Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0262(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0249/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0249/2012

Keskustelut :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Äänestykset :

PV 13/09/2012 - 11.11
CRE 13/09/2012 - 11.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 11/12/2012 - 8.15
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0347
P7_TA(2012)0480

Hyväksytyt tekstit
PDF 156kWORD 121k
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg
EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***I
P7_TA(2012)0347A7-0249/2012

Euroopan parlamentin tarkistukset 13. syyskuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  On tarpeen ottaa käyttöön asianmukaisia suojamekanismeja unionin banaanintuotannolle aiheutuvan vakavan vahingon estämiseksi, sillä kyseisellä alalla on erittäin merkittävä painoarvo maatalouden lopputuotannossa monilla syrjäisimmillä alueilla. Banaanintuotanto on herkkä tuotannonala, sillä näiden alueiden valmiudet tuotannon monipuolistamiseen ovat niiden luonnonolosuhteiden vuoksi vähäiset. Siksi on välttämätöntä säätää tehokkaista mekanismeista kolmansista maista tapahtuvan, etuuskohtelun alaisen tuonnin varalta, jotta voidaan taata mahdollisimman hyvät edellytykset unionin banaaninviljelylle, joka on työllisyyden kannalta hyvin tärkeä ala etenkin syrjäisimmillä alueilla.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Banaanien tuonnin tiivis seuranta edistää oikea-aikaista päätöksentekoa banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltamisesta, tutkimuksen aloittamisesta tai suojatoimenpiteiden määräämisestä. Komission olisi siksi sopimuksen soveltamispäivästä alkaen tehostettava banaanialan tuonnin säännöllistä seurantaa.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Suojatoimenpiteitä olisi harkittava ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseistä tuotetta tuodaan unioniin sellaisina lisääntyneinä määrinä joko absoluuttisesti mitattuna tai suhteessa unionin tuotantoon ja sellaisissa olosuhteissa, että tämä aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajille vakavaa haittaa, kuten sopimuksen 48 artiklassa määrätään.
(5)  Suojatoimenpiteitä olisi harkittava ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseistä tuotetta tuodaan unioniin sellaisina lisääntyneinä määrinä joko absoluuttisesti mitattuna tai suhteessa unionin tuotantoon ja sellaisissa olosuhteissa, että tämä aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajille vakavaa haittaa, kuten sopimuksen 48 artiklassa määrätään. Syrjäisimpien alueiden tuotteiden ja talouden alojen osalta suojatoimenpiteitä olisi otettava käyttöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan nojalla heti, kun kyseinen unioniin tuotava tuote aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa haittaa unionin syrjäisimpien alueiden tuottajille, jotka valmistavat samankaltaisia tai suoraan kilpailevia tuotteita.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Vakava haitta tai vakavan haitan uhka unionin tuottajille voi aiheutua myös siitä, että ei noudateta sopimuksen IX osastosta (’Kauppa ja kestävä kehitys’) johtuvia velvoitteita, erityisesti siinä vahvistettuja sosiaali- ja ympäristönormeja.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Suojatoimenpiteet olisi toteutettava jossakin sopimuksen 50 artiklassa tarkoitetuista muodoista.
(6)  Suojatoimenpiteet olisi toteutettava jossakin sopimuksen 50 artiklassa tarkoitetuista muodoista. Erityisiä suojatoimenpiteitä olisi toteutettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan mukaisesti, jos syrjäisimpien alueiden tuotteet ja talouden alat ovat uhattuina.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Komission olisi esitettävä vuosittain sopimuksen täytäntöönpanoa sekä suojatoimenpiteiden ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltamista koskeva kertomus, joka sisältää ajantasaisia ja luotettavia tilastotietoja Kolumbiasta ja Perusta peräisin olevasta tuonnista ja arvioinnin sen vaikutuksesta markkinahintoihin, työllisyyteen, työoloihin unionissa sekä unionin tuotannonalan kehitykseen kiinnittäen erityistä huomiota pieniin tuottajiin ja osuuskuntiin. Komission olisi tehtävä kaikkensa sisällyttääkseen kertomukseen myös arvion sopimuksen ja tämän asetuksen vaikutuksesta luonnonmukaiseen tuotantoon ja luomutuotteiden kulutukseen unionissa ja reilun kaupan virtoihin kaikkien sopimuspuolten välillä.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)  Kolumbiassa ja Perussa on epätavallisia haasteita tuotantoon kytkeytyvien ihmisoikeuksien, sosiaalisten oikeuksien, työntekijöiden oikeuksien ja ympäristöön liittyvien oikeuksien suhteen, mikä edellyttää komission ja EU:n kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tiivistä vuoropuhelua.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Menettelyn käynnistämisestä olisi oltava yksityiskohtaiset säännökset. Komission olisi saatava jäsenvaltioilta tietoja ja saatavilla oleva näyttö sellaisista tuonnin kehityssuuntauksista, jotka saattavat edellyttää suojatoimenpiteiden soveltamista.
(8)  Menettelyn käynnistämisestä olisi oltava yksityiskohtaiset säännökset. Komission olisi saatava jäsenvaltioilta ja asianomaisilta osapuolilta tietoja ja saatavilla oleva näyttö sellaisista tuonnin kehityssuuntauksista, jotka saattavat edellyttää suojatoimenpiteiden soveltamista, ja pyydettävä vastaavia tietoja asianomaisilta aloilta.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Jos Euroopan parlamentti hyväksyy suosituksen suojatoimenpiteitä koskevan tutkimuksen vireille panemisesta, komissio tutkii tarkasti, täyttyvätkö viran puolesta vireille pantavaa tutkimusta koskevat edellytykset asetuksen mukaisesti. Jos komissio katsoo, että ehdot eivät täyty, se antaa asiasta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle kertomuksen, jossa se selvittää myös kaikki tällaisen tutkimuksen vireillepanoon liittyvät seikat.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)  Sopimuksen seurannan ja uudelleentarkastelun sekä mahdollisten suojatoimenpiteiden määräämisen olisi oltava mahdollisimman avointa ja tapahduttava kansalaisyhteiskunnan edustajien myötävaikutuksella. Tätä varten työntekijöitä, ympäristöä ja kestävää kehitystä käsittelevät unionin komiteat on otettava mukaan prosessin kaikissa vaiheissa.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)
(10 b)  Joissain tapauksissa yhdelle tai useammalle unionin syrjäisimmälle alueelle keskittyvä maahantuonnin kasvu voi joissakin tapauksissa aiheuttaa vakavaa haittaa tai vakavan haitan uhkaa kyseisten alueiden taloudelliselle tilanteelle tai vakavasti heikentää sitä. Jos yhdelle tai useammalle unionin syrjäisimmälle alueelle keskittynyt tuonti lisääntyy, komissio voi ottaa käyttöön ennakkovalvontatoimia.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Suojatoimenpiteitä olisi sovellettava ainoastaan sen laajuisina ja sen ajan, joka on tarpeen vakavan vahingon estämiseksi ja sopeutumisen helpottamiseksi. Suojatoimenpiteiden enimmäiskesto olisi määritettävä ja olisi annettava tällaisten toimenpiteiden jatkamista ja uudelleentarkastelua koskevat erityissäännökset sopimuksen 52 artiklan mukaisesti.
(14)  Suojatoimenpiteitä olisi sovellettava ainoastaan sen laajuisina ja sen ajan, joka on tarpeen vakavan vahingon estämiseksi ja sopeutumisen helpottamiseksi. Suojatoimenpiteiden enimmäiskesto olisi määritettävä ja olisi annettava tällaisten toimenpiteiden jatkamista ja uudelleentarkastelua koskevat erityissäännökset sopimuksen 52 artiklan mukaisesti. Jos on kyse syrjäisimpien alueiden tuotteiden ja talouden alojen suojelemiseksi toteutettavista suojatoimenpiteistä, olisi sovellettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan mukaisia erityissäännöksiä.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  Tiivis seuranta edistäisi oikea-aikaista päätöksentekoa tutkimuksen aloittamisesta tai toimenpiteiden määräämisestä. Komission olisi siksi sopimuksen soveltamispäivästä alkaen seurattava säännöllisesti arkaluonteisten alojen, kuten banaanialan, tuontia ja vientiä.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)
(14 b)  Kansainvälisen työjärjestön laatimien ja valvomien kansainvälisten työnormien noudattamisen tärkeyttä olisi korostettava. Etusijalle olisi ehdottomasti asetettava kaikkien ihmisten ihmisarvoisen työn puolustaminen, ja Kolumbiasta tai Perusta tuotavat banaanit olisi tuotettava palkka-, sosiaali- ja ympäristönormien osalta asianmukaisissa oloissa, jotta unionin tuottajat eivät joudu kärsimään polkumyynnistä, jonka aiheuttamaan haittaan he eivät pysty vastaamaan ja joka pysyvästi heikentäisi heidän kilpailukykyään banaanien maailmanmarkkinoilla.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)  Komission olisi käytettävä huolellisesti ja tehokkaasti banaania koskevaa vakautusmekanismia, jotta vältetään tuottajien tilanteen vakavan heikentymisen uhka tai vakava heikentyminen unionin syrjäisimmillä alueilla, ja tammikuusta 2020 alkaen käytettävä olemassa olevia välineitä kuten suojalauseketta, tai tarvittaessa pohdittava sellaisten uusien välineiden kehittämistä, joiden avulla voidaan vakavien markkinahäiriöiden tapauksessa suojella unionin ja erityisesti syrjäisimpien alueiden tuotannonaloja.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – e a alakohta (uusi)
(e a) ’vakavalla heikentymisellä’ merkittäviä toimialan tai tuotannonalan häiriöitä, ’vakavan heikentymisen uhalla’ selvästi toteutumassa olevia merkittäviä häiriöitä;
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)
2 a artikla

Seuranta

1.  Komissio seuraa säännöllisesti Kolumbiasta ja Perusta peräisin olevien tuotteiden tuonti- ja vientitilastoja erityisesti arkaluonteisilla aloilla, kuten banaanialalla. Tätä varten komissio tekee yhteistyötä ja vaihtaa tietoja säännöllisesti jäsenvaltioiden ja unionin tuotannonalan sekä asianomaisten osapuolten kanssa.
2.  Asianomaisten tuotannonalojen perustellusta pyynnöstä komissio voi harkita seurannan laajentamista muille aloille.
3.  Komissio esittää vuosittain seurantakertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ajan tasalle saatetuista tilastoista, jotka koskevat arkaluonteisten alojen ja muiden seurannan kohteeksi otettujen alojen tuotteiden, banaanit mukaan luettuina, tuontia Kolumbiasta ja Perusta.
4.  Komissio tekee kaikkensa sisällyttääkseen seurantakertomukseen tiedot Kolumbian ja Perun banaanintuottajien työllisyysasteesta ja työoloista kaikenlaisen polkumyynnin välttämiseksi.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 b artikla (uusi)
2 b artikla

Vuoropuhelu sopimuksen täytäntöönpanosta ja vaikutuksista

Komissio käynnistää kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa järjestelmällisen vuoropuhelun sopimuksen täytäntöönpanosta ja vaikutuksista.

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Tutkimus pannaan vireille jäsenvaltion, unionin tuotannonalan puolesta toimivan minkä tahansa oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, joka ei ole oikeushenkilö, pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos komission mukaan on ilmeistä, että tutkimuksen vireillepanoa varten on riittävä alustava näyttö, mikä määritetään 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella.
1.  Tutkimus pannaan vireille jäsenvaltion, unionin tuotannonalan puolesta toimivan minkä tahansa oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, joka ei ole oikeushenkilö, tai Euroopan parlamentin pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos komission mukaan on ilmeistä, että tutkimuksen vireillepanoa varten on riittävä alustava näyttö, mikä määritetään 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
3.  Tutkimus voidaan panna vireille myös siinä tapauksessa, että yhteen tai useampaan jäsenvaltioon keskittynyt tuonti lisääntyy äkillisesti, jos tutkimuksen vireillepanon edellytysten täyttymisestä on riittävä alustava näyttö, mikä määritetään 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella.
3.  Tutkimus voidaan panna vireille myös siinä tapauksessa, että yhteen tai useampaan jäsenvaltioon tai yhdelle tai useammalle syrjäisimmälle alueelle keskittynyt tuonti lisääntyy äkillisesti, jos tutkimuksen vireillepanon edellytysten täyttymisestä on riittävä alustava näyttö, mikä määritetään 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta
5.  Komissio arvioi tutkimuksessa kaikki asian kannalta merkitykselliset objektiiviset ja mitattavissa olevat tekijät, joilla on vaikutusta unionin tuotannonalan tilanteeseen, erityisesti kyseisen tuotteen tuonnin osuuden ja määrän kasvu absoluuttisesti ja suhteellisesti ilmaistuna, lisääntyneen tuonnin kattama osuus kotimaan markkinoista sekä myynnin, tuotannon, tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen, voittojen ja tappioiden ja työllisyyden tason muutokset. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja komissio voi ottaa vakavan vahingon tai vakavan vahingon uhan olemassaolon määrittämisessään huomioon myös muita olennaisia tekijöitä, kuten varastot, hinnat, sijoitetun pääoman tuoton, kassavirran ja muut tekijät, jotka aiheuttavat tai ovat voineet aiheuttaa vakavaa vahinkoa tai jotka aiheuttavat vakavan vahingon uhkaa unionin tuotannonalalle.
5.  Komissio arvioi tutkimuksessa kaikki asian kannalta merkitykselliset objektiiviset ja mitattavissa olevat tekijät, joilla on vaikutusta unionin tuotannonalan tilanteeseen, erityisesti kyseisen tuotteen tuonnin osuuden ja määrän kasvu absoluuttisesti ja suhteellisesti ilmaistuna, lisääntyneen tuonnin kattama osuus kotimaan markkinoista sekä myynnin, tuotannon, tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen, voittojen ja tappioiden ja työllisyyden tason sekä työolojen muutokset. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja komissio voi ottaa vakavan vahingon tai vakavan vahingon uhan olemassaolon määrittämisessään huomioon myös muita olennaisia tekijöitä, kuten varastot, hinnat, sijoitetun pääoman tuoton, kassavirran, työllisyysvaikutukset ja muut tekijät, jotka aiheuttavat tai ovat voineet aiheuttaa vakavaa vahinkoa tai jotka aiheuttavat vakavan vahingon uhkaa unionin tuotannonalalle.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a. Lisäksi komission olisi arvioitava tutkimuksessa erityisesti, miten Kolumbia ja Peru noudattavat sopimuksen IX osastossa vahvistettuja sosiaali- ja ympäristönormeja, ja asian mahdollisia vaikutuksia hinnanmuodostukseen tai epäreilujen kilpailuetujen muodostumiseen ja näin ollen vakavan haitan tai vakavan haitan uhkan aiheutumista unionin tuottajille tai yksittäisille tuotannonaloille.

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta
4.  Ennen mahdollista 3 kohdan mukaista pidennystä on tehtävä tutkimus jäsenvaltion, unionin tuotannonalan puolesta toimivan minkä tahansa oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, joka ei ole oikeushenkilö, pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella on riittävä alustava näyttö siitä, että 3 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.
4.  Ennen mahdollista 3 kohdan mukaista pidennystä on tehtävä tutkimus jäsenvaltion, unionin tuotannonalan puolesta toimivan minkä tahansa oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, joka ei ole oikeushenkilö, tai Euroopan parlamentin pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella on riittävä alustava näyttö siitä, että 3 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)
11 a artikla

Kertomus

1.  Komissio esittää vuosittain Euroopan parlamentille kertomuksen sopimuksen ja tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta. Kertomuksessa annetaan tietoa väliaikaisten ja lopullisten toimenpiteiden, ennakkovalvontatoimenpiteiden, alueellisen valvonnan ja suojatoimenpiteiden soveltamisesta, tutkimuksen päättämisestä ilman toimenpiteitä sekä niiden eri elinten toiminnasta, jotka vastaavat sopimuksen täytäntöönpanon valvonnasta ja asetuksesta seuraavien velvoitteiden täyttämisen valvonnasta, myös tietoja, jotka on saatu asianomaisilta osapuolilta.
2.  Kertomuksessa annetaan ajantasaisia tilastotietoja banaanien tuonnista Kolumbiasta ja Perusta ja sen välittömistä ja välillisistä vaikutuksista unionin tuotannonalan työllisyyden ja työolojen kehittymiseen.
3.  Kertomuksen erillisissä jaksoissa arvioidaan sopimuksen 1X osaston mukaisten velvoitteiden täyttymistä sekä näitä velvoitteita koskevia toimenpiteitä, joita Kolumbia ja Peru ovat toteuttaneet sisäisten mekanismiensa mukaisesti ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa sopimuksen 282 artiklan mukaisesti käydyn vuoropuhelun seurauksena.
4.  Kertomuksessa esitetään myös yhteenveto Kolumbian ja Perun kanssa käytävää kauppaa koskevista tilastoista ja kaupan kehittymisestä.
5.  Euroopan parlamentti voi kuukauden kuluessa komission kertomuksen esittämisestä kutsua komission asiasta vastaavan valiokuntansa erityiskokoukseen esittämään kaikki seikat, jotka liittyvät tämän asetuksen täytäntöönpanoon, ja antamaan niitä koskevan selvityksen.
6.  Komissio julkaisee kertomuksen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kertomuksen esittämisestä Euroopan parlamentille.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. Kun komitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten enemmistö sitä pyytää.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)
I a LUKU

12 a artikla

Yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 a artiklaa sovelletaan niiden sääntöjen soveltamiseksi tarvittavien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymiseen, jotka sisältyvät Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen liitteen II ’Käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittely ja hallinnollisen yhteistyön menetelmät’ lisäykseen 2 A ja liitteen I ’Tullien poistaminen’ lisäykseen 2.

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltaminen ei missään tapauksessa estä soveltamasta kahdenväliseen suojalausekkeeseen sisältyviä määräyksiä.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa mainittujen tuotteiden tuonnille vahvistetaan erillinen vuotuinen kynnystuontimäärä tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon kolmannessa ja neljännessä sarakkeessa esitetyn mukaisesti. Kun kynnysmäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana joko Kolumbian tai Perun osalta, komissio voi 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti väliaikaisesti suspendoida etuustullin, jota sovelletaan vastaavaa alkuperää oleviin tuotteisiin, samana vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei kyseisen kalenterivuoden loppua pitemmälle.
2.  Edellä 1 kohdassa mainittujen tuotteiden tuonnille vahvistetaan erillinen vuotuinen kynnystuontimäärä tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon kolmannessa ja neljännessä sarakkeessa esitetyn mukaisesti. Kun kynnysmäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana joko Kolumbian tai Perun osalta, komissio suspendoi 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti väliaikaisesti etuustullin, jota sovelletaan vastaavaa alkuperää oleviin tuotteisiin, samana vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei kyseisen kalenterivuoden loppua pitemmälle. Etuustulli voidaan jättää suspendoimatta vain ylivoimaisen esteen vuoksi.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a. Komissio seuraa tiiviisti banaanien tuontia Kolumbiasta ja Perusta koskevien tilastotietojen kehitystä. Tätä varten komissio tekee yhteistyötä ja vaihtaa tietoja säännöllisesti jäsenvaltioiden ja asianomaisten osapuolten kanssa.

Komissio kiinnittää jäsenvaltion, unionin tuotannonalan, Euroopan parlamentin tai asianomaisen osapuolen asianmukaisesti perustellusta aloitteesta erityistä huomiota Kolumbiasta ja Perusta tapahtuvan banaanien tuonnin havaittavissa olevaan kasvuun ja toteuttaa tarvittaessa ennakkovalvontatoimenpiteitä 5 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 b kohta (uusi)
5 b. Komissio hyväksyy ennakkovalvontatoimenpiteet 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen, kun mekanismin soveltamista koskeva kynnysmäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana.

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 c kohta (uusi)
5 c. Euroopan parlamentti voi kuukauden kuluessa komission kertomuksen julkistamisesta kutsua komission asiasta vastaavan valiokuntansa erityiskokoukseen esittämään kaikki banaanialaan vaikuttavat seikat, jotka liittyvät sopimuksen täytäntöönpanoon, ja antamaan niitä koskevan selvityksen.

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0249/2012).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö