Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2783(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0443/2012

Debatter :

PV 13/09/2012 - 17.1

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 18.1

Antagna texter :

P7_TA(2012)0354

Antagna texter
PDF 123kWORD 41k
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg
Sydafrika: blodbad på strejkande gruvarbetare
P7_TA(2012)0354RC-B7-0443/2012

Europaparlamentets resolution av den 13 september 2012 om Sydafrika: blodbad på strejkande gruvarbetare (2012/2783(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den gemensamma handlingsplanen för det strategiska partnerskapet mellan Sydafrika och EU, vilket är det enda partnerskapet i sitt slag som hittills ingåtts mellan EU och ett afrikanskt land,

–  med beaktande av AVS–EU-partnerskapsavtalet (’Cotonouavtalet’),

–  med beaktande av ILO:s förklaring om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och uppföljningen till den,

–  med beaktande av FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag,

–  med beaktande av International Council for Mining and Metals ram för hållbar utveckling,

–  med beaktande av det avtal om handel, utveckling och samarbete som undertecknades mellan Europeiska unionen och Sydafrika 1999 och kompletterades 2009 med föreskrifter om politiskt och ekonomiskt samarbete,

–  med beaktande av president Jacob Zumas pressuttalande den 17 augusti 2012,

–  med beaktande av påpekandena från den höga representanten Catherine Ashton den 23 och 24 augusti 2012 efter den elfte politiska dialogen på ministernivå mellan Sydafrika och EU med utrikesminister Nkoana-Mashabane,

–  med beaktande av resolutionen av den 30 maj 2012 från den gemensamma parlamentariska församlingen AVS–EU om de sociala och miljömässiga konsekvenserna av gruvdrift i AVS-länderna,

–  med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 16 augusti 2012 blev 34 personer skjutna och minst 78 skadades vid sammandrabbningar mellan polis och strejkande gruvarbetare vid platinagruvan Marikana Lonmin i North West Province i Sydafrika. Det inträffade föregicks av flera dagars våldsamma strejker där 10 personer dödades, bland dem två säkerhetsvakter och två poliser.

B.  270 gruvarbetare arresterades i samband med strejkerna och anklagades för sina egna kamraters död med stöd av en lag om ’gemensamt ändamål’ (common purpose law) från apartheidtiden.

C.  Efter ett ramaskri av protester från allmänhetens sida lade åklagarna ned mordåtalet mot de gruvarbetare som arresterades den 16 augusti 2012, medan anklagelserna för våldshandlingar på allmän plats senarelagts i avvaktan på att utredningen slutförs.

D.  Skottdramat är det blodigaste intermezzot mellan polis och protesterande personer alltsedan apartheids fall 1994.

E.  Det inträffade måste ses mot den bredare bakgrunden av de ofantliga socioekonomiska klyftor som landet stått inför. Sedan apartheidregimens fall har Sydafrika visserligen lyckats med att bygga upp en demokratisk stat men står fortfarande inför avgörande ekonomiska och sociala utmaningar, i form av fortsatt kvardröjande stor brist på jämlikhet och stor fattigdom och arbetslöshet.

F.  Efter dessa blodiga händelser har president Zuma offentligen djupt beklagat detta tragiska tillstånd.

G.  President Zuma har tillsatt en juridisk undersökningskommission för att utreda dödsskjutningarna och Sydafrikas oberoende direktorat för undersökning av polisen (Independent Police Investigative Directorate, IPID) har också satt i gång en utredning av det inträffade. En kommitté med företrädare från olika ministerier och med ansvar för att nå fram till en varaktig lösning på de problem som ledde fram till dödsskjutningarna har tillsatts.

H.  Den uteblivna reformen av mekanismerna för lösning av arbetskonflikter har medfört dryga ekonomiska kostnader för Sydafrika och avskräckt utländska investeringar.

I.  De strejkande gruvarbetarna hade en lönekonflikt med gruvans ägare, det i London börsnoterade platinabrytningsföretaget Lonmin, som är det tredje största i världen.

J.  En intensiv rivalitet, både av politiskt slag och mellan olika fackföreningar, har bidragit till konflikten, framför allt spänningarna mellan National Union of Mineworkers (NUM) och Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU).

K.  Den utvisade f.d. ordföranden för African National Congress Youth League (ANCYL), Julius Malema, har setts stödja de strejkande gruvarbetarna och AMCU.

L.  Sydafrika exporterar mineraler och produkter från gruvdriften, bland annat till EU-länderna. Gruvsektorn drabbas av minskad efterfrågan och ökade driftskostnader.

M.  Somliga arbetare vid platinagruvan Marikana Lonmin strejkar fortfarande för bättre löner.

N.  Polisen fanns talrikt på platsen den 5 september 2012 när över 3 000 strejkande gruvarbetare marscherade genom gatorna nära gruvan Marikana i den mest omfattande icke-våldsamma protest som ägt rum sedan skottdramat den 16 augusti 2012.

O.  Konflikten har spritt sig till andra gruvor, så att fyra personer sårats den 5 september 2012 vid en sammandrabbning vid gruvan Gold One Modder East där säkerhetsvakter besköt strejkande gruvarbetare med gummikulor.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt att strejkande gruvarbetare brutalt dödats den 16 augusti 2012, liksom också de våldshandlingar som föregått denna händelse och krävt 10 människors liv, bland dem två säkerhetsvakter och två poliser.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin innerliga sympati till alla de familjer som mist sina anhöriga sedan krisen vid gruvan Marikana bröt ut.

3.  Europaparlamentet välkomnar både president Zumas beslut att tillsätta en undersökningskommission och IPID:s beslut att undersöka dödsskjutningarna.

4.  Europaparlamentet uppmanar undersökningskommissionen att medge fortsatt insyn i sitt arbete, att agera verkligt opartiskt och se till att undersökningarna kompletterar dem som görs av IPID.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla berörda parter att arbeta med undersökningskommissionen för att utreda vad som verkligen hände i Marikana.

6.  Europaparlamentet uppmanar undersökningskommissionen att utreda de bakomliggande orsakerna till polisens överdrivna bruk av våld och uttrycker sin djupa oro över att myndigheterna tillgripit ’common purpose law’ från apartheideran.

7.  Europaparlamentet oroar sig för att arbetsmarknadens etablerade parter i Sydafrika håller på att förlora sin legitimitet bland medborgarna till följd av tecken på fortsatt korruption på alla nivåer.

8.  Europaparlamentet uppmanar Sydafrikas myndigheter och Lonmin att se till att offren och deras familjer har tillgång till rättslig prövning samt att de får ersättning och blir omhändertagna.

9.  Europaparlamentet yrkar på att alla arresterade ska behandlas rättvist och i enlighet med laga förfaranden, bland annat att polisundersökningarna ska göras opartiskt och med insyn.

10.  Europaparlamentet beklagar att Lonmin inte visat den lyhördhet som denna arbetsmarknadskonflikt hade förtjänat och inte heller tagit på sig något ansvar, men välkomnar att företaget tillkännagett att de strejkande inte ska avskedas om de inte återgår till arbetet, trots sina tidigare yrkanden.

11.  Europaparlamentet oroar sig djupt över att de strejkande gruvarbetarna hotat med våld, framför allt att gruvarbetare påstås ha utsatts för dödshot om de fortsätter arbeta. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att se till att protesterna fortsätter gå fredligt till.

12.  Europaparlamentet oroar sig över att konfrontationen vid gruvan Gold One Modder East är ett tecken på att oron på arbetsmarknaden kan sprida sig till guldbranschen och leda till att våldet möjligen sprider sig.

13.  Europaparlamentet erinrar alla parter om att de måste följa internationell rätt, bland annat ILO:s principer och prioriteringar och Sydafrikas statsförfattning, som garanterar förenings-, mötes- och yttrandefriheten.

14.  Europaparlamentet uppmanar Sydafrikas myndigheter samt facket och Lonmin att fortsätta göra sitt yttersta för att nå en snabb, heltäckande och rättvis lösning på konflikten och på tvisten om lönerna, för att skapa fred och stabilitet i området.

15.  Europaparlamentet yrkar på att de aktuella tvisterna och konflikterna mellan NUM och AMCU ska lösas med det snaraste.

16.  Europaparlamentet vidhåller att frågan om lämplig avlöning av dem som arbetar i Sydafrikas gruvor, tillsammans med bristen på jämlikhet i lönetabellerna måste åtgärdas.

17.  Europaparlamentet erkänner att Sydafrikas regering vidtagit en rad åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena inom gruvbranschen och uppmanar med kraft myndigheterna att fortsätta sitt arbete med detta.

18.  Europaparlamentet uppmanar Sydafrikas regering att åtgärda behovet av kompetensutveckling inom polisen i Sydafrika, framför allt vad gäller bemästrandet av våldsamma demonstrationer och bruket av skarp ammunition. Parlamentet efterlyser ett intensivare samarbete om polisutbildning mellan EU och Sydafrika.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en övervakningsmekanism för att det inte till EU ska importeras gruvprodukter som utvunnits utan garantier för sociala förhållanden, arbetsrätt, säkerhet och miljö. Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en kvalitetsmärkning för gruvprodukter som utvunnits med respekt för miniminormer för sociala förhållanden, arbetsrätt, säkerhet och miljö.

20.  Europaparlamentet uppmanar Sydafrikas regering att åtgärda de bakomliggande orsakerna till det våld som utspelat sig, bland annat den oroväckande klyftan mellan rika och fattiga, den stigande ungdomsarbetslösheten samt arbetstagarnas arbets- och boendeförhållanden, och således få slut på den extrema bristen på ekonomisk jämlikhet.

21.  Europaparlamentet är redo att fortsätta sitt stöd till Sydafrika och betonar behovet av ett uthålligt och mera målinriktat partnerskap för att hjälpa landet åtgärda de socioekonomiska utmaningar det står inför.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Sydafrikas parlament och regering, medordförandena i den gemensamma parlamentariska församlingen AVS-EU, Panafrikanska parlamentet och Afrikanska unionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy