Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0262(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0249/2012

Esitatud tekstid :

A7-0249/2012

Arutelud :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Hääletused :

PV 13/09/2012 - 11.11
CRE 13/09/2012 - 11.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 11/12/2012 - 8.15
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0347
P7_TA(2012)0480

Vastuvõetud tekstid
PDF 247kWORD 121k
Neljapäev, 13. september 2012 - Strasbourg
ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I
P7_TA(2012)0347A7-0249/2012

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)  Selleks, et hoida ära tõsise kahju tekitamine Euroopa Liidu banaanitoodangule, tuleb luua asjakohased kaitsemehhanismid, kuna nimetatud sektoril on paljude äärepoolseimate piirkondade põllumajanduslikus lõpptootmises tähtis osakaal. Nende piirkondade looduslikest tingimustest tulenevad napid võimalused tootmist mitmekesistada teevad banaanikasvatusest väga tundliku tootmissektori. Seetõttu tuleb kindlasti luua tõhusad mehhanismid kolmandatest riikidest pärit toodete soodusimpordi suhtes tagamaks, et Euroopa Liidu banaanitootmine, mis on eriti äärepoolseimates piirkondades väga oluline tööhõivesektor, jätkuks võimalikult heades tingimustes.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)
(4a)  Banaaniimpordi range jälgimine hõlbustab asjakohaste otsuste tegemist seoses banaanisektori stabiilsusmehhanismi kohaldamise, uurimise algatamise või kaitsemeetmete kehtestamisega. Seetõttu peaks komisjon alates lepingu kohaldamiskuupäevast tugevdama banaaniimpordi regulaarset jälgimist.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)  Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse liitu niivõrd palju suurenenud koguses (absoluutarvudes või võrrelduna liidu toodanguga) ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele, nagu on sätestatud lepingu artiklis 48.
(5)  Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse liitu niivõrd palju suurenenud koguses (absoluutarvudes või võrrelduna liidu toodanguga) ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele, nagu on sätestatud lepingu artiklis 48. Äärepoolseimate piirkondade toodete ja majandusvaldkondade puhul ning võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349 tuleks kaitsemeetmed kehtestada juhul, kui kõnealuse toote importimine Euroopa Liitu tekitab või ähvardab tekitada kahju liidu äärepoolseimate piirkondade samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)
(5a)  Oluline kahju või olulise kahju oht võib tootjale liidus tekkida ka seeläbi, et lepingu IX jaotises ’Kaubandus ja jätkusuutlik areng’ sätestatud kohustustest, eriti sotsiaalsetest ja keskkonnastandarditest, ei ole kinni peetud.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
(6)  Kaitsemeetmeid peaks võtma lepingu artiklis 50 nimetatud vormis.
(6)  Kaitsemeetmeid peaks võtma lepingu artiklis 50 nimetatud vormis. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 349 tuleks konkreetsed kaitsemeetmed ette näha juhul, kui tekib oht äärepoolseimate piirkondade toodetele ja majandusvaldkondadele.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)
(7a)  Komisjon peaks üks kord aastas esitama lepingu rakendamist ning kaitsemeetmete ja banaanisektori stabiilsusmehhanismi kohaldamist käsitleva aruande, mis sisaldaks ajakohastatud ja usaldusväärset statistikat Colombiast ja Peruust pärit toodete impordi kohta ja hinnangut selle mõju kohta turuhindadele, liidu tööhõivele, töötingimustele liidus ja liidu tootmissektori arengule, pöörates eritähelepanu väiketootjatele ja ühistutele. Komisjon peaks tegema kõik temast oleneva, et lülitada lepingusse analüüs lepingu ja käesoleva määruse mõju kohta mahetootmisele ja mahetoodete tarbimisele liidus ning ausa kaubanduse voogude kohta kõigi lepinguosaliste vahel.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)
(7b)  Colombia ja Peruu harukordsed probleemid inimõiguste, sotsiaalsete, töötajate ja keskkonnaalaste õiguste valdkonnas nõuavad seoses Colombiast ja Peruust pärit toodetega tihedat dialoogi komisjoni ja ELi kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)  Menetluse algatamise kohta tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad. Komisjon peaks saama liikmesriikidelt teavet, sealhulgas tõendeid impordis valitsevate kõikide suundumuste kohta, mille tõttu võib olla vaja võtta kaitsemeetmeid.
(8)  Menetluse algatamise kohta tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad. Komisjon peaks saama liikmesriikidelt ja huvitatud isikutelt, samuti nõudma asjaomastelt sektoritelt teavet, sealhulgas tõendeid impordis valitsevate kõikide suundumuste kohta, mille tõttu võib olla vaja võtta kaitsemeetmeid.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
(8a)  Juhul kui Euroopa Parlament võtab vastu soovituse kaitsemeetmetega seotud uurimise algatamiseks, teeb komisjon põhjalikult kindlaks, kas on täidetud määruse tingimused ex officio algatamiseks. Kui komisjon leiab, et tingimused ei ole täidetud, esitab ta Euroopa Parlamendi vastutavale komisjonile raporti, mis sisaldab selgitusi kõigi tegurite kohta, mis on sellise uurimise algatamiseks asjakohased.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)
(10a)  Lepingu järelevalve ja kontrollimine ning vajadusel kaitsemeetmete kehtestamine peaks toimuma võimalikult läbipaistvalt ja kodanikuühiskonna osalemisel. Sel eesmärgil tuleb protsessi kõikidesse etappidesse kaasata liidu tööhõive, keskkonna ja jätkusuutliku arenguga tegelevad komisjonid.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 b (uus)
(10b)  Mõningatel juhtudel võib liidu ühte või mitmesse äärepoolseimasse piirkonda suunatud impordi kasv kahjustada või ähvardada tõsiselt kahjustada nende piirkondade majanduslikku olukorda. Juhul kui toodete suurenenud import on koondunud ELi ühte või mitmesse äärepoolseimasse piirkonda, võib komisjon kasutusele võtta eelneva järelevalve meetmed.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)  Kaitsemeetmeid tuleks kohaldada ainult sellises ulatuses ja selliseks ajavahemikuks, mida on vaja, et hoida ära märgatavat kahju ja hõlbustada kohanemist. Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete maksimaalne kehtivusaeg ning kehtestada erisätted nende meetmete pikendamiseks ja läbivaatamiseks, nagu on sätestatud lepingu artiklis 52.
(14)  Kaitsemeetmeid tuleks kohaldada ainult sellises ulatuses ja selliseks ajavahemikuks, mida on vaja, et hoida ära märgatavat kahju ja hõlbustada kohanemist. Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete maksimaalne kehtivusaeg ning kehtestada erisätted nende meetmete pikendamiseks ja läbivaatamiseks, nagu on sätestatud lepingu artiklis 52. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 349 tuleks kohaldada erisätteid kaitsemeetmete suhtes, mida kohaldatakse äärepoolseimate piirkondade toodangu ja majandusvaldkondade kaitseks.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)
(14a)  Põhjalik järelevalve peaks hõlbustama võimaliku uurimise algatamise või meetmete kehtestamise õigeaegset otsustamist. Seetõttu peaks komisjon alates lepingu kohaldamiskuupäevast regulaarselt jälgima importi ja eksporti tundlikes sektorites, nagu banaanitootmise sektoris.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)
(14b)  Tuleks rõhutada, kui oluline on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni koostatud ja järelevalve alla kuuluvate rahvusvaheliste töönormide järgimine. Esikohale tuleks seada inimväärse töö tagamine kõigile ning Colombiast või Peruust imporditud banaanid peaksid olema toodetud nõuetele vastavates palga, sotsiaalsetes ja keskkonnakaitse tingimustes, et liidu tootjad ei kannataks dumpingu tõttu kahju, mida nad ei suuda kompenseerida ning mis kahjustaks püsivalt nende konkurentsivõimet maailma banaaniturul.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)
(16a)  Komisjon peaks kasutama banaane käsitlevat stabiilsusmehhanismi hoolikalt ja tõhusalt, et vältida liidu äärepoolseimate piirkondade või sealsete tootjate olukorra tõsist halvenemist, ning alates 2020. aasta jaanuarist kasutada olemasolevaid instrumente, nagu kaitseklausel, või vajaduse korral mõelda uute instrumentide arendamisele, mis võimaldavad tõsiste turuhäirete korral säilitada liidu tootmisharude konkurentsivõime, eelkõige äärepoolseimates piirkondades.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt e a (uus)
(ea) ’märgatav halvenemine’ tähendab oluliste häirete esinemist teatavas harus või tööstuses; märgib olukorda, kus on selgelt märgata olulisi häireid.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)
Artikkel 2a

Järelevalve

1.  Komisjon jälgib Colombia ja Peruu toodete impordi- ja ekspordistatistikat, eelkõige tundlikes valdkondades, nagu banaanisektor. Selleks teeb komisjon koostööd ja vahetab regulaarselt teavet liidu liikmesriikide ja ettevõtjate ning kõigi huvitatud isikutega.
2.  Asjaomaste tööstusharude nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral võib komisjon kaaluda järelevalve ulatuse laiendamist teistele mõjutatud sektoritele.
3.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule kord aastas järelevalvearuande, mis sisaldab ajakohastatud statistikat Colombiast ja Peruust imporditud selliste toodete kohta, mis kuuluvad tundlikesse sektoritesse või sektoritesse, millele on järelevalvet laiendatud, kaasa arvatud banaanide kohta.
4.  Komisjon teeb kõik endastoleneva, et hõlmata järelvalve aruandesse Colombia ja Peruu banaanitootjate tööhõive määrad ja töötingimused, et hoida ära kõik dumpinguvormid.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 b (uus)
Artikkel 2b

Dialoog lepingu rakendamise ja mõju teemal

Komisjon algatab kodanikuühiskonna organisatsioonidega süstemaatilise dialoogi lepingu rakendamise ja mõju teemal.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
1.  Uurimine algatatakse liikmesriigi, liidu tootmisharu esindava juriidilise isiku taotlusel või sellise ühingu taotlusel, mis ei ole juriidiline isik, või komisjoni omal algatusel, kui komisjonile on selge, et selle algatamiseks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.
1.  Uurimine algatatakse liikmesriigi, liidu tootmisharu esindava juriidilise isiku või sellise ühingu taotlusel, mis ei ole juriidiline isik, Euroopa Parlamendi taotlusel või komisjoni omal algatusel, kui komisjonile on selge, et selle algatamiseks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3
3.  Uurimise võib algatada ka juhul, kui impordi hüppeline kasv on koondunud ühte või mitmesse liikmesriiki, eeldusel et selleks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.
3.  Uurimise võib algatada ka juhul, kui impordi hüppeline kasv on koondunud ühte või mitmesse liikmesriiki või äärepoolseimatesse piirkondadesse, eeldusel et selleks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5
5.  Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja mõõdetavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes. See loetelu ei ole lõplik ja komisjon võib märgatava kahju olemasolu või märgatava kahju ohu kindlakstegemisel võtta arvesse ka muid asjakohaseid tegureid, nagu varud, hinnad, kasutatud kapitali tasuvus ja rahavood, ning muid tegureid, mis tekitavad või võivad olla tekitanud märgatavat kahju või ähvardavad tekitada märgatavat kahju liidu tootmisharule.
5.  Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja mõõdetavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive ja töötingimuste tasemes. See loetelu ei ole lõplik ja komisjon võib märgatava kahju olemasolu või märgatava kahju ohu kindlakstegemisel võtta arvesse ka muid asjakohaseid tegureid, nagu varud, hinnad, kasutatud kapitali tasuvus ja rahavood, mõju tööhõivele ning muid tegureid, mis tekitavad või võivad olla tekitanud märgatavat kahju või ähvardavad tekitada märgatavat kahju liidu tootmisharule.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)
5a.  Lisaks hindab komisjon uurimise käigus lepingu IX jaotises sätestatud sotsiaalsete ja keskkonnanõuete järgimist Colombia ja Peruu poolt ning sellest tulenevaid mõjusid hinnakujundusele ja ebaõiglaseid konkurentsieeliseid, mis võivad tuua kaasa tõsise kahju või selle tekkimise ohu tootjatele või üksikutele majandusharudele Euroopa Liidus.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4
4.  Lõike 3 kohasele pikendamisele peab eelnema uurimine, mida taotleb liikmesriik, liidu tootmisharu esindav juriidiline isik või selline ühing, mis ei ole juriidiline isik, või komisjon omal algatusel, kui artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et lõikes 3 sätestatud tingimused on täidetud.
4.  Lõike 3 kohasele pikendamisele peab eelnema uurimine, mida taotleb liikmesriik, liidu tootmisharu esindav juriidiline isik või selline ühing, mis ei ole juriidiline isik, Euroopa Parlament või komisjon omal algatusel, kui artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et lõikes 3 sätestatud tingimused on täidetud.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)
Artikkel 11a

Aruanne

1.  Komisjon esitab nii lepingu kui ka käesoleva määruse rakendamise ja kohaldamise kohta Euroopa Parlamendile aastaaruande. Aruanne hõlmab teavet ajutiste ja lõplike meetmete kohaldamise, eelneva järelevalve meetmete kehtestamise, piirkondlike järelevalve- ja kaitsemeetmete ja uurimise lõpetamise kohta ilma meetmeid võtmata ning nende organite tegevuse kohta, kes vastutavad järelevalve teostamise eest lepingu rakendamise ja lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest, sealhulgas huvitatud isikutelt saadud teavet.
2.  Aruanne sisaldab ajakohast statistikat Colombia ja Peruu banaaniimpordi kohta ning selle otsese ja kaudse mõju kohta tööhõive ja töötingimuste arengule liidu tootmissektoris.
3.  Aruande eraldi osades hinnatakse lepingu IX jaotises võetud kohustuste täitmist ning meetmeid, mida Colombia ja Peruu on nendega seoses sisemiste mehhanismide raames võtnud ning kodanikuühiskonna organisatsioonidega kõnealuse lepingu artikli 282 kohaselt peetud dialoogi tulemusi.
4.  Aruandes esitatakse ka ülevaade Colombia ja Peruu kaubavahetust käsitleva statistika ja kaubanduse arengu kohta.
5.  Euroopa Parlament võib ühe kuu jooksul alates komisjoni aruande esitamisest kutsuda komisjoni oma vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks määruse rakendamisega seotud küsimusi.
6.  Komisjon avalikustab aruande hiljemalt kolm kuud pärast selle esitamist Euroopa Parlamendile.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4a (uus)
4 a. Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamus komitee liikmetest seda taotleb.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)
IA PEATÜKK

Artikkel 12a

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Peruu ja Colombia vahelise kaubanduslepingu II lisa (’Mõiste ’päritolustaatusega tooted’ määratlus ja halduskoostöö viisid’) 2A. liites ja I lisa (’Tollimaksude kaotamine’) 2. liites sätestatud eeskirjade vastuvõtmiseks vajalike rakenduseeskirjade vastuvõtmisel kohaldatakse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) artiklit 247a.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)
1a.  Banaanisektori stabiilsusmehhanismi kohaldamine ei takista mingil juhul kahepoolses kaitseklauslis sisalduvate sätete kohaldamist.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2
2.  Lõikes 1 nimetatud toodete impordi suhtes kehtestati eraldi iga-aastane impordi signaalkogus käesoleva määruse lisas esitatud tabeli kolmanda ja neljanda veeru kohaselt. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub kas Colombia või Peruu puhul, võib komisjon kooskõlas artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega ajutiselt peatada soodustollimaksu, mida kohaldatakse vastava päritoluga toodete suhtes samal aastal, maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni.
2.  Lõikes 1 nimetatud toodete impordi suhtes kehtestati eraldi iga-aastane impordi signaalkogus käesoleva määruse lisas esitatud tabeli kolmanda ja neljanda veeru kohaselt. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub kas Colombia või Peruu puhul, peatab komisjon kooskõlas artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega ajutiselt soodustollimaksu, mida kohaldatakse vastava päritoluga toodete suhtes samal aastal, maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni. Kõnealust peatamist ei toimu üksnes vääramatu jõu esinemisel.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)
5a.  Komisjon jälgib tähelepanelikult arenguid Colombiast ja Peruust pärit banaanide importi käsitlevas statistikas. Selleks teeb komisjon koostööd ja vahetab korrapäraselt teavet liikmesriikide ja huvitatud isikutega.
Komisjon pöörab liikmesriigi, liidu tootmisharu, Euroopa Parlamendi või huvitatud isiku nõuetekohase taotluse korral erilist tähelepanu Colombiast ja Peruust pärit banaanide impordi märgatavale tõusule ja kehtestab vajaduse korral artiklis 5 sätestatud eelneva järelevalve meetmed.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 b (uus)
5b.  Komisjon võtab eelneva järelevalve meetmed vastu vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele, kui mehhanismi kohaldamist määrava signaalkoguseni jõutakse asjaomasel kalendriaastal.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 c (uus)
5c.  Euroopa Parlament võib kutsuda komisjoni ühe kuu jooksul pärast aruande avaldamist komisjoni poolt vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks lepingu täitmisega seotud mis tahes küsimusi, mis puudutavad banaanisektorit.

(1) Seejärel saadeti asi vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A7-0249/2012).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika