Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0263(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0237/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0237/2012

Keskustelut :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Äänestykset :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 11/12/2012 - 8.12
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Hyväksytyt tekstit
PDF 162kWORD 130k
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg
EU:n ja Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano ***I
P7_TA(2012)0348A7-0237/2012

Euroopan parlamentin tarkistukset 13. syyskuuta 2012 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpanosta (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  On tarpeen vahvistaa kahdenvälistä suojalauseketta koskevien tiettyjen sopimusmääräysten sekä banaaneja koskevan vakautusmekanismin, josta on sovittu Keski-Amerikan kanssa, soveltamiseen liittyvät menettelyt.
(3)  On tarpeen vahvistaa kahdenvälistä suojalauseketta koskevien tiettyjen sopimusmääräysten sekä banaaneja koskevan vakautusmekanismin, josta on sovittu Keski-Amerikan kanssa, tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi asianmukaiset menettelyt.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  On tarpeen ottaa käyttöön asianmukaisia suojavälineitä unionin banaanintuotannolle aiheutuvan vakavan vahingon estämiseksi, sillä kyseisellä alalla on erittäin merkittävä painoarvo maatalouden lopputuotannossa monilla syrjäisimmillä alueilla. Banaanintuotanto on herkkä tuotannonala, sillä näiden alueiden valmiudet tuotannon monipuolistamiseen ovat niiden luonnonolosuhteiden vuoksi vähäiset. On välttämätöntä säätää tehokkaista mekanismeista kolmansista maista tapahtuvan, etuuskohtelun alaisen tuonnin varalta, jotta voidaan taata mahdollisimman hyvät edellytykset unionin banaaninviljelyn jatkumiselle, sillä ala on erittäin tärkeä työllistäjä tietyillä alueilla, erityisesti syrjäisimmillä alueilla.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Vakava haitta tai vakavan haitan uhka unionin tuottajille voi aiheutua myös siitä, että ei noudateta sopimuksen osassa IV olevasta osastosta VIII ’Kauppa ja kestävä kehitys’ johtuvia velvoitteita, erityisesti siinä vahvistettuja työ- ja ympäristönormeja, minkä vuoksi on tarpeen määrätä suojatoimenpiteitä.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Suojatoimenpiteitä olisi harkittava ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseistä tuotetta tuodaan unioniin sellaisina lisääntyneinä määrinä joko absoluuttisesti mitattuna tai suhteessa unionin tuotantoon ja sellaisissa olosuhteissa, että tämä aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajille vakavaa haittaa, kuten sopimuksen 104 artiklassa määrätään.
(5)  Suojatoimenpiteitä olisi harkittava ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseistä tuotetta tuodaan unioniin sellaisina lisääntyneinä määrinä joko absoluuttisesti mitattuna tai suhteessa unionin tuotantoon ja sellaisissa olosuhteissa, että tämä aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden unionin tuottajille vakavaa haittaa, kuten sopimuksen 104 artiklassa määrätään. Syrjäisimpien alueiden tuotteiden ja talouden alojen osalta suojatoimenpiteitä olisi otettava käyttöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan nojalla heti, kun kyseinen unioniin tuotava tuote aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa haittaa unionin syrjäisimpien alueiden tuottajille, jotka valmistavat samanlaisia tai suoranaisesti kilpailevia tuotteita.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Suojatoimenpiteet olisi toteutettava jossakin sopimuksen 104 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista muodoista.
(6)  Suojatoimenpiteet olisi toteutettava jossakin sopimuksen 104 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista muodoista. Erityisiä suojatoimenpiteitä olisi toteutettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan nojalla, jos syrjäisimpien alueiden tuotteet ja talouden alat ovat uhattuina.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Tutkimusten suorittamisen sekä tarpeellisten suojatoimenpiteiden määräämisen olisi oltava mahdollisimman avointa.
(7)  Sopimuksen seurannan ja uudelleentarkastelun ja tutkimusten suorittamisen sekä tarpeellisten suojatoimenpiteiden määräämisen olisi oltava mahdollisimman avointa.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Menettelyn käynnistämisestä olisi oltava yksityiskohtaiset säännökset. Komission olisi saatava jäsenvaltioilta tietoja ja saatavilla oleva näyttö sellaisista tuonnin kehityssuuntauksista, jotka saattavat edellyttää suojatoimenpiteiden soveltamista.
(8)  Menettelyn käynnistämisestä olisi oltava yksityiskohtaiset säännökset. Komission olisi saatava jäsenvaltioilta ja eri osapuolilta tietoja ja saatavilla oleva näyttö sellaisista tuonnin kehityssuuntauksista, jotka saattavat edellyttää suojatoimenpiteiden soveltamista.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Jos Euroopan parlamentti hyväksyy suosituksen suojatoimenpiteitä koskevan tutkimuksen vireille panemisesta, komissio tutkii tarkasti, täyttyvätkö viran puolesta vireille pantavaa tutkimusta koskevat edellytykset asetuksen mukaisesti. Jos komissio katsoo, että ehdot eivät täyty, se antaa asiasta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle kertomuksen, jossa se selvittää myös kaikki tällaisen tutkimuksen vireillepanoon liittyvät seikat.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)  Joissakin tapauksissa yhdelle tai useammalle unionin syrjäisimmälle alueelle keskittyvä maahantuonnin kasvu voi aiheuttaa vakavaa haittaa tai vakavan haitan uhkaa kyseisten alueiden taloudelliselle tilanteelle tai vakavasti heikentää sitä. Jos yhteen tai useampaan unionin syrjäisimpään alueeseen tai jäsenvaltioon keskittynyt tuonti lisääntyy, komissio voi ottaa käyttöön ennakkovalvontatoimia.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Samoin on sopimuksen 112 artiklan nojalla tarpeen asettaa määräaikoja tutkimusten aloittamiselle ja mahdollisten toimenpiteiden aiheellisuuden määrittämiselle, jotta voidaan varmistaa, että tämä määrittäminen tapahtuu nopeasti, ja jotta voidaan parantaa kyseessä olevien talouden toimijoiden oikeusturvaa.
(12)  Samoin on sopimuksen 112 artiklan nojalla tarpeen asettaa määräaikoja tutkimusten aloittamiselle ja mahdollisten toimenpiteiden aiheellisuuden määrittämiselle, jotta voidaan varmistaa, että tämä määrittäminen tapahtuu nopeasti, ja jotta voidaan parantaa kyseessä olevien talouden toimijoiden oikeusturvaa ja varmistaa, että toimenpiteet ovat tehokkaita.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Suojatoimenpiteitä olisi sovellettava ainoastaan sen laajuisina ja sen ajan, joka on tarpeen vakavan vahingon estämiseksi ja sopeutumisen helpottamiseksi. Suojatoimenpiteiden enimmäiskesto olisi määritettävä ja olisi annettava tällaisten toimenpiteiden jatkamista ja uudelleentarkastelua koskevat erityissäännökset sopimuksen 105 artiklan mukaisesti.
(14)  Suojatoimenpiteitä olisi sovellettava ainoastaan sen laajuisina ja sen ajan, joka on tarpeen vakavan vahingon estämiseksi ja sopeutumisen helpottamiseksi. Suojatoimenpiteiden enimmäiskesto olisi määritettävä ja olisi annettava tällaisten toimenpiteiden jatkamista ja uudelleentarkastelua koskevat erityissäännökset sopimuksen 105 artiklan mukaisesti. Kun on kyse suojatoimenpiteistä, jotka on käynnistetty syrjäisimpien alueiden tuotteiden ja talouden alojen suojelemiseksi, olisi sovellettava erityissäännöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  Tiivis seuranta edistää oikea-aikaista päätöksentekoa mahdollisen tutkimuksen aloittamisesta tai toimenpiteiden määräämisestä. Komission olisi siksi sopimuksen soveltamispäivästä alkaen seurattava säännöllisesti arkaluonteisten alojen, myös banaanialan, tuontia ja vientiä.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)
(14 b)  Kansainvälisen työjärjestön laatimien ja valvomien kansainvälisten työnormien noudattamisen tärkeyttä olisi korostettava. Etusijalle olisi ehdottomasti asetettava kaikkien ihmisten ihmisarvoisen työn puolustaminen, ja Keski-Amerikasta tuotavat banaanit olisi tuotettava palkka-, sosiaali- ja ympäristönormien osalta asianmukaisissa oloissa, jotta unionin tuottajat eivät joudu kärsimään polkumyynnistä, jonka aiheuttamaan haittaan he eivät pysty vastaamaan ja joka ehdottomasti heikentäisi heidän kilpailukykyään banaanien maailmanmarkkinoilla.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)  Komission olisi esitettävä vuosittain sopimuksen, suojatoimenpiteiden ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltamista koskeva kertomus, joka sisältää ajantasaisia ja luotettavia tilastotietoja Keski-Amerikasta peräisin olevasta tuonnista ja arvioinnin sen vaikutuksesta markkinahintoihin, työllisyyteen, työoloihin ja unionin tuotannonalan kehitykseen kiinnittäen erityistä huomiota pieniin tuottajiin ja osuuskuntiin. Komission olisi tehtävä kaikkensa sisällyttääkseen kertomukseen myös arvion sopimuksen ja tämän asetuksen vaikutuksesta luonnonmukaiseen tuotantoon ja luomutuotteiden kulutukseen unionissa ja reilun kaupan virtoihin kaikkien sopimuspuolten välillä.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)
(16 b)  Komission olisi käytettävä huolellisesti ja tehokkaasti banaania koskevaa vakautusmekanismia, jotta vältetään tuottajien tilanteen vakavan heikentymisen uhka tai vakava heikentyminen unionin syrjäisimmillä alueilla, ja tammikuusta 2020 alkaen käytettävä olemassa olevia välineitä kuten suojalauseketta tai tarvittaessa pohdittava sellaisten uusien välineiden kehittämistä, joiden avulla voidaan vakavien markkinahäiriöiden tapauksessa suojella unionin ja erityisesti syrjäisimpien alueiden tuotannonaloja.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – b alakohta
(b) ’asianomaisilla osapuolilla’ osapuolia, joihin kyseisen tuotteen tuonti vaikuttaa;
b) ’asianomaisilla osapuolilla’ osapuolia, joihin kyseisen tuotteen tuonti vaikuttaa, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan järjestöt, valtiosta riippumattomat järjestöt ja työntekijäjärjestöt;
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – e a alakohta (uusi)
e a) ’vakavalla heikentymisellä’ merkittäviä toimialan tai tuotannonalan häiriöitä, ’vakavan heikentymisen uhalla’ selvästi toteutumassa olevia merkittäviä häiriöitä;
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)
2 a artikla

Seuranta

1.  Komissio seuraa säännöllisesti keskiamerikkalaisten tuotteiden tuonti- ja vientitilastoja erityisesti arkaluonteisilla aloilla kuten banaanialalla. Tätä varten komissio tekee yhteistyötä ja vaihtaa tietoja säännöllisesti unionin jäsenvaltioiden ja tuotannonalan sekä asianomaisten osapuolten kanssa.
2.  Asianomaisten tuotannonalojen perustellusta pyynnöstä komissio voi harkita seurannan laajentamista muille aloille.
3.  Komissio esittää vuosittain seurantakertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ajan tasalle saatetuista tilastoista, jotka koskevat arkaluonteisten alojen ja muiden seurannan kohteeksi otettujen alojen tuotteiden, banaanit mukaan luettuina, tuontia Keski-Amerikasta.
4.  Komission olisi tehtävä kaikkensa sisällyttääkseen seurantakertomukseensa tiedot Keski-Amerikan banaanintuottajien työllisyysasteesta ja työoloista kaikenlaisen polkumyynnin välttämiseksi.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Tutkimus pannaan vireille jäsenvaltion, unionin tuotannonalan puolesta toimivan minkä tahansa oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, joka ei ole oikeushenkilö, pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos komission mukaan on ilmeistä, että tutkimuksen vireillepanoa varten on riittävä alustava näyttö, mikä määritetään 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella.
1.  Tutkimus pannaan vireille jäsenvaltion, unionin tuotannonalan puolesta toimivan minkä tahansa oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, joka ei ole oikeushenkilö, tai Euroopan parlamentin pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos komission mukaan on ilmeistä, että tutkimuksen vireillepanoa varten on riittävä alustava näyttö, mikä määritetään 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella.
Tarvittaessa Euroopan parlamentti voi kuulla riippumattomia elimiä kuten ammattijärjestöjä, Kansainvälistä työjärjestöä, tutkijoita tai ihmisoikeusjärjestöjä ja hankkia niiltä selvityksiä.

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
2.  Tutkimuksen vireille panemista koskevan pyynnön on sisällettävä näyttö siitä, että 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetut suojatoimenpiteen käyttöönoton edellytykset täyttyvät. Pyyntöön on yleensä sisällytettävä seuraavat tiedot: kyseisen tuotteen tuonnin osuuden ja määrän kasvu absoluuttisesti ja suhteellisesti ilmaistuna, kasvaneen tuonnin ottama osuus kotimaan markkinoista sekä myynnin, tuotannon, tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen, voittojen ja tappioiden sekä työllisyyden tason muutokset.
2.  Tutkimuksen vireille panemista koskevan pyynnön on sisällettävä näyttö siitä, että 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetut suojatoimenpiteen käyttöönoton edellytykset täyttyvät. Pyyntöön on yleensä sisällytettävä seuraavat tiedot: kyseisen tuotteen tuonnin osuuden ja määrän kasvu absoluuttisesti ja suhteellisesti ilmaistuna, kasvaneen tuonnin ottama osuus kotimaan markkinoista sekä myynnin, tuotannon, tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen, voittojen ja tappioiden, työllisyyden tason ja työolojen muutokset.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
3.  Tutkimus voidaan panna vireille myös siinä tapauksessa, että yhteen tai useampaan jäsenvaltioon keskittynyt tuonti lisääntyy äkillisesti, jos tutkimuksen vireillepanon edellytysten täyttymisestä on riittävä alustava näyttö, mikä määritetään 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella.
3.  Tutkimus voidaan panna vireille myös siinä tapauksessa, että yhteen tai useampaan jäsenvaltioon tai syrjäisimpään alueeseen keskittynyt tuonti lisääntyy äkillisesti, jos tutkimuksen vireillepanon edellytysten täyttymisestä on riittävä alustava näyttö, mikä määritetään 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
4.  Komissio kerää kaikki tiedot, joita se pitää tarpeellisina määrittääkseen tilanteen 2 artiklan 1 kohdassa säädettyjen perusteiden osalta, ja pyrkii tarkastamaan nämä tiedot, jos se pitää sitä aiheellisena.
4.  Komissio kerää kaikki tiedot, joita se pitää tarpeellisina määrittääkseen tilanteen 2 artiklan 1 kohdassa säädettyjen perusteiden osalta, ja pyrkii tarkastamaan nämä tiedot.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta
5.  Komissio arvioi tutkimuksessa kaikki asian kannalta merkitykselliset objektiiviset ja mitattavissa olevat tekijät, joilla on vaikutusta unionin tuotannonalan tilanteeseen, erityisesti kyseisen tuotteen tuonnin osuuden ja määrän kasvu absoluuttisesti ja suhteellisesti ilmaistuna, lisääntyneen tuonnin kattama osuus kotimaan markkinoista sekä myynnin, tuotannon, tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen, voittojen ja tappioiden ja työllisyyden tason muutokset. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja komissio voi ottaa vakavan vahingon tai vakavan vahingon uhan olemassaolon määrittämisessään huomioon myös muita olennaisia tekijöitä, kuten varastot, hinnat, sijoitetun pääoman tuoton, kassavirran ja muut tekijät, jotka aiheuttavat tai ovat voineet aiheuttaa vakavaa vahinkoa tai jotka aiheuttavat vakavan vahingon uhkaa unionin tuotannonalalle.
5.  Komissio arvioi tutkimuksessa kaikki asian kannalta merkitykselliset objektiiviset ja mitattavissa olevat tekijät, joilla on vaikutusta unionin tuotannonalan tilanteeseen, erityisesti kyseisen tuotteen tuonnin osuuden ja määrän kasvu absoluuttisesti ja suhteellisesti ilmaistuna, lisääntyneen tuonnin kattama osuus kotimaan markkinoista sekä myynnin, tuotannon, tuottavuuden, kapasiteetin käyttöasteen, voittojen ja tappioiden ja työllisyyden tason muutokset. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja komissio voi ottaa vakavan vahingon tai vakavan vahingon uhan olemassaolon määrittämisessään huomioon myös muita olennaisia tekijöitä, kuten varastot, hinnat, sijoitetun pääoman tuoton, kassavirran ja muut tekijät, jotka aiheuttavat tai ovat voineet aiheuttaa vakavaa vahinkoa tai jotka aiheuttavat vakavan vahingon uhkaa unionin tuotannonalalle, esimerkiksi tämän asetuksen II luvussa tarkoitetun banaaneja koskevan vakautusmekanismin mukaisten kynnysmäärien täyttyminen.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 7 kohta
7.  Komissio varmistaa, että kaikki tutkimuksessa käytettävät tiedot ja tilastot ovat käytettävissä ja että ne ovat ymmärrettäviä, avoimia ja todennettavia.
7.  Komissio varmistaa, että kaikki tutkimuksessa käytettävät tiedot ja tilastot ovat käytettävissä ja että ne ovat ymmärrettäviä, avoimia, ajantasaisia, luotettavia ja todennettavia.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Jos arkaluonteisten alojen tuotteiden tuonti lisääntyy äkillisesti yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai syrjäisimmällä alueella, komissio voi ottaa käyttöön ennakkovalvontatoimenpiteitä.

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta
4.  Ennen mahdollista 3 kohdan mukaista pidennystä on tehtävä tutkimus jäsenvaltion, unionin tuotannonalan puolesta toimivan minkä tahansa oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, joka ei ole oikeushenkilö, pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella on riittävä alustava näyttö siitä, että 3 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.
4.  Ennen mahdollista 3 kohdan mukaista pidennystä on tehtävä tutkimus jäsenvaltion, unionin tuotannonalan puolesta toimivan minkä tahansa oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, joka ei ole oikeushenkilö, asianomaisten osapuolten tai Euroopan parlamentin pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden perusteella on riittävä alustava näyttö siitä, että 3 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)
11 a artikla

Kertomus

1.  Komissio esittää vuosittain Euroopan parlamentille kertomuksen sopimuksen ja tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta. Kertomuksessa annetaan tietoa väliaikaisten ja lopullisten toimenpiteiden, ennakkovalvontatoimenpiteiden, alueellisen valvonnan ja suojatoimenpiteiden soveltamisesta, tutkimuksen päättämisestä ilman toimenpiteitä sekä niiden eri elinten toiminnasta, jotka vastaavat sopimuksen täytäntöönpanon valvonnasta ja sopimuksesta seuraavien velvoitteiden täyttämisen valvonnasta, mukaan luettuna asianomaisilta osapuolilta saadut tiedot.
2.  Kertomukseen sisältyy erityisiä osia, joissa käsitellään sopimuksen osassa IV olevasta osastosta VIII ’kauppa ja kestävä kehitys’ johtuvien velvoitteiden täyttämistä sekä toimia, joita Keski-Amerikka sisäisten mekanismien mukaisesti ja kansalaisyhteiskunnan keskustelufoorumi ovat tässä suhteessa toteuttaneet.
3.  Kertomuksessa esitetään myös yhteenveto Keski-Amerikan kanssa käytävää kauppaa koskevista tilastoista ja kaupan kehittymisestä.
4.  Kertomukseen sisältyy ajantasaisia ja luotettavia tilastotietoja banaanien tuonnista Keski-Amerikasta ja sen välittömästä ja välillisestä vaikutuksesta unionin tuotannonalan työllisyyden ja työolojen kehitykseen.
5.  Euroopan parlamentti voi kuukauden kuluessa komission kertomuksen esittämisestä kutsua komission asiasta vastaavan valiokuntansa erityiskokoukseen esittämään kaikki seikat, jotka liittyvät sopimuksen ja tämän asetuksen täytäntöönpanoon, ja antamaan niitä koskevan selvityksen.
6.  Komissio julkaisee kertomuksen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kertomuksen esittämisestä Euroopan parlamentille.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. Kun komitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten enemmistö sitä pyytää.

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
I a luku – 12 a artikla (uusi)
I a LUKU

12 a artikla

Sopimuksen liitteen II ’Käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittely ja hallinnollisen yhteistyön menetelmät’ lisäykseen 2 A ja liitteen I ’Tullien poistaminen’ lisäykseen 2 sisältyvien sääntöjen soveltamiseksi tarvittavien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisessä sovellettava säännös on yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 a artikla.

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Banaaneja koskevan vakautusmekanismin soveltaminen ei missään tapauksessa estä soveltamasta kahdenväliseen suojalausekkeeseen sisältyviä määräyksiä.

Tarkistukset 31 ja 32
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa mainittujen tuotteiden tuonnille Keski-Amerikan maasta vahvistetaan erillinen vuotuinen kynnystuontimäärä tämän asetuksen liitteessä olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti. Edellä 1 kohdassa mainittujen tuotteiden tuonti etuustullia soveltaen edellyttää Keski-Amerikan kanssa tehdyn sopimuksen liitteessä III (Käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittely ja hallinnollisen yhteistyön menetelmät) vahvistetun alkuperäselvityksen lisäksi, että esitetään sen Keski-Amerikan maan, josta tuotteet viedään, toimivaltaisen viranomaisen myöntämä vientitodistus. Kun kynnysmäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana, komissio voi 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti väliaikaisesti suspendoida etuustullin samana vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei kyseisen kalenterivuoden loppua pitemmälle.
2.  Edellä 1 kohdassa mainittujen tuotteiden tuonnille Keski-Amerikan maasta vahvistetaan erillinen vuotuinen kynnystuontimäärä tämän asetuksen liitteessä olevassa taulukossa esitetyn mukaisesti. Edellä 1 kohdassa mainittujen tuotteiden tuonti etuustullia soveltaen edellyttää Keski-Amerikan kanssa tehdyn sopimuksen liitteessä III (Käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittely ja hallinnollisen yhteistyön menetelmät) vahvistetun alkuperäselvityksen lisäksi, että esitetään sen Keski-Amerikan maan, josta tuotteet viedään, toimivaltaisen viranomaisen myöntämä vientitodistus. Tämä vientitodistuksen esittämistä koskeva vaatimus ei saisi kuitenkaan johtaa viejän hallinnollisen rasituksen lisääntymiseen, lisäkustannuksiin tai muihin tosiasiallisiin kaupan rajoitteisiin. Kun kynnysmäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana, komissio suspendoi väliaikaisesti etuustullin samana vuonna enintään kolmeksi kuukaudeksi muttei kyseisen kalenterivuoden loppua pitemmälle. Etuustulli voidaan jättää suspendoimatta vain ylivoimaisen esteen vuoksi.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a. Komissio seuraa tiiviisti banaanien tuontia Keski-Amerikasta koskevien tilastotietojen kehitystä. Seuranta koskee myös työttömyysastetta, työoloja, kulutusta ja reilun kaupan virtoja. Tätä varten komissio tekee yhteistyötä ja vaihtaa tietoja säännöllisesti unionin jäsenvaltioiden, toimialojen ja asianomaisten osapuolten kanssa.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 b kohta (uusi)
5 b. Komissio kiinnittää Euroopan parlamentin, jäsenvaltion, unionin tuotannonalan tai minkä tahansa asianomaisen osapuolen asiaankuuluvasti perustellusta aloitteesta tai omasta aloitteestaan erityistä huomiota Keski-Amerikasta tapahtuvan banaanien tuonnin havaittavissa olevaan kasvuun ja toteuttaa tarvittaessa ennakkovalvontatoimenpiteitä 5 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 c kohta (uusi)
5 c. Komissio hyväksyy ennakkovalvontatoimenpiteet 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen, kun mekanismin soveltamista koskeva kynnysmäärä täyttyy kyseisen kalenterivuoden aikana.

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 d kohta (uusi)
5 d. Euroopan parlamentti voi kuukauden kuluessa komission kertomuksen julkistamisesta kutsua komission asiasta vastaavan valiokuntansa erityiskokoukseen esittämään kaikki banaanialaan vaikuttavat seikat, jotka liittyvät sopimuksen täytäntöönpanoon, ja antamaan niitä koskevan selvityksen.

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0237/2012).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö