Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0263(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0237/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0237/2012

Debates :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Balsojumi :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 11/12/2012 - 8.12
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Pieņemtie teksti
PDF 441kWORD 174k
Ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris - Strasbūra
ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgumā paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I
P7_TA(2012)0348A7-0237/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))(1)

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Ir jāpieņem procedūra par to, kā piemērot konkrētus nolīguma noteikumus, kas attiecas uz divpusējo aizsargpasākumu klauzulu, un stabilizācijas mehānismu banāniem, par kuru ir vienošanās ar Centrālameriku.
(3)  Ir jāpieņem atbilstīgākas procedūras, lai garantētu, ka tiek efektīvi piemēroti konkrēti nolīguma noteikumi, kas attiecas uz divpusējo aizsargpasākumu klauzulu, un stabilizācijas mehānismu banāniem, par kuru ir vienošanās ar Centrālameriku.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
(3a)  Ir jāizveido atbilstīgi aizsardzības mehānismi, lai nepieļautu nopietna kaitējuma nodarīšanu Savienības banānu audzēšanas nozarei, kura veido lielu daļu galīgās lauksaimniecības produkcijas daudzos attālākajos reģionos. Nelielās dažādošanas iespējas šajos reģionos to dabas īpatnību dēļ padara banānu ražošanas nozari ļoti jutīgu. Tādēļ ir jāparedz efektīvi mehānismi attiecībā pret preferenciālu importu no trešām valstīm, lai nodrošinātu Savienības banānu ražošanas nozarei optimālus apstākļus, jo attālākajos reģionos tā ir izšķiroši svarīga nozare nodarbinātības ziņā.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
(4a)  Nopietns kaitējums vai nopietna kaitējuma draudi Savienības ražotājiem var rasties arī tad, ja netiek ievērotas nolīguma IV daļas VIII sadaļas par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību minētās īpašās saistības, jo īpaši nolīgumā paredzētie nodarbinātības un vides standarti, un tādēļ ir jāpiemēro aizsargpasākumi.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Aizsargpasākumi apsverami tikai tad, ja attiecīgo ražojumu Savienībā importē tādā palielinātā daudzumā absolūtā izteiksmē vai attiecībā pret Savienības produkciju un ar tādiem nosacījumiem, ka rodas nopietns kaitējums vai nopietna kaitējuma draudi Savienības ražotājiem, kuri ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus ražojumus, kā noteikts nolīguma 104. pantā.
(5)  Aizsargpasākumi apsverami tikai tad, ja attiecīgo ražojumu Savienībā importē tādā palielinātā daudzumā absolūtā izteiksmē vai attiecībā pret Savienības produkciju un ar tādiem nosacījumiem, ka rodas nopietns kaitējums vai nopietna kaitējuma draudi Savienības ražotājiem, kuri ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus ražojumus, kā noteikts nolīguma 104. pantā. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu attiecībā uz produktiem un ekonomikas nozarēm attālākajos reģionos būtu jāievieš aizsardzības pasākumi, tiklīdz attiecīgo produktu imports Savienībā rada vai var radīt kaitējumu ražotājiem attālākajos reģionos, kuri ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus produktus.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Aizsargpasākumiem vajadzētu būt vienā no veidiem, kas minēti nolīguma 104. panta 2. punktā.
(6)  Aizsargpasākumiem vajadzētu būt vienā no veidiem, kas minēti nolīguma 104. panta 2. punktā. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu ir jāparedz īpaši aizsardzības pasākumi, ja attālākajos reģionos tiek apdraudēta produktu ražošana un ekonomikas nozares.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Izmeklēšana un iespējama aizsargpasākumu piemērošana būtu jāveic pēc iespējas pārredzamāk.
(7)   Nolīguma pārraudzība un pārskatīšana, kā arī izmeklēšana un vajadzības gadījumā aizsargpasākumu piemērošana būtu jāveic pēc iespējas pārredzamāk.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Būtu jāizstrādā sīki noteikumi par procedūras sākšanu. Dalībvalstīm Komisijai būtu jāiesniedz informācija, tostarp pieejamie pierādījumi par visām importa tendencēm, kas varētu liecināt, ka aizsargpasākumi ir vajadzīgi.
(8)  Būtu jāizstrādā sīki noteikumi par procedūras sākšanu. Komisijai no dalībvalstīm un ieinteresētajām personām būtu jāsaņem informācija, tostarp pieejamie pierādījumi par visām importa tendencēm, kas varētu liecināt, ka aizsargpasākumi ir vajadzīgi.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)
(8a)  Ja Eiropas Parlaments pieņem ieteikumu, lai uzsāktu izmeklēšanu par iespējamu aizsargpasākumu ieviešanu, Komisija rūpīgi izmeklēs, vai ir ievēroti regulā paredzētie nosacījumi ex-officio uzsākšanai. Ja Komisija uzskata, ka nosacījumi nav izpildīti, tā iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamenta atbildīgajai komitejai, tostarp paskaidrojumu par visiem faktoriem, kas attiecas uz šādas izmeklēšanas sākšanu.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
(10a)  Dažos gadījumos importa palielināšana koncentrēti vienā vai vairākos Savienības attālākajos reģionos vai dalībvalstīs var būtiski pasliktināt vai draudēt būtiski pasliktināt to ekonomisko situāciju. Ja palielinās importētu preču apjoms, kas ir koncentrēts vienā vai vairākos Savienības attālākajos reģionos vai dalībvalstīs, Komisija var ieviest iepriekšējas uzraudzības pasākumus.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
12. apsvērums
(12)  Tāpat saskaņā ar nolīguma 112. pantu ir jānosaka izmeklēšanas sākšanas termiņi, kā arī termiņi lēmuma pieņemšanai par to, vai pasākumi ir piemēroti, lai nodrošinātu to, ka šādus lēmumus pieņem ātri, un lai attiecīgie uzņēmēji gūtu lielāku tiesisko noteiktību.
(12)  Tāpat saskaņā ar nolīguma 112. pantu ir jānosaka izmeklēšanas sākšanas termiņi, kā arī termiņi lēmuma pieņemšanai par to, vai pasākumi ir piemēroti, lai nodrošinātu to, ka šādus lēmumus pieņem ātri, un lai attiecīgie uzņēmēji gūtu lielāku tiesisko noteiktību, kā arī lai nodrošinātu pasākumu efektivitāti.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
14. apsvērums
(14)  Aizsargpasākumi būtu jāpiemēro tikai tādā apjomā un uz tādu laikposmu, kas vajadzīgs, lai novērstu nopietnu kaitējumu un veicinātu situācijas uzlabošanu. Būtu jānosaka aizsargpasākumu piemērošanas maksimālais ilgums un būtu jāparedz īpaši noteikumi par šo pasākumu pagarināšanu un pārskatīšanu, kā noteikts nolīguma 105. pantā.
(14)  Aizsargpasākumi būtu jāpiemēro tikai tādā apjomā un uz tādu laikposmu, kas vajadzīgs, lai novērstu nopietnu kaitējumu un veicinātu situācijas uzlabošanu. Būtu jānosaka aizsargpasākumu piemērošanas maksimālais ilgums un būtu jāparedz īpaši noteikumi par šo pasākumu pagarināšanu un pārskatīšanu, kā noteikts nolīguma 105. pantā. Ja tiek uzsākti ražošanas un ekonomikas nozaru aizsardzības pasākumi attālākajos reģionos, būtu jāpiemēro īpaši noteikumi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)
(14a)  Cieša uzraudzība atvieglos jebkādu lēmumu savlaicīgu pieņemšanu attiecībā uz iespējamu izmeklēšanas sākšanu vai pasākumu piemērošanu. Tādēļ, sākot ar nolīguma piemērošanas dienu, Komisijai būtu regulāri jāuzrauga imports un eksports jutīgajās nozarēs, tostarp banānu nozarē.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)
(14b)  Ir jāuzsver, ka ir būtiski ievērot Starptautiskās Darba organizācijas izveidotās un uzraudzītās starptautiskās normas darba jomā. Pienācīga darba aizsardzībai visiem vajadzētu būt absolūtai prioritātei, un no Centrālamerikas importētajiem banāniem vajadzētu būt ražotiem apmaksas, sociālā un vides ziņā atbilstīgos apstākļos, lai Savienības ražotājiem neradītu zaudējumus dempings, ko viņi nespēj kompensēt un kas skaidri nodarītu kaitējumu viņu konkurētspējai pasaules banānu tirgū.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)
(16a)  Komisijai būtu jāiesniedz gada ziņojums par nolīguma īstenošanu un banānu ražošanas nozares aizsargpasākumu un stabilizācijas mehānisma piemērošanu, šajā ziņojumā iekļaujot jaunākos uzticamas statistikas datus par importu no Centrālamerikas un novērtējumu par tā ietekmi uz tirgus cenām, nodarbinātību, darba apstākļiem un Savienības ražošanas nozares attīstību, īpašu uzmanību pievēršot mazajiem uzņēmumiem un kooperatīviem. Komisijai jādara viss iespējamais, lai ziņojumā tiktu iekļauta arī analīze par nolīguma un šīs regulas ietekmi uz bioloģisko ražošanu un patēriņu Savienībā un taisnīgās tirdzniecības preču plūsmām starp visām nolīguma pusēm.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)
(16b)  Komisijai būtu rūpīgi un efektīvi jāizmanto stabilizācijas mehānisms attiecībā uz banāniem, lai izvairītos no nopietna kaitējuma draudiem vai nopietna kaitējuma Savienības attālāko reģionu ražotājiem, un pēc 2020. gada janvāra būtu jāizmanto spēkā esošie instrumenti, piemēram, aizsargpasākumu klauzula, vai vajadzības gadījumā būtu jāapsver jaunu instrumentu izstrāde, kas nopietnu tirgus traucējumu gadījumā ļautu saglabāt Savienības un jo īpaši tās attālāko reģionu ražošanas nozaru konkurētspēju.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
1. pants – b apakšpunkts
(b) ’ieinteresētās personas’ ir personas, kuras ietekmē noteikta ražojuma imports;
(b) ’ieinteresētās personas’ ir personas, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijas, NVO un darba ņēmēju organizācijas, kuras ietekmē noteiktas preces imports;
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
1. pants – ea apakšpunkts (jauns)
((ea) ’nopietna pasliktināšanās’ ir būtiski traucējumi kādā sektorā vai rūpniecības nozarē; ’nopietnas pasliktināšanās draudi’ ir skaidri nenovēršami būtiski traucējumi;
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)
2.a pants
Pārraudzība

1.  Komisija pārrauga Centrālamerikas produktu importa un eksporta statistikas izmaiņas, jo īpaši jutīgās nozarēs, tostarp banānu nozarē. Tādēļ tā regulāri sadarbojas un apmainās ar datiem ar dalībvalstīm un Savienības ražošanas nozari, kā arī visām ieinteresētajām personām.
2.  Ja attiecīgās ražošanas nozares ir iesniegušas pienācīgi pamatotu pieprasījumu, Komisija var apsvērt iespēju paplašināt uzraudzību, attiecinot to arī uz citām jomām.
3.  Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ikgadēju uzraudzības ziņojumu ar aktuāliem statistikas datiem par preču importu no Centrālamerikas jutīgās nozarēs un tajās jomās, uz kurām attiecināta uzraudzība pēc ražošanas nozares pieprasījuma.
4.  Komisija dara visu iespējamo, lai uzraudzības ziņojumā iekļautu datus par nodarbinātības līmeni un darba apstākļiem banānu audzētājiem Kolumbijā un Peru ar mērķi izvairīties no jebkādām dempinga izpausmēm.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
1.  Izmeklēšanu sāk pēc dalībvalsts, jebkuras juridiskas personas vai asociācijas, kas nav juridiska persona un kas rīkojas Savienības ražošanas nozares vārdā, pieprasījuma vai Komisija pēc savas iniciatīvas, ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu, kuri konstatēti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem faktoriem, un kuri pamato izmeklēšanas sākšanu.
1.  Izmeklēšanu sāk pēc dalībvalsts, jebkuras juridiskas personas vai asociācijas, kas nav juridiska persona un kas rīkojas Savienības ražošanas nozares vārdā, Eiropas Parlamenta pieprasījuma vai Komisija pēc savas iniciatīvas, ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu, kuri konstatēti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem faktoriem, un kuri pamato izmeklēšanas sākšanu.
Atbilstīgos gadījumos Eiropas Parlaments var apspriesties ar un pieprasīt analīzi no neatkarīgām struktūrām, piemērām, arodbiedrībām, Starptautiskās Darba organizācijas, akadēmiskajām vai cilvēktiesību organizācijām.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
3. pants - 2. punkts
2.  Pieprasījumā uzsākt izmeklēšanu iekļauj pierādījumus, ka ir ievēroti 2. panta 1. punktā noteiktie aizsargpasākumu piemērošanas nosacījumi. Prasībā iekļauj šādu informāciju: attiecīgā ražojuma importa pieauguma temps un apjoms absolūtā un relatīvā izteiksmē, pieaugušā importa aizņemtā iekšzemes tirgus daļa un pārdošanas apjoma, ražošanas apjoma, ražīguma, jaudas izmantošanas, peļņas un zaudējumu, kā arī nodarbinātības izmaiņas.
2.  Pieprasījumā uzsākt izmeklēšanu iekļauj pierādījumus, ka ir ievēroti 2. panta 1. punktā noteiktie aizsargpasākumu piemērošanas nosacījumi. Prasībā iekļauj šādu informāciju: attiecīgā ražojuma importa pieauguma temps un apjoms absolūtā un relatīvā izteiksmē, pieaugušā importa aizņemtā iekšzemes tirgus daļa un pārdošanas apjoma, ražošanas apjoma, ražīguma, jaudas izmantošanas, peļņas un zaudējumu, nodarbinātības un darba apstākļu izmaiņas.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
3. pants - 3. punkts
3.  Izmeklēšanu var sākt arī tad, ja importa pieaugums koncentrējas vienā vai vairākās dalībvalstīs, un ar nosacījumu, ka ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu tam, ka ir izpildīti nosacījumi izmeklēšanas sākšanai, kuri konstatēti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem faktoriem.
3.  Izmeklēšanu var sākt arī tad, ja importa pieaugums koncentrējas vienā vai vairākās dalībvalstīs vai attālākajos reģionos, un ar nosacījumu, ka ir pietiekami daudz prima facie pierādījumu par to, ka ir izpildīti nosacījumi izmeklēšanas sākšanai, kuri konstatēti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem faktoriem.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
4. pants - 4. punkts
4.  Komisija iegūst visu informāciju, ko uzskata par vajadzīgu, lai izdarītu konstatējumu attiecībā uz 2. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, un, ja uzskata par vajadzīgu, cenšas pārbaudīt minēto informāciju.
4.  Komisija iegūst visu informāciju, ko uzskata par vajadzīgu, lai izdarītu konstatējumu attiecībā uz 2. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, un cenšas pārbaudīt šo informāciju.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts
5.  Izmeklēšanā Komisija novērtē visus objektīvi un kvantitatīvi nosakāmos atbilstošos faktorus, kuri ietekmē Savienības ražošanas nozares situāciju, jo īpaši attiecīgā ražojuma importa pieauguma tempu un apjomu absolūtā un relatīvā izteiksmē, pieaugušā importa aizņemto iekšzemes tirgus daļu un pārdošanas apjoma, ražošanas apjoma, ražīguma, jaudu izmantošanas, peļņas un zaudējumu un nodarbinātības izmaiņas. Šis uzskaitījums nav visaptverošs, un Komisija, konstatējot nopietnu kaitējumu vai nopietna kaitējuma draudus, var ņemt vērā arī citus atbilstīgus faktorus, piemēram, akcijas, cenas, kapitāla peļņu, naudas plūsmas un citus faktorus, kas Savienības ražošanas nozarei izraisa vai varēja izraisīt nopietnu kaitējumu vai rada nopietna kaitējuma draudus.
5.  Izmeklēšanā Komisija novērtē visus objektīvi un kvantitatīvi nosakāmos atbilstošos faktorus, kuri ietekmē Savienības ražošanas nozares situāciju, jo īpaši attiecīgā ražojuma importa pieauguma tempu un apjomu absolūtā un relatīvā izteiksmē, pieaugušā importa aizņemto iekšzemes tirgus daļu un pārdošanas apjoma, ražošanas apjoma, ražīguma, jaudu izmantošanas, peļņas un zaudējumu un nodarbinātības izmaiņas. Šis uzskaitījums nav visaptverošs, un Komisija, konstatējot nopietnu kaitējumu vai nopietna kaitējuma draudus, var ņemt vērā arī citus atbilstīgus faktorus, piemēram, akcijas, cenas, kapitāla peļņu, naudas plūsmas un citus faktorus, kas Savienības ražošanas nozarei izraisa vai varēja izraisīt nopietnu kaitējumu vai rada nopietna kaitējuma draudus, piemēram, ja tiek sasniegts banānu ražošanas nozares stabilizācijas mehānismā paredzētais robežlīmenis, tostarp ievērojot šīs regulas II nodaļu.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
4. pants - 7. punkts
7.  Komisija nodrošina, lai visi izmeklēšanā izmantotie dati un statistika būtu pieejama, saprotama, pārredzama un pārbaudāma.
7.  Komisija nodrošina, lai visi izmeklēšanā izmantotie dati un statistika būtu pieejama, saprotama, pārredzama, atjaunināta, uzticama un pārbaudāma.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a. punkts (jauns)
1a.  Ja kādā no jutīgajām nozarēm strauji palielinās importētu preču apjoms, kas ir koncentrēts vienā vai vairākās dalībvalstīs vai attālākajos reģionos, Komisija var ieviest iepriekšējas uzraudzības pasākumus.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
9. pants - 4. punkts
4.  Pirms ikviena pagarinājuma atbilstīgi 3. punktam jāveic izmeklēšana, ko veic pēc dalībvalsts, jebkuras juridiskas personas vai asociācijas, kas nav juridiska persona un kas rīkojas Savienības ražošanas nozares vārdā, pieprasījuma vai pēc Komisijas iniciatīvas, ja ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu, kuri konstatēti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem faktoriem, un kuri apliecina, ka ir izpildīti 3. punkta nosacījumi.
4.  Pirms ikviena pagarinājuma atbilstīgi 3. punktam jāveic izmeklēšana, ko veic pēc dalībvalsts, jebkuras juridiskas personas vai asociācijas, kas nav juridiska persona un kas rīkojas Savienības ražošanas nozares vārdā, ieinteresēto personu vai Eiropas Parlamenta pieprasījuma vai pēc Komisijas iniciatīvas, ja ir pietiekami daudz prima facie pierādījumu, kuri konstatēti, pamatojoties uz 4. panta 5. punktā minētajiem faktoriem, un kuri apliecina, ka ir izpildīti 3. punkta nosacījumi.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)
11.a pants
Ziņojums

1.  Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ikgadēju ziņojumu par nolīguma un šīs regulas piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par pagaidu un galīgo pasākumu piemērošanu, iepriekšējas uzraudzības pasākumiem, reģionālo uzraudzību un aizsargpasākumiem, izmeklēšanas pārtraukšanu bez pasākumu noteikšanas un to dažādo struktūru darbību, kurām ir jāuzrauga nolīguma īstenošana un no tās izrietošo saistību ievērošana, tostarp informāciju, kas saņemta no ieinteresētajām personām.
2.  Īpašas ziņojuma daļas velta tam, kā tiek pildītas saistības, kas noteiktas nolīguma IV daļas VIII sadaļā par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību, un kādus pasākumus šajā sakarā ir veikusi Centrālamerika atbilstīgi tās iekšējiem mehānismiem un pilsoniskās sabiedrības dialoga forumam.
3.  Ziņojumā iekļauj arī statistikas kopsavilkumu un izklāstu par tirdzniecības attiecību ar Centrālameriku attīstību.
4.  Ziņojumā iekļauj atjauninātus un uzticamus statistikas datus par banānu importu no Centrālamerikas un tā tiešu vai netiešu ietekmi uz nodarbinātību un darba apstākļiem Savienības ražošanas nozarē.
5.  Eiropas Parlaments mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas var uzaicināt Komisiju atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmē izklāstīt un paskaidrot jebkādus jautājumus saistībā ar nolīguma un šīs regulas īstenošanu.
6.  Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc ziņojuma iesniegšanas Eiropas Parlamentam Komisija šo ziņojumu publisko.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
12. pants – 4.a punkts (jauns)
4a.  Ja komitejas atzinums ir jāsaņem saskaņā ar rakstisko procedūru, minēto procedūru beidz bez rezultāta, ja atzinuma sniegšanai noteiktajā termiņā tā lēmis komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa vairākums komitejas locekļu.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
Ia NODAĻA – 12.a pants (jauns)
I.a nodaļa
12.a pants
12 a. Pieņemot īstenošanas noteikumus, kas vajadzīgi, lai piemērotu nolīguma II pielikuma par jēdziena ’noteiktas izcelsmes ražojumi’ definīciju un administratīvās sadarbības metodēm 2.A papildinājumā un I pielikuma par muitas nodokļu atcelšanu 2 papildinājumā ietvertos noteikumus, ir jāievēro 247.a pants Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi .

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)
1a.  Stabilizācijas mehānisma piemērošana banānu ražošanas nozarē nekādi nekavē divpusējā aizsargpasākumu klauzulā ietverto pasākumu īstenošanu.
Grozījums Nr. 31 un 32
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts
2.  Attiecībā uz 1. punktā minēto ražojumu importu no Centrālamerikas valstīm ir noteikts atsevišķs importa apjoma robežlīmenis, kas norādīts tabulā šīs regulas pielikumā. Importējot 1. punktā minētos ražojumus ar atviegloto muitas nodokļa likmi, papildus izcelsmes pārbaudei, kas noteikta nolīguma ar Centrālameriku III pielikumā (’Noteiktas izcelsmes ražojumu’ jēdziena definīcija un administratīvās sadarbības metodes), jāuzrāda eksporta sertifikāts, kuru izsniegusi tās Centrālamerikas valsts kompetentā iestāde, no kuras šie ražojumi tiek eksportēti. Ja attiecīgajā kalendārajā gadā ir sasniegts importa apjoma robežlīmenis, saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru Komisija attiecīgajā gadā uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus un neilgst ilgāk kā līdz kalendārā gada beigām, var noteikt atvieglotā muitas nodokļa pagaidu atcelšanu.
2.  Attiecībā uz 1. punktā minēto ražojumu importu no Centrālamerikas valstīm ir noteikts atsevišķs importa apjoma robežlīmenis, kas norādīts tabulā šīs regulas pielikumā. Importējot 1. punktā minētos ražojumus ar atviegloto muitas nodokļa likmi, papildus izcelsmes pārbaudei, kas noteikta nolīguma ar Centrālameriku III pielikumā (’Noteiktas izcelsmes ražojumu’ jēdziena definīcija un administratīvās sadarbības metodes), jāuzrāda eksporta sertifikāts, kuru izsniegusi tās Centrālamerikas valsts kompetentā iestāde, no kuras šie ražojumi tiek eksportēti. Pienākums uzrādīt eksporta sertifikātu tomēr nedrīkstētu eksportētājam palielināt administratīvo slogu, radīt papildu izmaksas vai citādi ierobežot tirdzniecību. Ja attiecīgajā kalendārajā gadā ir sasniegts importa apjoma robežlīmenis, Komisija attiecīgajā gadā uz laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus un neilgst ilgāk kā līdz kalendārā gada beigām, nosaka atvieglotā muitas nodokļa pagaidu atcelšanu. Šī atcelšana netiek piemērota vienīgi nepārvaramas varas apstākļos.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
13. pants – 5.a punkts (jauns)
5a.  Komisija nodrošina statistikas datu par banānu importu no Centrālamerikas valstīm ciešu uzraudzību. Pārraudzības process attiecas arī uz nodarbinātības rādītājiem un darba apstākļiem, bioloģisko ražošanu un patēriņu, kā arī taisnīgās tirdzniecības preču plūsmām. Šajā nolūkā Komisija regulāri sadarbojas un apmainās ar informāciju ar dalībvalstīm, attiecīgajām Savienības nozarēm un ieinteresētajām personām.
Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
13. pants – 5.b punkts (jauns)
5b.  Pēc Eiropas Parlamenta, dalībvalsts, Savienības ražošanas nozares, jebkuras ieinteresētas personas vai Eiropas Parlamenta pamatota lūguma vai pēc savas iniciatīvas Komisija pievērš īpašu uzmanību jebkuram konstatējamam banānu importa pieaugumam no Centrālamerikas un vajadzības gadījumā veic iepriekšējus uzraudzības pasākumus atbilstīgi 5. panta noteikumiem.
Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
13. pants – 5.c punkts (jauns)
5c.  Iepriekšējas uzraudzības pasākumus pieņem Komisija atbilstīgi 12. panta 2. punktā paredzētajai konsultēšanās procedūrai, tiklīdz attiecīgā kalendārā gada laikā tiek sasniegts mehānisma piemērošanai noteiktais robežlīmenis.
Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
13. pants – 5.d punkts (jauns)
5d.  Eiropas Parlaments mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma publicēšanas var uzaicināt Komisiju atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmē izklāstīt un izskaidrot jebkādus jautājumus saistībā ar nolīguma īstenošanu un ietekmi uz banānu nozari.

(1) Pēc tam jautājumu nodeva atpakaļ atbildīgajai komitejai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar 57. panta 2. punkta otro daļu (A7- 0237/2012).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika