Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2785(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0428/2012

Debatter :

PV 13/09/2012 - 17.3

Omröstningar :

PV 13/09/2012 - 18.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0356

Antagna texter
PDF 120kWORD 39k
Torsdagen den 13 september 2012 - Strasbourg
Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov
P7_TA(2012)0356RC-B7-0428/2012

Europaparlamentets resolution av den 13 september 2012 om Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov (2012/2785(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Azerbajdzjan, särskilt resolutionerna om mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av folkrättens etablerade praxis för överföringar, närmare bestämt konventionen om överförande av dömda personer, där parterna enats om att samarbeta för att främja rättskipning och social rehabilitering för dömda personer genom att ge dem möjlighet att avtjäna sina straff i sitt eget samhälle,

–   med beaktande av talman Martin Schulz uttalande den 5 september 2012 om benådningen av Ramil Safarov i Azerbajdzjan,

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet den 3 september 2012 av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, och kommissionsledamoten Štefan Füle om frigivandet av Ramil Safarov,

–   med beaktande av uttalandet den 4 september 2012 av Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland,

–   med beaktande av den officiella skrivelse som den 15 augusti 2012 inkom till det ungerska ministeriet för offentlig förvaltning och justitiefrågor från Azerbajdzjans biträdande justitieminister Vilajat Zahirov,

–  med beaktande av sin resolution av den 18 april 2012 om förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan(1),

–   med beaktande av uttalandet den 3 september 2012 av Ungerns premiärminister Viktor Orbán, i vilket han försäkrade att Ungern hade handlat i enlighet med sina internationella skyldigheter,

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan, som trädde i kraft 1999, och de pågående förhandlingarna mellan de båda parterna om ett nytt associeringsavtal avsett att ersätta det föregående avtalet,

–  med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ramil Safarov sattes i ungerskt fängelse 2004 efter att brutalt ha mördat en armenisk kollega under en kurs i Budapest inom ramen för Natos program Partnerskap för fred. Safarov erkände sig skyldig och uttryckte ingen ånger, utan försvarade sin handling med att offret var armenier.

B.  Ramil Safarov, en löjtnant i Azerbajdzjans armé som dömts för mord till livstids fängelse i Ungern, överfördes den 31 augusti 2012 till Azerbajdzjan efter en mångårig begäran från de azerbajdzjanska myndigheterna.

C.  Omedelbart efter att Ramil Safarov överförts till Azerbajdzjan benådades han av landets president Ilham Alijev i enlighet med Azerbajdzjans författning och artikel 12 i konventionen om överförande av dömda personer.

D.  Enligt artikel 9 i konventionen om överförande av dömda personer, som både Ungern och Azerbajdzjan är parter i, får en person som har dömts i ett land överföras till ett annat land för att avtjäna straffet där, förutsatt att villkoren i konventionen är uppfyllda.

E.  Den 15 augusti 2012 skickade Azerbajdzjans biträdande justitieminister Vilajat Zahirov en officiell skrivelse till det ungerska ministeriet för offentlig förvaltning och justitiefrågor, i vilken han tillkännagav att domstolsbeslutet från en främmande stat om överförande av en dömd person som ska avtjäna återstoden av sitt fängelsestraff i Azerbajdzjan verkställts i enlighet med artikel 9.1 a i konventionen, utan omvandling av domen. Vidare försäkrade han att livstids fängelsestraff i enlighet med Azerbajdzjans strafflag endast kan ändras av en domstol med ett tidsbestämt fängelsestraff och att den dömde kan friges villkorligt först efter att ha avtjänat minst 25 år. De azerbajdzjanska myndigheterna har i efterhand förnekat att de skulle ha gett Ungern några diplomatiska garantier.

F.  Löjtnant Safarov fick ett storartat välkomnande i Azerbajdzjan och blev redan några timmar efter hemkomsten benådad av presidenten, frigiven och befordrad till den högsta majorsgraden i samband med en offentlig ceremoni.

G.  Beslutet att släppa Ramil Safarov på fri fot utlöste omfattande internationella reaktioner i form av kritik och fördömanden.

H.  Den 31 augusti 2012 tillkännagav Armeniens president Serzh Sarksian att landet avbryter sina diplomatiska förbindelser med Ungern.

I.  Azerbajdzjan deltar aktivt i den europeiska grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet, är en av Euronests grundande medlemmar och har förbundit sig att respektera demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatliga principer, som är centrala värderingar i dessa initiativ.

J.  Azerbajdzjan har en icke permanent plats i FN:s säkerhetsråd under perioden 2012–2013, och har förbundit sig att upprätthålla de värderingar som uttrycks i FN-stadgan och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

K.  Azerbajdzjan är medlem av Europarådet och part i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och en rad andra internationella människorättsfördrag, bland annat Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

1.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av att rättsstatsprincipen respekteras och åtaganden fullgörs.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt den azerbajdzjanske presidentens beslut att benåda Ramil Safarov, en mördare som dömts i domstol i en av Europeiska unionens medlemsstater. Parlamentet betraktar beslutet som en handling som ytterligare kan komma att öka spänningarna mellan de båda länderna och som stärker känslan av orättvisa och fördjupar klyftan länderna emellan. Parlamentet uttrycker även oro över att handlingen äventyrar allt det fredliga försoningsarbete som bedrivs i dessa samhällen och att den kan undergräva möjligheterna att bygga upp fredliga mellanmänskliga kontakter i regionen.

3.  Europaparlamentet anser att presidentens benådning av Ramil Safarov visserligen enligt bokstaven är förenlig med konventionen om överförande av dömda personer men att den strider mot andan i detta internationella avtal, som förhandlats fram för att en person som dömts i ett land ska kunna överföras till ett annat land och avtjäna återstoden av sitt straff där.

4.  Europaparlamentet anser att presidentens benådning av Ramil Safarov strider mot de diplomatiska garantier som de ungerska myndigheterna fick i Azerbajdzjans begäran om att Safarov skulle överföras på grundval av konventionen om överförande av dömda personer.

5.  Europaparlamentet beklagar djupt det hjältemottagande Ramil Safarov fick i Azerbajdzjan, liksom beslutet att befordra honom till major och ge honom åtta års retroaktiv lön vid hemkomsten. Parlamentet är oroat över att detta kommer att statuera exempel för framtida generationer och över att Safarov både blivit befordrad och fått erkännande av den azerbajdzjanska staten.

6.  Europaparlamentet anser att frustrationen i Azerbajdzjan och Armenien över bristen på verkliga framsteg i fredsprocessen i Nagorno-Karabach inte rättfärdigar vare sig hämndaktioner eller meningslösa provokationer som bara förvärrar en redan spänd och bräcklig situation.

7.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för de ansträngningar som Europeiska utrikestjänsten, EU:s särskilde representant i Sydkaukasien samt medlemsstaterna fortlöpande gör för att minska spänningarna och få till stånd framsteg på vägen mot fred i regionen.

8.  Europaparlamentet stöder ordförandena i OSSE:s Minskgrupp i deras försök att åstadkomma verkliga framsteg i fredsprocessen i Nagorno-Karabach och nå en varaktig och heltäckande lösning i enlighet med folkrätten.

9.  Europaparlamentet framhåller att EU bör spela en mer framträdande roll i lösningen av konflikten i Nagorno-Karabach genom att stödja förtroendeskapande åtgärder som för de armeniska och azerbajdzjanska samhällena närmare varandra och sprider idéerna om fred, försoning och tillit i alla läger.

10.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att det associeringsavtal som EU och Azerbajdzjan för närvarande förhandlar om bör innehålla klausuler och riktmärken för skydd och främjande av mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer.

11.  Europaparlamentet fördömer alla former av terrorism och hot om terrorism.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska utrikestjänsten, Europeiska rådet, kommissionen, regeringarna och parlamenten i Azerbajdzjan och Armenien, Europarådet, OSSE samt FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter och terroristbekämpning.

(1) Antagna texter, P7_TA(2012)0127.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy