Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0263(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0237/2012

Pateikti tekstai :

A7-0237/2012

Debatai :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Balsavimas :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 11/12/2012 - 8.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Priimti tekstai
PDF 439kWORD 157k
Ketvirtadienis, 2012 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo dvišalės apsaugos sąlygos ir bananų importo stabilizavimo priemonės įgyvendinimas ***I
P7_TA(2012)0348A7-0237/2012

2012 m. rugsėjo 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinama Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, dvišalė apsaugos sąlyga ir bananų importo stabilizavimo priemonė (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3) būtina nustatyti tam tikrų Susitarimo nuostatų, susijusių su dvišale apsaugos sąlyga, ir bananų importo stabilizavimo priemonės, dėl kurios buvo susitarta su Centrine Amerika, taikymo tvarką;
(3) siekiant užtikrinti tam tikrų Susitarimo nuostatų, susijusių su dvišale apsaugos sąlyga, ir bananų importo stabilizavimo priemonės, dėl kurios buvo susitarta su Centrine Amerika, veiksmingumą, būtina nustatyti labiausiai tinkamą jų taikymo tvarką;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a) būtina nustatyti apsaugos priemones, kurios būtų tinkamos siekiant išvengti sunkių pasekmių Sąjungos bananų auginimo sektoriui, kuris ypač svarbus atsižvelgiant į daugelio atokiausių regionų galutinę žemės ūkio produkciją. Dėl šių regionų gamtinių savybių įvairinimo galimybės yra ribotos, dėl to bananų auginimo sektorius yra itin pažeidžiamas. Taigi būtinai reikia parengti veiksmingas lengvatinio importo iš trečiųjų šalių atsvaros priemones siekiant užtikrinti, kad Sąjungos bananų auginimo veiklai ir toliau būtų sudaromos geriausios įmanomos sąlygos, kadangi kai kuriuose rajonuose, ypač atokiausiuose regionuose, tai pagrindinis užimtumo sektorius;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a) didelė žala arba didelės žalos grėsmė Sąjungos gamintojams gali atsirasti ir dėl to, kad nesilaikoma Susitarimo IV dalies VIII antraštinėje dalyje ’Prekyba ir tvarus vystymasis’ numatytų konkrečių įsipareigojimų, ypač joje nustatytų darbo ir aplinkosaugos standartų, ir todėl būtina imtis apsaugos priemonių;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5) apsaugos priemonės turėtų būti nustatytos tik tuo atveju, jei nagrinėjamasis produktas importuojamas į Sąjungą tokiais didesniais kiekiais, matuojant absoliučiais dydžiais arba santykinai palyginus su Sąjungos gamybos apimtimi, ir tokiomis sąlygomis, kad sukelia arba gali sukelti didelę žalą panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų Sąjungos gamintojams, kaip nustatyta Susitarimo 104 straipsnyje;
(5) apsaugos priemonės turėtų būti nustatytos tik tuo atveju, jei nagrinėjamasis produktas importuojamas į Sąjungą tokiais didesniais kiekiais, matuojant absoliučiais dydžiais arba santykinai palyginus su Sąjungos gamybos apimtimi, ir tokiomis sąlygomis, kad sukelia arba gali sukelti didelę žalą panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų Sąjungos gamintojams, kaip nustatyta Susitarimo 104 straipsnyje. Atokiausių regionų produktams ir ekonomikos sektoriams turėtų būti nustatytos apsaugos priemonės, jei atitinkami produktai, importuoti į Sąjungą, sukelia arba gali sukelti žalą panašių arba tiesiogiai konkuruojančių produktų Sąjungos gamintojams atokiausiuose Sąjungos regionuose, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6) apsaugos priemonės turėtų būti vienos iš Susitarimo 104 straipsnio 2 dalyje nurodytų formų;
(6) apsaugos priemonės turėtų būti vienos iš Susitarimo 104 straipsnio 2 dalyje nurodytų formų. Jei atokiausių regionų produktams ar ekonomikos sektoriams gresia pavojus, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsniu, turėtų būti numatytos specialios apsaugos priemonės;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7) tyrimai atliekami ir, jei būtina, apsaugos priemonės taikomos kuo skaidriau;
(7) tolesnės priemonės turėtų būti įgyvendinamos, susitarimas turėtų būti persvarstomas bei tyrimai turėtų būti atliekami ir, jei būtina, apsaugos priemonės turėtų būti taikomos kuo skaidriau;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8) reikėtų nustatyti išsamias tyrimų inicijavimo nuostatas. Valstybės narės turėtų Komisijai pateikti informacijos, įskaitant turimus įrodymus, apie visas importo tendencijas, dėl kurių gali reikėti nustatyti apsaugos priemones;
(8) reikėtų nustatyti išsamias tyrimų inicijavimo nuostatas. Valstybės narės ir suinteresuotosios šalys turėtų Komisijai pateikti informaciją, įskaitant turimus įrodymus, apie importo tendencijas, dėl kurių gali reikėti nustatyti apsaugos priemones;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a) jei Europos Parlamentas priima rekomendaciją inicijuoti apsaugos priemonių tyrimus, Komisija atidžiai išnagrinėja, ar tenkinamos reglamente nustatytos ex-officio inicijavimo sąlygos. Jei Komisija mano, kad sąlygos netenkinamos, ji pateikia Europos Parlamento atsakingam komitetui ataskaitą, kurioje taip pat paaiškinami visi veiksniai, susiję su tokių tyrimų inicijavimu;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a) tam tikrais atvejais, kai padidėja importas į vieną ar kelis Sąjungos atokiausius regionus arba valstybes nares, gali būti daroma didelė žala jų ekonominei padėčiai arba dėl to gali kilti pavojus, jog galima didelė žala ar didelis pablogėjimas. Tais atvejais, kai padidėja importas į vieną ar kelis Sąjungos atokiausius regionus arba valstybes nares, Komisija gali nustatyti išankstines priežiūros priemones;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12) be to, pagal Susitarimo 112 straipsnį reikia nustatyti laikotarpį, per kurį inicijuojami tyrimai ir priimami sprendimai dėl priemonių tinkamumo, siekiant užtikrinti, kad tokie sprendimai būtų priimami greitai ir taip padidėtų susijusių ūkinės veiklos vykdytojų teisinis tikrumas;
(12) be to, pagal Susitarimo 112 straipsnį reikia nustatyti laikotarpį, per kurį inicijuojami tyrimai ir priimami sprendimai dėl priemonių tinkamumo, siekiant užtikrinti, kad tokie sprendimai būtų priimami greitai ir taip padidėtų susijusių ūkinės veiklos vykdytojų teisinis tikrumas, ir kad priemonės būtų veiksmingos;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14) apsaugos priemonės turėtų būti taikomos tik tokiu mastu ir tik tokį laikotarpį, kokio gali reikėti siekiant užkirsti kelią didelei žalai ir palengvinti prisitaikymą. Reikėtų nustatyti didžiausią apsaugos priemonių taikymo trukmę ir specialias tokių priemonių pratęsimo ir peržiūros nuostatas, kaip nurodyta Susitarimo 105 straipsnyje;
(14) apsaugos priemonės turėtų būti taikomos tik tokiu mastu ir tik tokį laikotarpį, kokio gali reikėti siekiant užkirsti kelią didelei žalai ir palengvinti prisitaikymą. Reikėtų nustatyti didžiausią apsaugos priemonių taikymo trukmę ir specialias tokių priemonių pratęsimo ir peržiūros nuostatas, kaip nurodyta Susitarimo 105 straipsnyje. Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsniu, atokiausių regionų produkcijai ir ekonomikos sektoriams apsaugoti skirtoms apsaugos priemonėms turėtų būti taikomos specialios nuostatos;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a) atidi stebėsena padės laiku priimti sprendimus dėl galimo tyrimų inicijavimo arba dėl priemonių taikymo. Taigi nuo Susitarimo taikymo dienos Komisija turėtų nuolat stebėti svarbių sektorių, įskaitant bananų, importą ir eksportą;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(14b) reikėtų pabrėžti Tarptautinės darbo organizacijos parengtų ir prižiūrimų tarptautinių darbo standartų laikymosi svarbą. Svarbiausias prioritetas turėtų būti ginti teisę į deramą darbą visiems, ir bananai, importuoti iš Centrinės Amerikos šalių, turėtų būti išauginti tinkamomis socialinėmis ir aplinkos sąlygomis ir už sąžiningą užmokestį, kad Sąjungos gamintojai nenukentėtų nuo dempingo, t. y. kliūties, kurios jie negalėtų įveikti ir kuri nuolat darytų neigiamą poveikį jų konkurencingumui pasaulio bananų rinkoje;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a) kiekvienais metais Komisija turėtų pateikti Susitarimo, apsaugos priemonių ir bananų stabilizavimo priemonės įgyvendinimo ataskaitą, kurioje būtų nurodyti naujausi patikimi importo iš Centrinės Amerikos statistiniai duomenys ir įvertintas jo poveikis rinkos kainoms, užimtumui, darbo sąlygoms Sąjungoje, taip pat Sąjungos gamybos sektoriaus vystymuisi, ypatingą dėmesį atkreipiant į mažus gamintojus ir kooperatyvus. Komisija turėtų padaryti viską, kas įmanoma, kad ataskaitoje taip pat būtų pateikta Susitarimo ir šio reglamento poveikio ekologinių produktų gamybai ir vartojimui Sąjungoje ir visų šio Susitarimo šalių sąžiningos prekybos srautams analizę;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(16b)  Komisija turėtų bananų importo stabilizavimo priemonę taikyti apdairiai ir veiksmingai, kad Sąjungos atokiausių regionų gamintojai išvengtų didelio pablogėjimo grėsmės arba didelio pablogėjimo, o nuo 2020 m. sausio mėn. naudoti esamas priemones, pavyzdžiui, apsaugos sąlygą, arba, jei reikia, apsvarstyti galimybę sukurti naujas priemones, kurios esant rimtiems rinkos trikdžiams leistų išsaugoti Sąjungos ir ypač atokiausių regionų gamybos sektorių konkurencingumą;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio b punktas
b) suinteresuotosios šalys – šalys, kurioms nagrinėjamojo produkto importas daro poveikį;
b) suinteresuotosios šalys – šalys, kurioms nagrinėjamojo produkto importas daro poveikį, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, NVO ir darbuotojų organizacijas;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio e a punktas (naujas)
ea) didelis pablogėjimas – reikšmingi sektoriaus ar pramonės veiklos sutrikimai; didelio pablogėjimo grėsmė – aiškiai neišvengiami reikšmingi sutrikimai.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)
2a straipsnis

Stebėsena

1.  Komisija stebi Centrinės Amerikos produktų importo ir eksporto statistinių duomenų pokyčius, visų pirma svarbiuose, įskaitant bananų, sektoriuose. Šiuo tikslu ji bendradarbiauja ir nuolat keičiasi informacija su valstybėmis narėmis, Sąjungos pramonės atstovais ir visomis suinteresuotomis šalimis.
2.  Tinkamai pagrįstu atitinkamos pramonės atstovų prašymu Komisija gali numatyti stebėseną taikyti ir kitiems sektoriams.
3.  Komisija kiekvienais metais Europos Parlamentui ir Tarybai teikia metinę stebėsenos ataskaitą, susijusią su naujausiais svarbių sektorių ir sektorių, kuriems buvo pradėta taikyti stebėsena, įskaitant bananų sektorių, produktų iš Centrinės Amerikos šalių importo statistiniais duomenimis.
4.  Komisija deda visas pastangas, kad jos stebėsenos ataskaitoje būtų nurodomas Centrinės Amerikos bananų augintojų užimtumo lygis ir darbo sąlygos siekiant išvengti visų formų dempingo.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Tyrimas inicijuojamas valstybės narės, bet kurio juridinio asmens arba bet kurios asociacijos, kuri nėra juridinis asmuo, tačiau veikia Sąjungos pramonės vardu, prašymu arba Komisijos iniciatyva, jei Komisija mano, kad yra pakankamai prima facie įrodymų, pagrįstų 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais, tyrimo inicijavimui pagrįsti.
1.  Tyrimas inicijuojamas valstybės narės, bet kurio juridinio asmens arba bet kurios asociacijos, kuri nėra juridinis asmuo, tačiau veikia Sąjungos pramonės vardu, Europos Parlamento prašymu arba Komisijos iniciatyva, jei Komisija mano, kad yra pakankamai prima facie įrodymų, pagrįstų 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais, tyrimo inicijavimui pagrįsti.
Kai tikslinga, Europos Parlamentas gali konsultuotis su nepriklausomomis institucijomis, kaip antai profesinėmis sąjungomis, TDO, mokslininkais ar žmogaus teisių organizacijomis, ir gauti jų analizes.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
2.  Tyrimo inicijavimo prašyme pateikiama įrodymų, kad tenkinamos 2 straipsnio 1 dalyje išdėstytos apsaugos priemonės nustatymo sąlygos. Prašyme paprastai nurodoma ši informacija: nagrinėjamojo produkto importo didėjimo tempas ir apimtis absoliučiąja bei santykine verte, padidėjusio importo užimta vidaus rinkos dalis, pardavimo, gamybos, našumo, pajėgumų išnaudojimo, pelno ir nuostolių bei užimtumo masto pokyčiai.
2.  Prašyme inicijuoti tyrimą pateikiami įrodymai, kad tenkinamos apsaugos priemonių taikymo sąlygos, nustatytos 2 straipsnio 1 dalyje. Prašyme paprastai nurodoma informacija apie: nagrinėjamojo produkto importo didėjimo tempas ir apimtis absoliučiąja bei santykine verte, padidėjusio importo užimta vidaus rinkos dalis, pardavimo, gamybos, našumo, pajėgumų išnaudojimo, pelno ir nuostolių, užimtumo ir darbo sąlygų masto pokyčiai.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
3.  Tyrimas gali būti inicijuotas ir tuo atveju, kai staiga padidėja importas, sutelktas vienoje ar keliose valstybėse narėse, jeigu yra pakankamai prima facie įrodymų, kad tenkinamos inicijavimo sąlygos, kaip nustatyta remiantis 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais.
3.  Tyrimas gali būti inicijuotas ir tuo atveju, kai staiga padidėja importas, sutelktas vienoje ar keliose valstybėse narėse ar atokiausiuose regionuose, jeigu yra pakankamai prima facie įrodymų, kad tenkinamos inicijavimo sąlygos, kaip nustatyta remiantis 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija renka visą informaciją, kuri, jos nuomone, yra reikalinga norint nustatyti, ar esama faktų, atitinkančių 2 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, ir jei mano, kad to reikia, stengiasi šią informaciją patikrinti.
4.  Komisija renka visą informaciją, kuri, jos nuomone, yra reikalinga norint nustatyti, ar esama faktų, atitinkančių 2 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, ir stengiasi šią informaciją patikrinti.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis
5.  Atlikdama tyrimą Komisija įvertina visus susijusius objektyvius ir kiekybiškai įvertinamus veiksnius, darančius poveikį Sąjungos pramonės padėčiai, pirmiausia, nagrinėjamojo produkto importo didėjimo tempą ir apimtį absoliučiąja bei santykine verte, dėl padidėjusio importo prarastą vidaus rinkos dalį ir pardavimo apimties, gamybos, našumo, pajėgumų naudojimo, pelno ir nuostolių bei užimtumo pokyčius. Šis sąrašas nėra baigtinis ir Komisija, nustatydama, ar esama didelės žalos arba didelės žalos grėsmės, gali taip pat atsižvelgti į kitus aktualius veiksnius, pavyzdžiui, atsargas, kainas, naudojamo kapitalo grąžą, grynųjų pinigų srautą, taip pat kitus veiksnius, kurie daro arba galėjo padaryti didelę žalą, arba kelia didelės žalos grėsmę Sąjungos pramonei.
5.  Atlikdama tyrimą Komisija įvertina visus susijusius objektyvius ir kiekybiškai įvertinamus veiksnius, darančius poveikį Sąjungos pramonės padėčiai, pirmiausia, nagrinėjamojo produkto importo didėjimo tempą ir apimtį absoliučiąja bei santykine verte, dėl padidėjusio importo prarastą vidaus rinkos dalį ir pardavimo apimties, gamybos, našumo, pajėgumų naudojimo, pelno ir nuostolių bei užimtumo pokyčius. Šis sąrašas nėra baigtinis ir Komisija, nustatydama, ar esama didelės žalos arba didelės žalos grėsmės, gali taip pat atsižvelgti į kitus aktualius veiksnius, pavyzdžiui, atsargas, kainas, naudojamo kapitalo grąžą, grynųjų pinigų srautą, taip pat kitus veiksnius, kurie daro arba galėjo padaryti didelę žalą, arba kelia didelės žalos grėsmę Sąjungos pramonei, pavyzdžiui, į tai, kad pasiekta reglamento II skyriuje, skirtame bananų importo stabilizavimo priemonei, aprašyta ribinė apimtis.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalis
7.  Komisija užtikrina, kad visi tyrimui naudojami duomenys, taip pat statistiniai duomenys, būtų prieinami, suprantami, skaidrūs ir patikrinami.
7.  Komisija užtikrina, kad visi tyrimui naudojami duomenys, taip pat statistiniai duomenys, būtų prieinami, suprantami, skaidrūs, nauji, patikimi ir patikrinami.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Tais atvejais, kai itin padidėja svarbių sektorių produktų importas į vieną ar kelias valstybes nares ar atokiausius regionus, Komisija gali pradėti taikyti išankstinės priežiūros priemones.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis
4.  Prieš pratęsiant apsaugos priemonės galiojimą pagal 3 dalį atliekamas tyrimas, inicijuojamas valstybės narės, bet kurio juridinio asmens arba bet kurios asociacijos, kuri nėra juridinis asmuo, tačiau veikia Sąjungos pramonės vardu, prašymu arba Komisijos iniciatyva, jei Komisija mano, kad yra pakankamai prima facie įrodymų, jog tenkinamos 3 dalyje nustatytos sąlygos, remiantis 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais.
4.  Prieš pratęsiant apsaugos priemonės galiojimą pagal 3 dalį atliekamas tyrimas, inicijuojamas valstybės narės, bet kurio juridinio asmens arba bet kurios asociacijos, kuri nėra juridinis asmuo, tačiau veikia Sąjungos pramonės vardu, suinteresuotųjų šalių, Europos Parlamento prašymu arba Komisijos iniciatyva, jei Komisija mano, kad yra pakankamai prima facie įrodymų, jog tenkinamos 3 dalyje nustatytos sąlygos, remiantis 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais veiksniais.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)
11a straipsnis

Pranešimas

1.  Komisija Europos Parlamentui teikia metinę Susitarimo ir šio reglamento taikymo ir įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaita apima informaciją apie laikinųjų ir galutinių priemonių, išankstinės priežiūros priemonių, regioninių priežiūros ir apsaugos priemonių taikymą, tyrimo baigimą nesiimant priemonių, taip pat apie įvairių įstaigų, atsakingų už Susitarimo įgyvendinimo stebėseną ir už jame numatytų įsipareigojimų vykdymą, veiklą, taip pat iš suinteresuotųjų šalių gautą informaciją.
2.  Specialiuose ataskaitos skirsniuose įvertinama, kaip vykdomi įsipareigojimai, numatyti Susitarimo IV dalies VIII antraštinėje dalyje ’Prekyba ir tvarus vystymasis’, ir kokių veiksmų toje srityje ėmėsi Centrinės Amerikos šalys, naudodamos savo vidaus mechanizmus, ir jų Dialogo su pilietine visuomene forumas.
3.  Ataskaitoje taip pat pateikiama prekybos su Centrine Amerika statistinių duomenų ir raidos santrauka.
4.  Ataskaitoje pateikiami naujausi patikimi bananų importo iš Centrinės Amerikos statistiniai duomenys ir įvertintas tiesioginis ir netiesioginis jo poveikis užimtumo ir darbo sąlygų raidai Sąjungos gamybos sektoriuje.
5.  Europos Parlamentas per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai Komisija pateikia ataskaitą, gali pakviesti Komisiją į savo atsakingo komiteto ad hoc posėdį pristatyti ir paaiškinti visus su Susitarimo ir šio reglamento įgyvendinimu susijusius klausimus.
6.  Komisija viešai paskelbia ataskaitą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jos pateikimo Europos Parlamentui dienos.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Jeigu komiteto nuomonė turi būti gaunama taikant rašytinę procedūrą, ta procedūra užbaigiama negavus rezultato, jeigu per nuomonei priimti nustatytą terminą taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo komiteto narių dauguma.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
I a skyriaus 12 a straipsnis (naujas)
Ia skyrius

12a straipsnis

12a. Priimant Susitarimo II priedo ’Termino ’kilmės statusą turintys produktai’ samprata ir administracinio bendradarbiavimo būdai’ 2A priedėlio ir I priedo ’Muitų panaikinimas’ 2 priedėlio taisyklių įgyvendinimo taisykles, yra taikomos 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 247a straipsnio nuostatos.

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Tai, kad taikoma bananų importo stabilizavimo priemonė, jokiu būdu neužkerta kelio taikyti dvišalės apsaugos sąlygos.
Pakeitimai 31 ir 32
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
2. 1 dalyje nurodytų produktų importui iš Centrinės Amerikos šalies nustatoma atskira metinė ribinė importo apimtis, kaip nurodyta šio reglamento priede pateiktoje lentelėje. Importuojant 1 dalyje nurodytus produktus, kuriems nustatyta preferencinė muito norma, be kilmės įrodymo, nustatyto pagal Susitarimo su Centrine Amerika III priedą (Termino ’kilmės statusą turintys produktai’ samprata ir administracinio bendradarbiavimo būdai), taip pat turi būti pateiktas eksporto sertifikatas, išduotas Centrinės Amerikos šalies Respublikos, iš kurios eksportuojami produktai, kompetentingos valdžios institucijos. Jeigu atitinkamais kalendoriniais metais pasiekiama nustatyta ribinė importo apimtis, Komisija, remdamasi 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra, gali tais metais laikinai nutraukti preferencinės muito normos taikymą ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui ir ne ilgiau kaip iki tų kalendorinių metų pabaigos.
2. 1 dalyje nurodytų produktų importui iš Centrinės Amerikos šalies nustatoma atskira metinė ribinė importo apimtis, kaip nurodyta šio reglamento priede pateiktoje lentelėje. Importuojant 1 dalyje nurodytus produktus, kuriems nustatyta preferencinė muito norma, be kilmės įrodymo, nustatyto pagal Susitarimo su Centrine Amerika III priedą (Termino ’kilmės statusą turintys produktai’ samprata ir administracinio bendradarbiavimo būdai), taip pat turi būti pateiktas eksporto sertifikatas, išduotas Centrinės Amerikos šalies Respublikos, iš kurios eksportuojami produktai, kompetentingos valdžios institucijos. Tačiau dėl šios pareigos pateikti eksporto sertifikatą eksportuotojui neturėtų rastis papildomų biurokratinių kliūčių, didesnių išlaidų ar kitų faktinių prekybos apribojimų. Jeigu atitinkamais kalendoriniais metais pasiekiama nustatyta ribinė importo apimtis, Komisija tais metais laikinai nutraukia preferencinės muito normos taikymą ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui ir ne ilgiau kaip iki tų kalendorinių metų pabaigos. Reikalavimo laikinai nutraukti taikymą galima nesilaikyti tik dėl force majeure aplinkybių.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Komisija atidžiai stebi bananų importo iš Centrinės Amerikos statistikos pokyčius. Į stebėjimo procesą įtraukiamas užimtumo lygio ir darbo sąlygų, taip pat ekologinių produktų gamybos ir vartojimo ir sąžiningos prekybos srautų stebėjimas. Šiuo tikslu Komisija bendradarbiauja ir nuolat keičiasi informacija su valstybėmis narėmis, Sąjungos pramonės atstovais ir suinteresuotosiomis šalimis.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 b dalis (nauja)
5b.  Gavusi tinkamai pagrįstą Europos Parlamento, kurios nors valstybės narės, Sąjungos pramonės atstovų, bet kurios suinteresuotosios šalies prašymą arba savo iniciatyva Komisija ypatingą dėmesį atkreipia į bet kokį dėmesio vertą bananų iš importo Centrinės Amerikos padidėjimą ir prireikus pagal 5 straipsnio nuostatas taiko išankstinės priežiūros priemones.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 c dalis (nauja)
5c.  Išankstinės priežiūros priemones pagal 12 straipsnio 2 dalyje numatytą patariamąją procedūrą Komisija patvirtina tuomet, kai per atitinkamus kalendorinius metus pasiekiama pagal priemonę numatyta ribinė apimtis.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 d dalis (nauja)
5d.  Europos Parlamentas per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai Komisija paskelbia ataskaitą, gali pakviesti Komisijos atstovą į savo atsakingo komiteto ad hoc posėdį pristatyti ir paaiškinti visus su Susitarimo vykdymu, darančiu poveikį bananų sektoriui, susijusius klausimus.

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0237/2012).

Teisinė informacija - Privatumo politika