Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2785(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0428/2012

Keskustelut :

PV 13/09/2012 - 17.3

Äänestykset :

PV 13/09/2012 - 18.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0356

Hyväksytyt tekstit
PDF 207kWORD 50k
Torstai 13. syyskuuta 2012 - Strasbourg
Azerbaidžan: Ramil Safarovin tapaus
P7_TA(2012)0356RC-B7-0428/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2012 Azerbaidžanista: Ramil Safarovin tapaus (2012/2785(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat, erityisesti ihmisoikeuksia koskevat päätöslauselmansa Azerbaidžanin tilanteesta,

–  ottaa huomioon siirtämistä koskevan kansainvälisen oikeuden vakiintuneen käytännön ja erityisesti tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen, jonka yhteydessä on sovittu, että yhteistyötä on kehitettävä, jotta voidaan edistää oikeudenhoidon päämääriä ja tuomittujen saattamista yhteiskuntakelpoisiksi antamalla näille mahdollisuus suorittaa seuraamuksensa omassa sosiaalisessa yhteisössään,

–  ottaa huomioon parlamentin puhemiehen Martin Schulzin 5. syyskuuta 2012 antaman julkilausuman Ramil Safarovin armahtamisesta Azerbaidžanissa,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin sekä komission jäsenen Štefan Fülen 3. syyskuuta 2012 antaman yhteisen julkilausuman Safarovin vapauttamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston pääsihteerin Thorbjørn Jaglandin 4. syyskuuta 2012 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon Azerbaidžanin tasavallan varaoikeusministerin Vilayat Zahirovin Unkarin hallinto- ja oikeusministeriölle osoittaman virallisen kirjeen, joka vastaanotettiin 15. elokuuta 2012,

–  ottaa huomioon EU:n ja Azerbaidžanin assosiaatiosopimusneuvotteluista 18. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon Unkarin pääministerin Viktor Orbánin 3. syyskuuta 2012 antaman lausunnon, jossa tämä vakuutti Unkarin toimineen kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti,

–  ottaa huomioon EU:n ja Azerbaidžanin välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1999, ja näiden kahden osapuolen käymät neuvottelut aiemman assosiaatiosopimuksen korvaavasta uudesta assosiaatiosopimuksesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Ramil Safarov on ollut vangittuna Unkarissa sijaitsevassa vankilassa vuodesta 2004 sen jälkeen, kun tämä oli raa'asti tappanut armenialaisen työtoverinsa Budapestissa Naton rauhankumppanuusohjelmasta rahoitetun kurssin aikana; toteaa, että Safarov myönsi syyllisyytensä eikä osoittanut katumusta puolustaessaan tekoaan sillä perusteella, että uhri oli armenialainen;

B.  ottaa huomioon, että Azerbaidžanin asevoimien luutnantti Ramil Safarov, joka tuomittiin murhasta elinkautiseen vankeuteen Unkarissa, siirrettiin Azerbaidžaniin 31. elokuuta 2012 Azerbaidžanin viranomaisten jo useasti aikaisemmin esittämän pyynnön mukaisesti;

C.  toteaa, että Azerbaidžanin presidentti Ilham Alijev armahti Ramil Safarovin heti sen jälkeen, kun tämä oli siirretty Azerbaidžaniin, Azerbaidžanin tasavallan perustuslain sekä tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen 12 artiklan mukaisesti;

D.  ottaa huomioon, että Unkari ja Azerbaidžan ovat osapuolina tuomittujen siirtämisestä tehdyssä yleissopimuksessa, jonka 9 artiklassa todetaan, että tietyn valtion alueella tuomittu henkilö voidaan siirtää suorittamaan hänelle määrättyä seuraamusta toisen valtion alueelle edellyttäen, että yleissopimuksen ehtoja noudatetaan;

E.  ottaa huomioon, että Azerbaidžanin tasavallan varaoikeusministeri Vilayat Zahirov lähetti Unkarin hallinto- ja oikeusministeriölle 15. elokuuta 2012 virallisen kirjeen, jossa hän totesi, että ulkovaltojen tuomioistuinten päätökset, jotka koskivat tuomittujen henkilöiden siirtämistä kärsimään vankilatuomioidensa jäljelle jäänyttä osuutta Azerbaidžanin tasavaltaan, oli pantu täytäntöön tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti näille määrättyjä tuomioita muuttamatta; toteaa, että Zahirov myös vakuutti, että Azerbaidžanin tasavallan rikoslain mukaan elinkautista tuomiota kärsivän rangaistus voidaan muuntaa määräaikaiseksi vankeusrangaistukseksi ainoastaan tuomioistuimen päätöksellä ja että syyllinen voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen vasta sen jälkeen, kun tämä on kärsinyt vähintään 25 vuotta vankeusrangaistuksestaan; korostaa, että Azerbaidžanin viranomaiset kielsivät myöhemmin antaneensa diplomaattisia vakuuksia Unkarin viranomaisille;

F.  toteaa, että luutnantti Safarov sai juhlallisen vastaanoton Azerbaidžanissa ja vain muutamaa tuntia hänen paluunsa jälkeen presidentti myönsi hänelle armahduksen, minkä jälkeen hänet vapautettiin ja korotettiin kenraalimajuriksi virallisessa juhlatilaisuudessa;

G.  panee merkille, että Safarovin vapauttamista koskeva päätös tuomittiin laajalti ja se herätti yleistä kansainvälistä pahennusta;

H.  ottaa huomioon, että Armenian presidentti Serž Sargsjan ilmoitti 31. elokuuta 2012 Armenian katkaisevan diplomaattisuhteensa Unkariin;

I.  ottaa huomioon, että Azerbaidžan osallistuu aktiivisesti Euroopan naapuruuspolitiikkaan ja itäiseen kumppanuuteen, että se on yksi EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarisen edustajakokouksen (Euronest) perustajajäsenistä ja että se on sitoutunut kunnioittamaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta, jotka ovat näiden aloitteiden keskeisiä arvoja;

J.  ottaa huomioon, että Azerbaidžanista on tullut Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen jaksolle 2012–2013 ja että se on näin sitoutunut puolustamaan YK:n perusoikeuskirjaan ja ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen perustuvia arvoja;

K.  ottaa huomioon, että Azerbaidžan on Euroopan neuvoston jäsen sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja useiden muiden kansainvälisten ihmisoikeussopimusten, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, sopimuspuoli;

1.  painottaa oikeusvaltion periaatteen noudattamisen sekä sitoumusten täyttämisen merkitystä;

2.  ottaa huomioon, että Ramil Safarov on Euroopan unionin yhden jäsenvaltion tuomioistuinten päätöksellä tuomittu vankeuteen murhasta, ja pitää siksi valitettavana Azerbaidžanin presidentin tätä tapausta koskevaa armahduspäätöstä; pitää päätöstä eleenä, joka saattaa osaltaan kärjistää maiden välisiä jännitteitä ja joka syventää epäoikeudenmukaisuuden tunteita sekä näiden kahden maan välistä juopaa, ja on myös huolissaan siitä, että tämä teko vaarantaa kaikki rauhanomaiset sovinnontekoprosessit näiden yhteisöjen kesken ja saattaa myös heikentää alueella asuvien ihmisten rauhanomaisten suhteiden kehittymistä tulevaisuudessa;

3.  ottaa huomioon, että vaikka presidentin myöntämä armahdus Safaroville on tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lain kirjaimen mukainen, se on kuitenkin tämän kansainvälisen sopimuksen hengen vastainen, sillä sen päämääränä on mahdollistaa yhden valtion alueella tuomitun henkilön siirtäminen toisen valtion alueelle kärsimään jäljelle jäänyttä rangaistustaan;

4.  ottaa huomioon, että Unkarin viranomaisille annettiin diplomaattiset takeet Azerbaidžanin pyytäessä tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen mukaista siirtoa, ja pitää presidentin Safaroville myöntämää armahdusta näiden takeiden vastaisena;

5.  pitää valitettavana Azerbaidžanissa Safarovin kunniaksi järjestettyä sankarivastaanottoa sekä päätöstä korottaa tämä kenraalimajuriksi ja maksaa tälle takaisin kahdeksan vuoden palkka kotiinpaluun yhteydessä; on huolissaan siitä, millaisena esimerkkinä tällainen menettely toimii tuleville sukupolville, ja paheksuu Azerbaidžanin valtion Safaroville myöntämää virkaylennystä ja tunnustusta;

6.  katsoo, että Azerbaidžanin ja Armenian turhautuminen siihen, että Vuoristo-Karabahin rauhanprosessissa ei ole tapahtunut merkittävää edistystä, ei oikeuta kostotoimenpiteisiin eikä turhiin provokaatioihin, jotka lisäävät jo entisestään jännittyneeseen ja herkkään tilanteeseen kohdistuvia jännitteitä;

7.  tukee Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH), Etelä-Kaukasiasta vastaavan EU:n erityisedustajan sekä jäsenvaltioiden parhaillaan käynnissä olevia toimia, joiden avulla pyritään purkamaan jännitteitä ja varmistamaan, että alueen rauhanprosessissa edetään;

8.  tukee Etyjin alaisuudessa toimivan Minskin ryhmän toimia, joilla pyritään turvaamaan Vuoristo-Karabahin rauhanprosessin merkittävä edistyminen ja siten saamaan aikaan kansainvälisen lainsäädännön mukainen kestävä ja kattava sopimus;

9.  korostaa, että EU:n olisi toimittava entistä aktiivisemmin Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisemisessa auttamalla panemaan täytäntöön luottamusta rakentavia toimia, joilla pyritään lähentämään Armenian ja Azerbaidžanin yhteisöjä toisiinsa ja levittämään rauhaa, sovintoa ja luottamusta kaikkien osapuolten keskuudessa;

10.  muistuttaa kannastaan, jonka mukaan assosiaatiosopimukseen, josta EU ja Azerbaidžan parhaillaan neuvottelevat, olisi sisällytettävä ihmisoikeuksien suojelua ja edistämistä koskevia lausekkeita ja tavoitteita;

11.  tuomitsee kaikki terrorismin muodot sekä uhkaukset terrorismin käytöstä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman EUH:lle, Eurooppa-neuvostolle, komissiolle, Azerbaidžanin tasavallan sekä Armenian tasavallan hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Etyjille ja ihmisoikeuksista sekä terrorismin torjunnasta vastaavalle YK:n erityisraportoijalle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0127.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö