Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2785(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0428/2012

Rozpravy :

PV 13/09/2012 - 17.3

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 18.3

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0356

Prijaté texty
PDF 213kWORD 49k
Štvrtok, 13. septembra 2012 - Štrasburg
Azerbajdžan: prípad Ramila Safarova
P7_TA(2012)0356RC-B7-0428/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o Azerbajdžane: prípad Ramila Safarova (2012/2785(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Azerbajdžane, najmä tie, ktoré sa týkajú ľudských práv,

–  so zreteľom na ustálenú prax medzinárodného práva, pokiaľ ide o odovzdávanie osôb, konkrétne na Dohovor o odovzdávaní odsúdených osôb, ktorým sa dohodlo, že treba rozvinúť spoluprácu s cieľom pomôcť dosiahnuť spravodlivosť a sociálnu rehabilitáciu odsúdeným osobám tým, že sa im umožní vykonávať trest v ich vlastnej spoločnosti;

–  so zreteľom na vyhlásenie svojho predsedu Martina Schulza z 5. septembra 2012 o omilostení Ramila Safarova v Azerbajdžane,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej a komisára Štefana Füleho z 3. septembra 2012 o prepustení Ramila Safarova,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjørna Jaglanda zo 4. septembra 2012,

–  so zreteľom na oficiálny list zástupcu ministra spravodlivosti Azerbajdžanskej republiky Vilayata Zahirova maďarskému ministerstvu pre verejnú správu a spravodlivosť z 15. augusta 2012,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. apríla 2012 o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie maďarského premiéra Viktora Orbána z 3. septembra 2012, v ktorom ubezpečil, že Maďarsko konalo v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Azerbajdžanom, ktorá nadobudla platnosť v roku 1999, a na prebiehajúce rokovania medzi týmito dvoma stranami o novej dohode o pridružení, ktorou sa má nahradiť predchádzajúca dohoda,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Ramil Safarov bol od roku 2004 väznený v Maďarsku po tom, čo v priebehu kurzu konaného v Budapešti pod záštitou programu NATO Partnerstvo pre mier brutálne zavraždil arménskeho kolegu; keďže Ramil Safarov sa k svojmu činu priznal bez vyjadrenia ľútosti a odôvodnil ho tým, že zavraždený bol Armén;

B.  keďže 31. augusta 2012 bol Ramil Safarov, poručík azerbajdžanskej armády, odsúdený v Maďarsku za vraždu na doživotný trest odňatia slobody, bol odovzdaný Azerbajdžanu na základe dávnej žiadosti azerbajdžanských orgánov;

C.  keďže bezprostredne po prevoze Ramila Safarova do Azerbajdžanu mu azerbajdžanský prezident Ilham Aliyev udelil milosť v súlade s ústavou Azerbajdžanskej republiky a článkom 12 Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb;

D.  keďže podľa článku 9 Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb, ktorého signatármi sú Maďarsko i Azerbajdžan, môže byť osoba odsúdená na území jedného štátu odovzdaná na územie druhého štátu na výkon uloženého trestu, ak sú splnené podmienky stanovené dohovorom;

E.  keďže zástupca ministra spravodlivosti Azerbajdžanskej republiky Vilayat Zahirov poslal 15. augusta 2012 maďarskému ministerstvu pre verejnú správu a spravodlivosť oficiálny list, v ktorom uviedol, že súdne rozhodnutia cudzích štátov o odovzdávaní odsúdených osôb na účel výkonu zvyšku trestu odňatia slobody v Azerbajdžanskej republike sú vykonávané v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. a) dohovoru bez toho, aby bolo zmenené rozhodnutie súdu; keďže ďalej ubezpečil, že podľa trestného zákona Azerbajdžanskej republiky môže súd rozhodnúť o zmene doživotného trestu odňatia slobody na časovo ohraničený trest a že odsúdený môže byť podmienečne prepustený až po uplynutí najmenej 25 rokov trestu; a keďže azerbajdžanské orgány následne popreli, že poskytli maďarským orgánom akékoľvek diplomatické záruky;

F.  keďže poručík Safarov bol v Azerbajdžane veľkolepo privítaný a už niekoľko hodín po návrate mu bola udelená prezidentská milosť, bol prepustený a slávnostne povýšený na majora;

G.  keďže rozhodnutie o prepustení Ramila Safarova vyvolalo početné medzinárodné reakcie odmietajúce a odsudzujúce tento krok;

H.  keďže arménsky prezident Serzh Sargsyan 31. augusta 2012 oznámil, že Arménsko prerušilo svoje diplomatické vzťahy s Maďarskom;

I.  keďže Azerbajdžan sa aktívne zúčastňuje na iniciatíve európskej susedskej politiky a Východného partnerstva, je zakladajúcim členom Euronestu a zaviazal sa k dodržiavaniu zásad demokracie, ľudských práv a právneho štátu, ktoré sú kľúčovými hodnotami týchto dvoch iniciatív,

J.  keďže Azerbajdžan sa stal nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN na obdobie 2012 – 2013 a zaviazal sa ctiť hodnoty vyjadrené v Charte ľudských práv OSN a vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv;

K.  keďže Azerbajdžan je členom Rady Európy a zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ľudských právach (ECHR) a radu ďalších medzinárodných zmlúv v oblasti ľudských práv vrátane Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach;

1.  zdôrazňuje dôležitosť právneho štátu a rešpektovania prijatých záväzkov;

2.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím azerbajdžanského prezidenta udeliť milosť Ramilovi Safarovovi, odsúdenému za vraždu súdom v členskom štáte Európskej únie; chápe toto rozhodnutie ako symbolický krok, ktorý by mohol prispieť k ďalšej eskalácii napätia a prehĺbiť napätie medzi oboma krajinami, čo posilní pocit bezprávia a zväčší priepasť medzi nimi, a je znepokojený tým, že tento krok narušuje celý proces zmierenia v týchto spoločnostiach a mohol by ohroziť potenciál rozvoja mierových medziľudských kontaktov v regióne v budúcnosti;

3.  domnieva sa, že hoci je prezidentská milosť udelená Safarovovi v súlade s literou Európskeho dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb, je v rozpore s duchom medzinárodnej dohody, ktorá bola uzatvorená s cieľom umožniť odovzdávanie osôb odsúdených na území jedného štátu do iného štátu, kde si vykonajú zvyšok trestu;

4.  považuje prezidentskú milosť udelenú Safarovovi za porušenie diplomatických záruk poskytnutých maďarským orgánom v žiadosti Azerbajdžanu o odovzdanie v súlade s Európskym dohovorom o odovzdávaní odsúdených osôb;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Ramil Safarov bol v Azerbajdžane privítaný ako hrdina, hneď po príchode povýšený na majora a bol mu spätne vyplatený plat za osem rokov, a je znepokojený tým, že táto skutočnosť by sa mohla stať príkladom pre budúce generácie, a tiež podporou a uznaním azerbajdžanského štátu;

6.  zastáva názor, že pocit frustrácie, ktorý v Azerbajdžane a Arménsku panuje v súvislosti s nedostatočným pokrokom v mierovom procese v Náhornom Karabachu, nemôže ospravedlniť akty pomsty ani zbytočné provokácie, ktoré len zvyšujú napätie v už tak napätej a krehkej situácii;

7.  vyjadruje svoju podporu súčasným snahám ESVČ, osobitného zástupcu EÚ pre južný Kaukaz a členských štátov o zmiernenie napätia a o to, aby v mierovom procese v regióne došlo k pokroku;

8.  podporuje predsedníctvo Minskej skupiny OBSE v jeho úsilí o dosiahnutie výrazného pokroku v mierovom procese v oblasti Náhorného Karabachu s cieľom nájsť trvalé a komplexné riešenie v rámci medzinárodného práva;

9.  trvá na tom, aby EÚ zohrávala významnejšiu úlohu pri urovnávaní konfliktu v Náhornom Karabachu podporou vykonávania opatrení zameraných na budovanie dôvery, ktoré spoja arménske a azerbajdžanské spoločenstvá a ktoré budú medzi všetkými stranami šíriť myšlienky mieru, zmierenia a dôvery;

10.  odsudzuje všetky formy terorizmu a vyhrážania sa terorizmom;

11.  pripomína svoj postoj, že dohoda o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom, ktorá je v súčasnosti predmetom rokovaní, by mala obsahovať ustanovenia o ochrane a podpore ľudských práv a právneho štátu a kritériá pre hodnotenie ich dodržiavania;

12.  poveruje svojho predsedu, aby predložil toto uznesenie ESVČ, Európskej rade, Komisii, vládam a parlamentom Azerbajdžanskej republiky a Arménskej republiky, Rade Európy, OBSE a osobitnému spravodajcovi OSN pre ľudské práva a boj proti terorizmu.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0127.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia