Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2729(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0457/2012

Pateikti tekstai :

B7-0457/2012

Debatai :

PV 12/09/2012 - 12
CRE 12/09/2012 - 12

Balsavimas :

PV 13/09/2012 - 11.17
CRE 13/09/2012 - 11.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0353

Priimti tekstai
PDF 211kWORD 53k
Ketvirtadienis, 2012 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
Pasiūlymai dėl Europos bankininkystės sąjungos (EBS)
P7_TA(2012)0353B7-0457/2012

2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija ’Siekis sukurti bankininkystės sąjungą’ (2012/2729(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko 2012 m. birželio 26 d. ataskaitą ’Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą’,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 28 ir 29 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 29 d. Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 20 d. Komisijos komunikatą ’ES bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo sistema’ (COM(2009)0561),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 7 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo(1),

–  atsižvelgdamas į Pitsburge 2009 m. rugsėjo 24 ir 25 d. parengtą Didžiojo dvidešimtuko vadovų pareiškimą dėl sprendimų ieškojimo tarpvalstybiniu mastu ir sisteminiu požiūriu svarbių institucijų,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 6 d. rezoliuciją ’Finansų, ekonomikos ir socialinė krizė: rekomendacijos dėl priemonių ir iniciatyvų, kurių reikia imtis’(2),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 6 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 77/91/EEB, 82/891/EEB, 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB bei 2011/35/ES ir Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (COM(2012)0280),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo(3),

–  atsižvelgdamas į ataskaitos, kurią 2009 m. vasario 25 d. Komisijos pirmininkui J. M. Barrosui pateikė Jacques de Larosière vadovaujama aukšto lygio grupė finansų priežiūros klausimais, rekomendaciją Nr. 13, kurioje nurodoma, kad minėtoji grupė ragina nustatyti nuoseklią ir veiksmingą krizių valdymo ES reguliavimo tvarką,

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 20 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl Sąjungos ekonomikos valdymo ir stabilumo sistemos gerinimo, ypač euro zonoje(4), ir ypač į jos rekomendaciją Nr. 6,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo(5),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos centriniam bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla(6),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(7),

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo būtų įsteigiama Europos bankininkystės institucija (A7-0166/2010),

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto laiškus Komisijai ir Europos priežiūros institucijoms (EPI) dėl EPI nepriklausomumo,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 1 d. susitarimo memorandumą dėl Europos Sąjungos finansinės priežiūros institucijų, centrinių bankų ir finansų ministerijų bendradarbiavimo tarpvalstybinio finansų stabilumo klausimais(8),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 20 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (COM(2011)0452),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 20 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių įmonių papildomos priežiūros (COM(2011)0453),

–  atsižvelgdamas į 1976 m. gruodžio 13 d. Antrąją Tarybos direktyvą 77/91/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos apsaugoti narius ir kitus, reikalauja iš akcinių bendrovių, jas steigiant, išlaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo tam, kad tokios apsaugos priemonės būtų suvienodintos(9), į 1978 m. spalio 9 d. Trečiąją Tarybos direktyvą 78/855/EEB dėl akcinių bendrovių jungimo(10) ir į 1982 m. gruodžio 17 d. Šeštąją Tarybos direktyvą 82/891/EEB dėl akcinių bendrovių skaidymo(11),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 16 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija)(12),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 5 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų(13),

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2011 m. rugpjūčio 31 d. nuomonę Biudžeto komitetui dėl ’Parlamento pozicijos dėl 2011 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. Visi skirsniai’ (2011/2020(BUD)),

–  atsižvelgdamas į žodinį klausimą Komisijai dėl pasiūlymų steigti Europos bankininkystės sąjungą (O-000151/2012 – B7-0360/2012),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Pitsburge 2009 m. rugsėjo 24 ir 25 d. parengtame Didžiojo dvidešimtuko vadovų pareiškime raginama iki 2010 m pabaigos pasiekti susitarimą dėl sprendimų ieškojimo tarpvalstybiniu mastu ir sisteminiu požiūriu svarbių institucijų;

B.  kadangi itin svarbu sutelkti visas pastangas siekiant stabilizuoti Europos finansų rinką ir nutraukti bankų ir vyriausybių ryšį tam, kad būtų pradėtas įgyvendinti siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą;

C.  kadangi 2010 m. liepos mėn. Parlamentas nustatė – priimdamas rezoliuciją dėl bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo ir pranešimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija – tarpvalstybinių krizių valdymo klausimų sprendimus, būtent, integruotą priežiūros mechanizmą, indėlių garantijų sistemų mechanizmo pertvarką ir Europos stabilumo fondo įsteigimą;

D.  kadangi bankams euro zonoje, priėmus įprastą sprendimą, Europos stabilumo mechanizmas (ESM) suteikia galimybę tiesiogiai rekapitalizuoti bankus;

E.  kadangi galiausiai Europos Vadovų Taryba ir Taryba priėjo tokios pačios išvados, kaip Parlamentas, kad reikalinga labiau integruota priežiūros sistema, ir dabar ragina įsteigti bankininkystės sąjungą, nustatant bendrą priežiūros mechanizmą kartu su indėlių garantijų sistemomis ir problemų sprendimo sistemomis;

F.  kadangi, siekiant tokios bankininkystės sąjungos steigimo demokratinio teisėtumo, būtinas visiškas Parlamento dalyvavimas, kaip aiškiai nurodyta ketvirtojoje sudedamojoje dalyje, nurodytoje Hermano Van Rompuy pranešime, kuri yra būtent demokratinio teisėtumo ir atskaitomybės didinimas;

G.  kadangi Parlamentas taikant bendro sprendimo procedūrą aktyviai dalyvavo steigiant Europos finansų priežiūros institucijų sistemą (EFPIS), įskaitant Europos bankininkystės instituciją;

H.  kadangi Europos Vadovų Taryba, akivaizdžiai prieštaraudama šiam principui, taip pat ir Komisijos iniciatyvos teisei, paprašė Komisijos parengti pasiūlymą dėl bendro priežiūros mechanizmo, kurio vienintelis teisinis pagrindas būtų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 6 dalis, ir šitaip atėmė Parlamento teisėkūros įpareigojimus sprendžiant bendros rinkos klausimus, kurie kitais atvejais sprendžiami taikant bendro sprendimo procedūrą;

I.  kadangi į procedūrą įtraukus vien tik valstybes nares procesas jokiu būdu nepaspartėtų ir netaptų efektyvesnis, o visuomenei būtų perduota neigiamą žinią tuo metu, kai plačiai pripažįstamas didesnio skaidrumo ir demokratinės paramos poreikis;

1.  primena, kad krizės metu visada privaloma taikyti Bendrijos metodą, nes tai vienintelis būdas užtikrinti, kad Sąjunga sugebės iš krizės išeiti sustiprėjusi;

2.  ragina politinius vadovus skatinti demokratinį teisėtumą sprendžiant visus Europos Sąjungos reikalus;

3.  pabrėžia, kad įtraukiant Parlamentą, kaip vieną iš teisės aktų leidėjų, reikia stiprinti demokratinį teisėtumą, susijusį su siūloma steigti bankininkystės sąjunga ir bendru priežiūros mechanizmu;

4.  pabrėžia, kad reikia tinkamai apsvarstyti bankininkystės sąjungos euro zonoje galimą pašalinį poveikį ne euro zonos valstybėms narėms;

5.  pabrėžia, kad jis svarstys bankininkystės sąjungos pasiūlymų paketą tuo atveju, jei pasiūlymai iš dalies keistų teisės aktus, priimtus taikant bendro sprendimo procedūrą;

6.  pabrėžia, kad atliekant visus svarbius priežiūros keitimus, įskaitant jos perdavimą kitoms institucijoms, būtina atitinkamai didinti tokių institucijų skaidrumą ir atskaitomybę Parlamentui, kuris privalo turėti visišką apklausos teisę ir visus įgaliojimus, susijusius su skyrimo ir biudžeto procedūromis;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Europos Vadovų Tarybai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

(1) OL C 351 E, 2011 12 2, p. 61.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0331
(3) OL L 125, 2001 5 5, p. 15.
(4) OL C 70 E, 2012 3 8, p. 41.
(5) OL L 331, 2010 12 15, p. 1.
(6) OL L 331, 2010 12 15, p. 162.
(7) OL L 331, 2010 12 15, p. 12.
(8) ECFIN/CEFCPE(2008)REP/53106 REV REV.
(9) OL L 26, 1977 1 31, p. 1.
(10) OL L 295, 1978 10 20, p. 36.
(11) OL L 378, 1982 12 31, p. 47.
(12) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0049.
(13) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0313.

Teisinė informacija - Privatumo politika