Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2784(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0426/2012

Arutelud :

PV 13/09/2012 - 17.2

Hääletused :

PV 13/09/2012 - 18.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0355

Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 40k
Neljapäev, 13. september 2012 - Strasbourg
Rohingya moslemite tagakiusamine Birmas
P7_TA(2012)0355RC-B7-0426/2012

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta resolutsioon rohingya islamiusuliste tagakiusamise kohta Birmas/Myanmaris (2012/2784(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Birma/Myanmari kohta, eriti 20. aprilli 2012. aasta resolutsiooni(1),

–  võttes arvesse ÜRO eriraportööri 7. märtsi 2012. aasta eduaruannet inimõiguste olukorra kohta Birmas/Myanmaris,

–  võttes arvesse nõukogu 23. aprilli 2012. aasta järeldusi Birma/Myanmari kohta,

–  võttes arvesse ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 13. juuni 2012. aasta avaldust kriisi kohta Myanmari (Birma) Arakani osariigi põhjaosas,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjonis 11. juulil 2012 toimunud arvamuste vahetust rohingja islamiusuliste küsimuses,

–  võttes arvesse komisjoni voliniku Georgieva 9. augusti 2012. aasta avaldust humanitaarabi andmise kohta rohingja islamiusulistele ja teistele kannatavatele kogukondadele,

–  võttes arvesse ASEANi riikide välisministrite 17. augusti 2012. aasta avaldust hiljutiste sündmuste kohta Myanmari Arakani osariigis,

–  võttes arvesse 1951. aasta ÜRO pagulasseisundi konventsiooni ja selle 1967. aasta protokolli,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni artikleid 18–21,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 25,

–  võttes arvesse otsust korraldada 2013. aastal Myanmaris Kagu-Aasia spordivõistlused ning otsust määrata Myanmar 2014. aastal ASEANi eesistujaks,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et alates 2011. aasta märtsist, kui astus ametisse president Thein Seini juhitud uus valitsus, on võetud mitmeid meetmeid kodanikuvabaduste laiendamiseks riigis, vabastatud suurem osa poliitvange, kellest mitmed valiti järelvalimistel parlamenti, jõustatud esialgsed relvarahukokkulepped enamiku relvastatud etniliste rühmitustega ning et leppimise lootuses on Myanmari tagasi pöördunud paljud paguluses viibinud poliitilised teisitimõtlejad;

B.  arvestades, et sellele vaatamata on kasvanud rohingja vähemuse diskrimineerimine;

C.  arvestades, et budistist naise vägistamine ja mõrvamine 28. mail 2012 tõi kaasa järjestikused inimohvritega kokkupõrked Arakani osariigis enamuse moodustava budistliku elanikkonna ja vähemuses olevate rohingja islamiusuliste vahel;

D.  arvestades, et järgnevatel päevadel süvenes kogukondade vaheline vägivald veelgi, Arakani rahvusenamuse esindajatest koosnevad märatsevad rahvahulgad ja julgeolekujõud ründasid rohingja islamiusulisi ning selle tulemusel hukkus kümneid inimesi, hävisid tuhanded kodud ja riigisiseselt asus ümber üle 70 000 inimese; arvestades, et 10. juunil 2012 kuulutati Arakani osariigi kuues linnas välja erakorraline seisukord;

E.  arvestades, et president Thein Sein väljendas esialgu arvamust, et ainuke lahendus oleks saata rohingja islamiusulised ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti toetatud pagulaslaagritesse või asustada nad ümber teistesse riikidesse;

F.  arvestades, et rohingja islamiusulised, kellest suur osa on elanud Arakani osariigis juba sajandeid, ei ole arvatud Birma/Myanmari 135 etnilise rühma hulka ja seega ei ole neil 1982. aasta kodakondsusseaduse kohaselt õigust kodakondsusele, ning arvestades, et paljud birmalased peavad rohingja islamiusulisi Bangladeshist tulnud ebaseaduslikeks sisserändajateks, kellele saab süstemaatiliselt osaks raske diskrimineerimine ja ametivõimude poolt piirangute kohaldamine, nagu liikumis- ja abiellumisvabaduse piiramine, haridusele, tervishoiule ja tööhõivele juurdepääsu tõkestamine, maade konfiskeerimine, sunnitöö, meelevaldne vahistamine ja tagakiusamine;

G.  arvestades, et järjekindla tagakiusamise tõttu on aastate vältel hinnanguliselt miljon rohingja islamiusulist põgenenud naaberriikidesse; arvestades, et ainuüksi Bangladeshi on saabunud 300 000 pagulast, kuigi selles riigis on nende olukord pikas perspektiivis lahenduseta ja arvestades, et Bangladeshi ametivõimud on hiljuti teinud esmast arsti- ja toiduabi andvatele rahvusvahelistele humanitaarabi vabaühendustele ning Cox's Bazar Districti kohalikule elanikkonnale korralduse tegevus peatada ning saadavad nüüd teadete kohaselt rohingja islamiusulistest pagulasi tagasi;

H.  arvestades, et komisjoni humanitaarabiamet (ECHO) on rohingja islamiusulistest pagulaste ning neid Bangladeshis vastu võtva kohaliku elanikkonna toetamiseks eraldanud 10 miljonit eurot;

I.  arvestades, et Birma valitsus nimetas 17. augustil 2012. aastal ametisse kodanikuühiskonda, poliitilisi ja usuühendusi esindavast 27 liikmest koosneva sõltumatu uurimiskomisjoni, et uurida usurühmade vahelise vägivallapuhangu põhjusi ja esitada ettepanekuid,

1.  tunneb muret etnilise vägivalla jätkumise pärast Lääne-Birmas, mis on põhjustanud arvukalt surmajuhtumeid ja vigastusi, hävitanud vara ja sundinud kohalikku elanikkonda ümber asuma, ning väljendab muret selle pärast, et kogukondadevahelised kokkupõrked võivad seada ohtu demokraatiale ülemineku Birmas/Myanmaris;

2.  kutsub kõiki osapooli üles hoiduma vägivallast ning nõuab tungivalt, et Birma ametivõimud lõpetaksid rohingja islamiusuliste meelevaldse vahistamise, annaksid teavet 2012. aasta juuni julgeolekuoperatsioonide algusest peale kinni peetavate sadade inimeste asukoha kohta ning vabastaksid viivitamata kõik meelevaldselt kinni peetavad;

3.  palub Birma/Myanmari valitsusel viivitamata anda ÜRO agentuuridele ja humanitaarabi andvatele vabaühendustele, ajakirjanikele ja diplomaatidele takistamatu juurdepääs Arakani osariigi kõikidele piirkondadele, tagada kogu abivajavale elanikkonnale takistamatu juurdepääs humanitaarabile ning kindlustada ümberasunud rohingja islamiusulistele liikumisvabadus ja luba pöörduda tagasi oma endisesse elupaika, kui oht on möödunud;

4.  tunneb heameelt sõltumatu uurimiskomisjoni moodustamise üle, kuid peab kahetsusväärseks seda, et komisjonis puudub rohingja islamiusuliste esindaja;

5.  kutsub Birma/Myanmari valitsust üles vägivaldsete kokkupõrgete ja muude Arakani osariigis toimunud rikkumiste toimepanijaid vastutusele võtma ning ohjama äärmusrühmitusi, kes õhutavad kogukondadevahelist vihkamist, levitavad ähvardusi humanitaar- ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastu ning toetavad rohingja islamiusuliste väljasaatmist või kahe kogukonna püsivat eraldamist;

6.  palub Euroopa välisteenistusel toetada kõikide võimalike vahenditega Birma valitsuse jõupingutusi, et olukord stabiliseerida, rakendada leppimist edendavaid programme, töötada Arakani osariigi jaoks välja ulatuslik sotsiaalmajanduslik arengukava ja jätkata Birma/Myanmari demokraatlikuks muutmist;

7.  tunnustab neid Birma kodanikke, kes on väljendanud toetust islamiusuliste kogukonnale ja pluralistlikule ühiskonnale, ning kutsub poliitilisi jõude üles võtma selles küsimuses selge seisukoht; on veendunud, et kohalikke kogukondi kaasav dialoog oleks oluline element, mille abil leevendada arvukaid etnilisi probleeme Birmas/Myanmaris;

8.  rõhutab, et rohingja islamiusulisi ei saa uuest kujunevast avatud mitmekultuurilisest Birmast/Myanmarist välja jätta ning palub valitsusel muuta 1982. aasta kodakondsusseadust, et viia see kooskõlla rahvusvaheliste inimõigustealaste normidega ja ÜRO laste õiguste konventsiooni artiklist 7 tulenevate riigi kohustustega, anda kodanikuõigused rohingja islamiusulistele ja teistele kodakondsuseta vähemustele, kaotada diskrimineerivad tavad ja tagada kõikide Birma kodanike võrdne kohtlemine;

9.  tunneb muret 14 rahvusvahelise abitöötaja vahistamise pärast rahutuste ajal ja nõuab viivitamata viie veel vanglas viibiva inimese vabastamist;

10.  nõuab tungivalt, et Birma valitsus lubaks riiki ÜRO inimõiguste valdkonna eriraportööri, et viia läbi sõltumatu uurimine Arakani osariigis toimunud rikkumiste osas; palub ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ametil luua Birmasse/Myanmari esindus ja osariikidesse, sealhulgas Arakani osariiki selle filiaalid, millel on täielikud inimõiguste kaitse ja edendamise ning tehnilise abi andmise volitused;

11.  ergutab Birma valitsust jätkama demokraatlike reformide rakendamist ja õigusriigi loomist ning tagama inimõiguste ja põhivabaduste, eelkõige sõna- ja kogunemisvabaduse (sealhulgas internetis) järgimist;

12.  nõuab tungivalt, et kõik piirkonna riigid abistaksid Birmast/Myanmarist pärit pagulasi ja toetaksid Birma valitsust õiglase lahenduse leidmisel seoses paguluse tinginud põhjustega;

13.  nõuab tungivalt, et eelkõige Bangladesh jätkaks pakutava abi vastuvõtmist ja täiendavate toetusmeetmete võtmist ning lubaks humanitaarabiorganisatsioonidel riigis tööd jätkata, eriti arvestades Arakani osariigis toimunud sündmusi ja sellele järgnenud suurenenud pagulaste hulka, kes vajavad hädasti esmaabi;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Birma/Myanmari ja Bangladeshi valitsustele ja parlamentidele, ELi kõrgele esindajale, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ASEANi peasekretärile, ASEANi valitsustevahelisele inimõiguste komisjonile, ÜRO inimõiguste valdkonna eriesindajale Myanmaris, ÜRO pagulaste ülemvolinikule ja ÜRO inimõiguste nõukogule.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0142.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika