Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2784(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0426/2012

Debatai :

PV 13/09/2012 - 17.2

Balsavimas :

PV 13/09/2012 - 18.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0355

Priimti tekstai
PDF 207kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2012 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
Rohinjų musulmonų persekiojimas Birmoje
P7_TA(2012)0355RC-B7-0426/2012

2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl rohinjų etninei grupei priklausančių musulmonų persekiojimo Birmoje (Mianmare) (2012/2784(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Birmos (Mianmaro), ypač į 2012 m. balandžio 20 d. rezoliuciją(1),

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo 2012 m. kovo 7 d. pranešimą dėl žmogaus teisių padėties Mianmare,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 23 d. Tarybos išvadas dėl Birmos (Mianmaro),

–  atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Catherine Ashton atstovo 2012 m. birželio 13 d. pareiškimą dėl krizės Šiaurės Rachinų valstijoje Birmoje (Mianmare),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 11 d. Žmogaus teisių pakomitetyje vykusį keitimąsi nuomonėmis rohinja etninei grupei priklausančių musulmonų tema,

–  atsižvelgdamas į Europos Komisijos narės K. Georgievos 2012 m. rugpjūčio 9 d. pareiškimą dėl galimybių teikti humanitarinę pagalbą rohinjos etninei grupei priklausantiems musulmonams ir kitoms susijusioms bendruomenėms,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 17 d. Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) užsienio reikalų ministrų pareiškimą dėl padėties Rachinų valstijoje,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į jos 1967 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos (VŽTD) 18–21 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP) 25 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į sprendimus 2013-aisiais leisti surengti Birmoje (Mianmare) Pietryčių Azijos žaidynes ir 2014 m. perduoti Birmai vadovavimą ASEAN,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi nuo tada, kai 2011 m. kovo mėn. nauja vyriausybė pradėjo darbą, buvo paleista dauguma politinių kalinių ir kai kurie iš jų buvo išrinkti į parlamentą per papildomus rinkimus, įsigalėjo paliaubos su dauguma ginkluotų etninių grupių, daug emigravusių politinių disidentų grįžo, tikėdamiesi susitaikymo;

B.  tačiau suintensyvėjo rohinjų mažumos diskriminacija;

C.  kadangi 2012 m. gegužės 28 d. buvo išprievartauta ir nužudyta moteris budistė ir nuo to prasidėjo mirtini konfliktai tarp rachinų daugumos ir rohinjų mažumos Rachinų valstijoje;

D.  kadangi per kelias dienas nuo minėto įvykio pakilo bendruomenių smurto banga, neproporcingai didesnės rachinų gaujos ir saugumo pajėgos užpuolė rohinjus, nužudė daugybę žmonių, paliko tūkstančius sugriautų namų ir apie 70000 šalies viduje perkeltų asmenų; kadangi 2012 m. birželio 10 d. šešiuose Rachinų valstijos miestų savivaldybėse buvo paskelbta nepaprasta padėtis;

E.  kadangi prezidentas Thein Sein nuo pradžių išreiškė nuomonę, kad vienintelis sprendimas rohinjams būtų apgyvendinti juos pabėgėlių stovyklose su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro parama arba juos apgyvendinti kitose šalyse;

F.  kadangi rohinjai, kurių dauguma amžiais gyveno Rachinų valstijoje, nepripažinti kaip viena iš 135 Birmos (Mianmaro) tautinių grupių, jiems pagal 1982 m. Pilietybės įstatymą nebuvo suteiktos pilietybės teisės, daugelio Birmos gyventojų jie laikomi neteisėtais imigrantais iš Bangladešo, juos sistemingai žiauriai diskriminuoja, apribojama jų judėjimo laisvė, teisė į santuoką, švietimą, sveikatos priežiūrą ir užimtumą, iš jų konfiskuojama žemė, jie dirba priverstinį darbą, valdžios atstovų jie nepagrįstai sulaikomi ir prie jų priekabiaujama;

G.  kadangi dėl nuolatinių persekiojimų per kelerius metus apie 1 mln. rohinjų pabėgo į kaimynines šalis; kadangi vien į Bangladešą pabėgo 300000 žmonių, o toje šalyje jų ilgametė padėtis nepataisoma, nes Bangladešo valdžios institucijos neseniai liepė tarptautinėms humanitarinėje srityje veikiančioms NVO, kurios teikia pagrindines sveikatos priežiūros ir aprūpinimo maistu paslaugas neregistruotiems pabėgėliams ir visiems Koks Bazaro regiono vietos gyventojams, nutraukti veiklą ir pranešama, kad prieglobsčio prašytojai rohinjai išvaromi atgal;

H.  kadangi Europos Komisijos Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos departamentas (ECHO) 2012 m. skyrė 10 mln. eurų rohinjų pabėgėliams ir Bangladešo priimantiems vietos gyventojams paremti;

I.  kadangi 2012 m. rugpjūčio 17 d. Birmos vyriausybė paskyrė nepriklausomą tyrimų komisiją, kurią sudaro 27 pilietinės visuomenės, politinių ir religinių organizacijų atstovai, siekdama ištirti sektų smurto proveržių priežastis ir pateikti pasiūlymų;

1.  yra susirūpinęs dėl tebesitęsiančio smurto vakarų Birmoje, kuris lėmė daugybę mirčių, sužalojimų, nuosavybės naikinimus ir vietos gyventojų perkėlimą šalies viduje, ir reiškia savo susirūpinimą tuo, kad dėl šių bendruomenių konfliktų kyla pavojus perėjimui prie demokratijos Birmoje (Mianmare);

2.  ragina visas šalis suvaržyti konfliktą ir reikalauja, kad Birmos valdžios atstovai nutrauktų nepagrįstus rohinjų sulaikymus, taip pat prašo pateikti informaciją apie šimtų sulaikytų žmonių buvimo vietą nuo Rachito valstijos saugumo pajėgų operacijų pradžios 2012 m. birželio mėnesį, taip pat reikalauja nedelsiant paleisti nepagrįstai areštuotus asmenis;

3.  reikalauja, kad Birmos (Mianmaro) vyriausybė skubos tvarka leistų JT agentūroms ir kitoms humanitarinėms NVO, taip pat žurnalistams ir diplomatams be kliūčių keliauti į visas Rachinų valstijos vietoves, užtikrinti visiems susijusiems gyventojams neribotą prieigą prie humanitarinės pagalbos ir užtikrinti, kad perkelti rohinjai galėtų pasinaudoti judėjimo laisve ir grįžti į savo gyvenamąsias vietas, kai tik tai bus saugu;

4.  palankiai vertina nepriklausomos tyrimo komisijos sudarymą, tačiau apgailestauja dėl to, kad joje nėra nė vieno rohinjų atstovo;

5.  ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę patraukti atsakingus už smurtą ir susijusius piktnaudžiavimo atvejus Rachinų valstijoje baudžiamojon atsakomybėn, suvaldyti ekstremistų grupes, kuros kursto bendruomenių tarpusavio neapykantą, grasina humanitarinėms ir tarptautinėms agentūroms ir pasisako už nuolatinį bendruomenių išvarymą arba dviejų bendruomenių atskyrimą;

6.  ragina EIVT visomis įmanomomis priemonėmis remti Birmos vyriausybės pastangas stabilizuoti padėtį, įgyvendinti susitaikymą skatinančias programas, parengti platesni masto Rachinų valstijos socialinės ir ekonominės raidos planą ir tęsti Birmos (Mianmaro) pažangą siekiant demokratijos;

7.  labai vertina Birmos piliečius, kurie pasisakė už musulmonų bendruomenę ir pliuralistinę visuomenę, taip pat ragina politines jėgas laikytis aiškios pozicijos šiuo klausimu; tiki, kad įtraukus dialogas su vietos bendruomenėmis galėtų būti svarbus elementas sprendžiant daugybę Birmos (Mianmaro) etninių problemų;

8.  primygtinai reikalauja nepalikti rohinjų mažumos naujos besivystančios atviros daugiakultūrinės Birmos (Mianmaro) ribų ir ragina vyriausybę pakeisti 1982 m. Pilietybės įstatymą ir suderinti jį su tarptautiniais žmogaus teisių standartais ir įsipareigojimais pagal JT Vaiko teisių konvencijos 7 straipsnį, siekiant suteikti pilietybės teises rohinjams ir kitoms mažumoms be pilietybės, kartu užtikrinant vienodą požiūrį į visus Birmos piliečius ir panaikinant diskriminavimo praktiką;

9.  yra susirūpinęs dėl 14 tarptautinės pagalbos darbuotojų arešto konflikto metu ir ragina nedelsiant paleisti likusius penkis, kurie vis dar laikomi kalėjime;

10.  ragina Birmos vyriausybę leisti JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių klausimais atlikti nepriklausomą pažeidimų tyrimą Rachinų valstijoje; ragina JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurą (OHCHR) įsteigti buveinę Birmoje (Mianmare) su visais apsaugos, paramos ir techninės pagalbos teikimo įgaliojimais, taip pat pagalbines buveines visose šalies valstijose, įskaitant Rachinų valstiją;

11.  ragina Birmos vyriausybę tęsti savo demokratinių reformų įgyvendinimą, nustatyti teisės viršenybę ir užtikrinti žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių paisymą, ypač saviraiškos laisvės ir susirinkimų laisvės (taip pat internetu);

12.  ragina visas regiono šalis padėti pabėgėliams iš Birmos (Mianmaro) ir remti Birmos vyriausybę deramai šalinant problemos priežastis;

13.  ypač ragina Bangladešą ir toliau priimti šiuo metu donorų teikiamą paramą ir visas kitas papildomas paramos priemones, taip pat leisti humanitarinėms organizacijos tęsti savo veiklą šalyje, ypač atsižvelgiant į įvykius Rachinų valstijoje ir dėl jų padidėjusį srautą pabėgėlių, kuriems skubiai reikia svarbiausios pagalbos;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Birmos (Mianmaro) ir Bangladešo parlamentams ir vyriausybėms, ES vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, ASEAN generaliniam sekretoriui, ASEAN Tarpvyriausybinei žmogaus teisių komisijai, JT specialiajam pranešėjui žmogaus teisių klausimais Birmoje, JT pabėgėlių reikalų vyriausiajam komisarui ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0142.

Teisinė informacija - Privatumo politika