Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2092(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0311/2012

Pateikti tekstai :

A7-0311/2012

Debatai :

PV 22/10/2012 - 19
CRE 22/10/2012 - 19

Balsavimas :

PV 23/10/2012 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0359

Priimti tekstai
PDF 437kWORD 155k
Antradienis, 2012 m. spalio 23 d. - Strasbūras
Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
P7_TA(2012)0359A7-0311/2012

2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto. Visi skirsniai (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos(1),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl bendrų 2013 m. biudžeto (III skirsnis. Komisija) sudarymo procedūros gairių(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl Parlamento 2013 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos patvirtintą Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą (COM(2012)0300),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu susitikimu dėl 2013 m. biudžeto projekto(6),

   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimą parengti Susitarimą dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 24 d. Tarybos patvirtintą poziciją dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kuri 2012 m. rugsėjo 14 d. buvo perduota Parlamentui (12749/2012 – C7-0233/2012),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2012 m. spalio 19 d. pateiktą Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto taisomąjį raštą Nr. 1/2013,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir į kitų suinteresuotų komitetų nuomones (A7-0311/2012),

A.  kadangi rengiant šią rezoliuciją ir Parlamentui balsuojant dėl biudžeto pakeitimų kiek įmanoma atsižvelgiama į Parlamento specializuotų komitetų pateiktose nuomonėse nurodytus prioritetus, taip pat į prioritetus, paaiškėjusius susitikimuose su pranešėjais biudžeto klausimais,

III skirsnis

1.  primena, kad, kaip nurodyta minėtoje 2012 m. liepos 4 d. rezoliucijoje dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu susitikimu, Parlamento 2013 m. biudžeto prioritetus sudaro parama tvariam augimui, konkurencingumui ir užimtumui, visų pirma skirta MVĮ ir jaunimui; dar kartą pažymi, kad Komisijos biudžeto projektas (BP) atitinka Parlamento prioritetus, susijusius su programomis ir iniciatyvomis, kurias reikia remti siekiant šių tikslų;

2.  labai gerai supranta, kad dėl valstybių narių ekonomikos būklės kyla didelių sunkumų ir kad svarstyti reikia atsakingai ir atsižvelgiant į tikrąją padėtį; vis dėlto, atsižvelgdamas į labai skirtingą ES biudžeto ir nacionalinių biudžetų pobūdį, tikslus ir struktūrą, negali pritarti požiūriui, pagal kurį ES biudžetas laikomas galimu taupymo šaltiniu, kuriam taikoma toks pat taupymo mastas ir logika, kaip ir nacionaliniams biudžetams; pabrėžia, kad, sumažinus ES išteklius, valstybėse narėse neabejotinai pritrūks investicijų ir likvidumo, o tai pablogins dabartinę jų padėtį;

3.  pabrėžia, kad ES biudžetą reikia laikyti papildoma valstybių narių ekonomikos rėmimo priemone, kurią taikant galima sutelkti iniciatyvas ir investicijas į augimo ir darbo vietų kūrimo aspektu strategines sritis, taip pat daryti sverto poveikį sektoriuose, kurių veikla peržengia nacionalines sienas; pabrėžia, kad tos valstybės narės, kurios kartu su Parlamentu yra atsakingos už sprendimus, kurių pagrindu rengiama dauguma ES teisės aktų, tokį vaidmenį laiko pagrįstu;

4.  pabrėžia, kad ES biudžetas daro didelį sinergetinį poveikį ir tuo būdu nuolat prisideda taupant lėšas; mano, kad kai kurioms valstybėms narėms pasitelkus pakankamai politinės valios būtų galima sutaupyti dar daugiau lėšų;

5.  primena, kad 2013-ieji yra paskutiniai dabartinės daugiametės finansinės programos (DFP) metai, todėl itin svarbu užtikrinti iki šiol prisiimtų įsipareigojimų ir su jais susijusių vykdytinų mokėjimų pusiausvyrą, antraip galėtų nukentėti ES institucijų patikimumas, taip pat, jei nebūtų apmokėti teisėti mokėjimų prašymai, galėtų būti teisinių pasekmių Komisijai;

6.  todėl apgailestauja dėl Tarybos sprendimo šiais metais biudžeto projekto lėšas vėl mažinti taikant BP įprastinį horizontalųjį metodą, pagal kurį ES 2013 m. išteklių lygis dirbtinai sumažinamas įsipareigojimų asignavimus (ĮA) iš viso sumažinant 1 155 mln. EUR (-0,8 proc.), o mokėjimų asignavimus (MA) – 5 228 mln. EUR (-3,8 proc.), palyginti su BP, todėl, palyginti su 2012 m. biudžetu, būtų labai mažai padidinti ir įsipareigojimai (+1,27 proc., palyginti su BP numatytais +2 proc.), ir mokėjimai (+2,79 proc., palyginti su BP numatytais +6,8 proc.);

7.  yra nustebęs, kad Taryba, priimdama šį sprendimą, neatsižvelgė į naujausias Komisijos programų įgyvendinimo prognozes, pagrįstas sąmatomis tų valstybių narių, kurios, viena vertus, aiškiai atkreipia dėmesį į sritis, kuriose įgyvendinimo lygis didesnis už planuotą ir todėl daugiau lėšų reikia jau 2012 m., ir, kita vertus, įspėja apie didelę riziką, kad gali pritrūkti mokėjimų, ypač numatytų pagal 1a, 1b ir 2 išlaidų kategorijas; šiomis aplinkybėmis primena 27 valstybėms narėms skirtą pirmininko J. M. Barroso 2012 m. liepos mėn. laišką, kuriame jis išreiškia susirūpinimą dėl to, kad per Tarybos svarstymą BP sumažinta lėšų ir kad dėl šios priežasties gali būti skirta nepakankamai lėšų ES skoloms padengti;

8.  pabrėžia, kad dabartinės realiems mokėjimų asignavimų poreikiams įvertinti skirtos procedūros, taikomos atitinkamų valstybių narių administracijų ir kompetentingų Komisijos tarnybų, vykdomos visiškai nesuprantamai; tvirtai įsitikinęs, kad tokios procedūros daro nepalankų poveikį galutinių rezultatų kokybei, informacijos, kuri pasiekia ne tik vyriausybes, bet taip pat nacionalinius parlamentus ir Europos Parlamentą, lygiui ir deryboms tarp dviejų biudžeto valdymo institucijų;

9.  pažymi, kad Taryba sumažino išlaidas pagal visų išlaidų kategorijas, bet labiausiai sumažino 1a ir 1b išlaidų kategorijų mokėjimus (atitinkamai -1,9 mlrd. EUR ir -1,6 mlrd. EUR, palyginti su BP), t. y. tų išlaidų kategorijų, pagal kurias finansuojama daugiausia programų ir iniciatyvų, kurias įgyvendinant siekiama strategijos „Europa 2020“ tikslų; įspėja, kad laikantis tokio požiūrio rizikuojama neįvykdyti anksčiau prisiimtų įsipareigojimų ir dėl šios priežasties gali būti neįgyvendinti ES prioritetai, dėl kurių bendrai sutarta;

10.  pabrėžia, kad šis lėšų mažinimas visiškai prieštarauja 2012 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadoms, kuriose nurodyta, kad ES biudžetas turi būti „ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo visoje Europoje skatinimo veiksnys“, ir nuspręsta sutelkti išteklius, įskaitant 55 mlrd. EUR iš struktūrinių fondų, ekonomikos augimo skatinimo priemonėms finansuoti; mano, kad, atsižvelgiant į tą aukščiausiu politiniu ES lygmeniu priimtą sprendimą, 2013 m. reikia skirti pakankamai mokėjimų asignavimų programoms ir veiksmams, kuriuos įgyvendinant remiamas šis prioritetas, finansuoti;

11.  atmeta Tarybos argumentą, kad šis asignavimų sumažinimas susijęs su tomis programomis, kurioms skirtos lėšos panaudojamos nepakankamai, arba kurių rezultatai prasti, nes asignavimų mažinama taip pat ir toms programoms, kurių įgyvendinimo rodikliai labai geri (pvz., Mokymosi visą gyvenimą programa ir Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa (KIP) pagal 1a išlaidų kategoriją, Konkurencingumo ir užimtumo tikslas pagal 1b išlaidų kategoriją), nors jos nesusijusios su sritims, kuriose panaudoti ne visi skirti asignavimai; atkreipia dėmesį į tai, kad taikant tokius kriterijus visiškai nepaisoma daugiamečio ES politikos, ypač sanglaudos, pobūdžio, dėl kurio DFP laikotarpio pabaigoje mokėjimų daugėja;

12.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl Tarybos nustatyto esminio mokėjimų lygio sumažinimo, palyginti su įsipareigojimų lygiu, metų pabaigoje galėtų susidaryti dar daugiau neįvykdytų įsipareigojimų, o atotrūkis tarp ĮA ir MA padidėtų 4,1 mlrd. EUR, ypač todėl, kad daugiausia neįvykdytų įsipareigojimų yra susiję su sanglaudos politikos (65,6 proc.) bei mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) sektoriais (10,5 proc.), o šių dviejų sričių išlaidos sumažintos labiausiai;

13.  atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 26 d. tarpinstituciniame susitikime dėl mokėjimų Komisijos pateiktus duomenimis, abejoja, kad BP siūlyto 6,8 proc. mokėjimų padidinimo pakaks teisėtiems mokėjimų, kurių valstybės narės tikisi pagal įvairias išlaidų kategorijas, ypač pagal 1a ir 1b, prašymams patenkinti, jei nebus parengtas taisomasis biudžetas, kuris padengtų 2012 m. mokėjimų poreikius; todėl nepritars jokioms pastangoms sumažinti mokėjimų asignavimų lygį, palyginti su BP siūlomu lygiu;

14.  atsižvelgdamas į ankstesnių metų patirtį, mano, kad per svarstymą Tarybos pateikti pareiškimai dėl siūlomų mokėjimų nesuteikia pakankamos garantijos, kad bus nustatytas tinkamas mokėjimų lygis pagal visas išlaidų kategorijas; todėl laikosi bendrojo požiūrio, kad siekiant patenkinti realius atitinkamų programų poreikius, kuriuos nurodė Komisija, reikia visose išlaidų kategorijose vėl įrašyti BP numatytas mokėjimų sumas, kurias Taryba sumažino, ir visose išlaidų kategorijose, ypač 1a ir 4, pagal tam tikras biudžeto eilutes, kuriose numatytų lėšų panaudojimo lygis yra aukštas, reikia numatyti didesnius asignavimus, negu numatyti BP;

15.  įgalioja savo delegaciją į 2013 m. biudžeto taikinimo posėdį nepritarti jokio lygio Taisomojo biudžeto Nr. 6/2012 ir 2013 m. biudžeto mokėjimams, kurie ne visiškai padengia Komisijos nustatytus 2012 m. ir 2013 m. mokėjimų poreikius;

16.  prašo valstybes nares užtikrinti, kad sąmatos, kurias jos siunčia Komisijai ir kuriomis Komisija remiasi rengdama savo pasiūlymą dėl mokėjimų, būtų kiekvienoje valstybėje narėje patikrintos ir atitinkamu politiniu lygmeniu patvirtintos;

17.  apgailestauja, kad Taryba, skirdama įsipareigojimų asignavimus, labai nukrypo (iš viso 2,15 mlrd. EUR) nuo finansinio programavimo skaičių, kurie programavimo laikotarpio pradžioje buvo nustatyti bendru sprendimu su Parlamentu, taip pat dėl to, kad, kaip nurodyta Parlamento su trišaliu susitikimu susijusių įgaliojimų dokumente, Taryba visai neatsižvelgė į Parlamento prioritetus; tačiau primena, kad Parlamento svarstymas yra pagrįstas šiomis gairėmis, susijusiomis su minėtais įgaliojimais, ir jas atitinka;

18.  pabrėžia, kad krizei įveikti reikia ne mažiau, bet daugiau Europos pastangų, jei norima atnaujinti investicijas, skatinti steigti naujas darbo vietas ir padėti atkurti pasitikėjimą ekonomika; jau kritikavo Komisijos priimtą įsipareigojimų asignavimų BP įšaldymą, kaip pabrėžiama minėtoje Parlamento 2012 m. liepos 4 d. rezoliucijoje dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu susitikimu, todėl negali pritarti Tarybos sprendimui dar labiau sumažinti iki 1,27 proc., palyginti su 2012 m. biudžetu, įsipareigojimų asignavimus; primena, kad įsipareigojimai atspindi ES politikos prioritetus ir turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, kai ekonomikos nuosmukis galbūt bus pasibaigęs; ketina šiek tiek padidinti BP numatytus įsipareigojimų asignavimus pagal kelias atrinktas biudžeto eilutes, tiesiogiai susijusias su strategijos „Europa 2020“ prioritetų įgyvendinimu ir atitinkančias įprastus Parlamento prioritetus;

19.  todėl nustato, kad bendra 2013 m. įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų suma turi būti atitinkamai 151 151,84 mln. EUR ir 137 898,15 mln. EUR;

1a išlaidų kategorija

20.  apgailestauja, kad, nors 1a išlaidų kategorija yra svarbiausia išlaidų kategorija įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ tikslus, šioje kategorijoje Taryba atliko beveik visus įsipareigojimų pagal 1 išlaidų kategoriją (-2,9 proc. mažiau, palyginti su BP) sumažinimus ir daugiausia sumažino mokėjimų (-1,9 mlrd. EUR arba 14 proc. mažiau, palyginti su BP); nusprendžia panaikinti beveik visus Tarybos sumažinimus ir daugiau, negu numatyta BP, įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų skirti tik tam tikram skaičiui biudžeto eilučių, tiesiogiai susijusių su strategijos „Europa 2020“ tikslais, kurioms būdingas didelis lėšų panaudojimo lygis ir dideli panaudojimo gebėjimai;

21.  labai apgailestauja, kad Taryba, užuot padidinusi asignavimų programoms, įgyvendinamoms pagal 7-ąją bendrąją programą ir Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą, nusprendė sumažinti Komisijos atitinkamoms biudžeto eilutėms siūlomus asignavimus, o tai aiškiai prieštarauja neseniai priimtam Europos Vadovų Tarybos sprendimui sudaryti susitarimą dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, kuriuo, be kita ko, būtų remiami moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, inovacijos ir užimtumas; pabrėžia, kad šių programų rezultatai labai geri ir kad Komisija nurodo, jog 2012 m. jos bus įgyvendintos sparčiau, palyginti su praėjusiais metais;

22.  mano, kad KIP yra viena iš svarbiausių programų, kurias vykdant įgyvendinama strategija „Europa 2020“, ir labai svarbi priemonė, skirta galimybei gauti finansavimą, ypač inovacinėms MVĮ, gerinti; todėl nusprendžia padidinti KIP Verslininkystės ir inovacijų ir Pažangios energetikos Europai programoms numatytus įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, taip pat, atsižvelgdamas į didėjančius MVĮ poreikius, padidinti ĮA ir MA, skirtus finansinėms priemonėms pagal šią programą finansuoti;

23.  atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą papildomas ITER išlaidas padengti iš sutaupytų veiklos lėšų, daugiausia susijusių su bendromis įmonėmis ir 7-osios bendrosios programos administracinėmis išlaidomis; primena ES finansuojamų mokslinių tyrimų papildomą naudą ir jų svarbų vaidmenį siekiant strategijoje „Europa 2020“ įtvirtintų augimo, konkurencingumo ir užimtumo tikslų; todėl, atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio mėn. tarpinstitucinę deklaraciją, nusprendžia šį sumažinimą iš dalies kompensuoti nustatydamas didesnius įsipareigojimus, negu numatyti BP, pagal kai kurias 7-osios bendrosios programos veiklos eilutes, tiesiogiai susijusias su strategijos „Europa 2020“ rėmimu, kurių įgyvendinimo lygis labai geras, o gebėjimas panaudoti lėšas didelis; siūlo šį dalinį skirtumą, kuris viršija turimą maržą, finansuoti naudojantis lankstumo priemone ir skiriant 50 mln. EUR sumą;

24.  atkreipia dėmesį į labai didelę pridėtinę vertę, kuri gaunama įgyvendinant programas „Mokymasis visą gyvenimą“ ir „Erasmus Mundus“, kurios, nors joms skiriami palyginti nedideli finansiniai paketai, teikia daug naudos, nes yra veiksmingai įgyvendinamos ir kuria teigiamą Sąjungos įvaizdį piliečių akyse; laikydamasis savo per pastarąsias biudžeto sudarymo procedūras priimtos pozicijos ir atsižvelgdamas į gebėjimą įgyvendinant šias programas gerai panaudoti lėšas, nusprendžia joms skirti daugiau ĮA ir MA, palyginti su numatytais BP;

25.  apgailestauja dėl to, kad Taryba sumažino mokėjimų asignavimų (-23 mln. EUR, palyginti su BP) ir todėl sumažėjo finansinė parama bendros svarbos transeuropinio transporto tinklo projektams; pabrėžia, kad ši programa, pagal kurią investuojama į didelę papildomą naudą Europai teikiančias infrastruktūras, yra labai svarbi siekiant padidinti visos ES konkurencingumą ir tiesiogiai prisideda skatinant augimą ir užimtumą; pabrėžia, kad programa įgyvendinama gerai ir kad 2013 m. bus lemiami metai, skirti pasirengti pradėti taikyti Europos infrastruktūros tinklų priemonę; todėl nusprendžia palikti tokį įsipareigojimų ir mokėjimų lygį, kaip siūlyta BP;

26.  vėl įrašo mokėjimus, numatytus BP Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui (EGF); atkreipia dėmesį į tai, kad vėl įrašius mokėjimų asignavimus bus išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių ir kad ši skirta asignavimų suma yra minimali suma, kurią EGF sunaudoja per pirmuosius metų mėnesius;

1b išlaidų kategorija

27.  labai apgailestauja, kad Taryba labai sumažino (-1,6 mlrd. EUR arba -3,3 proc., palyginti su BP) mokėjimus, dėl kurių sumažėjo regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslo (-12,9 proc.), Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (-18,7 proc.) ir Sanglaudos fondo (-4,7 proc.) finansavimas, ir kuriuos patvirtinus būtų neabejotinai sutrikdytas teisingas projektų vykdymas paskutiniaisiais programavimo laikotarpio metais – pasekmės būtų dramatiškos, ypač valstybėms narėms, kurios jau patiria socialinį, ekonominį ir finansinį spaudimą, dėl to labai padaugėja neįvykdytų įsipareigojimų; tačiau pažymi, kad konvergencijos tikslui lėšų beveik nesumažinta;

28.  primena, kad šios išlaidų kategorijos mokėjimų lygis BP padidėjo (+8,1 proc.) dėl praeityje prisiimtų įsipareigojimų, kuriuos, atsižvelgiant į natūralų struktūrinių fondų gyvavimo ciklą, reikia įvykdyti programavimo laikotarpio pabaigoje; pabrėžia, kad, jei Taryba per pastarąsias ES biudžeto sudarymo procedūras realius mokėjimų poreikius pagal šią išlaidų kategoriją būtų nustačiusi taikydama tikroviškesnį požiūrį, procentinė mokėjimų padidėjimo dalis galėjo būti kur kas mažesnė;

29.  primena su trišaliu susitikimu susijusių įgaliojimų dokumente išreikštas savo abejones, ar BP siūlomo mokėjimų lygio pakaks visiems numatomiems mokėjimų prašymams padengti, jei šiais metais nebus rengiamas taisomojo biudžeto projektas; pabrėžia, kad toks pat Komisijos pasiūlymas pagrįstas prielaida, kad jau padengti visi ankstesnių metų iki 2012 m. mokėjimų poreikiai;

30.  atmeta Tarybos pasiūlymą sumažinti 1b išlaidų kategorijos išlaidas, nes tai lemtų kur kas didesnį mokėjimų trūkumą, nei jau tikimasi, ir paramą gavusioms valstybėms narėms ir regionams nebūtų galima kompensuoti jau patirtų išlaidų, o tai turėtų rimtų pasekmių, ypač toms valstybėms narėms, kuriose jau taikomi socialiniai, ekonominiai ir finansiniai suvaržymai; dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kad šioje išlaidų kategorijoje yra du trečdaliai šiuo metu neįvykdytų įsipareigojimų ir kad, sumažinus 2013 m. mokėjimų lygį, iki kitų metų pabaigos taip pat labai padidėtų neįvykdytų įsipareigojimų lygis; todėl prašo Komisijos pateikti neįvykdytų įsipareigojimų padėties analizę ir patikimą strategiją, skirtą neįvykdytų įsipareigojimų lygiui sumažinti; ragina Komisiją kiekvieną mėnesį Parlamentui pateikti informaciją apie pateiktus prašymus padengti išlaidas, suskirstytą pagal valstybes nares ir fondus;

31.  mano, kad Tarybos deklaracija, kurioje Komisija prašoma pateikti taisomojo biudžeto projektą tuo atveju, jei nepakaktų mokėjimų pagal 1b išlaidų kategoriją, nėra pakankama garantija tinkamam 2013 m. mokėjimų lygiu užtikrinti, turint mintyje tai, kad Taryba per pastaruosius dvejus metus panašių įsipareigojimų jau buvo prisiėmusi, bet jų nevykdė; prašo Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės padaryti viešą pareiškimą ir paaiškinti neatitikimus tarp Tarybos svarstymo dėl mokėjimų ir realių valstybių narių poreikių, kurie nurodyti jų sąmatose;

32.  todėl nusprendžia pagal šią išlaidų kategoriją į visas biudžeto eilutes vėl įrašyti BP numatytus įsipareigojimus ir mokėjimus, kuriuos Taryba sumažino, ir padidinti BP numatytus įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, skirtus techninei pagalbai, susijusiai su Baltijos jūros regiono strategija;

33.  primygtinai ragina Tarybą pritarti taisomojo biudžeto projektui Nr. 6/2012, kurį pateikė Komisija, siekdama kompensuoti mokėjimų asignavimų trūkumą šiais metais ir išvengti pradėtų projektų įgyvendinimo blokavimo šio programavimo laikotarpio pabaigoje; suteikia savo delegacijai įgaliojimus dalyvauti derybose su Taryba, jei Taryba būtų nepasirengusi pritarti visam TBP, siekiant padidinti mokėjimų asignavimus ta suma, kuriai nepritarė Taryba, ir paskirstyti ją proporcingai visoms 1b išlaidų kategorijos veiklos eilutėms;

2 išlaidų kategorija

34.  mano, kad Komisijos parengtos biudžeto poreikių sąmatos yra tikroviškesnės negu Tarybos prognozių skaičiai, ypač turint mintyje būsimus mokėjimus; todėl Tarybos sumažintus asignavimus pagal šią išlaidų kategoriją vėl padidina iki 60 307,51 mln. EUR, t. y. numato 0,6 proc. daugiau, negu 2012 m. biudžete;

35.  atkreipia dėmesį, kad įprastiniame su žemės ūkiu susijusiame taisomajame rašte, kuris turi būti pateiktas 2012 m. spalio mėn., dabartinė sąmata bus pakoreguota atsižvelgiant į tikslesnį realių poreikių įvertinimą; atkreipia dėmesį į galutinį asignuotųjų pajamų, kurių tikimasi 2013 m., lygį (atitikties patvirtinimo koregavimas, pažeidimai ir papildomas mokestis už pieną), nuo kurio galiausiai priklausys naujų asignavimų, kurie turi būti patvirtinti 2013 m. biudžete, lygis; mano, kad esamos maržos (981,5 mln. EUR) turėtų pakakti poreikiams pagal šią išlaidų kategoriją patenkinti, jei neatsiras nenumatytų aplinkybių;

36.  ragina Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant pagal šią išlaidų kategoriją apibrėžti aiškius prioritetus, palankius tvaraus ūkininkavimo sistemoms, kurias taikant išsaugoma biologinė įvairovė, saugomi vandens ištekliai ir dirvožemio derlingumas, užtikrinta gyvūnų gerovė ir palaikomas užimtumas;

37.  atmeta pasiūlymą padidinti asignavimų pagal vadinamųjų neigiamų išlaidų eilutę (sąskaitų patvirtinimas), nes jos asignavimai, regis, padidinami pernelyg daug, palyginti su 2 išlaidų kategorijos asignavimais, ir vėl iš dalies įrašo Komisijos siūlytą sumą, kuri atitinka tikroviškesnį požiūrį;

38.  patvirtina savo įsipareigojimą dėti pastangas siekiant užkirsti kelią krizėms vaisių ir daržovių sektoriuje ir todėl pritaria atitinkamam asignavimų, skirtų preliminariam gamintojų organizacijų pripažinimui finansuoti, lygiui; pritaria, kad reikia tinkamai padidinti Sąjungos įnašą į krizių fondą gamintojų organizacijoms skirtuose veiklos fonduose;

39.  numato didesnę paramą pieno mokykloms programai ir tolesnę paramą programai, susijusiai su vaisių vartojimo skatinimu mokyklose;

40.  palieka tokią pačią biudžeto asignavimų sumą, numatytą Maisto paskirstymo vargingiausiems asmenims ES programai, kurią įgyvendinant Sąjungoje remiama 18 mln. asmenų, turinčių nepakankamos mitybos problemų; palankiai vertina Komisijos pastangas ieškant politinio ir teisinio sprendimo tam, kad šią programą būtų galima tęsti 2013 m.; tikisi, kad bus rastas sprendimas, suteikiantis galimybę tęsti šią programą kitos DFP laikotarpiu;

41.  pritaria pasiūlymui iš esmės sumažinti asignavimų pagal kai kurias grąžinamųjų išmokų biudžeto eilutes, kai kuriais atvejais net iki nulio, nes ši priemonė yra politiškai prieštaringa ir kai kuriems produktams netaikoma tokiu pačiu mastu, kaip 2012 biudžetiniais metais; pažymi, kad kai kurios grąžinamųjų išmokų eilutės pažymėtos kaip neigiami prioritetai; atidžiai įvertina, kiek šių eilučių išlaidas reikėtų sumažinti tam, kad prireikus būtų galima šia priemone pasinaudoti pagal dabartinį reglamentą dėl grąžinamųjų išmokų;

42.  numato toliau teikti atitinkamo lygio paramą programai LIFE+, pagal kurią pirmenybė teikiama vien tik veiksmų aplinkos ir klimato kaitos srityje projektams, remiant tvarios ir tausiau išteklius naudojančios ekonomikos plėtrą ir ekosistemų apsaugą, išsaugojimą ir atkūrimą; dar kartą primena, kad aplinkos problemos ir jų sprendimai peržengia valstybių sienas, todėl akivaizdu, kad jos turi būti sprendžiamos ES lygmeniu; atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares iš esmės pagerinti ES aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimą;

43.  pabrėžia, kad bendra žuvininkystės politika išlieka labai svarbus ES politinis prioritetas, todėl, atsižvelgdamas į būsimą jos reformą, palieka tokio lygio finansavimą, koks siūlomas BP; mano, kad integruotos jūrų politikos finansavimas neturėtų būti vykdomas kitų veiksmų žuvininkystės srityje ar programų pagal 2 išlaidų kategoriją sąskaita; mano, kad veiksmingas žuvininkystės valdymas itin svarbus siekiant išsaugoti žuvų išteklius ir išvengti pernelyg intensyvios žvejybos;

3a išlaidų kategorija

44.  pažymi, kad Taryba siūlo sumažinti finansavimą ir iš viso įsipareigojimų asignavimų skirti 15 mln. EUR mažiau, o mokėjimų asignavimų – 51 mln. EUR mažiau, palyginti su 2013 m. BP; pažymi, kad šie asignavimai sumažinami 1,07 proc., palyginti su BP, ir – 15,5 proc., palyginti su pradiniu Komisijos finansinio programavimo dokumentu;

45.  atmeta Tarybos atliktus mokėjimų asignavimų sumažinimus šiose srityse: Europos grąžinimo fondas (-18 mln. EUR), Europos pabėgėlių fondas (-1,8 mln. EUR), Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai (-3,2 mln. EUR) ir pagrindinės teisės ir pilietybė (-1 mln. EUR); todėl nusprendžia vėl įrašyti BP pagal atitinkamas biudžeto eilutes numatytas sumas;

46.  atmeta vienašalį Tarybos sprendimą pakeisti pasiūlymo dėl Šengeno vertinimo mechanizmo teisinį pagrindą ir vietoj įprastinės teisėkūros procedūros pasirinkti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 70 straipsnį; pritaria Pirmininkų sueigos sprendimui blokuoti bendradarbiavimą su Taryba dėl 2013 m. biudžeto su vidaus saugumu susijusiais aspektais; todėl pritaria Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pozicijai, kad į rezervą reikia įrašyti kai kurių su vidaus saugumu susijusių 18 antraštinės dalies biudžeto eilučių lėšas (įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus), kol dėl Šengeno erdvės valdymo paketo bus pasiekta patenkinamų rezultatų; mano, kad šis rezervas neturėtų būti taikomas pagal 3a išlaidų kategoriją veikiančioms agentūroms siekiant nesukelti pavojaus jų veiklai;

47.  pabrėžia svarbų programos dėl prevencinių priemonių kovojant su visų formų smurtu (programa „Daphne“) vaidmenį, kurį ji atlieka šalinant ES smurtą prieš moteris, jaunuolius ir vaikus, ypač dabartinės krizės sąlygomis; atkreipia dėmesį į išmatuojamus programos „Daphne“ rezultatus, taip pat į jos poveikį valstybių narių politikos pokyčiams; todėl jai skirtus mokėjimų asignavimus padidina daugiau, negu buvo numatyta BP.

3b išlaidų kategorija

48.  apgailestauja, jog nepaisant to, kad BP jau pasiūlyta sumažinti asignavimus, Taryba dar labiau sumažina 3b išlaidų kategorijos ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimus maždaug 9,5 mln. EUR; laikosi bendro požiūrio, kad, siekiant užtikrinti tinkamą programų ir veiksmų pagal šią išlaidų kategoriją įgyvendinimą, reikia panaikinti visus Tarybos atliktus sumažinimus;

49.  pakartoja, kad siekiant Europai suteikti galimybę panaudoti per visą istoriją geriausią išsilavinimą įgijusios kartos gabumus, būtina skatinti Europos jaunimo aktyvaus pilietiškumo jausmą, solidarumą ir toleranciją; pabrėžia, kad būtina skatinti įvairių kultūrų ryšius ir kitos kartos ES pilietiškumą; todėl nusprendė programai „Veiklus jaunimas“ skirti didesnį finansavimą, palyginti su numatytu BP, visų pirma atsižvelgdamas į tinkamą daugelį metų tęsiamos programos įgyvendinimą;

50.  mano, kad 2013-ųjų Europos piliečių metų informacijos kampanijai, taip pat komunikacijos veiklai reikia skirti pakankamai lėšų siekiant į šį Europos projektą tinkamai įtraukti piliečius ir skatinti dialogą ES klausimais; apgailestauja, kad Komisijos pasiūlytas biudžetas yra mažiausias iš kada nors Europos metams skirtų biudžetų, ir nutaria padidinti atitinkamos biudžeto eilutės asignavimus;

51.  pritaria pasiūlymui tęsti sėkmingus parengiamuosius Europos partnerystės sporto srityje veiksmus atsižvelgiant į Lisabonos sutartyje Sąjungai suteiktus naujus įgaliojimus sporto srityje, ypatingą dėmesį skiriant mėgėjų sportui ir masiniam sportui, sąžiningumo sporto varžybose skatinimui kovojant su susitarimais dėl varžybų baigties ir sportininkų fizinio bei moralinio vientisumo apsaugai;

4 išlaidų kategorija

52.  atkreipia dėmesį į tai, kad Tarybos pasiūlytas 4 išlaidų kategorijos asignavimų sumažinimas (-1 mlrd. EUR arba -14,1 proc., palyginti su BP) sudaro maždaug 20 proc. bendro sumažinimo pagal visas išlaidų kategorijas; mano, kad tiek daug sumažinus asignavimus Sąjungai būtų sunku laikytis tarptautinėje bendruomenėje prisiimtų įsipareigojimų; pažymi, kad Komisija siūlė šiek tiek didesnius asignavimus, nei numatyta 2012 m. biudžete, ir jau kur kas mažesnius, palyginti su numatytais finansinėje programoje; nusprendžia vėl įrašyti tokį daugelio biudžeto eilučių įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų lygį, kaip pasiūlytas BP;

53.  vis dėlto mano, kad galima pritarti tam tikriems asignavimų sumažinimams, palyginti su BP, pagal kai kurias biudžeto eilutes, pvz., makrofinansinė pagalba, narystė tarptautinėse organizacijose, veikiančiose muitų ir mokesčių srityje, ir bendradarbiavimas su Grenlandija;

54.  siūlo šiek tiek padidinti, palyginti su BP, įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų pagal biudžeto eilutes, susijusias su geografiniu vystomuoju bendradarbiavimu, taip pat rinkimų stebėjimo misija ir Pasauliniu kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondu, lygį; pabrėžia, kad tai padėtų išvengti, kad ES, vykdydama savo tvirtus vystomojo bendradarbiavimo finansavimo įsipareigojimus, ir toliau neliktų mažai žinoma;

55.  nurodo, kad, remiantis Komisijos ir Jungtinių Tautų paramos ir darbo agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (JTPDO) pasirašyta deklaracija dėl ES paramos JTPDO veiklai (2011–2013 m.), ES metinis įnašas pagrįstas 2011 m. Palestinai skirtais asignavimais (300 mln. EUR) ir, sumažinus šią orientacinę sumą, pasikeistų taip pat ir JTPDO veiklai skirti asignavimai; mano, kad didinti finansavimą Palestinai ir JTPDO labai svarbu siekiant užtikrinti, kad JTPDO turėtų reikiamų išteklių svarbioms paslaugoms, kurias jai pavedė JT Generalinė Asamblėja, teikti ir pabėgėlių saugumui bei pragyvenimui užtikrinti nestabilios padėties regione sąlygomis;

56.  taip pat mano, kad būtina padidinti asignavimus, skirtus Kipro turkų bendruomenės ekonomikos plėtrai remti, siekiant užtikrinti tolesnę ES finansinę paramą Kipre be žinios dingusių asmenų paieškos komiteto ir Kultūros paveldo techninio komiteto veiklai;

57.  įrašo, atsižvelgdamas į pasiūlymą, pateiktą įgyvendinant Finansinio reglamento reformą, atskiras biudžeto eilutes, susijusias su visomis BUSP misijomis ir ES specialiaisiais įgaliotiniais įvairiose geografinėse vietovėse, tam, kad būtų galima susidaryti skaidresnį ir išsamesnį visų pagal šią politiką vykdomų misijų vaizdą;

5 išlaidų kategorija

58.  atkreipia dėmesį į Tarybos poziciją, kurioje Komisijos pagal 5 išlaidų kategoriją (Visi skirsniai) pasiūlyti asignavimai iš viso sumažinti 146 mln. EUR, nepaisant institucijų pastangų konsoliduoti administracinių išlaidų biudžetą ekonominių ir biudžetinių apribojimų sąlygomis, apie kurias galima spręsti iš jų sąmatų ir BP;

59.  visų pirma pabrėžia, kad dauguma institucijų, įskaitant Parlamentą ir Komisiją, įvykdė ir net viršijo įsipareigojimus apriboti savo administracinius biudžetus ir juos padidino mažiau, negu prognozuojamas infliacijos lygis; palankiai vertina šias pastangas ir pagal 5 išlaidų kategoriją iš viso numato 8 506,87 mln. EUR asignavimų, iš jų 4 967,37 mln. EUR skiria Komisijai;

60.  pažymi, kad Taryba asignavimus sumažino todėl, kad biudžete neatsižvelgta į 2011 m. 1,7 proc. atlyginimų koregavimą, standartinės įvairių institucijų ir tarnybų mažinimo normos padidinimą ir kitus konkrečius tam tikrų administracinių išlaidų sumažinimus, bet mano, kad toks sumažinimas nėra tinkamai pagrįstas ir tiesiog dirbtinai siekiama nominalaus administracinių išlaidų įšaldymo, nepaisant tarnybos nuostatuose ir sutartyse nustatytų įsipareigojimų, taip pat ir naujų ES kompetencijos sričių ir užduočių;

61.  visų pirma mano, kad standartinio sumažinimo normų didinimas siekiant padidinti neapmokamų pareigų skaičių institucijose yra konservatyvus požiūris, kurį taikant tiesiogiai mažinamos galimybės gerinti biudžeto valdymo institucijos jau patvirtintų pareigų, numatytų personalo planuose, užimtumo rodiklį; pabrėžia, kad toks požiūris dar žalingesnis personalo planų mažinimo sąlygomis, kuriomis savaime gerėja postų, numatytų personalo plane, užimtumo rodiklis, ir kad šių postų finansavimo nereikėtų laikyti reguliavimo kintamuoju, taikytinu siekiant formaliai įšaldyti administracinį biudžetą arba kokią nors kitą iš anksto nustatytą tikslinę sumą;

62.  nutaria, kol bus priimtas Teismo sprendimas, vėl įrašyti (arba įrašyti naujai, Teisingumo Teismo atveju) į 2013 finansinių metų rezervą visoms institucijoms (išskyrus Tarybą) ir Europos mokykloms numatytas sumas, kurios atitinka 1,7 proc. 2011 m. atlyginimų koregavimą; pabrėžia, kad toks biudžeto valdymas yra patikimas, turint mintyje Komisijai palankaus Teismo sprendimo tikimybę, ir įspėja Tarybą, kad tokio sprendimo atveju biudžeto valdymo institucija turės jį įgyvendinti atgaline data taip pat už 2011 ir 2012 metus, įskaitant delspinigius;

63.  taip pat panaikina kitus Tarybos atliktus asignavimų sumažinimus, susijusius su tam tikrais administracinių išlaidų, ypač Komisijos, punktais, su IRT įranga ir paslaugomis, taip pat kai kuriomis tarnybomis;

64.  pažymi, kad Taryba pritarė pasiūlymui 1 proc. sumažinti darbuotojų skaičių Komisijos personalo plane, visų pirma administracinės paramos, biudžeto valdymo ir kovos su sukčiavimu srityse;

65.  nors, įvertinęs kiekvieną konkretų atvejį atskirai, vėl įrašo ankstesnius Komisijos ir kai kurių kitų institucijų prašymus dėl etatų arba palieka dabartinius etatus, ragina atlikti išsamų planuojamo darbuotojų skaičiaus mažinimo iki 2018 m. poveikio vertinimą, visapusiškai atsižvelgiant į, be kita ko, Sąjungos teisinius įsipareigojimus ir naujas institucijų kompetencijos sritis, taip pat į papildomas užduotis pagal Sutartis;

66.  palankiai vertina BP pateiktą informaciją apie sritis, kuriose padidintas darbuotojų skaičius, pvz., Europos ekonomikos valdymo, bendrosios rinkos, taip pat saugumo ir teisingumo sritys, tačiau susirūpinęs pažymi, kad kai kuriuose kituose generaliniuose direktoratuose, pvz., Įmonių ir pramonės, Konkurencijos, Mobilumo ir transporto, Mokslinių tyrimų ir inovacijų, taip pat Eurostate, kurie labai prisideda prie ES prioritetų įgyvendinimo, darbuotojų skaičius sumažintas; taip pat yra susirūpinęs dėl neigiamo poveikio, kurį etatų mažinimas administracinės paramos, biudžeto valdymo ir kovos su sukčiavimu srityse gali turėti greitam, darniam ir veiksmingam ES veiksmų ir programų įgyvendinimui, ypač dabar, kai toliau plečiamos ES kompetencijos sritys ir naujos valstybės narės įstoja į Sąjungą;

67.  todėl ragina Komisiją į metinę darbuotojų patikros ataskaitą įtraukti bendrą vertinimą pagal generalinius direktoratus ir tarnybas, ypač atsižvelgiant į jų dydį ir darbo krūvį, ir pagal pareigų tipus, kaip nurodyta šioje patikros ataskaitoje (politikos formavimo, programų valdymo, administracinės paramos, biudžeto valdymo ir kovos su sukčiavimu veiklos, kalbų paslaugų ir kt.);

68.  apgailestauja, kad Taryba pagal administracinės ir mokslinių tyrimų paramos biudžeto eilutes iš viso ĮA ir MA sumažino 6,6 proc. (-71,8 mln. EUR), palyginti su BP, įskaitant asignavimus vykdomosioms agentūroms, o daugiausia sumažino pagal 1b išlaidų kategoriją (-23,7 proc.) ir 4 išlaidų kategoriją (-13,2 proc.); pabrėžia, kad dėl šios priežasties, nors biudžeto projekte jau pasiūlytas taupymas, asignavimai būtų sumažinti 5,5 proc., palyginti su panašiais 2012 m. asignavimais, ir todėl daugiamečių programų, kurioms jie skirti, biudžetai galėtų būti įgyvendinami ne taip sparčiai ir veiksmingai; be to, pabrėžia, kad sumažinus su atitinkamos programos administracine veikla susijusių biudžeto eilučių asignavimus, bet nepadidinus programos veiklos išlaidų, pasikeistų visas bendru sprendimu patvirtintas tos programos paketas; todėl nusprendžia vėl įrašyti BP pagal šias biudžeto eilutes numatytas sumas;

69.  taip pat, kol gaus konkrečios informacijos, kai kurių biudžeto eilučių asignavimus įrašo į rezervą;

Agentūros

70.  iš esmės pritaria Komisijos agentūrų biudžeto ir darbuotojų poreikių sąmatai ir pažymi, kad Komisija jau buvo labai sumažinusi pradinius agentūrų reikalavimus ir BP jų darbuotojų skaičių buvo sumažinusi 1 proc.;

71.  todėl mano, kad, kaip siūlo Taryba, dar labiau sumažinus asignavimus, kiltų grėsmė tinkamam agentūrų veikimui ir jos negalėtų atlikti teisėkūros institucijos joms pavestų užduočių; nepritaria Tarybos horizontaliajam metodui, kuris taikomas agentūroms skirtiems asignavimams mažinti, nes agentūrų poreikius kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti atskirai; taip pat ragina Komisiją nustatyti galimas sritis, kuriose kitu DFP laikotarpiu veikla dubliuojasi arba gaunama mažesnė su agentūromis susijusi papildoma nauda, siekiant racionalizuoti jų veiklą;

72.  nusprendžia padidinti 2013 m. biudžeto asignavimus trims finansų priežiūros agentūroms; mano, kad šie asignavimai turėtų atitikti poreikį vykdyti reikalaujamas užduotis, kadangi siekiant įveikti dabartinę finansų ir ekonomikos krizę, kuri labai susijusi su finansų sektoriaus stabilumu, priimta daugiau reglamentų, sprendimų ir direktyvų;

73.  negali pritarti tam, kad Taryba sumažino pagal 3a išlaidų kategoriją finansuojamoms agentūroms numatytus asignavimus, t. y. iš viso 2,8 mln. EUR sumažino ĮA ir MA, nes agentūroms skirti asignavimai sudaro 18 proc. visų asignavimų pagal 3a išlaidų kategoriją, todėl Tarybos atliktas sumažinimas neproporcingai paveiktų šią išlaidų kategoriją; todėl ketina vėl įrašyti BP siūlomas sumas, kurios, atrodo, atstatys pusiausvyrą;

74.  žino, kad kai kurios agentūros (Europolas, Europos aviacijos saugos agentūra (EASA), Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra) 2013 m. turi atlikti papildomas užduotis, kurioms 2013 m. gali būti nepaskirta lėšų ar darbuotojų; reikalauja Komisijos, jei prireiks, laiku pasiūlyti taisomąjį biudžetą, skirtą atitinkamai agentūrai; tikisi, kad Komisija ir ateityje, kai Parlamentas ir Taryba užbaigs teisėkūros procedūrą, pateiks naują finansinę pažymą, išplečiančią agentūros įgaliojimus; žino, kad dėl tokio įgaliojimų išplėtimo gali prireikti papildomų išteklių, kuriems turėtų pritarti biudžeto valdymo institucija;

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

75.  atlikęs išsamią pateiktų bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų analizę, kuri skirta vykdomų projektų ir veiksmų, išskyrus į esamą teisinį pagrindą jau įtrauktas iniciatyvas, rezultatams įvertinti, ir visapusiškai atsižvelgdamas į Komisijos atliktą naujų projektų įgyvendinamumo vertinimą, taip pat turėdamas mintyje turimas nedideles maržas, ypač pagal 1a ir 3b išlaidų kategorijas, nusprendžia priimti kompromisinį paketą, kurį sudaro ribotas skaičius bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų;

Kiti skirsniai

76.  yra susirūpinęs dėl Tarybos pozicijos dėl nominalaus visų ES institucijų biudžeto įšaldymo; mano, kad kiekvieną instituciją reikėtų vertinti atskirai, atsižvelgiant į kiekvienos institucijos poreikius ir konkrečią padėtį;

77.  palankiai vertina institucijų pastangas siekiant rasti papildomų taupymo būdų ir apriboti savo biudžetus; atkreipia dėmesį į tai, kad į jų 2013 m. biudžetą bus įtrauktos su Kroatijos įstojimu į ES susijusios išlaidos ir 2013 m. atlyginimų koregavimas 1,7 proc.; vis dėlto pabrėžia, kad su Kroatijos įstojimu į ES susijusios išlaidos turėtų būti laikomos ne institucijų biudžeto didinimu, bet pagrįstu naujos valstybės narės įstojimo į ES finansavimu;

78.  pabrėžia, kad laikotarpiu nuo 2012 m. pavasario iki rudens institucijos papildomai sutaupė lėšų, todėl dabartinis asignavimų lygis labai nedidelis; yra susirūpinęs, kad neliko beveik jokios maržos naujoms neišvengiamoms išlaidoms, kurių gali atsirasti dėl teisinių įsipareigojimų;

79.  mano, kad biudžeto valdymo institucija turėtų užtikrinti tokį asignavimų lygį, kuris užtikrintų sklandų institucijų veikimą, teisinių įsipareigojimų vykdymą ir veiksmingą administravimą ES piliečių labui;

I skirsnis.Europos Parlamentas
Bendrosios nuostatos

80.  primena, kad tvirtinant 2013 m. sąmatas(7) primygtinai reikalavo vykdyti griežtą biudžeto kontrolę ir per šią biudžeto sudarymo procedūrą nustatyti galimybes sutaupyti daugiau lėšų;

81.  palankiai vertina susitarimą, kurį 2012 m. rugsėjo 26 d. taikinimo posėdyje pasiekė Biuras ir Biudžeto komitetas; pažymi, kad bendras jo 2013 m. biudžetas sudaro 1 750 463 939 EUR, taigi yra 18,3 mln. EUR mažesnis, palyginti su numatytu 2012 m. vasario mėn. preliminariame sąmatos projekte;

82.  pažymi, kad jo 2013 m. biudžetas, įskaitant Kroatijos įstojimo išlaidas, yra 1,9 proc. didesnis, negu 2012 m. biudžetas; pabrėžia, kad, atsižvelgiant į dabartinį 1,9 proc. infliacijos lygį, veiklos biudžetas iš tiesų sumažinamas, nepaisant neseniai išplėstų kompetencijos sričių, numatytų naujų pareigų bei veiksmų, Kroatijos įstojimo finansavimo ir išlaidų, skirtų 2014 m. rinkimams pasirengti;

83.  pritaria šiems sąmatos pakeitimams:

   sumažinti nenumatytų atvejų rezervo asignavimus,
   nedarant poveikio biudžetui į vidaus išlaidas įtraukti apsaugos tarnybos išlaidas,
   tęsti IRT srities veiklos įtraukimą į vidaus sąnaudas ir todėl nedarant poveikio biudžetui (panaudojant santaupas) personalo plane numatyti 30 naujų etatų,
   koreguoti asignavimus Europos parlamentinei asociacijai;

84.  taip pat 5,3 mln. EUR sumažinti asignavimų, skirtų Europos istorijos namams;

85.  be to, pripažindamas sunkią ekonomikos padėtį visoje ES, primena sprendimą neindeksuoti EP narių individualių išmokų iki jų kadencijos pabaigos, pabrėžia, kad darbuotojų komandiruočių išmokos neindeksuotos nuo 2007 m., ir dar kartą patvirtina sprendimą, pateiktą 2012 m. biudžeto rezoliucijoje(8), sumažinti asignavimus pagal visas su kelionėmis susijusias biudžeto eilutes;

86.  palankiai vertina Parlamento 2011 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje ir generalinių direktoratų metinėse veiklos ataskaitose pateiktą informaciją ir analizes, susijusias su biudžeto eilutėmis, pagal kurias 2011 m. buvo nepakankamai panaudotos lėšos, ir ragina toliau vykdyti objektyvias 2012 m. biudžeto tokio tipo analizes tam, kad būtų galima lengviau nustatyti galimybę ateityje sutaupyti lėšų, kurios galėtų būti investuojamos, jei reikia ir naudinga siekiant tinkamos ir sklandžios Parlamento veiklos;

Parlamento darbo organizavimas

87.  mano, kad Europos Parlamentas, kaip kiekvienas tiesiogiai išrinktas parlamentas, turėtų turėti teisę spręsti dėl savo būstinės ir darbo vietų organizavimo;

88.  todėl pareiškia, kad Parlamentas turėtų pats nuspręsti dėl Parlamento būstinės ir EP narių bei pareigūnų darbo vietų;

89.  ragina dvi biudžeto valdymo institucijas (Tarybą ir Parlamentą), siekiant sutaupyti lėšų ir skatinti surasti tvaresnį klimato ir aplinkos aspektais sprendimą, per būsimas derybas dėl kitos DFP 2014–2020 m. laikotarpiu iškelti vienos Parlamento būstinės ir EP narių bei pareigūnų darbo vietų klausimą;

90.  ragina valstybes nares per kitą Sutarties peržiūrą persvarstyti Parlamento būstinės ir jo darbo vietų klausimą ir parengti taisomąjį protokolą Nr. 6;

91.  tuo tarpu ragina Tarybą kartu su Parlamentu pradėti rengti išsamias gaires, kurios padėtų nustatyti vieną būstinę ir efektyviau naudoti Parlamento darbo vietas, atsižvelgiant į konkrečius naujausius duomenis, detalizuojančius kiekvienos darbo vietos sąnaudas ir darbuotojų darbo sąlygas, taip pat į ekonominius, socialinius ir aplinkos apsaugos veiksnius, kurios turi būti pateiktos pranešime iki 2013 m. birželio 30 d.;

92.  siūlo peržiūrėti Liuksemburgo valdžios institucijų ir Parlamento susitarimą dėl Liuksemburge dirbančių darbuotojų skaičiaus, atsižvelgiant į persvarstytus Parlamento poreikius;

Bendra darbo grupė

93.  palankiai vertina tai, kad įsteigta bendra Biudžeto komiteto ir Biuro darbo grupė Parlamento biudžeto klausimams spręsti; ypač labai pritaria jos veiklai siekiant pradėti lyginamąjį Parlamento biudžeto ir JAV Kongreso bei atrinktų valstybių narių parlamentų biudžetų tyrimą; primena, kad šį tyrimą numatyta baigti iki 2012 m. pabaigos; tikisi, kad šis tyrimas padės užtikrinti ilgalaikį Parlamento biudžeto taupymą ir pateikti idėjų, kaip gerinti biudžeto veiksmingumą 2013 ir vėlesniais metais;

94.  mano, kad bendros darbo grupės sudėtis turėtų atsispindėti demokratinę Parlamento pusiausvyrą; mano, kad darbo grupė turėtų apsvarstyti, be kita ko, kitas alternatyvas, susijusias su EP narių registro darbo valandomis, ir priemones, kuriomis siekiama skatinti naudoti pigesnių ir ekologiškesnių rūšių transportą; be to, ragina darbo grupę atsiskaityti Biudžeto komitetui ir Biurui siekiant sutaupyti Parlamento biudžeto struktūrinių ir organizacinių lėšų vidutinės trukmės ir ilgalaikiu laikotarpiu;

95.  palankiai vertina šios bendros darbo grupės pasiūlymą uždaryti Parlamento narių registrą darbo apygardose savaičių (kalendoriuje pažymėtų turkio spalva) penktadieniais;

96.  ragina Biurą nedelsiant įgyvendinti taupymo pasiūlymus, dėl kurių sutarė bendra darbo grupė;

Kelionės

97.  palankiai vertina pastangas, dedamas siekiant toliau taupyti narių ir darbuotojų kelionės išlaidas; atkreipia dėmesį į sutaupytas darbuotojų komandiruočių išlaidas; pažymi, kad susijusios biudžeto eilutės išlaidos 2012 m. sumažėjo ir kad šios lėšos sutaupytos pagerinus valdymą, rengiant vaizdo konferencijas ir sumažinus komandiruočių skaičių;

98.  ragina administracijos darbuotojus įvertinti pigaus keliavimo rinkos raidą, domėtis naujausiais pokyčiais rinkoje ir išnaudoti visas lėšų taupymo galimybes; be to, ragina administracijos darbuotojus sudaryti sąlygas ir skatinti naudotis pigių skrydžių bilietais, taip pat pirkti lanksčius ekonominės klasės bilietus; mano, kad reikėtų apsvarstyti kitas priemones siekiant sumažinti Parlamento narių perkamų verslo klasės skrydžių skaičių;

IT ir kelionės

99.  pažymi, jog apskaičiuota, kad dėl vis dažniau (+56,6 proc.) rengiamų vaizdo konferencijų 2011 m. sutaupyta 1,4 mln. EUR kelionių išlaidų; mano, kad palaipsniui komandiruotes pakeičiant vaizdo konferencijomis būtų galima dar labiau sumažinti komandiruočių išlaidas ir taip sumažinti dėl Parlamento veiklos išmetamo anglies dioksido kiekį; todėl prašo ne vėliau kaip iki 2013 m. vasario mėn. pateikti Parlamento administracijos atliktos papildomos vaizdo konferencijų įrangos poreikių analizės rezultatus;

Pastatai

100.  mano, kad glaudžiai ir atvirai bendradarbiaujant su Biudžeto komitetu įmanoma užtikrinti skaidrų sprendimų priėmimo procesą pastatų politikos srityje, ir ragina tai daryti;

101.  prašo laiku pateikti informaciją apie Generalinio sekretoriaus išvadas dėl artimiausių metų renovacijos darbų ir biurų perkėlimo, taip pat šių darbų tvarkaraštį; pabrėžia tinkamo planavimo ir asignavimų įtraukimo į biudžetą atitinkamu etapu svarbą;

Vertimas raštu

102.  primena, kad vertimo raštu lėšų taupymas neturėtų kelti grėsmės daugiakalbystei; atkreipia dėmesį į tai, kad reikia užtikrinti vertimų raštu kokybę ir susijusių tarnybų darbo sąlygas;

IV skirsnis.Teisingumo Teismas

103.  pažymi, kad nepaisant didelių struktūrinių pokyčių ir vis didėjančio bylų skaičiaus Teismas veiklos biudžeto padidėjimą apribojo 1,56 proc. (neįskaitant 1,49 proc., susijusių su Kroatijos įstojimu į ES);

104.  todėl, siekiant išvengti teismo procesų vėlavimo, vėl įrašo ankstesnius asignavimus vertimui raštu ir IT ištekliams, kaip rekomendavo auditoriai;

105.  iš dalies vėl įrašo anksčiau numatytą darbo užmokestį ir nustato 4,5 proc. standartinę sumažinimo normą tam, kad Teismui būtų sudarytos sąlygos tinkamai vykdyti savo funkcijas; be to, iš dalies vėl įrašo anksčiau priežiūrai ir energijai numatytus asignavimus;

106.  pritaria tolesniam Teismo statuto svarstymui ir įsipareigoja nedelsdamas išnagrinėti taisomąjį biudžetą, susijusį su šiuo klausimu;

V skirsnis.Audito Rūmai

107.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai 2013 m. personalo planą sumažino devyniais etatais; todėl vėl įrašo pradinę standartinę 1,8 proc. sumažinimo normą tam, kad apribotų riziką, susijusią su Audito Rūmų strategijos įgyvendinimu ir planinių audito ataskaitų pateikimu; taip pat vėl įrašo BP numatytus asignavimus, numatytus su Kroatijos įstojimu į ES susijusiems darbuotojams įdarbinti;

VI skirsnis.Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

108.  iš dalies vėl įrašo anksčiau numatytą darbo užmokestį ir išmokas, kad būtų galima taikyti 5,5 proc. standartinę sumažinimo normą, tačiau dabartinis užimtumo lygis vis tiek sumažės; iš dalies panaikina kitus Tarybos savo nuožiūra atliktus asignavimų sumažinimus, pvz., išlaidų, susijusių su Oficialiuoju leidiniu, ir tokių veiklos išlaidų, kaip vertimas žodžiu, kurios 2012 m. jau sumažintos iki 2009 m. išlaidų lygio;

109.  vėl įrašo visus asignavimus, skirtus metiniams nuomos mokėjimams, kurie susiję su teisiniais įsipareigojimais pagal galiojančias sutartis ir kuriems taikomas metinis indeksavimas, atsižvelgiant į Belgijos infliaciją;

VII skirsnis.Regionų komitetas

110.  iš dalies vėl įrašo anksčiau Regionų komitetui numatytus asignavimus siekiant patenkinti esamus jo statutinius ir teisinius įsipareigojimus, susijusius su metinių nuomos mokesčių padengimu ir darbuotojų atlyginimais; atkreipia dėmesį į tai, kad Tarybos atliktas didelis darbo užmokesčio ir išmokų sumažinimas atitiktų šios institucijos darbuotojų skaičiaus sumažinimą 1 proc. (jis jau įtrauktas į BP) du kartus;

VIII skirsnis.Europos ombudsmenas

111.  atkreipia dėmesį į tai, kad Europos ombudsmeno biudžetas padidintas 3,49 proc.; pažymi, kad iš dalies šis padidinimas susijęs su neišvengiamomis nuomos išlaidomis; vėl įrašomi ankstesni darbo užmokesčiui ir išmokoms numatyti asignavimai, kurie reikalingi įdarbinus darbuotojus į anksčiau neužimtus postus;

IX skirsnis.Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

112.  vėl įrašo visą anksčiau numatytą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) biudžetą; pažymi, kad šio biudžeto padidinimas atitinka numatytą infliacijos lygį; visų pirma vėl įrašomi du nauji etatai ir susiję asignavimai, numatyti siekiant padėti vykdyti pagrindinę šios institucijos veiklą;

X skirsnis.Europos išorės veiksmų tarnyba

113.  pažymi, kad Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) yra palyginti nauja ir besiplečianti institucija, kad jos tinklą dar reikia tobulinti siekiant įgyvendinti ES politikos prioritetus ir kad EIVT, turinti 141 delegaciją, yra vienintelė tarp ES institucijų, patirianti infliaciją trečiosiose šalyse ir valiutų kurso svyravimus;

114.  palankiai vertina tai, kad EIVT 2013 m. įšaldė nominalius kelių biudžeto eilučių asignavimus ir tikslingai sumažino kitų biudžeto eilučių asignavimus, taigi tarnybos sutaupytos lėšos galėtų sudaryti 1,3 proc. jos 2012 biudžeto išlaidų;

115.  pažymi, kad EIVT išlaidas planuoja santūriai ir 2013 m. personalo plane nenumatė nė vieno naujo etato;

116.  pabrėžia, kad siūlomas EIVT biudžeto didinimas reikalingas siekiant įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su tarnybos nuostatuose numatytų darbuotojų išlaidomis, ir kitus teisinius įsipareigojimus, taip pat atsižvelgti į politinius lūkesčius, kad EIVT vykdys veiklą prioritetinėse šalyse;

117.  todėl atmeta Tarybos sprendimą dėl EIVT biudžeto nominalaus įšaldymo ties 2012 m. lygiu ir siūlo jį atitinkamai padidinti atsižvelgiant į bendrą finansinę tarnybos padėtį;

118.  panaikina Tarybos atliktą asignavimų sumažinimą, dėl kurio būtų sumažintas pareigūnų skaičius ir būtų prieštaraujama nuo EIVT sukūrimo dedamoms pastangoms įdarbinti ir perkelti darbuotojus siekiant atitikties padidėjusiems veiklos reikalavimams;

119.  vėl įrašo ankstesnius asignavimus, kurių reikia norint vykdyti galiojančių nuomos sutarčių reikalavimus ir susitarimus tarnybų lygmeniu su Komisija ir Taryba, taip pat siekiant laipsniškai pakeisti ir modernizuoti perimtas pasenusias ir iš dalies sutampančias IT sistemas;

o
o   o

120.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams bei nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 163, 2007 6 23, p. 17.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0077.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0109.
(6) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0289.
(7) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0109.
(8) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0461.

Teisinė informacija - Privatumo politika