Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0263(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0237/2012

Esitatud tekstid :

A7-0237/2012

Arutelud :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Hääletused :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 11/12/2012 - 8.12
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Vastuvõetud tekstid
PDF 345kWORD 130k
Neljapäev, 13. september 2012 - Strasbourg
ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolse kaitseklausli ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi rakendamine ***I
P7_TA(2012)0348A7-0237/2012

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel assotsiatsiooni loomise lepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
(3)  On vaja sätestada kahepoolset kaitseklauslit käsitlevate lepingu sätete ning Kesk-Ameerika riikidega banaanide osas kokku lepitud stabiilsusmehhanismi rakendusmenetlused.
(3)  On vaja sätestada kõige sobivam menetlus, et tagada kahepoolset kaitseklauslit käsitlevate lepingu sätete tõhus kohaldamine ning kohaldada Kesk-Ameerika riikidega banaanide osas kokku lepitud stabiilsusmehhanismi.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)  On vaja kasutusele võtta asjakohased kaitsemeetmed liidu banaanitoodangule tekitatava märgatava kahju ärahoidmiseks, kuna nimetatud sektoril on paljude äärepoolseimate piirkondade põllumajanduslikus lõpptootmises tähtis osakaal. Nende piirkondade looduslikest tingimustest tulenevad napid võimalused tootmist mitmekesistada teevad banaanikasvatusest väga tundliku tootmissektori. Seetõttu tuleb tingimata ette näha tõhusad mehhanismid kolmandatest riikidest pärit toodete soodusimpordi suhtes, et tagada liidu banaanitootmise jätkumine optimaalsetes tingimustes, sest see on teatavates, eriti äärepoolseimates piirkondades otsustava tähtsusega tööhõivesektor.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)
(4a)  Märgatav kahju või märgatava kahju oht võib tootjale Euroopa Liidus tekkida ka lepingu IV osa VIII peatükis ’Kaubandus ja säästev areng’ loetletud kohustuste, eriti seal sätestatud sotsiaalsete ja keskkonnastandardite täitmatajätmise tulemusel, mistõttu osutub vajalikuks kaitsemeetmete kehtestamine.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
(5)  Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse liitu niivõrd palju suurenenud koguses (absoluutarvudes või võrrelduna liidu toodanguga) ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele, nagu on sätestatud lepingu artiklis 104.
(5)  Kaitsemeetmete võtmist võib kaaluda üksnes juhul, kui kõnealust toodet imporditakse liitu niivõrd palju suurenenud koguses (absoluutarvudes või võrrelduna liidu toodanguga) ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju liidu samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele, nagu on sätestatud lepingu artiklis 104. Äärepoolseimate piirkondade toodete ja majandusvaldkondade puhul ning võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, tuleks kaitsemeetmed kehtestada juhul, kui kõnealuse toote importimine Euroopa Liitu tekitab või ähvardab tekitada kahju liidu äärepoolseimate piirkondade samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjatele.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
(6)  Kaitsemeetmeid peaks võtma lepingu artikli 104 lõikes 2 nimetatud vormis.
(6)  Kaitsemeetmeid peaks võtma lepingu artikli 104 lõikes 2 nimetatud vormis. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 349 tuleks konkreetsed kaitsemeetmed ette näha juhul, kui tekib oht äärepoolseimate piirkondade toodetele ja majandusvaldkondadele.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
(7)  Kontrollimine ja vajaduse korral kaitsemeetmete võtmine peaks toimuma võimalikult läbipaistvalt.
(7)   Lepingu järelevalve, läbivaatamine ning kontrollimine ja vajaduse korral kaitsemeetmete võtmine peaks toimuma võimalikult läbipaistvalt.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)  Menetluse algatamise kohta tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad. Komisjon peaks saama liikmesriikidelt teavet, sealhulgas tõendeid impordis valitsevate kõikide suundumuste kohta, mille tõttu võib olla vaja võtta kaitsemeetmeid.
(8)  Menetluse algatamise kohta tuleks kehtestada üksikasjalikud eeskirjad. Komisjon peaks saama liikmesriikidelt ja huvitatud isikutelt teavet, sealhulgas tõendeid impordis valitsevate kõikide suundumuste kohta, mille tõttu võib olla vaja võtta kaitsemeetmeid.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)
(8a)  Juhul, kui Euroopa Parlament võtab vastu soovituse kaitsemeetmetega seotud uurimise algatamiseks, teeb komisjon põhjalikult kindlaks, kas on täidetud määruse tingimused ex officio algatamiseks. Kui komisjon leiab, et tingimused ei ole täidetud, esitab ta Euroopa Parlamendi vastutavale komisjonile raporti, mis sisaldab selgitusi kõigi tegurite kohta, mis on sellise uurimise algatamiseks asjakohased.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)
(10a)  Mõnel juhul võib ühele või mitmele liidu äärepoolseimale piirkonnale koondunud impordi suurenemine tekitada või ähvardada tekitada nende majandusolukorrale märgatavat kahju või põhjustada majandusolukorra märgatava halvenemise. Juhul kui toodete suurenenud import on koondunud ühte või mitmesse liidu äärepoolseimasse piirkonda või liikmesriiki, võib komisjon kasutusele võtta eelneva järelevalve meetmed.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
(12)  Samuti on lepingu artikli 112 kohaselt vaja kehtestada tähtajad uurimise algatamiseks ja meetmete asjakohasust käsitleva otsuse tegemiseks, et niisugused otsused tehtaks kiiresti ja et asjaomaste ettevõtjate õiguskindlus suureneks.
(12)  Samuti on lepingu artikli 112 kohaselt vaja kehtestada tähtajad uurimise algatamiseks ja meetmete asjakohasust käsitleva otsuse tegemiseks, et niisugused otsused tehtaks kiiresti ja et asjaomaste ettevõtjate õiguskindlus suureneks ning et tagada meetmete tulemuslikkus.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)  Kaitsemeetmeid tuleks kohaldada ainult sellises ulatuses ja selliseks ajavahemikuks, mida on vaja, et hoida ära märgatavat kahju ja hõlbustada kohanemist. Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete maksimaalne kehtivusaeg ning kehtestada erisätted nende meetmete pikendamiseks ja läbivaatamiseks, nagu on sätestatud lepingu artiklis 105.
(14)  Kaitsemeetmeid tuleks kohaldada ainult sellises ulatuses ja selliseks ajavahemikuks, mida on vaja, et hoida ära märgatavat kahju ja hõlbustada kohanemist. Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete maksimaalne kehtivusaeg ning kehtestada erisätted nende meetmete pikendamiseks ja läbivaatamiseks, nagu on sätestatud lepingu artiklis 105. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 349 tuleks kohaldada erisätteid kaitsemeetmete suhtes, mida kohaldatakse äärepoolseimate piirkondade toodangu ja majandusvaldkondade kaitseks.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)
(14a)  Põhjalik järelevalve hõlbustab õigeaegset otsustamist võimaliku uurimise algatamise või meetmete kehtestamise üle. Seetõttu peaks komisjon alates lepingu kohaldamiskuupäevast regulaarselt jälgima importi ja eksporti tundlikes sektorites, kaasa arvatud banaanisektor.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)
(14b)  Tuleks rõhutada, kui oluline on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni koostatud ja järelevalve alla kuuluvate rahvusvaheliste töönormide järgimine. Esikohale tuleks seada inimväärse töö tagamine kõigile ja Kesk-Ameerikast imporditud banaanid peavad olema toodetud nõuetele vastavates palga, sotsiaalsetes ja keskkonnakaitse tingimustes, et liidu tootjad ei kannataks dumpingu tõttu, mida nad ei suuda kompenseerida ning mis kahjustaks püsivalt nende konkurentsivõimet maailma banaaniturul.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)
(16a)  Komisjon peaks üks kord aastas esitama lepingu rakendamise ning kaitsemeetmete ja banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamise kohta aruande, mis peaks sisaldama ajakohastatud ja usaldusväärset statistikat Kesk-Ameerikast pärit toodete impordi kohta ja hinnangut selle mõju kohta turuhindadele, tööhõivele, töötingimustele Euroopa Liidus ja liidu tootmissektori arengule, pöörates erilist tähelepanu väiketootjatele ja kooperatiividele. Komisjon peaks tegema kõik, et aruanne sisaldaks ka analüüsi lepingu ja käesoleva määruse mõju kohta mahetootmisele ja mahetoodete tarbimisele liidus ning ausa kaubanduse voogude kohta kõigi lepinguosaliste vahel.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 b (uus)
(16b)  Komisjon peaks kasutama banaane käsitlevat stabiilsusmehhanismi hoolikalt ja tõhusalt, et vältida liidu äärepoolseimate piirkondade tootjate olukorra tõsise halvenemise ohu või tõsise halvenemise põhjustamist, ning kasutama alates 2020. aasta jaanuarist olemasolevaid vahendeid nagu kaitseklausel, või mõtlema vajaduse korral uutele vahenditele, mis võimaldaks tõsiste turuhäirete korral säilitada liidu tootmisharude konkurentsivõime, eelkõige äärepoolseimates piirkondades.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt b
(b) ’huvitatud isik’ – isik, keda mõjutab asjaomase toote importimine;
(b) ’huvitatud isik’ – isik, keda mõjutab asjaomase toote importimine, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, vabaühendused ja töötajate organisatsioonid;
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt e a (uus)
(ea) ’tõsine halvenemine’ –märkimisväärsed häired sektoris või tööstusharus; ’tõsise halvenemise oht’ – olukord, kus märkimisväärsed häired on selgelt tekkimas.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)
Artikkel 2a

Järelevalve

1.  Komisjon jälgib Kesk-Ameerika toodete impordi- ja ekspordistatistikat, eelkõige tundlikes sektorites, mille hulka kuulub ka banaanisektor. Selleks teeb komisjon koostööd ja vahetab regulaarselt teavet liidu liikmesriikide, ettevõtjate ja kõigi huvitatud isikutega.
2.  Asjaomaste tootmisharude nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral võib komisjon kaaluda järelevalve ulatuse laiendamist teistele mõjutatud sektoritele.
3.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal järelevalvearuande ajakohastatud statistikaga Kesk-Ameerikast imporditud toodete kohta, mis kuuluvad tundlikesse sektoritesse või sektoritesse, millele on järelevalvet laiendatud, kaasa arvatud banaanide kohta.
4.  Komisjon teeb kõik, et järelevalvearuanne kajastaks ka Kesk-Ameerika banaanitootjate töötingimusi ja tööhõive määra, hoidmaks ära mis tahes dumpinguvorme.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1
1.  Uurimine algatatakse liikmesriigi, liidu tootmisharu esindava juriidilise isiku taotlusel või sellise ühingu taotlusel, mis ei ole juriidiline isik, või komisjoni omal algatusel, kui komisjonile on selge, et selle algatamiseks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.
1.  Uurimine algatatakse liikmesriigi, liidu tootmisharu esindava juriidilise isiku taotlusel või sellise ühingu taotlusel, mis ei ole juriidiline isik, või Euroopa Parlamendi või komisjoni algatusel, kui komisjonile on selge, et selle algatamiseks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.
Kui see on asjakohane, võib Euroopa Parlament konsulteerida sõltumatute organitega, nagu ametiühingud, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO), akadeemilised ringkonnad või inimõiguste organisatsioonid, ja paluda neilt analüüsi.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2
2.  Uurimise algatamise taotlus peab sisaldama tõendeid selle kohta, et artikli 2 lõikes 1 nimetatud tingimused kaitsemeetmete kasutuselevõtmiseks on täidetud. Taotlus sisaldab üldjuhul järgmist teavet: asjaomase toote impordi kasvu määr ja maht absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa, muutused müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes.
2.  Uurimise algatamise taotlus sisaldab tõendeid artikli 2 lõikes 1 sätestatud kaitsemeetmete kehtestamise tingimuste täitmise kohta. Taotlus sisaldab üldjuhul järgmist teavet: asjaomase toote impordi kasvu määr ja maht absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa, muutused müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi, tööhõive ning töötingimuste tasemes.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3
3.  Uurimise võib algatada ka juhul, kui impordi hüppeline kasv on koondunud ühte või mitmesse liikmesriiki, eeldusel et selleks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.
3.  Uurimise võib algatada ka juhul, kui impordi hüppeline kasv on koondunud ühte või mitmesse liikmesriiki või äärepoolseimasse piirkonda, eeldusel et selleks on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, mis on kindlaks määratud artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4
4.  Komisjon hangib kogu teabe, mida ta peab vajalikuks, et teha vastavalt vajadusele otsus artikli 2 lõikes 1 sätestatud tingimuste kohta, ja püüab seda teavet kontrollida, kui ta seda asjakohaseks peab.
4.  Komisjon hangib kogu teabe, mida ta peab vajalikuks, et teha vastavalt vajadusele otsus artikli 2 lõikes 1 sätestatud tingimuste kohta, ja püüab seda teavet kontrollida.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5
5.  Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja mõõdetavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes. See loetelu ei ole lõplik ja komisjon võib märgatava kahju olemasolu või märgatava kahju ohu kindlakstegemisel võtta arvesse ka muid asjakohaseid tegureid, nagu varud, hinnad, kasutatud kapitali tasuvus ja rahavood, ning muid tegureid, mis tekitavad või võivad olla tekitanud märgatavat kahju või ähvardavad tekitada märgatavat kahju liidu tootmisharule.
5.  Uurimise käigus hindab komisjon kõiki asjakohaseid objektiivseid ja mõõdetavaid tegureid, mis on liidu tootmisharu seisukohast olulised, eelkõige asjaomase toote impordi kasvu määra ja mahtu absoluut- ja suhtarvudes, suurenenud impordi poolt hõivatud siseturu osa ning muutusi müügi, toodangu, tootlikkuse, tootmisvõimsuste kasutamise, kasumi ja kahjumi ning tööhõive tasemes. See loetelu ei ole lõplik ja komisjon võib märgatava kahju olemasolu või märgatava kahju ohu kindlakstegemisel võtta arvesse ka muid asjakohaseid tegureid, nagu varud, hinnad, kasutatud kapitali tasuvus ja rahavood, ning muid tegureid, mis tekitavad või võivad olla tekitanud märgatavat kahju või ähvardavad tekitada märgatavat kahju liidu tootmisharule, näiteks käesoleva määruse II peatükis sisalduva banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamiseks vajalike signaalkoguste täitumine.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 7
7.  Komisjon tagab, et kõik uurimiseks vajalikud andmed ja kogu statistika on kättesaadav, mõistetav, läbipaistev ja kontrollitav.
7.  Komisjon tagab, et kõik uurimiseks vajalikud andmed ja kogu statistika on kättesaadav, mõistetav, läbipaistev, ajakohastatud, usaldusväärne ja kontrollitav.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)
1a.  Juhul kui tundlike sektorite toodete impordi hüppeline kasv on koondunud ühte või mitmesse liikmesriiki või äärepoolseimasse piirkonda, võib komisjon kasutusele võtta eelneva järelevalve meetmed.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4
4.  Lõike 3 kohasele pikendamisele peab eelnema uurimine, mida taotleb liikmesriik, liidu tootmisharu esindav juriidiline isik või selline ühing, mis ei ole juriidiline isik, või komisjon omal algatusel, kui artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et lõikes 3 sätestatud tingimused on täidetud.
4.  Lõike 3 kohasele pikendamisele peab eelnema uurimine, mida taotleb liikmesriik, liidu tootmisharu esindav juriidiline isik või selline ühing, mis ei ole juriidiline isik, huvitatud isikud, Euroopa Parlament või komisjon omal algatusel, kui artikli 4 lõikes 5 osutatud tegurite põhjal on piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid, et lõikes 3 sätestatud tingimused on täidetud.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)
Artikkel 11a

Aruanne

1.  Komisjon esitab lepingu ja käesoleva määruse kohaldamise ja rakendamise kohta Euroopa Parlamendile igal aastal aruande. Aruanne hõlmab teavet ajutiste ja lõplike meetmete, eelneva järelevalve meetmete ning piirkondlike järelevalve- ja kaitsemeetmete kohaldamise kohta, uurimise lõpetamise kohta ilma meetmeid võtmata ning nende organite tegevuse kohta, kes vastutavad määruse rakendamise ning sellest tulenevate kohustuste täitmise eest, kaasa arvatud huvitatud isikutelt saadud teave.
2.  Aruande eraldi osas käsitletakse lepingu IV osa VIII peatükis ’Kaubandus ja säästev areng’ kindlaks määratud kohustuste täitmist ning Kesk-Ameerika vastavat tegevust oma sisemehhanismide ning kodanikuühiskonna dialoogifoorumi kaudu.
3.  Aruandes esitatakse ka kokkuvõtlik statistika ja ülevaade kaubavahetuse arengust Kesk-Ameerikaga.
4.  Aruandes esitatakse ajakohastatud ja usaldusväärne statistika Kesk-Ameerikast pärit banaanide impordi kohta ning selle otsese ja kaudse mõju kohta tööhõive ja töötingimuste arengule liidu tootmissektoris.
5.  Euroopa Parlament võib ühe kuu jooksul alates komisjoni aruande esitamisest kutsuda komisjoni oma vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks lepingu ja käesoleva määruse rakendamisega seotud küsimusi.
6.  Komisjon avalikustab aruande hiljemalt kolm kuud pärast aruande esitamist Euroopa Parlamendile.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)
4a.  Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui komitee eesistuja arvamuse esitamiseks seatud tähtaja jooksul nii otsustab või kui enamik komitee liikmetest seda taotleb.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
I a PEATÜKK – artikkel 12 a (uus)
Ia peatükk

Artikkel 12 a

12a. Lepingu II lisa (’Mõiste ’päritolustaatusega tooted’ määratlus ja halduskoostöö viisid’) 2A. liites ja I lisa (’Tollimaksude kaotamine’) 2. liites sätestatud eeskirjade vastuvõtmiseks vajalike rakenduseeskirjade vastuvõtmisel kohaldatakse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) artiklit 247a.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)
1a.  Banaane käsitleva stabiilsusmehhanismi kohaldamine ei takista mingil juhul kahepoolses kaitseklauslis sisalduvate sätete kohaldamist.
Muudatusettepanekud 31 ja 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2
2.  Lõikes 1 nimetatud toodete Kesk-Ameerika riikidest pärit impordi suhtes kehtestati eraldi iga-aastane impordi signaalkogus käesoleva määruse lisas esitatud tabeli kohaselt. Lõikes 1 nimetatud toodete soodustollimaksuga impordi puhul tuleb esitada Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud lepingu III lisa kohane päritolutõend (Mõiste ’päritolustaatusega tooted’ määratlus ja halduskoostöö viisid) ning selle Kesk-Ameerika riigi pädeva asutuse välja antud eksporditõend, kust tooted eksporditakse. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub, võib komisjon kooskõlas artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega ajutiselt peatada soodustollimaksu samal aastal maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni.
2.  Lõikes 1 nimetatud toodete Kesk-Ameerika riikidest pärit impordi suhtes kehtestati eraldi iga-aastane impordi signaalkogus käesoleva määruse lisas esitatud tabeli kohaselt. Lõikes 1 nimetatud toodete soodustollimaksuga impordi puhul tuleb esitada Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud lepingu III lisa kohane päritolutõend (Mõiste ’päritolustaatusega tooted’ määratlus ja halduskoostöö viisid) ning selle Kesk-Ameerika riigi pädeva asutuse välja antud eksporditõend, kust tooted eksporditakse. Sellest hoolimata ei tohiks eksporditõendi esitamise kohustus eksportijale põhjustada suuremat halduskoormust, lisakulusid või muid faktilisi kaubanduspiirangud. Kui vastaval kalendriaastal signaalkogus täitub, peatab komisjon ajutiselt soodustollimaksu samal aastal maksimaalselt kolmeks kuuks, kuid mitte kauem kui kalendriaasta lõpuni. Peatamist ei toimu üksnes juhul, kui seda takistab vääramatu jõud.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)
5a.  Komisjon jälgib tähelepanelikult Kesk-Ameerikast pärit banaanide importi käsitleva statistika kujunemist. Jälgimise alla kuuluvad tööhõive määr ja töötingimused, samuti mahetootmine ja -tarbimine ning ausa kaubanduse vood. Selleks teeb komisjon koostööd ja vahetab regulaarselt teavet liikmesriikide, liidu tootmisharude ja huvitatud isikutega.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 b (uus)
5b.  Komisjon pöörab Euroopa Parlamendi, liidu liikmesriigi, tootmisharu või huvitatud isiku nõuetekohase taotluse korral või omal algatusel erilist tähelepanu Kesk-Ameerikast pärit banaanide impordi märgatavale tõusule ja võtab vajaduse korral artiklis 5 sätestatud eelneva järelevalve meetmed.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 c (uus)
5c.  Komisjon võtab eelneva järelevalve meetmed vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega, kui signaalkogus mehhanismi kohaldamiseks täitub vastaval kalendriaastal.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 5 d (uus)
5d.  Euroopa Parlament võib kutsuda komisjoni ühe kuu jooksul pärast aruande avaldamist vastutava parlamendikomisjoni ad hoc koosolekule, et komisjon tutvustaks ja selgitaks lepingu täitmisega seotud küsimusi, mis puudutavad banaanisektorit.

(1) Seejärel saadeti asi vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A7-0237/2012).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika