Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0417(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0193/2012

Ingivna texter :

A7-0193/2012

Debatter :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.10
CRE 13/09/2012 - 11.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 12/03/2013 - 10.4
CRE 12/03/2013 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0346
P7_TA(2013)0071

Antagna texter
PDF 427kWORD 148k
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg
Europeiska riskkapitalfonder ***I
P7_TA(2012)0346A7-0193/2012
Text
 Konsoliderad text

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))(1)
EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGAR(2)
till kommissionens förslag

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

[Ändring Nr 2]

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0193/2012).
(2)* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS
FÖRORDNING
om Europeiska riskkapitalfonder
(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3), och

av följande skäl:

(1)  Med riskkapital finansieras i allmänhet mycket små företag, som är i sitt uppstartsskede och med en stor tillväxt- och expansionspotential. Riskkapitalfonder kan ge ▌ företag värdefull sakkunskap och kunskaper, affärskontakter, märkesstatus och strategiska råd. Genom finansiering och rådgivning till sådana företag kan riskkapitalfonder främja den ekonomiska tillväxten och bidra till skapandet av arbetstillfällen och anskaffning av riskkapital, främja startande och utveckling av innovativa företag, öka dessas investeringar i forskning och utveckling och främja entreprenörskap, innovation och konkurrenskraft i enlighet med målen i Europa 2020-strategin och inom ramen för medlemsstaternas långsiktiga utmaningar, såsom de som fastställts i ESPAS (Europe Strategy and Policy Analysis System) rapport ’Global Trends 2030’.

(2)  Det bör fastställas ett gemensamt regelverk för användning av namnet ’Europeiska riskkapitalfonder’. Särskilt bör detta avse portföljsammansättningen hos fonder med detta namn, deras tillåtna investeringssyften, investeringsverktyg och investerarkategorier som tillåts investera i sådana fonder enligt enhetliga bestämmelser i unionen. Utan en sådan ram finns det risk för att medlemsstaterna vidtar skiljaktiga nationella åtgärder som negativt inverkar på och hindrar en väl fungerande inre marknad, eftersom riskkapitalfonder som vill vara verksamma i hela unionen då skulle omfattas av olika regler i olika medlemsstater. Dessutom skulle skiljaktiga kvalitetskrav på portföljsammansättning, investeringsmål och tillåtna investerare kunna leda till olika nivåer av investerarskydd och skapa förvirring kring investeringserbjudanden som förknippas med ’Europeiska riskkapitalfonder’. Investerare bör också kunna jämföra investeringserbjudanden från olika riskkapitalfonder. Det är nödvändigt att undanröja väsentliga hinder för riskkapitalfonders gränsöverskridande kapitalanskaffning och att undvika snedvridningar i konkurrensen mellan fonderna. Förhindras måste också ytterligare potentiella hinder för handeln och betydande snedvridning av konkurrensen i framtiden. Rättslig grund är därför artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, såsom den konsekvent tolkats i Europeiska unionens domstols fasta rättspraxis.

(3)  Det är nödvändigt att anta en förordning om enhetliga föreskrifter för Europeiska riskkapitalfonder och om införande av motsvarande skyldigheter för deras förvaltare i alla medlemsstater som vill anskaffa kapital inom hela EU under namnet ’Europeisk riskkapitalfond’. Dessa krav bör skapa förtroende hos investerare som vill investera i riskkapitalfonder.

(4)  Genom att kvalitetskraven på användningen av namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ definieras genom en förordning, säkerställs det att dessa krav direkt blir tillämpliga på fondföretag som anskaffar kapital under detta namn. Detta skulle säkerställa enhetliga villkor för namnets användning genom att undvika skiljaktiga nationella krav vid införlivandet av ett direktiv. Denna förordning skulle innebära att fondföretag som använder detta namn skulle behöva följa samma regler i hela unionen, vilket också skulle öka förtroendet hos investerare som vill investera i riskkapitalfonder. En förordning skulle också minska lagstiftningens komplexitet och sänka förvaltarnas kostnader för att följa ofta skiljaktiga nationella bestämmelser om riskkapitalfonder, särskilt för förvaltare som vill anskaffa kapital över gränserna. En förordning bör också bidra till att eliminera snedvridning av konkurrensen.

(4a)  Enligt kommissionens meddelande av den 7 december 2011 med titeln ’En åtgärdsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering’ kommer kommissionen under år 2012 att slutföra sin granskning av skattehindren för gränsöverskridande riskkapitalinvesteringar i syfte att lägga fram lösningar under 2013. Syftet är att undanröja hindren, samtidigt som skatteundandragande eller skatteflykt förhindras.

(4b)  Det bör vara möjligt för en godkänd riskkapitalfond att förvaltas antingen externt eller internt. Då den godkända riskkapitalfonden förvaltas internt är den godkända riskkapitalfonden även förvaltare och bör därför uppfylla alla krav för förvaltare av riskkapitalfonder enligt denna förordning och registreras som sådan. En godkänd riskkapitalfond som förvaltas internt bör emellertid inte tillåtas vara extern förvaltare av andra företag för kollektiva investeringar eller fondföretag.

(5)  För att klargöra förhållandet mellan denna förordning och andra bestämmelser om fondföretag och deras förvaltare, måste det fastställas att denna förordning endast bör omfatta förvaltare av andra fondföretag än fondföretag enligt artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)(4). De ska vara etablerade inom unionen och vara registrerade hos den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder(5), förutsatt att dessa förvaltare förvaltar godkända riskkapitalfonders portföljer. Förvaltare av riskkapitalfonder som är registrerade enligt denna förordning och som är externa förvaltare som ska auktoriseras i enlighet med direktiv 2009/65/EG bör emellertid tillåtas att dessutom förvalta fondföretag.

(5a)  Dessutom omfattar förordningen endast ▌förvaltare av de företag för kollektiva investeringar där de totala förvaltade tillgångarna inte överstiger tröskelvärdet enligt artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU. Detta innebär att beräkningen av tröskelvärdet vid tillämpningen av denna förordning ska göras på samma sätt som beräkningen av tröskelvärdet enligt artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU.

(5b)  Förvaltare av riskkapitalfonder som är registrerade i enlighet med denna förordning och vars totala tillgångar följaktligen överskrider tröskelvärdet enligt artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU, och som därför är föremål för auktorisation av de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaterna, bör kunna fortsätta att använda namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ med avseende på marknadsföring av godkända riskkapitalfonder i unionen, under förutsättning att de uppfyller kraven i detta direktiv, och att de även i fortsättningen vid alla tidpunkter uppfyller vissa krav för användningen av namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ som anges för godkända riskkapitalfonder i denna förordning. Detta gäller både befintliga godkända riskkapitalfonder och godkända riskkapitalfonder som etablerats efter att tröskelvärdet har överstigits.

(6)  Om förvaltare av fondföretag inte vill använda namnet ’Europeisk riskkapitalfond’, bör denna förordning inte vara tillämplig. I sådana fall bör gällande nationella bestämmelser och unionens allmänna bestämmelser fortsätta tillämpas.

(7)  I förordningen bör enhetliga regler fastställas för hur godkända riskkapitalfonder ska vara beskaffade, särskilt om vilka portföljföretag som dessa ska tillåtas investera i och om vilka investeringsinstrument som ska få användas. En tydlig avgränsning måste göras mellan godkända riskkapitalfonder och andra alternativa investeringsfonder som har andra, mindre specialiserade investeringsstrategier, exempelvis uppköp eller spekulativa fastighetsinvesteringar som denna förordning inte syftar till att främja.

(8)  För att exakt avgränsa de fondföretag som ska omfattas av denna förordning och se till att fokus läggs på att tillhandahålla kapital till små företag i dessas uppstartsskede, bör med godkända riskkapitalfonder avses de fonder som har för avsikt att investera minst 70 % av sammanlagt kapital och utfäst ej infordrat kapital ▌i sådana företag ▌. Den godkända riskkapitalfonden bör inte tillåtas investera mer än 30 % av sammanlagt kapital och utfäst ej infordrat kapital i tillgångar som inte utgör godkända investeringar. Detta innebär att 30 % vid alla tidpunkter bör vara den högsta gränsen för icke-godkända investeringar, medan 70 % bör reserveras för godkända investeringar under den godkända riskkapitalfondens löptid. Dessa gränsvärden bör beräknas utifrån de investeringsbara beloppen efter avdrag för alla relevanta kostnader och innehav av kontanter och likvida tillgångar. I förordningen bör anges de uppgifter som krävs för beräkningen av de investeringsgränser som avses.

(8a)  Syftet med denna förordning är att främja tillväxt och innovation i små och medelstora företag i unionen. Investeringar i godkända portföljföretag som är etablerade i tredjeland kan emellertid tillföra mer kapital till godkända riskkapitalfonder och på så sätt gynna små och medelstora företag i unionen. Investeringar bör emellertid under inga omständigheter göras i portföljföretag i tredjeland som har sitt säte i skatteparadis eller icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner.

(8b)  En godkänd riskkapitalfond bör inte ha sitt säte i skatteparadis eller icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner, såsom tredjeländer som särskilt kännetecknas av inga eller endast nominella skatter, brist på lämpliga samarbetsarrangemang mellan de behöriga myndigheterna i riskkapitalfondförvaltarens hemmedlemsstat och tillsynsmyndigheterna i det tredjeland där den godkända riskkapitalfonden är etablerad, eller brist på effektivt utbyte av information i skattefrågor. En godkänd riskkapitalfond bör inte heller investera i jurisdiktioner som kännetecknas av något av ovanstående kriterier.

(8c)  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder bör kunna dra till sig fler kapitalutfästelser under fondens löptid. Hänsyn bör tas till sådana ytterligare kapitalutfästelser under den godkända riskkapitalfondens löptid, när nästa investering i tillgångar som inte är godkända tillgångar planeras. Ytterligare kapitalutfästelser bör tillåtas i enlighet med kriterier och med förbehåll för villkor som anges i den godkända riskkapitalfondens reglemente eller fondbestämmelser.

(8d)  De godkända investeringarna bör vara i form av egetkapital- eller hybridkapitalinstrument. Hybridkapitalinstrument omfattar en typ av finansieringsinstrument, som är en kombination av eget kapital och lån, där avkastningen av instrumentet är kopplad till vinsten eller förlusten från det godkända portföljföretaget, och där återbetalningen av instrumentet vid fallissemang inte är helt garanterad. Sådana instrument omfattar en rad finansieringsinstrument som exempelvis efterställda lån, passivt delägande, vinstandelslån, vinstandelsbevis, konvertibler och obligationer med optionsrätt. Som ett möjligt komplement till, men inte som ersättning för, egetkapital- eller hybridkapitalinstrument, bör lån med eller utan säkerhet, t.ex. överbryggande finansiering, som den godkända riskkapitalfonden beviljar ett godkänt portföljföretag, i vilket den godkända riskkapitalfonden redan innehar godkända investeringar, tillåtas, under förutsättning att högst 30 procent av den godkända riskkapitalfondens sammanlagda kapital samt utfäst ej infordrat kapital används för sådana lån. Dessutom bör en godkänd riskkapitalfond, för att återspegla befintlig affärspraxis på riskkapitalmarknaden, tillåtas att köpa befintliga aktier i ett godkänt portföljföretag från detta företags befintliga aktieägare. För att säkerställa så omfattande möjligheter som möjligt för kapitalanskaffning bör även investeringar i andra godkända riskkapitalfonder tillåtas. För att förhindra att investeringarna i godkända portföljföretag urvattnas bör godkända riskkapitalfonder endast tillåtas att investera i andra godkända riskkapitalfonder, under förutsättning att dessa godkända riskkapitalfonder inte själva har investerat mer än 10 % av sitt sammanlagda kapital samt utfäst ej infordrat kapital i andra godkända riskkapitalfonder.

(8e)  Riskkapitalfondernas kärnverksamhet är att tillhandahålla finansiering åt små och medelstora företag genom primärinvesteringar. Riskkapitalfonder bör inte medverka i systemviktig bankverksamhet utanför det vanliga tillsynsregelverket (så kallad ’skuggbankverksamhet’). De bör inte heller följa typiska private equity-strategier, exempelvis lånefinansierade företagsuppköp.

(8f)  I linje med målen i Europa 2020-strategin att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla syftar denna förordning till att främja riskkapitalinvesteringar i innovativa små och medelstora företag som är förankrade i den reala ekonomin. Kreditinstitut, investeringsföretag, försäkringsföretag, finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag bör därför inte omfattas av definitionen av godkända portföljföretag enligt denna förordning.

(9)  Det måste fastställas regler som innebär att godkända riskkapitalfonder främst investerar i direkt emitterade instrument, så att en viktig skiljelinje kan dras mellan godkända riskkapitalfonder enligt denna förordning och den bredare kategori av alternativa investeringsfonder som handlar med emitterade värdepapper på andrahandsmarknader.

(10)  För att ge förvaltare av riskkapitalfonder viss flexibilitet vid fondernas investeringar och likviditetshantering, bör handel, exempelvis med aktier eller andelar i icke-godkända portföljföretag eller förvärv av icke-godkända investeringar, tillåtas upp till ett tröskelvärde på högst 30 % av sammanlagt kapital och utfäst ej infordrat kapital ▌. ▌

(11)  För att säkerställa att namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ är tillförlitligt och lätt igenkännbart för investerare i hela unionen, bör det i denna förordning fastställas att endast riskkapitalförvaltare som uppfyller dess föreskrivna enhetliga kvalitetskriterier ska tillåtas använda namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ när de marknadsför sådana fonder i unionen.

(12)  För att se till att godkända riskkapitalfonderna har en klar och tydlig profil som passar deras syfte, bör det finnas enhetliga regler för portföljsammansättning och fondernas tillåtna investeringmetoder.

(13)  För att riskkapitalfonder inte ska bidra till systemrisker och säkerställa att deras investeringar inriktas på att stödja godkända portföljföretag, bör belåning ▌av fonden inte tillåtas. Förvaltaren av en riskkapitalfond bör endast få utnyttja den godkända riskkapitalfonden för lån, utfärdande av eller ställande av säkerhet, under förutsättning att dessa lån, skuldebrev eller säkerheter täcks av ej infordrade utfästelser och således inte ökar fondens exponering utöver dess utfästelser. Detta tillvägagångssätt innebär att förskott från den godkända riskkapitalfondens investerare som till fullo täcks av kapitalutfästelser från dessa investerare inte ökar den godkända riskkapitalfondens exponering och därför bör tillåtas. Dessutom bör kortfristiga lån ▌tillåtas, för att fonden ska kunna täcka exceptionella likviditetsbehov som kan uppstå från det att inbetalning krävs av investerares kapitalutfästelser tills kapitalet faktiskt betalas in, under förutsättning att de inte överstiger ej infordrat kapital.

(14)  Särskilda säkerhetsmekanismer bör fastställas, för att se till att riskkapitalfonder endast marknadsförs till investerare som har den ▌ erfarenhet, kunskap och sakkunskap som fordras för att fatta egna investeringsbeslut och göra en riktig bedömning av dessa fonders risker och för att bevara investerarnas förtroende för och tillit till godkända riskkapitalfonder. Därför bör godkända riskkapitalfonder ▌bara marknadsföras till investerare som är professionella kunder eller kan behandlas som sådana enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument(6). För att få en tillräckligt bred investerarbas för investeringar i godkända riskkapitalfonder är det också önskvärt att vissa andra investerare får tillgång till godkända riskkapitalfonder, exempelvis personer med stor nettoförmögenhet. För dessa andra investerare bör dock särskilda skyddsmekanismer fastställas, för att se till att godkända riskkapitalfonder bara marknadsförs till investerare med en lämplig profil för sådana investeringar. Sådana skyddsmekanismer utesluter marknadsföring i form av sparplaner. Dessutom bör företagsledning, styrelse eller anställda som deltar i förvaltningen av en riskkapitalfond kunna göra investeringar i den godkända riskkapitalfond som de förvaltar, eftersom dessa personer är kunniga nog att delta i riskkapitalinvesteringar.

(15)  I denna förordning bör regler fastställas för affärsverksamhet och förhållandet mellan riskkapitalförvaltare och deras investerare, för att säkerställa att ’Europeisk riskkapitalfond’ endast används av förvaltare som uppfyller enhetliga kvalitetskriterier på sitt marknadsbeteende. Av samma skäl bör det i denna förordning föreskrivas enhetliga villkor för hur sådana förvaltare ska hantera intressekonflikter. I dessa regler bör det även krävas att förvaltaren har erforderliga organisatoriska och administrativa rutiner som tryggar korrekt hantering av intressekonflikter.

(15a)  Då en förvaltare av en riskkapitalfond avser att delegera uppgifter till tredje part bör förvaltarens skyldigheter gentemot riskkapitalfonden och dess investerare inte påverkas av att förvaltaren har delegerat uppgifter till en tredje part. Vidare bör förvaltaren av riskkapitalfonden inte delegera uppgifter i sådan omfattning att denne i själva verket inte längre kan anses vara förvaltaren av riskkapitalfonden utan i stället blivit en brevlådeenhet. Förvaltaren av riskkapitalfonden bör förbli ansvarig för att de delegerade uppgifterna utförs korrekt och att denna förordning alltid efterlevs. Delegeringen av uppgifter bör inte försvåra en effektiv tillsyn av förvaltaren av riskkapitalfonden och i synnerhet inte hindra förvaltaren från att handla, eller riskkapitalfonden från att förvaltas, i investerarnas bästa intresse.

(16)  För att säkerställa att namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ har integritet, bör förordningen också innehålla kvalitetskriterier för riskkapitalfondens organisation. Förordningen bör ▌därför föreskriva enhetliga, rimliga krav på lämpliga tekniska resurser och personalresurser ▌.

(16a)  För att säkerställa en korrekt förvaltning av riskkapitalfonden och att förvaltaren kan täcka potentiella risker som uppstår till följd av dess verksamhet, bör denna förordning föreskriva enhetliga, rimliga krav på att förvaltarna av riskkapitalfonder har tillräckliga egna medel. Sådana egna medel bör vara tillräckliga för att säkerställa en korrekt förvaltning av den godkända riskkapitalfonden och fondens kontinuitet.

(17)  För investerarskyddet måste det säkerställas att sådana fonders tillgångar värderas på ett korrekt sätt. Därför bör godkända riskkapitalfonders reglemente eller fondbestämmelser innehålla regler om värderingen av tillgångar. Detta bör trygga värderingens integritet och överblickbarhet.

(18)  Enhetliga bestämmelser om årsredovisning bör fastställas, för att säkerställa att förvaltare av riskkapitalfonder som använder namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ i tillräcklig utsträckning redovisar sin verksamhet.

(19)  För att gentemot investerarna säkerställa att namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ har integritet, bör det bara användas av förvaltare av riskkapitalfonder med full öppenhet och insyn i deras investeringspolitik och investeringsmål. I denna förordning bör det därför fastställas enhetliga informationskrav som en förvaltare av en riskkapitalfond ska uppfylla gentemot sina investerare. Bland annat bör det finnas krav på att det före avtal ska lämnas information om den godkända riskkapitalfondens investeringsstrategi och mål, om använda investeringsinstrument, om kostnader och tillhörande avgifter samt om risk-/avkastningsprofilen för den investering som fonden föreslår. För en hög grad av öppenhet och insyn bör kraven också omfatta information om hur riskkapitalfondens ersättningar beräknas.

(20)  För att garantera en effektiv tillsyn när det gäller de enhetliga kraven i denna förordning, bör den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten kontrollera att förvaltare av riskkapitalfonder följer dessa krav. Därför ska den förvaltare av en riskkapitalfond som önskar marknadsföra sin fond som ’Europeisk riskkapitalfond’ underrätta den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat om detta. Den behöriga myndigheten bör registrera förvaltaren av riskkapitalfonden, om alla nödvändiga uppgifter har lämnats in och om det finns lämpliga arrangemang för att uppfylla kraven i denna förordning. Denna registrering bör gälla i hela unionen.

(20a)  För att underlätta en effektiv gränsöverskridande marknadsföring av godkända riskkapitalfonder bör registreringen av förvaltaren ske så snabbt som möjligt.

(20b)  Även om det i denna förordning finns skyddsmekanismer som garanterar att medlen används på ett korrekt sätt, bör tillsynsmyndigheterna vara vaksamma när de förvissar sig om att dessa skyddsmekanismer fungerar.

(21)  För att se till att efterlevnaden av de enhetliga kriterierna i denna förordning övervakas effektivt, bör förordningen innehålla regler om när uppgifter som lämnats till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten behöver uppdateras.

(22)  För en effektiv tillsyn när det gäller kraven i denna förordning, bör den även föreskriva en mekanism för de behöriga tillsynsmyndigheternas anmälningar till varandra, när en riskkapitalfonds förvaltare registrerats i sin hemmedlemsstat.

(23)  För överblickbara villkor för godkända riskkapitalfonders marknadsföring i hela unionen, bör europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (ESMA), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010(7) åläggas att ha en central databas som förtecknar alla förvaltare av godkända riskkapitalfonder och de godkända riskkapitalfonder som de förvaltar som registrerats i enlighet med denna förordning.

(23a)  Om den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten har tydliga och bevisliga skäl att tro att förvaltaren av en riskkapitalfond överträder denna förordning inom sitt territorium, ska den snarast informera den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om detta, vilken ska vidta lämpliga åtgärder.

(23b)  Om förvaltaren av riskkapitalfonden fortsätter att agera på ett sätt som tydligt bryter mot denna förordning, trots de åtgärder som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten har vidtagit, eller om den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten inte agerar inom rimlig tid, får den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, efter att ha informerat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, vidta alla åtgärder som krävs för att skydda investerarna, inklusive eventuellt hindra den berörda förvaltaren från att fortsätta med all marknadsföring av sina riskkapitalfonder i värdmedlemsstaten.

(24)  För att trygga en effektiv tillsyn när det gäller de enhetliga kriterierna enligt denna förordning, bör den innehålla en förteckning över tillsynsbefogenheter som behöriga myndigheter ska ha till sitt förfogande.

(25)  För att säkerställa efterlevnaden bör denna förordning innehålla administrativa sanktioner och åtgärder mot överträdelser av dess huvudbestämmelser. Dessa gäller portföljsammansättning, skyddsåtgärder för tillåtna investerare och att endast registrerade förvaltare av riskkapitalfonder ska få använda namnet ’Europeisk riskkapitalfond’. Det bör föreskrivas att en överträdelse av dessa huvudbestämmelser medför förbud mot att använda namnet och avregistrering av förvaltaren av riskkapitalfonder.

(26)  Tillsynsinformation bör utbytas mellan de behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstaten och värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma).

(27)  Effektivt samarbete på tillsynsområdet mellan organ som ska övervaka efterlevnaden av denna förordnings enhetliga kriterier förutsätter att en hög grad av tystnadsplikt ska gälla för alla berörda nationella myndigheter och Esma.

(28)  Tekniska standarder för finansiella tjänster bör säkerställa en konsekvent harmonisering och hög tillsynsnivå i hela unionen. Då Esma har mycket specialiserad sakkunskap, skulle det vara ändamålsenligt och lämpligt att ålägga den att för kommissionen ta fram förslag till tekniska genomförandestandarder som inte inbegriper politiska val.

(29)  Kommissionen bör ges befogenhet att anta tekniska genomförandestandarder genom genomförandeakter i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten)(8). Esma bör åläggas att utarbeta tekniska genomförandestandarder för format ▌i det meddelande som avses i denna förordning.

(30)  Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget bör delegeras till kommissionen i syfte att specificera förordningens krav ▌samt ▌olika kategorier av sådana intressekonflikter som förvaltare av riskkapitalfonder måste undvika samt vilka åtgärder som bör vidtas i detta avseende. Det är av särskild vikt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sina förberedelser, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(32)  Senast fyra år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas bör en översyn av den göras, för att ta hänsyn till riskkapitalmarknadens utveckling. Översynen bör innehålla en allmän granskning av hur förordningens bestämmelser har fungerat och vilka erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av den. På grundval av översynen bör kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett förslag till rättsakt.

(32a)  Dessutom bör kommissionen senast den 22 juli 2017 inleda en översyn av samspelet mellan denna förordning och andra bestämmelser om företag för kollektiva investeringar och deras förvaltare, särskilt bestämmelserna i direktiv 2011/61/EU. Denna översyn bör särskilt ta upp denna förordnings räckvidd, och utvärdera huruvida det är nödvändigt att utvidga räckvidden så att större förvaltare av alternativa investeringsfonder kan utnyttja beteckningen ’Europeisk riskkapitalfond’. På grundval av översynen bör kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett förslag till rättsakt.

(32b)  Inom denna översyn bör kommissionen utvärdera eventuella hinder som kan ha påverkat investerares intresse för fonderna negativt, inklusive hur institutionella investerare påverkas av andra regleringar av tillsynskaraktär som kan gälla för dem. Dessutom bör kommissionen samla in uppgifter för att utvärdera europeiska riskkapitalfonders bidrag till andra unionsprogram, t.ex. Horisont 2020, som också syftar till att stödja innovation inom unionen.

(32c)  Mot bakgrund av kommissionens meddelande om en åtgärdsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering och kommissionens meddelande av den 6 oktober 2010 med titeln ’Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin - Innovationsunionen’ är det viktigt att säkerställa effektiviteten i offentliga program som bedrivs i unionen för att stödja riskkapitalmarknaden samt samordningen och den ömsesidiga samstämmigheten mellan unionens olika politikområden som syftar till att främja innovation, däribland konkurrens- och forskningspolitik. En viktig tyngdpunkt för unionens politik för innovation och forskning är grön teknik, med hänsyn till unionens mål att vara en global ledare när det gäller smart och hållbar tillväxt och energi och resurseffektivitet, även när det gäller finansiering för små och medelstora företag. Vid en översyn av denna förordning kommer det att vara viktigt att bedöma dess inverkan på framstegen mot detta mål.

(32d)  Esma bör göra en bedömning av de personal- och resursbehov som uppstår till följd av befogenheterna och uppgifterna enligt denna förordning och översända en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

(32e)  Europeiska investeringsfonden (EIF) investerar bland annat i riskkapitalfonder i unionen. Åtgärderna i denna förordning som ska göra det lättare att identifiera riskkapitalfonder som uppvisar fastställda gemensamma särdrag, bör göra det lättare för EIF att identifiera riskkapitalfonder enligt denna förordning som möjliga investeringsmål. EIF bör därför uppmuntras att investera i europeiska riskkapitalfonder.

(33)  I denna förordning respekteras de grundläggande rättigheter och iakttas de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till respekt för privat- och familjeliv (artikel 7) samt näringsfriheten (artikel 16).

(34)  När det gäller denna förordning regleras medlemsstaternas behandling av personuppgifter i medlemsstaterna av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(9). Detta är föremål för tillsyn av medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt de offentliga oberoende myndigheter som medlemsstaterna utsett. När det gäller denna förordning regleras Esmas behandling av personuppgifter, under tillsyn av Europeiska datatillsynsmannen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter(10).

(35)  Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av reglerna för statligt stöd på godkända riskkapitalfonder.

(36)  Målen för denna förordning, det vill säga att säkra enhetliga krav på godkända riskkapitalfonders marknadsföring, och att inrätta ett enkelt registreringssystem för förvaltare av riskkapitalfonder, för att på så sätt ta full hänsyn till kravet på att säkerhet och tillförlitlighet i samband med användningen av namnet ’Europeisk riskkapitalfond’, vägs mot en effektivt fungerande riskkapitalmarknad samt kostnaderna för dess olika intressenter, kan inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna och kan därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre uppnås på unionsnivå. Unionen får därför anta åtgärder i enlighet med den subsidiaritetsprincip som föreskrivs i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel ▌går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

I denna förordning fastställs enhetliga krav på företag för kollektiva investeringar som vill använda namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ i samband med marknadsföring av godkända riskkapitalfonder i unionen, vilket därmed bidrar till en väl fungerande inre marknad. Enhetliga regler föreskrivs för marknadsföring av godkända riskkapitalfonder till tillåtna investerare i hela unionen, för sammansättningen av riskkapitalfonders portföljer, för tillåtna investeringsinstrument och investeringsteknik samt för organisation, uppförande, öppenhet och insyn hos de förvaltare som marknadsför godkända riskkapitalfonder i unionen.

Artikel 2

1.  Förordningen ska tillämpas på de företag för kollektiva investeringar enligt definitionen i artikel 3 b där de totala förvaltade tillgångarna inte överstiger tröskelvärdet enligt artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU, som är etablerade i unionen och som ska registreras hos de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat i enlighet med artikel 3.3 a i direktiv 2011/61/EU, förutsatt att förvaltarna förvaltar godkända riskkapitalfonders portföljer ▌.

1a.  Förvaltare av riskkapitalfonder som är registrerade i enlighet med denna förordning och i enlighet med artikel 13, och vars totala tillgångar följaktligen överskrider tröskelvärdet enligt artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU, och som därför är föremål för auktorisation av de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaterna i enlighet med artikel 6 i detta direktiv, bör kunna fortsätta att använda namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ i samband med marknadsföring av godkända riskkapitalfonder i unionen, under förutsättning att de uppfyller kraven i detta direktiv och att de även i fortsättningen vid alla tidpunkter uppfyller artiklarna 3, 5, 12 b och 12 a i denna förordning med avseende på de godkända riskkapitalfonderna.

1b.  Förvaltare av riskkapitalfonder som är registrerade i enlighet med denna förordning kan också förvalta fondföretag efter godkännande i enlighet med direktiv 2009/65/EG, förutsatt att de är externa förvaltare.

Artikel 3

I denna förordning gäller följande definitioner:

  (a) godkänd riskkapitalfond: ett företag för kollektiva investeringar som
   (i) har för avsikt att investera minst 70 % av sammanlagt kapital och utfäst ej infordrat kapital i tillgångar som utgör godkända investeringar inom en tidsram som fastställs i riskkapitalfondens reglemente eller fondbestämmelser,
   (ii) aldrig använder mer än 30 % av fondens sammanlagda kapital samt utfäst ej infordrat kapital för förvärv av andra tillgångar än godkända investeringar,
  (iii) är etablerad i en medlemsstat eller i ett tredjeland, under förutsättning att detta tredjeland

De gränsvärden som avses i leden i och ii beräknas utifrån de investeringsbara beloppen efter avdrag för alla relevanta kostnader och innehav av kontanter och likvida tillgångar.
     - inte har skattebestämmelser som tillåter inga eller endast nominella skatter eller beviljar förmåner även utan att det förekommer någon verklig ekonomisk verksamhet och ekonomisk närvaro i det tredjeland som erbjuder sådana skatteförmåner,
     - har lämpliga samarbetsarrangemang med de behöriga myndigheterna i riskkapitalfondsförvaltarens hemmedlemsstat som innebär att ett effektivt utbyte av information kan säkerställas i den mening som avses i artikel 21 i denna förordning, som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att utföra sina uppgifter i enlighet med denna förordning,
     - inte är upptaget i förteckningen över icke samarbetsvilliga länder och territorier av arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF),
     - har undertecknat en överenskommelse med hemmedlemsstaten för förvaltaren av den godkända riskkapitalfonden och med varje annan medlemsstat där andelarna eller aktierna i den godkända riskkapitalfonden är avsedda att marknadsföras, så att det till fullo säkerställs att tredjelandet uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och att det finns ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden, inklusive eventuella multilaterala skatteavtal.
   (aa) relevanta kostnader: alla avgifter och utgifter som direkt eller indirekt bärs av investerarna och som godkänts av förvaltaren av och investerarna i den godkända riskkapitalfonden.
   (b) företag för kollektiva investeringar: en AIF-fond enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU.
  (c) godkända investeringar: något av följande instrument:
    (i) egetkapital- eller hybridkapitalinstrument som
     - emitterats av ett godkänt portföljföretag och som den godkända riskkapitalfonden direkt förvärvat av portföljföretaget, ▌
     - emitterats av ett godkänt portföljföretag i utbyte mot egetkapitalinstrument som portföljföretaget emitterat, eller som
     - emitterats av ett företag som det godkända portföljföretaget är ett majoritetsägt dotterföretag till och som den godkända riskkapitalfonden förvärvat i utbyte mot aktier som det godkända portföljföretaget emitterat.
     (ii) lån med eller utan säkerhet som den godkända riskkapitalfonden beviljar ett godkänt portföljföretag i vilket den godkända riskkapitalfonden redan innehar godkända investeringar, under förutsättning att högst 30 % av den godkända riskkapitalfondens sammanlagda kapital samt utfäst ej infordrat kapital används för sådana lån,
   (iii) andelar i ett godkänt portföljföretag som har förvärvats från befintliga aktieägare i samma företag,
   (iv) fondandelar eller aktier i en eller flera andra godkända riskkapitalfonder, under förutsättning att dessa godkända riskkapitalfonder inte själva har investerat mer än 10 % av sitt sammanlagda kapital samt utfäst ej infordrat kapital i godkända riskkapitalfonder.
  (d) godkänt portföljföretag: ett företag som
  (i) vid tidpunkten för den godkända riskkapitalfondens investering
     - inte får bedriva handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform (MTF) enligt definitionen i artikel 4.1.14 och 4.14.15 i direktiv 2004/39/EG,
     - har färre än 250 anställda, och
     - antingen har en årsomsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro,
     (ii) inte självt är ett företag för kollektiva investeringar,
    (iii) inte är ett eller flera av följande:
     - ett kreditinstitut enligt artikel 4.1 i direktiv 2006/48/EG,
     - ett värdepappersföretag enligt artikel 4.1 i direktiv 2004/39/EG,
     - ett försäkringsföretag enligt artikel 13.1 i direktiv 2009/138/EG,
     - ett finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 19 i direktiv 2006/48/EG, eller
     - ett blandat finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 4.(20) i direktiv 2006/48/EG,
  (iv) är etablerat i en medlemsstat eller i ett tredjeland, under förutsättning att detta tredjeland
     - inte har skattebestämmelser som tillåter inga eller endast nominella skatter eller beviljar förmåner även utan att det förekommer någon verklig ekonomisk verksamhet och ekonomisk närvaro i det tredjeland som erbjuder sådana skatteförmåner,
     - inte är upptaget i förteckningen över icke samarbetsvilliga länder och territorier av arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF),
     - har undertecknat en överenskommelse med riskkapitalfondförvaltarens hemmedlemsstat och med varje annan medlemsstat där andelarna eller aktierna i den godkända riskkapitalfonden är avsedda att marknadsföras, så att det till fullo säkerställs att tredjelandet uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och att det finns ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden, inklusive eventuella multilaterala skatteavtal.
   (e) eget kapital: ägarandel i ett företag i form av aktier eller andra former av andelar i det godkända portföljföretagets kapital och som emitterats för dess investerare.
   (f) hybridkapital: en typ av finansieringsinstrument, som är en kombination av eget kapital och lån, där avkastningen av instrumentet är kopplad till vinsten eller förlusten från det godkända portföljföretaget, och där återbetalningen av instrumentet vid fallissemang inte är helt garanterad.
   (g) marknadsföring: ett direkt eller indirekt erbjudande eller en placering på initiativ av förvaltaren av riskkapitalfonden eller på dennes uppdrag och som avser andelar eller aktier i en riskkapitalfond som denne förvaltar och riktar sig till investerare med hemvist eller med sitt säte i unionen.
   (h) kapitalutfästelse: varje utfästelse som förpliktigar en investerare att inom en tidsram som fastställs i den godkända riskkapitalfondens reglemente eller fondbestämmelser, förvärva andelar i riskkapitalfonden eller ge kapitaltillskott till denna.
   (i) förvaltare av riskkapitalfonder: en juridisk person vars regelbundna affärsverksamhet avser förvaltning av minst en godkänd riskkapitalfond.
   (j) hemmedlemsstat: den medlemsstat där förvaltaren av riskkapitalfonder är etablerad eller har sitt säte och ska registreras hos de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 3.3 a i direktiv 2011/61/EU.
   (k) värdmedlemsstat: annan medlemsstat än hemmedlemsstaten där förvaltaren av riskkapitalfonder marknadsför godkända riskkapitalfonder i enlighet med denna förordning.
   (l) behörig myndighet: den nationella myndighet som hemmedlemsstaten genom lagar eller andra författningar ålägger att handlägga registreringen av företag för kollektiva investeringar enligt artikel 2.1.
   (la) fondföretag: ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper som är auktoriserat enligt artikel 5 i direktiv 2009/65/EG.

Med avseende på första stycket led i ska den godkända riskkapitalfonden själv registreras som förvaltare av riskkapitalfonden om riskkapitalfondens juridiska form tillåter intern förvaltning och om fondens styrelse väljer att inte utse en extern förvaltare. En godkänd riskkapitalfond som är registrerad som intern förvaltare av riskkapitalfonder kan inte registreras som extern förvaltare av riskkapitalfonder för andra företag för kollektiva investeringar.

KAPITEL II

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV NAMNET ’EUROPEISK RISKKAPITALFOND’

Artikel 4

Förvaltare av riskkapitalfonder som uppfyller kraven i detta kapitel ska ha rätt att använda namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ vid marknadsföringen av godkända riskkapitalfonder i unionen.

Artikel 5

1.  Förvaltaren av en riskkapitalfond ska säkerställa att tillgångar som förvärvas vid annat än godkända investeringar tar i anspråk högst 30 procent av fondens sammanlagda kapital och utfäst ej infordrat kapital. Andelen på 30 procent ska beräknas utifrån de investeringsbara beloppen efter avdrag för alla relevanta kostnader. Innehav i kontanter och andra likvida tillgångar ska inte beaktas vid beräkningen av denna gräns eftersom kontanter och andra likvida tillgångar inte ska anses vara investeringar.

2.  Förvaltaren av en riskkapitalfond får inte den godkända riskkapitalfonden ▌använda metoder som ökar fondens exponering utöver nivån för dess kapitalutfästelser, varken genom lån av kontanter eller värdepapper, ingångna derivatpositioner eller på annat sätt.

2a.  Förvaltaren av en riskkapitalfond får endast utnyttja den godkända riskkapitalfonden för lån, utfärdande av eller ställande av säkerheter, under förutsättning att dessa lån, skuldebrev eller säkerheter täcks av ej infordrade utfästelser.

Artikel 6

1.  Förvaltare av riskkapitalfonder ska bara marknadsföra fondandelar och aktier i godkända riskkapitalfonder till investerare som betraktas som professionella kunder enligt bilaga II.I till direktiv 2004/39/EG eller som på begäran kan behandlas som professionella kunder enligt bilaga II.II till det direktivet, eller till andra investerare varvid

   (a) dessa andra investerare åtar sig att investera minst 100 000 EUR, och
   (b) dessa andra investerare skriftligen ska uppge, i en annan handling än avtalet som ska ingås för investeringsutfästelsen, att de är medvetna om riskerna med den planerade utfästelsen eller investeringen,
  

2.  Första stycket ska inte gälla de investeringar som görs av företagsledning, styrelse eller anställda som deltar i förvaltningen av en riskkapitalfond när dessa investerar i den godkända riskkapitalfond som de förvaltar.

Artikel 7

Förvaltare av riskkapitalfonder ska göra följande när det gäller de godkända riskkapitalfonder som de förvaltar:

   (a) Handla hederligt, med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg samt rättvist vid utförandet av verksamheten,
   (b) Tillämpa lämpliga riktlinjer och förfaranden för att förhindra oegentligheter som rimligen bör strida mot investerarnas och de godkända portföljföretagens intressen.
   (c) Bedriva verksamheten så att den på bästa sätt främjar de förvaltade godkända riskkapitalfonderna, investerarna i de berörda fonderna och marknadens integritet.
   (d) Sorgfälligt välja och löpande övervaka investeringar i godkända portföljföretag.
   (e) Inneha tillräcklig kunskap om och insikt i de godkända portföljföretag som de investerar i.
   (ea) Behandla investerarna rättvist.
   (eb) Se till att ingen investerare ges förmånsbehandling, såvida inte uppgifter om sådan förmånsbehandling lämnas i den godkända riskkapitalfondens reglemente eller fondbestämmelser.

Artikel 7a

1.  Då en förvaltare av en riskkapitalfond avser att delegera uppgifter till tredje part får förvaltarens skyldigheter gentemot den godkända riskkapitalfonden och dess investerare inte påverkas av att förvaltaren har delegerat uppgifter till en tredje part. Förvaltaren får inte heller delegera uppgifter i sådan omfattning att denne i själva verket inte längre kan anses vara förvaltaren av den godkända riskkapitalfonden utan i stället blivit en brevlådeenhet.

2.  Delegeringen får inte försvåra en effektiv tillsyn av förvaltaren av riskkapitalfonden och i synnerhet inte hindra förvaltaren av riskkapitalfonden från att handla, eller den godkända riskkapitalfonden från att förvaltas, i investerarnas bästa intresse.

Artikel 8

1.  Förvaltare av riskkapitalfonder ska belägga och undvika intressekonflikter och, om sådana inte kan undvikas, hantera och övervaka dem samt i enlighet med punkt 4 omedelbart informera om sådana intressekonflikter för att hindra att de negativt påverkar de godkända riskkapitalfonderna och deras investerare samt för att se till att de godkända riskkapitalfonder som de förvaltar hanteras väl.

2.  Förvaltare av riskkapitalfonder ska särskilt belägga intressekonflikter som kan uppstå mellan

   (a) förvaltaren av riskkapitalfonder och dennes faktiska ledning, anställda eller personer som direkt eller indirekt kontrollerar eller kontrolleras av förvaltaren av riskkapitalfonder å ena sidan och den godkända riskkapitalfond som förvaltas av förvaltaren av riskkapitalfonder eller investerarna i de berörda godkända riskkapitalfonderna å den andra,
   (b) den godkända riskkapitalfonden eller dess investerare å ena sidan och en annan godkänd riskkapitalfond som förvaltas av samma fondförvaltare eller investerarna i denna andra riskkapitalfond å den andra.
     (ba) den godkända riskkapitalfonden eller dess investerare å ena sidan och ett företag för kollektiva investeringar eller fondföretag som förvaltas av samma fondförvaltare eller investerarna i detta företag för kollektiva investeringar eller fondföretag å den andra.

3.  Förvaltare av riskkapitalfonder ska ha och använda effektiva organisatoriska och administrativa förfaranden för att uppfylla kraven enligt punkterna 1 och 2.

4.  Information om intressekonflikter enligt punkt 1 ska lämnas, om förvaltaren av riskkapitalfonder har organisatoriska förfaranden för att belägga, förhindra, hantera och övervaka intressekonflikter men där dessa inte är tillräckliga för att med rimlig säkerhet förhindra att investerarnas intressen skadas. Förvaltaren av riskkapitalfonder ska tydligt och klart informera investerarna om allmänna intressekonflikter eller intressekonflikters orsaker, innan den åtar sig att göra affärer på deras vägnar.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 23 för att ange följande:

   (a) De typer av intressekonflikter som avses i punkt 2.
   (b) Rimliga åtgärder som förvaltare av riskkapitalfonder ska ▌vidta med hjälp av strukturer och organisatoriska och administrativa förfaranden för att belägga, förhindra, hantera, övervaka och informera om intressekonflikter.

Artikel 9

Förvaltare av riskkapitalfonder ska alltid ha en tillräcklig kapitalbas och använda lämpliga personal- och teknikresurser för en god förvaltning av godkända riskkapitalfonder.

Det åligger förvaltare av riskkapitalfonder att se till att de alltid kan garantera att deras egna medel är tillräckliga för verksamhetens fortlevnad, och i enlighet med specifikationerna i artikel 12 redogöra för sin motivering till varför dessa medel är tillräckliga.

Artikel 10

Regler för värdering av tillgångar ska fastställas i den godkända riskkapitalfondens reglemente eller fondbestämmelser och ska garantera ett sunt och transparent värderingsförfarande.

De värderingsförfaranden som används ska säkerställa att tillgångarna värderas och att nettotillgångsvärdet beräknas minst en gång om året.

Artikel 11

1.  Förvaltare av riskkapitalfonder ska tillhandahålla en årsrapport till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten för varje godkänd riskkapitalfond som de förvaltar och senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång. I årsrapporten ska det senaste årets verksamhet redovisas samt den godkända riskkapitalfondens portföljsammansättning. Den ska också innehålla information om den godkända riskkapitalfondens vinst i slutet av dess löptid och, i tillämpliga fall, information om den vinst som delats ut under dess löptid. Den ska innehålla den godkända riskkapitalfondens reviderade bokslut. Revisionen ska bekräfta fondens innehav av pengar och tillgångar och att förvaltaren av riskkapitalfonden har upprättat och fört lämpliga register och genomfört lämpliga kontroller i fråga om utförandet av uppdrag med avseende på eller kontroll av den godkända riskkapitalfondens och dess investerares pengar och tillgångar, och ska genomföras minst en gång per år. Årsrapporten ska utformas i enlighet med gällande redovisningsstandarder och vad som avtalats mellan förvaltaren av riskkapitalfonder och investerarna. Förvaltaren av riskkapitalfonder ska på begäran lämna rapporten till investerare. Förvaltaren av riskkapitalfonder och investerare får komma överens om ytterligare inbördes information.

2.  Om förvaltaren av riskkapitalfonder för den godkända riskkapitalfonden ska offentliggöra en årsredovisning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad(11), ska informationen som avses i punkt 1 lämnas antingen separat eller som en kompletterande del av årsredovisningen.

Artikel 12

1.  Förvaltare av riskkapitalfonder ska, när det gäller de godkända riskkapitalfonder som de förvaltar, på ett tydligt och begripligt sätt underrätta sina investerare om ▌följande faktorer, innan dessa fattar investeringsbeslut:

   (a) Fondförvaltarens och eventuella andra tjänsteleverantörers identitet som denne anlitar för sin förvaltning av de godkända riskkapitalfonderna samt en beskrivning av deras arbetsuppgifter.
   (aa) De egna medel som står till förfogande för förvaltaren av riskkapitalfonden, samt ett detaljerat uttalande om varför förvaltaren anser att dessa egna medel är tillräckliga för att hålla den personal och de tekniska resurser som krävs för en korrekt förvaltning av dess godkända riskkapitalfonder.
   (b) En beskrivning av den godkända riskkapitalfondens investeringsstrategi och mål, inklusive
     (i) de typer av godkända portföljföretag ▌som den har för avsikt att investera i,
     (ii) andra godkända riskkapitalfonder som den har för avsikt att investera i,
     (iii) de typer av godkända portföljföretag i vilket någon annan godkänd riskkapitalfond, som avses i led ii, har för avsikt att investera i,
     (iv) de icke-godkända investeringar som den har för avsikt att göra,
     (v) den teknik den har för avsikt att använda, och
   (vi) ▌alla eventuella investeringsbegränsningar.
   (c) En beskrivning av den godkända riskkapitalfondens riskprofil och av eventuella risker med tillgångarna som fonden kan investera i eller med investeringsteknik som kan användas.
   (d) En beskrivning av den godkända riskkapitalfondens värderingsförfarande och av dess prissättningsmetod vid värderingen av tillgångarna, inklusive värderingsmetoder för godkända portföljföretag.
   (e) En beskrivning av hur ersättningen till riskkapitalfondens förvaltare beräknas.
   (f) En beskrivning av alla relevanta kostnader och av högsta sammanlagt belopp ▌.
   (g) Den godkända riskkapitalfondens tidigare resultat, om sådana föreligger.
   (ga) Företagsstödtjänster och annan stödverksamhet som förvaltaren av den godkända riskkapitalfonden tillhandahåller eller organiserar genom tredje part för att underlätta utveckling, tillväxt eller andra aspekter av de godkända portföljföretagens löpande verksamhet som den godkända riskkapitalfonden investerar i eller, om dessa tjänster eller denna verksamhet inte tillhandahålls, en förklaring till detta.
   (h) En beskrivning av formerna för ändringar av den godkända riskkapitalfondens investeringsstrategi och/eller investeringspolitik.

1a.  All information som det hänvisas till i punkt 1 ska vara rättvisande, tydlig och får inte vara vilseledande. Den ska i tillämpliga fall uppdateras och ses över regelbundet.

2.  Om den godkända riskkapitalfonden ska offentliggöra prospekt om denna i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel(12) eller i enlighet med nationell lagstiftning, ska den information som avses i punkt 1 antingen lämnas separat eller som en del av prospektet.

KAPITEL III

TILLSYN OCH ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 13

1.  Förvaltare som avser att använda namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ för marknadsföring av sina godkända riskkapitalfonder, ska underrätta den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat om denna avsikt och ska lämna följande uppgifter:

   (a) Uppgift om vilka personer som i praktiken leder verksamheten hos förvaltaren av de godkända riskkapitalfonderna.
   (b) Uppgift om de godkända riskkapitalfonder vars andelar eller aktier ska marknadsföras och dessas investeringsstrategier.
   (c) Uppgift om de åtgärder som vidtagits för att uppfylla kraven i kapitel II.
   (d) En förteckning över de medlemsstater där förvaltaren av riskkapitalfonder avser att marknadsföra respektive godkänd riskkapitalfond.
   (da) En förteckning över de medlemsstater och tredjeländer där förvaltaren av riskkapitalfonder har etablerat, eller har för avsikt att etablera, godkända riskkapitalfonder.

2.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska endast registrera förvaltaren av riskkapitalfonder, om den är förvissad om att följande villkor är uppfyllda:

   (-a) De personer som i praktiken leder verksamheten hos förvaltaren av de godkända riskkapitalfonderna ska ha erforderligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet, även i fråga om de investeringsstrategier som förvaltaren av den godkända riskkapitalfonden tillämpar.
   (a) De uppgifter som krävs enligt punkt 1 är fullständiga.
   (b) De arrangemang som anmälts enligt punkt 1 c är adekvata för kraven i kapitel II.
   (ba) Den förteckning som anmälts enligt punkt 1 e visar att samtliga godkända riskkapitalfonder etablerats i enlighet med artikel 3 a iii i denna förordning.

3.  Registreringen ska gälla i hela unionen och ska tillåta att förvaltare av riskkapitalfonder i hela unionen kan marknadsföra godkända riskkapitalfonder under namnet ’Europeiska riskkapitalfonder’.

Artikel 14

Förvaltaren av riskkapitalfonder ska underrätta den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten där förvaltaren avser att marknadsföra följande:

   (a) En ny godkänd riskkapitalfond.
   (b) En befintlig godkänd riskkapitalfond i en medlemsstat som inte nämns i den förteckning som avses i artikel 13.1 d.

Artikel 15

1.  Efter registrering av en förvaltare av riskkapitalfonder, tillägg av en ny godkänd riskkapitalfond, tillägg av en ny hemvist för etableringen av en godkänd riskkapitalfond eller tillägg av en ny medlemsstat där förvaltaren av riskkapitalfonden avser att marknadsföra godkända riskkapitalfonder, ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten skyndsamt anmäla detta till medlemsstaterna som avses i artikel 13.1 d samt till Esma.

2.  På förvaltaren av riskkapitalfonder som registrerats i enlighet med artikel 13 får värdmedlemsstaterna som avses i artikel 13.1 d inte införa några krav eller administrativa förfaranden avseende marknadsföringen av dennes godkända riskkapitalfonder, och de får heller inte kräva att marknadsföringen ska förhandsgodkännas.

3.  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för fastställande av anmälans format.

4.  Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast (13).

5.  Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i punkt 3 i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 16

Esma ska på internet ha en för allmänheten tillgänglig central databas som förtecknar alla förvaltare av riskkapitalfonder som registrerats i unionen och anger i vilka länder de verkar i enlighet med denna förordning och samtliga godkända riskkapitalfonder som de marknadsför samt de länder i vilka de marknadsförs.

Artikel 17

1.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska övervaka att kraven i denna förordning efterlevs.

1a.  Om den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten har tydliga och bevisliga skäl att tro att förvaltaren av en riskkapitalfond överträder denna förordning inom sitt territorium, ska den snarast informera den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om detta, varvid denna ska vidta lämpliga åtgärder.

1b.  Om förvaltaren av riskkapitalfonden fortsätter att handla på ett sätt som tydligt bryter mot denna förordning, trots de åtgärder som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten har vidtagit, eller om den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten inte agerar inom rimlig tid, får den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, efter att ha informerat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, vidta alla åtgärder som krävs för att skydda investerarna, inklusive att eventuellt hindra den berörda förvaltaren från att fortsätta med all marknadsföring av sina riskkapitalfonder i värdmedlemsstaten.

Artikel 18

Behöriga myndigheter ska i enlighet med nationell rätt ha alla tillsyns- och utredningsbefogenheter som krävs för att fullgöra sitt uppdrag. De ska särskilt ha befogenhet att

   (a) begära tillgång till eller få kopior på eller kopiera varje godtycklig handling,
   (b) kräva att förvaltaren av riskkapitalfonder ger upplysningar utan dröjsmål,
   (c) begära upplysningar från varje person med anknytning till fondförvaltarens verksamhet eller till den godkända riskkapitalfonden,
   (d) rätt att genomföra inspektioner på plats med eller utan föranmälan,
   (da) vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att en förvaltare av en riskkapitalfond fortsätter att uppfylla kraven i denna förordning,
   (e) utfärda order för att säkerställa att en förvaltare av riskkapitalfonder uppfyller kraven i denna förordning och upphör med beteenden som kan stå i strid med den.

Artikel 19

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om vilka administrativa ▌sanktioner och åtgärder som ska gälla vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. De administrativa sanktionerna och åtgärderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  Senast den ...(14) ska medlemsstaterna meddela kommissionen och Esma de regler som avses i första stycket. De ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och Esma om eventuella ändringar av reglerna.

Artikel 20

1.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska, samtidigt som proportionalitetsprincipen respekteras, vidta de lämpliga åtgärder som avses i punkt 2, när en förvaltare av riskkapitalfonder

   (a) underlåter att uppfylla kraven på portföljsammansättning och därmed bryter mot artikel 5,
   (b) marknadsför fondandelar och aktier i en godkänd riskkapitalfond till icke-tillåtna investerare och därmed bryter mot artikel 6,
   (c) använder namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ utan att vara registrerad hos den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat i enlighet med artikel 13,
     (ca) använder namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ för marknadsföring av fonder som inte etablerats i enlighet med artikel 3 a iii i denna förordning,
   (cb) har erhållit en registrering genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt och därmed bryter mot artikel 13,
   (cc) inte handlar hederligt, med vederbörlig skicklighet, omsorg och skyndsamhet vid utövandet av verksamheten och därmed bryter mot artikel 7 a,
   (cd) inte tillämpar lämpliga riktlinjer och förfaranden för att förhindra oegentligheter och därmed bryter mot artikel 7 b,
   (ce) vid upprepade tillfällen underlåter att uppfylla kraven enligt artikel 11 med avseende på årsrapporten,
   (cf) vid upprepade tillfällen underlåter att uppfylla skyldigheten att informera investerare i enlighet med artikel 12.

2.  I de fall som avses i punkt 1 ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten vid behov vidta följande åtgärder:

   (-a) Vidta åtgärder för att säkerställa att en riskkapitalfond iakttar artiklarna 3 a iii, 5, 6, 7 a, 7b, 11, 12 och 13 i denna förordning.
   (a) Förbjuda användning av namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ och avföra förvaltaren av riskkapitalfonder från registret.

3.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i de värdmedlemsstater som uppges enligt artikel 13.1 d och Esma om att förvaltaren av riskkapitalfonder avförts från det register som avses i punkt 2 a i den här artikeln.

4.  Rätten att i unionen marknadsföra en eller flera godkända riskkapitalfonder under namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ ska med omedelbar verkan upphöra att gälla från och med den dag då den behöriga myndigheten fattar det beslut som avses i punkt 2 a ▌.

Artikel 21

1.  Behöriga myndigheter och Esma ska ▌samarbeta med varandra för att fullgöra sina respektive uppdrag enligt denna förordning i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010.

2.  Behöriga myndigheter och Esma ska utbyta all information och dokumentation som krävs för att fullgöra sina respektive uppdrag enligt denna förordning i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010, i synnerhet att belägga och avhjälpa överträdelser av denna förordning.

Artikel 22

1.  Alla personer som arbetar eller har arbetat på behöriga myndigheter eller Esma samt de revisorer och sakkunniga som de behöriga myndigheterna har anlitat ska vara bundna av tystnadsplikt. Ingen konfidentiell information som dessa personer mottagit i tjänsten får röjas till annan person eller myndighet, utom i sammandrag eller sammanställningar som omöjliggör att enskilda förvaltare av riskkapitalfonder samt godkända riskkapitalfonder kan identifieras, dock med förbehåll för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning och förfaranden enligt denna förordning.

2.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller Esma får inte hindras från att utbyta information i enlighet med denna förordning eller annan unionslagstiftning som är tillämplig på förvaltare av riskkapitalfonder samt godkända riskkapitalfonder.

3.  Om de behöriga myndigheterna och Esma mottar konfidentiell information i enlighet med punkt 2, får de endast använda den vid fullgörandet av sina uppdrag och för administrativa och rättsliga förfaranden.

Artikel 22a

Tvistlösning

Vid oenighet mellan medlemsstaters behöriga myndigheter om en bedömning, handling eller underlåtelse att agera av någon av de behöriga myndigheterna på ett område där det enligt detta direktiv krävs samarbete och samordning mellan behöriga myndigheter från fler än en medlemsstat, kan de behöriga myndigheterna hänvisa ärendet till Esma, som får handla i enlighet med sina befogenheter enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010, såvida oenigheten inte avser artikel 3 a iii eller artikel 3 d iv i denna förordning. .

KAPITEL IV

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

1.  Kommissionens befogenhet att anta delegerade akter ska gälla på de villkor som fastställs i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.5 ska ges till kommissionen för en period av fyra år från och med …(15). Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före fyraårsperiodens utgång. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt, ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 24

1.  Senast fyra år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen se över den. Översynen ska innehålla en allmän granskning av hur förordningens bestämmelser har fungerat och vilka erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av den, bland annat följande:

   (a) I vilken utsträckning namnet ’Europeisk riskkapitalfond’ har använts av förvaltare av riskkapitalfonder i olika medlemsstater, oberoende av om det gällt hemlandet eller gränsöverskridande.
   (aa) De godkända riskkapitalfondernas geografiska läge och huruvida ytterligare åtgärder krävs för att säkerställa att godkända riskkapitalfonder etablerats i enlighet med artikel 3 a iii.
   (ab) Den geografiska och sektoriella fördelningen av de investeringar som europeiska riskkapitalfonder gör.
   (ac) Riskkapitalfondförvaltares användning av olika godkända investeringar och särskilt huruvida det är nödvändigt att anpassa de godkända investeringarna i denna förordning.
   (b) Möjligheten att utvidga marknadsföringen av europeiska riskkapitalfonder till att omfatta icke-professionella investerare.
   (ba) Det lämpliga i att komplettera denna förordning med ett system med förvaringsinstitut.
   (bb) Ändamålsenligheten när det gäller informationskraven i artikel 12, särskilt huruvida dessa är tillräckliga för att göra det möjligt för investerare att fatta ett väl underbyggt investeringsbeslut.
   (bc) Effektiviteten, proportionaliteten och tillämpningen av administrativa sanktioner och åtgärder som medlemsstaterna fastställer i enlighet med denna förordning.
   (bd) Effekterna av denna förordning på riskkapitalmarknaden.
   (be) En utvärdering av eventuella hinder som kan ha påverkat investerares intresse för fonderna negativt, inklusive hur institutionella investerare påverkas av annan unionslagstiftning av tillsynskaraktär.

2.  Efter den översyn som avses i första stycket och efter samråd med Esma ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett förslag till rättsakt.

Artikel 24a

1.  Senast den 22 juli 2017 ska kommissionen inleda en översyn av samspelet mellan denna förordning och andra bestämmelser om företag för kollektiva investeringar och deras förvaltare, särskilt bestämmelserna i direktiv 2011/61/EU. Denna översyn ska särskilt ta upp denna förordnings räckvidd. Den ska samla in uppgifter för att utvärdera om det är nödvändigt att utvidga räckvidden så att förvaltare som förvaltar riskkapitalfonder som överskrider tröskelvärdet enligt artikel 2.1 kan bli förvaltare av riskkapitalfonder i enlighet med denna förordning.

2.  Efter den översyn som avses i första stycket och efter samråd med Esma ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett förslag till rättsakt.

Artikel 25

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 22 juli 2013, med undantag för artikel 8.5 som ska tillämpas från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i …

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

Ordförande

På rådets vägnar

(1) EUT C 175, 19.6.2012, s. 11.
(2) EUT C 191, 29.6.2012, s. 72.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den ...
(4) EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.
(5) EUT L 174, 1.7.2011, s. 1.
(6) EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.
(7) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.
(8) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.
(9) EUT L 281, 23.11.1995, s. 31.
(10) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
(11) EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.
(12) EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.
(13)* Nio månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(14)* 24 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
(15)* Denna förordnings ikraftträdande.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy