Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0136(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0055/2012

Ingivna texter :

A7-0055/2012

Debatter :

PV 13/09/2012 - 7
CRE 13/09/2012 - 7

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 11.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0349

Antagna texter
PDF 194kWORD 35k
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg
Tillåten användning av anonyma verk ***I
P7_TA(2012)0349A7-0055/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 september 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0289),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 53(1), 62 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0138/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 21 september 2011(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 14 juni 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för kultur och utbildning (A7-0055/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1). EUT C 376, 22.12.2011, s. 66.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/…/UE om viss tillåten användning av anonyma verk
P7_TC1-COD(2011)0136

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2012/28/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy