Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0262(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0249/2012

Ingivna texter :

A7-0249/2012

Debatter :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.11
CRE 13/09/2012 - 11.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 11/12/2012 - 8.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0347
P7_TA(2012)0480

Antagna texter
PDF 478kWORD 126k
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg
Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru ***I
P7_TA(2012)0347A7-0249/2012

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 september 2012 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen samt Colombia och Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Det är nödvändigt att skapa lämpliga skyddsmekanismer för att förhindra att unionens bananodlingar skadas allvarligt, eftersom denna sektor spelar en mycket viktig roll för den slutliga jordbruksproduktionen i många av de yttersta randområdena. De begränsade möjligheterna till diversifiering i dessa områden till följd av deras naturbetingade särdrag gör bananproduktionen till en särskilt känslig näring. Därför måste man ta fram effektiva mekanismer som ett skydd mot förmånsimport från tredjeländer, i syfte att garantera att bananodlingen, som i synnerhet i de yttersta randområdena är en mycket viktig sysselsättningssektor, kan bibehållas under bästa tänkbara förhållanden.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)  En noggrann övervakning av bananimporten kommer att göra det lättare att fatta lämpliga beslut om att aktivera stabiliseringsmekanismen för bananer, inleda en undersökning eller införa skyddsåtgärder. Kommissionen bör därför utöka den regelbundna uppföljningen av importen i banansektorn från den dag då avtalet börjar tillämpas.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Skyddsåtgärder får övervägas endast om produkten i fråga importeras till unionen i så ökade kvantiteter, antingen absolut eller i förhållande till unionsproduktionen, och under sådana omständigheter att importen orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionens tillverkare av produkter av likadana eller direkt konkurrerande slag såsom fastställs i artikel 48 i avtalet.
(5)  Skyddsåtgärder får övervägas endast om produkten i fråga importeras till unionen i så ökade kvantiteter, antingen absolut eller i förhållande till unionsproduktionen, och under sådana omständigheter att importen orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionens tillverkare av produkter av likadana eller direkt konkurrerande slag såsom fastställs i artikel 48 i avtalet. För produkter och ekonomiska sektorer i de yttersta randområdena bör det vidtas skyddsåtgärder så snart en produkt som importeras till unionen orsakar eller hotar att orsaka skada för de tillverkare i unionens yttersta randområden som tillverkar liknande eller direkt konkurrerande produkter, i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Allvarlig skada eller hot om allvarlig skada för unionstillverkare kan även uppstå på grund av att vissa åtaganden i avdelning IX om ’handel och hållbar utveckling’ i avtalet inte uppfylls, särskilt de sociala och miljömässiga normer som anges där.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(6)  Skyddsåtgärderna bör vara utformade på ett av de sätt som avses i artikel 50 i avtalet.
(6)  Skyddsåtgärderna bör vara utformade på ett av de sätt som avses i artikel 50 i avtalet. Särskilda skyddsåtgärder bör vidtas så snart de yttersta randområdenas produkter och ekonomiska sektorer är hotade, i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Kommissionen bör årligen lägga fram en rapport om tillämpningen av avtalet, skyddsåtgärderna och stabiliseringsmekanismen för bananer. Rapporten bör innehålla aktuell och tillförlitlig statistik om importen från Colombia och Peru och en utvärdering av hur importen påverkar marknadspriserna, sysselsättningen, arbetsförhållandena i unionen och utvecklingen i unionens produktionssektor, med särskild hänsyn till småskaliga producenter och kooperativ. Kommissionen bör göra sitt yttersta för att inkludera en analys av avtalets och denna förordnings inverkan på ekologisk produktion och konsumtion i unionen och på rättvisemärkta importer och exporter mellan alla parter i avtalet.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)
(7b)  De extraordinära utmaningarna i Colombia och Peru när det gäller de mänskliga, sociala, arbetsmässiga och miljömässiga rättigheter som hör samman med produkter från Colombia och Peru kräver en nära dialog mellan kommissionen och det civila samhällets organisationer i EU.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Det bör finnas närmare bestämmelser om inledandet av förfarandena. Kommissionen bör få uppgifter, inbegripet tillgänglig bevisning från medlemsstaterna, om alla importtendenser som kan göra det nödvändigt att tillämpa skyddsåtgärder.
(8)  Det bör finnas närmare bestämmelser om inledandet av förfarandena. Kommissionen bör få uppgifter, inbegripet tillgänglig bevisning från medlemsstaterna och berörda parter samt begära uppgifter från berörda sektorer, om alla importtendenser som kan göra det nödvändigt att tillämpa skyddsåtgärder.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Om Europaparlamentet antar en rekommendation om inledande av en skyddsundersökning kommer kommissionen noggrant att undersöka om villkoren enligt förordningen är uppfyllda för att på eget initiativ inleda en undersökning. Om kommissionen anser att villkoren inte är uppfyllda kommer den att lägga fram en rapport för Europaparlamentets ansvariga utskott med en förklaring av alla de omständigheter som är relevanta för inledandet av en sådan undersökning.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
(10a)  Uppföljningen och översynen av avtalet samt, om nödvändigt, införande av skyddsåtgärder som eventuellt behövs bör ske med största möjliga öppenhet och med det civila samhällets deltagande. Unionens kommittéer för sysselsättning, miljö och hållbar utveckling måste därför inkluderas i varje steg av processen.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)
(10b)  I vissa fall kan en ökning av importer som är koncentrerade till en eller flera av unionens yttre randområden orsaka eller hota att orsaka en allvarlig försämring av det ekonomiska läget i dessa områden. Om det förekommer en ökning av importen koncentrerad till ett eller flera av unionens yttersta randområden, kan kommissionen införa åtgärder för förhandsövervakning.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Skyddsåtgärder bör inte tillämpas i större utsträckning och under längre tid än vad som är nödvändigt för att förhindra allvarlig skada och för att underlätta anpassning. Skyddsåtgärdernas längsta giltighetstid liksom särskilda bestämmelser för förlängning och omprövning av åtgärderna bör fastställas i enlighet med artikel 52 i avtalet.
(14)  Skyddsåtgärder bör inte tillämpas i större utsträckning och under längre tid än vad som är nödvändigt för att förhindra allvarlig skada och för att underlätta anpassning. Skyddsåtgärdernas längsta giltighetstid liksom särskilda bestämmelser för förlängning och omprövning av åtgärderna bör fastställas i enlighet med artikel 52 i avtalet. När det rör sig om skyddsåtgärder som vidtagits för att skydda de yttersta randområdenas produkter och ekonomiska sektorer bör särskilda bestämmelser tillämpas, i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)  Noggrann övervakning kommer att göra det lättare att fatta snabba beslut om att inleda en undersökning eller att vidta åtgärder. Kommissionen bör därför regelbundet övervaka import- och exportstatistiken inom känsliga sektorer, inklusive banansektorn, från den dag då avtalet börjar tillämpas.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)
(14b)  Vikten av att följa de internationella arbetsnormer som utarbetats och kontrolleras av Internationella arbetsorganisationen måste betonas. Det bör vara en absolut prioritering att värna om anständiga arbetsvillkor för alla, och bananer som importeras från Colombia eller Peru bör ha producerats under anständiga sociala och miljömässiga förhållanden och med skälig lön för att säkerställa att unionens producenter inte utsätts för dumpning, en nackdel som de inte kan kompensera för och som permanenet skulle undergräva deras konkurrenskraft på världsmarknaden för bananer.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
(16a)  Kommissionen bör omsorgsfullt och på ett effektivt sätt utnyttja stabiliseringsmekanismen för bananer för att undvika ett hot om allvarlig försämring, eller en allvarlig försämring, för producenterna i unionens yttersta randområden, och från januari 2020 utnyttja befintliga instrument som säkerhetsklausulen eller, om nödvändigt, överväga att utveckla nya instrument som vid allvarliga marknadsstörningar gör det möjligt att bevara konkurrenskraften inom unionens produktionssektorer, särskilt i de yttersta randområdena.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 1 – led ea (nytt)
(ea) allvarlig försämring: avsevärda störningar inom en sektor eller näring; hot om allvarlig försämring: avsevärda störningar som är klart överhängande.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a

Övervakning

1.  Kommissionen ska övervaka utvecklingen av import- och exportstatistiken över produkter från Colombia och Peru, särskilt inom känsliga sektorer, vilket inbegriper banansektorn. Kommissionen ska för detta ändamål samarbeta och regelbundet utbyta uppgifter med medlemsstaterna, unionsindustrin och alla berörda parter.
2.  På en vederbörligen motiverad begäran från de berörda industrierna kan kommissionen överväga att utvidga övervakningen till andra sektorer.
3.  Kommissionen ska lägga fram en årlig övervakningsrapport för Europaparlamentet och rådet med uppdaterad statistik om importen av produkter från Colombia och Peru inom de känsliga sektorerna och de sektorer som övervakningen har utvidgats till att omfatta, inklusive bananer.
4.  Kommissionen ska göra sitt yttersta för att i övervakningsrapporten inkludera sysselsättningsgraden och arbetsvillkoren för bananproducenter i Colombia och Peru, i syfte att undvika alla typer av dumpning.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 2b (ny)
Artikel 2b

Dialog om avtalets tillämpning och inverkan

Kommissionen ska inleda en systematisk dialog med det civila samhällets organisationer angående avtalets tillämpning och inverkan.

Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  En undersökning ska, på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins vägnar, eller på kommissionens eget initiativ, inledas om det är uppenbart för kommissionen, utgående från faktorer av det slag som avses i artikel 4.5, att det föreligger tillräckliga prima facie-bevis för att motivera ett sådant inledande.
1.  En undersökning ska, på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins eller Europaparlamentets vägnar, eller på kommissionens eget initiativ, inledas om det är uppenbart för kommissionen, utgående från faktorer av det slag som avses i artikel 4.5, att det föreligger tillräckliga prima facie-bevis för att motivera ett sådant inledande.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
3.  En undersökning kan även inledas om det förekommer en importökning som är koncentrerad till en eller flera medlemsstater, förutsatt att det föreligger tillräckliga prima facie-bevis, utgående från faktorer av det slag som avses i artikel 4.5, för att villkoren för ett sådant inledande är uppfyllda.
3.  En undersökning kan även inledas om det förekommer en importökning som är koncentrerad till en eller flera medlemsstater eller yttersta randområden, förutsatt att det föreligger tillräckliga prima facie-bevis, utgående från faktorer av det slag som avses i artikel 4.5, för att villkoren för ett sådant inledande är uppfyllda.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5
5.  Kommissionen ska bedöma alla relevanta faktorer av en objektiv och kvantifierbar karaktär som har betydelse för unionsindustrins tillstånd, särskilt hur snabbt och hur mycket importen av den berörda produkten ökar i absoluta och relativa tal, hur stor andel av den inhemska marknaden som tagits över av den ökade importen, förändringar av nivån när det gäller försäljning, produktion, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, vinster och förluster samt sysselsättning. Denna förteckning är inte uttömmande och kommissionen får vid fastställandet av allvarlig skada eller hot om allvarlig skada även ta hänsyn till andra relevanta faktorer, såsom lager, priser, avkastning på investerat kapital, kassaflöde och andra faktorer som orsakar eller kan ha orsakat allvarlig skada eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionsindustrin.
5.  Kommissionen ska bedöma alla relevanta faktorer av en objektiv och kvantifierbar karaktär som har betydelse för unionsindustrins tillstånd, särskilt hur snabbt och hur mycket importen av den berörda produkten ökar i absoluta och relativa tal, hur stor andel av den inhemska marknaden som tagits över av den ökade importen, förändringar av nivån när det gäller försäljning, produktion, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, vinster och förluster samt sysselsättning och arbetsvillkor. Denna förteckning är inte uttömmande och kommissionen får vid fastställandet av allvarlig skada eller hot om allvarlig skada även ta hänsyn till andra relevanta faktorer, såsom lager, priser, avkastning på investerat kapital, kassaflöde, effekter på sysselsättningen och andra faktorer som orsakar eller kan ha orsakat allvarlig skada eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionsindustrin.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)
5a.  Vid undersökningen ska kommissionen dessutom utvärdera om Colombia och Peru tillämpar de sociala och miljömässiga normer som fastställs i avdelning IX i avtalet samt i vilken mån detta inverkar på prisbildningen eller leder till otillbörliga marknadsfördelar och därmed eventuellt orsakar allvarlig skada eller hot om allvarlig skada för unionsproducenter eller specifika sektorer inom unionens näringsliv.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4
4.  En undersökning enligt punkt 3 ska föregås av en undersökning på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins vägnar, eller på kommissionens eget initiativ, om det föreligger tillräckliga prima facie-bevis för att villkoren i punkt 3 är uppfyllda, med utgångspunkt i de faktorer som avses i artikel 4.5.
4.  En förlängning enligt punkt 3 ska föregås av en undersökning på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins eller Europaparlamentets vägnar, eller på kommissionens eget initiativ, om det föreligger tillräckliga prima facie-bevis för att villkoren i punkt 3 är uppfyllda, med utgångspunkt i de faktorer som avses i artikel 4.5.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)
Artikel 11a

Rapport

1.  Kommissionen ska lägga fram en årlig rapport för Europaparlamentet om tillämpningen och genomförandet av avtalet och av denna förordning. Rapporten ska innehålla information om tillämpningen av provisoriska och slutgiltiga åtgärder, förhandsövervakningsåtgärder, regionala övervakningsåtgärder och skyddsåtgärder, avslutande av undersökningar utan åtgärder samt verksamheten i de olika organ som ansvarar för att övervaka tillämpningen av avtalet och för att åtagandena däri uppfylls, inbegripet information mottagen från berörda parter.
2.  Rapporten ska innehålla aktuell statistik om bananimporten från Colombia och Peru och om dess direkta och indirekta inverkan på sysselsättningsutvecklingen och på arbetsvillkoren inom produktionssektorn i unionen.
3.  Särskilda avsnitt i rapporten ska omfatta utvärderingar av uppfyllandet av åtagandena i avdelning IX i avtalet, och av de åtgärder som vidtagits av Colombia och Peru enligt deras interna mekanismer samt av resultaten av dialogen med det civila samhällets organisationer i enlighet med artikel 282 i avtalet.
4.  Rapporten ska också innehålla en sammanfattning av statistiken och utvecklingen av handeln med Colombia och Peru.
5.  Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen lagt fram rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde med parlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara eventuella frågor om genomförandet av denna förordning.
6.  Kommissionen ska offentliggöra rapporten senast tre månader efter det att den har lagts fram för Europaparlamentet.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)
4a.  Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom ett skriftligt förfarande ska det förfarandet avslutas utan resultat om kommitténs ordförande beslutar det eller om en majoritet av kommitténs medlemmar begär det inom tidsfristen för att avge yttrandet.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)
KAPITEL I A

Artikel 12a

Artikel 247a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen är den bestämmelse som är tillämplig för antagandet av de genomförandebestämmelser som krävs för tillämpningen av reglerna i tillägg 2A till bilaga II i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, om definition av begreppet ’ursprungsprodukter’ och metoder för administrativt samarbete samt tillägg 2 till bilaga I om avveckling av tullar till avtalet.

Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)
1a.  Tillämpningen av stabiliseringsmekanismen för bananer ska inte under några omständigheter utesluta att bestämmelserna i den bilaterala skyddsklausulen aktiveras.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
2.  En separat årlig tröskelimportvolym fastställs för import av de produkter som nämns i punkt 1, i enlighet med de tredje och fjärde kolumnerna i tabellen i bilagan till denna förordning. När väl tröskelvolymen för antingen Colombia eller Peru uppnåtts under motsvarande kalenderår får kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.3 tillfälligt upphäva förmånstullen på produkter av motsvarande ursprung under det året i högst tre månader, och inte längre än till kalenderårets utgång.
2.  En separat årlig tröskelimportvolym fastställs för import av de produkter som nämns i punkt 1, i enlighet med de tredje och fjärde kolumnerna i tabellen i bilagan till denna förordning. När väl tröskelvolymen för antingen Colombia eller Peru uppnåtts under motsvarande kalenderår ska kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.3 tillfälligt upphäva förmånstullen på produkter av motsvarande ursprung under det året i högst tre månader, och inte längre än till kalenderårets utgång. Endast vid force majeure ska ett sådant upphävande inte ske.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5a (ny)
5a.  Kommissionen ska noggrant övervaka utvecklingen av statistiken om bananimporten från Colombia och Peru. Kommissionen ska för detta ändamål samarbeta och regelbundet utbyta information med medlemsstaterna och berörda parter.
Kommissionen ska på en vederbörligen motiverad begäran av en medlemsstat, unionsindustrin, Europaparlamentet eller en berörd part särskilt uppmärksamma alla kännbara ökningar av bananimporten från Colombia och Peru, och i förekommande fall införa åtgärder för förhandsövervakning enligt artikel 5.

Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5b (ny)
5b.  Kommissionen ska anta åtgärder för förhandsövervakning i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 12.2 så snart tröskelvolymen för aktivering av mekanismen har nåtts under motsvarande kalenderår.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5c (ny)
5c.  Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen offentliggjort rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde i parlamentets ansvariga utskott för att redogöra för och förklara eventuella frågor om genomförandet av avtalet som berör bananproduktionen.

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0249/2012).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy