Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2784(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0426/2012

Rozpravy :

PV 13/09/2012 - 17.2

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 18.2

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0355

Prijaté texty
PDF 155kWORD 51k
Štvrtok, 13. septembra 2012 - Štrasburg
Prenasledovanie moslimov z etnickej skupiny Rohingya v Barme
P7_TA(2012)0355RC-B7-0426/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o prenasledovaní rohingyjských moslimov v Barme/Mjanmarsku (2012/2784(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Barme/Mjanmarsku, najmä na uznesenie z 20. apríla 2012(1),

–  so zreteľom na správu o pokroku zo 7. marca 2012, ktorú vypracoval osobitný spravodajca OSN a ktorá sa týka situácie v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na závery Rady o Barme/Mjanmarsku z 23. apríla 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej z 13. júna 2012 o kríze na severe Rakhinského štátu v Barme/Mjanmarsku,

–  so zreteľom na výmenu názorov o otázke Rohingyov, ktorá sa konala 11. júla 2012 v Podvýbore Európskeho parlamentu pre ľudské práva,

–  so zreteľom na vyhlásenie komisárky Georgievovej z 9. augusta 2012 o humanitárnom prístupe k Rohingyom a iným postihnutým spoločenstvám,

–  so zreteľom na vyhlásenie ministrov zahraničných vecí združenia ASEAN zo 17. augusta 2012 o nedávnom vývoji v Rakhinskom štáte,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–  so zreteľom na články 18 až 21 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 25 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na rozhodnutia, ktoré umožnia Barme/Mjanmarsku usporiadať v roku 2013 Juhoázijské hry a prevziať predsedníctvo združenia ASEAN v roku 2014,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže odvtedy, ako v marci 2011 nastúpila do úradu nová vláda prezidenta Theina Seina, prijalo sa mnoho opatrení na rozšírenie občianskych slobôd v krajine, bola prepustená väčšina politických väzňov a viacerí z nich boli zvolení do parlamentu v doplnkových voľbách, účinnosť nadobudli predbežné prímeria s väčšinou ozbrojených etnických skupín a mnohí politickí disidenti žijúci v exile sa vrátili do krajiny v nádeji na zmierenie;

B.  keďže sa však zintenzívnila diskriminácia rohingyjskej menšiny;

C.  keďže znásilnenie a vražda ženy budhistického vyznania, ku ktorým došlo 28. mája 2012, vyvolali v Rakhinskom štáte sled smrteľných zrážok medzi väčšinovým budhistickým obyvateľstvom a menšinovou moslimskou komunitou Rohingyov;

D.  keďže v nasledujúcich dňoch sa rozpútalo násilie medzi týmito dvoma komunitami, ktoré vyvolalo neprimeranú reakciu rakhinských vzbúrencov a bezpečnostných síl, ktoré zaútočili voči Rohingyom, čo viedlo k desiatkam úmrtí, zničeniu tisícok domov a premiestneniu viac ako 70 000 osôb vo vnútri krajiny; keďže 10. júna 2012 bol vyhlásený núdzový stav v šiestich okresoch Rakhinského štátu;

E.  keďže prezident Thein Sein pôvodne vyjadril názor, že jediným riešením otázky Rohingyov je buď ich zaslanie do utečeneckých táborov s podporou UNHCR alebo ich presídlenie do iných krajín;

F.  keďže Rohingyovia, z ktorých sú mnohí usadení v Rakhinskom štáte už niekoľko storočí , neboli uznaní za jednu zo 135 národných skupín v Barme/Mjanmarsku, v dôsledku čoho im boli odopreté občianske práva podľa zákona o občianstve z roku 1982, že mnohí obyvatelia Barmy ich považujú za nelegálnych prisťahovalcov z Bangladéša a že sú vystavovaní systematickej a krutej diskriminácii, ktorá zahŕňa obmedzenia týkajúce sa slobody pohybu, uzatvárania manželstva, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a zamestnania, ako aj konfiškáciu pôdy, nútenú prácu, svojvoľné zatýkanie a prenasledovanie zo strany úradov;

G.  keďže v priebehu rokov ušlo podľa odhadov do susedných krajín z dôvodu pretrvávajúceho prenasledovania 1 milión Rohingyov; keďže 300 000 Rohingyov ušlo do Bangladéša, kde ich dlhodobá situácia ostáva nevyriešená, zatiaľ čo bangladéšske orgány nedávno nariadili medzinárodným humanitárnym MVO, ktoré poskytujú základné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti a výživy nezaregistrovaným utečencom, ako aj miestnemu obyvateľstvu v oblasti Cox's Bazar, aby svoju činnosť prerušili, a teraz sa údajne snažia vyhostiť rohingyjských žiadateľov o azyl;

H.  keďže útvar Komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO) poskytol v roku 2012 10 miliónov EUR na podporu rohingyjských utečencov a miestneho hostiteľského obyvateľstva v Bangladéši;

I.  keďže 17. augusta 2012 mjanmarská vláda vymenovala nezávislú vyšetrovaciu komisiu pozostávajúcu z 27 zástupcov občianskej spoločnosti a politických a náboženských organizácií, ktorá má vyšetriť prípady sektárskeho násilia a predložiť návrhy;

1.  je znepokojený pokračujúcim etnickým násilím v západnej Barme, ktoré viedlo k veľkému počtu úmrtí a zranených, zničeniu majetku a presídleniu miestneho obyvateľstva, a vyjadruje obavu, že tieto zrážky medzi komunitami môžu ohroziť prechod k demokracii v Barme/Mjanmarsku;

2.  vyzýva všetky strany, aby postupovali umiernene, a nalieha na barmské orgány, aby prestali so svojvoľným zatýkaním Rohingyov, poskytli informácie o tom, kde sa nachádzajú stovky ľudí zadržaných potom, ako v júni 2012 začali v Rakhinskom štáte bezpečnostné operácie, a aby okamžite prepustili tieto svojvoľne zatknuté osoby;

3.  vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby urýchlene umožnila úplný prístup agentúram OSN a humanitárnym neziskovým organizáciám, ako aj novinárom a diplomatom do všetkých oblastí Rakhinského štátu, zaručila neobmedzený prístup všetkých postihnutých obyvateľov k humanitárnej pomoci a zabezpečila, aby vysídleným Rohingyom bola priznaná sloboda pohybu a umožnený návrh do ich obydlí, len čo to bude bezpečné;

4.  víta vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že v nej nie je žiaden zástupca Rohingyov;

5.  vyzýva vládu Barmy/Mjanmarska, aby boli páchatelia násilných zrážok a iných súvisiacich zneužití moci v Rakhinskom štáte postavení pred súd a aby zastavila extrémistické skupiny, ktoré podnecujú nenávisť v spoločnosti, šíria hrozby proti humanitárnym a medzinárodným agentúram a podporujú vyhostenie alebo trvalú segregáciu týchto dvoch spoločenstiev;

6.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby podporila všetkými dostupnými možnosťami barmskú vládu v jej snahách o stabilizáciu situácie, zaviedla programy na podporu zmierenia, navrhla obšírny plán sociálno-ekonomického rozvoja Rakhinského štátu a pokračovala v približovaní Barmy/Mjanmarska k demokracii;

7.  vyjadruje uznanie tým obyvateľom Barmy/Mjanmarska, ktorí sa prihovorili za moslimskú menšinu a pluralitnú spoločnosť, a vyzýva všetky politické sily, aby zaujali jasné stanovisko k tejto otázke; domnieva sa, že inkluzívny dialóg s miestnymi spoločenstvami by mohol predstavovať dôležitý prvok z hľadiska zmiernenia početných etnických problémov v Barme/Mjanmarsku;

8.  trvá na tom, že rohingyjskú menšinu nemožno vynechať z novo rozvíjajúcej sa naklonenosti voči mnohonárodnostnej Barmy/Mjanmarska, a vyzýva vládu, aby zmenila a doplnila zákon o občianstve z roku 1982, tak aby bol v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a so záväzkami podľa článku 7 Dohovoru OSN o právach dieťaťa, s cieľom udeliť Rohingyom a iným menšinám bez štátnej príslušnosti občianske práva, ako aj zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre všetkých občanov Barmy/Mjanmarska, a tak ukončiť diskriminačné praktiky;

9.  vyjadruje znepokojenie nad zatknutím 14 medzinárodných humanitárnych pracovníkov počas nepokojov a vyzýva na okamžité prepustenie zvyšných piatich z väzenia;

10.  naliehavo vyzýva barmskú vládu, aby umožnila osobitnému spravodajcovi OSN pre ľudské práva nachádzajúcemu sa v krajine vykonať nezávislé vyšetrovanie porušení ľudských práv v Rakhinskom štáte; vyzýva Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, aby si v Barme/Mjanmarsku založil pracovisko s mandátom na úplnú ochranu, podporu a technickú pomoc, ako aj vedľajšie pracoviská v jednotlivých štátoch krajiny vrátane Rakhinského štátu;

11.  nabáda barmskú vládu, aby pokračovala v realizácii demokratických reforiem, ustanovila právny štát a zabezpečila dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, najmä slobodu prejavu a zhromažďovania sa, a to aj na internete;

12.  naliehavo vyzýva všetky krajiny v regióne, aby poskytli pomoc utečencom z Barmy/Mjanmarska a podporili barmskú vládu v hľadaní spravodlivých riešení hlavných príčin vzniknutej situácie;

13.  nalieha osobitne na Bangladéš, aby naďalej prijímal súčasnú pomoc darcov a všetky dodatočné podporné opatrenia a umožnil humanitárnym organizáciám naďalej pokračovať vo svojej práci v tejto krajine, najmä v súvislosti s udalosťami v Rakhinskom štáte a následným ďalším prílevom utečencov, ktorí zúfalo potrebujú základnú starostlivosť;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vládam a parlamentom Barmy/Mjanmarska a Bangladéšu, vysokej predstaviteľke EÚ, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), medzivládnej komisii združenia ASEAN pre ľudské práva, osobitnému splnomocnencovi OSN pre ľudské práva v Barme/Mjanmarsku, Vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0142.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia