rizikos kapitalo fondų valdytojų registracijos sistemą, kuria visiškai atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti saugumo ir patikimumo, susijusių su nuorodos ’ERKF’ naudojimu, ir veiksmingo rizikos kapitalo rinkos veikimo bei įvairių jos suinteresuotųjų subjektų sąnaudų pusiausvyrą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir todėl dėl jų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, ▌Sąjunga gali patvirtinti priemones, vadovaudamasi subsidiarumo principu, nustatytu Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje; Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą ▌šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šiame reglamente nustatomi vienodi reikalavimai ir sąlygos tiems kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie nori naudoti nuorodą ’ERKF’ platindami reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus Sąjungoje ir taip prisidėti prie sklandaus vidaus rinkos veikimo. Reglamente nustatomos vienodos taisyklės dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimo tinkamiems investuotojams visoje Sąjungoje, dėl reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų portfelio sudėties, dėl tinkamų investicinių priemonių ir metodų, kuriuos turi naudoti reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, taip pat dėl rizikos kapitalo fondų valdytojų, kurie platina reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus visoje Sąjungoje, struktūros, elgesio ir skaidrumo.

2 straipsnis

1.  Šis reglamentas taikomas kolektyvinio investavimo subjektų, kaip apibrėžta 3 straipsnio b punkte, valdytojams, kurių visa valdomo turto vertė neviršija Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos ribos, kurie įsisteigę Sąjungoje ir kurie turi būti registruojami savo buveinės valstybės narės kompetentingose institucijose pagal Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalies a punktą, jeigu tie valdytojai valdo reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus ▌.

1a.  Tačiau pagal šio reglamento 13 straipsnį registruoti rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurių visa valdomo turto vertė vėliau išauga tiek, kad viršija Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą ribą, ir kurie dėl to turi gauti savo buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų veiklos leidimą pagal minėtos direktyvos 6 straipsnį, toliau gali naudoti nuorodą ’ERKF’ platindami reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ir investicinius vienetus Sąjungoje, jeigu jie laikosi minėtoje direktyvoje išdėstytų reikalavimų ir toliau visais atvejais laikosi šio reglamento 3 ir 5 straipsnių bei 12 straipsnio b ir ga punktų nuostatų, susijusių su reikalavimus atitinkančiais rizikos kapitalo fondais.

1b.  Pagal šį reglamentą registruoti Europos rizikos kapitalo fondų valdytojai papildomai gali valdyti ir KIPVPS, kuriems išduodamas leidimas pagal Direktyvą 2009/65/EB, jeigu jie yra išorės valdytojai.

3 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

  a) reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas – kolektyvinio investavimo subjektas, kuris:
   i) ketina per reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo taisyklėse ar sudarymo dokumentuose nurodytą laikotarpį bent 70 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo investuoti į turtą, investicijos į kurį yra reikalavimus atitinkančios investicijos;
   ii) turtui, investicijos į kurį nėra reikalavimus atitinkančios investicijos, įsigyti niekada nenaudoja daugiau kaip 30 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo;
  iii) yra įsteigtas valstybės narės teritorijoje arba trečiojoje valstybėje, jei ta trečioji valstybė:

Ribinės vertės, nurodytos i ir ii papunkčiuose, apskaičiuojamos iš investuojamos sumos atskaičius visas susijusias sąnaudas ir grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų atsargas;
     – nenustato mokestinių priemonių, pagal kurias numatyti simboliniai mokesčiai arba jų iš viso nenumatyta, ir nesuteikia lengvatų, kurios taikomos net ir tuo atveju, kai nevykdoma jokia reali ekonominė veikla ir nėra didelio ekonominio aktyvumo tokias lengvatas suteikiančioje trečiojoje valstybėje,
     – yra sudariusi atitinkamus bendradarbiavimo susitarimus su rizikos kapitalo fondo valdytojo buveinės valstybės narės kompetentingomis institucijomis, kuriuos taikant galima užtikrinti veiksmingą keitimąsi informacija pagal šio reglamento 21 straipsnį ir kompetentingos institucijos gali vykdyti savo pareigas pagal šį reglamentą,
     – nėra įtraukta į Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu finansinių veiksmų darbo grupės (angl. FATF) sudarytą nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų sąrašą,
     – yra pasirašiusi susitarimą su rizikos kapitalo fondo valdytojo buveinės valstybe nare ir su bet kuria kita valstybe nare, kurioje ketinama platinti reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo investicinius vienetus ar akcijas, užtikrinant, kad ši trečioji valstybė visapusiškai laikosi EBPO pavyzdinės pajamų ir kapitalo mokesčių konvencijos 26 straipsnyje nustatytų standartų ir užtikrina veiksmingą keitimąsi informacija mokesčių klausimais, įskaitant informaciją apie daugiašalius mokesčių susitarimus, jeigu tokių esama.
   aa) susijusios sąnaudos – visi mokesčiai, rinkliavos ir išlaidos, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai patiria investuotojai ir dėl kurių sutaria reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas ir investuotojai;
   b) kolektyvinio investavimo subjektas – alternatyvaus investavimo fondas (AIF), kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte;
  c) reikalavimus atitinkančios investicijos – bet kurios iš šių priemonių:
    i) nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo kapitalo priemonės, kurias
     išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė ir kurias iš reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės tiesiogiai įsigyja reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas, ▌
     išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė mainais už nuosavybės vertybinius popierius, kuriuos išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė, arba
     išleidžia įmonė, valdanti reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kontrolinį paketą, ir kurias reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas įsigyja mainais už nuosavo kapitalo priemonę, kurią išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė;
     ii) užtikrintos ir neužtikrintos paskolos, kurias reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas suteikia portfeliui priklausančiai įmonei, kurioje reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas jau turi reikalavimus atitinkančių investicijų, jei tokioms paskoloms panaudojama ne daugiau kaip 30 proc. visų reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo;
   iii) reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės akcijos, įsigytos iš esamų tos įmonės akcininkų;
   iv) vieno ar keleto kitų reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondų investiciniai vienetai ar akcijos, jei tie reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai patys neinvestavo daugiau kaip 10 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo į reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus;
  d) reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė – įmonė, atitinkanti šiuos reikalavimus:
  i) tuo metu, kai į ją investuoja reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas:
     – jos vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje (DPS), kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 ir 15 punktuose,
     – joje dirba mažiau nei 250 asmenų ir
     – jos metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR arba ▌ bendras metinis balansas neviršija 43 mln. EUR;
     ii) ji pati nėra kolektyvinio investavimo subjektas;
    iii) ji nėra bent vienas iš šių subjektų:
     – kredito įstaiga, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 1 dalyje,
     – investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalyje,
     – draudimo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 1 dalyje,
     – finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 19 dalyje, arba
     – mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 20 dalyje;
  iv) ji įsteigta valstybės narės teritorijoje arba trečiojoje valstybėje, jei ta trečioji valstybė:
     – nenustato mokestinių priemonių, pagal kurias numatyti simboliniai mokesčiai arba jų iš viso nenumatyta, ir nesuteikia lengvatų, kurios taikomos net ir tuo atveju, kai nevykdoma jokia reali ekonominė veikla ir nėra didelio ekonominio aktyvumo tokias lengvatas suteikiančioje trečiojoje valstybėje,
     – nėra įtraukta į Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu finansinių veiksmų darbo grupės (angl. FATF) sudarytą nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų sąrašą,
     – yra pasirašiusi susitarimą su rizikos kapitalo fondo valdytojo buveinės valstybe nare ir su bet kuria kita valstybe nare, kurioje ketinama platinti reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo investicinius vienetus ar akcijas, užtikrinant, kad ši trečioji valstybė visapusiškai laikosi EBPO pavyzdinės pajamų ir kapitalo mokesčių konvencijos 26 straipsnyje nustatytų standartų ir užtikrina veiksmingą keitimąsi informacija mokesčių klausimais, įskaitant informaciją apie daugiašalius mokesčių susitarimus, jeigu tokių esama;
   e) nuosavas kapitalas – įmonės nuosavybės dalis, išreiškiama akcijomis arba kitomis dalyvavimo reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kapitale formomis, išleidžiamomis jos investuotojams;
   f) kvazinuosavas kapitalas – bet kokios rūšies finansavimo priemonė, kuri yra nuosavo kapitalo ir skolos derinys, kurios grąža susijusi su reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės pelnu arba nuostoliais ir kurios grąžinimas nėra visiškai užtikrintas įsipareigojimų neįvykdymo atveju;
   g) platinimas – tiesioginis ar netiesioginis rizikos kapitalo fondo valdytojo valdomo rizikos kapitalo fondo investicinių vienetų ar akcijų siūlymas arba pateikimas rizikos kapitalo fondo valdytojo iniciatyva arba jo vardu Sąjungoje gyvenantiems ar registruotąsias buveines turintiems investuotojams;
   h) numatytasis kapitalas – bet koks įsipareigojimas, pagal kurį investuotojas privalo per reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo taisyklėse ar sudarymo dokumentuose nurodytą laikotarpį įsigyti rizikos kapitalo fondo kapitalo dalį arba skirti rizikos kapitalo fondui kapitalo įnašus;
   i) rizikos kapitalo fondo valdytojas – juridinis asmuo, kurio įprasta veikla – bent vieno reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdymas;
   j) buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje rizikos kapitalo fondo valdytojas įsteigtas arba turi registruotąją buveinę ir kurioje registruojamas kompetentingų institucijų pagal Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalies a punktą;
   k) priimančioji valstybė narė – valstybė narė, išskyrus buveinės valstybę narę, kurioje rizikos kapitalo fondo valdytojas platina reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo akcijas ar investicinius vienetus pagal šį reglamentą;
   l) kompetentinga institucija – nacionalinė valdžios institucija, kurią buveinės valstybė narė pagal įstatymus ar kitus teisės aktus paskiria registruoti kolektyvinio investavimo subjektų valdytojus, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje;
   la) KIPVPS – kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas, kuriam suteiktas leidimas pagal Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį.

Taikant pirmos pastraipos i punktą, jeigu pagal reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo teisinę formą valdymas gali būti vidinis ir jeigu fondo valdymo organas nusprendžia neskirti išorės valdytojo, rizikos kapitalo fondo valdytoju registruojamas pats reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas. Reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas, kuris užregistruotas kaip vidinis rizikos kapitalo fondo valdytojas, negali būti registruojamas kitų kolektyvinio investavimo subjektų rizikos kapitalo fondo išoriniu valdytoju.

II SKYRIUS

NUORODOS ’ERKF’ NAUDOJIMO SĄLYGOS

4 straipsnis

Rizikos kapitalo fondų valdytojai, kurie laikosi šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, turi teisę Sąjungoje platindami reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus naudoti nuorodą ’ERKF’.

5 straipsnis

1.  Rizikos kapitalo fondo valdytojas užtikrina, kad įsigyjant turtą, išskyrus reikalavimus atitinkančias investicijas, turtui, kuris nėra reikalavimus atitinkančios investicijos, įsigyti būtų panaudojama ne daugiau kaip 30 proc. visų fondo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo. 30 proc. ribinė vertė apskaičiuojama iš investuojamos sumos atskaičius visas susijusias sąnaudas. Apskaičiuojant šią ribą į grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų atsargas neatsižvelgiama, nes grynieji pinigai ir pinigų ekvivalentai nelaikomi investicijomis.

2.  Rizikos kapitalo fondo valdytojas reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo lygmeniu negali naudoti jokio metodo, kuriuo būtų virš jo numatytojo kapitalo apimties didinama fondo pozicija skolinantis grynųjų pinigų arba vertybinių popierių, įgyjant išvestinių finansinių priemonių pozicijas arba bet kokiomis kitomis priemonėmis.

2a.  Rizikos kapitalo fondo valdytojui leidžiama tik skolintis, išleisti skolinius įsipareigojimus arba teikti garantijas reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo lygmeniu, jei tokios paskolos, skoliniai įsipareigojimai arba garantijos padengiami nepareikalautais įvykdyti įsipareigojimais.

6 straipsnis

1.  Rizikos kapitalo fondų valdytojai reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investicinius vienetus ir akcijas platina tik investuotojams, kurie laikomi profesionaliais klientais pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo I skirsnį arba paprašius gali būti vertinami kaip profesionalūs klientai pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo II skirsnį, arba kitiems investuotojams, kai:

   a) tie kiti investuotojai įsipareigoja investuoti bent 100 000 EUR; be to,
   b) tie kiti investuotojai atskirame nuo sutarties, kuri turi būti sudaryta dėl įsipareigojimo investuoti, dokumente raštu patvirtina, kad jie žino apie riziką, susijusią su numatomu įsipareigojimu ar investicija.
  

2.  1 dalis netaikoma rizikos kapitalo fondo valdytojo valdyme dalyvaujančių vadovų, direktorių ar darbuotojų daromoms investicijoms, kai investuojama į jų valdomą reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą.

7 straipsnis

Rizikos kapitalo fondų valdytojai, valdydami reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus:

   a) veikia sąžiningai, deramai profesionaliai, apdairiai, stropiai ir teisingai;
   b) taiko tinkamą politiką ir procedūras, kad išvengtų piktnaudžiavimo, kuris, kaip pagrįstai galima tikėtis, turėtų neigiamos įtakos investuotojų ir reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių interesams;
   c) savo veiklą vykdo taip, kad kuo geriau patenkintų savo valdomų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų interesus, tų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investuotojų interesus ir skatintų rinkos vientisumą;
   d) atrinkdami investicijas į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones ir nuolat jas stebėdami, elgiasi labai dėmesingai;
   e) turi tinkamų žinių ir supratimą apie reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, į kurias jie investuoja;
   ea) elgiasi teisingai su savo investuotojais;
   eb) užtikrina, kad jokiems investuotojams nebūtų teikiama pirmenybė, nebent tokia pirmenybė būtų nurodyta reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo taisyklėse ar sudarymo dokumentuose.

7a straipsnis

1.  Jei rizikos kapitalo fondo valdytojas ketina perduoti įgaliojimus trečiosioms šalims, valdytojo įgaliojimų perdavimas trečiosioms šalims nekeičia valdytojo atsakomybės reikalavimus atitinkančiam rizikos kapitalo fondui, be to, valdytojas neperduoda įgaliojimų tokia apimtimi, kad jo iš esmės nebebūtų galima laikyti reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytoju ir kad jis taptų pašto dėžutės funkcijas atliekančiu subjektu.

2.  Įgaliojimų perdavimas neturi sumažinti rizikos kapitalo fondo valdytojo priežiūros veiksmingumo, o ypač neturėtų kliudyti rizikos kapitalo fondo valdytojui veikti ir reikalavimus atitinkančiam rizikos kapitalo fondui būti valdomam kuo geriau tenkinant investuotojų interesus.

8 straipsnis

1.  Rizikos kapitalo fondų valdytojai nustato interesų konfliktus ir jų vengia, o kai jų neįmanoma išvengti, tuos interesų konfliktus valdo ir stebi ir pagal 4 dalį juos nedelsiant atskleidžia, kad išvengtų neigiamos tokių konfliktų įtakos reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų ir jų investuotojų interesams ir užtikrintų teisingą elgesį savo valdomų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų atžvilgiu.

2.  Rizikos kapitalo fondo valdytojas visų pirma nustato tuos interesų konfliktus, kurie gali kilti tarp:

   a) rizikos kapitalo fondų valdytojų, tų asmenų, kurie faktiškai vykdo rizikos kapitalo fondo valdytojo veiklą, darbuotojų ar bet kokio asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja rizikos kapitalo fondo valdytoją ar yra jo kontroliuojamas, ir reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo, kurį valdo rizikos kapitalo fondų valdytojai, ar tų reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų investuotojų;
   b) reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo ar to reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo investuotojų ir kito reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo, kurį valdo tas pats rizikos kapitalo fondo valdytojas, ar to kito reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo investuotojų;
     ba) reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo ar to reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo investuotojų ir kolektyvinio investavimo subjekto ar KIPVPS, kurį valdo tas pats rizikos kapitalo fondo valdytojas, arba to kolektyvinio investavimo subjekto ar KIPVPS investuotojų.

3.  Rizikos kapitalo fondų valdytojai palaiko ir taiko veiksmingas organizacines ir administracines procedūras, kad laikytųsi 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų.

4.  Informacija apie interesų konfliktus, kaip nurodyta 1 dalyje, atskleidžiama tais atvejais, kai organizacinės procedūros, kurias rizikos kapitalo fondų valdytojai taiko siekdami nustatyti interesų konfliktus, užkirsti jiems kelią, juos valdyti ir stebėti, yra nepakankamos, kad būtų galima pakankamai patikimai užkirsti kelią žalai, kuri gresia investuotojų interesams. Prieš imdamiesi veiklos investuotojų vardu, rizikos kapitalo fondų valdytojai juos aiškiai informuoja apie interesų konfliktų bendrą pobūdį arba priežastis.

5.  Komisija pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir patvirtinti priemones, kuriomis nurodoma:

   a) šio straipsnio 2 dalyje nurodytų interesų konfliktų rūšys;
   b) veiksmai, kurių rizikos kapitalo fondų valdytojai privalo imtis struktūrų bei organizacinių ir administracinių procedūrų atžvilgiu, siekdami nustatyti interesų konfliktus, užkirsti jiems kelią, juos valdyti, stebėti ir apie juos informuoti.

9 straipsnis

Rizikos kapitalo fondų valdytojai visada turi pakankamai nuosavų lėšų ir naudoja pakankamus ir tinkamus žmogiškuosius ir techninius išteklius, kurių reikia, kad reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai būtų tinkamai valdomi.

Rizikos kapitalo fondų valdytojai privalo visada užtikrinti, kad jie galėtų pagrįsti nuosavų lėšų pakankamumą veiklos tęstinumui išlaikyti, ir pateikti savo argumentus, kodėl tų lėšų pakanka, kaip nurodyta 12 straipsnyje.

10 straipsnis

Turto vertinimo taisyklės nustatomos reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo taisyklėse ar sudarymo dokumentuose, jomis užtikrinamas vertinimo procedūrų pagrįstumas ir skaidrumas.

Taikant vertinimo procedūras užtikrinama, kad turtas būtų tinkamai vertinamas ir turto vertė būtų perskaičiuojama bent kartą per metus.

11 straipsnis

1.  Ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos rizikos kapitalo fondo valdytojas buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia kiekvieno valdomo reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo metinę ataskaitą. Ataskaitoje aprašoma reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo portfelio sudėtis ir praėjusių metų veikla. Ataskaitoje taip pat atskleidžiamas reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo pelnas jo veikimo pabaigoje ir, atitinkamais atvejais, fondo veikimo laikotarpiu paskirstytas pelnas. Joje pateikiamos auditorių patikrintos reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo finansinės ataskaitos. Bent kartą per metus atliekamo audito metu patvirtinama, kad pinigai ir turtas laikomi fondo vardu ir kad rizikos kapitalo fondo valdytojas nustatė ir toliau vykdo tinkamą apskaitą bei naudojimosi bet kokiais įgaliojimais kontrolę arba reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo ir jo investuotojų pinigų ir turto naudojimo kontrolę. Metinė ataskaita rengiama pagal galiojančius ataskaitų teikimo standartus ir rizikos kapitalo fondo valdytojo bei investuotojų sutartas sąlygas. Rizikos kapitalo fondo valdytojas pateikia ataskaitą investuotojams jiems paprašius. Rizikos kapitalo fondų valdytojai ir investuotojai ▌ gali susitarti dėl papildomos informacijos atskleidimo vieni kitiems.

2.  Jeigu rizikos kapitalo fondo valdytojas privalo viešai paskelbti metinę finansinę ataskaitą dėl reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB(11)dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, 1 dalyje nurodyta informacija gali būti teikiama atskirai arba papildomoje metinės finansinės ataskaitos dalyje.

12 straipsnis

1.  Rizikos kapitalo fondų valdytojai prieš jų investuotojams priimant investicinius sprendimus aiškiai ir suprantamai pateikia jiems bent šią informaciją apie savo valdomus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus:

   a) rizikos kapitalo fondo valdytojo ir visų kitų paslaugų teikėjų, su kuriais rizikos kapitalo fondo valdytojas yra sudaręs sutartį dėl jų vykdomo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymo, tapatybę ir jų pareigų aprašą;
     aa) rizikos kapitalo fondo valdytojo turimų nuosavų lėšų sumą ir išsamų paaiškinimą, kodėl rizikos kapitalo fondo valdytojas mano, kad šių nuosavų lėšų užteks reikiamiems žmogiškiesiems ir techniniams ištekliams užtikrinti, kad būtų tinkamai valdomas šis reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas;
  b) reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo investavimo strategijos ir tikslų aprašą, įskaitant:
     i) reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančioms įmonių, į kurias jis ketina investuoti, rūšis,
     ii) kitus reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus, į kuriuos jis ketina investuoti,
     iii) reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias ketina investuoti reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, nurodyti ii papunktyje, rūšis,
     iv) reikalavimų neatitinkančias investicijas, kurias jis ketina atlikti,
     v) metodus, kuriuos jis ketina taikyti, taip pat,
     vi) taikomus investavimo apribojimus;
   c) reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo rizikos pobūdžio ir visos rizikos, susijusios su turtu, į kurį fondas gali investuoti, arba investavimo metodų, kurie gali būti taikomi, aprašą;
   d) reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo vertinimo procedūros ir turtui vertinti taikomos kainų nustatymo metodikos aprašą, įskaitant metodus, taikomus reikalavimus atitinkančioms portfeliui priklausančioms įmonėms vertinti;
   e) aprašą, kaip apskaičiuojamas rizikos kapitalo fondo valdytojo atlyginimas;
   f) visų susijusių sąnaudų bei didžiausių jų sumų aprašą;
   g) ankstesnius reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo veiklos rezultatus, jei jie žinomi;
     ga) informaciją apie verslo paramos paslaugas ir kitą paramos veiklą, kurią reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas vykdo arba parūpina pasitelkdamas trečiąsias šalis, kad palengvintų reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas investuoja, plėtrą, augimą arba jų veiklos tęstinumą kokiu nors kitu atžvilgiu, arba, jeigu tokios paslaugos neteikiamos ar tokia veikla nevykdoma, paaiškinimą, kodėl taip yra;
   h) procedūrų, pagal kurias reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas gali keisti savo investavimo strategiją arba investavimo politiką, arba jas abi, aprašą.

1a.  Visa 1 dalyje nurodyta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Ji nuolat atnaujinama ir, atitinkamais atvejais, reguliariai peržiūrima.

2.  Jeigu reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB(12) dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, arba pagal nacionalinės teisės aktus privalo paskelbti prospektą dėl reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija gali būti teikiama atskirai arba kaip prospekto dalis.

III SKYRIUS

PRIEŽIŪRA IR ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

13 straipsnis

1.  Rizikos kapitalo fondų valdytojai, ketinantys naudoti nuorodą ’ERKF’ platindami savo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus, praneša apie šį ketinimą savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir pateikia šią informaciją:

   a) asmenų, kurie faktiškai vykdo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdymo veiklą, tapatybę;
   b) reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami, tapatybę ir jų investavimo strategijas;
   c) informaciją apie priemones, kurių imtasi siekiant laikytis II skyriuje nustatytų reikalavimų;
   d) valstybių narių, kuriose rizikos kapitalo fondo valdytojas ketina platinti kiekvieno reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo akcijas ar investicinius vienetus, sąrašą;
     da) valstybių narių ir trečiųjų valstybių, kuriose rizikos kapitalo fondo valdytojas įsteigė arba ketina įsteigti reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo fondus, sąrašą.

2.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija rizikos kapitalo fondo valdytoją užregistruoja tik tuo atveju, jeigu įsitikina, kad laikomasi šių sąlygų:

   -a) asmenys, kurie faktiškai vykdo reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojo veiklą, yra pakankamai geros reputacijos ir turi pakankamai patirties, be kita ko, susijusios su reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojo taikomomis investavimo strategijomis;
   a) informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal 1 dalį, yra išsami;
   b) priemonės, apie kurias pranešta pagal 1 dalies c punktą, yra tinkamos siekiant laikytis II skyriuje nustatytų reikalavimų;
   ba) iš sąrašo, pateikto pagal 1 dalies e punktą, matyti, kad visi reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai įsteigti pagal šio reglamento 3 straipsnio a punkto iii papunkčio nuostatas.

3.  Registracija galioja visoje Sąjungos teritorijoje ir suteikia rizikos kapitalo fondų valdytojams galimybę reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus platinti su nuoroda ’ERKF’ visoje Sąjungoje.

14 straipsnis

Rizikos kapitalo fondo valdytojas buveinės valstybės narės, kurioje rizikos kapitalo fondo valdytojas ketina platinti fondo akcijas ar investicinius vienetus, kompetentingai institucijai praneša apie:

   a) naują reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą;
   b) esamą reikalavimus atitinkantį rizikos kapitalo fondą valstybėje narėje, kuri neminima 13 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytame sąraše.

15 straipsnis

1.  Užregistravusi rizikos kapitalo fondo valdytoją, esant naujam reikalavimus atitinkančiam rizikos kapitalo fondui, naujai buveinei, kurioje steigiamas reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas, arba dar vienai valstybei narei, kurioje rizikos kapitalo fondo valdytojas ketina platinti reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija apie tai iš karto praneša valstybėms narėms, nurodytoms pagal 13 straipsnio 1 dalies d punktą, ir EVPRI.

2.  Priimančiosios valstybės narės, nurodytos pagal 13 straipsnio 1 dalies d punktą, rizikos kapitalo fondo valdytojui, užregistruotam pagal 13 straipsnį, nenustato jokių reikalavimų ar administracinių procedūrų, susijusių su jo reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimu, ir nereikalauja jokio platinimo patvirtinimo prieš jį pradedant.

3.  Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomas pranešimo formatas, projektus.

4.  EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip ...(13).

5.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnyje nustatytą procedūrą priimti šio straipsnio 3 dalyje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

16 straipsnis

EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, kuri viešai prieinama internetu ir kurioje išvardijami visi rizikos kapitalo fondų valdytojai, užregistruoti Sąjungoje pagal šį reglamentą, ir visi reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, kurių akcijas ar investicinius vienetus valdytojai platina, tai pat valstybės, kuriose jie platinami.

17 straipsnis

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija prižiūri, kaip laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

1a.  Tais atvejais, kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad rizikos kapitalo fondo valdytojas pažeidžia šį reglamentą jos teritorijoje, ji nedelsdama apie tai praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, kuri imasi atitinkamų veiksmų.

1b.  Jeigu, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, arba buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai per pagrįstos trukmės laikotarpį nesiėmus veiksmų, rizikos kapitalo fondo valdytojas toliau vykdo veiklą šio reglamento reikalavimus akivaizdžiai pažeidžiančiu būdu, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, į tai atsižvelgusi ir informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, imasi visų tinkamų priemonių investuotojams apsaugoti, įskaitant galimybę uždrausti atitinkamam valdytojui toliau platinti savo rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus atitinkamos priimančiosios valstybės narės teritorijoje.

18 straipsnis

Laikantis nacionalinės teisės, kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, kurie būtini jų funkcijoms vykdyti. Visų pirma jos turi įgaliojimus:

   a) reikalauti susipažinti su bet kokiu bet kokios formos dokumentu ir gauti ar pasidaryti tokio dokumento kopiją;
   b) reikalauti, kad rizikos kapitalo fondo valdytojas nedelsdamas pateiktų informaciją;
   c) reikalauti informacijos iš bet kokio asmens, susijusio su rizikos kapitalo fondo valdytojo ar reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo veikla;
   d) atlikti patikras vietoje iš anksto pranešus arba nepranešus;
   da) imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad rizikos kapitalo fondo valdytojas ir toliau laikytųsi šio reglamento reikalavimų;
   e) duoti įsakymą siekiant užtikrinti, kad rizikos kapitalo fondo valdytojas laikytųsi šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir nebekartotų jokių veiksmų, kuriais gali būti pažeistas šis reglamentas.

19 straipsnis

1.  Valstybės narės parengia administracinių sankcijų ir priemonių, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendinamos. Numatytos administracinės sankcijos ir priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.  Ne vėliau kaip ...(14) valstybės narės praneša Komisijai ir EVPRI apie 1 dalyje nurodytas taisykles. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir EVPRI apie visus vėlesnius tų taisyklių pakeitimus.

20 straipsnis

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nepažeisdama proporcingumo principo imasi atitinkamų 2 dalyje nurodytų priemonių, jeigu rizikos kapitalo fondo valdytojas:

   a) nesilaiko reikalavimų, taikomų portfelio sudėčiai, pažeisdamas 5 straipsnį;
   b) platina reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo akcijas ar investicinius vienetus netinkamiems investuotojams, pažeisdamas 6 straipsnį;
   c) naudoja nuorodą ’ERKF’ nebūdamas užregistruotas savo buveinės valstybės narės kompetentingoje institucijoje pagal 13 straipsnio nuostatas;
     ca) naudoja nuorodą ’ERKF’ platindamas fondų, kurie nėra įsteigti pagal šio reglamento 3 straipsnio a punkto iii papunkčio nuostatas, akcijas ar investicinius vienetus;
   cb) užsiregistravo pateikdamas klaidingą informaciją arba naudodamas kitas neteisėtas priemones, taip pažeisdamas 13 straipsnį;
   cc) nevykdo pareigos veikti sąžiningai, deramai profesionaliai, apdairiai, stropiai ir teisingai, pažeisdamas 7 straipsnio a punktą;
   cd) netaiko tinkamos politikos ir procedūrų, kad išvengtų piktnaudžiavimo, pažeisdamas 7 straipsnio b punktą;
   ce) pakartotinai nesilaiko 11 straipsnio reikalavimų dėl metinės ataskaitos;
   cf) pakartotinai nesilaiko prievolės pagal 12 straipsnį informuoti investuotojus.

2.  1 dalyje minėtais atvejais buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atitinkamai imasi šių priemonių:

   -a) imasi priemonių siekdama užtikrinti, kad rizikos kapitalo fondo valdytojas laikytųsi šio reglamento 3 straipsnio a punkto iii papunkčio, 5 ir 6 straipsnio, 7 straipsnio a ir b punktų, 11, 12 bei 13 straipsnių nuostatų;
   a) uždraudžia naudoti nuorodą ’ERKFir pašalina rizikos kapitalo fondo valdytoją iš registro.

3.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nedelsdama praneša priimančiųjų valstybių narių, nurodytų pagal 13 straipsnio 1 dalies d punktą, kompetentingoms institucijoms ir EVPRI apie rizikos kapitalo fondo valdytojo pašalinimą iš registro, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalies a punkte.

4.  Teisė Sąjungoje platinti vieno ar daugiau reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda ’ERKF’ nustoja galioti nuo 2 dalies a punkte nurodyto kompetentingos institucijos sprendimo priėmimo dienos.

21 straipsnis

1.  Kompetentingos institucijos ir EVPRI pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 bendradarbiauja, siekdamos vykdyti atitinkamas savo pareigas pagal šį reglamentą ▌.

2.  Kompetentingos institucijos ir EVPRI pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 keičiasi visa informacija ir dokumentais, būtinais atitinkamoms savo pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti, ypač šio reglamento pažeidimams nustatyti ir pašalinti.

22 straipsnis

1.  Visiems asmenims, kurie dirba arba dirbo kompetentingoms institucijoms arba EVPRI, taip pat kompetentingų institucijų nurodymus gaunantiems auditoriams ir ekspertams taikoma pareiga saugoti profesinę paslaptį. Tiems asmenims draudžiama teikti bet kokią konfidencialią informaciją, kurią jie sužino atlikdami savo pareigas, bet kokiam asmeniui ar institucijai, išskyrus tokią jos santrauką ar apibendrinimą, kad atskiri rizikos kapitalo fondų valdytojai ir reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai negalėtų būti nustatyti, išskyrus atvejus, kuriems taikoma baudžiamoji teisė ir procedūros pagal šį reglamentą.

2.  Valstybių narių kompetentingoms institucijoms arba EVPRI nedraudžiama keistis informacija remiantis šiuo reglamentu arba kitais Sąjungos teisės aktais, kurie taikomi rizikos kapitalo fondų valdytojams ir reikalavimus atitinkantiems rizikos kapitalo fondams.

3.  Jeigu kompetentingos institucijos ir EVPRI gauna konfidencialią informaciją pagal 2 dalį, šia informacija jos gali pasinaudoti tik vykdydamos pareigas ir administracinių bei teisminių procesų tikslais.

22a straipsnis

Ginčų sprendimas

Jeigu valstybių narių kompetentingos institucijos nesutaria dėl vienos iš kompetentingų institucijų vertinimų, veiksmų ar neveiklumo tose srityse, kuriose pagal šį reglamentą būtinas daugiau nei vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimas arba veiksmų derinimas, kompetentingos institucijos gali perduoti spręsti šį klausimą EVPRI, kuri gali imtis veiksmų vadovaudamasi pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį jai suteiktais įgaliojimais, jei šis nesutarimas nėra susijęs su šio reglamento 3 straipsnio a punkto iii papunkčiu arba d punkto iv papunkčiu.

IV SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23 straipsnis

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.  Įgaliojimai priimti ▌ 8 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo ...(15). Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų priimti suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti ▌ 8 straipsnio 5 dalyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.  Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal ▌ 8 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jei per tris mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.

24 straipsnis

1.  Ne vėliau kaip po ketverių metų nuo šio reglamento taikymo dienos Komisija peržiūri šį reglamentą. Į peržiūrą įtraukiama bendra šio reglamento taisyklių veikimo apžvalga ir jas taikant įgyta patirtis, įskaitant:

   a) mastą, kuriuo rizikos kapitalo fondų valdytojai įvairiose valstybėse narėse arba tarpvalstybiniu mastu naudoja nuorodą ’ERKF’;
     aa) reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų geografinė padėtį ir klausimą, ar reikia papildomų priemonių siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai būtų įsteigti pagal 3 straipsnio a punkto iii papunkčio nuostatas;
   ab) Europos rizikos kapitalo fondų investicijų pasiskirstymą pagal geografines vietoves ir sektorius;
   ac) tai, kaip rizikos kapitalo fondas valdytojai naudoja įvairias reikalavimus atitinkančias investicijas, ypač tai, ar reikia koreguoti šio reglamento nuostatas dėl reikalavimus atitinkančių investicijų;
   b) galimybę išplėsti Europos rizikos kapitalo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimo veiklą, kad ji apimtų mažmeninius investuotojus;
   ba) tai, ar derėtų šį reglamentą papildyti nuostatomis dėl depozitoriumo veiklos tvarkos;
   bb) informavimo reikalavimų pagal 12 straipsnį tinkamumą, ypač tai, ar jie pakankami, kad investuotojai galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl investicijų;
   bc) pagal šį reglamentą valstybių narių numatytų administracinių sankcijų ir priemonių veiksmingumą, proporcingumą ir taikymą;
   bd) šio reglamento poveikį rizikos kapitalo rinkai;
   be) kliūčių, kurios gali sumažinti investuotojų susidomėjimą fondais, įskaitant kitų Sąjungos teisės aktų, susijusių su rizikos ribojimu, poveikį instituciniams investuotojams, įvertinimą.

2.  Atlikusi 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir pasikonsultavusi su EVPRI, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

24 straipsnis

1.  Ne vėliau kaip 2017 m. liepos 22 d. Komisija pradeda šio reglamento ir kitų kolektyvinio investavimo subjektams ir jų valdytojams taikomų taisyklių, ypač išdėstytų Direktyvoje 2011/61/ES, sąveikos peržiūrą. Šios peržiūros metu įvertinama reglamento taikymo sritis. Peržiūros metu surenkami duomenys, kuriais remiantis galima įvertinti, ar reikia plėsti taikymo sritį, kad rizikos kapitalo fondų, kurių viso turto vertė viršija 2 straipsnio 1 dalyje numatytą ribą, valdytojai galėtų tapti rizikos kapitalo fondų valdytojais pagal šį reglamentą.

2.  Atlikusi 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir pasikonsultavusi su EVPRI, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

25 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 22 d., išskyrus ▌ 8 straipsnio 5 dalį, kuri taikoma nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Pirmininkas

Tarybos vardu

(1) OL C 175, 2012 6 19, p. 11.
(2) OL C 191, 2012 6 29, p. 72.
(3) ... m. ... ... d. Europos Parlamento pozicija
(4) OL L 302, 2009 11 17, p. 32.
(5) OL L 174, 2011 7 1, p. 1.
(6) OL L 145, 2004 4 30, p. 1.
(7) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
(8) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
(9) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
(10) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
(11) OL L 390, 2004 12 31, p. 38.
(12) OL L 345, 2003 12 31, p. 64.
(13)* Devyni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo.
(14)* 24 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
(15)* Šio reglamento įsigaliojimo data.

Teisinė informacija - Privatumo politika