Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0417(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0193/2012

Predkladané texty :

A7-0193/2012

Rozpravy :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Prijaté texty
PDF 474kWORD 221k
Štvrtok, 13. septembra 2012 - Štrasburg
Európske fondy rizikového kapitálu ***I
P7_TA(2012)0346A7-0193/2012
Text
 Zjednotený text

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. septembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))(1)
POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)
k návrhu Komisie

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

[Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2]

(1) Vec bola vrátená výboru na opätovné posúdenie v súlade s článkom 57 ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku (A7-0193/2012).
(2)* Zmeny a doplnenia: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenie textu je označené symbolom ▌.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (EÚ) č. .../2012
o európskych fondoch rizikového kapitálu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Rizikový kapitál poskytuje financovanie podnikom, ktoré sú vo všeobecnosti veľmi malé, v počiatočnom štádiu svojej podnikovej existencie a ktoré vykazujú silný potenciál rastu a expanzie. Fondy rizikového kapitálu navyše poskytujú ▌podnikom cenné odborné znalosti a poznatky, obchodné kontakty, hodnotu značky a strategické poradenstvo. Tým, že fondy rizikového kapitálu poskytujú týmto podnikom financovanie a poradenstvo, stimulujú hospodársky rast, prispievajú k vytváraniu pracovných miest a mobilizácii kapitálu, posilňujú zakladanie a expanziu inovačných podnikov, zvyšujú svoje investície do výskumu a vývoja a podporujú podnikanie, inovácie a konkurencieschopnosť v súlade s cieľmi stratégie EÚ 2020 a v kontexte dlhodobých výziev členských štátov, ako sú výzvy uvedené v správe systému európskej stratégie a politickej analýzy o globálnych trendoch do roku 2030.

(2)  Pomocou jednotných pravidiel v Únii je potrebné stanoviť spoločný rámec pravidiel týkajúcich sa používania označenia ’európsky fond sociálneho podnikania’, ’EuVECA’, a to najmä pokiaľ ide o zloženie portfólia fondov vykonávajúcich svoju činnosť pod týmto označením, ich oprávnené investičné ciele, investičné nástroje, ktoré môžu používať, a kategórie investorov, ktorí sú oprávnení investovať do takýchto fondov. V prípade absencie takéhoto spoločného rámca existuje riziko, že členské štáty budú na vnútroštátnej úrovni prijímať odlišné opatrenia, ktoré by mali priamy negatívny vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu a ktoré by vytvárali prekážky riadneho fungovania tohto trhu, keďže fondy rizikového kapitálu, ktoré chcú vykonávať svoju činnosť v celej Únii, by v rôznych členských štátoch podliehali rôznym pravidlám. Odlišné požiadavky na kvalitu týkajúce sa zloženia portfólia, investičných cieľov a oprávnených investorov by mohli okrem toho viesť k rôznym úrovniam ochrany investorov a spôsobiť zmätok, pokiaľ ide o investičné ponuky spojené s 'EuVECA’. Investori by mali byť navyše schopní porovnávať investičné ponuky rôznych fondov rizikového kapitálu. Je potrebné odstrániť významné prekážky cezhraničného získavania finančných prostriedkov fondmi rizikového kapitálu, zabrániť narúšaniu hospodárskej súťaže medzi týmito fondmi a predchádzať akýmkoľvek ďalším pravdepodobným prekážkam obchodu a významnému narúšaniu hospodárskej súťaže v budúcnosti. Z tohto dôvodu je vhodným právnym základom článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

(3)  Je potrebné prijať nariadenie stanovujúce jednotné pravidlá platné pre európske fondy rizikového kapitálu a ukladajúce zodpovedajúce povinnosti ich správcom vo všetkých členských štátoch, ktorí chcú získavať kapitál v celej Únii, pričom budú používať označenie 'EuVECA’. Tieto požiadavky by mali zaistiť dôveru investorov, ktorí chcú investovať do fondov rizikového kapitálu.

(4)  Vymedzením požiadaviek na kvalitu pri používaní označenia 'EuVECA’ vo forme nariadenia by sa zabezpečilo priame uplatňovanie týchto požiadaviek na správcov podnikov kolektívneho investovania, ktoré získavajú finančné prostriedky s použitím tohto označenia. Tým by sa zaistili jednotné podmienky používania tohto označenia, pretože by sa zabránilo rozdielnym vnútroštátnym požiadavkám v dôsledku transpozície smernice. Toto nariadenie by znamenalo, že správcovia podnikov kolektívneho investovania používajúci toto označenie by museli dodržiavať rovnaké pravidlá v celej Únii, čím by sa takisto posilnila dôvera investorov, ktorí chcú investovať do fondov rizikového kapitálu. Nariadením by sa znížila aj zložitosť regulačného rámca, ako aj náklady správcov na dodržiavanie súladu s často rozdielnymi vnútroštátnymi predpismi upravujúcimi fondy rizikového kapitálu, a najmä tých správcov, ktorí chcú získavať kapitál na cezhraničnom základe. Nariadenie by malo takisto prispievať k odstraňovaniu narúšania hospodárskej súťaže.

(4a)  Ako sa uvádza v oznámení Komisie zo 7. decembra 2011 s názvom Akčný plán na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu, Komisia v roku 2012 dokončí svoje skúmanie daňových prekážok cezhraničných investícií do rizikového kapitálu s cieľom predložiť v roku 2013 riešenia zamerané na odstránenie prekážok a súčasne na zamedzenie vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a daňovým únikom.

(4b)  Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu by malo byť možné spravovať buď externe alebo interne. Ak je kvalifikovaný fond rizikového kapitálu spravovaný interne, kvalifikovaný fond rizikového kapitálu je tiež správcom, a preto by mal spĺňať všetky požiadavky na správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu podľa tohto nariadenia a ako taký by mal byť zaregistrovaný. Kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu, ktorý je spravovaný interne, by sa však nemalo povoliť byť externým správcom iných podnikov kolektívneho investovania alebo PKIPCP.

(5)  Na účely objasnenia vzťahu medzi týmto nariadením a ďalšími pravidlami Únie týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov je potrebné stanoviť, že toto nariadenie by sa malo uplatňovať len na iných správcov podnikov kolektívneho investovania, ako sú PKIPCP v súlade s článkom 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP)(4), a ktorí sú usadení v Únii a zaregistrovaní príslušným orgánom vo svojom domovskom členskom štáte v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov(5), za predpokladu, že títo správcovia spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu. Správcom fondov rizikového kapitálu, ktorí sú registrovaní v súlade s týmto nariadením a ktorí sú externými správcami, by sa malo povoliť spravovať aj PKIPCP, ktoré podliehajú udeleniu povolenia podľa smernice 2009/65/ES.

(5a)  Toto nariadenie sa navyše uplatňuje len na správcov tých podnikov kolektívneho investovania, ktorých spravované aktíva nepresahujú celkovú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ Znamená to, že výpočet hraničnej hodnoty na účely tohto nariadenia sa riadi výpočtom hraničnej hodnoty článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ.

(5b)  Správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí sú registrovaní podľa tohto nariadenia a ktorých celkové aktíva následne presahujú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ, a ktorí preto podliehajú udeleniu povolenia zo strany príslušných orgánov svojho domovského členského štátu v súlade s článkom 6 tejto smernice, môžu naďalej používať označenie ’EuVECA’ v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v Únii, za predpokladu, že sú v súlade s požiadavkami stanovenými v uvedenej smernici a že budú aj naďalej vždy spĺňať určité požiadavky pre používanie označenia ’EuVECA’ uvedené v tomto nariadení, pokiaľ ide o kvalifikované fondy rizikového kapitálu. Platí to tak pre existujúce kvalifikované fondy rizikového kapitálu, ako aj kvalifikované fondy rizikového kapitálu, ktoré vznikli po prekročení hraničnej hodnoty.

(6)  V prípade, že správcovia podnikov kolektívneho investovania nechcú používať označenie 'EuVECA’, toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať. V týchto prípadoch by sa mali naďalej uplatňovať platné vnútroštátne pravidlá a všeobecné pravidlá Únie.

(7)  Týmto nariadením by sa mali stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa povahy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, a to najmä pokiaľ ide o portfóliové podniky, do ktorých môžu investovať kvalifikované fondy rizikového kapitálu, a investičné nástroje, ktoré sa majú používať. Je to potrebné s cieľom určiť jasnú hranicu medzi kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu a inými alternatívnymi investičnými fondmi, ktoré využívajú iné, menej špecializované investičné stratégie, napríklad súkromný kapitál alebo investície do nehnuteľností, napríklad odkupovanie podnikov alebo špekulatívne investície do nehnuteľností, na ktorých podporu sa toto nariadenie nezameriava.

(8)  V súlade s cieľom presne vymedziť podniky kolektívneho investovania, na ktoré sa bude vzťahovať toto nariadenie, a s cieľom zaistiť ich zameranie na poskytovanie kapitálu malým podnikom v počiatočnom štádiu ich podnikovej existencie by sa za kvalifikované fondy rizikového kapitálu mali považovať tie fondy, ktoré plánujú investovať aspoň 70 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu ▌do takýchto podnikov ▌. Kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu by sa nemalo povoliť investovať viac ako 30 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do iných aktív, ako sú kvalifikované investície. Znamená to, že zatiaľ čo 30 % by malo byť vždy maximálnym obmedzením v prípade nekvalifikovaných investícií, 70 % by malo byť vyhradených pre kvalifikované investícií počas existencie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. Uvedené obmedzenia by sa mali vypočítať na základe investovateľných súm po odrátaní všetkých príslušných nákladov a držby hotovosti a ekvivalentov hotovosti. Toto nariadenie by malo stanoviť podrobnosti potrebné pre výpočet uvedených investičných obmedzení.

(8a)  Účelom tohto nariadenia je podporiť rast a inovácie v malých a stredných podnikoch (MSP) v Únii. Investície do kvalifikovaných portfóliových podnikov usadených v tretích krajinách môžu kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu priniesť viac kapitálu, a tým prospievať MSP v Únii. Za žiadnych okolností by sa však nemalo investovať do portfóliových podnikov tretích krajín, ktoré sa nachádzajú v daňových rajoch alebo nespolupracujúcich jurisdikciách.

(8b)  Kvalifikované fondy rizikového kapitálu by nemali byť zakladané v daňových rajoch alebo nespolupracujúcich jurisdikciách, ako sú tretie krajiny, pre ktoré je charakteristické, že neukladajú žiadne dane alebo ukladajú nominálne dane, nemajú náležité ustanovenia o spolupráci medzi príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcu fondu rizikového kapitálu a orgánmi dohľadu tretej krajiny, v ktorej má kvalifikovaný fond rizikového kapitálu sídlo, a nepodieľajú sa na účinnej výmene informácií v daňových veciach. Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu by takisto nemal investovať v jurisdikciách vyznačujúcich sa niektorým z uvedených kritérií.

(8c)  Správcovia kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu by mali mať možnosť získavať dodatočné kapitálové záväzky počas existencie daného fondu. Tieto dodatočné kapitálové záväzky počas existencie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu by sa mali zohľadňovať pri zvažovaní ďalších investícií do iných aktív, ako sú oprávnené aktíva. Ďalšie kapitálové záväzky by mali byť povolené v súlade s kritériami a za podmienok stanovených v štatúte alebo zakladacej listine kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

(8d)  Kvalifikované investície by mali byť vo forme nástrojov na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu. Nástroje na financovanie kvázi vlastného kapitálu obsahujú typ finančného nástroja, ktorý je kombináciou vlastného imania a dlhu, pri ktorom je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a pri ktorom nie je plne zaistené vyplatenie nástroja v prípade platobnej neschopnosti. K takýmto nástrojom patria viaceré finančné nástroje, ako sú podriadené úvery, vklady tichého spoločníka, podielové pôžičky, práva účasti na zisku, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy s warrantmi. Ako možný doplnok k nástrojom na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu, nie však ako ich náhrada, by mali byť povolené zabezpečené alebo nezabezpečené úvery, napr. preklenovací úver udelený zo strany kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu kvalifikovanému portfóliovému podniku, v ktorom kvalifikovaný fond rizikového kapitálu už vlastní kvalifikované investície, a to za predpokladu, že na tieto úvery sa použije najviac 30 percent z celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu v kvalifikovanom fonde rizikového kapitálu. Ďalej s cieľom zohľadniť existujúce obchodné postupy na trhu rizikového kapitálu by sa malo kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu povoliť kúpiť existujúce akcie kvalifikovaného portfóliového podniku od súčasných akcionárov tohto podniku. Takisto by na účely zabezpečenia čo najväčšieho počtu príležitostí na získavanie finančných prostriedkov mali byť povolené investície do ostatných kvalifikačných fondov rizikového kapitálu. V záujme zabránenia strate hodnoty investícií do kvalifikovaných portfóliových podnikov by sa malo povoliť, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu investovali len do iných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, za predpokladu, že tieto kvalifikované fondy rizikového kapitálu samotné investovali viac ako 10 percent svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu fondu do iných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

(8e)  Medzi hlavné činnosti fondov rizikového kapitálu patrí poskytovanie finančných prostriedkov MSP prostredníctvom primárnych investícií. Fondy rizikového kapitálu by sa nemali zúčastňovať na systémovo významných bankových činnostiach nad rámec obvyklého obozretného regulačného rámca (tzv. tieňové bankovníctvo). Takisto by sa nemali riadiť typickými stratégiami pre súkromný kapitál, ako sú výkupy s využitím pôžičky.

(8f)  V súlade so stratégiou Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu je cieľom tohto nariadenia podpora investícií rizikového kapitálu do inovačných MSP ukotvených v reálnej ekonomike. Úverové inštitúcie, investičné spoločnosti, poisťovne, finančné holdingové spoločnosti a holdingové spoločnosti so zmiešanou činnosťou by preto v súlade s týmto nariadením mali byť vyňaté z vymedzenia pojmu kvalifikovaných portfóliových podnikov.

(9)  V záujme zavedenia hlavného ochranného opatrenia, ktoré rozlišuje medzi kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu podľa tohto nariadenia a širšou kategóriou alternatívnych investičných fondov, ktoré obchodujú s emitovanými cennými papiermi na sekundárnych trhoch, je potrebné stanoviť pravidlá tak, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu investovali primárne do priamo emitovaných nástrojov.

(10)  S cieľom umožniť správcom fondov rizikového kapitálu určitú mieru flexibility pri spravovaní ich kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu z pohľadu investícií a likvidity by sa malo povoliť ▌obchodovanie, ako napr. s akciami alebo podielmi v nekvalifikovaných portfóliových podnikoch, alebo nakupovanie nekvalifikovaných inestícií, do maximálnej hraničnej hodnoty, ktorá nepresahuje 30 percent celkových kapitálových príspevkov a nevyplatených kapitálových investícií ▌. ▌

(11)  S cieľom zabezpečiť, aby bolo označenie 'EuVECA’ spoľahlivé a ľahko rozpoznateľné pre investorov v celej Únii, v tomto nariadení by sa malo stanoviť, že len správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí spĺňajú jednotné kvalitatívne kritériá stanovené v tomto nariadení, by mali byť oprávnení používať označenie 'EuVECA’, keď uvádzajú kvalifikované fondy rizikového kapitálu na trh v rámci Únie.

(12)  S cieľom zabezpečiť, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu mali odlišný a identifikovateľný profil, ktorý je vhodný na ich účel, mali by existovať jednotné pravidlá týkajúce sa zloženia portfólia a investičných techník, ktoré sú pre takéto kvalifikované fondy povolené.

(13)  S cieľom zabezpečiť, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu neprispievali k rozvoju systémových rizík a aby sa zaistilo, že tieto fondy sa budú pri svojich investičných činnostiach zameriavať na podporu kvalifikovaných portfóliových podnikov, na úrovni fondu by sa nemalo povoliť používanie pákového efektu. Správcom fondov rizikového kapitálu by sa malo povoliť len získavať úvery, emitovať dlhové obligácie alebo poskytovať záruky na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, za predpokladu, že takéto získavanie úverov, dlhové obligácie alebo záruky sú kryté nevyplatenými viazanými prostriedkami, a teda nezvyšujú expozíciu fondu nad rámec viazaného kapitálu. Podľa tohto prístupu hotovostné zálohy od investorov kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktoré sú plne kryté kapitálovými záväzkami od týchto investorov, nezvyšujú expozíciu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, a preto by mali byť povolené. Takisto v snahe povoliť fondu pokryť mimoriadne potreby likvidity, ktoré môžu vzniknúť medzi výzvou na získanie viazaného kapitálu od investorov a skutočným prijatím kapitálu na jeho účty, by sa však malo povoliť krátkodobé získavanie úverov, za predpokladu, že neprekročí nevyplatený viazaný kapitál.

(14)  S cieľom zabezpečiť, aby sa kvalifikované fondy rizikového kapitálu uvádzali na trh a ponúkali len investorom, ktorí majú skúsenosti, poznatky odborné znalosti na prijímanie vlastných investičných rozhodnutí a riadne vyhodnocovanie rizík, ktoré tieto fondy prinášajú, a s cieľom zachovať dôveru investorov v kvalifikované fondy rizikového kapitálu by sa mali stanoviť určité osobitné ochranné opatrenia. Z toho dôvodu by sa kvalifikované fondy rizikového kapitálu mali ▌uvádzať na trh a ponúkať len investorom, ktorí sú profesionálnymi klientmi alebo ktorých možno považovať za profesionálnych klientov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi(6). S cieľom dosiahnuť dostatočne širokú základňu investorov pre investície do kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu je tiež žiaduce, aby mali ku kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu prístup aj určití iní investori vrátane majetných jednotlivcov. V prípade týchto iných investorov by sa však mali stanoviť osobitné ochranné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kvalifikované fondy rizikového kapitálu uvádzali na trh a ponúkali len investorom, ktorí majú primeraný profil, aby mohli takto investovať. Týmito ochrannými opatreniami sa vylučuje uvádzanie na trh s využitím plánov pravidelného sporenia. Okrem toho by mali mať vedúci pracovníci, riaditelia alebo zamestnanci podieľajúci sa na správe fondu rizikového kapitálu možnosť uskutočňovať investície, ak investujú do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý spravujú, pokiaľ sú ako jednotlivci dostatočne oboznámení s účasťou na investovaní do rizikového kapitálu.

(15)  S cieľom zabezpečiť, aby označenie 'EuVECA’ používali len správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí spĺňajú jednotné kritériá kvality, pokiaľ ide o ich správanie na trhu, by sa v tomto nariadení mali stanoviť pravidlá týkajúce sa výkonu činnosti a vzťahu správcu fondu rizikového kapitálu k jeho investorom. Z rovnakého dôvodu by sa v tomto nariadení mali stanoviť jednotné podmienky týkajúce sa riešenia konfliktov záujmov zo strany týchto správcov. Týmito pravidlami by sa od správcu malo vyžadovať aj to, aby mal zavedené organizačné a administratívne opatrenia na zaistenie správneho riešenia konfliktov záujmov.

(15a)  Ak má správca fondu rizikového kapitálu v úmysle delegovať funkcie na tretie strany, delegácia funkcií zo strany fondu rizikového kapitálu na tretiu stranu by nemala mať vplyv na zodpovednosť správcu voči fondu rizikového kapitálu a jeho investorom. Okrem toho by správca fondu rizikového kapitálu nemal delegovať funkcie do tej miery, že ho v podstate už nemožno považovať za správcu fondu rizikového kapitálu a stal sa schránkovým subjektom (letter-box entity). Správca fondu rizikového kapitálu by mal byť aj naďalej zodpovedný za riadne vykonávanie delegovaných funkcií a po celý čas dodržiavať toto nariadenie. Delegácia funkcií by nemala narúšať účinnosť dohľadu správcu fondu rizikového kapitálu, a predovšetkým by nemala správcovi fondu rizikového kapitálu brániť v tom, aby konal alebo aby bol fond rizikového kapitálu spravovaný v najlepšom záujme jeho investorov.

(16)  S cieľom zabezpečiť integritu označenia 'EuVECA’ by toto nariadenie malo obsahovať aj kritériá kvality, pokiaľ ide o organizáciu správcu fondu rizikového kapitálu. Z toho dôvodu by sa v tomto nariadení mali stanoviť jednotné primerané požiadavky týkajúce sa potreby udržiavať primerané technické a ľudské zdroje ▌.

(16a)  V záujme zabezpečenia riadneho riadenia kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a schopnosti správcu pokryť možné riziká vyplývajúce z jeho činností by toto nariadenie malo stanoviť jednotné primerané požiadavky na správcov fondov rizikového kapitálu týkajúce sa udržiavania dostatočných vlastných finančných prostriedkov. Výška týchto vlastných finančných prostriedkov by mala postačovať na zaistenie kontinuity a náležitého riadenia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

(17)  V záujme ochrany investorov je potrebné zaistiť riadne hodnotenie aktív kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. Štatút alebo zakladacia listina kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu by preto mali zahŕňať pravidlá oceňovania aktív, čím by sa mala zabezpečiť integrita a transparentnosť oceňovania aktív, čím by sa mala zabezpečiť integrita a transparentnosť oceňovania.

(18)  S cieľom zabezpečiť, aby správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí používajú označenie 'EuVECA’ poskytovali dostatočné informácie o svojich činnostiach, mali by sa stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa výročných správ.

(19)  S cieľom zabezpečiť integritu označenia 'EuVECA’ v očiach investorov je potrebné, aby ho používali len správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorých investičná politika a investičné ciele sú úplne transparentné. Týmto nariadením by sa preto mali stanoviť jednotné pravidlá týkajúce sa požiadaviek na poskytovanie informácií, ktoré je správca fondu rizikového kapitálu povinný poskytovať vo vzťahu k jeho investorom. Mali by sa stanoviť najmä predzmluvné povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií o investičnej stratégii a cieľoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, informácií o používaných investičných nástrojoch, o nákladoch a súvisiacich poplatkoch a profilu z hľadiska rizika/výnosnosti investície navrhovanej kvalifikovaným fondom. V záujme dosiahnutia vysokej miery transparentnosti by takéto požiadavky na poskytovanie informácií mali zahŕňať aj informácie o spôsobe výpočtu odmeny správcu fondu rizikového kapitálu.

(20)  S cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad jednotnými požiadavkami uvedenými v tomto nariadení by príslušný orgán domovského členského štátu mal vykonávať dohľad nad dodržiavaním jednotných požiadaviek stanovených v tomto nariadení zo strany správcu fondu rizikového kapitálu. Na tieto účely by správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý chce uvádzať svoje kvalifikované fondy na trh pod označením 'EuVECA’, mal o tomto zámere informovať príslušný orgán svojho domovského členského štátu. Príslušný orgán by mal zaregistrovať správcu fondu rizikového kapitálu, ak boli poskytnuté všetky potrebné informácie a ak sa uplatňujú vhodné opatrenia na dodržanie súladu s požiadavkami tohto nariadenia. Táto registrácia by mala byť platná v rámci celej Únie.

(20a)  V záujme uľahčenia účinného cezhraničného uvádzania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh by sa registrácia správcu mala uskutočniť čo najrýchlejšie.

(20b)  Hoci toto nariadenia zahŕňa záruky na overenie toho, že finančné prostriedky sa správne využívajú, orgány dohľadu by mali byť obozretné pri zaisťovaní dodržiavania týchto záruk.

(21)  V záujme zabezpečenia účinného dohľadu nad dodržiavaním súladu s jednotnými kritériami stanovenými v tomto nariadení by toto nariadenie malo obsahovať pravidlá týkajúce sa okolností, za ktorých je potrebné aktualizovať informácie poskytnuté príslušnému orgánu v domovskom členskom štáte.

(22)  Na účely účinného dohľadu nad požiadavkami stanovenými v tomto nariadení by sa v tomto nariadení mal stanoviť aj proces cezhraničných oznámení medzi príslušnými orgánmi dohľadu, ktorý sa má spustiť pri registrácii správcu fondu rizikového kapitálu v jeho domovskom členskom štáte.

(23)  Na zabezpečenie transparentných podmienok uvádzania na trh kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu v celej Únii by Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010(7) mal byť poverený vedením centrálnej databázy, ktorá obsahuje zoznam všetkých správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravujú, zaregistrovaných v Únii v súlade s týmto nariadením.

(23a)  V prípade, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že správca fondu rizikového kapitálu porušuje toto nariadenie na jeho území, okamžite by mal o tom informovať príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal prijať náležité opatrenia.

(23b)  Ak aj napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom domovského členského štátu alebo v prípade, že príslušný orgán domovského členského štátu nekoná v primeranej lehote, alebo ak správca fondu rizikového kapitálu naďalej koná spôsobom, ktorý je zjavne v rozpore s týmto nariadením, môže príslušný orgán hostiteľského členského štátu po tom, čo informuje príslušný orgán domovského členského štátu, prijať všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu investorov, vrátane možnosti zabrániť dotknutému správcovi, aby svoje fondy rizikového kapitálu akýmkoľvek spôsobom uvádzal na trh na území hostiteľského členského štátu.

(24)  Na účely zaistenia účinného dohľadu nad jednotnými kritériami stanovenými v tomto nariadení by toto nariadenie malo obsahovať zoznam právomocí v oblasti dohľadu, ktoré budú mať k dispozícii príslušné orgány.

(25)  S cieľom zabezpečiť riadne presadzovanie by toto nariadenie malo obsahovať administratívne sankcie a opatrenia za porušenie jeho základných ustanovení, ktoré sú pravidlami týkajúcimi sa zloženia portfólia, ochranných opatrení týkajúcich sa totožnosti oprávnených investorov a používania označenia 'EuVECA’ len zaregistrovanými správcami fondov rizikového kapitálu. Malo by sa stanoviť, že porušenie týchto základných ustanovení má za následok zákaz používania označenia a vyradenie správcu fondu rizikového kapitálu z registra.

(26)  Informácie o dohľade by sa mali vymieňať medzi príslušnými orgánmi v domovskom a hostiteľskom členskom štáte a ESMA.

(27)  Účinná spolupráca v oblasti regulácie medzi subjektmi poverenými výkonom dohľadu nad dodržiavaním súladu s jednotnými kritériami stanovenými v tomto nariadení si vyžaduje, aby sa na všetky dotknuté vnútroštátne orgány a na ESMA uplatňovala vysoká úroveň služobného tajomstva.

(28)  Technické predpisy vo finančných službách by mali zabezpečiť konzistentnú harmonizáciu a vysokú úroveň dohľadu v rámci Únie. Keďže ESMA je orgán s veľmi špecializovanými odbornými znalosťami, bolo by efektívne a vhodné poveriť ho, aby vypracoval a predložil Komisii návrh vykonávacích technických predpisov v prípade, že nezahŕňajú politické rozhodnutia.

(29)  Komisia by mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie technické normy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)(8). ESMA by mal byť poverený vypracovaním návrhu vykonávacích technických noriem, pokiaľ ide o formát ▌oznámenia uvedeného v tomto nariadení.

(30)  S cieľom spresniť požiadavky stanovené v tomto nariadení by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie typov konfliktov záujmov, ktorým sa majú správcovia fondov rizikového kapitálu vyhýbať, ako aj opatrení, ktoré sa majú v tomto zmysle prijať. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, okrem iného aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokladov Európskemu parlamentu a Rade.

(32)  Najneskôr štyri roky od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia by sa malo uskutočniť preskúmanie tohto nariadenia s cieľom zohľadniť vývoj na trhu s rizikovým kapitálom. Preskúmanie by malo zahŕňať všeobecný prieskum fungovania pravidiel tohto nariadenia a skúsenosti získané pri ich uplatňovaní. Komisia by na základe preskúmania mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívne návrhy.

(32a)  Okrem toho by Komisia mala do 22. júla 2017 začať preskúmanie vzájomného pôsobenia medzi týmto nariadením a ostatnými predpismi týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov, najmä predpisov uvedených v smernici 2011/61/EÚ. Konkrétne by toto preskúmanie malo byť zamerané na rozsah pôsobnosti tohto nariadenia a posúdiť, či je potrebné rozsah pôsobnosti rozšíriť s cieľom umožniť správcom väčších alternatívnych investičných fondov používať označenie ’EuVECA’. Komisia by na základe preskúmania mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívne návrhy.

(32b)  V rámci tohto preskúmania by Komisia mala posúdiť všetky prekážky, ktoré mohli brániť využívaniu finančných prostriedkov investormi, vrátane vplyvu prípadných iných predpisov prudenciálnej povahy uplatňovaných na inštitucionálnych investorov. Okrem toho by mala Komisia zhromažďovať údaje pre posúdenie prínosu ’EuVECA’ pre iné programy Únie, ako je Horizont 2020, ktoré sa snažia tiež podporovať inovácie v Únii.

(32c)  So zreteľom na oznámenie Komisie o akčnom pláne na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu a na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2010 s názvom Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020: Únia inovácií je dôležité, aby bola v celej Únii zabezpečená účinnosť verejných systémov na podporu trhu rizikového kapitálu a koordinácia a vzájomná súdržnosť rôznych politík Únie zameraných na podporu inovácií, vrátane politiky hospodárskej súťaže a výskumu. Ťažiskom politík Únie týkajúcich sa inovácií a rastu sú zelené technológie vzhľadom na to, že cieľom Únie je stať sa globálnym lídrom v oblasti inteligentného a udržateľného rastu, energetickej účinnosti a efektívneho využívania zdrojov, aj pokiaľ ide o financovanie MSP. Pri revízii tohto nariadenia bude dôležité posúdiť jeho vplyv na pokrok smerom k dosiahnutiu tohto cieľa.

(32d)  Orgán ESMA by mal posúdiť personálne a finančné potreby vyplývajúce z vykonávania jeho právomocí a úloh v súlade s týmto nariadením a predložiť správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

(32e)  Európsky investičný fond (EIF) investuje, okrem iného, do fondov rizikového kapitálu v celej Únii. Opatrenia tohto nariadenia umožňujúce jednoduchú identifikáciu fondov rizikového kapitálu s vymedzenými spoločnými rysmi by mali EIF uľahčovať identifikáciu fondov rizikového kapitálu podľa tohto nariadenia ako možných investičných cieľov. EIF by mal byť preto nabádaný k investovaniu do európskych fondov rizikového kapitálu.

(33)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7) a slobody podnikania (článok 16).

(34)  Spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch v súvislosti s týmto nariadením a pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov, najmä verejných nezávislých orgánov určených členskými štátmi sa riadi smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov(9). Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi EÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov(10) sa riadi spracúvanie osobných údajov, ktoré ESMA vykonáva v rámci tohto nariadenia a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

(35)  Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci na kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

(36)  Keďže ciele tohto nariadenia, a to zabezpečiť uplatňovanie jednotných požiadaviek na uvádzanie na trh kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, a zriadiť jednoduchý systém na registráciu pre správcov fondov rizikového kapitálu pri plnom zohľadnení potreby vyvážiť bezpečnosť a spoľahlivosť spojenú s používaním označenia ’EuVECA’ s účinným fungovaním trhu s rizikovým kapitálom a nákladmi pre rôzne zúčastnené strany, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Týmto nariadením sa stanovujú jednotné požiadavky a podmienky na tých správcov podnikov kolektívneho investovania, ktorí chcú používať označenie 'EuVECA’ v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v Únii, čím sa prispieva k hladkému fungovaniu vnútorného trhu. Stanovujú sa v ňom aj jednotné pravidlá týkajúce sa uvádzania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh a ich ponuky oprávneným investorom v rámci Únie, zloženia portfólia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, oprávnených investičných nástrojov a techník, ktoré majú používať kvalifikované fondy rizikového kapitálu, ako aj organizácie, výkonu činnosti a transparentnosti správcov fondov rizikového kapitálu, ktorí kvalifikované fondy rizikového kapitálu uvádzajú na trh v rámci Únie.

Článok 2

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na správcov podnikov kolektívneho investovania podľa vymedzenia v článku 3 písm. b), ktorých celkové spravované aktíva nepresahujú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ, ktorí sú usadení v Únii a ktorí podliehajú povinnosti registrácie príslušnými orgánmi svojich domovských členských štátov v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ v súlade s touto smernicou, za predpokladu, že títo správcovia spravujú portfóliá kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu ▌.

1a.  Správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí sú registrovaní podľa tohto nariadenia v súlade s článkom 13 a ktorých celkové aktíva následne presahujú hraničnú hodnotu uvedenú v článku 3 ods. 2 písm. b) smernice 2011/61/EÚ a ktorí preto podliehajú udeleniu povolenia zo strany príslušných orgánov svojho domovského členského štátu v súlade s článkom 6 uvedenej smernice, môžu naďalej používať označenie ’EuVECA’ v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v Únii za predpokladu, že sú v súlade s požiadavkami stanovenými v uvedenej smernici a že budú aj naďalej vždy spĺňať články 3 a 5 a článok 12 písm. b) a ga) tohto nariadenia, pokiaľ ide o kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

1b.  Správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí sú registrovaní v súlade s týmto nariadením, môžu spravovať aj PKIPCP, ktoré podliehajú udeleniu povolenia podľa smernice 2009/65/ES za predpokladu, že ide o externých správcov.

Článok 3

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

  a) ’kvalifikovaný fond rizikového kapitálu’ je podnik kolektívneho investovania, ktorý:
   i) plánuje investovať najmenej 70 % svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu do aktív, ktoré sú kvalifikovanými investíciami v lehote stanovenej v štatúte alebo zakladacej listine kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;
   ii) nikdy nepoužíva viac ako 30 % celkových kapitálových príspevkov fondu a nevyplateného viazaného kapitálu fondu na nadobudnutie iných aktív, ako sú kvalifikované investície;
  iii) je usadený na území niektorého členského štátu alebo v tretej krajine, za predpokladu, že tretia krajina:

Obmedzenia uvedené v bodoch i) a ii) sa vypočítajú na základe investovateľných súm po odrátaní všetkých príslušných nákladov a držby hotovosti a ekvivalentov hotovosti;
     - neustanovuje daňové opatrenia, ktoré neukladajú žiadne dane alebo ukladajú nominálne dane, alebo ak sú poskytované výhody aj bez akejkoľvek reálnej ekonomickej aktivity a významnej ekonomickej prítomnosti v tretej krajine, ktorá takéto daňové výhody ponúka;
     - má zodpovedajúce dohody o spolupráci s príslušnými orgánmi domovského členského štátu správcu fondu rizikového kapitálu, ktoré stanovujú, že efektívna výmena informácií môže byť zabezpečená v zmysle článku 21 tohto nariadenia, ktorý príslušným orgánom umožňuje vykonávať svoje povinnosti v súlade s týmto nariadením;
     - nie je vedená na zozname nespolupracujúcich krajín a území FATF;
     - podpísala dohodu s domovským členským štátom správcu fondu rizikového kapitálu a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa majú podielové listy alebo akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu uvádzať na trh, aby sa zabezpečilo, aby tretia krajina bola plne v súlade s normami stanovenými v článku 26 vzorového dohovoru OECD o daniach a kapitále a aby sa zaručila účinná výmena informácií o daňových otázkach vrátane akýchkoľvek viacstranných dohôd o daniach.
   aa) ’príslušné náklady’ sú všetky poplatky, náklady a výdavky, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori a ktoré sú dohodnuté medzi správcom kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a investormi;
   b) ’podnik kolektívneho investovania’ je AIF, ako je vymedzený v článku 4 ods.1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;
  c) ’kvalifikované investície’ sú ktorékoľvek z týchto nástrojov:
    i) nástroje na financovanie vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu, ktoré
     - emituje kvalifikovaný portfóliový podnik a ktoré kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nadobudol priamo od kvalifikovaného portfóliového podniku, ▌
     - emituje kvalifikovaný portfóliový podnik výmenou za kapitálový cenný papier emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom, alebo
     - emituje podnik, ktorého kvalifikovaný portfóliový podnik je dcérskou spoločnosťou, v ktorej má väčšinové vlastníctvo, a ktoré kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nadobudol výmenou za nástroj na financovanie vlastného kapitálu emitovaný kvalifikovaným portfóliovým podnikom;
     ii) zabezpečené alebo nezabezpečené úvery udelené zo strany kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu kvalifikovanému portfóliovému podniku, v ktorom kvalifikovaný fond rizikového kapitálu už vlastní kvalifikované investície, a to za predpokladu, že na tieto úvery sa použije najviac 30 % z celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu v kvalifikovanom fonde rizikového kapitálu;
   iii) podiely kvalifikovaného portfóliového podniku, ktoré nadobudol od existujúcich akcionárov tohto podniku;
   iv) podielové listy alebo akcie jedného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo viacerých kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, za predpokladu, že tieto kvalifikované fondy rizikového kapitálu samotné investovali najviac 10 percent svojich celkových kapitálových príspevkov a nevyplateného viazaného kapitálu fondu do kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;
  d) ’kvalifikovaný portfóliový podnik’ je podnik, ktorý:
  i) v čase investície z kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu:
     - nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v multilaterálnom obchodnom systéme (MTF), ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 14 a 15 smernice 2004/39/ES,
     - zamestnáva menej než 250 zamestnancov, a
     - má buď ročný obrat, ktorý nepresahuje 50 miliónov EUR, alebo jeho celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR;
     ii) sám nie je podnikom kolektívneho investovania;
    iii) nie je jedným alebo viacerými z nasledujúcich:
     - úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 2006/48/ES,
     - investičná spoločnosť v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 2004/39/ES,
     - poisťovňa v zmysle článku 13 ods. 1 smernice 2009/138/ES,
     - finančná holdingová spoločnosť v zmysle článku 4 bod 19 smernice 2006/48/ES, alebo
     - holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou v zmysle článku 4 bod 20 smernice 2006/48/ES;
  iv) je usadený na území niektorého členského štátu alebo v tretej krajine, za predpokladu, že tretia krajina:
     - neustanovuje daňové opatrenia, ktoré neukladajú žiadne dane alebo ukladajú nominálne dane, alebo ak sú poskytované výhody aj bez akejkoľvek reálnej ekonomickej aktivity a významnej ekonomickej prítomnosti v tretej krajine, ktorá takéto daňové výhody ponúka,
     - nie je vedená na zozname nespolupracujúcich krajín a území FATF,
     - podpísala dohodu s domovským členským štátom správcu fondu rizikového kapitálu a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa majú podielové listy alebo akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu uvádzať na trh, aby sa zabezpečilo, aby tretia krajina bola plne v súlade s normami stanovenými v článku 26 vzorového dohovoru OECD o daniach a kapitále a zaručila účinná výmena informácií o daňových otázkach vrátane akýchkoľvek viacstranných dohôd o daniach;
   e) ’vlastný kapitál’ je vlastnícky podiel v podniku, ktorý reprezentujú akcie alebo iné formy účasti na kapitále kvalifikovaného portfóliového podniku emitované pre jeho investorov;
   f) ’kvázi vlastný kapitál’ je akýkoľvek typ finančného nástroja, ktorý je kombináciou vlastného imania a dlhu, v rámci ktorého je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a v rámci ktorého nie je plne zaistené vyplatenie nástroja v prípade platobnej neschopnosti;
   g) ’uvádzanie na trh’ je priame alebo nepriame ponúkanie podielov alebo akcií fondu rizikového kapitálu, ktorý spravuje správca fondu rizikového kapitálu, investorom alebo ich priame alebo nepriame umiestnenie u investorov so sídlom alebo registrovaným sídlom v Únii, a to z iniciatívy správcu fondu rizikového kapitálu alebo v jeho mene;
   h) ’viazaný kapitál’ je akýkoľvek záväzok, na základe ktorého je investor povinný v lehote stanovenej v štatúte alebo zakladacej listine kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nadobudnúť podiel vo fonde rizikového kapitálu alebo uskutočniť kapitálové príspevky do fondu rizikového kapitálu;
   i) ’správca fondu rizikového kapitálu’ je právnická osoba, ktorej bežnou činnosťou je spravovanie aspoň jedného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;
   j) ’domovský členský štát’ je členský štát, v ktorom je usadený správca fondu rizikového kapitálu a podlieha povinnosti registrácie príslušnými orgánmi v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;
   k) ’hostiteľský členský štát’ je iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom správca fondu rizikového kapitálu uvádza na trh kvalifikované fondy rizikového kapitálu v súlade s týmto nariadením;
   l) ’príslušný orgán’ je vnútroštátny orgán, ktorého zákonom alebo iným právnym predpisom domovský členský štát poveril, aby vykonával registráciu správcov podnikov kolektívneho investovania podľa článku 2 ods. 1.
   la) ’PKIPCP’ je podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 5 smernice 2009/65/ES.

Pokiaľ ide o bod i) prvého pododseku, v prípade, že právna forma kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu umožňuje vnútornú správu a v prípade, že sa riadiaci orgán fondu rozhodne nevymenovať externého správcu, samotný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu sa zaregistruje ako správca fondu rizikového kapitálu. Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, ktorý je registrovaný ako interný správca fondu rizikového kapitálu, nemôže byť registrovaný ako externý správca fondu rizikového kapitálu iných podnikov kolektívneho investovania.

KAPITOLA II

PODMIENKY POUŽÍVANIA OZNAČENIA
'EuVECA’

Článok 4

Správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v tejto kapitole, sú oprávnení používať označenie 'EuVECA’ v súvislosti s uvádzaním kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh v Únii.

Článok 5

1.  Správcovia fondov rizikového kapitálu zabezpečujú, aby sa pri nadobúdaní iných aktív ako kvalifikovaných investícií nepoužilo viac ako 30 % celkových kapitálových príspevkov fondu a nevyplateného viazaného kapitálu fondu na nadobudnutie aktív iných ako kvalifikované investície; týchto 30 % sa vypočíta na základe investovateľných súm po odrátaní všetkých príslušných nákladov; držby hotovosti a ekvivalentov hotovosti sa na účel výpočtu tohto obmedzenia nezohľadňujú, pretože hotovosť a ekvivalenty hotovosti nemožno považovať za investície.

2.  Správcovia fondov rizikového kapitálu nesmú na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu ▌využívať žiadnu metódu, ktorou sa zvyšuje expozícia fondu nad rámec viazaného kapitálu, či už požičiavaním si hotovosti alebo cenných papierov, zapájaním sa do derivátových pozícií alebo inými prostriedkami.

2a.  Správca fondu rizikového kapitálu môže len získavať úvery, emitovať dlhové obligácie alebo poskytovať záruky na úrovni kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, pokiaľ sú takéto získavania úverov, dlhové obligácie alebo záruky kryté nevyplatenými viazanými prostriedkami.

Článok 6

1.  Správcovia fondov rizikového kapitálu uvádzajú na trh spravované podiely a akcie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a ponúkajú ich výhradne investorom, ktorí sa považujú za profesionálnych klientov v súlade s oddielom I prílohy II k smernici 2004/39/ES alebo ich možno na požiadanie považovať za profesionálnych klientov v súlade s oddielom II prílohy II k smernici 2004/39/ES, alebo iným investorom, ak:

   a) sa títo investori zaviažu investovať minimálne 100 000 EUR; a
   b) títo iní investori písomne uvedú v dokumente oddelenom od zmluvy, ktorá sa má uzavrieť so zreteľom na záväzok investovať, že sú si vedomí rizík súvisiacich s plánovaným záväzkom alebo investíciou.
  

2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na investície vedúcich pracovníkov, riaditeľov alebo zamestnancov podieľajúci sa na správe rizikového kapitálu, ak ide o investície do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, ktorý spravujú.

Článok 7

V súvislosti s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré správcovia fondov rizikového kapitálu spravujú:

   a) pri výkone svojich činností konal čestne s náležitými zručnosťami, obozretnosťou a starostlivosťou a spravodlivo;
   b) uplatňujú vhodné stratégie a postupy, aby zabránili praktikám zneužívania, o ktorých sa možno odôvodnene domnievať, že ovplyvnia záujmy investorov a kvalifikované portfóliové podniky;
   c) vykonávajú svoje obchodné činnosti, aby podporovali najlepšie záujmy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravujú, investorov do tých kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré spravujú, a integritu trhu;
   d) pri výbere a priebežnom monitorovaní investícií v kvalifikovaných portfóliových podnikoch uplatňujú vysokú mieru starostlivosti;
   e) majú primerané poznatky a znalosti o kvalifikovaných portfóliových podnikoch, do ktorých investujú;
   ea) zaobchádzajú so všetkými investormi spravodlivo;
   eb) zabezpečujú, aby žiadny investor nezískal preferenčné zaobchádzanie, pokiaľ takéto preferenčné zaobchádzanie nie je uvedené v štatúte alebo zakladacej listine kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

Článok 7a

1.  Ak má správca fondu rizikového kapitálu v úmysle delegovať funkcie na tretie strany, skutočnosť, že správca delegoval funkcie na tretiu stranu nemá vplyv na zodpovednosť správcu voči fondu rizikového kapitálu a jeho investorom, pričom správca nesmie delegovať funkcie do tej miery, že ho v podstate už nemožno považovať za správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a do tej miery, že sa stane schránkovým subjektom (letter-box entity).

2.  Delegácia funkcií nesmie narúšať účinnosť dohľadu správcu fondu rizikového kapitálu, a predovšetkým nesmie správcovi fondu rizikového kapitálu brániť v tom, aby konal alebo aby bol fond rizikového kapitálu spravovaný v najlepšom záujme jeho investorov.

Článok 8

1.  Správcovia fondov rizikového kapitálu identifikujú konflikty záujmov a predchádzajú im a v prípade, že im nie je možné zabrániť, riadia ich a monitorujú a v súlade s odsekom 4 okamžite zverejňujú informácie o týchto konfliktoch záujmov s cieľom zabrániť, aby nepriaznivo neovplyvnili záujmy kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a ich investorov, a zabezpečiť, aby sa s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré spravujú, zaobchádzalo spravodlivo.

2.  Správcovia fondov rizikového kapitálu identifikujú najmä tie konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi:

   a) správcami fondov rizikového kapitálu, tými osobami, ktoré skutočne vykonávajú činnosť správcu fondu rizikového kapitálu, zamestnancami alebo akoukoľvek osobou, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda správcu fondu rizikového kapitálu alebo ktorá je týmto správcom priamo alebo nepriamo ovládaná, a kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu spravovaným správcami fondov rizikového kapitálu alebo investormi do týchto kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;
   b) kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu alebo investormi do daného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a iným kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu spravovaným tým istým správcom fondu rizikového kapitálu alebo investormi do tohto iného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;
     ba) kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu alebo investormi v tomto kvalifikovanom fonde rizikového kapitálu, a podnikom kolektívneho investovania alebo PKIPCP spravovaným rovnakým správcom fondu rizikového kapitálu alebo investormi v tomto podniku kolektívneho investovania alebo PKIPCP.

3.  Správcovia fondov rizikového kapitálu udržiavajú a uplatňujú účinné organizačné a administratívne opatrenia s cieľom dodržiavať súlad s požiadavkami stanovenými v odsekoch 1 a 2.

4.  Zverejnenie informácií o konfliktoch záujmov podľa odseku 1 sa uskutoční v prípade, že organizačné opatrenia, ktoré správca fondu rizikového kapitálu prijme na identifikáciu konfliktov záujmov, predchádzanie týmto konfliktom, ich riadenie a monitorovanie, nie sú dostatočné na zabezpečenie toho, aby sa s primeranou istotou predišlo rizikám poškodenia záujmov investorov. Správcovia fondov rizikového kapitálu poskytujú investorom jasné informácie o všeobecnej povahe alebo zdrojoch konfliktov záujmov pred tým, ako vykonajú obchod v ich mene.

5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23, v ktorých určí:

   a) druhy konfliktov záujmov uvedených v odseku 2 tohto článku;
   b) kroky, ktoré správcovia fondov rizikového kapitálu prijmú, pokiaľ ide o štruktúry a organizačné a administratívne postupy, v záujme identifikácie konfliktov záujmov, predchádzania týmto konfliktom, ich riadenia, monitorovania a zverejňovania informácií o týchto konfliktoch.

Článok 9

Správcovia fondov rizikového kapitálu musia mať vždy dostatok vlastného kapitálu a využívať primerané a vhodné ľudské a technické zdroje, ktoré sú potrebné na riadne spravovanie kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu.

Správcovia fondov rizikového kapitálu majú neustálu povinnosť zabezpečovať, aby boli schopní zdôvodniť postačujúcu úroveň vlastných prostriedkov na udržanie prevádzkovej kontinuity a zverejniť svoje zdôvodnenie, prečo sú tieto finančné prostriedky postačujúce, ako je uvedené v článku 12.

Článok 10

Pravidlá oceňovania aktív sú uvedené v štatúte alebo zakladacej listine kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a zabezpečujú riadny a transparentný postup oceňovania.

V rámci používaných postupov oceňovania sa zabezpečí, aby sa aktíva riadne oceňovali a aby sa hodnota aktív vypočítala aspoň raz ročne.

Článok 11

1.  Správcovia fondov rizikového kapitálu sprístupňujú príslušnému orgánu domovského členského štátu výročnú správu za každý spravovaný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu najneskôr do 6 mesiacov od konca účtovného obdobia. V správe sa opisuje zloženie portfólia kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a činnosti vykonané za minulý rok. Obsahuje tiež zverejnenie ziskov kvalifikačných fondov rizikového kapitálu na konci ich existencie, a prípadne aj zverejnenie ziskov rozložených počas ich existencie. Obsahuje auditovanú účtovnú závierku kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu. Audit potvrdí, že peniaze a aktíva sú držané v mene fondu a že správca fondov rizikového kapitálu vytvoril a uchováva príslušné záznamy a kontroly v súvislosti s využívaním mandátu alebo kontroly peňazí a aktív kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a jeho investorov, a vykonáva sa aspoň raz ročne. Výročná správa je vypracovaná v súlade s existujúcimi štandardmi v oblasti podávania správ a podmienkami dohodnutými medzi správcom fondu rizikového kapitálu a investormi. Správcovia fondov rizikového kapitálu poskytujú správu investorom na ich žiadosť. Správcovia fondov rizikového kapitálu a investori sa môžu dohodnúť na vzájomnom poskytovaní ďalších informácií.

2.  Ak sa od správcu fondu rizikového kapitálu vyžaduje, aby zverejnil výročnú finančnú správu v súlade so smernicou 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu(11), v súvislosti s kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu, informácie uvedené v tomto článku odseku 1 sa môžu poskytnúť buď samostatne, alebo v doplnkovej časti výročnej finančnej správy.

Článok 12

1.  Správcovia fondov rizikového kapitálu oznamujú svojim investorom v súvislosti s kvalifikovanými fondmi rizikového kapitálu, ktoré spravujú, jasným a zrozumiteľným spôsobom pred ich investičným rozhodnutím aspoň tieto prvky:

   a) totožnosť správcu fondu rizikového kapitálu a akýchkoľvek iných poskytovateľov služieb, s ktorými má správca fondu rizikového kapitálu uzavretú zmluvu v súvislosti so správou kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, a opis ich povinností;
     aa) výšku vlastných prostriedkov, ktoré má k dispozícii správca fondu rizikového kapitálu, ako aj podrobné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, prečo správca fondu rizikového kapitálu považuje tieto prostriedky za postačujúce na zachovanie primeraných ľudských a technických zdrojov potrebných na správne fungovanie jeho kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;
  b) opis investičnej stratégie a cieľov kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vrátane:
     i) druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých zamýšľa investovať;
     ii) akýchkoľvek iných kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, do ktorých zamýšľa investovať;
     iii) druhov kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých majú v úmysle investovať iné kvalifikované fondy rizikového kapitálu, ako je uvedené v bode ii);
     iv) nekvalifikovaných investícií, ktoré zamýšľa uskutočniť;
     v) techník, ktoré zamýšľa uplatňovať; a
     vi) akýchkoľvek uplatniteľných investiční obmedzení;
   c) opis rizikového profilu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a akýchkoľvek rizík súvisiacich s aktívami, do ktorých môže fond investovať, alebo investičných techník, ktoré sa môžu uplatňovať;
   d) opis postupu oceňovania kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a cenovej metodiky oceňovania aktív vrátane metód používaných na oceňovanie kvalifikovaných portfóliových podnikov;
   e) opis spôsobu výpočtu odmeny správcu fondu rizikového kapitálu;
   f) opis všetkých relevantných nákladov ▌a ich maximálnej výšky;
   g) údaje o výsledkoch kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu v minulosti, ak sú k dispozícii;
     ga) služby na podporu obchodnej činnosti a ostatné podporné činnosti, ktoré správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu poskytuje alebo zaobstaráva prostredníctvom tretích strán, aby sa uľahčil rozvoj, rast alebo iný aspekt priebežných operácií kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých kvalifikovaný fond rizikového kapitálu investuje, alebo v prípade, že sa tieto služby alebo činnosti neposkytujú, vysvetlenie tejto skutočnosti;
   h) opis postupov, pomocou ktorých môže kvalifikovaný fond rizikového kapitálu zmeniť svoju investičnú stratégiu alebo investičnú politiku alebo obe.

1a.  Všetky informácie uvedené v odseku 1 musia byť nestranné, jednoznačné a nezavádzajúce. Musia byť aktualizované a prípadne byť predmetom pravidelného preskúmania.

2.  Ak sa od správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu vyžaduje zverejňovanie prospektu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie(12), alebo v súlade s vnútroštátnym právom v súvislosti s kvalifikovaným fondom rizikového kapitálu, informácie uvedené v tomto článku odseku 1 sa môžu poskytovať buď samostatne, alebo ako súčasť prospektu.

KAPITOLA III

DOHĽAD A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 13

1.  Správcovia fondov rizikového kapitálu, ktorí plánujú používať označenie 'EuVECA’ na uvádzanie svojich kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh, informujú o tomto zámere príslušný orgán svojho domovského členského štátu a poskytnú tieto informácie:

   a) totožnosť osôb, ktoré skutočne vykonávajú činnosť spravovania kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu;
   b) totožnosť kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktorých podiely alebo akcie sa uvádzajú na trh, a ich investičné stratégie;
   c) informácie o prijatých opatreniach na zabezpečenie dodržiavania súladu s požiadavkami kapitoly II;
   d) zoznam členských štátov, v ktorých správca fondu rizikového kapitálu plánuje uviesť na trh jednotlivé kvalifikované fondy rizikového kapitálu;
     da) zoznam členských štátov a tretích krajín, v ktorých správca fondu rizikového kapitálu založil alebo zamýšľa založiť kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

2.  Príslušný orgán domovského členského štátu zaregistruje správcu fondu rizikového kapitálu len v prípade, ak je presvedčený, že sa splnili tieto podmienky:

   -a) osoby, ktoré skutočne vykonávajú činnosť správcu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, majú dostatočne dobrú povesť a dostatočné skúsenosti, aj pokiaľ ide o investičné stratégie používané správcom kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;
   a) informácie vyžadované v odseku 1 sú úplné;
   b) opatrenia oznámené podľa ods. 1 písm. c) sú vhodné na účely dodržiavania súladu s požiadavkami kapitoly II;
   ba) zoznam oznámený podľa odseku 1 písm. e) dokazuje, že všetky kvalifikované fondy rizikového kapitálu sú založené v súlade s článkom 3 písm. a) bod iii) tohto nariadenia.

3.  Registrácia je platná na celom území Únie a umožňuje správcom fondov rizikového kapitálu uvádzať na trh kvalifikované fondy rizikového kapitálu pod označením 'EuVECA’, a to v rámci celej Únie.

Článok 14

Správca fondu rizikového kapitálu informuje príslušný orgán domovského členského štátu v prípade, ak správca fondu rizikového kapitálu plánuje uviesť na trh:

   a) nový kvalifikovaný fond rizikového kapitálu;
   b) existujúci kvalifikovaný fond rizikového kapitálu v členskom štáte, ktorý nie je uvedený v zozname uvedenom v článku 13 ods. 1 písm. d).

Článok 15

1.  Ihneď po registrácii správcu fondu rizikového kapitálu, doplnení nového kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, doplnení nového sídla pre založenie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu alebo doplnení nového členského štátu, v ktorom správca fondu rizikového kapitálu zamýšľa uvádzať kvalifikované fondy rizikového kapitálu na trh, príslušný orgán domovského členského štátu oznámi túto skutočnosť členským štátom uvedeným v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. d) a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy.

2.  Hostiteľské členské štáty uvedené v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. d) nesmú uložiť správcovi fondu rizikového kapitálu zaregistrovanému v súlade s článkom 13 žiadne požiadavky ani administratívne postupy v súvislosti s uvádzaním jeho kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu na trh a nesmú vyžadovať ani schválenie uvádzania na trh pred jeho začatím.

3.  Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov vymedzujúcich formát oznámenia.

4.  ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických noriem Komisii do ...(13).

5.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v tomto článku odseku 3 v súlade s postupom stanoveným v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 16

ESMA vedie centrálnu databázu dostupnú pre verejnosť na internete, ktorá obsahuje zoznam všetkých správcov fondov rizikového kapitálu zaregistrovaných v Únii v súlade s týmto nariadením a všetkých kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu, ktoré uvádzajú na trh, aj krajín, v ktorých sú uvádzané na trh.

Článok 17

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu vykonáva dohľad nad dodržiavaním súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

1a.  V prípade, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že správca fondu rizikového kapitálu porušuje toto nariadenie na jeho území, okamžite o tom informuje príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý prijme náležité opatrenia.

1b.  Ak aj napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom domovského členského štátu alebo v prípade, že príslušný orgán domovského členského štátu nekoná v primeranej lehote, alebo ak správca fondu rizikového kapitálu naďalej koná spôsobom, ktorý je zjavne v rozpore s týmto nariadením, môže v dôsledku toho príslušný orgán hostiteľského členského štátu po tom, čo informuje príslušný orgán domovského členského štátu, prijať všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu investorov vrátane možnosti zabrániť dotknutému správcovi, aby svoje fondy rizikového kapitálu akýmkoľvek spôsobom uvádzal na trh na území hostiteľského členského štátu.

Článok 18

Príslušné orgány musia mať v súlade s vnútroštátnym právom všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania potrebné na výkon svojich funkcií. Musia mať najmä tieto právomoci:

   a) požadovať prístup k akémukoľvek dokumentu v akejkoľvek forme a prijať alebo získať jeho kópiu;
   b) požadovať od správcu fondu rizikového kapitálu, aby im bezodkladne poskytol informácie;
   c) požadovať od akejkoľvek osoby informácie súvisiace s činnosťami správcu fondu rizikového kapitálu alebo s činnosťami kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;
   d) vykonávať kontroly na mieste s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho;
   da) prijímať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby správca fondu rizikového kapitálu aj naďalej spĺňal požiadavky stanovené v tomto nariadení;
   e) vydať príkaz s cieľom zabezpečiť, aby správca fondu rizikového kapitálu dodržiaval požiadavky stanovené v tomto nariadení a aby sa zdržal opakovania akéhokoľvek konania, ktoré môže predstavovať porušenie tohto nariadenia.

Článok 19

1.  Členské štáty stanovujú pravidlá týkajúce sa administratívnych sankcií a opatrení vzťahujúcich sa na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené administratívne sankcie a opatrenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

2.  Členské štáty do ...(14) oznámia Komisii a ESMA pravidlá podľa odseku 1. Komisii a ESMA bezodkladne oznámia ich akúkoľvek následnú zmenu a doplnenie.

Článok 20

1.  Príslušný orgán domovského členského štátu prijme v súlade so zásadou proporcionality primerané opatrenia uvedené v odseku 2 v prípade, ak správca fondu rizikového kapitálu:

   a) nedodržiava požiadavky, ktoré sa vzťahujú na zloženie portfólia, v rozpore s článkom 5;
   b) uvádza na trh v rozpore s článkom 6 podiely a akcie kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nespôsobilým investorom;
   c) používa označenie ’EuVECA’ bez toho, aby bol zaregistrovaný u príslušného orgánu svojho domovského členského štátu v súlade s článkom 13;
     ca) používa označenie ’EuVECA’ na účely uvádzania na trh v prípade fondov, ktoré neboli založené v súlade s článkom 3 písm. a) bod iii) tohto nariadenia;
   cb) získal registráciu nepravdivým vyhlásením alebo iným nečestným spôsobom v rozpore s článkom 13;
   cc) pri výkone svojich činností nekoná čestne, poctivo a s náležitou starostlivosťou a opatrnosťou, čím porušuje článok 7 písm. a);
   cd) neuplatňuje vhodné zásady a postupy s cieľom zabrániť nekalým praktikám podľa článku 7 písm. b);
   ce) opakovane neplní požiadavky podľa článku 11 týkajúce sa výročnej správy;
   cf) opakovane neplní povinnosť informovať investorov v súlade s článkom 12.

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 príslušný orgán domovského členského štátu prijíma v prípade potreby tieto opatrenia:

   -a) opatrenia na zabezpečenie toho, aby správca fondu rizikového kapitálu plnil ustanovenia článku 3 písm. a) bod iii), článkov 5 a 6, článku 7 písm. a) a b), článkov 11, 12 a 13 tohto nariadenia;
   a) zakáže používanie označenia 'EuVECA’ a vyradí správcu fondu rizikového kapitálu z registra.

3.  Príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje príslušné orgány hostiteľských členských štátov uvedených v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. d) a ESMA o vyradení správcu fondu rizikového kapitálu z registra uvedeného v odseku 2 písm. a) tohto článku.

4.  Právo uvádzať na trh v Únii jeden alebo viaceré kvalifikované fondy rizikového kapitálu pod označením 'EuVECA’ zanikne s okamžitou platnosťou od dátumu rozhodnutia príslušného orgánu uvedeného v odseku 2 písm. a).

Článok 21

1.  Príslušné orgány a ESMA spolupracujú ▌na účely vykonávania ich príslušných úloh podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2.  Príslušné orgány a ESMA si vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na vykonávanie ich úloh podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010, najmä na identifikáciu a nápravu porušení tohto nariadenia.

Článok 22

1.  Všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány alebo ESMA, ako aj audítori a odborníci poverení príslušnými orgánmi, sú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo. Žiadne dôverné informácie, ktoré uvedené osoby získajú pri výkone svojich povinností, sa nesmú poskytnúť žiadnej osobe ani orgánu, s výnimkou informácií poskytovaných v súhrnnej alebo zovšeobecnenej podobe, pri ktorých nie je možné identifikovať jednotlivých správcov fondov rizikového kapitálu a jednotlivé kvalifikované fondy rizikového kapitálu, bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo a konania podľa tohto nariadenia.

2.  Príslušným orgánom členských štátov alebo ESMA sa nesmie brániť vo výmene informácií v súlade s týmto nariadením alebo s inými právnymi predpismi Únie vzťahujúcimi sa na správcov fondov rizikového kapitálu a kvalifikované fondy rizikového kapitálu.

3.  V prípade, ak príslušné orgány a ESMA získajú dôverné informácie v súlade s odsekom 2, môžu ich použiť len počas výkonu svojich povinností a na účely administratívnych a súdnych konaní.

Článok 22a

Urovnávanie sporov

V prípade sporu príslušných orgánov členských štátov týkajúceho sa posúdenia, konania alebo opomenutia jedného z príslušných orgánov v oblastiach, v ktorých toto nariadenie vyžaduje spoluprácu alebo koordináciu medzi príslušnými orgánmi z viac ako jedného členského štátu, príslušné orgány sa môžu vo veci obrátiť na ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, pokiaľ spor nesúvisí s článkom 3 písm. a) bod iii) alebo článkom 3 písm. d) bod iv) tohto nariadenia.

KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 23

1.  Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam ustanoveným v tomto článku.

2.  Delegovanie právomocí uvedené v ▌článku 8 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od ...(15). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu kedykoľvek odvolať delegovanie právomocí uvedené ▌v článku 8 ods. 5. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v tomto rozhodnutí. Odvolanie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení uvedeného rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nemá vplyv na platnosť akýchkoľvek delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia o delegovanom akte ihneď po jeho prijatí informuje súčasne Európsky parlament a Radu.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa ▌článku 8 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 24

1.  Komisia najneskôr štyri roky od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia toto nariadenie preskúma. Preskúmanie zahŕňa všeobecný prieskum fungovania pravidiel tohto nariadenia a skúsenosti získané pri ich uplatňovaní vrátane:

   a) rozsahu, v ktorom správcovia fondov rizikového kapitálu používajú označenie 'EuVECA’ v rôznych členských štátoch, či už na domácom alebo cezhraničnom základe;
     aa) geografického umiestnenia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu a uvedenia, či sú potrebné dodatočné opatrenia na zabezpečenie toho, aby kvalifikované fondy rizikového kapitálu boli založené v súlade s článkom 3 písm. a) bod iii);
   ab) geografického a sektorového rozdelenia investícií, ktoré uskutočňujú európske fondy rizikového kapitálu;
   ac) využívania rôznych kvalifikovaných investícií správcami fondu rizikového kapitálu a najmä toho, či je potrebné upraviť kvalifikované investície stanovené v tomto nariadení;
   b) možnosti rozšíriť ponuku európskych fondov rizikového kapitálu aj na retailových investorov;
   ba) primeranosti doplnenia tohto nariadenia depozitárnym režimom;
   bb) primeranosti požiadaviek na informácie podľa článku 12, najmä či sú dostatočné na to, aby investorom umožnili prijať informované rozhodnutie;
   bc) účinnosti, proporcionality a uplatňovania administratívnych sankcií a opatrení ustanovených členskými štátmi v súlade s týmto nariadením;
   bd) vplyvu tohto nariadenia na trh s rizikovým kapitálom ;
   be) hodnotenia akýchkoľvek prekážok, ktoré mohli brániť využívaniu fondov investormi, vrátane vplyvu ostatných právnych predpisov Únie o obozretnom podnikaní na inštitucionálnych investorov.

2.  Po preskúmaní podľa odseku 1 a po konzultácii s ESMA Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

Článok 24a

1.  Komisia do 22. júla 2017 začne preskúmanie vzájomného pôsobenia medzi týmto nariadením a ostatnými predpismi týkajúcimi sa podnikov kolektívneho investovania a ich správcov, najmä predpisov uvedených v smernici 2011/61/EÚ. Preskúmanie je zamerané na rozsah pôsobnosti tohto nariadenia. Zhromaždí údaje na posúdenie toho, či je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti tak, aby sa správcovia, ktorí spravujú fondy rizikového kapitálu, ktorých celkové aktíva presahujú hraničnú hodnotu stanovenú v článku 2 ods. 1, mohli stať správcami fondu rizikového kapitálu v súlade s týmto nariadením.

2.  Po preskúmaní podľa odseku 1 a po konzultácii s ESMA Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorú v prípade potreby doplní o legislatívny návrh.

Článok 25

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 22. júla 2013 s výnimkou ▌článku 8 ods. 5, ktorý sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V …

Za Európsky parlament

predseda

predseda

Za Radu

(1) Ú. v. EÚ C 175, 19.6.2012, s. 11.
(2) Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 72.
(3) Pozícia Európskeho parlamentu z ...
(4) Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32.
(5) Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
(8) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
(9) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(10) Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.
(12) Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.
(13)* Deväť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
(14)* 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(15)* Deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia