Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0333(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0316/2012

Pateikti tekstai :

A7-0316/2012

Debatai :

PV 23/10/2012 - 4
CRE 23/10/2012 - 4

Balsavimas :

PV 23/10/2012 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0361

Priimti tekstai
PDF 218kWORD 44k
Antradienis, 2012 m. spalio 23 d. - Strasbūras
Nuosavi ištekliai, pagrįsti pridėtinės vertės mokesčiu *
P7_TA(2012)0361A7-0316/2012

2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl nuosavų išteklių, pagrįstų pridėtinės vertės mokesčiu, teikimo metodų ir tvarkos (COM(2011)0737 – C7-0504/2011 – 2011/0333(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0737),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį ir Euratomo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0504/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 311 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų nuomonę (Nuomonė Nr. 2/2012)(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavųjų išteklių ateities(2),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją siekiant teigiamos 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0316/2012),

A.  kadangi Sutartyje aiškiai įtvirtinta, kad Sąjungos biudžetas turi būti finansuojamas tik iš nuosavų išteklių;

B.  kadangi Parlamentas savo minėtoje 2012 m. birželio 13 d. rezoliucijoje, kuri priimta didele balsų dauguma, palankiai įvertino 2011 m. birželio 29 d Komisijos. pateiktus teisėkūros pasiūlymus dėl nuosavų išteklių sistemos reformos, įskaitant pasiūlymus dėl finansinių sandorių mokesčio ir naujojo ES PVM, kaip nuosavo ištekliaus, kurių tikslas – iki 2020 m. 40 proc. sumažinti bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis (BNP) grindžiamų valstybių narių įnašų dalį į Sąjungos biudžetą ir taip prisidėti prie valstybių narių konsolidavimo pastangų;

C.  kadangi Parlamentas savo minėtoje 2012 m. spalio 23 d. rezoliucijoje išreiškė tvirtą įsitikinimą, kad PVM yra viena iš būtino politinio susitarimo dėl nuosavų išteklių sąlyga ir kad susitarimas dėl PVM, kaip nuosavo ištekliaus, reformos ir jo įgyvendinimo tvarkos turi būti sudarytas kartu su susitarimu dėl DFP;

D.  kadangi pirmą kartą pagal Sutartį reikalaujama Parlamento pritarimo dėl Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonių ir kadangi Parlamentas aiškiai išreiškė savo valią pasinaudoti savo prerogatyva šioje srityje vykstant deryboms dėl nuosavų išteklių sistemos reformos;

E.  kadangi Regionų komitetas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo nuomonėse dėl Komisijos pasiūlymų dėl nuosavų išteklių sistemos reformos palankiai vertina pasiūlymą dėl naujų PVM pagrįstų nuosavų išteklių(6);

F.  kadangi Parlamentas keletą kartų primygtinai pakartojo savo poziciją, kad reikalinga Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma, ypač dėl esamų PVM pagrįstų išteklių, siekdamas grįžti prie savo pirminės idėjos, kad šie ištekliai yra tikri nuosavi ištekliai, o ne grynai statistinė priemonė(7);

G.  kadangi Parlamentas pritaria pastangoms supaprastinti PVM apskaičiavimo metodą, taip pat džiaugiasi, kad pagal Komisijos pasiūlymą padidinamas PVM pagrįstų nuosavų išteklių skaidrumas;

H.  kadangi Parlamentas mano, kad didžiausi naujojo pasiūlymo dėl PVM privalumai yra jo skaidrumas, teisingumas mokesčių mokėtojų atžvilgiu visose valstybėse narėse, didesnis paprastumas ir galimybė ateityje tapti tikrais nuosavais ištekliais, pervedamais tiesiogiai į Sąjungos biudžetą;

I.  kadangi Parlamentas mano, kad bet kokie nuosavi ištekliai turėtų būti pervedami tiesiogiai į Sąjungos biudžetą;

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  ragina Komisiją pateikti konkretų pasiūlymą, kaip reikėtų toliau reformuoti PVM pagrįstus nuosavus išteklius, kad jie būtų pervedami tiesiogiai į Sąjungos biudžetą jau 2014–2020 m. laikotarpiu arba atliekant tolesnę nuosavų išteklių sistemos peržiūrą;

5.  ragina imtis praktinių tolesnių veiksmų, susijusių su Komisijos žaliąja knyga dėl PVM ateities, ir konkrečių priemonių, kuriomis būtų užtikrintas didesnis valstybių narių PVM sistemų suderinimas, nes tik esant šiam suderinimui gali būti sudarytas pagrindas paversti PVM tikrais nuosavais ištekliais, kurie ateityje būti pervedami tiesiogiai į Sąjungos biudžetą;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 112, 2012 4 18, p. 1.
(2) OL C 27 E, 2008 1 31, p. 214.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0245.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0360.
(6) Regionų komiteto nuomonė dėl 2014–2020 m. naujosios daugiametės finansinės programos, priimta 93-ojoje plenarinėje sesijoje, vykusioje 2011 m. gruodžio 14 ir 15 d.Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl nuosavų išteklių sistemos, priimta plenariniame posėdyje 2012 m. kovo 29 d.
(7) Žr. 2007 m. kovo 29 d. Parlamento rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių ateities.

Teisinė informacija - Privatumo politika