Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0262(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0249/2012

Pateikti tekstai :

A7-0249/2012

Debatai :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Balsavimas :

PV 13/09/2012 - 11.11
CRE 13/09/2012 - 11.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 11/12/2012 - 8.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0347
P7_TA(2012)0480

Priimti tekstai
PDF 432kWORD 147k
Ketvirtadienis, 2012 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalės apsaugos sąlygos ir bananų importo stabilizavimo priemonės įgyvendinimas ***I
P7_TA(2012)0347A7-0249/2012

2012m. rugsėjo 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a) būtina nustatyti apsaugos priemones, kurios būtų tinkamos siekiant išvengti sunkių pasekmių Sąjungos bananų ūkiams – sektoriui, kuris ypač svarbus galutinei žemės ūkio produkcijai daugelyje atokiausių regionų. Dėl to, kad šių regionų pramonės įvairovės galimybės nedidelės, nes jas lemia gamtinės sąlygos, bananų sektorius yra itin pažeidžiamas. Taigi būtinai reikia numatyti veiksmingas lengvatinio importo iš trečiųjų šalių atsvaros priemones siekiant užtikrinti geriausias sąlygas Sąjungos bananų auginimo veiklai, kuri yra lemiamą svarbą turintis užimtumo sektorius, ypač atokiausiuose regionuose;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a) nuosekli bananų importo stebėsena padėtų sėkmingai laiku priimti sprendimus, susijusius su bananų sektoriaus stabilizavimo priemonės panaudojimu, tyrimo pradėjimu arba apsaugos priemonių taikymu. Taigi nuo Susitarimo taikymo dienos Komisija turėtų sustiprinti nuolatinę importo bananų sektoriuje stebėseną;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5) apsaugos priemonės turėtų būti nustatytos tik tuo atveju, jei nagrinėjamasis produktas importuojamas į Sąjungą tokiais didesniais kiekiais, matuojant absoliučiais dydžiais arba santykinai palyginus su Sąjungos gamybos apimtimi, ir tokiomis sąlygomis, kad sukelia arba gali sukelti didelę žalą panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų Sąjungos gamintojams, kaip nustatyta Susitarimo 48 straipsnyje;
(5) apsaugos priemonės turėtų būti nustatytos tik tuo atveju, jei nagrinėjamasis produktas importuojamas į Sąjungą tokiais didesniais kiekiais, matuojant absoliučiais dydžiais arba santykinai palyginus su Sąjungos gamybos apimtimi, ir tokiomis sąlygomis, kad sukelia arba gali sukelti didelę žalą panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų Sąjungos gamintojams, kaip nustatyta Susitarimo 48 straipsnyje. Atokiausių regionų produktams ir ekonomikos sektoriams turėtų būti nustatytos apsaugos priemonės, jei atitinkami produktai, importuoti į Sąjungą, sukelia arba gali sukelti žalą panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų gamintojams atokiausiuose Sąjungos regionuose, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsniu;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a) didelė žala arba didelės žalos grėsmė Sąjungos gamintojams gali atsirasti ir dėl to, kad nesilaikoma Susitarimo IX antraštinėje dalyje ’Prekyba ir tvarus vystymasis’ numatytų konkrečių įsipareigojimų, ypač susijusių su socialiniais ir aplinkosaugos standartais;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6) apsaugos priemonės turėtų būti vienos iš Susitarimo 50 straipsnyje nurodytų formų;
(6) apsaugos priemonės turėtų būti vienos iš Susitarimo 50 straipsnyje nurodytų formų. Jei atokiausių regionų produktams ar ekonomikos sektoriams gresia pavojus, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsniu, turėtų būti numatytos konkrečios apsaugos priemonės;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  Komisija kartą per metus turėtų pateikti Susitarimo įgyvendinimo, apsaugos priemonių ir bananų importo stabilizavimo priemonės taikymo ataskaitą, kurioje būtų nurodyti paskutiniai ir patikimi importo iš Kolumbijos ir Peru statistiniai duomenys ir įvertintas šio importo poveikis rinkos kainoms, užimtumui, darbo sąlygoms Sąjungoje ir Sąjungos gamybos sektoriaus raidai, ypatingą dėmesį skiriant mažiesiems gamintojams ir kooperatyvams. Komisija turėtų dėti visas pastangas, kad ataskaitoje taip pat būtų pateikta Susitarimo ir šio reglamento poveikio ekologinių produktų gamybai ir vartojimui Sąjungoje ir visų šio susitarimo šalių sąžiningos prekybos srautams analizė;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b) atsižvelgiant į ypatingus sunkumus Kolumbijoje ir Peru, susijusius su žmogaus, socialinėmis, darbo ir aplinkos apsaugos teisėmis, kurių kyla vykdant produktų gamybą Kolumbijoje ir Peru, reikalingas glaudus Komisijos ir ES pilietinės visuomenės organizacijų dialogas;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8) reikėtų nustatyti išsamias tyrimų inicijavimo nuostatas. Valstybės narės turėtų Komisijai pateikti informacijos, įskaitant turimus įrodymus, apie visas importo tendencijas, dėl kurių gali reikėti nustatyti apsaugos priemones;
(8) reikėtų nustatyti išsamias tyrimų inicijavimo nuostatas. Valstybės narės ir suinteresuotosios šalys turėtų Komisijai pateikti informacijos, įskaitant turimus įrodymus, Komisija taip pat turėtų reikalauti, kad susiję sektoriai pateiktų informaciją apie visas importo tendencijas, dėl kurių gali reikėti taikyti apsaugos priemones;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a) tuo atveju, jei Europos Parlamentas priima rekomendaciją inicijuoti apsaugos priemonių tyrimą, Komisija atidžiai išnagrinėja, ar įvykdytos reglamente nustatytos ex-officio inicijavimo sąlygos. Tuo atveju, jeigu Komisija mano, kad sąlygos neįvykdytos, ji pateikia Europos Parlamento atsakingam komitetui ataskaitą, kurioje taip pat paaiškinami visi veiksniai, susiję su tokio tyrimo inicijavimu;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  Susitarimo priežiūra ir peržiūra bei prireikus būtinų apsaugos priemonių taikymas turi vykti kuo skaidriau ir dalyvaujant pilietinei visuomenei. Tuo tikslu Sąjungos darbo ir aplinkos apsaugos ar tvaraus vystymosi komitetai turi būti įtraukiami į kiekvieną proceso etapą;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(10b) kai kuriais atvejais, padidėjus importui į vieną ar kelis Sąjungos atokiausius regionus, gali pablogėti jų ekonominė padėtis arba iškilti tokio pablogėjimo grėsmė. Tais atvejais, kai padidėja produktų importas į vieną ar kelis Sąjungos atokiausius regionus, Komisija gali nustatyti išankstinės priežiūros priemones;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14) apsaugos priemonės turėtų būti taikomos tik tokiu mastu ir tik tokį laikotarpį, kokio gali reikėti siekiant užkirsti kelią didelei žalai ir palengvinti prisitaikymą. Reikėtų nustatyti didžiausią apsaugos priemonių taikymo trukmę ir specialias tokių priemonių pratęsimo ir peržiūros nuostatas, kaip nurodyta Susitarimo 52 straipsnyje;
(14) apsaugos priemonės turėtų būti taikomos tik tokiu mastu ir tik tokį laikotarpį, kokio gali reikėti siekiant užkirsti kelią didelei žalai ir palengvinti prisitaikymą. Reikėtų nustatyti didžiausią apsaugos priemonių taikymo trukmę ir specialias tokių priemonių pratęsimo ir peržiūros nuostatas, kaip nurodyta Susitarimo 52 straipsnyje. Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsniu, atokiausių regionų produkcijai ir ekonomikos sektoriams apsaugoti skirtoms apsaugos priemonėms turėtų būti taikomos specialios nuostatos;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a) atidi stebėsena turėtų padėti laiku priimti sprendimą dėl galimo tyrimo inicijavimo arba dėl priemonių taikymo. Taigi nuo Susitarimo taikymo dienos Komisija turėtų nuolat stebėti importą ir eksportą jautriuose sektoriuose, pvz., bananų;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(14b) reikėtų pabrėžti Tarptautinės darbo organizacijos parengtų ir prižiūrimų tarptautinių darbo standartų laikymosi svarbą. Svarbiausias prioritetas turėtų būti ginti teisę į deramą darbą visiems ir bananai, importuoti iš Kolumbijos ar Peru, turėtų būti išauginti tinkamomis užmokesčio, socialinėmis ir aplinkos sąlygomis, siekiant užtikrinti, kad Sąjungos gamintojai nenukentėtų nuo dempingo – kliūties, kurios jie negalėtų įveikti ir kuri nuolatos darytų neigiamą poveikį jų konkurencingumui pasaulio bananų rinkoje;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  Komisija turėtų apdairiai ir veiksmingai taikyti bananų importo stabilizavimo priemonę, kad būtų išvengta didelio gamintojų Sąjungos atokiausiuose regionuose padėties pablogėjimo arba tokio pablogėjimo grėsmės, ir nuo 2020 m. sausio mėn. taikyti galiojančias priemones, pvz., apsaugos sąlygą, arba prireikus svarstyti, ar reikia sukurti naujas priemones, kurias taikant rimto rinkos sutrikimo atveju būtų galima išsaugoti Sąjungos, ypač atokiausių regionų, gamybos sektorių konkurencingumą;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio e a punktas (naujas)
ea) ’didelis pablogėjimas’ – reikšmingi sektoriaus ar pramonės veiklos sutrikimai; ’didelio pablogėjimo grėsmė’ – aiškiai neišvengiami reikšmingi sutrikimai;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)
2a straipsnis

Stebėsena

1.  Komisija stebi Kolumbijos ir Peru produktų importo ir eksporto statistinių duomenų pokyčius, visų pirma jautriuose sektoriuose, įskaitant bananų sektorių. Šiuo tikslu ji bendradarbiauja ir nuolat keičiasi duomenimis su valstybėmis narėmis, Sąjungos pramonės atstovais ir visomis suinteresuotosiomis šalimis.
2.  Gavusi tinkamai pagrįstą atitinkamos pramonės srities atstovų prašymą, Komisija gali svarstyti stebėsenos priemonių taikymo ir kituose sektoriuose klausimą.
3.  Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia metines stebėsenos ataskaitas, kuriose pateikiami naujausi statistiniai duomenys apie produktus, kurie importuojami iš Kolumbijos ir Peru į jautrius sektorius ir sektorius, kuriuose pradėta vykdyti stebėsena, įskaitant bananų sektorių.
4.  Komisija deda visas pastangas, kad jos stebėsenos ataskaitoje būtų nurodomas Kolumbijos ir Peru bananų augintojų užimtumo lygis ir darbo sąlygos siekiant išvengti visų formų dempingo.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
2 b straipsnis (naujas)
2b straipsnis

Dialogas Susitarimo įgyvendinimo ir poveikio klausimais

Komisija nuolat palaiko dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis Susitarimo įgyvendinimo ir poveikio klausimais.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Tyrimas inicijuojamas valstybės narės, bet kurio juridinio asmens arba bet kurios asociacijos, kuri nėra juridinis asmuo, tačiau veikia Sąjungos pramonės vardu, prašymu arba Komisijos iniciatyva, jei Komisija mano, kad yra pakankamai prima facie įrodymų, pagrįstų 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais, tyrimo inicijavimui pagrįsti.
1.  Tyrimas inicijuojamas valstybės narės, bet kurio juridinio asmens arba bet kurios asociacijos, kuri nėra juridinis asmuo, tačiau veikia Sąjungos pramonės vardu, Europos Parlamento prašymu arba Komisijos iniciatyva, jei Komisija mano, kad yra pakankamai prima facie įrodymų, pagrįstų 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais, tyrimo inicijavimui pagrįsti.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
3.  Tyrimas gali būti inicijuotas ir tuo atveju, kai staiga padidėja importas, sutelktas vienoje ar keliose valstybėse narėse, jeigu yra pakankamai prima facie įrodymų, kad tenkinamos inicijavimo sąlygos, kaip nustatyta remiantis 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais.
3.  Tyrimas gali būti inicijuotas ir tuo atveju, kai staiga padidėja importas, sutelktas vienoje ar keliose valstybėse narėse ar atokiausiuose regionuose, jeigu yra pakankamai prima facie įrodymų, kad tenkinamos inicijavimo sąlygos, kaip nustatyta remiantis 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis
5.  Atlikdama tyrimą Komisija įvertina visus susijusius objektyvius ir kiekybiškai įvertinamus veiksnius, darančius poveikį Sąjungos pramonės padėčiai, pirmiausia, nagrinėjamojo produkto importo didėjimo tempą ir apimtį absoliučiąja bei santykine verte, dėl padidėjusio importo prarastą vidaus rinkos dalį ir pardavimo apimties, gamybos, našumo, pajėgumų naudojimo, pelno ir nuostolių bei užimtumo pokyčius. Šis sąrašas nėra baigtinis ir Komisija, nustatydama, ar esama didelės žalos arba didelės žalos grėsmės, gali taip pat atsižvelgti į kitus aktualius veiksnius, pavyzdžiui, atsargas, kainas, naudojamo kapitalo grąžą, grynųjų pinigų srautą, taip pat kitus veiksnius, kurie daro arba galėjo padaryti didelę žalą, arba kelia didelės žalos grėsmę Sąjungos pramonei.
5.  Atlikdama tyrimą Komisija įvertina visus susijusius objektyvius ir kiekybiškai įvertinamus veiksnius, darančius poveikį Sąjungos pramonės padėčiai, pirmiausia, nagrinėjamojo produkto importo didėjimo tempą ir apimtį absoliučiąja bei santykine verte, dėl padidėjusio importo prarastą vidaus rinkos dalį ir pardavimo apimties, gamybos, našumo, pajėgumų naudojimo, pelno ir nuostolių bei užimtumo, taip pat darbo sąlygų pokyčius. Šis sąrašas nėra baigtinis, ir Komisija, nustatydama, ar esama didelės žalos arba didelės žalos grėsmės, gali taip pat atsižvelgti į kitus aktualius veiksnius, pavyzdžiui, atsargas, kainas, naudojamo kapitalo grąžą, grynųjų pinigų srautą, poveikį užimtumui, taip pat kitus veiksnius, kurie daro arba galėjo padaryti didelę žalą, arba kelia didelės žalos grėsmę Sąjungos pramonei.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Be to, atlikdama tyrimą Komisija įvertina, ar Kolumbija ir Peru laikosi Susitarimo IX antraštinėje dalyje nustatytų socialinių ir aplinkosaugos standartų ir ar dėl to neatsiranda galimų pasekmių kainoms ir neteisėto konkurencinio pranašumo, o kartu didelės žalos arba didelės žalos grėsmės gamintojams arba atskiriems Sąjungos ekonomikos sektoriams.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis
4.  Prieš pratęsiant apsaugos priemonės galiojimą pagal 3 dalį atliekamas tyrimas, inicijuojamas valstybės narės, bet kurio juridinio asmens arba bet kurios asociacijos, kuri nėra juridinis asmuo, tačiau veikia Sąjungos pramonės vardu, prašymu arba Komisijos iniciatyva, jei Komisija mano, kad yra pakankamai prima facie įrodymų, jog tenkinamos 3 dalyje nustatytos sąlygos, remiantis 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais.
4.  Prieš pratęsiant apsaugos priemonės galiojimą pagal 3 dalį atliekamas tyrimas, inicijuojamas valstybės narės, bet kurio juridinio asmens, bet kurios asociacijos, kuri nėra juridinis asmuo, tačiau veikia Sąjungos pramonės vardu, Europos Parlamento prašymu arba Komisijos iniciatyva, jei Komisija mano, kad yra pakankamai prima facie įrodymų, jog tenkinamos 3 dalyje nustatytos sąlygos, remiantis 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)
11a straipsnis

Ataskaita

1.  Komisija Europos Parlamentui teikia metinę Susitarimo ir šio reglamento taikymo ir įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaita apima informaciją apie laikinųjų ir galutinių priemonių, išankstinės priežiūros priemonių, regioninių priežiūros ir apsaugos priemonių taikymą, tyrimo baigimą nesiimant priemonių, taip pat apie įvairių organų, atsakingų už reglamento įgyvendinimo stebėseną ir už jame numatytų įsipareigojimų vykdymą, veiklą, įskaitant iš suinteresuotųjų šalių gautą informaciją.
2.  Ataskaita apima atnaujintus statistinius duomenis apie bananų importą iš Kolumbijos ir Peru ir jo tiesioginį ir netiesioginį poveikį užimtumo ir darbo sąlygų vystymuisi Sąjungos gamybos sektoriuje.
3.  Specialiuose ataskaitos skirsniuose įvertinama, kaip laikomasi įsipareigojimų pagal Susitarimo IX antraštinę dalį, ir vertinami su tuo susiję Kolumbijos ir Peru veiksmai pagal jų vidines sistemas bei dialogo su pilietinės visuomenės organizacijomis, kaip nurodyta Susitarimo 282 straipsnyje, rezultatai.
4.  Ataskaitoje taip pat pateikiama prekybos su Kolumbija ir Peru statistikos ir raidos santrauka.
5.  Europos Parlamentas per vieną mėnesį nuo Komisijos ataskaitos pateikimo dienos gali pakviesti Komisiją į savo atsakingo komiteto ad hoc posėdį išdėstyti ir paaiškinti visus su šio reglamento įgyvendinimu susijusius klausimus.
6.  Komisija viešai paskelbia ataskaitą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jos pateikimo Europos Parlamentui dienos.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Jeigu komiteto nuomonė turi būti gaunama taikant rašytinę procedūrą, ta procedūra užbaigiama negavus rezultato, jeigu per nuomonei priimti nustatytą terminą taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo komiteto narių dauguma.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)
I A SKYRIUS

12a straipsnis

Nuostata, kuri turi būti taikoma siekiant priimti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo II priedo ’Termino ’kilmės statusą turintys produktai’ samprata ir administracinio bendradarbiavimo būdai’ 2A priedėlio ir I priedo ’Muitų panaikinimas'2 priedėlio taisyklių taikymui būtinas įgyvendinimo taisykles, yra nustatyta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 247a straipsnyje.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Tai, kad taikoma bananų importo stabilizavimo priemonė, jokiu būdu neužkerta kelio taikyti dvišalės apsaugos sąlygos.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
2. 1 dalyje nurodytų produktų importui nustatoma atskira metinė ribinė importo apimtis, kaip nurodyta šio reglamento priede pateiktos lentelės trečioje ir ketvirtoje skiltyse. Jeigu atitinkamais kalendoriniais metais pasiekiama nustatyta ribinė importo iš Kolumbijos arba Peru apimtis, Komisija, remdamasi 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra, gali tais metais laikinai nutraukti preferencinės muito normos taikymą atitinkamos kilmės produktams ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui ir ne ilgiau kaip iki tų kalendorinių metų pabaigos.
2. 1 dalyje nurodytų produktų importui nustatoma atskira metinė ribinė importo apimtis, kaip nurodyta šio reglamento priede pateiktos lentelės trečioje ir ketvirtoje skiltyse. Jeigu atitinkamais kalendoriniais metais pasiekiama nustatyta ribinė importo iš Kolumbijos arba Peru apimtis, Komisija, remdamasi 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra, tais metais laikinai nutraukia preferencinės muito normos taikymą atitinkamos kilmės produktams ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui ir ne ilgiau kaip iki tų kalendorinių metų pabaigos. Laikino nutraukimo tvarka netaikoma tik force majeure atveju.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Komisija atidžiai stebi bananų iš Kolumbijos ir Peru importo statistinių duomenų raidą. Šiuo tikslu Komisija bendradarbiauja ir nuolat keičiasi informacija su valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis šalimis.
Tinkamai pagrįstais atvejais, kurios nors valstybės narės, Sąjungos pramonės įmonės, Europos Parlamento ar bet kurios suinteresuotosios šalies prašymu Komisija ypatingą dėmesį skiria žymiai išaugusiam bananų iš Kolumbijos ir Peru importui ir, jeigu reikia pagal 5 straipsnio nuostatas, taiko išankstines priežiūros priemones.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 b dalis (nauja)
5b.  Išankstines priežiūros priemones pagal 12 straipsnio 2 dalyje numatytą patariamąją procedūrą Komisija patvirtina iš karto, kai tik pasiekiama pagal priemonę atitinkamiems kalendoriniams metams numatyta ribinė apimtis.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 c dalis (nauja)
5c.  Europos Parlamentas per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai Komisija paskelbia ataskaitą, gali pakviesti Komisijos atstovą į savo atsakingo komiteto ad hoc posėdį, kad jis išdėstytų ir paaiškintų visus su Susitarimo vykdymu susijusius klausimus, darančius poveikį bananų sektoriui.

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0249/2012).

Teisinė informacija - Privatumo politika