Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0263(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0237/2012

Ingivna texter :

A7-0237/2012

Debatter :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 11/12/2012 - 8.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Antagna texter
PDF 261kWORD 136k
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg
Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika ***I
P7_TA(2012)0348A7-0237/2012

Europaparlamentets ändringar antagna den 13 september 2012 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Det är nödvändigt att fastställa förfaranden för tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet som rör den bilaterala skyddsklausulen och tillämpningen av den stabiliseringsmekanism för bananer som överenskommits med Centralamerika.
(3)  Det är nödvändigt att fastställa de förfaranden som är bäst lämpade för att garantera en effektiv tillämpning av vissa bestämmelser i avtalet som rör den bilaterala skyddsklausulen och tillämpningen av den stabiliseringsmekanism för bananer som överenskommits med Centralamerika.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)  Det är nödvändigt att skapa lämpliga skyddsmekanismer för att förhindra att bananodlingarna i unionen skadas allvarligt, eftersom denna sektor spelar en mycket viktig roll för den slutliga jordbruksproduktionen i många av de yttersta randområdena. De begränsade möjligheterna till diversifiering i dessa områden till följd av deras naturbetingade särdrag gör bananproduktionen till en känslig näring. Det är därför viktigt att utforma effektiva mekanismer som ett skydd mot förmånsimport från tredjeländer för att garantera att bananodlingen i unionen kan bibehållas under bästa tänkbara förhållanden, eftersom bananodling är en mycket viktig sysselsättningssektor i vissa områden, särskilt i de yttersta randområdena.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Allvarlig skada eller hot om allvarlig skada för unionstillverkare kan även uppstå på grund av att vissa åtaganden i avdelning VIII om ’Handel och hållbar utveckling’ i del IV i avtalet inte uppfylls, särskilt de arbets- och miljönormer som anges där, vilket leder till att skyddsåtgärder behöver införas.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Skyddsåtgärder får övervägas endast om produkten i fråga importeras till unionen i så ökade kvantiteter, antingen absolut eller i förhållande till unionsproduktionen, och under sådana omständigheter att importen orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionens tillverkare av produkter av likadana eller direkt konkurrerande slag såsom fastställs i artikel 104 i avtalet.
(5)  Skyddsåtgärder får övervägas endast om produkten i fråga importeras till unionen i så ökade kvantiteter, antingen absolut eller i förhållande till unionsproduktionen, och under sådana omständigheter att importen orsakar eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionens tillverkare av produkter av likadana eller direkt konkurrerande slag såsom fastställs i artikel 104 i avtalet. För produkter och ekonomiska sektorer i de yttersta randområdena bör det vidtas skyddsåtgärder så snart en produkt som importeras till unionen orsakar eller hotar att orsaka skada för de tillverkare i unionens yttersta randområden som tillverkar likadana eller direkt konkurrerande produkter, i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Skyddsåtgärderna bör vara utformade på ett av de sätt som avses i artikel 104.2 i avtalet.
(6)  Skyddsåtgärderna bör vara utformade på ett av de sätt som avses i artikel 104.2 i avtalet. Särskilda skyddsåtgärder bör vidtas så snart de yttersta randområdenas produkter och ekonomiska sektorer är hotade, i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  Undersökningar och införande av eventuella skyddsåtgärder bör ske med största möjliga öppenhet.
(7)  Uppföljningen och översynen av avtalet och undersökningar och införande av eventuella skyddsåtgärder bör ske med största möjliga öppenhet.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Det bör finnas närmare bestämmelser om inledandet av förfarandena. Kommissionen bör få uppgifter, inbegripet tillgänglig bevisning från medlemsstaterna, om alla importtendenser som kan göra det nödvändigt att tillämpa skyddsåtgärder.
(8)  Det bör finnas närmare bestämmelser om inledandet av förfarandena. Kommissionen bör få uppgifter, inbegripet tillgänglig bevisning från medlemsstaterna och berörda parter, om alla importtendenser som kan göra det nödvändigt att tillämpa skyddsåtgärder.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Om Europaparlamentet antar en rekommendation om inledande av en skyddsundersökning kommer kommissionen noggrant att undersöka om villkoren enligt förordningen är uppfyllda för att på eget initiativ inleda en undersökning. Om kommissionen anser att villkoren inte är uppfyllda kommer den att lägga fram en rapport för Europaparlamentets ansvariga utskott med en förklaring av de omständigheter som är relevanta för inledandet av en sådan undersökning.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
(10a)  I vissa fall kan en ökad import som koncentrerar sig till ett eller flera av unionens yttersta randområden eller medlemsstater orsaka eller hota att orsaka allvarlig skada eller en allvarlig försämring av deras ekonomiska situation. Om det förekommer en ökning av importen koncentrerad till ett eller flera av unionens yttersta randområden eller medlemsstater, kan kommissionen införa åtgärder för förhandsövervakning.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 12
(12)  Det är också nödvändigt att enligt artikel 112 i avtalet fastställa tidsfrister för inledandet av undersökningar och för beslut om huruvida åtgärder bör vidtas, så att dessa beslut kan fattas snabbt i syfte att öka rättssäkerheten för de berörda ekonomiska aktörerna.
(12)  Det är också nödvändigt att enligt artikel 112 i avtalet fastställa tidsfrister för inledandet av undersökningar och för beslut om huruvida åtgärder bör vidtas, så att dessa beslut kan fattas snabbt i syfte att öka rättssäkerheten för de berörda ekonomiska aktörerna och säkerställa att åtgärderna är effektiva.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  Skyddsåtgärder bör inte tillämpas i större utsträckning och under längre tid än vad som är nödvändigt för att förhindra allvarlig skada och för att underlätta anpassning. Skyddsåtgärdernas längsta giltighetstid liksom särskilda bestämmelser för förlängning och omprövning av åtgärderna bör fastställas i enlighet med artikel 105 i avtalet.
(14)  Skyddsåtgärder bör inte tillämpas i större utsträckning och under längre tid än vad som är nödvändigt för att förhindra allvarlig skada och för att underlätta anpassning. Skyddsåtgärdernas längsta giltighetstid liksom särskilda bestämmelser för förlängning och omprövning av åtgärderna bör fastställas i enlighet med artikel 105 i avtalet. När det rör sig om skyddsåtgärder som vidtagits för att skydda de yttersta randområdenas produkter och ekonomiska sektorer bör särskilda bestämmelser tillämpas, i enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)  Noggrann övervakning kommer att göra det lättare att fatta snabba beslut om att inleda en undersökning eller att vidta åtgärder. Kommissionen bör därför regelbundet övervaka importen och exporten inom känsliga sektorer, inklusive banansektorn, från den dag då avtalet börjar tillämpas.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)
(14b)  Vikten av att följa de internationella arbetsnormer som utarbetats och kontrolleras av Internationella arbetsorganisationen bör betonas. Det bör vara en absolut prioritering att värna om anständiga arbetsvillkor för alla, och de bananer som importeras från Centralamerika bör ha producerats under förhållanden som respekterar gällande bestämmelser om löner, sociala villkor och miljöförhållanden, så att unionens producenter inte utsätts för dumpning som de inte kan kompensera sig för och som permanent skulle undergräva deras konkurrenskraft på världsmarknaden för bananer.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
(16a)  Kommissionen bör årligen lägga fram en rapport om tillämpningen av avtalet, skyddsåtgärderna och stabiliseringsmekanismen för bananer. Rapporten bör innehålla aktuell och tillförlitlig statistik om importen från Centralamerika och en utvärdering av hur importen påverkar marknadspriserna, sysselsättningen och arbetsvillkoren, och utvecklingen i unionens produktionssektor, med särskild uppmärksamhet på småskaliga producenter och kooperativ. Kommissionen bör göra sitt yttersta för att inkludera en analys av avtalets och denna förordnings inverkan på den ekologiska produktionen och konsumtionen i unionen och på handelsflödena av rättvisemärkta produkter mellan alla parter i avtalet.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 16b (nytt)
(16b)  Kommissionen bör omsorgsfullt och på ett effektivt sätt utnyttja stabiliseringsmekanismen för bananer för att undvika ett hot om allvarlig försämring eller en allvarlig försämring för producenter i unionens yttersta randområden, och från januari 2020 utnyttja befintliga styrmedel som skyddsklausulen eller, om nödvändigt, överväga att ta fram nya instrument som vid allvarliga störningar på marknaderna gör det möjligt att bevara konkurrenskraften inom unionens produktionssektorer, särskilt i de yttersta randområdena.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 1 – led b
b) berörda parter: parter som berörs av import av ifrågavarande produkt.
b) berörda parter: parter som berörs av import av ifrågavarande produkt, inklusive organisationer i det civila samhället, icke-statliga organisationer och arbetstagarorganisationer.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 1 – led ea (nytt)
ea) allvarlig försämring: avsevärda störningar inom en sektor eller näring; hot om allvarlig försämring: avsevärda störningar som är klart överhängande.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a

Övervakning

1.  Kommissionen ska övervaka utvecklingen av import- och exportstatistiken avseende centralamerikanska produkter, särskilt när det gäller känsliga sektorer, inbegripet bananer. Kommissionen ska för detta ändamål samarbeta och regelbundet utbyta uppgifter med medlemsstaterna, unionsindustrin och samtliga berörda parter.
2.  På en vederbörligen motiverad begäran från de berörda industrierna kan kommissionen överväga att utvidga övervakningen till andra sektorer.
3.  Kommissionen ska lägga fram en årlig övervakningsrapport för Europaparlamentet och rådet om aktuell statistik över import från Centralamerika av produkter inom känsliga sektorer och inom de sektorer till vilka övervakningen utvidgats, inklusive bananer.
4.  Kommissionen ska göra sitt yttersta för att i övervakningsrapporten inkludera sysselsättningsgraden och arbetsvillkoren för bananproducenter i Centralamerika för att undvika alla former av dumpning.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  En undersökning ska, på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins vägnar, eller på kommissionens eget initiativ, inledas om det är uppenbart för kommissionen, utgående från faktorer av det slag som avses i artikel 4.5, att det föreligger tillräckliga prima facie-bevis för att motivera ett sådant inledande.
1.  En undersökning ska, på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins vägnar, av Europaparlamentet, eller på kommissionens eget initiativ, inledas om det är uppenbart för kommissionen, utgående från faktorer av det slag som avses i artikel 4.5, att det föreligger tillräckliga prima facie-bevis för att motivera ett sådant inledande.
Där det är lämpligt kan Europaparlamentet rådfråga och hämta analyser från oberoende organ, såsom fackföreningar, ILO, akademiker eller människorättsorganisationer.

Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
2.  Begäran om att inleda en undersökning ska innehålla bevis för att villkoren för att införa skyddsåtgärden enligt artikel 2.1 är uppfyllda. Begäran ska normalt innehålla följande uppgifter: hur snabbt och hur mycket importen av den berörda produkten ökar, både i absoluta och relativa tal, den andel av den inhemska marknaden som den ökade importen intar, förändringar av nivån när det gäller försäljning, produktion, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, vinster och förluster samt sysselsättning.
2.  Begäran om att inleda en undersökning ska innehålla bevis för att villkoren för att införa skyddsåtgärden enligt artikel 2.1 är uppfyllda. Begäran ska normalt innehålla följande uppgifter: hur snabbt och hur mycket importen av den berörda produkten ökar, både i absoluta och relativa tal, den andel av den inhemska marknaden som den ökade importen intar, förändringar av nivån när det gäller försäljning, produktion, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, vinster och förluster, sysselsättning samt arbetsvillkor.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
3.  En undersökning kan även inledas om det förekommer en importökning som är koncentrerad till en eller flera medlemsstater, förutsatt att det föreligger tillräckliga prima facie-bevis, utgående från faktorer av det slag som avses i artikel 4.5, för att villkoren för ett sådant inledande är uppfyllda.
3.  En undersökning kan även inledas om det förekommer en importökning som är koncentrerad till en eller flera medlemsstater eller de yttersta randområdena, förutsatt att det föreligger tillräckliga prima facie-bevis, utgående från faktorer av det slag som avses i artikel 4.5, för att villkoren för ett sådant inledande är uppfyllda.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
4.  Kommissionen ska inhämta alla uppgifter som den bedömer nödvändiga för att fastställa huruvida de villkor som anges i artikel 2.1 är uppfyllda, och i förekommande fall och om den anser det motiverat, sträva efter att kontrollera uppgifterna.
4.  Kommissionen ska inhämta alla uppgifter som den bedömer nödvändiga för att fastställa huruvida de villkor som anges i artikel 2.1 är uppfyllda, och om den anser det motiverat, sträva efter att kontrollera uppgifterna.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5
5.  Kommissionen ska bedöma alla relevanta faktorer av en objektiv och kvantifierbar karaktär som har betydelse för unionsindustrins tillstånd, särskilt hur snabbt och hur mycket importen av den berörda produkten ökar i absoluta och relativa tal, hur stor andel av den inhemska marknaden som tagits över av den ökade importen, förändringar av nivån när det gäller försäljning, produktion, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, vinster och förluster samt sysselsättning. Denna förteckning är inte uttömmande och kommissionen får vid fastställandet av allvarlig skada eller hot om allvarlig skada även ta hänsyn till andra relevanta faktorer, såsom lager, priser, avkastning på investerat kapital, kassaflöde och andra faktorer som orsakar eller kan ha orsakat allvarlig skada eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionsindustrin.
5.  Kommissionen ska bedöma alla relevanta faktorer av en objektiv och kvantifierbar karaktär som har betydelse för unionsindustrins tillstånd, särskilt hur snabbt och hur mycket importen av den berörda produkten ökar i absoluta och relativa tal, hur stor andel av den inhemska marknaden som tagits över av den ökade importen, förändringar av nivån när det gäller försäljning, produktion, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, vinster och förluster samt sysselsättning. Denna förteckning är inte uttömmande och kommissionen får vid fastställandet av allvarlig skada eller hot om allvarlig skada även ta hänsyn till andra relevanta faktorer, såsom lager, priser, avkastning på investerat kapital, kassaflöde och andra faktorer som orsakar eller kan ha orsakat allvarlig skada eller hotar att orsaka allvarlig skada för unionsindustrin, såsom att man uppnår tröskelvolymen inom ramen fö stabiliseringsmekanisenm för bananer som föreskrivs i kapitel II i denna förordning.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7
7.  Kommissionen ska se till att alla uppgifter och all statistik som används i en undersökning är tillgängliga, begripliga, transparenta och kontrollerbara.
7.  Kommissionen ska se till att alla uppgifter och statistik som används i en undersökning är tillgängliga, begripliga, transparenta, uppdaterade, tillförlitliga och kontrollerbara.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)
1a.  Om det förekommer en plötslig ökning av importen av produkter som ingår i känsliga sektorer, och denna ökning är koncentrerad till en eller flera medlemsstater eller de yttersta randområdena, får kommissionen vidta förhandsövervakningsåtgärder.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4
4.  En undersökning enligt punkt 3 ska föregås av en undersökning på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins vägnar, eller på kommissionens eget initiativ, om det föreligger tillräckliga prima facie-bevis för att villkoren i punkt 3 är uppfyllda, med utgångspunkt i de faktorer som avses i artikel 4.5.
4.  En förlängning enligt punkt 3 ska föregås av en undersökning på begäran av en medlemsstat, en juridisk person eller en sammanslutning som inte är en juridisk person och som agerar på unionsindustrins vägnar, av berörda parter, av Europaparlamentet, eller på kommissionens eget initiativ, om det föreligger tillräckliga prima facie-bevis för att villkoren i punkt 3 är uppfyllda, med utgångspunkt i de faktorer som avses i artikel 4.5.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)
Artikel 11a

Rapport

1.  Kommissionen ska lägga fram en årlig rapport för Europaparlamentet om tillämpningen och genomförandet av avtalet och denna förordning. Rapporten ska innehålla information om tillämpningen av provisoriska och slutgiltiga åtgärder, förhandsövervakningsåtgärder, regionala övervakningsåtgärder och skyddsåtgärder, slutförandet av undersökningar utan åtgärder samt arbetet i de olika organ som ansvarar för att övervaka genomförandet av avtalet och för att åtagandena däri uppfylls, inbegripet information som erhållits från berörda parter.
2.  Särskilda avsnitt i rapporten ska behandla uppfyllandet av åtagandena i avdelning VIII ’Handel och hållbar utveckling’ i del IV i avtalet och åtgärder som vidtagits i detta hänseende av Centralamerika enligt dess interna mekanismer samt av dialogforumet för det civila samhället.
3.  Rapporten ska också innehålla en sammanfattning av statistiken och utvecklingen av handeln med Centralamerika.
4.  Rapporten ska innehålla aktuell och tillförlitlig statistik om bananimporten från Centralamerika och dess direkta och indirekta inverkan på utvecklingen av sysselsättningen och arbetsvillkoren i den unionens produktionssektor.
5.  Europaparlamentet får inom en månad från det att kommissionen lagt fram rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde med parlamentets ansvariga utskott för att lägga fram och förklara eventuella frågor om genomförandet av avtalet och denna förordning.
6.  Senast tre månader efter det att rapporten har lagts fram för Europaparlamentet ska kommissionen offentliggöra den.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)
4a.  Om kommitténs yttrande ska inhämtas genom skriftligt förfarande ska det förfarandet avslutas utan resultat om kommitténs ordförande beslutar det eller om en majoritet av kommitténs medlemmar begär det inom tidsfristen för att avge yttrandet.
Ändring 29
Förslag till förordning
Kapitel Ia – artikel 12a (nya)
KAPITEL Ia

Artikel 12a

12a. Tillämplig bestämmelse för antagandet av de genomförandebestämmelser som behövs för tillämpningen av reglerna i tillägg 2A till bilaga II om definition av begreppet ’ursprungsprodukter’ och metoder för administrativt samarbete och tillägg 2 till bilaga I om avveckling av tullar till avtalet är artikel 247a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)
1a.  Tillämpningen av stabiliseringsmekanismen för bananer utesluter inte under några omständigheter att bestämmelserna i den bilaterala skyddsklausulen aktiveras.
Ändring 31 och 32
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
2.  En separat årlig tröskelimportvolym fastställs för import från de centralamerikanska länderna av de produkter som nämns i punkt 1, i enlighet med tabellen i bilagan till denna förordning. Vid import av de produkter till förmånstullsats som nämns i punkt 1 ska förutom sådant ursprungsbevis som föreskrivs i bilaga III (Definition av begreppet ursprungsprodukt och metoder för administrativt samarbete) i avtalet med Centralamerika uppvisas ett exportintyg utfärdat av den behöriga myndigheten i det centralamerikanska land från vilket produkterna exporteras. När väl tröskelvolymen uppnåtts under motsvarande kalenderår får kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.3 tillfälligt upphäva förmånstullen på produkter av motsvarande ursprung under det året i högst tre månader, och inte längre än till kalenderårets utgång.
2.  En separat årlig tröskelimportvolym fastställs för import från de centralamerikanska länderna av de produkter som nämns i punkt 1, i enlighet med tabellen i bilagan till denna förordning. Vid import av de produkter till förmånstullsats som nämns i punkt 1 ska förutom sådant ursprungsbevis som föreskrivs i bilaga III (Definition av begreppet ursprungsprodukt och metoder för administrativt samarbete) i avtalet med Centralamerika uppvisas ett exportintyg utfärdat av den behöriga myndigheten i det centralamerikanska land från vilket produkterna exporteras. Denna skyldighet att uppvisa ett exportintyg bör emellertid inte innebära en ökad administrativ börda, ytterligare kostnader eller andra faktiska handelshinder för exportören. När väl tröskelvolymen uppnåtts under motsvarande kalenderår ska kommissionen tillfälligt upphäva förmånstullen på produkter av motsvarande ursprung under det året i högst tre månader, och inte längre än till kalenderårets utgång. Endast vid force majeure ska ett sådant upphävande inte ske.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5a (ny)
5a.  Kommissionen ska noggrant övervaka utvecklingen av statistiken om bananimporten från Centralamerika. Sysselsättningsnivåerna och arbetsvillkoren samt förekomsten av ekologisk produktion och konsumtion och rättvisemärkt handel ska omfattas av övervakningsförfarandet. Kommissionen ska för detta ändamål samarbeta och regelbundet utbyta information med medlemsstaterna, unionsindustrin och berörda parter.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5b (ny)
5b.  Kommissionen ska på lämpligt motiverad begäran av Europaparlamentet, en medlemsstat, unionsindustrin, berörda parter eller på eget initiativ, särskilt uppmärksamma alla kännbara ökningar av bananimporten från Centralamerika, och i förekommande fall anta åtgärder för förhandsövervakning enligt artikel 5.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5c (ny)
5c.  Kommissionen ska anta åtgärder för förhandsövervakning i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 12.2 så snart tröskelvolymen för aktivering av mekanismen har uppnåtts under motsvarande kalenderår.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5d (ny)
5d.  Europaparlamentet får inom en månad efter det att kommissionen offentliggjort rapporten kalla kommissionen till ett extra sammanträde i parlamentets ansvariga utskott för att redogöra för och förklara eventuella frågor om genomförandet av avtalet som berör bananproduktionen.

(1) Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0237/2012).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy