Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0262(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0249/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0249/2012

Debates :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Balsojumi :

PV 13/09/2012 - 11.11
CRE 13/09/2012 - 11.11
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 11/12/2012 - 8.15
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0347
P7_TA(2012)0480

Pieņemtie teksti
PDF 422kWORD 145k
Ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris - Strasbūra
Tirdzniecības nolīgumā starp ES un Kolumbiju un Peru paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I
P7_TA(2012)0347A7-0249/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
(3a)  Ir jāizveido atbilstīgi drošības mehānismi, lai nepieļautu nopietnu kaitējumu Savienības banānu audzēšanas nozarei, kura ir nozīmīga kopējās lauksaimnieciskās ražošanas sastāvdaļa daudzos attālākajos reģionos. Šo reģionu dabas apstākļu dēļ iespējas tajos diversificēt ražošanu ir ierobežotas, un tas banānu nozari pakļauj paaugstinātam riskam. Tāpēc būtiski ir izveidot efektīvus mehānismus, kurus piemērot preferenciālam importam no trešām valstīm, lai nodrošinātu, ka Savienības banānu ražošana, kas ir izšķiroši svarīga nodarbinātības joma, jo īpaši attālākajos reģionos, tiek saglabāta ar iespējami labākiem nosacījumiem.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
(4a)  Banānu importa cieša uzraudzība palīdzēs laikus pieņemt lēmumus par banānu nozarei paredzētā stabilizācijas mehānisma aktivizēšanu, izmeklēšanas sākšanu vai aizsargpasākumu īstenošanu. Tādēļ, sākot ar nolīguma piemērošanas dienu, Komisijai būtu jāpastiprina importa regulāra uzraudzība banānu nozarē.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Aizsargpasākumi apsverami tikai tad, ja attiecīgo ražojumu importē Savienībā tādā palielinātā daudzumā absolūtā izteiksmē vai attiecībā pret Savienības produkciju un ar tādiem nosacījumiem, ka rodas nopietns kaitējums vai nopietna kaitējuma draudi Savienības ražotājiem, kuri ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus ražojumus, kā noteikts nolīguma 48. pantā.
(5)  Aizsargpasākumi apsverami tikai tad, ja attiecīgo ražojumu importē Savienībā tādā palielinātā daudzumā absolūtā izteiksmē vai attiecībā pret Savienības produkciju un ar tādiem nosacījumiem, ka rodas nopietns kaitējums vai nopietna kaitējuma draudi Savienības ražotājiem, kuri ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus ražojumus, kā noteikts nolīguma 48. pantā. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu un attiecībā uz attālāko reģionu ražojumiem un ekonomikas nozarēm aizsargpasākumi būtu jāievieš, tiklīdz konkrētais ražojums, kas importēts Savienībā, rada vai draud radīt kaitējumu Savienības attālāko reģionu ražotājiem, kas ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus ražojumus.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
(5a)  Nopietns kaitējums vai nopietna kaitējuma draudi Savienības ražotājiem var rasties arī tad, ja netiek ievērotas nolīguma IX sadaļā ’Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība’ minētās īpašās saistības, jo īpaši attiecībā uz nolīgumā paredzētajiem sociālajiem un vides standartiem.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Aizsargpasākumiem vajadzētu būt vienā no veidiem, kas minēti nolīguma 50. pantā.
(6)  Aizsargpasākumiem vajadzētu būt vienā no veidiem, kas minēti nolīguma 50. pantā. Specifiski aizsargpasākumi būtu jāparedz saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, ja ir draudi attālāko reģionu ražojumiem vai ekonomikas nozarēm.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
(7a)  Komisijai reizi gadā būtu jāiesniedz ziņojums par nolīguma īstenošanu un aizsargpasākumu un banānu nozares stabilizācijas mehānisma piemērošanu, kurā būtu jāiekļauj atjaunināta un uzticama statistika par importu no Kolumbijas un Peru un novērtējums par tā ietekmi uz tirgus cenām, nodarbinātību un darba apstākļiem Savienībā un Savienības ražošanas nozares attīstību, pievēršot īpašu uzmanību maziem ražotājiem un kooperatīviem. Komisijai būtu jādara viss iespējamais, lai tajā iekļautu novērtējumu par nolīguma un šīs regulas ietekmi uz bioloģisko ražošanu, patēriņu Savienībā un taisnīgas tirdzniecības plūsmām starp visām nolīguma pusēm.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)
(7b)  Kolumbijā un Peru ir ārkārtīgi nopietnas problēmas cilvēktiesību, sociālo, darba un vides tiesību jomā, un to dēļ saistībā ar ražojumiem, kas ievesti no šīm valstīm, Komisijai un ES pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir jārisina ciešs dialogs.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Būtu jāizstrādā sīki noteikumi par procedūras sākšanu. Dalībvalstīm Komisijai būtu jāiesniedz informācija, tostarp pieejamie pierādījumi par visām importa tendencēm, kas varētu liecināt, ka aizsargpasākumi ir vajadzīgi.
(8)  Būtu jāizstrādā sīki noteikumi par procedūras sākšanu. Dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm pēc iesaistīto nozaru pieprasījuma būtu jāiesniedz Komisijai informācija, tostarp pieejamie pierādījumi par visām importa tendencēm, kas varētu liecināt, ka aizsargpasākumi ir vajadzīgi.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
(8a)  Ja Eiropas Parlaments pieņem ieteikumu, lai uzsāktu izmeklēšanu par iespējamu aizsargpasākumu ieviešanu, Komisija rūpīgi izmeklē, vai ir ievēroti nosacījumi, kas noteikti regulā par ex-officio izmeklēšanas uzsākšanu. Ja Komisija uzskata, ka nosacījumi nav izpildīti, tā iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamenta atbildīgajai komitejai, tostarp paskaidrojumu par visiem faktoriem, kas attiecas uz šādas izmeklēšanas sākšanu.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
(10a)  Nolīguma izpildes pārraudzība un pārskatīšana un, ja vajadzīgs, aizsargpasākumu piemērošana būtu jāveic pēc iespējas pārredzamāk un iesaistot pilsonisko sabiedrību. Šajā nolūkā katrā procesa posmā ir jāiesaista Savienības nodarbinātības un vides vai ilgtspējīgas attīstības komitejas.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
10.b apsvērums (jauns)
(10b)  Dažos gadījumos importa pieaugums, kas skar galvenokārt vienu vai vairākus Savienības attālākos reģionus, var nopietni pasliktināt šo reģionu ekonomisko stāvokli vai radīt šādas pasliktināšanās draudus. Ja palielinās imports, kas skar galvenokārt vienu vai vairākus Savienības attālākos reģionus, Komisija var ieviest iepriekšējas uzraudzības pasākumus.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
14 apsvērums
(14)  Aizsargpasākumi būtu jāpiemēro tikai tādā apjomā un uz tādu laikposmu, kas vajadzīgs, lai novērstu nopietnu kaitējumu un atvieglotu pielāgošanos. Būtu jānosaka aizsargpasākumu piemērošanas maksimālais ilgums un būtu jāparedz īpaši noteikumi par šo pasākumu pagarināšanu un pārskatīšanu, kā noteikts nolīguma 52. pantā.
(14)  Aizsargpasākumi būtu jāpiemēro tikai tādā apjomā un uz tādu laikposmu, kas vajadzīgs, lai novērstu nopietnu kaitējumu un atvieglotu pielāgošanos. Būtu jānosaka aizsargpasākumu piemērošanas maksimālais ilgums un būtu jāparedz īpaši noteikumi par šo pasākumu pagarināšanu un pārskatīšanu, kā noteikts nolīguma 52. pantā. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu aizsargpasākumiem, kas paredzēti attālāko reģionu ražojumu un ekonomikas nozaru aizsardzībai, būtu jāpiemēro specifiski noteikumi.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)
(14a)  Cieša uzraudzība ļautu vieglāk pieņemt savlaicīgus lēmumus par iespējamu izmeklēšanas sākšanu vai pasākumu piemērošanu. Tādēļ, sākot ar nolīguma piemērošanas dienu, Komisijai būtu regulāri jāuzrauga imports un eksports tādās jutīgās nozarēs kā banānu ražošana.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)
(14b)  Būtu jāuzsver, cik svarīgi ir ievērot starptautiskos darba standartus, ko izstrādājusi un uzrauga Starptautiskā Darba organizācija. Visiem pieejamu pienācīgas kvalitātes darba vietu aizsardzībai vajadzētu būt skaidrai prioritātei, un no Kolumbijas vai Peru importētie banāni būtu jāražo, ievērojot pienācīgus sociālos, vides un darba samaksas nosacījumus, lai Savienības ražotāji neciestu no dempinga, kas tos nostādītu neizdevīgā stāvoklī, kuru tie nevarētu kompensēt un kas pastāvīgi grautu to konkurētspēju pasaules banānu tirgū.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)
(16a)  Komisijai būtu rūpīgi un efektīvi jāizmanto stabilizācijas mehānisms banāniem, lai izvairītos no nopietna kaitējuma draudiem vai nopietna kaitējuma Savienības attālāko reģionu ražotājiem, un pēc 2020. gada janvāra būtu jāizmanto spēkā esošie instrumenti, piemēram, aizsargpasākumu klauzula, vai vajadzības gadījumā būtu jāapsver jaunu instrumentu izstrāde, kas nopietnu tirgus traucējumu gadījumā ļautu saglabāt Savienības un jo īpaši tās attālāko reģionu ražošanas nozaru konkurētspēju.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
1. pants – ea punkts (jauns)
(ea) ’nopietna pasliktināšanās’ ir būtiski traucējumi kādā sektorā vai rūpniecības nozarē; ’nopietnas pasliktināšanās draudi’ ir skaidri draudoši būtiski traucējumi;
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)
2.a pants
Uzraudzība

1.  Komisija pārrauga Kolumbijas un Peru produktu importa un eksporta statistikas izmaiņas, jo īpaši jutīgās nozarēs, tostarp banānu nozarē. Tādēļ tā regulāri sadarbojas un apmainās ar datiem ar dalībvalstīm, Savienības ražošanas nozari un visām ieinteresētajām personām.
2.  Ja attiecīgās ražošanas nozares ir iesniegušas pienācīgi pamatotu pieprasījumu, Komisija var apsvērt iespēju attiecināt uzraudzību arī uz citām nozarēm.
3.  Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ikgadējo uzraudzības ziņojumu ar atjauninātiem statistikas datiem par preču importu no Kolumbijas un Peru jutīgās nozarēs un citās nozarēs, uz kurām ir attiecināta uzraudzība, tostarp banānu ražošanas nozari.
4.  Komisija dara visu iespējamo, lai uzraudzības ziņojumā iekļautu nodarbinātības līmeni un darba apstākļus banānu audzētājiem Kolumbijā un Peru ar mērķi izvairīties no jebkādām dempinga izpausmēm.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
2.b pants (jauns)
2.b pants
Dialogs par nolīguma īstenošanu un ietekmi

Komisija organizē sistemātisku dialogu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām par nolīguma īstenošanu un ietekmi.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.  Izmeklēšanu sāk pēc dalībvalsts, jebkuras juridiskas personas vai asociācijas, kas nav juridiska persona un kas rīkojas Savienības ražošanas nozares vārdā, pieprasījuma vai Komisija pēc savas iniciatīvas, ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu, kuri konstatēti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem faktoriem, un kuri pamato izmeklēšanas sākšanu.
1.  Izmeklēšanu sāk pēc dalībvalsts, jebkuras juridiskas personas vai asociācijas, kas nav juridiska persona un kas rīkojas Savienības ražošanas nozares vārdā, vai pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma vai Komisija pēc savas iniciatīvas, ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu, kuri konstatēti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem faktoriem, un kuri pamato izmeklēšanas sākšanu.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
3.  Izmeklēšanu var sākt arī tad, ja importa pieaugums koncentrējas vienā vai vairākās dalībvalstīs, un ar nosacījumu, ka ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu tam, ka ir izpildīti nosacījumi izmeklēšanas sākšanai, kuri konstatēti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem faktoriem.
3.  Izmeklēšanu var sākt arī tad, ja importa pieaugums koncentrējas vienā vai vairākās dalībvalstīs vai attālākajos reģionos, un ar nosacījumu, ka ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu tam, ka ir izpildīti nosacījumi izmeklēšanas sākšanai, kuri konstatēti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem faktoriem.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts
5.  Izmeklēšanā Komisija novērtē visus objektīvi un kvantitatīvi nosakāmos atbilstošos faktorus, kuri ietekmē Savienības ražošanas nozares situāciju, jo īpaši attiecīgā ražojuma importa pieauguma tempu un apjomu absolūtā un relatīvā izteiksmē, pieaugušā importa aizņemto iekšzemes tirgus daļu un pārdošanas apjoma, ražošanas apjoma, ražīguma, jaudu izmantošanas, peļņas un zaudējumu un nodarbinātības izmaiņas. Šis uzskaitījums nav visaptverošs, un Komisija, konstatējot nopietnu kaitējumu vai nopietna kaitējuma draudus, var ņemt vērā arī citus atbilstīgus faktorus, piemēram, akcijas, cenas, kapitāla peļņu, naudas plūsmas un citus faktorus, kas Savienības ražošanas nozarei izraisa vai varēja izraisīt nopietnu kaitējumu vai rada nopietna kaitējuma draudus.
5.  Izmeklēšanā Komisija novērtē visus objektīvi un kvantitatīvi nosakāmos atbilstošos faktorus, kuri ietekmē Savienības ražošanas nozares situāciju, jo īpaši attiecīgā ražojuma importa pieauguma tempu un apjomu absolūtā un relatīvā izteiksmē, pieaugušā importa aizņemto iekšzemes tirgus daļu un pārdošanas apjoma, ražošanas apjoma, ražīguma, jaudu izmantošanas, peļņas un zaudējumu un nodarbinātības un darba apstākļu izmaiņas. Šis uzskaitījums nav visaptverošs, un Komisija nopietna kaitējuma vai nopietna kaitējuma draudu konstatējumā var ņemt vērā arī citus atbilstīgus faktorus, piemēram, akcijas, cenas, kapitāla peļņu, naudas plūsmas, ietekmi uz nodarbinātību un citus faktorus, kas Savienības ražošanas nozarei izraisa vai varēja izraisīt nopietnu kaitējumu vai rada nopietna kaitējuma draudus.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)
5.a Turklāt Komisija izmeklēšanā novērtē to, kā Kolumbija un Peru ievēro nolīguma IX sadaļā noteiktos sociālos un vides standartus un kā tas ietekmē cenas vai negodīgas konkurences priekšrocības, kuru rezultātā, iespējams, rodas nopietns kaitējums vai nopietna kaitējuma draudi Savienības ražotājiem vai konkrētām ekonomikas nozarēm.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts
4.  Pirms ikviena pagarinājuma atbilstīgi 3. punktam jāveic izmeklēšana, ko veic pēc dalībvalsts, jebkuras juridiskas personas vai asociācijas, kas nav juridiska persona un kas rīkojas Savienības ražošanas nozares vārdā, pieprasījuma vai pēc Komisijas iniciatīvas, ja ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu, kuri konstatēti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem faktoriem, un kuri apliecina, ka ir izpildīti 3. punkta nosacījumi.
4.  Pirms ikviena pagarinājuma atbilstīgi 3. punktam jāveic izmeklēšana, ko veic pēc dalībvalsts, jebkuras juridiskas personas vai asociācijas, kas nav juridiska persona un kas rīkojas Savienības ražošanas nozares vārdā, vai Eiropas Parlamenta pieprasījuma, vai pēc Komisijas iniciatīvas, ja ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu, kuri konstatēti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem faktoriem, un kuri apliecina, ka ir izpildīti 3. punkta nosacījumi.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)
11.a pants
Ziņojums

1.  Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam gada ziņojumu par nolīguma un šīs regulas piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par pagaidu un galīgo pasākumu piemērošanu, iepriekšējas uzraudzības pasākumiem, reģionālo uzraudzību un aizsargpasākumiem, izmeklēšanas izbeigšanu bez pasākumu noteikšanas un to dažādo struktūru darbību, kurām ir jāuzrauga nolīguma īstenošana un no tā izrietošo saistību ievērošana, tostarp informāciju, kas saņemta no ieinteresētajām personām.
2.  Ziņojumā iekļauj jaunākos statistikas datus par banānu importu no Kolumbijas un Peru, kā arī tiešu un netiešu šā importa ietekmi uz nodarbinātības un darba apstākļu pārmaiņām Savienības ražošanas nozarē.
3.  Atsevišķās ziņojuma iedaļās novērtē nolīguma IX sadaļā paredzēto saistību izpildi un attiecīgo Kolumbijas un Peru rīcību atbilstoši šo valstu iekšējiem mehānismiem, kā arī rezultātus dialogam ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā noteikts nolīguma 282. pantā.
4.  Ziņojumā iekļauj arī statistikas kopsavilkumu un izklāstu par to, kā attīstījusies tirdzniecība ar Kolumbiju un Peru.
5.  Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas var uzaicināt Komisiju atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmē izklāstīt un izskaidrot visus jautājumus saistībā ar šīs regulas īstenošanu.
6.  Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc ziņojuma iesniegšanas Eiropas Parlamentam Komisija šo ziņojumu publisko.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
12. pants – 4.a punkts (jauns)
4.a Ja komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru beidz bez rezultāta, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa vairākums komitejas locekļu.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)
IA NODAĻA

12.a pants
Pieņemot īstenošanas noteikumus, kas vajadzīgi, lai piemērotu Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, II pielikuma 2.A papildinājumā ’Jēdziena ’noteiktas izcelsmes ražojumi’ definīcija un administratīvās sadarbības metodes’ un I pielikuma 2. papildinājumā ’Muitas nodokļu atcelšana’ ietvertos noteikumus, ir jāievēro Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 247.a pants.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a Stabilizācijas mehānisma piemērošana banāniem nekādā gadījumā neliedz sākt pasākumus, kas iekļauti divpusējo aizsargpasākumu klauzulā.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts
2.  Attiecībā uz 1. punktā minēto ražojumu importu ir noteikts atsevišķs importa apjoma robežlīmenis, kas norādīts šīs regulas pielikuma tabulas trešajā un ceturtajā ailē. Ja attiecīgajā kalendārajā gadā ir sasniegts Kolumbijas vai Peru izcelsmes importa apjoma robežlīmenis, Komisija saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru attiecīgās izcelsmes ražojumiem attiecīgajā gadā uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus un neilgst ilgāk kā līdz kalendārā gada beigām, var noteikt atvieglotā muitas nodokļa pagaidu atcelšanu.
2.  Attiecībā uz 1. punktā minēto ražojumu importu ir noteikts atsevišķs importa apjoma robežlīmenis, kas norādīts šīs regulas pielikuma tabulas trešajā un ceturtajā ailē. Ja attiecīgajā kalendārajā gadā ir sasniegts Kolumbijas vai Peru izcelsmes importa apjoma robežlīmenis, Komisija saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru attiecīgās izcelsmes ražojumiem attiecīgajā gadā uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus un neilgst ilgāk kā līdz kalendārā gada beigām, nosaka atvieglotā muitas nodokļa pagaidu atcelšanu. Šo atcelšanu nepiemēro vienīgi nepārvaramas varas apstākļos.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
13. pants – 5.a punkts (jauns)
5.a Komisija cieši seko līdzi jaunākajai statistikai attiecībā uz banānu importu no Kolumbijas un Peru. Šajā nolūkā Komisija regulāri sadarbojas un veic informācijas apmaiņu ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām.
Pēc dalībvalsts, Savienības ražošanas nozares, Eiropas Parlamenta vai jebkuras ieinteresētās personas pienācīgi pamatota pieprasījuma Komisija pievērš īpašu uzmanību jebkādam būtiskam Kolumbijas un Peru banānu importa palielinājumam un, ja to paredz 5. panta noteikumi, ievieš iepriekšējas uzraudzības pasākumus.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
13. pants – 5.b punkts (jauns)
5.b Iepriekšējas uzraudzības pasākumus pieņem Komisija atbilstīgi 12. panta 2. punktā minētajai konsultēšanās procedūrai, tiklīdz attiecīgā kalendārā gada laikā ir sasniegts mehānisma piemērošanai noteiktais robežlīmenis.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
13. pants – 5.c punkts (jauns)
5.c Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma publicēšanas var uzaicināt Komisijas pārstāvjus piedalīties Eiropas Parlamenta kompetentās komitejas ad hoc sanāksmē, lai viņiem izklāstītu un izskaidrotu jautājumus par nolīguma īstenošanas ietekmi uz banānu nozari.

(1) Pēc tam jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 57. panta otrā punkta otro daļu (A7- 0249/2012).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika