Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2785(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0428/2012

Forhandlinger :

PV 13/09/2012 - 17.3

Afstemninger :

PV 13/09/2012 - 18.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0356

Vedtagne tekster
PDF 125kWORD 45k
Torsdag den 13. september 2012 - Strasbourg
Aserbajdsjan: sagen Ramil Safarov
P7_TA(2012)0356RC-B7-0428/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2012 om Aserbajdsjan: sagen Ramil Safarov (2012/2785(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Aserbajdsjan, især dem vedrørende menneskerettighederne,

–  der henviser til den etablerede praksis i international ret vedrørende overførelse, nemlig konventionen om overførelse af domfældte, ifølge hvilken det er aftalt, at der bør udvikles et samarbejde med henblik på at fremme retlige hensyn og social rehabilitering af domfældte ved at give dem mulighed for at afsone deres dom i deres eget samfund,

–  de henviser til erklæringen fra sin formand, Martin Schulz, den 5. september 2012 om benådningen af Ramil Safarov i Aserbajdsjan,

–  der henviser til den fælles erklæring fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, og kommissær Štefan Füle den 3. september 2012 vedrørende løsladelsen af Ramil Safarov,

–  der henviser til erklæringen fra Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland den 4. september 2012,

–  der henviser til det officielle brev, som Ungarns ministerium for offentlig forvaltning og retlige anliggender modtog den 15. august 2012 fra Republikken Aserbajdsjans vicejustitsminister Vilayat Zahirov,

–  der henviser til sin beslutning af 18. april 2012 om forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Aserbajdsjan(1),

–  der henviser til erklæringen fra Ungarns premierminister Viktor Orbán den 3. september 2012, hvori han forsikrede om, at Ungarn havde handlet i overensstemmelse med landets internationale forpligtelser,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Aserbajdsjan, som trådte i kraft i 1999, og til de igangværende forhandlinger mellem de to parter om en ny associeringsaftale, der skal erstatte den foregående,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at Ramil Safarov havde siddet i et ungarsk fængsel siden 2004 efter på brutal vis at have dræbt en armensk kollega under et kursus sponseret af Natos partnerskab for fred-program i Budapest; der henviser til, at Ramil Safarov havde erkendt sig skyldig og ikke havde givet udtryk for nogen anger, men forsvarede sin handling under henvisning til, at offeret var armensk;

B.  der henviser til den 31. august 2012, at Ramil Safarov, der er løjtnant i Aserbajdsjans væbnede styrker og var blevet dømt for mord og idømt livsvarigt fængsel i Ungarn, blev overført til Aserbajdsjan, efter at de aserbajdsjanske myndigheder længe havde anmodet derom;

C.  der henviser til, at Aserbajdsjans præsident Ilham Aliyev umiddelbart efter Ramil Safarovs overførelse til Aserbajdsjan benådede ham i overensstemmelse med Republikken Aserbajdsjans forfatning og artikel 12 i konventionen om overførelse af domfældte;

D.  der henviser til, at det af artikel 9 i konventionen om overførelse af domfældte, som både Ungarn og Aserbajdsjan har tiltrådt, fremgår, at en person, der er domfældt på en stats territorium, kan overføres til en anden stats territorium med henblik på at afsone den dom, vedkommende er blevet idømt, under forudsætning af, at konventionens betingelser er opfyldt;

E.  der henviser til, at Republikken Aserbajdsjans vicejustitsminister, Vilayat Zahirov, den 15. august 2012 sendte et officielt brev til Ungarns ministerium for offentlig forvaltning og retlige anliggender, hvori han anførte, at afgørelser afsagt af fremmede staters domstole vedrørende overførelse af domfældte med henblik på afsoning af den resterende del af deres fængselsstraf i Republikken Aserbajdsjan ville blive udført i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, litra a), i konventionen, uden at deres respektive domme ville blive konverteret; der henviser til, at han desuden forsikrede, at straffen for en domfældt, der afsoner en livstidsdom, ifølge Republikken Aserbajdsjans strafferet kun ved en domstolsafgørelse kunne ændres til en fængselsstraf i en nærmere fastsat periode, og at den domfældte kun ville kunne prøveløslades efter at have afsonet mindst 25 år af sin fængselsstraf; der henviser til, at de aserbajdsjanske myndigheder efterfølgende har nægtet at have givet de ungarske myndigheder nogen form for diplomatiske forsikringer;

F.  der henviser til, at løjtnant Ramil Safarov fik en glorværdig velkomst i Aserbajdsjan og kun få timer efter sin tilbagevenden blev benådet af præsidenten, sat på fri fod og forfremmet til major ved en offentlig ceremoni;

G.  der henviser til, at beslutningen om at løslade Ramil Safarov udløste omfattende internationale reaktioner i form af misbilligelse og fordømmelse;

H.  der henviser til, at Armeniens præsident Serzh Sargsyan den 31. august 2012 meddelte, at Armenien ville suspendere sine diplomatiske forbindelser med Ungarn;

I.  der henviser til, at Aserbajdsjan deltager aktivt i den europæiske naboskabspolitik og det østlige partnerskab, er stiftende medlem af Euronest og har forpligtet sig til at respektere demokratiet, menneskerettighederne og retsstatsprincipperne, som er centrale værdier i disse initiativer;

J.  der henviser til, at Aserbajdsjan har indtaget et ikke-permanent sæde i FN's Sikkerhedsråd for perioden 2012-2013 og har forpligtet sig til at værne om værdierne i De Forenede Nationers pagt og verdenserklæringen om menneskerettighederne;

K.  der henviser til, at Aserbajdsjan er medlem af Europarådet og part i den europæiske menneskerettighedskonvention (ECHR) samt en række andre internationale menneskerettighedstraktater, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

1.  understreger vigtigheden af retsstatsprincippet og af at leve op til indgåede forpligtelser;

2.  tager stærkt afstand fra den aserbajdsjanske præsidents beslutning om at benåde Ramil Safarov, en morder idømt en dom ved en domstol i en medlemsstat i Den Europæiske Union; betragter den beslutning som en gestus, der kan bidrage til yderligere optrapning af spændingerne mellem de to lande, og som forværrer følelsen af uretfærdighed og gør kløften mellem disse lande dybere, og er derudover bekymret over, at denne handling bringer samtlige fredelige forsoningsprocesser i de berørte samfund i fare og kan underminere en mulig kommende udvikling af fredelig mellemfolkelig kontakt i regionen;

3.  er af den opfattelse, at præsidentens benådning af Ramil Safarov ganske vist er i overensstemmelse med konventionens bogstav, men er stik imod ånden i denne internationale aftale om overførelse af domfældte, som man forhandlede sig frem til for at gøre det muligt at overføre en person, der er idømt en dom på en stats territorium, til afsoning af resten af vedkommendes dom på en anden stats territorium;

4.  betragter præsidentens benådning af Ramil Safarov som en misligholdelse af de diplomatiske forsikringer, som blev givet til de ungarske myndigheder i Aserbajdsjans anmodning om overførelse på grundlag om konventionen om overførelse af domfældte;

5.  tager stærkt afstand fra den heltemodtagelse, som Ramil Safarov fik i Aserbajdsjan, og fra beslutningen om at forfremme han til major og betale ham otte års løn med tilbagevirkende kraft efter hans ankomst, og er bekymret over det eksempel, som dette er for kommende generationer, og over den forfremmelse og anerkendelse, som Aserbajdsjan har givet ham;

6.  mener, at frustrationen i Aserbajdsjan og Armenien over manglen på ethvert betydende fremskridt i fredsprocessen i Nagorno-Karabakh hverken berettiger til hævngerninger eller nyttesløse provokationer, som føjer yderligere spændinger til en situation, der allerede er anspændt og skrøbelig;

7.  giver udtryk for sin støtte til de igangværende bestræbelser fra Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sydkaukasus og medlemsstaterne på at løse op for spændingerne og sikre, at der gøres fremskridt hen imod fred i regionen;

8.  støtter formændene for OSCE's Minsk-gruppe i deres bestræbelser på at sikre afgørende fremskridt i fredsprocessen i Nagorno-Karabakh med henblik på at finde en varig, samlet løsning i overensstemmelse med international ret;

9.  insisterer på, at EU bør spille en stærkere rolle i løsningen af konflikten i Nagorno-Karabakh ved at støtte gennemførelsen af tillidsskabende foranstaltninger, der vil bringe armenske og aserbajdsjanske samfund sammen og udbrede ideen om fred, forsoning og tillid blandt alle parter;

10.  gentager sin holdning om, at den associationsaftale, der forhandles om mellem EU og Aserbajdsjan i øjeblikket, bør indeholde klausuler og benchmarks vedrørende beskyttelse og fremme af menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

11.  fordømmer alle former for terrorisme og brug af trusler om terrorisme;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til EU-Udenrigstjenesten, Det Europæiske Råd, Kommissionen, Republikken Aserbajdsjans og Republikken Armeniens respektive regeringer og parlamenter, Europarådet, OSCE og FN's særlige rapportør om menneskerettigheder og terrorbekæmpelse.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0127.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik