Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0177(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0313/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0313/2012

Συζήτηση :

PV 23/10/2012 - 4
CRE 23/10/2012 - 4

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2012 - 6.4
CRE 23/10/2012 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0360

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 428kWORD 151k
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020
P7_TA(2012)0360A7-0313/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Oκτωβρίου 2012 που αποσκοπεί στη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 (COM(2011)0398COM(2012)03882011/0177(APP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311 και 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2011, και την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2011)0398 και COM(2012)0388),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2011)0403),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Ένας Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» (COM(2011)0500),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με τη λειτουργία της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2010)0185),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις επενδύσεις στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2012, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ιδίους πόρους(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τα θέματα που αφορούν το ΠΔΠ, η οποία επισυνάπτεται στους αναθεωρημένους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0313/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, εκδίδει κανονισμό που καθορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), λαμβάνει δε τη σχετική απόφαση ομόφωνα μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει, ομόφωνα, απόφαση η οποία επιτρέπει στο Συμβούλιο να αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία όταν εκδίδει τον κανονισμό για τη θέσπιση του ΠΔΠ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 310 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 295 ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και οργανώνουν, βάσει κοινής συμφωνίας, τις πρακτικές λεπτομέρειες της συνεργασίας τους, και ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να συναφθεί διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της λειτουργίας της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων για δημοσιονομικά θέματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 5, της ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή πρέπει να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να διευκολυνθεί η θέσπιση του δημοσιονομικού πλαισίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 311 ΣΛΕΕ, η Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί με τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την άσκηση των πολιτικών της, και να χρηματοδοτείται αποκλειστικά με ιδίους πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να έλθει σε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο πριν από την έκδοση νέας απόφασης για τη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων και, επιπλέον, να λάβει την έγκριση του Κοινοβουλίου πριν θεσπίσει κανονισμό για μέτρα εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων·

ΣT.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που κανονισμός για ΠΔΠ θα εγκριθεί σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, γεγονός που συνεπάγεται νέες ρυθμίσεις για τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο συνδυασμός μιας αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων με τον σεβασμό των προνομίων που προβλέπονται από τη Συνθήκη·

Z.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εκχωρεί σημαντικά νέα προνόμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τομείς όπως η εξωτερική δράση (άρθρο 27 παράγραφος 3 ΣΕΕ), ο αθλητισμός (άρθρο 165 ΣΛΕΕ), το διάστημα (άρθρο 189 ΣΛΕΕ), η αλλαγή του κλίματος (άρθρο 191 ΣΛΕΕ), η ενέργεια (άρθρο 194 ΣΛΕΕ), ο τουρισμός (άρθρο 195 ΣΛΕΕ), και η πολιτική προστασία (άρθρο 196 ΣΛΕΕ)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, το Κοινοβούλιο όρισε τις γενικές πολιτικές του προτεραιότητες για το επόμενο ΠΔΠ, σε επίπεδο τόσο νομοθετικού έργου όσο και προϋπολογισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2012, που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, το Κοινοβούλιο όρισε τις γενικές δημοσιονομικές του προτεραιότητες για το επόμενο ΠΔΠ, τόσο για τις δαπάνες όσο και για τα έσοδα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουν πραγματοποιήσει πλήρη και σε βάθος ανάλυση των αναγκών, για τον προσδιορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων, όπως καταδεικνύεται από τις συνημμένες γνωμοδοτήσεις τους·

ΙA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα Κυπριακή Προεδρία προτίθεται να υποβάλει «διαπραγματευτικό πλαίσιο» το οποίο θα περιλαμβάνει ανώτατα όρια (αλλά και επιλογές πολιτικής που υπάγονται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία) σε έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2012·

ΙB.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ παρέχει ήδη εγγυήσεις για μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών σε κράτη μέλη εκτός ευρωζώνης, σε ύψος έως 50 δισεκατομμυρίων EUR, καθώς και εγγυήσεις για τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (ΕMXΣ) για εκκρεμείς δανειακές υποχρεώσεις ύψους έως 60 δισεκατομμυρίων EUR·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να διαθέτει έναν προϋπολογισμό και μια διαδικασία προϋπολογισμού που να αντανακλούν πλήρως τη διαφανή και δημοκρατική ουσία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και ελέγχου, στη βάση του σεβασμού των γενικών αρχών της ενότητας και της καθολικότητας, οι οποίες απαιτούν την εγγραφή όλων των εσόδων και δαπανών για το πλήρες ποσό τους και χωρίς συμψηφισμό μεταξύ τους, και ότι θα πρέπει να διεξάγεται κοινοβουλευτική συζήτηση και ψηφοφορία τόσο για τα έσοδα όσο και για τις δαπάνες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Συνθήκη·

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ ως καθοριστικό μέσο για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης για ολόκληρη την ΕΕ

1.  έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020 πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο κοινωνικό, οικονομικό και χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, όπου τα κράτη μέλη καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για τη δημοσιονομική προσαρμογή των εθνικών τους προϋπολογισμών, με στόχο τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα και του ενιαίου νομίσματος· επιμένει ότι η Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση για τους φορολογούμενους· είναι, ωστόσο, πεπεισμένο, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αποτελεί μέρος της λύσης για την υπέρβαση της τρέχουσας κρίσης στην Ευρώπη με την προώθηση των επενδύσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση και βοηθώντας τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν, συλλογικά και με συντονισμένο τρόπο, και σε βάση βιωσιμότητας, τις παρούσες διαρθρωτικές προκλήσεις, και ειδικότερα την απώλεια ανταγωνιστικότητας, την αυξανόμενη ανεργία και τη φτώχεια·

2.  θεωρεί, ωστόσο, ότι οι ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή και αποτελεσματική εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη σημασία των υγιών δημόσιων οικονομικών·

3.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη για ενισχυμένη ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και έχει ενστερνιστεί τους στόχους που ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συγκεκριμένα δε την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών – και την αύξηση των δημοσίων δαπανών – για την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη, την επίτευξη των στόχων που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, τη βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση της φτώχειας·

4.  υπενθυμίζει ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε, τον Ιούνιο του 2012, ένα «Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης», το οποίο αναγνωρίζει το αποτέλεσμα μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ όσον αφορά την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, και τονίζει ιδιαίτερα τη συμβολή του στην υπέρβαση της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης σε ολόκληρη την Ένωση·

5.  θεωρεί ότι η Ένωση έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις διαδοχικές χρηματοπιστωτικές κρίσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, εν μέρει επειδή οι παράγοντες του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι διεθνείς εταίροι και η κοινή γνώμη αμφισβήτησαν το επίπεδο της αλληλεγγύης στην ΕΕ· πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της αλληλεγγύης αυτής· είναι πεπεισμένο, συνεπώς, ότι η απόφαση για το προσεχές ΠΔΠ ή θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις προσπάθειες των εθνικών κυβερνήσεων για υπέρβαση της κρίσης ή θα οδηγήσει σε όξυνση της ύφεσης στην ΕΕ·

6.  υπενθυμίζει ότι όλα τα μακροοικονομικά μέτρα δημοσιονομικής σταθεροποίησης που έχουν ληφθεί μετά το 2008 δεν έχουν αποδειχθεί επαρκή για την υπέρβαση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι για την επιστροφή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης στην Ευρώπη θα πρέπει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη, και ότι απαιτείται ένας καλά στοχευμένος, συνεκτικός και επαρκής προϋπολογισμός της ΕΕ, για τον περαιτέρω συντονισμό και την ενίσχυση των εθνικών προσπαθειών·

7.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αντιστοιχεί σε ποσοστό μόλις 2% περίπου των συνολικών δημοσίων δαπανών στην Ένωση, και είναι επομένως πάνω από 45 φορές μικρότερος από το σύνολο των δημοσίων δαπανών στα κράτη μέλη·

8.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 της ΣΛΕΕ, ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να δημιουργεί έλλειμμα και δημόσιο χρέος·

9.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι κατά κύριο λόγο προϋπολογισμός επενδύσεων και ότι το 94% των συνολικών πόρων επενδύονται στα ίδια τα κράτη μέλη ή για εξωτερικές προτεραιότητες της Ένωσης· τονίζει ότι, για τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη, οι δημόσιες επενδύσεις θα ήταν ελάχιστες ή και αδύνατες χωρίς τη συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί ότι οποιαδήποτε μείωση του προϋπολογισμού της ΕΕ θα αύξανε αναπόφευκτα τις ανισορροπίες και θα έπληττε την αναπτυξιακή και ανταγωνιστική ικανότητα της οικονομίας ολόκληρης της Ένωσης, όπως και τη συνεκτικότητά της, ενώ θα υπονόμευε την αρχή της αλληλεγγύης ως βασικής αρχής της ΕΕ·

10.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η στρατηγική της Λισαβόνας δεν πέτυχε τους στόχους της, μεταξύ άλλων λόγω επαρκούς συντονισμού και δέσμευσης σε όλα τα επίπεδα, τόσο δημοσιονομικά όσο και νομοθετικά· πιστεύει ακράδαντα ότι προκειμένου η στρατηγική Ευρώπη 2020 να είναι αποτελεσματική, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή τώρα, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

11.  υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προϋποθέτει μεγάλο όγκο μελλοντοστρεφών επενδύσεων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε πάνω από 1,8 τρισεκατομμύρια EUR έως το 2020(4)· τονίζει ότι μία από τις κύριες επιδιώξεις της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δηλαδή η προώθηση της ανάπτυξης και η προαγωγή απασχόλησης υψηλής ποιότητας για όλους τους Ευρωπαίους, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν άμεσα και χωρίς καμία περαιτέρω αναβολή οι απαραίτητες επενδύσεις στην εκπαίδευση, υπέρ μιας κοινωνίας της γνώσης, στην έρευνα και καινοτομία, στις ΜΜΕ και στις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες· τάσσεται υπέρ μιας διττής προσέγγισης με φιλικά προς την ανάπτυξη μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, προκειμένου να μειωθούν τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέος, με την προώθηση τέτοιων επενδύσεων·

12.  θεωρεί ότι η ανησυχητική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ενός πρωτόγνωρα υψηλού ποσοστού ανεργίας, της αυξανόμενης φτώχιας και των εκπαιδευτικών προκλήσεων, επιβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια, με μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα, προκειμένου να διατηρηθεί η προσήλωση της νέας γενιάς στις ενωσιακές αξίες της ειρήνης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της οικονομικής ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, και με προγράμματα στήριξης από τον προϋπολογισμό·

13.  υπογραμμίζει ότι μια ισχυρή, διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση είναι το κλειδί για την επίτευξη μιας ευρωπαϊκής οικονομίας ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς· υπογραμμίζει τη σημασία του βιομηχανικού τομέα για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας απασχόλησης στην ΕΕ και την καθοριστική, συνεπώς, συνεισφορά του στην υπέρβαση της οικονομικής κρίσης·

14.  υποστηρίζει σθεναρά την πρόταση της Επιτροπής να περιληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος με στόχο, τουλάχιστον το 20% των δαπανών να σχετίζονται με το κλίμα· θεωρεί ουσιαστικό να επιτρέψει ο προϋπολογισμός της ΕΕ την κινητοποίηση επενδύσεων για μια βιώσιμη και ευημερούσα οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, και την παροχή επαρκούς στήριξης για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά το κλίμα, την ενέργεια, την αποδοτική χρήση των πόρων και τη βιοποικιλότητα, και να ωφελήσει τους πολίτες της ΕΕ εξασφαλίζοντας ένα πιο υγιεινό περιβάλλον·

15.  ζητεί, επομένως, από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργειών μεταξύ της εθνικής προσπάθειας εξυγίανσης και της προστιθέμενης αξίας ενός σωστά ιεραρχημένου προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των πολιτικών δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί στο υψηλότερο επίπεδο·

Επίπεδο δαπανών

16.  τονίζει ότι από το 1988 οι εθνικοί προϋπολογισμοί αυξάνονται κατά μέσο όρο ταχύτερα από ό,τι ο προϋπολογισμός της ΕΕ· σημειώνει ότι ακόμη και μετά την έναρξη της κρίσης του 2008, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στα κράτη μέλη αυξάνονται κατά ετήσιο ονομαστικό ποσοστό 2%· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή η μείωση του προϋπολογισμού της ΕΕ σε σχέση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς βρίσκεται σε κατάφωρη αντίθεση με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που ανατίθενται στην Ένωση από τη Συνθήκη, καθώς και με σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη μιας ενισχυμένης ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης·

17.  τονίζει ότι από το 2000 και μετά το χάσμα μεταξύ του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων της ΕΕ (1,29% του ΑΕΕ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 1,23% σε πιστώσεις πληρωμών) και των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ έχει αυξηθεί θεαματικά· επισημαίνει επίσης ότι το ΠΔΠ θέτει μόνο μέγιστα όρια δαπανών, ενώ ο προϋπολογισμός της ΕΕ παρέμενε πάντα πολύ κάτω από τα επίπεδα αυτά·

18.  θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής, η οποία αντιπροσωπεύει ένα πάγωμα των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ 2014-2020 στο επίπεδο των ανώτατων ορίων για το 2013, δεν θα είναι επαρκής για τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων προτεραιοτήτων πολιτικής που συνδέονται με τη στρατηγική της Ευρώπης για ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, των νέων καθηκόντων που προβλέπονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ή απρόβλεπτων γεγονότων, πολύ περισσότερο δε των πολιτικών στόχων και δεσμεύσεων που έχουν τεθεί από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

19.  υπενθυμίζει τη θέση του, όπως εκφράστηκε στις 8 Ιουνίου 2011, ότι χωρίς επαρκή αύξηση του προϋπολογισμού πάνω από το επίπεδο των ανώτατων ορίων για το 2013, διάφορες προτεραιότητες και πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να αναθεωρηθούν προς τα κάτω ή ακόμη και να εγκαταλειφθούν·

20.  δηλώνει, ως εκ τούτου, στο Συμβούλιο ότι θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια για περαιτέρω μείωση του επιπέδου δαπανών της ΕΕ που προτείνει η Επιτροπή· δηλώνει την πλήρη αντίθεσή του σε κάθε απόπειρα για οριζόντιες γραμμικές περικοπές, οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα όλων των πολιτικών της ΕΕ, ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, το πολιτικό βάρος ή τις επιδόσεις τους· αντ’ αυτού, καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτείνει περικοπές, να προσδιορίσει με σαφήνεια και δημοσίως ποιες από τις πολιτικές προτεραιότητες ή τα σχέδιά του θα πρέπει να εγκαταλειφθούν εξ ολοκλήρου·

21.  τονίζει τον βασικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στην εκπλήρωση των από κοινού συμφωνηθέντων στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ, εάν σχεδιαστεί σωστά, μπορεί πράγματι να ενεργοποιήσει και να λειτουργήσει καταλυτικά για δράσεις καθαρής προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο Ένωσης, τις οποίες δεν μπορούν να υλοποιήσουν μόνα τους τα κράτη μέλη, καθώς και να δημιουργήσει συνέργειες και συμπληρωματικότητες με δραστηριότητες των κρατών μελών, συμβάλλοντας στην εστίασή τους σε βασικές μελλοντοστρεφείς επενδύσεις·

22.  επιβεβαιώνει εκ νέου, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του υπέρ μιας σημαντικής αύξησης στη χρηματοδότηση που διατίθεται για τα προγράμματα της Ένωσης στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, των ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας και των βιώσιμων υποδομών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι τυχόν περαιτέρω περικοπές ως προς την πρόταση της Επιτροπής θα θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την αξιοπιστία της ΕΕ και την πολιτική της δέσμευση υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης·

23.  εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ) και τον ρεαλιστικό προϋπολογισμό που προβλέπεται για τη βελτίωση των δικτύων μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών επικοινωνιών στην Ευρώπη· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, η εκτέλεση των κονδυλίων που μεταφέρονται από το Ταμείο Συνοχής στη ΔΣΕ να γίνει –τα πρώτα χρόνια- σύμφωνα με την κατανομή του ταμείου αυτού μεταξύ των κρατών μελών·

24.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της έρευνας και της καινοτομίας για την επίσπευση της μετάβασης σε μια οικονομία βιώσιμη, παγκοσμίως πρωτοποριακή και βασιζόμενη στη γνώση, η οποία χρησιμοποιεί τους φυσικούς της πόρους αποδοτικά και υπεύθυνα· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την επίτευξη του στόχου του 3% του ΑΕΠ όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα της έρευνας· επισημαίνει την τεράστια οικονομική δέσμευση που θα συνεπαγόταν αυτός ο στόχος, η οποία θα αντιστοιχούσε σε πρόσθετες δαπάνες συνολικού ύψους 130 δις EUR ετησίως και με χρηματοδότηση από όλες τις πηγές· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη για ενίσχυση, τόνωση και εξασφάλιση της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης των δαπανών και της χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας στην ΕΕ, ιδίως μέσω του προγράμματος ορίζοντας 2020·

25.  υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν καίριους παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και απασχόλησης, και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους στην εξασφάλιση της ανάκαμψης και αναζωογόνησης μιας βιώσιμης οικονομίας της ΕΕ· εκφράζει, συνεπώς, την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίνεται στην καινοτομία και τη βιομηχανική πολιτική στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε απόπειρα για περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού προγραμμάτων όπως το COSME, που έχουν ουσιαστική σημασία για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση·

26.  θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ (διαρθρωτικά ταμεία και ταμείο συνοχής) αποτελεί στρατηγικό μέσο για επενδύσεις, βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, και κύριο πυλώνα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης με αδιαμφισβήτητη ενωσιακή προστιθέμενη αξία· επισημαίνει επίσης τα σημαντικά δευτερογενή αποτελέσματα της χρηματοδότησης της συνοχής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· επιμένει ότι, για να συμβάλει η πολιτική αυτή στον περιορισμό των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της ΕΕ και στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, θα πρέπει να μπορεί να βασίζεται σε ένα σταθερό, συνεκτικό και βιώσιμο δημοσιονομικό πλαίσιο· επιβεβαιώνει τη θέση του ότι, δεδομένης της ανάγκης για εξασφάλιση των δημόσιων επενδύσεων για ανάπτυξη και απασχόληση, η χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο της περιόδου 2007-2013 και να εξακολουθήσει να καλύπτει όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες· συντάσσεται με την πρόταση της Επιτροπής να διατεθεί στο ΕΚΤ το 25% των κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή·

27.  υπενθυμίζει τη θέση του ότι, λαμβανομένου υπόψη του ευρέος φάσματος καθηκόντων, προκλήσεων και στόχων στα οποία καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, τα ποσά που διατίθενται στην ΚΓΠ για το οικονομικό έτος 2013 θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την προσεχή περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού· πιστεύει ότι η νέα ΚΓΠ θα πρέπει να αποσκοπεί σε αποτελεσματικότερη και πιο αποδοτική χρήση του προϋπολογισμού της, μεταξύ άλλων με τη δίκαιη κατανομή των άμεσων πληρωμών και των κονδυλίων για την αγροτική ανάπτυξη μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών και των γεωργών, προκειμένου να μειωθεί το υπάρχον χάσμα· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στις επενδύσεις και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, όπως επίσης στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας, ιδιαίτερα υπό το φως των νέων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η στρατηγική Ευρώπη 2020, καθώς επίσης στη διαχείριση της του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας·

28.  υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του καλά στοχοθετημένου και αποτελεσματικού προγράμματος της Ένωσης για το περιβάλλον και το κλίμα είναι απαραίτητη, και ότι οι δαπάνες για το κλίμα και το περιβάλλον θα πρέπει να υποστηρίζονται ενεργά στο πλαίσιο των σχετικών κονδυλίων της Ένωσης·

29.  αναγνωρίζει τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι στην ΕΕ λόγω της οικονομικής κρίσης· θεωρεί ότι η συμμετοχή, η απασχόληση, η παιδεία, η άτυπη εκπαίδευση, η κατάρτιση, η κινητικότητα και η κοινωνική ένταξη των νέων Ευρωπαίων είναι ζητήματα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της ΕΕ και της ευρωπαϊκής κοινωνίας· εμμένει στην άποψη ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να εντάσσονται και να έχουν προτεραιότητα σε όλες τις σχετικές πολιτικές και στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μαζί με την απαιτούμενη αύξηση της χρηματοδότησης των ειδικών μέσων για τους νέους που προτείνει η Επιτροπή, όπως η καθιέρωση συστήματος εγγύησης που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε νέο που δεν μπορεί να βρει δουλειά στην Ευρώπη·

30.  υπογραμμίζει την ανάγκη για συνέχιση του προγράμματος για τα ενδεέστερα πρόσωπα· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να παρουσιάσει εγκαίρως σχετική δημοσιονομική πρόταση για να εξασφαλίσει τη συνέχιση της υποστήριξης αυτού του προγράμματος μετά το 2013 με νέα νομική βάση και ανεξάρτητη χρηματοδότηση·

31.  θεωρεί ότι το συνολικό ποσό που προβλέπεται από την Επιτροπή για τον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς την ενίσχυση του τομέα αυτού στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας ούτε τον μεγαλύτερο αριθμό καθηκόντων και προκλήσεων που συνεπάγεται· υπογραμμίζει ότι οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί δίκαιη, ισόρροπη και διαφανής κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των διαφόρων στόχων που επιδιώκονται με τα προγράμματα αυτά·

32.  υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, τη νεολαία, τα μέσα ενημέρωσης και των πολιτισμό είναι κοντά στους πολίτες, χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλά ποσοστά εκτέλεσης, παράγουν σημαντικά αποτελέσματα μόχλευσης και δευτερογενείς επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς και σαφή και αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μέσω της συγκέντρωσης πόρων, της ενθάρρυνσης της κινητικότητας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων τομέων και ενδιαφερόμενων μερών·

33.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι για τις νέες αρμοδιότητες που ανατίθενται στην ΕΕ από τις Συνθήκες θα απαιτηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση σε σύγκριση με το ΠΔΠ 2007-2013, ώστε να μπορέσει η Ένωση να εκπληρώσει τον ρόλο της ως διεθνής παράγοντας, ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα στις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις της, ιδίως δε την επίτευξη του στόχου για δαπάνες στο ύψος του 0,7% του ΑΕΕ των κρατών μελών για επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας έως το 2015· υπογραμμίζει τον ρόλο της Ένωσης στην προώθηση της δημοκρατίας, της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της σταθερότητας, και της μείωσης της φτώχειας στις γειτονικές χώρες και τις χώρες εταίρους· υπογραμμίζει τη συμπληρωματικότητα της βοήθειας της ΕΕ προς εκείνη που παρέχεται από τα κράτη μέλη, και την καταλυτική επίδραση της όσον αφορά την παρέμβαση σε περιοχές όπου δεν παρέχεται διμερής βοήθεια· υποστηρίζει ιδιαίτερα τον κοινό προγραμματισμό των δράσεων των κρατών μελών και της ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για μια «παγκόσμια Ευρώπη» και για το Ευρωπαϊκό ταμείο Ανάπτυξης πρέπει να θεωρούνται το απολύτως ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη των φιλοδοξιών της Ευρώπης στον κόσμο· επισημαίνει, ειδικότερα, την ανάγκη για διάθεση επαρκών πιστώσεων του προϋπολογισμού, ύψους ανάλογου προς τις αρμοδιότητες της ΕΥΕΔ·

Έργα μεγάλης κλίμακας

34.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας, όπως τα ITER, Galileo και GMES για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· απορρίπτει, ως εκ τούτου, κάθε προσπάθεια για μετατροπή του GMES σε διακυβερνητικό πρόγραμμα·

35.  πιστεύει ακράδαντα ότι η χρηματοδότηση αυτών των έργων μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να εξασφαλίζεται μεν στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά παράλληλα να οριοθετείται, ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν υπερβάσεις κόστους δεν θα απειλούν τη χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης·

36.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για καθορισμό μέγιστου ποσού για το Galileo στον κανονισμό για το ΠΔΠ, ώστε να οριοθετηθεί με αυτόν τον τρόπο η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου από τον προϋπολογισμό· πιστεύει, παρομοίως, ότι τα μέγιστα ποσά για τα ITER και GMES θα πρέπει να ορίζονται επίσης στον κανονισμό· θεωρεί ότι η συνολική χρηματοδότηση για αυτά τα τρία έργα θα πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, ώστε να διευκολύνεται η παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη, αν χρειαστεί·

Εξορθολογισμός των δαπανών

37.  επαναλαμβάνει ότι η επίτευξη ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και η εξασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης –αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, οικονομία– θα πρέπει, τώρα περισσότερο από ποτέ, να αποτελούν κατευθυντήριες αρχές του προϋπολογισμού της ΕΕ· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τη νέα γενιά πολυετών προγραμμάτων που θα εγκριθούν με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· επιμένει ότι πρέπει να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων στήριξης της ΕΕ και των εθνικών επενδύσεων·

38.  θεωρεί ότι στο παρόν πλαίσιο δημοσιονομικών περιορισμών είναι απολύτως απαραίτητη η μόχλευση άλλων πηγών χρηματοδότησης, προκειμένου να καταστούν δυνατές οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· πιστεύει ακράδαντα ότι η προστιθέμενη αξία της Ένωσης έγκειται κυρίως σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις που υπερβαίνουν τις δυνατότητες των μεμονωμένων κρατών μελών· τονίζει, εν προκειμένω, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις του ψηφίσματός του σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου(5)·

39.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των τομεακών κανόνων και του συνολικού πλαισίου του δημοσιονομικού κανονισμού, και να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ απλούστευσης και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· επισημαίνει τον πίνακα αποτελεσμάτων σχετικά με το θεματολόγιο απλούστευσης που έχει εκδοθεί από την Επιτροπή, και επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά του για την υποστήριξη του θεματολογίου αυτού· είναι πεπεισμένο για την ανάγκη περαιτέρω μείωσης του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους, και ζητεί την εφαρμογή πλήρων «ελέγχων γραφειοκρατίας» στα πολυετή προγράμματα νέας γενιάς, προκειμένου να αποφεύγεται ο πρόσθετος διοικητικός φόρτος τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

40.  πιστεύει ότι η αποτελεσματικότητα των δαπανών της ΕΕ εξαρτάται από την ύπαρξη κατάλληλων πολιτικών, ρυθμιστικών και θεσμικών πλαισίων σε όλα τα επίπεδα· επιμένει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 παράγραφος 5 και το άρθρο 317 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να εκτελούν τον προϋπολογισμό σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη νομική τους υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις που εγγράφονται χρησιμοποιούνται με βάση την αρχή αυτή, και ότι πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί όσον αφορά την καλύτερη αξιοποίηση της χρηματοδότησης της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το 90% των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν στα κράτη μέλη, και ότι η πλειονότητα των σφαλμάτων αυτών θα μπορούσε να αποφευχθεί· καλεί όλα τα κράτη μέλη να συντάξουν εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας, υπογεγραμμένες στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο·

41.  υποστηρίζει την καθιέρωση ρητρών αιρεσιμότητας εκ των προτέρων, για την εξασφάλιση του καλύτερου προσανατολισμού της χρηματοδότησης της ΕΕ προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής, τα Διαρθρωτικά Ταμεία και τους πόρους για την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία· πιστεύει ότι οι ανωτέρω ρήτρες αιρεσιμότητας θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα της στήριξης της ΕΕ, αν η εφαρμογή τους βασίζεται αφενός σε μια αρχή ενισχυμένης εταιρικής σχέσης με αυξημένη συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών, και αφετέρου σε όρους σχετικούς με τους στόχους των διαφόρων ταμείων·

42.  ζητεί να υπόκειται σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις η χρηματοδότηση στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων, οι οποίες να καθορίζονται εκ των προτέρων με διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών· κρίνει σκόπιμο οι προϋποθέσεις αυτές να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα την πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ (στους τομείς της ρύθμισης των τιμών, των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, των μεταφορών, του περιβάλλοντος και της υγείας κ.λπ.) με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας· απορρίπτει, ωστόσο, κριτήρια, τα οποία επιβάλλουν στα κράτη μέλη να προβούν σε θεμελιώδεις κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις· όλες οι προϋποθέσεις θα πρέπει να σέβονται πλήρως τις αρχές της επικουρικότητας και της εταιρικής σχέσης·

43.  τονίζει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της απόδοσης της περιφερειακής πολιτικής και των μακροοικονομικών επιδόσεων ενός κράτους μέλους, και ότι οι περιφέρειες δεν θα πρέπει να τιμωρούνται για τη μη τήρηση των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο· πιστεύει συνεπώς ότι η επιβολή πρόσθετων κυρώσεων θα όξυνε τα προβλήματα των κρατών μελών που ήδη αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές δυσκολίες και, ως εκ τούτου, δεν είναι αποδεκτή η επιβολή μακροοικονομικών περιορισμών·

44.  τονίζει την καθοριστική συμβολή των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ στην υποστήριξη των στόχων της Ένωσης, και την ανάγκη για κάλυψη των αρμοδιοτήτων τους με επαρκείς πόρους από τον προϋπολογισμό·

45.  πιστεύει, ταυτόχρονα, ότι το έργο των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ θα πρέπει να οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερες εξοικονομήσεις σε εθνικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την αύξηση της αποτελεσματικότητας που επιτυγχάνεται με τους οργανισμούς αυτούς σε εθνικό επίπεδο, και να την αξιοποιήσουν πλήρως για τον εξορθολογισμό των εθνικών τους δαπανών· καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν πιθανούς τομείς αλληλεπικάλυψης εργασιών ή μειωμένης προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους οργανισμούς, με στόχο τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους·

46.  είναι πεπεισμένο ότι η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) θα πρέπει να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας σε επίπεδο ΕΕ και σε σημαντικές εξοικονομήσεις σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα στις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες σε τρίτες χώρες·

47.  προτείνει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών σε τρία επίπεδα -εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό- προκειμένου να εξεταστούν σε βάθος η προστιθέμενη αξία και οι δυνατότητες για συγκέντρωση των πόρων και εξοικονόμηση σε τομείς όπως η άμυνα, η αναπτυξιακή πολιτική, οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και η επιστημονική έρευνα, όχι μόνο με την προώθηση οικονομιών κλίμακας σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και με την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας· πιστεύει ότι η αξιολόγηση αυτή θα οδηγήσει σε εξοικονομήσεις· υπενθυμίζει ότι στην αξιολόγηση των αποκεντρωμένων οργανισμών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές διατάξεις της κοινής προσέγγισης που επισυνάπτεται στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και την Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που υπογράφηκε στις 19 Ιουλίου 2012·

48.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής όσον αφορά την ανάγκη για εξορθολογισμό των διοικητικών δαπανών· τονίζει, ωστόσο, πως είναι άκρως σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στον στόχο για επίτευξη περαιτέρω εξοικονομήσεων και στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα θεσμικά όργανα θα μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές τους που προβλέπουν οι Συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών προκλήσεων που θέτει η σημερινή οικονομική κρίση·

49.  διαφωνεί έντονα με την εφαρμογή γραμμικής μείωσης του προσωπικού σε όλα τα θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς, καθώς ο ρόλος και οι ευθύνες τους σύμφωνα με τις Συνθήκες διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό· τονίζει ότι, προκειμένου τα θεσμικά όργανα να αντιμετωπίζονται αυτοτελώς, θα πρέπει να αφεθεί κάθε ένα από αυτά να αποφασίσει πού μπορούν να υλοποιηθούν περικοπές και ποιες θα είναι αυτές, έτσι ώστε να μην εμποδιστεί η σωστή λειτουργία τους·

50.  επισημαίνει τις σημαντικές εξοικονομήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε μία ενιαία έδρα· καλεί την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να θέσει το ζήτημα στις διαπραγματεύσεις για το προσεχές ΠΔΠ 2014-2020·

Διάρκεια

51.  εκφράζει την άποψη ότι για το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να εξεταστεί ως μεταβατική λύση μια επταετής περίοδος, μέχρι το 2020, δεδομένου ότι συνδέεται σαφώς με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πενταετής περίοδος ή δύο διαδοχικές πενταετίες θα επέτρεπαν καλύτερη ευθυγράμμιση της διάρκειας του ΠΔΠ με τη θητεία των θεσμικών οργάνων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν τη δημοκρατική λογοδοσία και ευθύνη· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να είναι βιώσιμο και αποτελεσματικό το ΠΔΠ, μια επταετής περίοδος απαιτεί το μέγιστο επίπεδο ευελιξίας·

Ενδιάμεση αναθεώρηση

52.  τονίζει την ανάγκη να κατοχυρωθεί στον κανονισμό για το ΠΔΠ μια ενδιάμεση αναθεώρηση με συγκεκριμένη διαδικασία που θα περιλαμβάνει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα το οποίο θα εξασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή του επόμενου κοινοβουλίου· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση που να επιτρέπει την έγκριση του αναθεωρημένου ΠΔΠ εγκαίρως για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2018· υπογραμμίζει ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη σταθερότητα των επενδυτικών προοπτικών, αλλά να προστατεύει τους δικαιούχους και τη σταθερότητα του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και των επενδύσεων·

Η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία του ΠΔΠ

53.  είναι πεπεισμένο κατ’ αρχήν ότι η αλλαγή των πολιτικών και οικονομικών συνθηκών, καθώς και τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα, θα καταστήσουν αναγκαία την προσαρμογή του ΠΔΠ κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου· επιμένει ότι το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να παρέχει ενισχυμένη δημοσιονομική ευελιξία τόσο εντός όσο και μεταξύ των τομέων, καθώς και μεταξύ των οικονομικών ετών εντός του ΠΔΠ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων·

54.  πιστεύει ότι ένας βαθμός ευελιξίας στο επίπεδο του 5% είναι απαραίτητος όσον αφορά τα ανώτατα όρια για τους υποτομείς, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή σε νέες συνθήκες χωρίς αύξηση του συνολικού ποσού και χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση του ΠΔΠ·

55.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση του επιπέδου νομοθετικής ευελιξίας (δυνατότητα απόκλισης από ένα συγκεκριμένο ποσό για τη συνολική διάρκεια του αντίστοιχου προγράμματος) από 5% σε 10%·

56.  υπογραμμίζει την ανάγκη για βέλτιστη χρήση των ανώτατων ορίων που ορίζονται από το ΠΔΠ· προτείνει για τον σκοπό αυτό, τα περιθώρια που υπολείπονται στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του ενός έτους να μεταφέρονται στο επόμενο έτος και να θεωρούνται συνολικό περιθώριο του ΠΔΠ, ώστε να αποδίδονται κατά τα επόμενα έτη σε διαφορετικούς τομείς σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ανάγκες τους και να κινητοποιούνται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

57.  τονίζει, επίσης, την ανάγκη να καθιερωθεί συνολικό περιθώριο του ΠΔΠ για τις πιστώσεις πληρωμών, ώστε να είναι δυνατόν να μεταφέρονται στα επόμενα έτη τα περιθώρια έως το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις πληρωμών, και να κινητοποιούνται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

58.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το διαρκώς αυξανόμενο επίπεδο υπολοίπων προς εκκαθάριση (ΥΠΕ)· ζητεί να αναπτυχθεί κοινή διοργανική στρατηγική για τη διατήρηση του επιπέδου των ΥΠΕ υπό έλεγχο στο ΠΔΠ 2014-2020, και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο αυτό· παροτρύνει συνεπώς για τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με την πιο ισόρροπη κατανομή των πιστώσεων πληρωμών στην περίοδο προγραμματισμού του ΠΔΠ ώστε να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, ο κίνδυνος να εμποδιστεί η εκτέλεση προγραμμάτων της ΕΕ λόγω έλλειψης πιστώσεων πληρωμών στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού·

59.  επισημαίνει ότι κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός της ΕΕ εμφανίζει πλεόνασμα, και ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ μειώνονται κατά το ποσό αυτό· εκφράζει, παράλληλα, την αποδοκιμασία του για τις γραμμικές περικοπές που επιφέρει τακτικά το Συμβούλιο στις προβλέψεις της Επιτροπής για τις πιστώσεις πληρωμών, όπως εγγράφονται στο σχέδιο προϋπολογισμού, καθώς και για την αντίρρηση που προβάλλει συστηματικά εδώ και χρόνια το Συμβούλιο, όσον αφορά την εγγραφή στον προϋπολογισμό, του επιπέδου πρόσθετων πιστώσεων που χρειάζεται η Επιτροπή στο τέλος του οικονομικού έτους, προκειμένου η ΕΕ να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις· υποστηρίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν αποτελεί καλή δημοσιονομική πρακτική και πως το επιστρεφόμενο πλεόνασμα του προϋπολογισμού δεν επηρεάζει το συνολικό επίπεδο ελλείμματος των κρατών μελών, ενώ το ποσό αυτό μπορεί να έχει αισθητό αντίκτυπο στον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά αδιάθετων πιστώσεων και του ισοζυγίου του προϋπολογισμού·

60.  υποστηρίζει σθεναρά το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, αλλά τονίζει ότι, για να είναι αποτελεσματικό, η κινητοποίησή του δεν θα πρέπει να συνεπάγεται υποχρεωτική αντιστάθμιση των ανώτατων ορίων, και θα πρέπει να εγκρίνεται με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο·

61.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των πιστώσεων του μέσου ευελιξίας και για χρήση των ετήσιων ποσών μέχρι και το έτος ν+3·

62.  υπογραμμίζει την ισχυρή υποστήριξή του στην πρόταση της Επιτροπής, να εγγράφονται οι πιστώσεις για το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα στον προϋπολογισμό επιπλέον των ανώτατων ορίων για τους σχετικούς τομείς, λόγω του μη προγραμματιζόμενου χαρακτήρα τους·

63.  επισημαίνει την προστιθέμενη αξία του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ως μέσου παρέμβασης στην κρίση, που βοηθά τους εργαζομένους οι οποίοι έχουν χάσει τις θέσεις τους να επανέλθουν στην αγορά εργασίας· επιμένει στη συνέχιση και αναβάθμιση του ΕΤΠ μετά το 2013, ως μέσου στο οποίο θα έχουν πρόσβαση με ίσους όρους όλες οι κατηγορίες των εργαζομένων· τονίζει επίσης την ανάγκη μιας απλοποιημένης και ταχύτερης διαδικασίας για την πληρωμή των ενισχύσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της·

Ενότητα του προϋπολογισμού

64.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ καλύπτει όλα τα έσοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν από τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, και ότι λαμβάνει υπόψη χωριστά τις χρηματοοικονομικές πράξεις της Ένωσης που πραγματοποιούνται με τη μορφή δανειοδότησης, δανεισμού και εγγυήσεων·

65.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παραθέσουν σε χωριστό παράρτημα τις δημοσιονομικές ή οικονομικές υποχρεώσεις και εγγυήσεις που έχουν αναλάβει η Ένωση ή ορισμένα κράτη μέλη στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών μηχανισμών σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ, ΕΤΧΣ, ΕΜΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 122 παράγραφος 2, 136 παράγραφος 3 και 143 ΣΛΕΕ, καθώς και την άμεση διμερή χρηματοδοτική ενίσχυση σε άλλα κράτη μέλη ή άλλα έργα συνδεόμενα με την «τραπεζική ένωση»·

66.  υπογραμμίζει ότι όλες οι αποφάσεις σχετικά με την ενίσχυση της οικονομικής και νομισματική ένωσης θα πρέπει να λαμβάνονται με βάση τις Συνθήκες, με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων θεσμικών οργάνων· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από την κοινοτική μέθοδο και η συχνότερη χρήση διακυβερνητικών συμφωνιών απλώς διαιρούν και αποδυναμώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ·

67.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι οποιαδήποτε νέα δημοσιονομική αρμοδιότητα κρατών μελών της ευρωζώνης, για προσαρμογές σε ασύμμετρους κλονισμούς που αφορούν συγκεκριμένα κράτη και για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική λειτουργία της οποίας δεν καλύπτεται από το ΠΔΠ, πρέπει να αναπτυχθεί μέσα στο πλαίσιο της Ένωσης και να υπόκειται σε δημοκρατική λογοδοσία στα υπάρχοντα θεσμικά όργανα· υπενθυμίζει ότι, όπως καθορίζεται στις συνθήκες, οποιοσδήποτε νέος δημοσιονομικός πόρος πρέπει να αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, ώστε να διατηρείται η ενότητά του· πιστεύει, ακόμα, ότι προκειμένου να βελτιωθεί η ορατότητα και να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα τέτοιων νέων δημοσιονομικών πόρων, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέος τομέας στο ΠΔΠ· απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε απόπειρα μείωσης των ανώτατων ορίων της πρότασης της Επιτροπής για το ΠΔΠ, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι σχετικοί πόροι·

68.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν σταθερή δέσμευση για την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2021· επισημαίνει ότι η σχετική μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλογη αύξηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ·

69.  επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να οργανώσει μελλοντικά ειδική δημόσια συζήτηση και ψηφοφορία για το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο της εξέτασης του ετήσιου σχεδίου προϋπολογισμού· είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι με τον τρόπο αυτό θα διατηρείται ένας συνεχής διάλογος σχετικά με το σύστημα χρηματοδότησης της ΕΕ, αν και αναγνωρίζει πλήρως ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή καμία εξουσία να προτείνει τροποποιήσεις στο συγκεκριμένο τμήμα του προϋπολογισμού·

Ίδιοι πόροι

70.  πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ, οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και πάνω από ένα έτος, καταδεικνύουν με σαφήνεια το αδιέξοδο που προκαλείται από την έλλειψη ενός γνήσιου συστήματος ιδίων πόρων: οι διαπραγματεύσεις αυτές οργανώνονται στο Συμβούλιο γύρω από δύο αντίπαλα στρατόπεδα, των οποίων ηγούνται οι χώρες που είναι καθαροί συνεισφέροντες στον προϋπολογισμό της ΕΕ, από τη μία πλευρά, και οι χώρες που είναι καθαροί αποδέκτες του προϋπολογισμού της ΕΕ, από την άλλη, σε ένα σύστημα που δημιουργεί μια καθαρά λογιστική αντίληψη περί «δίκαιης επιστροφής», η οποία σε τελική ανάλυση εξαρτά οποιαδήποτε συμφωνία επί του ΠΔΠ από μια πληθώρα εξαιρέσεων και αντισταθμίσεων που τίθενται υπό διαπραγμάτευση κεκλεισμένων των θυρών και είναι ακατανόητες για τους Ευρωπαίους πολίτες·

71.  πιστεύει ακράδαντα ότι η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει να επιστρέψει σε ένα γνήσιο σύστημα ιδίων πόρων, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Ρώμης και όλες τις επόμενες συνθήκες της ΕΕ· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το ισχύον σύστημα, σύμφωνα με το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία της χρηματοδότησης προέρχεται από εθνικές συνεισφορές, είναι αδιαφανές και άδικο και δεν υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο ούτε σε ευρωπαϊκό ούτε σε εθνικό επίπεδο· τονίζει ότι ένα τέτοιο σύστημα παραβιάζει κατ’ ουσία το γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης·

72.  επισημαίνει ότι η αναδιάρθρωση του συστήματος ιδίων πόρων δεν αφορά το μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά αποσκοπεί στην εξεύρεση ενός αποτελεσματικότερου μίγματος πόρων για τη χρηματοδότηση των συμφωνημένων πολιτικών και στόχων της ΕΕ· τονίζει ότι η θέσπιση ενός νέου συστήματος δεν θα αυξήσει τα συνολικά φορολογικά βάρη για τους πολίτες αλλά, αντίθετα, θα αμβλύνει την πίεση στα εθνικά δημόσια οικονομικά·

73.  επιβεβαιώνει εκ νέου τη βασική του θέση, όπως αναφέρεται στο ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2012, ότι δεν είναι διατεθειμένο να εγκρίνει τον επόμενο κανονισμό για το ΠΔΠ αν δεν να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2011, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών προτάσεών της για γνήσιους νέους ίδιους πόρους· πιστεύει ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα πρέπει να στοχεύει στη μείωση του μεριδίου των συνεισφορών των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 40% κατά μέγιστο έως το 2020, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στις προσπάθειες εξυγίανσης των κρατών μελών·

74.  πιστεύει ακράδαντα ότι η απαιτούμενη πολιτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

   1) πρέπει να υπάρξει μια εις βάθος μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ, με στόχο την επιστροφή σε ένα γνήσιο, σαφές, απλό και δίκαιο σύστημα ιδίων πόρων, το οποίο θα παρέχει τις εγγυήσεις που χαρακτηρίζουν όλους τους δημόσιους προϋπολογισμούς όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον δημοκρατικό έλεγχο·
   2) η μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2014-2020, όπως προτείνεται από την Επιτροπή·
   3) η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει αμέσως στο επίσημο αίτημα των κρατών μελών της ΕΕ που θα επιτύχουν το απαιτούμενο όριο, με τη θέσπιση φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με ενισχυμένη συνεργασία· εμμένει στην άποψη ότι η σχετική νομοθετική πρόταση πρέπει να δημοσιευτεί, μαζί με μια δέσμη αναθεωρημένων προτάσεων σχετικά με τη δέσμη ιδίων πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα έσοδα από τον φόρο αυτόν θα διατίθενται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως γνήσιος ίδιος πόρος, και να μειωθούν έτσι οι εθνικές συνεισφορές των κρατών μελών που θα καθιερώσουν τον φόρο αυτό·
   4) μαζί με τη συμφωνία σχετικά με το ΠΔΠ θα πρέπει να συναφθεί και συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ ως ιδίου πόρου και τις αντίστοιχες λεπτομέρειες εφαρμογής·
   5) το νέο σύστημα θα πρέπει να θέτει τέλος στις υφιστάμενες εκπτώσεις και τους άλλους μηχανισμούς διόρθωσης· κάθε ενδεχόμενη αποζημίωση θα πρέπει να γίνεται δεκτή μόνο στη βάση της πρότασης της Επιτροπής, να είναι προσωρινής φύσης και να τεκμηριώνεται με βάση αδιαμφισβήτητα και αντικειμενικά οικονομικά κριτήρια·
   6) σε περίπτωση που η εφαρμογή των νέων ίδιων πόρων δεν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόσθετες προτάσεις για την καθιέρωση νέων γνήσιων ίδιων πόρων.

Διοργανικές διαπραγματεύσεις

75.  τονίζει ότι για την έγκριση του ΠΔΠ απαιτείται καθαρή πλειοψηφία τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο, και επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν πλήρως οι διατάξεις του άρθρου 312 παράγραφος 5, το οποίο επιβάλλει στα θεσμικά όργανα να διεξάγουν διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας σε ένα κείμενο στο οποίο να μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του το Κοινοβούλιο·

76.  τονίζει ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα εγκριθεί ένας κανονισμός για το ΠΔΠ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, και τούτο σημαίνει ότι απαιτούνται νέες ρυθμίσεις για τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων με παράλληλο σεβασμό των αντίστοιχων προνομίων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν από την ουγγρική, την πολωνική, τη δανική και την κυπριακή προεδρία, για την καθιέρωση διαρθρωμένου διαλόγου και τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών με το Κοινοβούλιο·

77.  εκφράζει την προθυμία του να πραγματοποιήσει ουσιαστικές συζητήσεις με το Συμβούλιο τόσο για τον κανονισμό για το ΠΔΠ όσο και για τη διοργανική συμφωνία, και καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τις επαφές σε όλα τα επίπεδα ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 22-23 Νοεμβρίου 2012· υπογραμμίζει την ανάγκη να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατόν τελική συμφωνία για το ΠΔΠ·

78.  επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πολιτική συμφωνία επιτευχθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από μια εντολή διαπραγμάτευσης για το Συμβούλιο· επιμένει ότι μετά την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να διεξαχθούν πλήρεις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πριν υποβληθούν επισήμως προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι προτάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για το ΠΔΠ·

79.  επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, νομοθετικά όργανα είναι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν διαθέτει νομοθετικό ρόλο· τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για τις νομοθετικές προτάσεις που σχετίζονται με τα πολυετή προγράμματα θα διεξάγονται στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

80.  επιμένει σε μια ποιοτική προσέγγιση όσον αφορά τον κανονισμό για το ΠΔΠ και τις σχετικές διαπραγματεύσεις για τα πολυετή προγράμματα· τονίζει ότι θα πρέπει να θεωρούνται ενιαία δέσμη, και επιβεβαιώνει εκ νέου την αρχή ότι «τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα»·

81.  υπογραμμίζει τη σημασία των γνωμοδοτήσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισυνάπτονται στην ενδιάμεση έκθεση, δεδομένου ότι συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση του ΠΔΠ/ΔΣ που καθορίζονται στο παρόν ψήφισμα, και προσφέρουν χρήσιμες κατευθύνσεις και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτές· εμμένει στην άποψη ότι οι ειδικές κατά τομέα πολιτικής συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές τις γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να αξιοποιηθούν στις διαπραγματεύσεις για τα σχετικά πολυετή προγράμματα· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σταθερή θέση του ότι η ειδική νομοθετική διαδικασία για το ΠΔΠ δεν θα πρέπει να καλύπτει θέματα που υπόκεινται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

82.  εφιστά τη προσοχή του Συμβουλίου στο συνημμένο έγγραφο εργασίας, στο οποίο εκτίθενται οι τροποποιήσεις στην πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020, και στην πρόταση διοργανικής συμφωνίας για συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· προειδοποιεί ότι ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω τροποποιήσεις, ανάλογα με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ· επισημαίνει ότι η διοργανική συμφωνία δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία για το ΠΔΠ·

83.  υπογραμμίζει τέλος ότι, αν δεν έχει εγκριθεί ΠΔΠ έως το τέλος του 2013, η ισχύς των ανωτάτων ορίων και λοιπών διατάξεων για το έτος 2013 θα παραταθεί μέχρι να εγκριθεί νέο ΠΔΠ· επισημαίνει ότι, σε τέτοια περίπτωση, το Κοινοβούλιο προτίθεται να καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την προσαρμογή της εσωτερικής διάρθρωσης του ΠΔΠ ώστε να αντικατοπτρίζει τις νέες πολιτικές προτεραιότητες·

o
o   o

84.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

(1) ΕΕ C 27 E της 31.1.2008, σ. 214.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0245.
(4) (COM(2010)0700)
(5) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0404.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου