Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0262(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0249/2012

Indgivne tekster :

A7-0249/2012

Forhandlinger :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Afstemninger :

PV 13/09/2012 - 11.11
CRE 13/09/2012 - 11.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 11/12/2012 - 8.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0347
P7_TA(2012)0480

Vedtagne tekster
PDF 256kWORD 126k
Torsdag den 13. september 2012 - Strasbourg
Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru***I
P7_TA(2012)0347A7-0249/2012

Europa-Parlamentets ændringer af 13. september 2012 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Det er nødvendigt at indføre passende sikkerhedsmekanismer for at undgå alvorlig skade for den europæiske banandyrkning, en sektor med stor betydning for den samlede landbrugsproduktion i mange af regionerne i Unionens yderste periferi. Da disse regioner på grund af deres naturs karakteristika har begrænsede muligheder for diversificering, er banansektoren særligt sårbar. Det er derfor afgørende at indføre effektive mekanismer til at imødegå præferenceimporten fra tredjelande for at sikre, at Unionens bananproduktion, som er en beskæftigelsessektor med afgørende betydning, navnlig i regionerne i Unionens yderste periferi, bevares på de bedst mulige vilkår.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  Nøje tilsyn med bananimporten vil gøre det nemmere i tide at træffe afgørelse om at aktivere stabiliseringsmekanismen for bananer, indlede en undersøgelse eller indføre beskyttelsesforanstaltninger. Kommissionen bør derfor fra og med datoen for aftalens anvendelse øge den regelmæssige tilsyn med importen i banansektoren.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Beskyttelsesforanstaltninger bør kun komme på tale, hvis det pågældende produkt importeres til Unionen i så forhøjede mængder, i absolutte tal eller i forhold til EU-produktionen, og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage alvorlig skade for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende produkter, jf. artikel 48 i aftalen.
(5)  Beskyttelsesforanstaltninger bør kun komme på tale, hvis det pågældende produkt importeres til Unionen i så forhøjede mængder, i absolutte tal eller i forhold til EU-produktionen, og under sådanne vilkår, at det forårsager, eller der er fare for, at det vil forårsage alvorlig skade for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende produkter, jf. artikel 48 i aftalen. I medfør af artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør der for produkter og økonomiske sektorer i regioner i Unionens yderste periferi indføres beskyttelsesforanstaltninger, så snart det pågældende produkt, når det importeres til Unionen, forårsager eller kan komme til at forårsage alvorlig skade for producenter af lignende eller direkte konkurrerende produkter i regioner i Unionens yderste periferi.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  Alvorlig skade eller risiko for alvorlig skade for producenter i Unionen kan også forårsages af manglende overholdelse af enkelte forpligtelser i aftalens afsnit IX om ’Handel og bæredygtig udvikling’, navnlig for så vidt angår de deri fastlagte sociale standarder og miljøstandarder.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Beskyttelsesforanstaltninger bør antage en af de former, der er omhandlet i aftalens artikel 50.
(6)  Beskyttelsesforanstaltninger bør antage en af de former, der er omhandlet i aftalens artikel 50. Der bør indføres særlige beskyttelsesforanstaltninger, når produkter eller økonomiske sektorer i regioner i Unionens yderste periferi er truet, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Kommissionen bør forelægge en årlig beretning om gennemførelsen af aftalen og anvendelsen af beskyttelses-foranstaltningerne og stabiliseringsmekanismen for bananer, som bør indeholde ajourførte og pålidelige statistikker over import fra Colombia og Peru samt en vurdering af denne imports betydning for markedspriserne, beskæftigelsen og arbejdsvilkårene i Unionen samt for udviklingen i Unionens produktionssektor med særlig vægt på småproducenter og kooperativer. Kommissionen bør gøre sit yderste for i aftalen at indføje en analyse af virkningerne af aftalen og af denne forordning på økologisk produktion og forbrug i Unionen og fair trade-strømmene mellem alle parter.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)
(7b)  De særlige udfordringer i Colombia og Peru hvad angår menneskerettigheder, sociale rettigheder, arbejdstager-rettigheder og miljømæssige rettigheder i forbindelse med produkter fra Colombia og Peru gør en tæt dialog mellem Kommissionen og civilsamfundsorganisationer i Unionen påkrævet.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Der bør fastsættes udførlige bestemmelser om indledningen af procedurerne. Medlemsstaterne bør give Kommissionen meddelelse, herunder foreliggende beviser om tendenser i importen, som vil kunne kræve anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger.
(8)  Der bør fastsættes udførlige bestemmelser om indledningen af procedurerne. Medlemsstaterne og interessehaverne, bør give Kommissionen oplysninger, herunder foreliggende beviser om tendenser i importen og anmodninger fra de berørte sektorer, som vil kunne kræve anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Såfremt Europa-Parlamentet vedtager en henstilling om indledning af undersøgelse af beskyttelsesforanstaltninger, undersøger Kommissionen omhyggeligt, hvorvidt betingelserne i forordningen for indledning på eget initiativ er opfyldt. Såfremt Kommissionen ikke anser betingelserne for opfyldt, forelægger den en rapport for Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg indeholdende en redegørelse for alle de faktorer, der er relevante for indledningen af en sådan undersøgelse.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)
(10a)  Opfølgning og evaluering af aftalen og, om nødvendigt, iværksættelse af beskyttelsesforanstaltninger bør ske med størst mulig gennemsigtighed og under inddragelse af civilsamfundet. Med dette for øje er det nødvendigt at inddrage udvalg i Unionen, der beskæftiger sig med arbejdsret og miljø eller bæredygtig udvikling, på alle stadier i processen.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)
(10b)  I nogle tilfælde kan en stigning i importen, som er koncentreret i en eller flere af regionerne i Unionens yderste periferi, forårsage eller true med at forårsage en alvorlig forværring af deres økonomiske situation. I tilfælde af at der sker en stigning i importen, som er koncentreret i én eller flere af regionerne i Unionens yderste periferi, kan Kommissionen indføre forudgående tilsynsforanstaltninger.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Beskyttelsesforanstaltninger bør kun anvendes i det omfang og i så lang tid, som det er nødvendigt for at forebygge en alvorlig skade og lette en tilpasning. Den maksimale periode, i hvilken der kan anvendes beskyttelsesforanstaltninger, bør fastsættes, og der bør fastsættes særlige bestemmelser om forlængelse og fornyet undersøgelse af disse foranstaltninger, jf. artikel 52 i aftalen.
(14)  Beskyttelsesforanstaltninger bør kun anvendes i det omfang og i så lang tid, som det er nødvendigt for at forebygge en alvorlig skade og lette en tilpasning. Den maksimale periode, i hvilken der kan anvendes beskyttelsesforanstaltninger, bør fastsættes, og der bør fastsættes særlige bestemmelser om forlængelse og fornyet undersøgelse af disse foranstaltninger, jf. artikel 52 i aftalen. Der bør gælde særlige regler for beskyttelsesforanstaltninger til beskyttelse af landbrugsprodukter og økonomiske sektorer i regioner i Unionens yderste perifer i overensstemmelse med artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)
(14a)  Nøje tilsyn bør gøre det lettere at træffe afgørelser i tide vedrørende eventuel indledning af en undersøgelse eller indførelse af foranstaltninger. Kommissionen bør derfor fra datoen for aftalens anvendelse regelmæssigt føre tilsyn med importen og eksporten inden for følsomme sektorer, såsom bananer.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)
(14b)  Betydningen af at overholde de internationale arbejdsstandarder, der er udarbejdet og overvåges af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), bør understreges. Sikringen af et anstændigt arbejde til alle bør have absolut prioritet, og bananer importeret fra Colombia eller Peru bør være produceret under lønmæssigt, socialt og miljømæssigt korrekte vilkår, således at producenterne i Unionen ikke bliver ofre for dumping – en ulempe, som de ikke ville have mulighed for at udligne, og som definitivt ville ødelægge deres konkurrenceevne på verdensmarkedet for bananer.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
(16a)  Kommissionen bør gøre omhyggelig og effektiv brug af stabiliseringsmekanismen for bananer for at undgå risiko for alvorlig forværring eller en faktisk alvorlig forværring for producenter i regionerne i Unionens yderste periferi og fra januar 2020 anvende eksisterende instrumenter, såsom beskyttelsesklausulen, eller om nødvendigt overveje at udvikle nye instrumenter, som i tilfælde af alvorlig markedsforstyrrelse vil gøre det muligt at bevare konkurrenceevnen i Unionens produktionssektorer, og navnlig i regionerne i Unionens yderste periferi.
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 1 – litra e a (nyt)
ea) ’alvorlig forværring’: betydelige forstyrrelser i en sektor eller erhvervsgren; ’risiko for alvorlig forværring’: betydelige forstyrrelser, der tydeligvis er nært forestående.
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)
Artikel 2a

Tilsyn

1.  Kommissionen fører tilsyn med udviklingen i import- og eksportstatistikkerne for colombianske og peruvianske produkter, navnlig inden for de sårbare sektorer, herunder banansektoren. Med dette for øje samarbejder den og udveksler regelmæssigt oplysninger med medlemsstaterne og EU-erhvervsgrenen samt alle interessehavere.
2.  Kommissionen kan på baggrund af en behørigt begrundet anmodning fra de berørte erhvervsgrene overveje at udvide sit tilsyn til også at omfatte andre sektorer.
3.  Kommissionen forelægger en årlig tilsynsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet med opdaterede statistikker for import fra Colombia og Peru vedrørende produkter inden for de følsomme sektorer og de sektorer, som tilsynet er blevet udvidet til at omfatte.
4.  Kommissionen gør sit yderste for i tilsynsrapporten at medtage beskæftigelsesrater og arbejdsvilkår for bananproducenter i Colombia og Peru for at forhindre enhver form for dumping.
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 2 b (ny)
Artikel 2b

Dialog om aftalens gennemførelse og virkninger

Kommissionen indleder en systematisk dialog med civilsamfundsorganisationer om aftalens gennemførelse og virkninger.

Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
1.  En undersøgelse indledes efter anmodning fra en medlemsstat, en juridisk person eller en forening, der ikke har status som juridisk person, og som handler på vegne af EU-erhvervsgrenen, eller på Kommissionens eget initiativ, hvis det er åbenbart for Kommissionen, at der som fastsat på grundlag af faktorer som omhandlet i artikel 4, stk. 5, kan fastslås at foreligge tilstrækkelige umiddelbare beviser til at berettige en sådan undersøgelse.
1.  En undersøgelse indledes efter anmodning fra en medlemsstat, en juridisk person eller en forening, der ikke har status som juridisk person, og som handler på vegne af EU-erhvervsgrenen, fra Europa-Parlamentet eller på Kommissionens eget initiativ, hvis det er åbenbart for Kommissionen, at der som fastsat på grundlag af faktorer som omhandlet i artikel 4, stk. 5, kan fastslås at foreligge tilstrækkelige umiddelbare beviser til at berettige en sådan undersøgelse.
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3
3.  Der kan også indledes en undersøgelse i det tilfælde, at der sker en importstigning, som er koncentreret i én eller flere medlemsstater, forudsat at der som fastsat på grundlag af faktorer som omhandlet i artikel 4, stk. 5, foreligger tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at betingelserne for indledning er opfyldt.
3.  Der kan også indledes en undersøgelse i det tilfælde, at der sker en importstigning, som er koncentreret i én eller flere medlemsstater eller regioner i Unionens yderste periferi, forudsat at der som fastsat på grundlag af faktorer som omhandlet i artikel 4, stk. 5, foreligger tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at betingelserne for indledning er opfyldt.
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5
5.  I forbindelse med undersøgelsen vurderer Kommissionen alle relevante objektive og kvantificerbare faktorer, der har betydning for EU-erhvervsgrenens situation, herunder hastigheden og størrelsen af stigningen i importen af den pågældende vare absolut og relativt set, den øgede imports andel af det indenlandske marked og niveauændringer for salget, produktionen, produktiviteten, kapacitetsudnyttelsen, fortjeneste og tab og beskæftigelsen. Denne liste er ikke udtømmende, og Kommissionen kan i sin vurdering af, hvorvidt der eksisterer alvorlig skade eller fare for alvorlig skade, tage hensyn til andre relevante faktorer såsom lagerbeholdning, priser, forrentning af den investerede kapital, likviditet og andre faktorer, som forvolder eller kan have forvoldt alvorlig skade, eller som skaber fare for alvorlig skade for EU-erhvervsgrenen.
5.  I forbindelse med undersøgelsen vurderer Kommissionen alle relevante objektive og kvantificerbare faktorer, der har betydning for EU-erhvervsgrenens situation, herunder hastigheden og størrelsen af stigningen i importen af den pågældende vare absolut og relativt set, den øgede imports andel af det indenlandske marked og niveauændringer for salget, produktionen, produktiviteten, kapacitetsudnyttelsen, fortjeneste og tab samt beskæftigelsen og arbejdsvilkårene. Denne liste er ikke udtømmende, og Kommissionen kan i sin vurdering af, hvorvidt der eksisterer alvorlig skade eller fare for alvorlig skade, tage hensyn til andre relevante faktorer såsom lagerbeholdning, priser, forrentning af den investerede kapital, likviditet, indvirkning på beskæftigelsen og andre faktorer, som forvolder eller kan have forvoldt alvorlig skade, eller som skaber fare for alvorlig skade for EU-erhvervsgrenen.
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)
5a.  Endvidere vurderer Kommissionen i forbindelse med undersøgelsen, om Colombia og Peru overholder de fastsatte sociale standarder og miljøstandarder i aftalens afsnit IX, og de eventuelle konsekvenser for priserne eller urimelige konkurrencefordele, som potentielt kan medføre alvorlig skade eller risiko for alvorlig skade for producenter eller bestemte erhvervssektorer i Unionen.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4
4.  Enhver forlængelse i henhold til stk. 3 skal ske efter en undersøgelse efter anmodning fra en medlemsstat, en juridisk person eller en forening, der ikke har status som juridisk person, og som handler på vegne af EU-erhvervsgrenen, eller på Kommissionens eget initiativ, hvis der på grundlag af faktorer som omhandlet i artikel 4, stk. 5, foreligger tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at betingelserne i stk. 3 er opfyldt.
4.  Enhver forlængelse i henhold til stk. 3 skal ske efter en undersøgelse efter anmodning fra en medlemsstat, en juridisk person eller en forening, der ikke har status som juridisk person, og som handler på vegne af EU-erhvervsgrenen, fra Europa-Parlamentet eller på Kommissionens eget initiativ, hvis der på grundlag af faktorer som omhandlet i artikel 4, stk. 5, foreligger tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at betingelserne i stk. 3 er opfyldt.
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)
Artikel 11a

Beretning

1.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet er årlig beretning om anvendelsen og gennemførelsen af aftalen og af denne forordning. Beretningen skal indeholde oplysninger om anvendelse af midlertidige og endelige foranstaltninger, forudgående tilsynsforanstaltninger, regionale tilsyns- og beskyttelsesforanstaltninger, afslutning af undersøgelser uden foranstaltninger og arbejdet i de forskellige organer, der er ansvarlige for at føre tilsyn med gennemførelsen af aftalen og overholdelsen af heraf afledte forpligtelser, inklusive oplysninger modtaget fra interessehavere.
2.  Beretningen skal indeholde ajourførte statistikker over bananimporten fra Colombia og Peru, og denne imports direkte og indirekte betydning for udviklingen i beskæftigelsen og arbejdsvilkårene i Unionens produktionssektor.
3.  Særlige dele af beretningen skal vurdere overholdelsen af forpligtelserne i aftalens afsnit IX og foranstaltninger truffet af Colombia og Peru i denne henseende under deres interne mekanismer samt resultaterne af dialogen med civilsamfundsorganisationer som omhandlet i aftalens artikel 282.
4.  Beretningen skal desuden indeholde et sammendrag af statistikkerne og udviklingen i handelen med Colombia og Peru.
5.  Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra Kommissionens forelæggelse af beretningen indkalde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg med henblik på at fremlægge og redegøre for spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning.
6.  Senest tre måneder efter at beretningen er forelagt Europa-Parlamentet, offentliggøres den af Kommissionen.
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)
KAPITEL IA

Artikel 12a

Den bestemmelse, der finder anvendelse i forbindelse med vedtagelsen af de nødvendige gennemførelsesbestemmelser for anvendelse af reglerne i tillæg 2A i bilag II til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Colombia og Peru på den anden side ’Angående begrebet ’vare med oprindelsesstatus’ og metoder for administrativt samarbejde’ samt i tillæg 2 til bilag I ’Afskaffelse af tolden’ til aftalen, er artikel 247a i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks.

Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Anvendelse af stabiliseringsmekanismen for bananer forhindrer på ingen måde, at foranstaltninger i den bilaterale beskyttelsesklausul iværksættes.
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2
2.  En separat årlig udløsende importmængde fastsættes for import af produkter omhandlet i stk. 1 som anført i tredje og fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne forordning. Når den udløsende mængde for enten Colombia eller Peru er nået i det pågældende kalenderår, kan Kommissionen efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 3, midlertidigt suspendere den præferencetold, der finder anvendelse på produkter af den pågældende oprindelse, samme år i en periode på højst tre måneder, som ligger inden for kalenderåret.
2.  En separat årlig udløsende importmængde fastsættes for import af produkter omhandlet i stk. 1 som anført i tredje og fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne forordning. Når den udløsende mængde for enten Colombia eller Peru er nået i det pågældende kalenderår, suspenderer Kommissionen efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 3, midlertidigt den præferencetold, der finder anvendelse på produkter af den pågældende oprindelse, samme år i en periode på højst tre måneder, som ligger inden for kalenderåret. Kun i tilfælde af force majeure foretager Kommissionen ikke denne suspension.
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)
5a.  Kommissionen fører nøje tilsyn med udviklingen i statistikkerne over bananimporten fra Colombia og Peru. Kommissionen samarbejder og udveksler derfor regelmæssigt oplysninger med medlemsstater og interessehavere.
Efter en behørigt begrundet anmodning fra en medlemsstat, EU-erhvervsgrenen, Europa-Parlamentet eller en interessehaver eller på eget initiativ er Kommissionen særligt opmærksom på enhver væsentlig stigning i bananimporten fra Colombia og Peru, og hvis det anses for passende i henhold til artikel 5, indfører den forudgående tilsynsforanstaltninger.

Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 b (nyt)
5b.  Forudgående tilsynsforanstaltninger vedtages af Kommissionen efter rådgivningsproceduren i artikel 12, stk. 2, når den udløsende mængde for aktivering af stabiliseringsmekanismen er nået i det pågældende kalenderår.
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 c (nyt)
5c.  Europa-Parlamentet kan inden for én måned fra Kommissionens offentliggørelse af beretningen, indbyde Kommissionen til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg for at fremlægge og redegøre for alle spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af aftalen, som berører banansektoren.

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0249/2012).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik